MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Roy Pettersen, Kai Brox, Linda Johannessen, Torfinn Vassvik, Annbjørg Grip, Inga Manndal, Harald Hansen, Jorunn Svendsen. Birgit Mikalsen, Eli Johansen Ingen Rådmann Svein Tønnessen, kontorsjef Bengt Ole Ekrem, Haile Hansen fra Statens Vegvesen (orienterte om Nordkynveien under sak 0002/06), Innkalling: Merknader: Innkallingen med sakspapirer ble utsendt for sent, må bli bedre. Behandlede saker: og /06 Årsaken til at sakene ikke er i fortløpende rekkefølge, er at før denne protokollen ble ferdigprodusert i EDB-systemet, var neste kommunestyreinnkalling produsert og denne fikk numrene /06 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn, 18. mai 2006 Kai Brox Roger Hansen Harald Hansen Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 06/00388 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0002/06 06/00389 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0003/06 06/00375 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON /06 06/00371 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I GAMVIK KOMMUNE - REVISJONSRAPPORT 0005/06 06/00373 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I GAMVIK KOMMUNE /06 06/00372 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR /06 05/00360 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJETTENFJORD HYTTEFELT KOMMUNESTYRETS BEHANDLING 0008/06 05/00750 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /06 05/00791 RULLERING AV BIBLIOTEKSREGLEMENTET 0010/06 06/00198 BUDSJETTREGULERING 01/ /06 04/00449 SALG AV HERREDSHUSET I GAMVIK 0012/06 06/00157 OVERFØRING AV DELER AV ØREMERKET TILSKUDD PSYKIATRISK OMSORG FRA 2005 TIL POLITISK GODKJENNING 0013/06 06/00161 Side 2 av 21

3 DIVERSE FORSLAG TIL KOMMUNESTYRET FRA JOHNNY OLAUSSEN M.FL. 0028/06 06/00391 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV AREAL I MEHAMN HAVN 0029/06 05/00406 FLYTEBRYGGEPROSJEKT I GAMVIK - SØKNAD OM FINANSIERING TILDELING FRA NÆRINGSFONDET 0030/06 05/00980 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT KREATIVE SENTRE 0031/06 06/00142 SØKNAD OM STØTTE TIL SÆRSKILT SATSING I TANAFJORDPROSJEKTET TILDELING FRA NÆRINGSFONDET 0032/06 06/00292 GAMVIK KREATIVE SENTER TILDELING AV MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Side 3 av 21

4 0001/06 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Forslag fra Roger Hansen: Som protokollunderskrivere velges: Harald Hansen og Kai Brox Til innkallingen: Arbeiderpartiet v/kai Brox tok opp følgende momenter: Sakspapirene blir sendt ut for sent, for kort tid før møtet. Presiserte at administrasjonen har ansvaret for å sende ut innkallingen senest 10 dager før møtet. Krav om at dette skal gjennomføres i fremtiden. Påpekte at dette også har vært et problem tidligere. Møteplan for alle overordnede utvalg. Kommunestyret vil på neste møte (i juni) ha seg forelagt en møteplan for neste halvår for kommunestyre, formannskap, teknisk- og miljøutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og administrasjonsutvalget. Innkallingen godkjennes, men kommunestyret presiserer at sakspapirene skal sendes ut minst 10 dager før møtet, og at kommunestyret på neste møte skal vedta en halvårlig møteplan for overordnede utvalg på sitt neste møte. Som protokollunderskrivere velges: Harald Hansen og Kai Brox. 0002/06 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 1. Orientering fra Statens Vegvesen v/haile Hansen om Nordkynveien. Ansvarsavklaring: Statens vegvesen er ansvarlige, Mesta er en innleid entreprenør på linje med andre. Hansen orienterte om det pågående arbeidet med utbedringen av Nordkynveien. Side 4 av 21

5 Arbeiderpartiet v/kai Brox 2. Det skrives brev fra administrasjonen til Telenor om å utbedre den manglende mobildekning i Hopsfjorden og Langfjordområdet og Nervei. 3. Det skrives brev fra administrasjonen til Telenor for å få bredbåndsdekning (ADSL) i Gamvik og Skjånes/Fjordområdet 4. Ber om at Anleggs- og Idrettsplan må rulleres innen utgangen av september 2006 for å bruke som grunnlag for søknader om tippemidler til ballbinge i Gamvik og opprusting av basseng og garderober i Gamvik og andre investeringer. 5. Må lages en plan for sommervedlikehold for uteseksjonen, legges frem for TMU før sommerferien, ber om at følgende prioriteres: uteområdene på skolene og barnehagene manglende sand i barnehagen i Gamvik 6. Bøker til bibliotekene i Gamvik og Skjånes, mangler innkjøp her, og fordeling av bøker mellom hovedbiblioteket og filialene, dersom dette ikke er i orden i dag, vil det foreslås at budsjettet blir delt mellom hovedbiblioteket og filialene 7. Mangler ISDN-linje for internett i barnehagen i Gamvik 8. Mangler ISDN-linje for internett i biblioteket i Gamvik Arbeiderpartiet v/siv Anita Steel 9. Styret i Gamvik Arbeiderparti ber kommunestyret om å nedsette et ad-hoc-utvalg for å utarbeide plan for næringsstrategi i Gamvik kommune. Dersom dette ikke kan gjøres internt i administrasjonen må det vurderes mulighet for ekstern hjelp. Dette må også sees i sammenheng med ønske om en stilling som næringsmedarbeider i neste budsjett. SV v/inga Manndal 10. Får vi påfyll til næringsfondet i år? 11. Har vi ressurser til byggesaksbehandling i vår? Arbeiderpartiet v/per Carstens 12. Liste over vedtak som ikke er iverksatt legges fram for kommunestyret i hvert møte. 13. Møteplan og hyppigere kommunestyremøter. Administrasjonen v/rådmannen til de ovennevnte: 2. Skal følges opp, må være kurant 3. Skal følges opp, må være kurant 4. Ballbinge Gamvik: Etter budsjettvedtak15. desember 2005, ble sendt søknad Denne søknaden kom i retur med beskjed om at den var for sent innkommet, samt at det manglet vedlegg. Administrasjonen har sjekket opp med de som leverte ballbingen til Skjånes, og de kan ikke se at noe mangler i forhold til hva som ble sendt inn for det prosjektet.. Egenandelen i prosjektet er på kr Vi har mulighet for å starte grunnarbeidene i år og kontrakt med leverandør, men kan ikke starte prosjektet dersom vi ikke er sikre på å få tippemidler. Oppgradering av basseng: Det er viktig å få dette inn i en rullering av planverket i år. Vi ser konturene av en bedring i vedlikehold av kommunale bygg, med et potensiale for bedre drift. 5. Sommervedlikehold, er igangsatt vurderinger både med bygninger og anlegg. Kostnadene overskrider budsjett, og derfor må det prioriteres. Sand i barnehage må være mulig å få til snarest. 6. Bokinnkjøp, redegjørelse fra biblioteksjefen Side 5 av 21

6 7. Internettilknytning må være en kurant sak. 8. Internettilknytning må være en kurant sak. 9. Ad-hoc-utvalg for næringsstrategi tas som sak på neste kommunestyremøte. 10. Påfylling til næringsfondet: Har fått kr , viser til senere sak. 11. Byggesaksbehandling: Vi mangler søkere til stillingene som avdelingsingeniør og teknisk sjef, men mener vi skal få behandlet saker i vår. 12. Oppfølging av politiske vedtak, liste over ikke igangsatte tiltak: Viser til senere sak om forvaltningsrevisjon og liste over kommunestyrevedtak. Rådmannen har hele tiden vært tydelig om at situasjonen i administrasjonen er vanskelig med lav bemanning og at større utredningsarbeider ikke kan utføres pga. kapasitetsmangel. 13. Møteplaner er en fordel, men det kan bli avvik. Administrasjonen vil ha avklart en møteplan fram til sommerferien. Det må i løpet av juni behandles saker om regnskap, budsjettreguleringer etc. Forslag om kommunestyre 22. juni og formannskapet 15. juni. Rådmannens orienteringer: 14. Flytebrygger Gamvik, status, kostnad og framdrift i prosjektet Bryggene (3 stk) er på vei ankommer 27. mai. Har ikke dekning for hele prosjektet, levering og montering dekkes innen budsjettet, men landfeste og landganger medfører en kostnad som må reguleres inn, ca Strøm må også reguleres inn. Bryggene vil være på plass i løpet av en måned. 15. Vei/broløsning Langfjordnes Det er ikke bevilget midler til dette. Det er en mulighet for å reparere broa som er, vi har fått overslag på kostnader. Dette vil ta hele budsjettet for sommervedlikehold, og må eventuelt reguleres inn og godkjennes av kommunestyret 16. Flytebrygger Skjånes, prøveprosjekt Planen er å lage nye pongtonger med kar fra vannglassbeholdere montert med isopor inni. Dette gir større flyteevne, økt høyde på bryggen og mindre slitasje. Foreslår at Roy Pettersen får oppdrag med dette, og at vi bruker resultat fra dette prosjektet til andre tilsvarende prosjekter i kommunen. 17. Petroleumsstrategi for Øst-Finnmark - orientering fra Regionrådsmøte Regionrådsmøte i Kjøllefjord for 2 uker siden. Det foreligger et utkast til plan for dette, og den vil bli revidert og legges frem på neste kommunestyremøte. 18. Reiselivsnæring Kommune Arctic Active Dette er en stadig tilbakevendende sak. Vi har ingen beslutning om hva kommunen mener, har bare betalt den årlige avgiften. Det foreligger heller ingen politiske signaler. Lebesby kommune går inn for dette. Rådmannen anbefaler at vi blir i Arctic Active ut inneværende år. Hva som skal skje videre må avgjøres av politikere og næringa. 19. Vedlikeholdsbehov: Behovet i kommunen er stort, og vi må sette av mer midler på kommende års budsjett, særlig til vedlikehold av bygninger. 20. Befolknintsutviklingen er negativ, 1062 innbyggere ved siste kvartal. Vi taper 1 million i rammetilskudd inneværende år, og den største trusselen mot kommuneøkonomien er nedgang i folketallet. 21. Notat ang bølgebryter Varholmen. Vi må finne kommunal egenandel. Vi har fått kr i næringsfondsmidler. Formannskapet kan fatte vedtak om at bevilges til dette, med fra næringsfondet i år, og i neste års budsjett, eventuelt dette også fra næringsfondet. Administrasjonen skal sende søknader om finansiering til andre instanser. Saken behandles som egen sak. 22. Oppmudringsområdet mellom Varholmen og flytebryggene. Nordkyn Havneutvikling AS ber om å få overta dette området. Saken behandles som egen sak. Side 6 av 21

7 Arbeiderpartiet v/kai Brox: Ang Bokinnkjøp: Vi må øke grunnstammen av bøker på filialene, ellers helt enig. Arbeiderpartiet v/per Carstens: 23. Hurtigbåtruta i Tanafjorden Kommunestyret vedtar en uttalelse om at søndagsruta med avgang fra Skjånes kl 13:15 legges om slik at reisende fra Langfjordnes og Nervei slipper å reise via Laggo på 1. og 2. tur. skoleruta med avgang kl 13:45 fra Skjånes (i sommerruta) anløper Nervei før Laggo buss og hurtigbåten må samordnes slik at de korresponderer. Ordfører RogerHansen: juni er innkalt til oljemøte hos fiskeriministeren 25. B-sak Rådmann Svein Tønnessen: 26. Vil ha vedtak på forpliktelser som er orientert om: Egenandel Gamvik kreative senter ( ) Egenandel bølgebryter Varholmen ( ) Egenandel flytebrygge Gamvik ( ) Tanafjordproskjektet ( ) Arbeiderpartiet v/per Carstens: Ber om at disse sakene behandles etter ordinære saker med forutgående gruppemøte. 27. Nordkyn Havneutvikling AS v/kåre Karlstad Overtagelse av hurtigruteekspedisjonen og dampskipskaia. Skulle overta 1. mai, men blitt utsatt. Nordkyn Havneutvikling AS har fått 1 million i lån fra Sparebanken Nord-Norge og får 1 million i selgerkredit. Nytt møte planlagt i slutten av mai. Tatt til etterretning. Tatt til etterretning. 0003/06 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Kontrollutvalgets innstilling: Side 7 av 21

8 1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og sektorer i planen dersom det skulle oppstå spesielle behov i planperioden. Rådmannen orienterte om saken Enstemmig vedtatt 1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og sektorer i planen dersom det skulle oppstå spesielle behov i planperioden. 0004/06 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I GAMVIK KOMMUNE - REVISJONSRAPPORT Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget ber om at Gamvik kommune: bør vurdere fast rapportering til kommunestyret om iverksettelse av kommunestyrets vedtak må i henhold til lov snarest utarbeide kommuneplan for Gamvik kommune. Kommuneplanen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del Rådmannen orienterte om saken. 4 saker som ikke var gjennomført i tråd med vedtak i løpet av 4-årsperioden. Side 8 av 21

9 Kommuneplanen omfatter både økonomi og areal, sistnevnte er et stort arbeid som medfører en betydelig kostnad. Presisering av arbeiderpartiets ønske om liste over vedtak som ikke er ferdige til hvert møte. Små endringer av vedtaket Gamvik kommune: skal ha fast rapportering til kommunestyret om iverksettelse av kommunestyrets vedtak må i henhold til lov snarest utarbeide kommuneplan for Gamvik kommune. Kommuneplanen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del 0005/06 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I GAMVIK KOMMUNE Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Gamvik kommune for perioden Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Gamvik kommune for perioden /06 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2005 Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2005 tas til orientering Side 9 av 21

10 Kontrollutvalgets årsmelding for 2005 tas til orientering 0007/06 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJETTENFJORD HYTTEFELT KOMMUNESTYRETS BEHANDLING Kommunestyret vedtar planen med de justeringer som er redegjort for i saksframlegget til denne sak, samt Teknisk- og Miljøutvalgets vedtak om at parkeringsplassene i området fortsatt skal være regulert som offentlig trafikkområde, og kan således benyttes av almennheten. Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens Rådmannnen orienterte kort om saken. Kommunestyret vedtar planen med de justeriger som er redegjort for i saksframlegget til denne sak, samt Teknisk- og Miljøutvalgets vedtak om at parkeringsplassene i området fortsatt skal være regulert som offentlig trafikkområde, og kan således benyttes av almennheten. Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens /06 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Side 10 av 21

11 Gamvik kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan for Gamvik kommune Utvalget finner at planutkastet er undergitt den behandling som foreskrives i plan- og bygningslovens Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens Ønske om tillegg fra arbeiderpartiet, mangler lyspunkt på strekning bro over Kjoselva i Gamvik Gamvik kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan for Gamvik kommune Utvalget finner at planutkastet er undergitt den behandling som foreskrives i plan- og bygningslovens Dette er endelig vedtak etter plan- og bygningslovens Enstemmig vedtatt med tillegg. 0009/06 RULLERING AV BIBLIOTEKSREGLEMENTET OOUs instilling: Oppvekst- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret at følgende reglement vedtas: Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer SØK I BIBLIOTEKETS KATALOG: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Hovedbiblioteket Mandag Side 11 av 21

12 Boks 293 Tirsdag MEHAMN Onsdag Tlf Torsdag Faks Fredag Stengt E - Post: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Gamvik Filial Tirsdag Boks 55 Onsdag GAMVIK Tlf Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Skjånes Filial Mandag SKJÅNES Tlf E-post: Reglement Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, spille spill, kopiere attester og lignende ( 2,- pr. kopi ), tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster 2,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Side 12 av 21

13 Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut 2. Lånetid Bøker, lydbøker 4 uker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste 2 uker Video 1 uke Språkkurs 8 uker Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner Fjernlån fra andre bibliotek 4 uker 8 uker Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon. 3. Lån som ikke leveres i tide blir varslet slik: 1.varsel - blir sendt etter forfallsdato som en påminnelse og er gratis 2.varsel - koster kr.25,- 3.varsel - koster kr.50,- Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale for varsel om bøker som ikke er levert 4. Erstatning Etter 3. varselbrev sendes regning, og lånt media erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle bøker Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Man kan miste retten til å låne / bruke biblioteket for kortere eller lengre tid hvis man ikke overholder reglene. 5. Utlevering av erstatningskort Mister du lånekortet skal du øyeblikkelig gi beskjed til biblioteket om dette! Side 13 av 21

14 Nytt lånekort koster kr. 25,- Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer SØK I BIBLIOTEKETS KATALOG: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Hovedbiblioteket Mandag Boks 293 Tirsdag MEHAMN Onsdag Tlf Torsdag Faks Fredag Stengt E - Post: Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Gamvik Filial Tirsdag Boks 55 Onsdag GAMVIK Tlf Gamvik Folkebibliotek Åpningstider: Skjånes Filial Mandag SKJÅNES Tlf E-post: Reglement Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Side 14 av 21

15 Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, spille spill, kopiere attester og lignende ( 2,- pr. kopi ), tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster 2,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut 2. Lånetid Bøker, lydbøker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste Video Språkkurs Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner Fjernlån fra andre bibliotek 4 uker 2 uker 1 uke 8 uker 8 uker 4 uker Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon. 3. Lån som ikke leveres i tide blir varslet slik: 1.varsel - blir sendt etter forfallsdato som en påminnelse og er gratis 2.varsel - koster kr.25,- 3.varsel - koster kr.50,- Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale for varsel om bøker som ikke er levert 4. Erstatning Side 15 av 21

16 Etter 3. varselbrev sendes regning, og lånt media erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle bøker Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Man kan miste retten til å låne / bruke biblioteket for kortere eller lengre tid hvis man ikke overholder reglene. 5. Utlevering av erstatningskort Mister du lånekortet skal du øyeblikkelig gi beskjed til biblioteket om dette! Nytt lånekort koster kr. 25,- 0010/06 BUDSJETTREGULERING 01/2006 Med bakgrunn i diverse orienteringer og dokumenter vedtar formannskapet følgende reguleringer av Gamvik kommunes budsjett for Konto Dekning av tidligere underskudd reduseres med kr Konto Reservert tilleggsbevilgninger økes med samme beløp. 2. Det avsettes følgende midler fra konto Tiltak Ansv.omr. Beløp Midler til utbedring av tak og nedløp på idrettshallen i Mehamn Midler til forprosjekt Polar Midler til vikar i uteseksjonen Midler til ordførers pott til diverse mindre tiltaksarbeid Side 16 av 21

17 Midler til åpningsarrangement Aker Seafood Ekstra midler til næringsfondet Midler til forprosjekt utvidelse industrikai Midler til prosjekt transitthavn Sum Vedtaket forutsetter at revisor godkjenner Gamvik kommunes regnskap for Rådmannen orienterte om saken. Regnskapet er revidert men ikke behandlet i kontrollutvalget. Dersom det ikke gjøres andre endringer, har vi mer i overskudd, som gir økning i inndekning av tidligere års underskudd, slik at avsatt til slik inndekning kan reduseres med samme beløp. Redegjørelse om budsjettendringer: Plan for utbedring av idrettshallen. Nye lokaler for uteseksjonen, forprosjekt Polar. Vikar i uteseksjonen er tilsagt allerede for å sørge for aktivitet under ferieavvikling. har ca igjen på reservert til tilleggsbevilgninger. Med bakgrunn i diverse orienteringer og dokumenter vedtar kommunestyret følgende reguleringer av Gamvik kommunes budsjett for Konto Dekning av tidligere underskudd reduseres med kr Konto Reservert tilleggsbevilgninger økes med samme beløp. 2. Det avsettes følgende midler fra konto Tiltak Ansv.omr. Beløp Midler til utbedring av tak og nedløp på idrettshallen i Mehamn Midler til forprosjekt Polar Midler til vikar i uteseksjonen Midler til ordførers pott til diverse mindre tiltaksarbeid Midler til åpningsarrangement Aker Seafood Ekstra midler til næringsfondet Midler til forprosjekt utvidelse industrikai Midler til prosjekt transitthavn Sum Vedtaket forutsetter at revisor godkjenner Gamvik kommunes regnskap for Side 17 av 21

18 0011/06 SALG AV HERREDSHUSET I GAMVIK Saken legges fram uten innstilling. Fellesforslag fra arbeiderpartiet og SV: Anny Godfrey får kjøpe Herredshuset for kr ,-. Enstemmig vedtatt Anny Godfrey får kjøpe Herredshuset for kr ,-. Enstemmig vedtatt 0012/06 OVERFØRING AV DELER AV ØREMERKET TILSKUDD PSYKIATRISK OMSORG FRA 2005 TIL POLITISK GODKJENNING Gamvik kommunestyre vedtar å overføre kr ,- av det øremerkede tilskuddet til psykiatrisk omsorg for 2005 til Gamvik kommunestyre vedtar å overføre kr ,- av det øremerkede tilskuddet til psykiatrisk omsorg for 2005 til Side 18 av 21

19 0013/06 DIVERSE FORSLAG TIL KOMMUNESTYRET FRA JOHNNY OLAUSSEN M.FL. Saken legges frem uten innstilling. Forslag fra Gamvik Arbeiderparti Saken tas til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen bestrebe seg på å effektuere vedtak innenfor de frister som gjelder. Saken tas til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen bestrebe seg på å effektuere vedtak innenfor de frister som gjelder. 0028/06 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV AREAL I MEHAMN HAVN Saken ble besluttet behandlet på møtet. Rådmannen redegjorde for saken. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger og godkjenner at Nordkyn Havneutvikling AS overtar det omsøkte området. Side 19 av 21

20 Kommunestyret godkjenner at Nordkyn Havneutvikling overtar, som omsøkt, et areal beliggende mellom den kommunale flytebrygga på Flatholmen og Varholmen. Områdets begrensning framgår av vedlagte kartutsnitt og begrenses i nord av sjeteen som ble bygget i forbindelse med mudringen av havna høsten 2005, Holmenveien i syd, den kommunale flytebrygga i øst og eiendommen til Kåre Karlstad på Varholmen i vest. 0029/06 FLYTEBRYGGEPROSJEKT I GAMVIK - SØKNAD OM FINANSIERING TILDELING FRA NÆRINGSFONDET Kommunestyret bevilger kr ,- til flytebryggeprosjektet i Gamvik. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Kommunestyret bevilger kr ,- til flytebryggeprosjektet i Gamvik. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. 0030/06 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT KREATIVE SENTRE Kommunestyret tildeler Fylkesmannens landbruksavdeling kr til prosjektet kreative sentre. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Kommunestyret tildeler Fylkesmannens landbruksavdeling kr til prosjektet kreative sentre. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Side 20 av 21

21 0031/06 SØKNAD OM STØTTE TIL SÆRSKILT SATSING I TANAFJORDPROSJEKTET TILDELING FRA NÆRINGSFONDET Kommunestyret bevilger kr ,- til Tanafjordprosjektets 3. prosjektperiode. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. Kommunestyret bevilger kr ,- til Tanafjordprosjektets 3. prosjektperiode. Midlene tas fra årets tildeling av næringsfondsmidler. 0032/06 GAMVIK KREATIVE SENTER TILDELING AV MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Gamvik Kreative Senter tildeles kr ,-. Midlene tas fra årets tildeling til næringsfondsmidler. Gamvik Kreative Senter tildeles kr ,-. Midlene tas fra årets tildeling til næringsfondsmidler. Side 21 av 21

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.10.2006 Tid: Kl 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Roy Pettersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 22.06.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.06.2007 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox Gamvik kommune Møtested: MS Ingøy Møtedato: 31.10.2008 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Tilstede: Ordfører Marius Nilsen, varaordfører Siv Steel Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 03.03.2006 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst og Omsorgsutvalget. Anne Merethe Johansen. Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst og Omsorgsutvalget. Anne Merethe Johansen. Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Frivillighetssentralen Møtedato: 02.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Oppvekst og Omsorgsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Per Carstens,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Bekkevold Grinde. Inga Manndal ber formannskapet vurdere hennes habilitet ved behandling av sak 51/16.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Bekkevold Grinde. Inga Manndal ber formannskapet vurdere hennes habilitet ved behandling av sak 51/16. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 02.09.2016 Tid: Kl. 1330 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 15.07.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip. Møtested: Restauranten Møtedato: 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteprotokoll. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl. 14:30 16:15 Fra saksnr.

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteprotokoll. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl. 14:30 16:15 Fra saksnr. NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.11.2007 Møtetid: Kl. 14:30 16:15 Fra saksnr. 18/07-24/07 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Følgende

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 31.08.2011 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/11 11/567 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato 7.9.2016 Tidspunkt: kl. 13.30 15.25 Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Bård Ovik, Arnfinn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet Hotel Nordkyn Møtedato: 12.05.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 29.1.2015 Varighet: 13.00 16.55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip. Sak 19/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 27.04.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Toril Svendsen, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer