Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang."

Transkript

1 Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

2 Anleggsgartner Arvid Ekle Daglig leder og eier av Anlegg & Utemiljø as, Trondheim og biowall as, Trondheim En av initiativtakerne og styremedlem i Nettverket blågrønne byer i Norge.

3 Bringing nature back to town Fra 40% hus og 60% hage til 100% hus og 100% hage. Arkitekt Emilio Ambasz

4

5

6

7

8

9 Hva gjør vi i byene? Bygger etter en vedtatt fortettingspolitikk, noe som reduserer grønne overflater og øker tette flater tilsvarende. Øker presset på allerede overfylte avløpsnett. Stadig mindre vann ledes til grunnvann i byene. Stadig færre flater blir permeable. I Oslo er det i 12 årsperioden , bygget ned grønne lunger i en størrelse av 20 Slottsparker. Det er 1 % av Oslo Kommune, men hele 7,6% av byen Oslo. Professor Kine Halvorsen Thoren, UMB

10 Jernbanetorget, Oslo

11 Milleniumparken i Chicago m2 grønt tak

12 Helvete er løs var overskriften i Adresseavisen i Trondheim

13

14 Regnbed, grønne tak og andre LOD-tiltak Natur som verktøy - Vann som resurs

15 Grønn overvannshåndtering Godt Vann Drammensregionene 20. juni 2013

16 Hva gir grønne flater i byen? Overvannshåndtering, reduserer presset på overvannsnettet Renser luft, fanger svevestøv, aeresoler, Nox-gasser, CO2-fangst Funksjonelle økosystem bevarer biologisk mangfold Sikrer grunnvannsnivået ved permeabilitet Energi reduserer energibehovet Gir bedre helse, jo mer bladmasse desto mer pm og VOC fjernes Produsere mat- urter, grønnsaker, frukt- foodgarden Positiv Miljøpsykologisk påvirkning på mennesket Opplevelse, aktivitet, estetikk gode oppvekstmiljøer i en stadig mer fortettet by Biologisk rensing av forurenset overvann first flush God samfunnsøkonomi

17 To sterke pådrivere Klimaskift på gang Økt intensitet og volum på nedbøren. Økt urbanisering Andelen tette flater i urbane nedbørfelt øker. Begge gir samme effekt: Økt intensitet og volum på avrenning

18 Kan Lokal Overvanns Disponering (LOD) bidra til en bedre by? Tre trinn: Infiltrere den minste nedbøren Forsinke den større nedbøren Trygg bortleding av den meget store nedbøren Fang opp og infiltrer alle regn med Forsink og fordrøy < 20 mm alle regn > 20 mm og < 40 mm Ref: Norsk Vann Rapport 162/2008 Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm, opptil 100-årsavrenningen

19 Hva er en blå-grønn by? En by basert på blågrønne løsninger er en levende by på mange nivåer og er en strategi som på sikt kan bidra til at byen håndterer naturkreftene mer problemfritt.

20 Regn ETTER Effekt av endring Dimensjon på overvannsrør Avrenn ing FØR Tid

21 Flomdempende tiltak som har multifunksjon Grå løsninger Den blågrønne by Alt vann i rør Flomdempende bassenger Grønne vegger Grønne tak Figur omarbeidet fra Norsk Vann Rapport 162/2008 Blågrønne løsninger Regnbed

22 Flom i Veumdalen i Fredrikstad Endringen i antall hus, i tilknytning med ledning med trykknivå over 0,9 meter over topp rør, før og etter klimaendringer Historisk 20 årsregn 25. juni 1988 Historisk 50 årsregn 10. juli 1979 Mastergrad 2007 ved UMB av Halvor Hardang Type regn Antall hus Endring Endring (%) 20-års års + 15 % års års + 15 %

23 Sted for utprøvinger Connecticut Lokal Overvanns Disponering (LOD) Mark Hood Jordan Cove Urban Watershed Project

24 Tradisjonell 20 da Lokalitet 17 da LOD 1265 mm/år

25 Tradisjonell boligutvikling Tette flater Nedløpskummer overvannsrør Formet overflate

26 Lokal Overvanns Disponering (LOD) Tre trinn: Infiltrere den minste nedbøren Forsinke den større nedbøren Trygg bortleding av den meget store nedbøren Fang opp og infiltrer alle regn med Forsink og fordrøy < 20 mm alle regn > 20 mm og < 40 mm Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm, opptil 100-årsavrenningen Ref: Norsk Vann Rapport 162/2008

27 - Bruker teknikker som lagrer vann midlertidig, øker infiltrasjonen og fordampingen - Søker å gi området et naturlig hydrologisk forløp MEN, virker dette i praksis? - Reduserer forurensingene fra diffuse urbane kilder - Søker å være estetisk gode eller gi opplevelser som en viktig tilleggseffekt

28 Aktuelle LOD-tiltak Grasdekkede grøfter; vadi Regnbed Permeabelt dekke Mulig oversvømming

29 Tyngdepunkt regn flomtopp Forsinkelse i minutter LOD-feltet 40.0 Regn Rainfall centroid Tradisjonell 4.6 Q Forsinkelse Tid Discharge Peak Sandig jord

30 Avrenning (l/s/ha) Nedbør (mm) Avrenningsintensiteter Flomtopper Forskjell mellom skade og ikke-skade LOD-feltet Tradisjonell 1.0 l/s/ha 11.0 l/s/ha 25,0 Sum regn: 11.2 mm 0,0 20,0 Tradisjonell Regn (mm) LOD (l/s/ha) 5,0 15,0 Tradisjonell (l/s/ha) 10,0 15,0 10,0 5,0 0,0 23:00 23:05 23:10 23:15 23:20 23:25 23:30 23:35 23:40 23:45 23:50 23:55 00:00 LOD Tid 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 20,0 25,0 30,0 Sandig jord

31 LOD systemer - Fordrøyer - Renser - Gir opplevelser - Ny estetikk Grønne tak Malmø by bruker mange av disse systemene i praksis

32 Overvannshåndtering i eksisteredede bebyggelse Hvordan lage vakre og driftsikre løsninger? ISS Landscaping

33 Södra systemet Dike i parkmark ISS Landscaping

34 Norra systemet Efter ombyggnad ISS Landscaping

35 Dammbyggnad Färdig damm ISS Landscaping

36 Kreativ løsning flere eks på Figur 2. Tiltak for Lokal Overvanns Disponering (LOD) kan godt kombineres med annen bruk av arealene. Venstre bilde viser bygg med grønt tak, gangveg som virker under flom, grasdekket vannveg (wadi) og et stort areal som tåler neddemming enten etter styrtregn eller ved stormflo (bildemanipulasjon av Baca arkitektene).

37 Maryland USA 2000 Maryland Stormwater design manual (LOD-veileder) Staten krever at all utbygging > 464 m2 (5000 sqft) skal oppfylle 14 standarder. Bl.a.: 1. All utbygging skal minimalisere dannelsen av flomvann. 2. Overvannet skal gjennomgå en renseprosess (80% partikler og 40% P skal fjernes). Andre krav fra industriareal. 3. Grunnvannsbalansen skal ikke forverres. 4. Flomtoppen skal ikke overstige den naturlige 2- eller 10- årsflommen (avhengig av region i staten). 100-årsflommen skal ledes trygt over arealene. 5. Hvis erosjonsfare kan 1-årsflommen kreves holdt tilbake timer. 6. LOD-tiltakene skal anlegges etter kravene i veilederen for å unngå dårlige anlegg. Bent Braskerud; NVE

38 Vegkart mot flomsikre byer utdrag fra avslutningskonferansen Road map toward a flood resilient urban environment. Referent Bent Braskerud NVE Konferansen var avslutningen på Cost 22 programmet som har pågått i 4 år. (www.cost22.org) Ut fra Cost 22 får vi et nytt flomdirektiv i 2015 Hovedbudskap fra dette fagnettverket på håndtering av flom i by, er at Planlegging og tiltak må gå fra beskyttelse mot flom til håndtering av flomrisiko.

39 Rain garden - regnbed

40 Et regnbed på 10 m2 håndterer takvannet fra eget hus. Som en tommelfingerregel kan vi si at 100 m2 tak behøver 7 m2 regnbed.

41 Enkle løsninger

42 Bildet under viser regnbed i byen Burnsville, like sør for byen Minnepolis, i staten Minnesota i USA. Her ledes overvannet fra gaten via en spesial konstruert nedsenket kantstein inn i regnbed

43 Partikler fra urbane nedbørsfelt er ofte svært små og inneholder mange typer miljøgifter. Spesielt ille er overvann fra trafikkerte arealer. Sedimentrelatert forurensing står for ca 40 % av forurensingen av USAs elver. (J. Maralek, Canada) I Scotland dimensjoneres ofte tiltakene for å behandle de første 10 mm med regn (first flush). En regner da med at 90% av forurensingen behandles. (Z. Torovic) Fra International Conference Urban Drainage, Edinburgh 2008 Her vil regnbed i større skala være et tiltak

44 Regnbedet på Risvollan

45 Foto: Arvid Ekle

46 Retention Centre de Secours BLANC-MESNIL Underjordisk fordrøyning, ikke lengre så populært

47

48

49

50

51

52

53 Ekstensive grønne tak mose/sedum Den botaniske takhagen i Augustenborg, Malmø

54 Grønne tak Grønne tak kan i prinsippet deles i to kategorier: Intensive- og ekstensive tak.. -Ekstensive tak er ofte dominert av sedumarter (bergknappfamilien), som tåler mye tørke og næringsfattig jord/vekstmedium. Vekta til sedumtak kan variere fra kg/m2 i vannmettet tilstand. Vedlikeholdet er lite; 1-2 ettersyn årlig - Intensive tak kan i prinsippet inneholde de fleste arter, og krever mye stell; slik som park- og hageanlegg. Vekta varierer fra kg/m2, avhengig om busker og trær benyttes. Det meste en kan bygge av hageanlegg på bakken kan også bygges på taket.

55 Ekstensive grønne tak lette tak

56 Veolias anlegg på Haraldrud Gjennvinning. Nordens største grønne tak m2. Sedumtak

57

58 Et grønt tak vil signalisere en bevissthet om sammenhenger mellom planinngrep og vannkretsløp, vegetasjon og lokalklima.

59 Haraldrud Gjenvinning Arkitektkontoret GASA AS. Arkitekt og prosjektleder Marius Nygård (nå førsteamanuensis ved Arkitekthøgskolen) Dette har betydning for innendørs og utendørs klima og sedumtaket gir dessuten beskyttelse mot vindavkjøling. Sedumdekket beskytter den underliggende membranen mot mekaniske og termiske belastninger.

60 Membranen er beskyttet mot nedbryting gjennom ultrafiolett stråling. Et svalt inneklima vil være godt for arbeidsmiljøet, samtidig som det forhindrer bakterievekst i avfallet. Sedumtaket forbruker inntil 50% vann, i tillegg er det montert dreneringsmatten Nophadrain som fordrøyer vannet.

61 Sedumtak løfter også det estetiske og bidrar til et bedre miljø

62 Støtteordninger, som enøk, avgiftslette, billig lånerente gis bl a i Danmark og Tyskland Mange kommuner støtter anlegging av grønne tak Euro/m2 er vanlig i Tyskland. En del kommuner har overvannsavgifter. Hus med grønne tak betaler ca 1 Euro mindre per m2 grønt tak, fordi taket demper genereringen av overvann.

63 Langsiktige mål for økning av grønne tak har gjort at Stuttgart (ca innb.) planlegger 1.5 mill. m2 grønne tak i årene som kommer. Lån med lav rente KfW Förderbank Ansel, IGRA). gis i (Wolfgang Daimbler Benz, Stuttgart

64 ENØK I Danmark gis 40 % støtte til anlegging av grønne tak der en miljøforbedring kan oppnås. Ordningen er en del av Danmarks enøk-løsninger (Finn Hansen, ZinCo Danmark). Shellhuset i København

65 Redusere energibehov København vedtok nylig (august 2009) en ny klimaplan. Innen 2015 skal det bygges m2 grønne tak på eksisterende bygg. I mai 2010 ble vedtaket skjerpet, nå skal alle nye bygg med takvinkel mindre enn 30 grader, både private og offentlige bygg, bygges med grønne tak. Konsulentselskapet COWI har beregnet en energisparing stigende til MWh i Tallene baserer seg på to engelske regnemodeller m2 vil i tillegg gi en akkumulert CO2- reduksjon på 218 tonn CO2 Ekstensivt tak i Danmark

66 Energisparing En studie i Chicago, USA, viser at dersom en bygger grønne tak på alle byens tak vil en spare USD i årlige energikostnader. Ved forbrukstoppene skulle effektbehovet minske energi som tilsvarer et middels kjernekraftverk. (Weston Design Consultants) Grønt tak, Millenium Park, Chicago

67 Intensiv takhage på Thaulowkaia Solsiden i Trondheim. Tegnet av landskapsarkitekt Christine Gjermo hos Agraff i Trondheim.

68

69

70

71

72

73

74 biowall

75 Kilde: Thomas A. M. Pugh *, A. Robert MacKenzie, J. Duncan Whyatt, and C. Nicholas Hewitt Lancaster Environment Centre, Lancaster University, Lancaster, U.K., LA1 4YQ Publication Date (Web): June 4, 2012 Previously, city-scale studies have suggested that deposition to vegetation can make a very modest improvement (<5%) to urban air quality. However, few studies take full account of the interplay between urban form and vegetation, specifically the enhanced residence time of air in street canyons. biowall

76 Effectiveness of Green Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban Street Canyons Street-level concentrations of nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter (PM) exceed public health standards in many cities, causing increased mortality and morbidity. Concentrations can be reduced by controlling emissions, increasing dispersion, or increasing deposition rates, but little attention has been paid to the latter as a pollution control method. Both NO2 and PM are deposited onto surfaces at rates that vary according to the nature of the surface; deposition rates to vegetation are much higher than those to hard, built surfaces biowall

77 This study shows that increasing deposition by the planting of vegetation in street canyons can reduce street-level concentrations in those canyons by as much as 40% for NO2 and 60% for PM. Substantial street-level air quality improvements can be gained through action at the scale of a single street canyon or across city-sized areas of canyons. Moreover, vegetation will continue to offer benefits in the reduction of pollution even if the traffic source is removed from city centers. Thus, judicious use of vegetation can create an efficient urban pollutant filter, yielding rapid and sustained improvements in street-level air quality in dense urban areas. biowall

78 Green Wall grønne vegger I henhold til Canada Green Building Council viser forskning at overflaten av grønne vegger er 10 grader kjøligere enn veggflate som ikke har en grønn vegg. I tillegg har du skyggeeffekten. CGBC antyder 20 % energireduksjon for bygget. Green Wall i Vancouver

79 Patric Blanc Vegg i Madrid

80

81 biowall

82 biowall

83 biowall

84 anlegg & utemiljø

85 Fordrøyningsanlegg som parkanlegg på bakkenivå

86 Wissous fremtidens overvannshåndtering Et industriområde utenfor Paris. Kåret av ELCA som det beste parkanlegget i Europa Industriområdet er m2. Parken/ renseanlegget er m2. Arbeidet startet opp i Alt overvann på industriområdet ledes til parken. Kapasiteten er kbm vann i parken. Det har pr dato ikke vært nedbørsintensitet av en slik størrelse at vann er videreledet til annen resipient. Parken kostet EUR

87

88

89

90

91

92

93

94 Fangdammer sedimenteringsdammer. I Norge har vi mye kunnskap om dette i landbruket, men kanskje ikke like mye erfaring fra urbane områder. Her fra Calgary, som renser gatevannet i byen biologisk med en sedimenteringsdam i Prince Island Park, som ligger på ei øy i elva som renner gjennom Calgary.

95 Grønne løsninger Løser mange utfordringer i et klima i endring Gode løsninger mot styrtregn og overvannsutfordringer Regulerer og senker lufttemperaturen i lokalklimaet Reduserer bruk av energi Kan klimautfordringer lede til god byutvikling for framtidens byer?

96 Grønne tak, grønne vegger, grønne byrom og parker gir oss: Bedre helse Renser og produserer ren luft Binder svevestøv, aerosoler, nox-gasser, Bruker CO2 Regulerer lufttemperaturen i i lokalklimaet Bedre inneklima, fjerner VOC Gir større satsing på grønne løsninger i byen bedre helse? Har da grønne byrom betydning for sykefravær?

97 Sparer energi Kjøler bygg ved hjelp av fotosyntesen Isolerer bygg med sin konstruksjon Motvirker vindavkjøling Kortreist aktivitets- og opplevelsesmuligheter reduserer CO2-utslipp Grønne løsninger Reservekraftverket på Kastrup lufthavn

98 Grønne løsninger gir Bedre miljø Sikrer og øker det biologiske mangfoldet Ivaretar økologiske verdier Opplevelser og velvære, lek og aktiviteter i lokalmiljøet Gode oppvekstvilkår Kanskje vil framtidas foreldre kreve at barns motorikk utvikles i trærne i stedet for ved spillkonsoller?

99 Meld. St.33 ( ) Melding til Stortinget Klimatilpassing i Norge Byvassdragene og overvannet bør planlegges og behandles som en helhet. Denne måten å se overvannet på krever sterk kobling mellom overvannshåndtering og areal- og landskapsplanlegging. (Boks 6.2.)

100 Meld. St.33 ( ) Melding til Stortinget Klimatilpassing i Norge For å oppnå økt grad av infiltrasjon i grunn kan det være nødvendig med færre tette flater og flere grønnstrukturer eller sørge for at vannet ledes bort til bekk/vassdrag. Det kan etableres grønne tak og grønne vegger som holder på vannet. Det må sikres vedlikehold av avløpskummer og rister som tar unna vann fra veger. Det kan anlegges fordrøyningsbassenger/ regnbed som mellomlagring av vannet. Deler av vassdrag, elver og bekker kan gjenåpnes. (6.2. Overvann)

101 Samhandling og samarbeid Grønn kunnskap kan avdempe flomtopper og sammen med tradisjonell VA-teknikk bygge gode overvannsløsninger i fremtiden. En forutsetning og et viktig poeng er at en allerede tidlig i planleggingsfasen i et prosjekt knytter VA og Grønn kunnskap sammen for sammen å planlegge gode prosjekt. Det vil også gi god samfunnsøkonomi

102 Alt er mulig bare en vil

103 Singapore ,7 mill innbyggere - 35,6% grønn overflate ,6 mill innbyggere - 46 % grønn overflate Gjennomsnittlig temperatur i byen er senket med 3-6 grader (!)

104 Shenzhen, De Smeths arkitekter

105 Det kan også gjøres enkelt - framtidas buss-skur oppmerksomheten! Takk for

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avdeling plan og prosjekt Utredningsoppgave Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Dato: 15.08.2013 Versjon:

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT Grafisk design: EEA/Intrasoft International S.A Layout: Rosendahl-Schultz Grafisk/EEA Juridisk meddelelse Innholdet i

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI 1 INNHOLD Verdens viktigste ressurs 1 Visste du at... 4 Vann styrer verden 6 Rent vann - ikke så selvsagt som du tror 9 Morgendagens store

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer