MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Elna Nilsen, Morten Karlsen, Gunn Mari Kristiansen, Nina Eilertsen, Frank Broks, Forfall: Varamedlemmer: Geir Karlstad, Kari Anne Herland, Frank Myklebust, Stig Olsen og Vidar Hansen. Torfinn Vassvik, Synøve Vassvik og Charles Rasmussen. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tønnessen, f.sekr. Helge J. Pedersen, skolef. leder Gunn-Mari Fermann, og tekn. sjef Tore-Jan Gjerpe. Innkalling: Pr. mail Merknader: Ingen Behandlede saker: Underskrifter: Marius Nilsen Nina Eilertsen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/10 10/456 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 21/10 10/457 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 22/10 10/459 REFERATER 23/10 10/434 SKJÅNES BARNEHAGE 24/10 10/435 MEHAMN BARNEHAGE/SFO 25/10 10/378 REVISJONSRAPPORT - FINNMARK MILJØTJENESTE AS 26/10 10/379 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 27/10 10/380 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORKYN HAVN KF 28/10 10/381 ÅRSREGNSKAP GODKJENNING 29/10 10/240 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING /10 10/388 BUDSJETTREGULERINGER PR MAI INVESTERINGSBUDSJETTET 31/10 10/394 BUDSJETTREGULERINGER MAI DRIFTSBUDSJETTET 32/10 10/393 OPPRETTING AV KLAGEUTVALG 33/10 10/412 GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGGESAKER - ENDRING Side 2 av 24

3 34/10 09/641 ETABLERING AV NORDKYN LEGETJENESTE - PRINSIPPVEDTAK 35/10 09/519 ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER - TILSUTNING TIL PRØVEDRIFTSFASE 36/10 10/290 SØKNAD OM FRITAK VERV HAVNESTYRE 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER - MEHAMN HELSESENTER 38/10 10/391 REVIDERING AV UTLÅNSREGLER GAMVIK FOLKEBIBLIOTEK 39/10 10/475 LÅN GAMVIK EIENDOM 40/10 10/196 SALG AV EIENDOM gnr. 2 bnr. 2 og 5. 41/10 10/413 DELEGASJONSREGLEMENT - PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Side 3 av 24

4 20/10 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyremøtet den underskrives av Vidar Hansen og Marius Nilsen, og protokollen fra kommunestyremøtet den underskrives av Marius Nilsen og Inger Roren. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyremøtet den underskrives av Vidar Hansen og Marius Nilsen, og protokollen fra kommunestyremøtet den underskrives av Marius Nilsen og Inger Roren. Som protokollunderskrivere til dagens møte utpekes Marius Nilsen og Nina Eilertsen. 21/10 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. 1. Orientering fra KLP, v 2. Høring ang. verneplan. Ordfører Marius Nilsen redegjorde for formannskapets uttalelse. 3. Lønnsoppgjøret 2010, v/rådmann Svein Tønnessen. 4. Hederlig omtale tildelt Inger Roren med bakgrunn i hennes miljøengasjement i Gamvik kommune. Utdelt av daglig leder ved Finnmark Miljøtjeneste. 5. En dags valg i kommunen. Tanaruta vurderes tatt bort som valglokale. Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Ang. pkt. 5, Tanaruta tas bort som valglokale, med virkning f.o.m. valget Side 4 av 24

5 22/10 REFERATER Referatene tas til etterretning. Referatene tas til etterretning. Enst. 23/10 SKJÅNES BARNEHAGE Forutsatt av at det ikke foreligger flere søknader om barnehageplasser, legges Skjånes barnehage ned f.o.m. høsten I tilfelle nedleggelse vil rådmannen komme tilbake til saken, i forbindelse med personalressursen ved barnehagen Rådmannen trekker sin innstilling. Forslag fra Marius Nilsen: Skjånes barnehage legges ned fra høsten Skjånes barnehage legges ned fra høsten Enst. 24/10 MEHAMN BARNEHAGE/SFO Side 5 av 24

6 SFO flyttes ikke inn i Mehamn barnehage. Dette begrunnes med: 1. Det vil ikke være mulig å redusere SFO tilbud, slik at bare 1. klassinger kan få plass. Dette i h.h.t i Opplæringsloven. 2. Ut fra de regler som gjelder voksentetthet i barnehage vil det ikke være mulig å flytte de 9 innsøkte SFO barna over til barnehagen uten å øke bemanningen. Inger Roren var ikke tilstede under behandling av denne saken. Forslag fra arbeiderpartiet v/marius Nilsen: Saken delegeres til formannskapet til endelig avgjørelse. Innstillingen og forslaget fra Ap ble tatt opp til votering, og innstillingen falt med 5 mot 6 stemmer avgitt til fordel for Ap. sitt forslag. Formannskapet får delegert myndighet til å behandle denne saken. Vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 25/10 REVISJONSRAPPORT - FINNMARK MILJØTJENESTE AS. Kontrollutvalgets enstemmige tilrådning til vedtak: Revisjonsrapport Finnmark Miljøtjeneste AS, Selskapskontroll, Offentlige anskaffelser, Selvkost oversendes kommunestyret for behandling med følgende anbefaling til vedtak: Gamvik kommunestyre pålegger kommunens representant i styret for Finnmark Miljøtjeneste AS å sørge for at Finnmark Miljøtjeneste AS følger lov om offentlige anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer og tjenester. Representanten pålegges også å sørge for at beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og etterkalkyle (selvkostregnskap) for beregning av avfallsgebyrer til husholdningene Side 6 av 24

7 Gamvik kommunestyre pålegger kommunens representant i styret for Finnmark Miljøtjeneste AS å sørge for at Finnmark Miljøtjeneste AS følger lov om offentlige anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer og tjenester. Representanten pålegges også å sørge for at beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og etterkalkyle (selvkostregnskap) for beregning av avfallsgebyrer til husholdningene. Enst. 26/10 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 sak 15/10 behandlet årsregnskapet for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for 2009 og gjort følgende enstemmige vedtak: Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonens årsmelding og revisjonsberetningen av 16. april. Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik Nordkyn utvikling KF`s regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0,00. Netto driftsresultat er positivt med kr ,87, som, i hht. kommunestyrets vedtak, er avsatt til bundne driftsfond. Investeringsregnskapet viser ingen aktivitet i Kontrollutvalget har ingen merknader til Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Forslag fra ordfører Marius Nilsen: Årsregnskap for 2009 godkjennes. Årsregnskapet for 2009 godkjennes. Enst. 27/10 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORKYN HAVN KF Side 7 av 24

8 . Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 sak 17/10 behandlet årsregnskapet for Gamvik Nordkyn havn KF for 2009 og gjort følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik Nordkyn havn KF`s regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk og et netto driftsresultat på kr ,74 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket merforbruk på kr ,30 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør vedtak om at det positive netto driftsresultat kr ,74 i driftsregnskapet benyttes til å redusere merforbruket i investeringsregnskapet. Ut over ovennevnte og revisjonsberetningen av 4. mai 2010 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for Forslag fra Marius Nilsen: Gamvik kommunestyre vedtar at det positive netto driftsresultat på kr ,74 i driftsresultat, benyttes til å redusere overføringen fra Gamvik kommune med samme beløp. Investeringsregnskapets overforbruk på kr dekkes med lån til Gamvik Nordkyn Havn KF fra Gamvik kommune. Gamvik kommune beklager at styret har gått ut over sine fullmakter. Slike saker får konsekvenser for annen tjenesteproduksjon i kommunen. Lov om offentlig anskaffelser må følges. Gamvik kommunestyre vedtar at det positive netto driftsresultat på kr ,74 i driftsresultat, benyttes til å redusere overføringen fra Gamvik kommune med samme beløp. Investeringsregnskapets overforbruk på kr dekkes med lån til Gamvik Nordkyn Havn KF fra Gamvik kommune. Gamvik kommune beklager at styret har gått ut over sine fullmakter. Slike saker får konsekvenser for annen tjenesteproduksjon i kommunen. Lov om offentlig anskaffelser må følges. Enst. 28/10 ÅRSREGNSKAP GODKJENNING Side 8 av 24

9 Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 sak 16/10 behandlet årsregnskapet for Gamvik kommune for 2009 og gjort følgende enstemmige vedtak: Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonens årsmelding, økonomisjefens kommentarer til regnskapet, revisjonsberetningen av 15. april og revisorbrev 01/10 av 15. april. Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik kommunes regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr ,09. Netto driftsresultat er negativt med kr ,06, som er delvis dekt inn med bruk av fond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse hvor alle investeringer er finansiert. Kontrollutvalget registrer at det er budsjettert med kroner i eiendomskatt i 2009, mens det ikke er regnskapsført noen inntekter på dette. Rådmannen har ikke kommentert dette i sin årsmelding. Rådmannens årsmelding har en spesifisering over merforbruket på driften. Kontrollutvalget konstaterer at det er helsesektoren som har det største merforbruket, noe som har gjentatt seg de senere år. Kontrollutvalget vil derfor stille spørsmålstegn ved om budsjetteringen på området er reell. Kontrollutvalget viser også til at utgifter til lønn/sosiale utgifter utgjør 58,5 % av kommunens driftsutgifter. Her har utgiftene økt med 4,1 mill kroner eller 7,1 % fra 2008 til Det er også et merforbruk på vel 3,2 mill kroner eller 5,4 % i forhold til revidert budsjett. Kontrollutvalget stiller også her spørsmålstegn ved budsjetteringen. Kontrollutvalget merker seg at både rådmannen og økonomisjefen, i årsmelding og kommentarer, uttrykker stor bekymring for kommunens ekstremt høye lånegjeld og manglende likviditet. Rådmannen har ved flere anledninger advart mot dette men det viser seg umulig å få politisk gehør for en innstramning på dette område. Kontrollutvalget viser til at det i økonomiplanen for perioden er vedtatt å redusere lånegjelden, mens gjelda så langt i perioden er økt med om lag 7 mill kroner. Kommunens likviditet, dvs. betalingsevne, er meget dårlig og selv med kassakreditt har kommunen problemer med å innfri sine forpliktelser ved forfall. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret tar problemet på alvor og iverksetter tiltak som gjør at kommunen oppnår et forsvarlig driftsnivå. Ut over ovennevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2010 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for Forslag fra Marius Nilsen: Årsregnskap for 2009 godkjennes. Årsregnskap for 2009 godkjennes. Enst. Side 9 av 24

10 29/10 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2009 Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding 2009 til etterretning. Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding 2009 til etterretning. Enst. 30/10 BUDSJETTREGULERINGER PR MAI INVESTERINGSBUDSJETTET Formannskapets innstilling: Formannskapets vedtak i sak 42/10. (Ansvarsområde ) Asfaltering kommunale veger økt utgift ,- Ansvarsområde investeringsunderskudd havna 09 økt utgift ,- Innkjøp av brukt hjullaster økt utgift Turistskilt og digital kino økt utgift Sum økt utgift: ,- Ansvarsområde nødstrømsaggregat redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering bygg redusert utgift ,- Ansvarsområde studiesenter redusert utgift ,- Anvarsområde oppgradering Mehamn samfhus redusert utgift ,- Ansvarsområde asfaltering redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering kaier redusert utgift ,- Ansvarsområde molo Mehamn, egenandel redusert utgift ,- Ansvarsområde diverse prosjekter vann redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp brannvernmateriell redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp av komprimator redusert utgift ,- Ansvarsområde Polar forprosjekt redusert utgift Sum redusert utgift: Merverdiavgift refusjon investeringsbudsjettet økt inntekt Side 10 av 24

11 Omdisponering ubrukte lånemidler kommuneplan Det tas opp et lån på kr ,- til renovering Mehamn skole. Avsatt beløp kr ,- til renovering Mehamn skole flyttes til asfaltering kommunale veier. Tilleggsforslag fra rådmann Svein Tønnessen: Salgsinntekt fra salg av fast eiendom Avinor benyttes til å redusere låneopptak i budsjettreguleringen. Tilleggsforslag fra Elna Nilsen og Siv Anita Steel: Asfalt utsettes. Hjullasterinnkjøp utsettes. Vi ber om at det fremlegges en konsekvensutredelse både økonomisk og nytteområde kontra alternativ. Molo, 2 mill. kommunens egenandel. Opprusting kaier Tilleggsforslag fra Marius Nilsen: Ansvarsområde renovering skolebygg, økt utgift kr Ansvarsområde molo Mehamn, egenandel økt utgift kr Ansvarsområde Kaier kr Ansvarsområde Turist-skilt kr Ansvarsområde Digitalkino kr Avstemming ble foretatt med følgende resultat: Rådmannens forslag falt med 3 mot 9 stemmer. Elna Nilsen og Siv-Anita Steels forslag falt med 5 mot 7 stemmer, som ble avgitt til fordel for tilleggsforslaget fra Marius Nilsen. Det foretas følgende budsjettreguleringer på investeringsbudsjettet for 2010: Ansvarsområde renovering skolebygg økt utgift ,- Ansvarsområde Digitalkino økt utgift ,- Ansvarsområde investeringsunderskudd havna 09 økt utgift ,- Ansvarsområde asfaltering kommunale veier økt utgift Ansvarsområde kaier økt utgift Ansvarsområde Innkjøp av brukt hjullaster økt utgift Ansvarsområde Turistskilt økt utgift Sum økt utgift: ,- Ansvarsområde nødstrømsaggregat redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering bygg redusert utgift ,- Ansvarsområde studiesenter redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering Mehamn samfhus redusert utgift ,- Ansvarsområde diverse prosjekter vann redusert utgift ,- Side 11 av 24

12 Ansvarsområde innkjøp brannvernmateriell redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp av komprimator redusert utgift ,- Ansvarsområde Polar forprosjekt redusert utgift Sum redusert utgift: Merverdiavgift refusjon investeringsbudsjettet økt inntekt Omdisponering ubrukte lånemidler kommuneplan Sum økt inntekt Reguleringen innebærer en økt netto kostnad på ,-. Økningen finansieres ved låneopptak. Det tas opp et nytt lån på kr ,- til renovering Mehamn skole. Lånet kommer i tillegg til tidligere vedtatt låneopptak på ,- til prosjektet. Låneopptak til dekning av resterende: kr som tas opp til følgende formål: Asfaltering : ,- (kommer i tillegg til ,- gjenstående etter reg ) Inv underskudd havna: ,- Turistskilt: ,- Øvrige tiltaksøkninger finansieres gjennom reduserte utgifter og økte inntekter i henhold til punktene over. 31/10 BUDSJETTREGULERINGER MAI DRIFTSBUDSJETTET Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik kommunes driftsbudsjett for 2010: Økt inntekt: ,- Redusert utgift: ,- Økt utgift: ,- Redusert inntekt: ,- Detaljer pr ansvarsområde framgår av vedlagte excelfil. Budsjettreguleringer drift pr mai 2010 Ansvarsområde Økt inntekt Red utgift Økt utgift kst/fsk ungdråd kontrutv Red inntekt Side 12 av 24

13 1300- edb ledertea seko rådhus renhold vedlikeh ppd mehsko gamvsko skånessk SFO Gam studiese barneh skjåbhg nordkbv barnever helseadm sykestua hjtjenest psykiatri legektr legevakt jordmor mehidret slettnes uteseksj snøskerm grønt renovasj næring skatt rammer avdrag tilleggsb dekn usk Summer Økte utg. ansvarsområde 7030 avdrag, økes med kr Red. utg. ansvarsområde 3614 molo. Økes med kr Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik kommunes driftsbudsjett for 2010: Side 13 av 24

14 Økt inntekt: ,- Redusert utgift: ,- Økt utgift: ,- Redusert inntekt: ,- Detaljer pr ansvarsområde framgår av vedlagte excelfil. Budsjettreguleringer drift pr mai 2010 Ansvarsområde Økt inntekt Red utgift Økt utgift Red inntekt kst/fsk ungdråd kontrutv edb ledertea seko rådhus renhold vedlikeh ppd mehsko gamvsko skånessk SFO Gam studiese barneh skjåbhg nordkbv barnever helseadm sykestua hjtjenest psykiatri legektr legevakt jordmor mehidret slettnes uteseksj snøskerm molo grønt renovasj næring skatt Side 14 av 24

15 7010- rammer avdrag tilleggsb dekn usk Summer /10 OPPRETTING AV KLAGEUTVALG Saken legges fram uten innstilling. Gamvik kommune oppretter eget klageutvalg s for behandling av saker som tidligere er behandlet av formannskapet og som skal klagebehandles. Klageutvalget består av kommunestyrets faste medlemmer som ikke er medlem av formannskapet og varamedlemmer tilsvarende kommunestyrets varamedlemmer. Leder: Morten Karlsen Nestleder: Kari Anne Herland 33/10 GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGGESAKER - ENDRING Det framlagte forslag til gebyrregulativ etter matrikkel- og plan- og bygningsloven legges ut på høring iht forvaltningslovens 37 tredje ledd. Det framlagte forslag til gebyrregulativ etter matrikkel- og plan- og bygningsloven legges ut på høring iht forvaltningslovens 37 tredje ledd. Side 15 av 24

16 34/10 ETABLERING AV NORDKYN LEGETJENESTE - PRINSIPPVEDTAK 1. Legetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune slås sammen til en enhet Nordkyn Legetjeneste - med virkning fra Rådmennene i samarbeid med kommuneoverlege legger fram det faglige, organisatoriske og økonomiske beslutningsgrunnlaget innen oktober Legetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune slås sammen til en enhet Nordkyn Legetjeneste - med virkning fra Rådmennene i samarbeid med kommuneoverlege legger fram det faglige, organisatoriske og økonomiske beslutningsgrunnlaget innen oktober Enst. 35/10 ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER - TILSLUTNING TIL PRØVEDRIFTSFASE 1. Gamvik kommune deltar i prøvedriftsfasen av Øst-Finnmark kompetansesenter. 2. Utgiftene til prosjektet i 2010 dekkes over avsatte midler til studiesenter. Enst. 3. Gamvik kommune deltar i prøvedriftsfasen av Øst-Finnmark kompetansesenter. 4. Utgiftene til prosjektet i 2010 dekkes over avsatte midler til studiesenter. Side 16 av 24

17 36/10 SØKNAD OM FRITAK VERV HAVNESTYRE Saken legges fram ut innstilling. Forslag fra Marius Nilsen: Kåre Karlstad gis fritak fra sitt verv. Nytt fast medlem: Alf Hansen. Nytt personlig varamedlem for Kai Brox: Jack Ivar Adriansen, Gamvik. Leder: Kai Brox Nestleder: Per Carstens. Kåre Karlstad gis fritak fra sitt verv. Nytt fast medlem: Alf Hansen. Nytt personlig varamedlem for Kai Brox: Jack Ivar Adriansen, Gamvik. Leder: Kai Brox Nestleder: Per Carstens 37/10 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER - MEHAMN HELSESENTER Innkjøp av ny alarmsentral/trygghetsalarmer godkjennes. Forslag til inndekning: Bruk av fond, Skjånes Aldershjem kr Bruk av fond, Rockmann Helse kr Totalt kr Innkjøp av ny alarmsentral/trygghetsalarmer godkjennes. Dekkes inn som følger: Bruk av fond, Skjånes Aldershjem kr Side 17 av 24

18 Bruk av fond, Rockmann Helse kr Totalt kr /10 REVIDERING AV UTLÅNSREGLER GAMVIK FOLKEBIBLIOTEK Følgende reglement for Gamvik folkebibliotek vedtas: Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video/DVD Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, tegne, spille spill, kopiere attester og lignende ( kr 3,- pr. kopi), gratis tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster kr 3,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. 2. Lånetid Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut Side 18 av 24

19 Bøker, lydbøker 4 uker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste 2 uker Video 1 uke Språkkurs 8 uker Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner 8 uker Fjernlån fra andre bibliotek eierbibliotekets regler Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon/mail. 3. Purring Låner plikter å overholde den fastsatte lånetiden. Dersom lånetiden likevel overskrides, sender biblioteket purring/varselbrev. Dersom låner har fått tre varselbrev, inndras låneretten til materialet er levert. Ved for sen levering må du betale gebyr, Gebyret registreres automatisk på din lånekonto. Gebyret er en avgift du må betale fordi materialet er for sendt innlevert. Gebyret betales i biblioteket. 4. Satser for gebyr og erstatninger 1. Gebyr ved lån mot legitimasjon Har en låner glemt lånekort, kan vedkommende få låne mot å vise gyldig legitimasjon. Lånere over 16 år må betale et gebyr på kr. 10,- 2. Gebyr ved utstedelse av nytt lånekort Ved melding om tapt eller ødelagt lånekort kan det utstedes nytt kort. Låneren må betale et gebyr på kr. 30,- 3. Purregebyr 1.purring - kr 20,- 2.purring - kr 30,- 3.purring - kr. 50,- Etter 3 purringer vil kravet være på kr. 100,- Gebyrer betales i biblioteket. 4. Erstattet eller ødelagt materiale erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Side 19 av 24

20 Spesielt verdifulle materiale Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Plastlomme CD 5 5 CD-cover Boks/etui lydbøker Boks/etui video/dvd CD-rom mappe Avrevet strekkode Ved erstatninger ilegges et omkostningsgebyr på kr. 50,- Det sendes regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale gebyret på biblioteket for purrevarsel på medier som ikke er levert. De skal derimot betale purrevarsel og erstatningskrav ved tap av medier ved å motta en regning fra kommunen. Følgende reglement for Gamvik folkebibliotek vedtas: Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video/DVD Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, tegne, spille spill, kopiere attester og lignende ( kr 3,- pr. kopi), gratis tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster kr 3,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Side 20 av 24

21 2. Lånetid Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut Bøker, lydbøker 4 uker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste 2 uker Video 1 uke Språkkurs 8 uker Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner 8 uker Fjernlån fra andre bibliotek eierbibliotekets regler Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon/mail. 3. Purring Låner plikter å overholde den fastsatte lånetiden. Dersom lånetiden likevel overskrides, sender biblioteket purring/varselbrev. Dersom låner har fått tre varselbrev, inndras låneretten til materialet er levert. Ved for sen levering må du betale gebyr, Gebyret registreres automatisk på din lånekonto. Gebyret er en avgift du må betale fordi materialet er for sendt innlevert. Gebyret betales i biblioteket. 4. Satser for gebyr og erstatninger 5. Gebyr ved lån mot legitimasjon Har en låner glemt lånekort, kan vedkommende få låne mot å vise gyldig legitimasjon. Lånere over 16 år må betale et gebyr på kr. 10,- 6. Gebyr ved utstedelse av nytt lånekort Ved melding om tapt eller ødelagt lånekort kan det utstedes nytt kort. Låneren må betale et gebyr på kr. 30,- 7. Purregebyr 1.purring - kr 20,- 2.purring - kr 30,- 3.purring - kr. 50,- Etter 3 purringer vil kravet være på kr. 100,- Gebyrer betales i biblioteket. 8. Erstattet eller ødelagt materiale erstattes etter følgende satser: Side 21 av 24

22 Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle materiale Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Plastlomme CD 5 5 CD-cover Boks/etui lydbøker Boks/etui video/dvd CD-rom mappe Avrevet strekkode Ved erstatninger ilegges et omkostningsgebyr på kr. 50,- Det sendes regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg Etter regning fra eiende bibliotek Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale gebyret på biblioteket for purrevarsel på medier som ikke er levert. De skal derimot betale purrevarsel og erstatningskrav ved tap av medier ved å motta en regning fra kommunen. 39/10 LÅN GAMVIK EIENDOM Saken legges fram uten innstilling. Kai Brox fratrådte under behandling av denne saken. Forslag fra Marius Nilsen: Gamvik Eiendom AS gis et lån på inntil kr , til kjøp av Mehamn lensmannskontor, som tilbakebetales i henhold til samme vilkår som kommunen får %. Gamvik kommune skal ha 1. prioritet i bygget. Gamvik Eiendom AS gis et lån på inntil kr , til kjøp av Mehamn lensmannskontor, som tilbakebetales i henhold til samme vilkår som kommunen får %. Gamvik kommune skal ha 1. prioritet i bygget. Vedtatt med 9 mot 2 stemmer, som gikk inn for avslag. Side 22 av 24

23 40/10 SALG AV EIENDOM gnr. 2 brnr. 2 og 5. Eiendommene selges til Avinor for kr. 8 pr. m2. Jfr. div. korrespondanse mellom Gamvik kommune og Avinor. Eiendommene selges til Avinor for kr. 8 pr. m2. 41/10 DELEGASJONSREGLEMENT - PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet i Gamvik kommune behandler de oppgaver som tidligere lå til det lovpålagte faste utvalg for plansaker. 2. Gamvik kommune viderefører ordning med barnerepresentant for å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen, jfr 3-3 i ny PBL. Og har møte, tale og forslagsrett i kommunestyret i plansaker. Barnerepresentanten utnevnes av kommunestyret. 3. Gamvik kommunestyre vedtar vedlagte delegasjonsreglement for plandelen til ny plan og bygningslov fra 1. juli 2009, som innarbeides i øvrig delegasjonsreglement. Plandelen til ny PBL trådde i kraft 1. juli 2009, og innebærer blant annet at bestemmelsen om plikt til å ha et fast utvalg for plansaker oppheves. Kommunene må derfor ta stilling til hvordan de oppgavene som loven tidligere la til dette utvalget skal løses, og ta stilling til hvilken ordning som skal gjelde for å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen. I 3-3 annet ledd i ny plandel, er det slått fast at kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen. Det er også kommunestyret selv som skal vedta kommunal planstrategi kommuneplan og reguleringsplan. Når uttrykket kommunestyret selv er brukt, innebærer det at det er lagt inn en delegasjonssperre. Hvis noen av disse oppgavene skal kunne delegeres videre krever det særskilt hjemmel, jf andre ledd og andre ledd. Etter 3-3 tredje ledd skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. Side 23 av 24

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer