Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming"

Transkript

1 Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

2

3 Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en iv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn. Det er utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming for å løfte fram dette viktige temaet. Planen har en god oppfølging, og i 2009 ble Rogaland valgt som ett av åtte pilotfylker for universell utforming i Norge. Time og Klepp ble valgt som ressurskommuner samme år. Dette er i henhold til tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan "Norge universelt utformet 2025". Universell utforming utvikles som en strategi i kommunal og regional planlegging og forvaltning og tiltaket inkluderer ressurskommuner, pilotfylker og nye pilotkommuner. Uteområder, friluftsliv og reiseliv er ett av fem satsningsområder i fylkesdelplan for universell utforming. Fysisk ivitet og friluftsliv er kilde til god helse, glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Dette gjelder for alle. Det er derfor viktig at det finnes et bredt spekter av rekreasjonsområder som er universelt utformede, både lokalt og regionalt, og beregnet på ulike typer iviteter (tur, bading, fiske, utsikt etc.). En av målsettingene i planen er at alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i sin kommune. Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern i Rogaland (FINK) har som mål at alle skal kunne drive et variert friluftsliv. Blant tiltakene i planen er nedbygging av mentale og fysiske barrierer mot utøvelse av friluftsliv, bygging av turveier og tilrettelegging av friluftsområder basert på universell utforming.

4 Dette er en informasjonskanal til publikum vedrørende tilgjengeligheten ved ulike arenaene i fylket. Den er også en markedsføringskanal hvor fylkeskommunen informer om tiltak som gjøres i fylket innen universell utforming. Ansvaret for nettsiden ligger hos fylkesrådmannen. Ettersom nettsiden også er et av tiltakene i fylkesdelplanen for universell utforming, er det prosjektleder for oppfølging av planen som skal sørge for iviteten på siden. Det er i tillegg ansatt en nettredør til å drifte nettsiden. Driftsoppgavene til tilgjengelighet.no er å fylle nettsiden med innhold, og å holde siden levende med stadige oppdateringer og nyheter. Foreløpig består nettstedet av 14 kategorier som alle skal fylles med kartlegginger. Kartleggingene er blitt utført av personer med fagkunnskap innen universell utforming. Brukerorganisasjonene har vært engasjert i kartleggingen i tillegg til innleide konsulenter og ergoterapeuter. Kartleggingen blir foretatt sammen med arenaeier, friluftsråd, kommuner, arkeologer og andre uelle ører. For mer info om nettsiden se rapport på for Interreg IVB prosjektet "Coast Alive" Rogaland fylkeskommune er en av 14 partnere i Interreg IVB prosjektet "Coast Alive" i Nordsjøprogrammet. Hordaland fylkeskommune leder prosjektet, som har partnere i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og England. Prosjektet har som mål å bedre folkehelsen gjennom fysisk ivitet. Et av delmålene i prosjektet fokuserer på grupper som av ulike grunner er inive, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Det er dokumentert at mange med nedsatt funksjonsevne kunne vært betydelig mer fysisk ive, dersom det fantes friluftslivsområder som er universelt tilrettelagt og har god, tilgjengelig informasjon. Våren 2009 arrangerte Rogaland fylkeskommune en dagskonferanse med tittelen: «Coast Alive Gjør kysten vår levende og inkluderende. Hvordan skal vi ta i bruk natur- og kulturarven langs kysten for å fremme folkehelse for alle» (se vedlagt program). Konferansen ble støttet av Deltasenteret. Fase 1: Metodeutvikling. Høsten Høsten 2010 ble det igangsatt et viktig arbeid for å nå våre målsettinger. Første trinn var nødvendig metodeutvikling, igangsatt av Rogaland fylkeskommune, som et ledd i arbeidet med "Coast Alive" prosjektet. Dette er direkte oppfølging av Fylkesdelplan for universell utforming hvor arbeidet med å fylle nettsiden med data er et av tiltakene.

5 Vi valgte å klassifisere graden av universell tilrettelegging i de vanligste typene av friluftslivsområder/ute-områder. Disse er: Sentrumsnært turområde Turområde Badeplass Fiskeplass Vinterivitet (aking, skigåing, mv.) Registreringsmetoden bygger på ny teknisk forskrift (TEK 10 ). Metoden er tilpasset til bruk i områder for friluftsliv i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og andre sentrale nasjonale ører. Det er lagt vekt på å gi konkret og enkel informasjon om brukbarheten av ute-områdene for personer med funksjonsnedsettelser som: 1. bevegelse 2. syn 3. hørsel 4. miljø 5. orientering Kopi av registreringsskjema er presentert som vedlegg til denne rapporten Fase 2: Registreringer i feltet vår og høst 2011 Registreringene ble utført ved hjelp av metodeverktøyet som ble utviklet i fase 1. Registreringsarbeidet ble utført av ergoterapeuter og friluftslivskyndig personell ansatt i Rogaland fylkeskommune i tett samarbeid med kommunene og de interkommunale friluftsråd. Det ble sendt ut rapport til kommunene med bilder og forslag til tiltaksløsninger. Ambisjonsnivået er svært høyt. Målet er å dekke behovet for et variert friluftsliv for alle innbyggere i Rogaland. Registreringene omfatter derfor graden av tilgjengelighet for alle brukergrupper i samtlige typer ute-områder. I tillegg til registrering av dagens tilstand, har registreringene også omfattet forslag til fremtidige utbedringer. Registreringene inneholder også forslag til konkrete forbedringstiltak som anbefales utført. Forslagene er kommunisert til de som har ansvar for drift og vedlikehold av de enkelte ute-områdene og er derfor utelatt i denne rapporten, men kan fås ved henvendelse til regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Det samme gjelder mer detaljert informasjon om metoder og annen bakgrunnsinformasjon.

6 Ekstraordinære midler Med bakgrunn i kartleggingsarbeidet av universell utforming i friluftsområder, høsten 2011, stilte Rogaland fylkeskommune til disposisjon et beløp i størrelsesorden kroner til oppgradering av kartlagte friluftsområder. Kriterier: Området må være kartlagt (av oss) i høst og tiltaket må være foreslått i rapporten Søknaden må være levert til oss innen 15. desember. Fortrinnsvis elektronisk til: Søkere som kan stille egne midler/egeninnsats til rådighet vil bli prioritert Arbeidet må utføres i løpet av 2012 og rapporteres innen Alle kommunene i Rogaland fikk informasjon om disse midlene pr. epost i desember Søkeprosess Det kom inn 13 søknader 10 fra kommuner og 3 fra friluftsråd. Søknadene fra 6 kommuner og 2 friluftsråd til sammen 10 prosjekter - fikk tilslag. Nedenfor følger en oversikt over prosjekter som fikk tildelt midler.

7 TILDELING AV EKSTRAORINÆRE MIDLER TIL FRILUFTSLIV OG UNIVERSELL UTFORMING I ROGALAND, 2011 Søker Formål Tilsagn Jæren Friluftsråd Melsvatnet Gruse opp vei og heve vei på enkelte områder pga flomvann. Ny tilkomst for rullestoler til tilrettelagt rasteplass. Ny grind for rullestolbrukere. Kr ,- Rennesøy kommune Time Kommune Friluftsrådet Vest Gjesdal kommune Fjøløy fort Det er utarbeidet en mulighetsstudie over området. Tilskuddet søkes til tresti over steinbrudd og svaberg med atkomst for rullestolbrukere og barnevogner. Stemmen Kv. Rekkverk til bru. Bruhølen fiskeplass Nye benker/bord, generell opprydding langs elv og underlag. Notaflåt Nytt servicebygg med uu standard for toaletter, etablere turvei til eksisterende baderampe, sittegrupper til uu-tilpasset grillplass. Åkrasanden Innkjøp, montering av 3 nye hvilebenker langs tursti, utbedre rampe, redusere nivåforskjeller Perlå Merke Hc p-plass, atkomst til hc-toalett, oppgradering av toalett, fast dekke til grill og bålplass og baderampe. Baderampe skal prioriteres av tiltakene. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Klepp kommune Klepplunden Gjøre Hc-toalettet mer brukervennlig ift kravene om uu Kr ,-

8 Sandnes kommune Bruelandparke, Sandvedparken Strakstiltak Hovedlekeområde: restaurere ledelinjer, utbedre grusdekke, veioverganger, atkomst til lysthuset, vedlikehold av bruer Kr ,- Sauda kommune Universelt utformet rundløype Montering av lys på den øverste strekningen Skolebrua/Saudahallen Kr ,- Eksempel: Rapport på brukte midler fra Jæren Friluftsråd En av søknadene vi mottok var fra Jæren friluftsråd. Rogaland fylkeskommune har mottatt sluttrapport etter at prosjektet er gjennomført og følgende er utbedret: Turveien er hevet over myrområdet slik at den i flomtider ligger tørt. Nytt toppdekket er lagt på og komprimert. Vei er hevet ved bru for å ivareta stigningsgraden. To porter er blitt utbedret før neste års beitedyr kommer på plass. Portene blir tatt bort utenom beitesesongen. På friluftsområdet Melsvatnet er det laget badeplass for rullestolbrukere. To toalett er oppgradert, veien er hevet og drenert på våte områder, vegetasjon er ryddet for å bedre utsikt, nytt kart og informasjon er under arbeid. Det gjenstår oppgradering av toppdekket i de bratteste partiene på vestsiden av vannet. Dette blir tatt til våren Det ble leid inn arbeidskraft for å gjennomføre oppgradering av turveien. Våt turvei ved kartleggingen. (Foto: Jæren friluftsråd)

9 Heving og oppgradering av toppdekket. (Foto: Jæren friluftsråd) På 6 måneder har det passert forbi telleapparatene til Jæren friluftsråd. (Foto: Jæren friluftsråd) Multiseminar Rogaland fylkeskommune ønsket å dele erfaringene fra dette samarbeidsprosjektet ved et kompetansehevende og inspirerende seminar for våre samarbeidspartnere. I planleggingen av seminaret oppdaget vi at tre av våre fylkeskommunale prosjekter skulle ha et arrangement i samme periode for å rapportere på status til de samme målgruppene. Vi syntes derfor at det ville være hensiktsmessig å vise regional synergi i arbeidet med friluftsliv og vi inviterte kommuner, friluftsråd, uelle organisasjoner og pilotkommuner til et seminar den med tittel: «Multiseminar friluftsliv i Rogaland. Universell utforming i friluftsområder», se vedlagt program Dette var et samarbeid mellom våre to interreg prosjekter «Coast Alive» og «Vital Rural Area» og prosjektet «Friluftsliv og universell utforming».

10 Interreg IVB Nordsjøprogrammet Vital Rural Area Målsettingen i prosjektet er å skape en felles verktøy-kasse "Rural Power Pack" som skal bedre sosio-økonomiske forhold/levekår i utkantstrøk (rural areas). IKT skal være et viktig virkemiddel. I Rogaland har vi valgt å satse på utviklingen av et IKTverktøy som allerede i prosjektperioden er tatt i bruk i kommunehelsetjenesten i Finnøy kommune med svært godt resultat. Erfaringer Prosjekt Friluftsliv og universell utforming har vært et samarbeidsprosjekt både internt i fylkeskommunen og eksternt med flere samarbeidspartnere fra bla kommuner og friluftsråd. Kommunene og friluftsrådene har gode kunnskaper om å gjøre turområdene tilgjengelig for alle. Dette kartleggingsprosjektet har bidratt til ytterligere kompetanseheving i universell utforming og i kartleggingsmetoden med bruk av kartleggingsredskaper og registreringsskjema. Alle registreringene er lagt ut i sin helhet på Disse vil bli oppgradert etter som fylkeskommunen får tilbakemeldinger på endringer som er utført. Samarbeidspartnere henviser til hverandres nettsider for å kunne gi best mulig informasjon om friluftsområdene til publikum. For å nå våre målsettinger om at alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i sin kommune ser vi for oss mange flere faser i dette arbeidet, vel vitende om at dette er tids- og kostnadskrevende. Vi vil også påpeke at det er helt nødvendig at registreringene utføres av fagfolk og at det settes av ressurser til dette arbeidet. Det er viktig at det er et godt samarbeid internt i fylkeskommunen og mellom kommunene, interesse-organisasjonene og offentlige ører. Sist, men ikke minst er det viktig å sikre økonomiske ressurser til oppgraderinger og tilretteleggingstiltak. Stavanger, 1. februar 2013

11 PROGRAM Coast Alive Gjør kysten vår levende og inkluderende Dagskonferanse 3. april 2009 Hvordan skal vi ta i bruk natur- og kulturarven langs kysten for å fremme folkehelse for alle Sted: Clarion Hotell, Stavanger Tid: Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, regional stat, interkommunale friluftsråd, relevante frivillige organsiasjoner, m.fl. 09:30 10:00. Registrering og kaffe/te 10:00: Velkommen Åpning v/ Inghild Vanglo, fylkestingspolitiker og leder av fylkesrådet for funksjonshemmede Presentasjon av Interreg IVB prosjektet Coast Alive! v/prosjektleder Magne Haugseng Hvordan motiverer vi oss selv og andre? Halldor Skard, Skapende Livsstil 12:00 13:00 Lunsj Universell utforming og friluftsliv v/karen Kjeldsberg Pihl, Delta-senteret Presentasjon av nettportalen v/linn Haugvaldstad Jansen, kulturseksjonen, Rogaland fylkeskommune Friluftsliv for alle hele året v/trude Nordstrøm, Haugesund Turistforening Takk for i dag Kontpersoner: Linda Nilsen Ask, Rune Flage, Linn Haugvaldstad, Eli Viten

12

13 Multiseminar Friluftsliv i Rogaland Universell utforming i friluftslivsområder regional synergi 26. januar Kl. 10:00 15:00 Sted: Utstein Kloster hotel Målgruppe: Kommuner, friluftsråd og uelle organisasjoner Spesielt invitert: Pilotfylke-prosjektet i Rogaland Tema: Status Pilotfylke prosjektet Presentasjon av Kartlegging av tilgjengelighet i friluftslivsområder. Eksempler på tiltak. Presentasjon av nettsiden: Kulturminner i Friluftslivsområder tilgjengelig for alle? Nasjonal Handlingsplan for Friluftsliv. Forventninger til arbeidet i Rogaland fra Direktoratet for Naturforvaltning Status interreg-ivb prosjektet Coast Alive! (kort om prosjektet: Se vedlagt pdf-brosjyre) Status interreg-ivb prosjektet Viatal rural area Orientering om nasjonal standard for universell utforming av uteområder Merking og gradering av turløyper og stier Seminaret er gratis, med bindende påmelding av hensyn til mat og gaver. Nyttårsgave til alle som kommer! Lunsj: Kortreist mat

14

15 Område: Registrert av: Registreringsskjema for universell utforming av uteområder Kommune: Evt. Naturbase nummer: Dato: Registreringsskjema er med utgangspunkt i TEK -10 Totalinntrykk: Hvordan komme til område: Parkering Er stigning maksimalt 1:20? Er området trinnfritt, eller maksimalt 2cm? Er underlaget fast, jevnt og vedlikeholdt? Er det uten hindringer til turområde (obs veibom / grind)? Er Hc- parkering skiltet? ant.: Har skiltet parkering minimum areal 4,5 x 6m? Er parkeringsautomat tilgjenglig? Avstand til hovedområde / tursti: Avstand fra offentlig holdeplass til området: Avstand til Hc- toalett: Type underlag: Informasjon Viser informasjonstavle grad av tilgjenglighet? Er det tilgang helt inntil informasjonstavle? Er senter informasjontavle, maks 1,5 m høyde? Er skilt kontrast 0,4 til omgivelser? Er informasjon i lyd? Er det alternativ til informasjon i lyd? Er bokstaver i kontrast 0,8 til skilt? Er bokstavstørrelse minimum 5cm? Er informasjon i braille (punktskrift)? Er informasjon med tile bokstaver (h:16mm)? Er informasjon gitt med symboler? Er informasjon tilgjengelig på annet språk? Type informasjon: Gratis

16 Turvei / turområde Er stigning maksimalt 1:20 Er stigning maks 1:12, for vei kortere enn 5m? Er det hvilerepos 1,6m x 1,6m for hver 0,6h.m? Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er tverrfall maksimalt 2%? Er underlag fast, sklisikkert og vedlikeholdt? Er fri bredde minimum 1.8m ( under 5m: 1.4m)? Er det fritt for hindringer i gangbane? Er turvei lett å orientere seg i? Er fri fri høyde minimum 2,25m? Er nivåforskjeller (visuelt / tilt) sikret? Er det tydelig (til) avgrensning mellom turvei - terreng? Er turvei synlig i terrenget? Er det belysning? Er søppestativ tilgjenglig plassert? Kan søppelstativ betjenes av alle? Er det fri for bjørk langs turvei / området? Er det fri for or langs turvei / området? Er det fri for hassel langs turvei / området? Er det fri for gress langs turvei / området? Toalett Er stigning maksimalt 1:12 i adkomst? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er snusirkel utenfor dørens slagradius 1,5m? Er det minimum 0,5m fri sideplass på dørens låsside? Er det visuelt og tilt skiltet, med kontrast 0.8? Er fri bredde (lysåpning) i dør min 86cm? Er trekkraft maksimalt 2 kg for å åpne dør? Er det ekstra håndtak på innside dør? Kan låst dør låses opp utenfra i nødstilfelle? Er det fri snusirkel 150 cm, inni rommet? Er det fri høyde under servant 0,67m? Er det oppfellbare armstøtter - hver side? Er det til å henge toalettrull på armstøtten? Er inventar montert med nedre kant 0,9m over gulv? Er sideplass av toalett minimum 90cm? Har dør minimum kontrast 0.4? Har inventar minimum kontrast 0.8 ifht bakgrunn? Er det belysning? Er belysning minimum 400lux?

17 Servering / kiosk Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er høyde skranke, maks 80 cm? Er det skrankeslynge? Er det gluten / lose fri servering? Har dør / kioskluke kontrast 0.4? Gapahuk / grindabygg Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er frihøyde inni minimum 1,4m? Har øvre kant kontrast 0,4? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Grill - / bålplass Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Er det mulig å komme inntil bålet? Type underlag: Brygge / fiskeplass Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er stigning i rampe maksimalt 1:20? Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?) Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe? Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm? Er bryggekant sikret?stoppekant, min 15 cm?

18 Badeplass / baderampe Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er det fri bredde minimum 1.8m(under 5m 1.4m)? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Er stigning i rampe maksimalt 1:20? Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?) Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe? Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm? Type underlag: Sittegrupper / hvilebenker Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert? Er fri høyde under bord min 67cm? Er det hvilebenker? Er sittehøyde benk mellom 45-50cm? Er avstand mellom hvileplasser maksimalt 150m? Har hvilebenker ryggstøtte? Har hvilebenk armlener? Er det stille soner innenfor oppholdsareal? Utsiktsplass Er stigning i adkomst maksimalt 1:12? Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er nivåforskjeller (visuelt / tilt) sikret? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Lekeplass / ivitetsområde Stigning maksimalt 1:20 Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm? Er nivåforskjeller (visuelt / tilt) sikret? Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m? Type underlag:

19 Utetrapp Har alle opptrinn samme høyde? Er inntrinn minimum 280mm? Er det håndlist på begge sider i hele trappens forløp? Går håndlisten 30 cm utover første og siste trinn? Er det visulelt og tilt oppmerksomhetsfelt ved trapp? Er det visuelt og til farefelt ved trapp? Er det kontrast 0.8 på øvrige trappeneser?

20 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

Rapport på www.tilgjengelighet.no

Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport ved utgangen av 2012 www.tilgjengelighet.no Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune

Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune sluttrapport Teknisk direktør Plan- og utredningsstaben 20.11.08 TEKNISK Forord Kristiansand kommune søkte i 2005 om å bli pilotkommune

Detaljer

Deltakelse i politisk arbeid

Deltakelse i politisk arbeid Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle IS-1371 Veileder Deltasenteret Veilederens tittel: Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle Utgitt:

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 18. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Magnus Karge, Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun, Knut Sælid og Sven

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter Best Practice Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter 1 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Arbeidspakke 3 og Best Practice 5 2 Kartlegging og komplettering av ledsystemet

Detaljer

Er universell utforming mer enn fysiske hindre?

Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Tegning: Egil Bjørøen Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedfundament Menneskeverd Respekt for individet Diskrimineringsvern 2 definisjoner av universell

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Byutvikling. Årsrapport 2012. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Byutvikling. Årsrapport 2012. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Byutvikling Årsrapport 2012 Trondheim - ressurskommune i universell utforming K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Årsrapport 2012 Trondheim ressurskommune i universell utforming

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling KOMMUNAL STRATEGI FOR UNIVERSELL UTFORMING I tråd med diskriminerings- og TilGjeNgeligHetsloven som kom 1. januar 2009 ligger UNIVERSELL UTFORMING det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Byutvikling. Årsrapport 2013. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Byutvikling. Årsrapport 2013. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Byutvikling Årsrapport 2013 Trondheim - ressurskommune i universell utforming K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering... 3 3 Metode... 3

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt

Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt UNIVERSELL UTFORMING og REGULERINGSBESTEMMELSER Forord Dette heftet med tips, erfaringer og gode råd knyttet til Universell utforming

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer