Overvann til glede og besvær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvann til glede og besvær"

Transkript

1 Overvann til glede og besvær «Den gode overvannssøknaden» Bent C. Braskerud Oslo VAV 6. mai 2015

2 Avrenning Økt urbanisering og klimaendring => avrenningen Ekstra klimapådrag Avløpnettets kapasitet Tid Økt urbanisering Kapasitet pga. elde + sediment og skrot Figur fra Stream Corridor Restoration Principles, processes, and Practices (2001) USDA-Natural Resources Conservation Service

3 Dagens situasjon: Kjelleroversvømmelser Laget av: Webjørn Finsland, Plan- og bygningsetaten

4 Dagens situasjon: Overløpsdrift

5 Foto: bevas.no Dagens situasjon: Kapasitet og renseeffekt ved renseanleggene

6 Oslo tar grep 1. Overvannsstrategi Enstemmig vedtatt 2. Handlingsplan Ferdig nyttår Parallelt med NOU Overvannsutvalget

7 Strategi mål Oslo skal ha en overvannshåndtering som ved hjelp av åpne og lokale løsninger: Møter klimautfordringene og minimerer skader og ulemper på mennesker, bygninger, eiendom og infrastruktur Skader som følge av overvann og urban flom skal unngås Alt overvann som tilføres en resipient skal ha kvalitet som resipienten overvann tåler skal slik infiltreres, at vannforskriftens fordrøyes mål og nås brukes lokalt der det er praktisk mulig ved bruk av åpne og flerfunksjonelle fordrøyningssystemer Ivaretar miljøet og sikrer god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene Bruker overvann som ressurs i bylandskapet Foto: Vann- og avløpsetaten

8 Overvannsverktøy 3-trinnsstrategien Kilde: Norsk vann / Oddvar Lindholm (NMBU) 1. Når det regner litt fange og infiltrere 2. Regner det litt mer - samle og holde tilbake 3. Når ekstremværet kommer trygge flomveier

9 Deichmannsgate Utprøvinger i praksis

10 Gjenåpning av bekker

11 Gjenåpning av Hovinbekken - Teglverksdammen Vestre parkdrag Shelltomta 2016? Hasle Torg Tennishallen Tennisdammen 2015 Vestre parkdrag JM 2015 Teglverksdammen 2015 Tiedemannsparken 2013

12 Fra ett grått til ett blågrønt bymiljø Grå løsninger Kvantitet Blågrønne løsninger Kvantitet Kvalitet Verdi i samfunn Figur omarbeidet fra Norsk Vann Rapport 162/2008

13 Verktøy

14 Hovedprinsipper 1. Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres. 2. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

15 Sjekkliste

16 Avløpsnettet Rammebetingelser for tillatt regulert mengde overvann til avløpsnettet Dette er maxverdier et utgangspunkt. Vi vil gjerne se søknader med mindre påslipp

17 Tiltak, tiltak og atter tiltak Oversikt over organisatoriske og fysiske tiltak Fysiske delt etter: Arealbruk: Bygg, urbant, jordbruk og skog. 3-punktsstrategien Retensjonsprosesser Kort beskrivelse av tiltaket Markert med gult som testet under ExFlood Bygninger Navn på tiltak Underkategori Kategori Retensjonsprosess Grønne tak Grønne vegger Vanntålerante Ekstensive 1, 2 I, E Mellomform 1, 2 I, E Intensive 1, 2 I, E Klatreplanter 1 E Plantevegg, levende vegg 1 I, E Tette bygg 3 F Vanntålende bygg 3 F Flomsatte garasjeanlegg 2 O Flytende hus 3 F Hindre vannintregning fra rør Tilbakelagsventil 2, 3 F Frakobling takrenner 1, 2 I Tak basseng 1, 2 O Løvfilter 2 U Urbane arealer Navn på tiltak Underkatogori Kategori Retensjonsprosess Regnhøsting Takvann/regnvannstønner 1 O Tørre fordrøyingbasseng Lite 1, 2 O, I Stort 2 O, I Infiltrasjonsbassenger Regnbed 1, 2 O, I, E Terskler med strupet utløp 2, 3 O Dam Dam 1, 2 O Flomdam 1, 2 O Sedimentasjonsdammer 2, 3 O Ombygge 2, 3 O Konstruerte våtmarker Lommevåtmark 1, 2 O, E

18 Grønne tak stilig og virkningsfullt

19 Grønne vegetasjonsdekkede tak Sverige Mer enn 50 % av årsnedbøren holdes tilbake Tyskland Intensive Semi-intensive Ekstensive Sedum-arter (bergknapp fam.) er velegnet

20 Grønne vegetasjonsdekkede tak Hvor mye vann holder et grønt tak tilbake? Årstid Nedbør Tilbake holdt (%) (mm) GT1 Ref GT2 Vinter Vår Sommer Høst Grønt tak 1 Referanse 8 m2 Grønt tak 2 Etablert sommeren 2009

21 Tynne og lette tak 3 cm GT 1 GT 2

22 mm/5 min Grønne vegetasjonsdekkede tak Ekstremregn på fuktig tak 26. juni mm/10 min 23 mm/30 min 35 mm på 3 t - Første nedbør vekk (19-20 mm ) - Avrenningstopp forsinket (10-15 min) - Intensitet redusert (89 %) - Avrenning fordeles over lenger tid (Forskjell over 3 timer; %) 8 7 Nedbør 6 GT1b 5 GT Minutter

23 Grønne vegetasjonsdekkede tak IVF og tilbakeholding på grønne tak Vannmengden et grønt tak kan holde tilbake/fordøye avhengig av nedbørintensitet og varighet. Alle tall i mm. ÅR 5 min & FD # 10 min FD 20 min FD 30 min FD 60 min FD 2 5,5 3,1 8,2 4,4 11,6 5,3 13,9 6,3 17,3 7,6 5 7,4 4,3 11,1 6,1 16,2 7,3 19,3 8,6 23,8 10,4 10 8,7 5,1 13,0 7,2 19,2 8,6 22,9 10,2 28,1 12,2 20 9,9 5,8 14,8 8,3 22,0 9,8 26,3 11,6 32,3 14, ,3 6,0 15,4 8,6 22,9 10,2 27,4 12,1 33,6 14, ,5 6,7 17,1 9,6 25,7 11,4 30,7 13,5 37,6 16,3 År er gjentaksintervallet for gitt nedbør og varighet. & er varigheten på nedbøren (eks. 17,1 mm/10 min skjer i gjennomsnitt hvert 50. år). # FD er antall mm vann et grønt ekstensivt tak kan holde tilbake gitt nedbøren og er beregnet fra regresjonsligningene til GT 1 i figur 32 og 39 i NVE rapport 65/2014 =>

24 Vanning og filtmatte Grønne vegetasjonsdekkede tak

25 Utprøving av system Miljødirektoratet ved Einar Flaa

26 Frakoble takrenner enkelt og effektivt Regnet som det enkleste tiltaket. Lite studert Brukes systematisk i Fredrikstad

27 Vann til vegetasjonen Takvann til terreng Foto: Vann- og avløpsetaten

28 Overflate for infiltrasjon Tett!

29 Overflate for infiltrasjon

30 Overflate for infiltrasjon Hadeland videregående skole 31 Fra Norsk belegningstein

31 Overflate for infiltrasjon Permeable dekker med belegningsstein Permeabilitet Levetid - Vedlikehold 32 Fra Norsk belegningstein

32 Porøs asphalt Overflate for infiltrasjon Credit: ALIDP

33 Overflate for infiltrasjon Tilrettelagt for infiltrasjon og gatetrær (eks. USA) -For plazas, parking areas, and sidewalks

34 Regnbed problem solved?

35 Infiltration Trench Rain garden i USA

36

37 Regnbed: vannpytt uten vann med vegetasjon Fire testanlegg

38 Regnbed: vannpytt uten vann med vegetasjon Regnbed på leirjord må dreneres.

39 Testing av regnbeds kapasitet Hvis regnbed er 7 % av takareal og 50 års nedbør i Oslo. Niels Bays vei 21 Regnbed på leire i Oslo

40 Regnbed Eksempel Flomtopp reduksjon INN: 24 mm på 20 min UT: 77 % reduksjon NVE-rapport 3/2013 Artikler i VANN

41 Langmyrgrenda 34B 75 % volum reduksjon 27 mm på 30 min: 100% tilbakeholdt Ved samme gjentaksintervall: Virkningsgraden best ved langvarige 42 regn

42 Regnbed: beregning av størrelse A regnbed = A felt c P h maks +K h t r A regnbed er regnbedets overflateareal [m 2 ], A felt er nedbørsfeltets størrelse [m 2 ], c er nedbørsfeltets gjennomsnittlig avrenningskoeffisient [-], P er dimensjonerende nedbørsmengde [m], h maks er den maksimale vannstanden på overflaten før vannet går i overløp [m], K h er filtermediets mettede hydrauliske konduktivitet [m/t] t r er dimensjonerende varighet på tilrenningen til regnbedet [t] Stor forskjell på arealbehovet avhengig av overflatevolum og infiltrasjonshastighet

43 «Regnbed» Regn i sandkasse? Morro med vann 10 cm SAND.

44 GIS finner flomveiene unngå fadeser Utnytte terrengdata med høy oppløsning som mange byer allerede har, til å finne vannvegene ved ekstrem nedbør.

45 GIS finner flomvegene Kartlegging av flomveier fritt etter Webjørn Finsland og Mario Gil i Plan- og bygningsetaten 1. Fly over Oslo med laser og hente terrengdata - høyder 43 pkt/m2 og pkt/m2 på bakken 3. Analysere terrenget (modellen) ved hjelp av kartvektøy dele terrenget inn i celler og se hvilke vei vannet vil renne gir vannveier og nedbørsfeltgrenser 2. Bygge terrengmodell med punktene skrelle bort alt uvesentlig (vegetasjon, trær etc) og sette sammen punktene til en modell av terrenget

46 GIS finner flomvegene Flomveiene følger historiske løp og stemmer med registrerte hendelser

47 GIS finner flomvegene Ikke planlagte flomveier i Oslo

48 Vannveier når alt annet svikter Tilrettelegge for vanntransport på bakken, f.eks over plen. Få praktiske eksempler i Norge foreløpig Tore Leland Augustenborg, Malmö

49 Flomveger Vegetated swale accepting parking lot runoff, Quarry Park Calgary. Foto: Credit: ALIDP

50 Flomveger Veg tilrettelagt for transport og 100 m³ ekstra volum! Antje Backhaus Vand i byer

51 Illustrasjon: Landskapsfabrikken AS Eksempler

52 Illustrasjon: OBOS bladet

53

54 Flomveier

55 Verktøykassa innholder mange muligheter Over 25 organisatoriske tiltak Over 90 fysiske tiltak 6 er testet i ExFlood! Overvannsprosjektet har 13 faktaark under bestilling www. Youtube.com

56 - Enorm infoeksponering stress mindre fokusert dårligere konsentrasjon (Landskapspsykolog, prof. emer. Gunnar Jarle Sorte) Noen ord til slutt Bymennesket har utfordringer Grønn energi

57 Noen ord til slutt Hva er vår visjon? Milleniumparken i Chicago (Jernbanetorget i Chicago) m2 grønt tak

58 Takk for oppmerksomheten!

59 https://www.youtube.com/watch?v=p_lxqgq Uj9o

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Anleggsgartner Arvid Ekle Daglig leder og eier av Anlegg & Utemiljø as, Trondheim og biowall as, Trondheim En av initiativtakerne og styremedlem i

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn Vedlegg 2 BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn 28.01.2014 Bjølsen studentby. Landskapsarkitekt: Snøhetta. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 1. Introduksjon... 4 Utgangspunkt for blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn

BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn Vedlegg 2 BLÅGRØNN FAKTOR Bakgrunn 28.01.2014 Bjølsen studentby. Landskapsarkitekt: Snøhetta. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 1. Introduksjon... 4 Utgangspunkt for blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak 28.0.204 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avdeling plan og prosjekt Utredningsoppgave Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Dato: 15.08.2013 Versjon:

Detaljer

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein En kort veiledning i bruk av permeable dekker Tekst: Kjell Myhr, Aaltvedt Betong Oktober 2013 1 Økende problemer med overvann Kapasiteten

Detaljer

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Anleggsdagene 2014 msekse 1 15.

Detaljer

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed.

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Øyvind Bakken Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tone

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Grønne løsninger på et klima i endring og grønt planleggingsverktøy for Fremtidens byer Arvid Ekle, styreleder naml norske anleggsgartnere, miljø-

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØN N FAKTOR Veileder byggesak 28.01.2014 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...4

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Tekna: Kurs: Drift av avløpsledningsnett 6 7. mai 2014: fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold (8) Vann fra veger: Fungerer systemene for vegvann? Utvidet utgave

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

Klimaeffekters betydning for oppstuvninger og forurensningsutslipp fra avløpssystemer i byer

Klimaeffekters betydning for oppstuvninger og forurensningsutslipp fra avløpssystemer i byer 1 2 Klimaeffekters betydning for oppstuvninger og forurensningsutslipp fra avløpssystemer i byer Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB Oddvar Lindholm, Linmei Nie og Jarle Bjerkholt ISSN 1503 9196

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Delprosjekt 3 - Kommunalt Avløp

Delprosjekt 3 - Kommunalt Avløp Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø 2015-2025 Delprosjekt 3 - Kommunalt Avløp Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord En god transport og rensing av avløpsvannet fra byens innbyggere og

Detaljer

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

OVERVANNSARBEID I UTLANDET MILJØDIREKTORATET OVERVANNSARBEID I UTLANDET VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE NEDBØRBETINGET OVERSVØMMELSE I URBANE OMRÅDER FEBRUAR 2015 Foto: Maridalsveien, Oslo, Olav Fergus Kvalnes, 9.oktober 2014 OPPDRAGSNR.

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer