Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø"

Transkript

1 Kystverket Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: Tlf: Vår ref: 2016/177 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til tiltak i Bodø havn i forbindelse med utdyping foran Terminalkaia. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før tiltakshaver har innhenta nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven. Fylkesmannen viser til Kystverkets søknad datert om tiltak i Bodø havn. VEDTAK Fylkesmannen i Nordland gir med dette Kystverket tillatelse til mudring i Bodø havn og dumping i Nyholmsundet i forbindelse med utdyping foran Terminalkaia. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11, jamfør 16 og i medhold av forurensningsforskrifta BAKGRUNN Kystverket har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utdyping foran Terminalkaia. Formålet med tiltaket er å legge til rette for at større skip skal kunne anløpe kaia. Arbeidet omfatter mudring av inntil m 3 sjøbunn over et areal på ca m 2 foran Terminalkaia i indre havn (figur 1 og 2). På grunn av vanskelige grunnforhold i området skal kaifronten bygges ut med 10 meter, slik at man oppnår større dybde utafor kaia uten å måtte utdype for mye. Videre skal noe av massene foran kaia og under den nye delen av kaia skiftes ut med ca m 3 støttefylling/erosjonssikring, slik at man sikrer stabile grunnforhold i området. Miljøundersøkelser av området viser at sjøbunnen er forurensa. Tiltakshaver har ut fra dette beregna at inntil m 3 av massene fra utdypinga kan være forurensa. I søknaden er det foreslått to alternativ for handtering av disse massene: 1. Massene leveres til IRIS (lovlig avfallsanlegg). 2. Massene isoleres i et eksisterende strandkantdeponi på Langstranda. Dersom Kystverket lander på alternativ 2, vil de forurensa massene bli transportert til Langstranda, hvor Langstranda Næringseiendom AS har et pågående utfyllingsprosjekt. Her STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

2 skal massene overføres til geobagger før de legges ut i et strandkantdeponi og isoleres. Fylkesmannen vil sette vilkår om at arbeidet skal gjennomføres i samsvar med vilkår satt i tillatelsen som gjelder for prosjektet på Langstranda (vedlagt). Tiltakshaver søker om å få dumpe de resterende, reine mudringsmassene i et område i Nyholmsundet som er regulert til formålet (figur 1 og 3). Kystverket planlegger å starte opp arbeidet i løpet av Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområdet. Mudringsområdet ved Terminalkaia er markert med pil. Dumpeområdet (Nyholmsundet) ligger i sundet like vest for havna, nordøst for Nyholmen. Kartet er henta fra søknaden. Side 2 av 12

3 Figur 2: Kart som viser det omsøkte tiltaksområdet (markert med blått) ved Terminalkaia. Kartet er henta fra søknaden. Figur 3: Kart som viser lokalisering av det omsøkte dumpeområdet (skravert med lyseblått). Kartet er henta fra søknaden. Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet Kystverket har planer om å utdype større deler av Bodø havn, som en del av Nasjonal transportplan. Bodø kommune har undersøkt muligheta for å utvide prosjektet til et havneoppryddingsprosjekt. I den forbindelse har Bodø kommune og Kystverket samarbeida om å få gjennomført ei kartlegging av sjøbunnen i havna. Multiconsult gjennomførte denne Side 3 av 12

4 kartlegginga i I 2014 fikk Rambøll i oppdrag å utføre ytterligere undersøkelser for blant anna å kunne vurdere tykkelsen av det forurensa sedimentlaget i havna. Rambøll undersøkte også miljøtilstanden i sjøbunnen i Nyholmsundet, hvor Kystverket planlegger å dumpe de reine sedimentene fra utdypinga ved Terminalkaia. Sedimentene ble analysert for innhold av arsen (As), bly (Pb), kobber (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og tributyltinn (TBT), i tillegg til 16 ulike polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16) og sju ulike polyklorerte bifenyler (PCB7). Analyseresultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for vann og sedimenter (tabell 1). Tabell 1: Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurensa sediment. Tilstandsklasse I II III IV V Beskrivelse av tilstand Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig Det framgår av figur 4 at kun to av prøvestasjonene fra kartlegginga i 2012 (Multiconsult, 2013) er representative for området som nå søkes mudra: Prøvestasjonene 7O og 9N. Det ble påvist TBT i tilstandsklasse V i prøvene fra begge disse stasjonene, og i prøven fra stasjon 9N ble det i tillegg påvist kobber i tilstandsklasse IV. Figur 4: Tre kartutsnitt som viser området utafor Terminalkaia. Til venstre: området som nå søkes mudra (markert med blått). I midten: Prøvestasjonene fra Til høyre: Kjerneprøvestasjonene fra Kartutsnittene er henta fra søknaden. Kjerneprøvestasjonene BK8A og BK8B fra 2014 (figur 4) ligger nærmest det planlagte mudringsområdet utafor Terminalkaia. Disse ble analysert som én blandprøve, og det ble ikke påvist forurensningsnivåer over tilstandsklasse II (god tilstand). Prøvestasjonene ligger imidlertid ikke innafor det planlagte mudringsområdet, og Fylkesmannen anser derfor ikke blandprøven fra disse som representativ for dette området. Prøvene som ble tatt av overflatesedimentene i 2012 representerer bare de øverste 10 cm av sjøbunnen. Dokumentasjonen som er vedlagt søknaden er altså ikke tilstrekkelig for å fastslå hvor langt ned i sedimentene forurensninga strekker seg eller hvor stor andel av massene som skal mudres som er forurensa. Fylkesmannen har derfor bedt Kystverket om å framskaffe dokumentasjon på dette. Kystverket har i den anledning gitt Multiconsult i oppdrag å ta tre kjerneprøver av området som skal mudres. Kjerneprøvene viser at sedimentene i de dypere Side 4 av 12

5 lagene (dypere enn 30 cm under sjøbunnen) består av fast, relativt tett leire. Leiremassene ser ut til å være naturlig avsatt, og antas å ha sin opprinnelse fra førindustriell tid. Tiltakshaver antar derfor at massene er reine. Fylkesmannen har likevel bedt Kystverket om å sende prøvene til kjemisk analyse. Resultatene vil bli lagt til grunn ved beregning av tykkelsen av det forurensa laget. I dumpeområdet i Nyholmsundet (figur 5) ble det påvist enkeltkomponenter av PAH (antracen, flouranten, pyren, benzo[a]antracen, indeno[123cd]pyren og benzo[ghi]perylen) i tilstandsklasse III til IV i alle prøvene (tabell 2). TBT ble påvist i tilstandsklasse III og IV ved to av de tre prøvestasjonene som Fylkesmannen ser på som representative for dumpeområdet (BD4 og BD5). Miljøgiftnivåene som er påvist i Nyhomsundet tilsvarer nivåene man normalt finner ved lignende bynære lokaliteter. Figur 5: Kart over prøvepunktene i Nyholmsundet fra Prøvestasjon BD3, BD4 og BD5 representerer det omsøkte dumpeområdet for de reine massene fra tiltaket. Kartet er henta fra søknaden. Side 5 av 12

6 Tabell 2: Analyseresultat for sedimentprøver fra Nyholmsundet. HØRING Søknaden ble lagt til offentlig ettersyn og oversendt til sektormyndigheter og andre berørte parter for uttalelse. Høringsperioden var fra 26. januar til 26. februar Kystverket har fått tilsendt uttalelsene for kommentar. Fylkesmannen mottok høringsuttalelser fra følgende instanser: 1. Sametinget 2. Nordland fylkeskommune 3. Tromsø Museum 4. Nordland Fylkes Fiskarlag 5. Bodø kommune 1. Sametinget har vurdert beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold, og kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. Fylkesmannens kommentar: Fylkesmannen tar uttalelsen til orientering. Side 6 av 12

7 2. Nordland fylkeskommune kan ikke se at tiltaket vil være i strid med regional politikk, men minner om at enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst skal vurderes etter 12 i vannforskrifta, dersom aktiviteten/inngrepet kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden i vannforekomsten blir forringa. Fylkeskommunen viser til Tromsø Museum for kulturminnefaglig uttalelse, ettersom Tromsø Museum er myndighet for kulturminner i sjø. Fylkesmannens kommentar: Fylkesmannen tar uttalelsen til orientering. 3. Tromsø Museum undersøkte tiltaksområdet som en del av ei større befaring av havna i De registrerte ingen funn av kulturhistorisk betydning. Tromsø Museum har derfor ingen merknader til søknaden. Fylkesmannens kommentar: Fylkesmannen tar uttalelsen til orientering. 4. Nordland Fylkes Fiskarlag har hatt saken på høring hos lokallaget (Bodø Fiskarlag). De ber om at dumpinga må foregå lenger ut, på ca. 200 meters dyp. Videre ber de om at man unngår å dumpe i gyte- og oppvekstområder og i områder hvor det foregår tradisjonelt fiske. Fylkesmannens kommentar: En gjennomgang av Fiskeridirektoratets kart viser at det ikke er registrert gyteområder i nærheta av dumpeområdet i Nyholmsundet. Fylkesmannen kan derfor ikke se at dumping av mudringsmasser i Nyholmsundet vil ha negativ effekt på gyting i registrerte gyteområder. Det er registrert to oppvekst- og beiteområder for torsk i nærheta, Skivika og Hjartøy Nord. Disse ligger henholdsvis ca. 2 og 3 km unna dumpeområdet. Det er også registrert en fiskeplass for aktive redskap, Øst av Landegode, ca. 2 km unna dumpeområdet. Fylkesmannen anser det ikke som sannsynlig at partikkelspredning fra dumping vil ha effekt på de registrerte lokalitetene. Vi legger til grunn at avstanden til dumpeområdet er relativt stor. Vi vil likevel sette vilkår i tillatelsen om turbiditetsovervåking av dumpeområdet så lenge arbeidet med dumping foregår. Nordland Fylkes Fiskarlag ytrer ønske om å flytte dumpeområdet lenger ut til 200 meters dyp. Fylkesmannen kjenner ikke til forhold som tilsier at dumping på større dyp utafor Nyholmsundet er å foretrekke foran dumping i det regulerte området i Nyholmsundet. Nordland Fylkes Fiskarlag har ikke begrunna henstillinga. 5. Bodø kommune mener at dokumentasjonen som Kystverket har lagt til grunn for sine beregninger av mengde forurensa mudringsmasse ikke er tilstrekkelig. De forutsetter derfor at Kystverket gjennomfører ytterligere undersøkelser for å få fastslått tykkelse av det forurensa sedimentlaget. Bodø kommune legger til grunn at denne informasjonen er nødvendig for å kunne beregne mer nøyaktig hvor stor andel av mudringsmassene som er forurensa og må leveres til godkjent deponi. Fylkesmannens kommentar: Innspillet er ivaretatt. Bodø kommune har vært i kontakt Side 7 av 12

8 med Fylkesmannen i forbindelse med dette. Vi opplyste da om at vi var i dialog med tiltakshaver for å få gjennomført tilleggsundersøkelser. FYLKESMANNENS VURDERINGER Mudring og dumping i sjø og vassdrag er regulert med hjemmel i forurensningsloven 11, og i medhold av forurensningsforskrifta kapittel 22. Forurensningsforskrifta 22-3 og 22-4 fastsetter et generelt forbud mot mudring og dumping fra skip/lekter. Etter søknad kan det imidlertid gis tillatelse til slike aktiviteter i medhold av forurensningsforskrifta Når vi avgjør om vi skal gi tillatelse, skal vi legge vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jamfør forurensningsloven 11, femte ledd. Etter retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet skal vi ta med forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn i vår vurdering. Vi vurderer hver søknad individuelt, og utøver skjønn når vi avgjør om det aktuelle tiltaket kan aksepteres på vilkår. Vannforskrifta Søknader om tillatelse til mudring og dumping av masser må også vurderes etter vannforskrifta. Vannforskriftas bestemmelser gir visse rammer for Fylkesmannens skjønnsutøvelse i forurensningssaker. Vannressursene i landet er delt inn i vannforekomster, og vannforskrifta 4-6 oppstiller miljømål for vannforekomstene. Den opererer med fem tilstandsklasser; svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Miljømålet for overflatevann er at den økologiske og kjemiske tilstanden skal være innafor tilstandsklasse svært god til god. Endring av tilstanden i en vannforekomst i negativ retning vil innebære en forringelse av vannforekomsten. Forringelse av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til å gi unntak, jamfør vannforskrifta 12. Mudreområdet Utdypingsområdet ligger i vannforekomsten Bodø Havn. Denne vannforekomsten er klassifisert som beskyttet kyst/fjord og har ID nr C i Vann-Nett. I følge opplysninger henta fra Vann-Nett er vannforekomsten påvirka av utslipp, avrenning og fysiske inngrep. Resipienten er per i dag vurdert til å ha antatt svært dårlig økologisk tilstand (basert på målinger av relevante biologiske kvalitetselementer og kjemiske støtteparametere) og oppnår god kjemisk tilstand (basert på målinger av prioriterte miljøgifter). Miljøundersøkelser av sjøbunnen i Bodø havn viser imidlertid at vannforekomsten er forurensa av miljøgifter. For å unngå at forurensa partikler fra mudringsarbeidet spres utafor tiltaksområdet, vil Fylkesmannen vil sette vilkår i tillatelsen om overvåking av turbiditet under arbeidet. Dumpeområdet Dumpeområdet ligger i vannforekomsten Hjartøysundet - Nyholmsundet. Denne vannforekomsten er klassifisert som moderat eksponert kyst og har ID nr C i Vann-Nett. I følge opplysninger henta fra Vann-Nett er vannforekomsten blant anna påvirka av utslipp fra et kommunalt renseanlegg med kapasitet på personekvivalenter. Resipienten er per i dag vurdert til å ha antatt moderat økologisk tilstand (basert på målinger av relevante biologiske kvalitetselementer (f.eks. tarmbakterier) og kjemiske Side 8 av 12

9 støtteparametere. Resipienten oppnår god kjemisk tilstand (basert på målinger av prioriterte miljøgifter). Miljøundersøkelsen av sjøbunnen i dumpeområdet viser imidlertid at området er forurensa. Det framgår av Kystverkets søknad at de planlegger å dumpe utelukkende reine masser i Nyholmsundet. Kystverket har likevel foreslått å overvåke turbiditet under arbeidet med dumping av mudringsmasser. Fylkesmannen vil sette vilkår om dette i tillatelsen. Vi legger til grunn at dumpinga vil medføre spredning av partikler fra mudringsmassene når massene beveger seg nedover i vannsøyla. Ettersom sjøbunnen i dumpeområdet er forurensa, vil overvåking av turbiditet også kunne bidra til å hindre at forurensa partikler fra sjøbunnen spres ut av Nyholmsundet. Fylkesmannen vil sette vilkår i tillatelsen om at forurensa masser fra utdypinga skal transporteres til godkjent deponi. For å sikre at massene som blir dumpa i Nyholmsundet er reine, vil vi også sette vilkår om at Kystverket må dokumentere forurensningas utstrekning ned i sedimentene. Kystverket har allerede tatt kjerneprøver fra tre stasjoner. Fylkesmannen har bedt om at Kystverket analyserer disse. Analyseresultatene skal legges til grunn for beregning av tykkelsen av det forurensa sedimentlaget. Fylkesmannen vil sette vilkår om å legge en sikkerhetsmargin på 10 cm til dette estimatet. Kystverket har også foreslått å ha personell med geofaglig bakgrunn til stede under arbeidet, slik at man sikrer at det som antas å være naturlig leire av førindustriell opprinnelse er påtruffet før man regner arbeidet med miljømudringa som ferdigstilt. Dette vil bidra til å sikre at massene som blir dumpa i Nyholmsundet er reine. Fylkesmannen vil sette vilkår om dette i tillatelsen, og forventer at tiltakshaver legger opp til arbeidsprosedyrer som sikrer at dette blir ivaretatt. De ovennevnte vurderingene, i tillegg til at anleggsaktiviteten er midlertidig, gjør at det omsøkte tiltaket etter Fylkesmannens vurdering ikke vil føre til nevneverdig forringelse av den økologiske og kjemiske tilstanden i vannforekomstene Bodø Havn og Hjartøysundet - Nyholmsundet. Naturmangfoldloven I henhold til lov av om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 7 skal prinsippene om offentlig beslutningstaking i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Dette gjelder 8 kunnskapsgrunnlaget, 9 føre-varprinsippet, 10 økosystemtilnærming og samlet belastning, 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunna ut fra hensynet til naturmangfoldet, og beslutninga skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet. Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologisk tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakas karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Når Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven 11, må beslutninga også vurderes etter retningslinjene som gis i naturmangfoldloven. Side 9 av 12

10 En gjennomgang av kunnskapsbasene avdekker at dumpeområdet i Nyholmsundet ligger mellom to forekomster av den marine naturtypen «skjellsand» (figur 6). Forekomsten nord for dumpeområdet er vurdert som viktig (B-område), mens forekomsten sør for dumpeområdet er vurdert som svært viktig (A-område). Figur 6: Oversikt over naturtypen skjellsand (merka med grønt) ved Bodø havn og Nyholmsundet (kart henta fra Miljødirektoratets Naturbase). Naturtypen er vanlig å finne på lesida av holmer og skjær. Det er også vanlig å finne forekomster av skjellsand i områder med sterk strøm. De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på dyp mellom 10 og 30 m. Trusler mot naturtypen er først og fremst uttak av skjellsand og endring av strømforholdene. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter (DN-håndbok nr. 19, revidert 2007). I forbindelse med Rambøll si miljøkartlegging av Nyholmsundet i 2014 fikk Akvaplan-niva i oppdrag å gjennomføre målinger av strømforholdene i sundet. Målingene viste at det er forholdsvis sterk strøm i hele vannsøyla med median på ca. 7 cm/s, men at sterkere strøm opp mot 20 cm/s også er vanlig i alle dyp. Målingene fra 52 meters dyp viste at strømmen helt nede ved bunnen var omtrent like sterk som høyere i vannsøyla. Maksimal strøm på 52 meters dyp var over 50 cm/s, men dette forekom svært sjelden. Forholdsvis mange av målingene viste strøm på over 10 cm/s. Resuspendering (oppvirvling) av sedimentpartikler kan starte allerede ved strøm på 10 cm/s, og vil øke ved stigende strømhastighet. Strømretninga var for de fleste dyp målt til å være mot sørvest og nord. Dumpinga av reine mudringsmasser i Nyholmsundet vil sannsynligvis forårsake spredning av partikler i strømmens retning i anleggsperioden. Partikler som sedimenterer i omkringliggende områder vil føre til ei lokal påvirkning av omkringliggende naturtyper og bunnlevende organismer. Sedimentasjon av materiale med lavt organisk innhold tynner ut mattilbudet til sedimentspisere, noe som kan føre til en reduksjon i antall dyr (Larsen et. al., 2004). Den maksimale bunnstrømhastigheta i området er så høy at de mest finkornede Side 10 av 12

11 partiklene vil kunne resuspendere. Over tid vil de groveste partiklene ligge igjen, og sjøbunnen vil gå tilbake til sin opprinnelige tilstand. Spredning av partikler fra dumpinga vil neppe føre til varig nedslamming av omkringliggende områder. Det anses derfor som sannsynlig at påvirkninga av sjøbunnen rundt dumpeområdet kun vil være midlertidig. Fylkesmannen setter vilkår i tillatelsen for å begrense spredning av partikler fra dumpinga til omgivelsene. Blant anna vil vi sette vilkår om at Kystverket må måle turbiditet i innløpet til det populære fritidsområdet Kvalvika. Et stort område i Nyholmsundet og Bodø havn er registrert som overvintringsområde for sjøfugl (havelle, praktærfugl, sjøorre, ærfugl og svartand). Kystverket opplyser at tiltaket skal foregå i perioden juni september Videre er området av en slik størrelse at ev. sjøfugl vil kunne bevege seg bort fra mudre- og dumpeområdene i perioden tiltaket pågår. Fylkesmannen mener derfor at tiltaket ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for sjøfugl i området. KONKLUSJON Fylkesmannen tillater mudring i Bodø havn og dumping i Nyholmsundet i forbindelse med utdyping foran Terminalkaia etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene som er satt i tillatelsen mener Fylkesmannen at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig forurensning eller redusere den biologiske og økologiske funksjonen i området. KUNNGJØRING Før gjennomføring av tiltaket skal Kystverket informere berørte parter. FRIST Tillatelsen er gyldig fram til SAKSBEHANDLINGSGEBYR OG RISIKOKLASSE Kystverket skal betale gebyr for behandlinga av søknaden, jamfør forurensningsforskrifta kapittel 39. For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser gjelder satsene i forurensningsforskrifta Plassering i gebyrsats avhenger av ressursforbruk knytta til saksbehandlinga. I denne saka er gebyret plassert i sats 3, tilsvarende kr ,-. Miljødirektoratet ettersender faktura med innbetalingsblankett. Tiltaket er plassert i risikoklasse 4. Dette er gjort ut i fra ei vurdering av at anleggsaktiviteten kun pågår i en begrensa periode, i tillegg til at det kun skal dumpes reine masser. Plassering i risikoklasse skjer for øvrig ut fra skjønn. Ei virksomhets risikoklasse har ei viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn. Ved et eventuelt tilsyn er det risikoklassen som avgjør størrelsen på gebyret dersom tilsynet varer inntil én dag. Det finnes egne satser for gjennomføring av større revisjoner/flerdagstilsyn. Disse er basert på ressursbruk og er uavhengig av plassering i risikoklasse. ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG OSV. Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler eller erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaka av forurensning, jamfør forurensningsloven 10, andre ledd og forurensningsloven 56. Side 11 av 12

12 Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Tillatelsen kan endres i medhold av forurensningsloven 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saka. En eventuell endringssøknad må derfor sendes inn i god tid før man ønsker å få endringa gjennomført. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven og fritar ikke fra plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikten til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. Her nevnes blant anna kulturminneloven og havne- og farvannsloven. Vi viser til nettstedet regelhjelp.no som gir en oversikt over hvilke regler som gjelder for den enkelte bransjen. Vedtakene kan påklages til Miljødirektoratet av sakas parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra tidspunktet underretning om avgjørelsen er mottatt. Ei klage skal angi vedtaket som det klages over, og endringene som ønskes. Klaga bør begrunnes, og nye opplysninger av betydning for saka bør komme fram. Klaga sendes til Fylkesmannen i Nordland. Med hilsen Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) seksjonsleder Solveig M. B. Lakså rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Bodø kommune Nordland fylkeskommune Tromsø museum Sametinget Nordland Fylkes Fiskarlag Kystverket v/jan Arild Jenssen Vedlegg: 1 Tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø 2 Rapporteringsskjema - mudring, dumping og utfylling 3 Tillatelse med vilkår - Langstranda Næringseiendom AS Side 12 av 12

13 Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert med underliggende dokumenter. Fylkesmannen har satt vilkår for tillatelsen. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Ved endringer som kan ha betydning når det gjelder opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlinga, må tiltakshaver på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Nordland. Tillatelsen er gyldig fram til Tiltaket er plassert i gebyrsats 3, jamfør forskrift om begrensning av forurensning av (forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Fylkesmannens referanse: 2016/177 Tillatelse gitt: Endringsnummer: - Sist endra: - Oddlaug Ellen Knutsen (e.f) seksjonsleder Solveig M. B. Lakså rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

14 Krav til gjennomføring av tiltak 1. TILLATELSEN OMFATTER FØLGENDE I forbindelse med utdyping foran Terminalkaia i Bodø havn gis Kystverket tillatelse til tiltak i sjø. Tillatelsen gjelder mudring av inntil m 3 sjøbunn i Bodø havn og dumping av reine mudringsmasser fra tiltaket i Nyholmsundet. 2. GENERELLE VILKÅR 2.1 Fylkesmannen forutsetter at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert med underliggende dokumenter og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. 2.2 Forurensningsmyndighetas vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i anna lovgivning. 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om vilkårene som gjelder, i tillegg til restriksjonene som er lagt på arbeidet. 2.4 Forurensningsmyndigheta eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon. 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven 18 er tilstede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet. 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltakene ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak. 2.7 Deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid, skal holdes avsperra og ikke være tilgjengelig for allmennheta. 2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Tromsø museum kontaktes. 2.9 Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Fylkesmannen og avbøtende tiltak skal igangsettes. 3. INTERNKONTROLL, BEREDSKAP OG VARSLING 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning. 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jamfør forskrift av om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal blant anna sikre og dokumentere at virksomheta overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av om Side 2 av 5

15 kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene. 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knytta til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten. 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkninga av akutt forurensning for all virksomhet, jamfør forurensningsloven 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheta for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkninga av ei eventuell forurensning. 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheta, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon: 110 Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: Telefon: MUDRING OG DUMPING 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart. 4.2 Tiltaket skal foregå i områdene som framgår av kartvedleggene til søknaden. 4.3 Opptak, transport, dumping og anna handtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler. Mudremetoden skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Eventuell avvanning av mudrede sedimenter må foregå slik at ikke forurensning spres til omkringliggende områder. Eventuelt søl skal loggføres. 4.4 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold. 4.5 Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheta ved en eventuell kontroll. 5. AVBØTENDE MILJØTILTAK 5.1 All forurensa sjøbunn i utdypingsområdet skal miljømudres for å redusere spredning av forurensa partikler. 5.2 Turbiditetsovervåking I anleggsperioden skal det i forbindelse med mudring og transport av sedimenter måles turbiditet ved minimum tre målestasjoner. Dette inkluderer to målestasjoner som er påvirka av arbeidet og en referansestasjon som er representativ for normal turbiditet i området. I forbindelse med dumping skal det måles turbiditet ved minimum fire målestasjoner i anleggsperioden. Dette inkluderer to målestasjoner som er påvirka av arbeidet og Side 3 av 5

16 en referansestasjon som er representativ for normal turbiditet i området. I tillegg skal det måles turbiditet i innløpet til Kvalvika. Målingene skal foretas på relevant dyp, hvor det forventes størst spredning. Ved plassering av målerne skal det tas hensyn til strømretning, herunder tidevannsstrøm, slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av partikler fra arbeidene. I Nyholmsundet skal turbiditetsmålerne plasseres i henhold til strømretningene som framgår av Akvaplan-niva sin rapport fra Ved mudring, transport og dumping av sedimenter er grenseverdien for turbiditet 10 NTU over turbiditet på referansestasjonen. Målestasjonene som er påvirka av tiltaksarbeidet skal plasseres maksimum 25 meter fra henholdsvis mudrings- eller dumpingsstedet og aktuell transportrute. Ved overskridelse av grenseverdier for turbiditet skal arbeidet stanses med det samme og seinest innen 5 minutter, dato og klokkeslett loggføres og tiltak iverksettes for å redusere spredning. Arbeidet kan starte igjen når målingene viser stabile verdier under tillatt nivå. Kystverket må utarbeide en prosedyre med rutiner for turbiditetsovervåking som skal oversendes til Fylkesmannen før oppstart av tiltaket. Prosedyren skal tas med i internkontrollen for prosjektet. Kystverket plikter å sørge for at alle som er involvert i arbeidet med mudring og dumping har fått tilstrekkelig opplæring i rutiner for måling av turbiditet og rutiner ved turbiditetsoverskridelser. 5.3 Dumping skal finne sted mellom 1. juni og 30. september Forurensa mudringsmasser skal transporteres til deponi godkjent av forurensningsmyndigheta. Dersom tiltakshaver beslutter å transportere massene til Langstranda Næringseiendom AS sitt strandkantdeponi, skal dette arbeidet gjennomføres som angitt i søknaden med underliggende dokumenter og i henhold til vilkårene som er satt i denne tillatelsen og i tillatelse til mudring, utfylling og etablering av strandkantdeponi med underliggende dokumenter gitt til Langstranda Næringseiendom AS den (vedlagt). 5.5 Før denne tillatelsen kan tas i bruk, må Kystverket dokumentere forurensningas utstrekning ned i sedimentene i utdypingsområdet. Kystverket har allerede tatt kjerneprøver fra tre stasjoner, og skal analysere disse. Analyseresultatene skal legges til grunn ved beregning av tykkelsen av det forurensa sedimentlaget. Analyseresultatene og beregningene skal oversendes Fylkesmannen så snart de er klare. Videre skal Kystverket legge til en sikkerhetsmargin på 10 cm ved miljømudring av det forurensa sedimentlaget. 5.6 Kystverket må ha personell med geofaglig bakgrunn til stede under arbeidet, slik at man sikrer at det som antas å være naturlig leire av førindustriell opprinnelse er påtruffet før man regner arbeidet med miljømudringa som ferdigstilt. Kystverket må utarbeide en prosedyre for dette som skal tas med i internkontrollen for prosjektet. Side 4 av 5

17 6. RAPPORTERING Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Fylkesmannen innen seks uker etter at anleggsarbeidene er avslutta. Rapporteringsskjema følger vedlagt. Rapporten skal inneholde: Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid. Beskrivelse av avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene fra gjennomførte tiltak. En utstyrsbeskrivelse for gjennomført mudring og erfaringer fra arbeidet. Mengder og tidspunkt for opptak av mudringsmasser. Utfylt rapporteringsskjema (vedlagt). Side 5 av 5

18 Rapport for år 2016 Mudring, dumping, utfylling i sjø Kommune Tillatelse gitt til Det er i perioden utført følgende arbeid: MUDRING/OPPGRAVING Dato tillatelse Dato arbeid ferdig Mudra volum/areal m 2 m 3 Tonn Lokalitet Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand, stein): DUMPING/UTFYLLING Dumpa volum m 3 Lokalitet: Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand, stein): ANNA DISPONERING Volum m 3 Disponeringsmåte/sted: Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand): Opplysninger om avvik fra tillatelsen, klager etc. Bekreftelse Jeg/vi bekrefter at arbeidet er utført i samsvar med tillatelse og ovennevnte punkt Sted Dato Sted Dato STATENS HUS Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

19 Tillatelse til Langstranda Næringseiendom AS; mudring, utfylling og etablering av strandkantdeponi, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), og i medhold av forskrift av om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert med underliggende dokumenter. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Ved endringer som kan ha betydning i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, må tiltakshaver på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Nordland. Tillatelsen er gyldig fram til Tiltaket er plassert i gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Fylkesmannens referanse: 2014/5955 Tillatelse gitt: Endringsnummer: - Sist endret: - Oddlaug Ellen Knutsen (e.f) seksjonsleder Solveig M. B. Lakså rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

20 Krav til gjennomføring av tiltak 1. TILLATELSEN OMFATTER FØLGENDE I forbindelse med etablering av nytt næringsareal ved Langstranda i Bodø kommune gis Langstranda Næringseiendom AS tillatelse til tiltak i sjø. Tillatelsen gjelder mudring av inntil m 3 sjøbunn over et samla areal på m 2 fordelt på to områder i Bodø ytre havn, samt utfylling av inntil m 3 masser fordelt på to fyllinger med et samla areal på ca m 2. Ca m 3 av mudringsmassene er forurensa, og skal omdisponeres og isoleres i de to fyllingene. 2. GENERELLE VILKÅR 2.1 Fylkesmannen forutsetter at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert med underliggende dokumenter, og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. 2.2 Forurensningsmyndighetas vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning. 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet. 2.4 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon. 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven 18 er tilstede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet. 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak. 2.7 De deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid, skal holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmennheta. 2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Tromsø museum kontaktes. 2.9 Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Fylkesmannen og avbøtende tiltak skal igangsettes. 3. INTERNKONTROLL, BEREDSKAP OG VARSLING 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning. 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift av om Side 2 av 4

21 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal blant anna sikre og dokumentere at virksomheta overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene. 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten. 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkninga av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheta for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkninga av ei eventuell forurensning. 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheta, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon: 110 Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: Telefon: MUDRING OG UTFYLLING 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter. 4.2 Tiltaket skal foretas i området som framgår av kartvedlegg til søknaden. 4.3 Opptak, transport og anna håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler. Mudremetoden skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Eventuell avvanning av mudrede sedimenter må foregå slik at ikke forurensning spres til omkringliggende områder. Eventuelt søl skal loggføres. 4.4 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold. 4.5 Mengder og tidspunkt for mudring og utfylling av masser skal registreres. Oversikta skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheta ved en eventuell kontroll. 5. AVBØTENDE MILJØTILTAK 5.1 Forurensa sjøbunn skal miljømudres (ca m 3 for etablering av vestre fylling og ca m 3 for etablering av østre fylling) for å redusere spredning av forurensede partikler. 5.2 I anleggsperioden skal det i forbindelse med mudring og transport av forurensede sedimenter måles turbiditet ved minimum tre målestasjoner. Dette inkluderer to målestasjoner som er påvirka av tiltaksarbeidet og en referansestasjon som er representativ for normal turbiditet i området. Målingene skal foretas på relevant dyp, hvor det forventes størst spredning. Ved plassering av målerne skal det tas hensyn til Side 3 av 4

22 strømretning, herunder tidevannsstrøm, slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av partikler fra arbeidene. Ved mudring og transport av sedimenter er grenseverdien for turbiditet 10 NTU over turbiditet på referansestasjonen. Målestasjon som er påvirket av tiltaksarbeidet skal plasseres maksimum 25 m fra henholdsvis mudringsstedet og aktuell transportrute. Ved overskridelse av verdiene skal arbeidet stanses med det samme og senest innen 5 minutter, dato og klokkeslett loggføres og tiltak iverksettes for å redusere spredning. Arbeidet kan starte igjen når målingene viser stabile verdier under tillatt nivå. 5.3 Forurensede masser skal isoleres i geobager før disponering i sikringssone for forurensa grunn. 5.4 Etter at mudring av det forurensa topplaget (0,4 m) er gjennomført skal det fortløpende dokumenteres at underliggende sjøbunn er rein. Dokumentasjon skal foreligge før etablering av omfatningsmolo over sjøbunnen, slik at eventuelle nødvendige tiltak kan gjennomføres. Prøvetaking av underliggende sjøbunn skal utføres i henhold til kravene i Miljødirektoratets veileder Risikovurdering av forurenset sediment (TA 2802/2011). Skriftlige rutiner for prøvetaking oversendes Fylkesmannen i Nordland i god tid før oppstart av anleggsarbeidet. 5.5 Dokumentert reine mudringsmasser skal legges ut over sjøbunnen i utfyllingsområdet på en slik måte at massene beskytter geobagene før utlegging av sprengstein. 5.6 Omfatningsmoloene skal plastres for å hindre erosjon av fyllinga. 5.7 Plast fra sprengsteinen som leveres skal samles opp for å hindre forsøpling og forurensing av sjøområdene. 6. RAPPORTERING Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Fylkesmannen innen seks uker etter at anleggsarbeidene er avsluttet. Rapporteringsskjema følger vedlagt. Rapporten skal inneholde: Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid. Beskrivelse av avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene fra gjennomførte tiltak. En utstyrsbeskrivelse for gjennomført mudring og erfaringer fra arbeidet. Mengder og tidspunkt for opptak av muddermasser. Utfylt rapporteringsskjema (vedlagt). Side 4 av 4

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2016/177 Deres ref: Vår dato: 06.05.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik ANKENES BÅTFORENING Støa 24 8520 ANKENES Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/4713 Deres ref: Vår dato: 11.01.02019 Deres dato: 11.07.2018 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Tillatelse til mudring og deponering av masser - Sørlandsvågen og Røssnesvågen - Værøy

Tillatelse til mudring og deponering av masser - Sørlandsvågen og Røssnesvågen - Værøy Kystverkets hovedkontor post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/3253 Deres ref: 2013/1405 Vår dato: 12.07.2013 Deres dato: 30.05.2013

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai, Nesna

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai, Nesna Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 Bodø Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3204 Deres ref: Vår dato: 19.05.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til dumping/utfylling ved opprydding etter ras i Remneset i Leirfjord kommune

Oversendelse av tillatelse til dumping/utfylling ved opprydding etter ras i Remneset i Leirfjord kommune Leirfjord kommune postmottak@leirfjord.kommune.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/557 Deres ref: Vår dato: 30.01.2017 Deres dato: 23.01.2017 Arkivkode:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2015/7379 Deres ref: Vår dato: 03.06.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring, utfylling og disponering av masser Kvina havn - Lurøy

Oversendelse av tillatelse til mudring, utfylling og disponering av masser Kvina havn - Lurøy Ronny Andersen Ronny.andersen@outlook.com Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/6421 Deres ref: Vår dato: 08.03.2018 Deres dato: 18.10.2017 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Grunnet forsinkelser i arbeidene søkes det nå om unntak i perioden 16.mai til 31.mai 2018.

Grunnet forsinkelser i arbeidene søkes det nå om unntak i perioden 16.mai til 31.mai 2018. Miljøvernavdelingen Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Postboks 4704, Sofienberg 0506 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utvidelse av småbåthavn ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utvidelse av småbåthavn ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune Alsten Maskinstasjon AS v/arnt Aleksandersen arnt@alsten.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2015/8324 Deres ref: Vår dato: 11.10.2016 Deres dato: 04.04.2016

Detaljer

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse 21.11.2016 2015/3820/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Veidekke Industri AS Husøyveien 6520 FREI Kristiansund

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping av masser i forbindelse med utdyping av innseilingen til Lovund, Lurøy

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping av masser i forbindelse med utdyping av innseilingen til Lovund, Lurøy Nova Sea AS Lovund 8764 LOVUND Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/4758 Deres ref: Vår dato: 29.01.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Plan for turbiditetsovervåking under tiltak Hanne Kildemo / Iselin Johnsen Elin O. Kramvik

Plan for turbiditetsovervåking under tiltak Hanne Kildemo / Iselin Johnsen Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Utdypning Terminalkai Bodø DOKUMENTKODE 713330-RIGm-NOT-002 EMNE Plan for turbiditetsovervåking under tiltak TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser til mudring og deponering i Gjerdsvika, Sande kommune - Forlenget gyldighet

Vedtak om endring av tillatelser til mudring og deponering i Gjerdsvika, Sande kommune - Forlenget gyldighet 16.07.2018 2016/6937/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. KYSTVERKET Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vedtak om endring

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av strandkantdeponi - Hovden havn - Bø

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av strandkantdeponi - Hovden havn - Bø Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/7355 Deres ref: 2015/426 Vår dato: 03.07.2015 Deres dato: 10.03.2015 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai,nesna

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai,nesna Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3204 Deres ref: Vår dato: 10.01.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Brukstomta næringspark - Terråk - Bindal

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Brukstomta næringspark - Terråk - Bindal BRUKSTOMTA NÆRINGSPARK AS Sørfjordveien 5 7980 TERRÅK Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/3121 Deres ref: Vår dato: 22.08.2018 Deres dato: 07.05.2018 Arkivkode:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utdyping av farled ved Mindtangen ferjeleie i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utdyping av farled ved Mindtangen ferjeleie i Alstahaug kommune Statens vegvesen Region nord v/kjetil Løding kjetil.loding@vegvesen.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2016/3737 Deres ref: Vår dato: 05.10.2016 Deres

Detaljer

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal Miljøvern Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL --- Vår dato Vår referanse 04.05.2016 2016/1388 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69 461.2 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara 23.02.2017 2017/1288/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. A. Hammerø AS Julsundvegen 140 6410 MOLDE Molde kommune

Detaljer

Tillatelse til mudring for. Alcoa Norway ANS, avd. Mosjøen

Tillatelse til mudring for. Alcoa Norway ANS, avd. Mosjøen Tillatelse til mudring for Alcoa Norway ANS avd. Mosjøen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og i medhold av forskrift 1. juli

Detaljer

Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til mudring ved Åfarnes fergekai i Rauma kommune

Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til mudring ved Åfarnes fergekai i Rauma kommune Vår dato: Vår ref: 01.07.2019 2019/3601 Deres dato: Deres ref: Mottakarar: FJORD1 ASA Postboks 354 6902 FLORØ Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Endring av tillatelse til mudring, dumping og utfylling - Olvikvatnet - Lurøy

Endring av tillatelse til mudring, dumping og utfylling - Olvikvatnet - Lurøy Statens vegvesen firmapost-nord@vegvesen.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2015/4601 Deres ref: Vår dato: 09.06.2017 Deres dato: 15.05.2017 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune.

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 31.08.2015 2015/3560-7 461.5 Deres dato Deres ref. 17.06.2015 Per Strand Eiendom AS Margrethe Jørgensens vei 6 9406 HARSTAD

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og utlegging av masser i strandkantdeponi i forbindelse med konstruksjon av molo i Åkervågen i Dønna kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og utlegging av masser i strandkantdeponi i forbindelse med konstruksjon av molo i Åkervågen i Dønna kommune Dønna kommune post@donna.kommune.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6930 Deres ref: Vår dato: 20.11.2014 Deres dato: 21.10.2014 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Tillatelse til mudring ved kai i Tromsdalen, Imes Trading AS, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved kai i Tromsdalen, Imes Trading AS, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 14.10.2011 2011/1788-7 461.5 Deres dato Deres ref. Imes Trading AS Stakkevollv. 31 9010 TROMSØ Tillatelse til mudring ved kai

Detaljer

Brødrene Sperre AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved industrianlegget på Hoff - Forlengelse av tillatelsens gyldighet

Brødrene Sperre AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved industrianlegget på Hoff - Forlengelse av tillatelsens gyldighet Vår dato: Vår ref: 12.06.2019 2019/1087 Deres dato: Deres ref: BRØDRENE SPERRE AS Ellingsøyvegen 680 6057 ELLINGSØY Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Brødrene Sperre AS - Vedtak

Detaljer

Oversendelsesbrev - forlengelse og endring av tillatelse til mudring i Maudbukta, Asker kommune

Oversendelsesbrev - forlengelse og endring av tillatelse til mudring i Maudbukta, Asker kommune Miljøvernavdelingen Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Kristiansund Mekaniske AS - Vedtak om endring av tillatelse - Forlenget gyldighet

Kristiansund Mekaniske AS - Vedtak om endring av tillatelse - Forlenget gyldighet 17.11.2017 2007/3854/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Kristiansund Mekaniske AS Freiveien 26 6511 KRISTIANSUND

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til sprengning, mudring, utfylling og disponering av masser Indre Kvarøy havn - Lurøy

Oversendelse av tillatelse til sprengning, mudring, utfylling og disponering av masser Indre Kvarøy havn - Lurøy Vår dato: Vår ref: 20.03.2019 2019/267 Deres dato: Deres ref: Kvarøy Fiskeoppdrett A/S 8743 INDRE KVARØY Saksbehandler, innvalgstelefon Trine Moland, 75 53 15 50 Oversendelse av tillatelse til sprengning,

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn - syredannende bergarter i Ekebergåsen

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn - syredannende bergarter i Ekebergåsen Vår dato: Vår ref: 10.05.2019 2019/28203 Deres dato: 30.04.2019 Deres ref: Bane Nor Postboks 4350 2308 HAMAR Saksbehandler, innvalgstelefon Mabel Katrine Trovum, 22 00 35 89 Att. Siri Ann Lorentzen Vedtak

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 19.5.2016 2016/1277-9 461.5 Deres dato Deres ref. Transportsentralen Tromsø Eiendom AS Stakkevollveien 21 9010 TROMSØ Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 18.08.2011 2011/3463-3 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9008 TROMSØ Tillatelse til mudring og dumping i

Detaljer

Kristiansund kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og dumping ved Seivika

Kristiansund kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og dumping ved Seivika Vår dato 06.12.2018 2018/6790/FMMRTHAU/ Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Kristiansund kommune

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Søndre gate 36 - Stokmarknes Hadsel kommune

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Søndre gate 36 - Stokmarknes Hadsel kommune Steinsvik Hus & Entreprenør Ues@steinsvikhus.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/387 Deres ref: Vår dato: 10.04.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2015/7379 Deres ref: Vår dato: 03.06.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Mølnarodden Artec Aqua AS - Flakstad

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Mølnarodden Artec Aqua AS - Flakstad ARTEC AQUA AS Postvegen 13 6018 ÅLESUND Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/3090 Deres ref: Vår dato: 20.09.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 18.12.2016 2016/8606-2 Deres dato Deres ref. 16.12.2016 Jæger Adventure Camp Kastnesveien 758 9311 Brøstadbotn Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 08.11.2013 2012/7754/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 31.10.2013 Vår ref. Vike småbåtforening

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Larsneset

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Larsneset Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 26.10.2015 2014/5226-10 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Havn KF Boks 193 9482 HARSTAD Tillatelse til utfylling

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Blommenholm og Solvik båthavner, Bærum kommune

Tillatelse til mudring ved Blommenholm og Solvik båthavner, Bærum kommune Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av utfylling Sandnessjøen - Alstahaug

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av utfylling Sandnessjøen - Alstahaug Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3515 Deres ref: Vår dato: 29.6.2018 Deres dato: 23.05.2017 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø- Etablering av anleggsvei - Rognan Industrikai - Saltdal

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø- Etablering av anleggsvei - Rognan Industrikai - Saltdal Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3327 Deres ref: Vår dato: 04.09.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 16.10.2015 2010/6988-20 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF PB 392 9254 TROMSØ Tillatelse til utfylling i sjø over

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 18.06.2013 2013/2443/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 09.04.2013 Vår ref. Øystein Nergård

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.05.2014 2013/2173/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Thomas Aurdal, 22.01.2014 Vår ref. Jaron Prosjekt AS Birkelandvegen

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

Vedtak om tillatelse til fjerning av sedimenter og legging av betongplater i kulvert i Alnaelva - Oslo kommune

Vedtak om tillatelse til fjerning av sedimenter og legging av betongplater i kulvert i Alnaelva - Oslo kommune Miljøvernavdelingen Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mudring og disponering av muddermasser ved Breivoll industriområde i Ibestad kommune

Vedtak om tillatelse til mudring og disponering av muddermasser ved Breivoll industriområde i Ibestad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.12.2016 2016/6230-8 461.5 Deres dato Deres ref. Ibestad kommune Rådhuset, Kopparvika 7 9450 HAMNVIK Vedtak om tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 29.04.2015 2014/7232-2 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligutvikling AS Postboks 95 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling

Detaljer

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket 04.05.2018 2008/644/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Ålesund kommune v/r.m. Refsnes Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Detaljer

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen Vår dato: Vår ref: 04.03.2019 2019/1468 Deres dato: Deres ref: KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Astrups gate 9 6509 KRISTIANSUND N Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Kristiansund

Detaljer

Fylkesmannens vedtak om tillatelse til dumping ved Midtre Sletter, Råde kommune

Fylkesmannens vedtak om tillatelse til dumping ved Midtre Sletter, Råde kommune Vår dato: Vår ref: 01.03.2019 2019/10037 Deres dato: Deres ref: Gressvik Båtforening Grunnelandet 2 1621 GRESSVIK Saksbehandler, innvalgstelefon Ole Martinsen Fylkesmannens vedtak om tillatelse til dumping

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og plassering av masser ved Kvaløyhamn fergekai i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og plassering av masser ved Kvaløyhamn fergekai i Alstahaug kommune Statens vegvesen Region nord firmapost-nord@vegvesen.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2015/579 Deres ref: 2013/145382 Vår dato: 23.3.2015 Deres dato:

Detaljer

Kristiansund kommune - Jemar Utvikling AS - Tillatelse til utfylling i sjø ved Sørholmen

Kristiansund kommune - Jemar Utvikling AS - Tillatelse til utfylling i sjø ved Sørholmen 01.06.2018 2015/4996/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. JEMAR UTVIKLING AS Sørholmsveien 13 6508 KRISTIANSUND

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mudring i sjø og disponering av muddermasser ved Tromsøysundvegen 20a i Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til mudring i sjø og disponering av muddermasser ved Tromsøysundvegen 20a i Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.2.2017 2016/5602-11 461.5 Deres dato Deres ref. IMES Eiendom AS Postboks 2008 Langnes 9265 TROMSØ Vedtak om tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Skattøra, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Skattøra, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.2.2016 2015/7026-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø mekaniske AS Skansegata 1 9008 TROMSØ Tillatelse til mudring

Detaljer

Damsgårdsveien Tillatelse med vilkår for peling i sjø gjennom tildekkingslag

Damsgårdsveien Tillatelse med vilkår for peling i sjø gjennom tildekkingslag Saksbehandler, telefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 02.10.2018 Deres dato 01.10.2018 Vår referanse 2018/12228 461.5 Deres referanse BOB Eiendomsutvikling AS Brevet sendt pr epost: kenneth.mikkelsen@bob.no

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 18.06.2015 2014/6468/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Molde og Romsdal Havn

Detaljer

Smøla kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling ved Edøy hurtigbåtkai

Smøla kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling ved Edøy hurtigbåtkai 23.11.2018 2018/6013/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Smøla kommune

Detaljer

/6937. KYSTVERKET Postboks ÅLESUND. Thomas Aurdal, Saksbehandler, innvalgstelefon

/6937. KYSTVERKET Postboks ÅLESUND. Thomas Aurdal, Saksbehandler, innvalgstelefon Vår dato: Vår ref: 25.03.2019 2016/6937 Deres dato: Deres ref: KYSTVERKET Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 E-postadresse: fmmrpost@fylkesmannen.no Sikker

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Ballstad havn - Vestvågøy kommune

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Ballstad havn - Vestvågøy kommune Godthåp AS v/ Roger Abrahamsen ra@ballstad-slip.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/534 Deres ref: Vår dato: 16.05.2017 Deres dato: 12.01.2017 Arkivkode:

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 08.08.2016 Vår ref.: 2016/7395 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner Bindalslaks AS post@sinkaberghansen.no Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/56 Deres ref.: Vår dato: 7.12.2016 Deres dato: 21.11.2016 Arkivkode: 542.1

Detaljer

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 22.01.2018 Deres dato 28.11.2017 Vår referanse 2017/14499 461.5 Deres referanse Åge A. Landro Brevet er sendt pr. epost til aage.landro@bof.no

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Oversendelsesbrev - endring av gitt tillatelse til utfylling av masser ved Kadettangen i Bærum kommune

Oversendelsesbrev - endring av gitt tillatelse til utfylling av masser ved Kadettangen i Bærum kommune Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer