MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Roy Pettersen, Kai Brox, Linda Johannessen, Torfinn Vassvik, Annbjørg Grip, Inga Manndal, Harald Hansen, Jorunn Svendsen. Birgit Mikalsen, Eli Johansen Ingen Rådmann Svein Tønnessen, kontorsjef Bengt Ole Ekrem, Haile Hansen fra Statens Vegvesen (orienterte om Nordkynveien under sak 0002/06), Innkalling: Merknader: Innkallingen med sakspapirer ble utsendt for sent, må bli bedre. Behandlede saker: og /06 Årsaken til at sakene ikke er i fortløpende rekkefølge, er at før denne protokollen ble ferdigprodusert i EDB-systemet, var neste kommunestyreinnkalling produsert og denne fikk numrene /06 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn, 18. mai 2006 Kai Brox Roger Hansen Harald Hansen Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 06/00388 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0002/06 06/00389 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0003/06 06/00375 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON /06 06/00371 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I GAMVIK KOMMUNE - REVISJONSRAPPORT 0005/06 06/00373 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I GAMVIK KOMMUNE /06 06/00372 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR /06 05/00360 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJETTENFJORD HYTTEFELT KOMMUNESTYRETS BEHANDLING 0008/06 05/00750 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /06 05/00791 RULLERING AV BIBLIOTEKSREGLEMENTET 0010/06 06/00198 BUDSJETTREGULERING 01/ /06 04/00449 SALG AV HERREDSHUSET I GAMVIK 0012/06 06/00157 OVERFØRING AV DELER AV ØREMERKET TILSKUDD PSYKIATRISK OMSORG FRA 2005 TIL POLITISK GODKJENNING 0013/06 06/00161 Side 2 av 21

3 DIVERSE FORSLAG TIL KOMMUNESTYRET FRA JOHNNY OLAUSSEN M.FL. 0028/06 06/00391 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV AREAL I MEHAMN HAVN 0029/06 05/00406 FLYTEBRYGGEPROSJEKT I GAMVIK - SØKNAD OM FINANSIERING TILDELING FRA NÆRINGSFONDET 0030/06 05/00980 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT KREATIVE SENTRE 0031/06 06/00142 SØKNAD OM STØTTE TIL SÆRSKILT SATSING I TANAFJORDPROSJEKTET TILDELING FRA NÆRINGSFONDET 0032/06 06/00292 GAMVIK KREATIVE SENTER TILDELING AV MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Side 3 av 21

4 0001/06 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Forslag fra Roger Hansen: Som protokollunderskrivere velges: Harald Hansen og Kai Brox Til innkallingen: Arbeiderpartiet v/kai Brox tok opp følgende momenter: Sakspapirene blir sendt ut for sent, for kort tid før møtet. Presiserte at administrasjonen har ansvaret for å sende ut innkallingen senest 10 dager før møtet. Krav om at dette skal gjennomføres i fremtiden. Påpekte at dette også har vært et problem tidligere. Møteplan for alle overordnede utvalg. Kommunestyret vil på neste møte (i juni) ha seg forelagt en møteplan for neste halvår for kommunestyre, formannskap, teknisk- og miljøutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og administrasjonsutvalget. Innkallingen godkjennes, men kommunestyret presiserer at sakspapirene skal sendes ut minst 10 dager før møtet, og at kommunestyret på neste møte skal vedta en halvårlig møteplan for overordnede utvalg på sitt neste møte. Som protokollunderskrivere velges: Harald Hansen og Kai Brox. 0002/06 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 1. Orientering fra Statens Vegvesen v/haile Hansen om Nordkynveien. Ansvarsavklaring: Statens vegvesen er ansvarlige, Mesta er en innleid entreprenør på linje med andre. Hansen orienterte om det pågående arbeidet med utbedringen av Nordkynveien. Side 4 av 21

5 Arbeiderpartiet v/kai Brox 2. Det skrives brev fra administrasjonen til Telenor om å utbedre den manglende mobildekning i Hopsfjorden og Langfjordområdet og Nervei. 3. Det skrives brev fra administrasjonen til Telenor for å få bredbåndsdekning (ADSL) i Gamvik og Skjånes/Fjordområdet 4. Ber om at Anleggs- og Idrettsplan må rulleres innen utgangen av september 2006 for å bruke som grunnlag for søknader om tippemidler til ballbinge i Gamvik og opprusting av basseng og garderober i Gamvik og andre investeringer. 5. Må lages en plan for sommervedlikehold for uteseksjonen, legges frem for TMU før sommerferien, ber om at følgende prioriteres: uteområdene på skolene og barnehagene manglende sand i barnehagen i Gamvik 6. Bøker til bibliotekene i Gamvik og Skjånes, mangler innkjøp her, og fordeling av bøker mellom hovedbiblioteket og filialene, dersom dette ikke er i orden i dag, vil det foreslås at budsjettet blir delt mellom hovedbiblioteket og filialene 7. Mangler ISDN-linje for internett i barnehagen i Gamvik 8. Mangler ISDN-linje for internett i biblioteket i Gamvik Arbeiderpartiet v/siv Anita Steel 9. Styret i Gamvik Arbeiderparti ber kommunestyret om å nedsette et ad-hoc-utvalg for å utarbeide plan for næringsstrategi i Gamvik kommune. Dersom dette ikke kan gjøres internt i administrasjonen må det vurderes mulighet for ekstern hjelp. Dette må også sees i sammenheng med ønske om en stilling som næringsmedarbeider i neste budsjett. SV v/inga Manndal 10. Får vi påfyll til næringsfondet i år? 11. Har vi ressurser til byggesaksbehandling i vår? Arbeiderpartiet v/per Carstens 12. Liste over vedtak som ikke er iverksatt legges fram for kommunestyret i hvert møte. 13. Møteplan og hyppigere kommunestyremøter. Administrasjonen v/rådmannen til de ovennevnte: 2. Skal følges opp, må være kurant 3. Skal følges opp, må være kurant 4. Ballbinge Gamvik: Etter budsjettvedtak15. desember 2005, ble sendt søknad Denne søknaden kom i retur med beskjed om at den var for sent innkommet, samt at det manglet vedlegg. Administrasjonen har sjekket opp med de som leverte ballbingen til Skjånes, og de kan ikke se at noe mangler i forhold til hva som ble sendt inn for det prosjektet.. Egenandelen i prosjektet er på kr Vi har mulighet for å starte grunnarbeidene i år og kontrakt med leverandør, men kan ikke starte prosjektet dersom vi ikke er sikre på å få tippemidler. Oppgradering av basseng: Det er viktig å få dette inn i en rullering av planverket i år. Vi ser konturene av en bedring i vedlikehold av kommunale bygg, med et potensiale for bedre drift. 5. Sommervedlikehold, er igangsatt vurderinger både med bygninger og anlegg. Kostnadene overskrider budsjett, og derfor må det prioriteres. Sand i barnehage må være mulig å få til snarest. 6. Bokinnkjøp, redegjørelse fra biblioteksjefen Side 5 av 21

6 7. Internettilknytning må være en kurant sak. 8. Internettilknytning må være en kurant sak. 9. Ad-hoc-utvalg for næringsstrategi tas som sak på neste kommunestyremøte. 10. Påfylling til næringsfondet: Har fått kr , viser til senere sak. 11. Byggesaksbehandling: Vi mangler søkere til stillingene som avdelingsingeniør og teknisk sjef, men mener vi skal få behandlet saker i vår. 12. Oppfølging av politiske vedtak, liste over ikke igangsatte tiltak: Viser til senere sak om forvaltningsrevisjon og liste over kommunestyrevedtak. Rådmannen har hele tiden vært tydelig om at situasjonen i administrasjonen er vanskelig med lav bemanning og at større utredningsarbeider ikke kan utføres pga. kapasitetsmangel. 13. Møteplaner er en fordel, men det kan bli avvik. Administrasjonen vil ha avklart en møteplan fram til sommerferien. Det må i løpet av juni behandles saker om regnskap, budsjettreguleringer etc. Forslag om kommunestyre 22. juni og formannskapet 15. juni. Rådmannens orienteringer: 14. Flytebrygger Gamvik, status, kostnad og framdrift i prosjektet Bryggene (3 stk) er på vei ankommer 27. mai. Har ikke dekning for hele prosjektet, levering og montering dekkes innen budsjettet, men landfeste og landganger medfører en kostnad som må reguleres inn, ca Strøm må også reguleres inn. Bryggene vil være på plass i løpet av en måned. 15. Vei/broløsning Langfjordnes Det er ikke bevilget midler til dette. Det er en mulighet for å reparere broa som er, vi har fått overslag på kostnader. Dette vil ta hele budsjettet for sommervedlikehold, og må eventuelt reguleres inn og godkjennes av kommunestyret 16. Flytebrygger Skjånes, prøveprosjekt Planen er å lage nye pongtonger med kar fra vannglassbeholdere montert med isopor inni. Dette gir større flyteevne, økt høyde på bryggen og mindre slitasje. Foreslår at Roy Pettersen får oppdrag med dette, og at vi bruker resultat fra dette prosjektet til andre tilsvarende prosjekter i kommunen. 17. Petroleumsstrategi for Øst-Finnmark - orientering fra Regionrådsmøte Regionrådsmøte i Kjøllefjord for 2 uker siden. Det foreligger et utkast til plan for dette, og den vil bli revidert og legges frem på neste kommunestyremøte. 18. Reiselivsnæring Kommune Arctic Active Dette er en stadig tilbakevendende sak. Vi har ingen beslutning om hva kommunen mener, har bare betalt den årlige avgiften. Det foreligger heller ingen politiske signaler. Lebesby kommune går inn for dette. Rådmannen anbefaler at vi blir i Arctic Active ut inneværende år. Hva som skal skje videre må avgjøres av politikere og næringa. 19. Vedlikeholdsbehov: Behovet i kommunen er stort, og vi må sette av mer midler på kommende års budsjett, særlig til vedlikehold av bygninger. 20. Befolknintsutviklingen er negativ, 1062 innbyggere ved siste kvartal. Vi taper 1 million i rammetilskudd inneværende år, og den største trusselen mot kommuneøkonomien er nedgang i folketallet. 21. Notat ang bølgebryter Varholmen. Vi må finne kommunal egenandel. Vi har fått kr i næringsfondsmidler. Formannskapet kan fatte vedtak om at bevilges til dette, med fra næringsfondet i år, og i neste års budsjett, eventuelt dette også fra næringsfondet. Administrasjonen skal sende søknader om finansiering til andre instanser. Saken behandles som egen sak. 22. Oppmudringsområdet mellom Varholmen og flytebryggene. Nordkyn Havneutvikling AS ber om å få overta dette området. Saken behandles som egen sak. Side 6 av 21

7 Arbeiderpartiet v/kai Brox: Ang Bokinnkjøp: Vi må øke grunnstammen av bøker på filialene, ellers helt enig. Arbeiderpartiet v/per Carstens: 23. Hurtigbåtruta i Tanafjorden Kommunestyret vedtar en uttalelse om at søndagsruta med avgang fra Skjånes kl 13:15 legges om slik at reisende fra Langfjordnes og Nervei slipper å reise via Laggo på 1. og 2. tur. skoleruta med avgang kl 13:45 fra Skjånes (i sommerruta) anløper Nervei før Laggo buss og hurtigbåten må samordnes slik at de korresponderer. Ordfører RogerHansen: juni er innkalt til oljemøte hos fiskeriministeren 25. B-sak Rådmann Svein Tønnessen: 26. Vil ha vedtak på forpliktelser som er orientert om: Egenandel Gamvik kreative senter ( ) Egenandel bølgebryter Varholmen ( ) Egenandel flytebrygge Gamvik ( ) Tanafjordproskjektet ( ) Arbeiderpartiet v/per Carstens: Ber om at disse sakene behandles etter ordinære saker med forutgående gruppemøte. 27. Nordkyn Havneutvikling AS v/kåre Karlstad Overtagelse av hurtigruteekspedisjonen og dampskipskaia. Skulle overta 1. mai, men blitt utsatt. Nordkyn Havneutvikling AS har fått 1 million i lån fra Sparebanken Nord-Norge og får 1 million i selgerkredit. Nytt møte planlagt i slutten av mai. Tatt til etterretning. Tatt til etterretning. 0003/06 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Kontrollutvalgets innstilling: Side 7 av 21

8 1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og sektorer i planen dersom det skulle oppstå spesielle behov i planperioden. Rådmannen orienterte om saken Enstemmig vedtatt 1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og sektorer i planen dersom det skulle oppstå spesielle behov i planperioden. 0004/06 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I GAMVIK KOMMUNE - REVISJONSRAPPORT Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget ber om at Gamvik kommune: bør vurdere fast rapportering til kommunestyret om iverksettelse av kommunestyrets vedtak må i henhold til lov snarest utarbeide kommuneplan for Gamvik kommune. Kommuneplanen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del Rådmannen orienterte om saken. 4 saker som ikke var gjennomført i tråd med vedtak i løpet av 4-årsperioden. Side 8 av 21

9 Kommuneplanen omfatter både økonomi og areal, sistnevnte er et stort arbeid som medfører en betydelig kostnad. Presisering av arbeiderpartiets ønske om liste over vedtak som ikke er ferdige til hvert møte. Små endringer av vedtaket Gamvik kommune: skal ha fast rapportering til kommunestyret om iverksettelse av kommunestyrets vedtak må i henhold til lov snarest utarbeide kommuneplan for Gamvik kommune. Kommuneplanen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del 0005/06 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I GAMVIK KOMMUNE Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Gamvik kommune for perioden Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Gamvik kommune for perioden /06 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2005 Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2005 tas til orientering Side 9 av 21

10 Kontrollutvalgets årsmelding for 2005 tas til orientering 0007/06 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJETTENFJORD HYTTEFELT KOMMUNESTYRETS BEHANDLING Kommunestyret vedtar planen med de justeringer som er redegjort for i saksframlegget til denne sak, samt Teknisk- og Miljøutvalgets vedtak om at parkeringsplassene i området fortsatt skal være regulert som offentlig trafikkområde, og kan således benyttes av almennheten. Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens Rådmannnen orienterte kort om saken. Kommunestyret vedtar planen med de justeriger som er redegjort for i saksframlegget til denne sak, samt Teknisk- og Miljøutvalgets vedtak om at parkeringsplassene i området fortsatt skal være regulert som offentlig trafikkområde, og kan således benyttes av almennheten. Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens /06 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Side 10 av 21

11 Gamvik kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan for Gamvik kommune Utvalget finner at planutkastet er undergitt den behandling som foreskrives i plan- og bygningslovens Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens Ønske om tillegg fra arbeiderpartiet, mangler lyspunkt på strekning bro over Kjoselva i Gamvik Gamvik kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan for Gamvik kommune Utvalget finner at planutkastet er undergitt den behandling som foreskrives i plan- og bygningslovens Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens Enstemmig vedtatt med tillegg. 0009/06 RULLERING AV BIBLIOTEKSREGLEMENTET OOUs instilling: Oppvekst- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret at følgende reglement vedtas: Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer SØK I BIBLIOTEKETS KATALOG: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Hovedbiblioteket Mandag Side 11 av 21

12 Boks 293 Tirsdag MEHAMN Onsdag Tlf Torsdag Faks Fredag Stengt E - Post: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Gamvik Filial Tirsdag Boks 55 Onsdag GAMVIK Tlf Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Skjånes Filial Mandag SKJÅNES Tlf E-post: Reglement Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, spille spill, kopiere attester og lignende ( 2,- pr. kopi ), tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster 2,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Side 12 av 21

13 Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut 2. Lånetid Bøker, lydbøker 4 uker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste 2 uker Video 1 uke Språkkurs 8 uker Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner Fjernlån fra andre bibliotek 4 uker 8 uker Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon. 3. Lån som ikke leveres i tide blir varslet slik: 1.varsel - blir sendt etter forfallsdato som en påminnelse og er gratis 2.varsel - koster kr.25,- 3.varsel - koster kr.50,- Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale for varsel om bøker som ikke er levert 4. Erstatning Etter 3. varselbrev sendes regning, og lånt media erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle bøker Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Man kan miste retten til å låne / bruke biblioteket for kortere eller lengre tid hvis man ikke overholder reglene. 5. Utlevering av erstatningskort Mister du lånekortet skal du øyeblikkelig gi beskjed til biblioteket om dette! Side 13 av 21

14 Nytt lånekort koster kr. 25,- Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer SØK I BIBLIOTEKETS KATALOG: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Hovedbiblioteket Mandag Boks 293 Tirsdag MEHAMN Onsdag Tlf Torsdag Faks Fredag Stengt E - Post: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Gamvik Filial Tirsdag Boks 55 Onsdag GAMVIK Tlf Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Skjånes Filial Mandag SKJÅNES Tlf E-post: Reglement Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Side 14 av 21

15 Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, spille spill, kopiere attester og lignende ( 2,- pr. kopi ), tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster 2,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut 2. Lånetid Bøker, lydbøker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste Video Språkkurs Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner Fjernlån fra andre bibliotek 4 uker 2 uker 1 uke 8 uker 8 uker 4 uker Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon. 3. Lån som ikke leveres i tide blir varslet slik: 1.varsel - blir sendt etter forfallsdato som en påminnelse og er gratis 2.varsel - koster kr.25,- 3.varsel - koster kr.50,- Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale for varsel om bøker som ikke er levert 4. Erstatning Side 15 av 21

16 Etter 3. varselbrev sendes regning, og lånt media erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle bøker Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Man kan miste retten til å låne / bruke biblioteket for kortere eller lengre tid hvis man ikke overholder reglene. 5. Utlevering av erstatningskort Mister du lånekortet skal du øyeblikkelig gi beskjed til biblioteket om dette! Nytt lånekort koster kr. 25,- 0010/06 BUDSJETTREGULERING 01/2006 Med bakgrunn i diverse orienteringer og dokumenter vedtar formannskapet følgende reguleringer av Gamvik kommunes budsjett for Konto Dekning av tidligere underskudd reduseres med kr Konto Reservert tilleggsbevilgninger økes med samme beløp. 2. Det avsettes følgende midler fra konto Tiltak Ansv.omr. Beløp Midler til utbedring av tak og nedløp på idrettshallen i Mehamn Midler til forprosjekt Polar Midler til vikar i uteseksjonen Midler til ordførers pott til diverse mindre tiltaksarbeid Side 16 av 21

17 Midler til åpningsarrangement Aker Seafood Ekstra midler til næringsfondet Midler til forprosjekt utvidelse industrikai Midler til prosjekt transitthavn Sum Vedtaket forutsetter at revisor godkjenner Gamvik kommunes regnskap for Rådmannen orienterte om saken. Regnskapet er revidert men ikke behandlet i kontrollutvalget. Dersom det ikke gjøres andre endringer, har vi mer i overskudd, som gir økning i inndekning av tidligere års underskudd, slik at avsatt til slik inndekning kan reduseres med samme beløp. Redegjørelse om budsjettendringer: Plan for utbedring av idrettshallen. Nye lokaler for uteseksjonen, forprosjekt Polar. Vikar i uteseksjonen er tilsagt allerede for å sørge for aktivitet under ferieavvikling. har ca igjen på reservert til tilleggsbevilgninger. Med bakgrunn i diverse orienteringer og dokumenter vedtar kommunestyret følgende reguleringer av Gamvik kommunes budsjett for Konto Dekning av tidligere underskudd reduseres med kr Konto Reservert tilleggsbevilgninger økes med samme beløp. 2. Det avsettes følgende midler fra konto Tiltak Ansv.omr. Beløp Midler til utbedring av tak og nedløp på idrettshallen i Mehamn Midler til forprosjekt Polar Midler til vikar i uteseksjonen Midler til ordførers pott til diverse mindre tiltaksarbeid Midler til åpningsarrangement Aker Seafood Ekstra midler til næringsfondet Midler til forprosjekt utvidelse industrikai Midler til prosjekt transitthavn Sum Vedtaket forutsetter at revisor godkjenner Gamvik kommunes regnskap for Side 17 av 21

18 0011/06 SALG AV HERREDSHUSET I GAMVIK Saken legges fram uten innstilling. Fellesforslag fra arbeiderpartiet og SV: Anny Godfrey får kjøpe Herredshuset for kr ,-. Enstemmig vedtatt Anny Godfrey får kjøpe Herredshuset for kr ,-. Enstemmig vedtatt 0012/06 OVERFØRING AV DELER AV ØREMERKET TILSKUDD PSYKIATRISK OMSORG FRA 2005 TIL POLITISK GODKJENNING Gamvik kommunestyre vedtar å overføre kr ,- av det øremerkede tilskuddet til psykiatrisk omsorg for 2005 til Gamvik kommunestyre vedtar å overføre kr ,- av det øremerkede tilskuddet til psykiatrisk omsorg for 2005 til Side 18 av 21

19 0013/06 DIVERSE FORSLAG TIL KOMMUNESTYRET FRA JOHNNY OLAUSSEN M.FL. Saken legges frem uten innstilling. Forslag fra Gamvik Arbeiderparti Saken tas til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen bestrebe seg på å effektuere vedtak innenfor de frister som gjelder. Saken tas til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen bestrebe seg på å effektuere vedtak innenfor de frister som gjelder. 0028/06 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV AREAL I MEHAMN HAVN Saken ble besluttet behandlet på møtet. Rådmannen redegjorde for saken. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger og godkjenner at Nordkyn Havneutvikling AS overtar det omsøkte området. Side 19 av 21

20 Kommunestyret godkjenner at Nordkyn Havneutvikling overtar, som omsøkt, et areal beliggende mellom den kommunale flytebrygga på Flatholmen og Varholmen. Områdets begrensning framgår av vedlagte kartutsnitt og begrenses i nord av sjeteen som ble bygget i forbindelse med mudringen av havna høsten 2005, Holmenveien i syd, den kommunale flytebrygga i øst og eiendommen til Kåre Karlstad på Varholmen i vest. 0029/06 FLYTEBRYGGEPROSJEKT I GAMVIK - SØKNAD OM FINANSIERING TILDELING FRA NÆRINGSFONDET Kommunestyret bevilger kr ,- til flytebryggeprosjektet i Gamvik. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Kommunestyret bevilger kr ,- til flytebryggeprosjektet i Gamvik. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. 0030/06 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT KREATIVE SENTRE Kommunestyret tildeler Fylkesmannens landbruksavdeling kr til prosjektet kreative sentre. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Kommunestyret tildeler Fylkesmannens landbruksavdeling kr til prosjektet kreative sentre. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Side 20 av 21

21 0031/06 SØKNAD OM STØTTE TIL SÆRSKILT SATSING I TANAFJORDPROSJEKTET TILDELING FRA NÆRINGSFONDET Kommunestyret bevilger kr ,- til Tanafjordprosjektets 3. prosjektperiode. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Kommunestyret bevilger kr ,- til Tanafjordprosjektets 3. prosjektperiode. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. 0032/06 GAMVIK KREATIVE SENTER TILDELING AV MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Gamvik Kreative Senter tildeles kr ,-. Midlene tas fra årets tildeling til næringsfondsmidler. Gamvik Kreative Senter tildeles kr ,-. Midlene tas fra årets tildeling til næringsfondsmidler. Side 21 av 21

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer