Deanu gielda - Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank Martin Ingilæ Ordfører AP Liz Utsi Varaordfører AP Einar Johansen Medlem AP Hartvik Hansen Medlem Uavh. repr. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Johanna Kjølås Medlem SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Odd Erik Solbakk Astrid Johanna Kjølås SÁB/SFP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Jørn Aslaksen Frode Gundersen Stilling Rådmann Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Frank M. Ingilæ Ordfører Side 1 av 12

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 85/2018 PS 86/2018 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 87/2018 Godkjenning av protokoll fra PS 88/2018 Krystallen Lokal Handel - Søknad om støtte X 223 PS 89/2018 Tana Hestesportsklubb & Tana Motorklubb - Søknad om tilleggsbevilgning til detaljregulering PS 90/2018 Detaljregulering av et område av Jouvlajohka L13 PS 91/2018 PS 92/2018 PS 93/2018 av klage på vedtak- søknad om gjenoppbygging av gamme ved Alloaivvit Søknad om midler til helsesøsterutdanning Plan for systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune /1/35 PS 94/2018 Søknad om gjenopptakelse av politiske verv 033 PS 95/2018 Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer og meddommere PS 96/2018 Referatsaker/Orienteringer FSK PS 97/2018 Personalsak X 400 RS 23/2018 Vedrørende grensejustering Tana/Karasjok kommuner L34 RS 24/2018 Informasjon angående videre prosess for etableringen av 110-sentralen i Kirkenes RS 25/2018 Grensejustering - utsatt frist L34 RS 26/2018 RS 27/2018 RS 28/2018 Oppfølging av henvendelse om utredning av grenseoverskridende lokal fiskeforvaltning av Tanavassdraget Forespørsel om tilgang til parkeringsareal ved skiskytterarenaen vedtak i sak 7 - Forespørsel fra kommunen om leie av parkeringsplass X X X M82 K61 Q52 Q52 PS 85/2018 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll saksnr. 85/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Innkalling godkjennes. Side 2 av 12

3 Innkalling godkjennes. PS 86/2018 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll saksnr. 86/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: PS 97/2018 RS 27/2018 RS 28/2018 Personalsak Forespørsel om tilgang til parkeringsareal ved skiskytterarenaen i sak 7 - Forespørsel fra kommunen om leie av parkeringsplass Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: PS 97/2018 RS 27/2018 RS 28/2018 Personalsak Forespørsel om tilgang til parkeringsareal ved skiskytterarenaen i sak 7 - Forespørsel fra kommunen om leie av parkeringsplass PS 87/2018 Godkjenning av protokoll fra Saksprotokoll saksnr. 87/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Side 3 av 12

4 Protokoll fra godkjennes. Protokoll fra godkjennes. PS 88/2018 Krystallen Lokal Handel - Søknad om støtte Saksprotokoll saksnr. 88/2018 i Formannskapet Møtet lukket jf. kommunelovens Saksdokumenter utdelt på rødt papir. Samlet inn etter behandlingen. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Tana kommune gir av kraftfondet for tiltak i Austertana tilsagn om tilskudd til Krystallen Lokal Handel v/jens Vidar Helander for investeringer i forbindelse med etablering av nærbutikk i Austertana krystallen som omsøkt. 1. Tilsagn om tilskudd på kr ,-. 2. Til grunn for tilsagnet ligger et kapitalbehov på kr ,-. 3. Støtten gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen om offentlig støtte og etter forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 4. Utbetaling skjer etter følgende vilkår: a. Halvparten av tilskuddet kan utbetales når prosjektet er dokumentert igangsatt. Som dokumentasjon gjelder bl. a. fremleggelse av regning/faktura. Resterende tilskudd utbetales når det foreligger endelig rapport og et prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. b. Dersom prosjektet ikke fullføres, kan kommunen kreve utbetalt tilskudd tilbake. c. Ved eventuelle vesentlige endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til tilsagnet. d. Dersom anmodning om utbetaling ikke har skjedd innen tre år fra vedtaket om tilsagn er gjort, anses tilsagnet som bortfalt. e. Ved å anmode om utbetaling av innvilget støtte, så aksepterer støttemottaker vilkårene for tilsagnet. Begrunnelse: Høy økonomisk støtte til en «marginal» nærbutikk, kan være avgjørende for at etableringen kan finne sted og ha en viss lønnsomhet over tid. Side 4 av 12

5 En butikk i Austertana krystallen vil styrke Austertana krystallen som samlingspunkt i bygda samt kunne betjene bygda med nødvendige dagligvarer. Samlet sett vil en slik etablering også styrke Austertana krystallen som møteplass og «senter» for ulike tjenester i Austertana. Dette kan gjøre Austertana litt mer attraktivt som bosted. Det er positivt med ny aktivitet i området som ellers preges av befolkningsnedgang. Støtte vil i tillegg til direkte effekt også kunne ha symbolsk betydning utover selve støttebeløpet. Tana kommune gir av kraftfondet for tiltak i Austertana tilsagn om tilskudd til Krystallen Lokal Handel v/jens Vidar Helander for investeringer i forbindelse med etablering av nærbutikk i Austertana krystallen som omsøkt. 1. Tilsagn om tilskudd på kr ,-. 2. Til grunn for tilsagnet ligger et kapitalbehov på kr ,-. 3. Støtten gis som bagatellmessig støtte etter EØS-avtalen om offentlig støtte og etter forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 4. Utbetaling skjer etter følgende vilkår: a. Halvparten av tilskuddet kan utbetales når prosjektet er dokumentert igangsatt. Som dokumentasjon gjelder bl. a. fremleggelse av regning/faktura. Resterende tilskudd utbetales når det foreligger endelig rapport og et prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. b. Dersom prosjektet ikke fullføres, kan kommunen kreve utbetalt tilskudd tilbake. c. Ved eventuelle vesentlige endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent kostnadsoverslag i tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til tilsagnet. d. Dersom anmodning om utbetaling ikke har skjedd innen tre år fra vedtaket om tilsagn er gjort, anses tilsagnet som bortfalt. e. Ved å anmode om utbetaling av innvilget støtte, så aksepterer støttemottaker vilkårene for tilsagnet. Begrunnelse: Høy økonomisk støtte til en «marginal» nærbutikk, kan være avgjørende for at etableringen kan finne sted og ha en viss lønnsomhet over tid. En butikk i Austertana krystallen vil styrke Austertana krystallen som samlingspunkt i bygda samt kunne betjene bygda med nødvendige dagligvarer. Samlet sett vil en slik etablering også styrke Austertana krystallen som møteplass og «senter» for ulike tjenester i Austertana. Dette kan gjøre Austertana litt mer attraktivt som bosted. Det er positivt med ny aktivitet i området som ellers preges av befolkningsnedgang. Støtte vil i tillegg til direkte effekt også kunne ha symbolsk betydning utover selve støttebeløpet. Side 5 av 12

6 PS 89/2018 Tana Hestesportsklubb & Tana Motorklubb - Søknad om tilleggsbevilgning til detaljregulering Saksprotokoll saksnr. 89/2018 i Formannskapet Økonomirapport fra Tana Motorklubb for prosjektet ettersendt pr. epost. Utdelt i møte. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Formannskapet avslår søknaden på grunn av at det ikke er midler avsatt til formålet. Formannskapet vil vurdere om kommunen kan gi delvis finansiering eller kan overta planleggingen ved budsjettbehandling for Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med søker for å avklare finansieringsbehovet, da det synes å være søkt om mere midler enn det er behov for. Egenandel osv. Formannskapet avslår søknaden på grunn av at det ikke er midler avsatt til formålet. Formannskapet vil vurdere om kommunen kan gi delvis finansiering eller kan overta planleggingen ved budsjettbehandling for Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med søker for å avklare finansieringsbehovet, da det synes å være søkt om mere midler enn det er behov for. Egenandel osv. PS 90/2018 Detaljregulering av et område av Jouvlajohka Saksprotokoll saksnr. 90/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Detaljregulering for et område av Juovlajohka-Julelva sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Side 6 av 12

7 Tilleggsforslag fra Hartvik Hansen (uavh. repr.): Det skal bruke begge skrivemåtene, samisk og norsk Juovlajohka-Julelva, i sakstittel og ellers i alle andre plandokumenter. Forslag fra ordfører (rådm.forslag): Tilleggsforslag fra uavh. repr.: Detaljregulering for et område av Juovlajohka-Julelva sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens Det skal bruke begge skrivemåtene, samisk og norsk Juovlajohka-Julelva, i sakstittel og ellers i alle andre plandokumenter. PS 91/2018 av klage på vedtak- søknad om gjenoppbygging av gamme ved Alloaivvit Saksprotokoll saksnr. 91/2018 i Formannskapet Saksframlegg-/dokumenter ettersendt pr. e-post. Utdelt i møte. Hartvik Hansen (uavh.repr.) ba formannskapet vurdere hans habilitet. Hansen fratrådt møte. Formannskapet erklærte enstemmig Hansen som inhabil i saken, jf. forvaltningsloven 6, særegne forhold. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Søknaden om dispensasjon for gjenoppføring av gamme ved g/bnr. 10/1/35 avslås. Hjemmelen er gitt i kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens 1-6, 2.ledd. På bakgrunn av at kommunen opprettholder avslaget på søknaden, oversendes den til fylkesmannen for klagebehandling. Begrunnelse Området der det omsøkte tiltaket er lokalisert, er i Kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). I slike områder kan ikke bygging tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. Tidligere byggverk på stedet er nedfalt. Tiltaket blir derfor å betrakte som et nybygg. Den beskjedne utmarkshøsting i dette tilfellet, kommer ikke inn under betegnelsen stedbunden næring. Side 7 av 12

8 Oppføring av gamme i området vil forstyrre reindriftsnæringen. Samtidig ligger det omsøkte tiltaket i et stort, inngrepsfritt naturområde, der det er arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse som vil kunne bli negativt påvirket av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 9. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke større enn ulempene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven 19-2, 2.ledd, 2.punktum. Vedtatt med 3 mot 1 stemme. Søknaden om dispensasjon for gjenoppføring av gamme ved g/bnr. 10/1/35 avslås. Hjemmelen er gitt i kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens 1-6, 2.ledd. På bakgrunn av at kommunen opprettholder avslaget på søknaden, oversendes den til fylkesmannen for klagebehandling. Begrunnelse Området der det omsøkte tiltaket er lokalisert, er i Kommuneplanens arealdel for Tana kommune lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). I slike områder kan ikke bygging tillates uten at det skjer i tilknytning til stedbunden næring. Tidligere byggverk på stedet er nedfalt. Tiltaket blir derfor å betrakte som et nybygg. Den beskjedne utmarkshøsting i dette tilfellet, kommer ikke inn under betegnelsen stedbunden næring. Oppføring av gamme i området vil forstyrre reindriftsnæringen. Samtidig ligger det omsøkte tiltaket i et stort, inngrepsfritt naturområde, der det er arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse som vil kunne bli negativt påvirket av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 9. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke større enn ulempene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven 19-2, 2.ledd, 2.punktum. PS 92/2018 Søknad om midler til helsesøsterutdanning Saksprotokoll saksnr. 92/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Tana kommune stiller seg bak søknaden om midler til desentralisert helsesøsterutdanning slik at kommunene i Troms og Finnmark får en mulighet til sikre helsesøsterkompetanse i løpet av et par år. Dersom søknaden innvilges av fylkesmannen vil det inngås en avtale med Høgskolen i Innlandet om tiltransportering av tilskuddet, og man vil jobbe frem en organisering av prosjektet med tanke på oppstart av studiet. Side 8 av 12

9 Tana kommune stiller seg bak søknaden om midler til desentralisert helsesøsterutdanning slik at kommunene i Troms og Finnmark får en mulighet til sikre helsesøsterkompetanse i løpet av et par år. Dersom søknaden innvilges av fylkesmannen vil det inngås en avtale med Høgskolen i Innlandet om tiltransportering av tilskuddet, og man vil jobbe frem en organisering av prosjektet med tanke på oppstart av studiet. PS 93/2018 Plan for systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune Saksprotokoll saksnr. 93/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Saken utsettes til neste møte. PS 94/2018 Søknad om gjenopptakelse av politiske verv Saksprotokoll saksnr. 94/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak formannskapets innstilling: Kommunestyret avslår søknaden fra Elisabeth Erke om å gjeninntre i politiske verv for resten av inneværende valgperioden. Kommuneloven åpner ikke opp for at en folkevalgt som har fått fritak for resten av valgperioden selv kan velge å tre inn i vervene når årsaken til fritaket ikke Side 9 av 12

10 lenger er til stede. En slik gjeninntreden i tidligere verv vil innebære at de nye representanter fratas vervene. Kommunestyret kan ikke se at det er hjemmel for dette etter kommuneloven. : Innstilling til kommunestyret Kommunestyret avslår søknaden fra Elisabeth Erke om å gjeninntre i politiske verv for resten av inneværende valgperioden. Kommuneloven åpner ikke opp for at en folkevalgt som har fått fritak for resten av valgperioden selv kan velge å tre inn i vervene når årsaken til fritaket ikke lenger er til stede. En slik gjeninntreden i tidligere verv vil innebære at de nye representanter fratas vervene. Kommunestyret kan ikke se at det er hjemmel for dette etter kommuneloven. PS 95/2018 Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer og meddommere Saksprotokoll saksnr. 95/2018 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets innstilling: Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg: 1. Som nytt lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett for resten av inneværende valgperiode velges: Nils Kristian Winther 2. Som nye meddommere til Indre-Finnmark tingrett for resten av inneværende valgperiode velges: Marthe Sende Hansen Klemet Henrik Olsen Erlend Eide : Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg: 1. Som nytt lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett for resten av inneværende valgperiode velges: Side 10 av 12

11 Nils Kristian Winther 2. Som nye meddommere til Indre-Finnmark tingrett for resten av inneværende valgperiode velges: Marthe Sende Hansen Klemet Henrik Olsen Erlend Eide PS 96/2018 Referatsaker/Orienteringer FSK Saksprotokoll saksnr. 96/2018 i Formannskapet Det ble i møte gitt følgende referatsaker: RS 23/2018 RS 24/2018 RS 25/2018 RS 26/2018 RS 27/2018 RS 28/2018 Vedrørende grensejustering Tana/Karasjok kommuner Grensejustering - utsatt frist Oppfølging av henvendelse om utredning av grenseoverskridende lokal fiskeforvaltning av Tanavassdraget Informasjon angående videre prosess for etableringen av 110-sentralen i Kirkenes Forespørsel om tilgang til parkeringsareal ved skiskytterarenaen vedtak i sak 7 - Forespørsel fra kommunen om leie av parkeringsplass Under RS 27 og 28 ble møte lukket, jf. kommuneloven Referatsakene tas til orientering. Det ble i møte gitt følgende orienteringer: Ordfører Frank M. Ingilæ: - mottatt referat fra møte i Oslo om Joddu-prosjektet, gode signaler fra statsekr. - forskrift om vannskuter - grensevassdragskommisjonen, snakket med forsker som teller laks i Polmak - møte om interreg prosjektet - møte med Lebesby kommune om vindkraft Rådmann Jørn Aslaksen: - nasjonal ramme for vindkraft på land - invitere til miniseminar arealplan med FSK + HUN-leder, 8. okt. - ny isvei i Polmak - vedlikehold av jordbruksveier - budsjett 2019 Side 11 av 12

12 Orienteringene tas til orientering. Referatsakene og orienteringene tas til orientering. PS 97/2018 Personalsak RS 23/2018 Vedrørende grensejustering Tana/Karasjok kommuner RS 24/2018 Informasjon angående videre prosess for etableringen av 110- sentralen i Kirkenes RS 25/2018 Grensejustering - utsatt frist RS 26/2018 Oppfølging av henvendelse om utredning av grenseoverskridende lokal fiskeforvaltning av Tanavassdraget RS 27/2018 Forespørsel om tilgang til parkeringsareal ved skiskytterarenaen RS 28/2018 vedtak i sak 7 - Forespørsel fra kommunen om leie av parkeringsplass Side 12 av 12

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 10:00 12:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 21.03.2019 Tidspunkt: 10:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.10.2018 Tidspunkt: 10:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for utmark og næring Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:00 09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 16:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2016 Tidspunkt: 12:00 13:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 12:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 15:15 15:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 09:00 10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom Austertana oppvekstsenter Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 15:40 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 15:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 05.10.2017 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 10:00 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom Austertana Oppvekstssenter Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Tana rådhus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 08:30 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Fritidsklubben Tana miljøbygg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 10:00-11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.10.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 14:10 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom, Elva Hotel Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 08:30 16:00 Følgende faste

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 11.09.2018 Tidspunkt: 09:00 12:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom, 2.etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 13:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom Austertana eldresenter Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 33/2011 i Formannskapet - 31.03.2011

Saksprotokoll saksnr. 33/2011 i Formannskapet - 31.03.2011 KST 07.04.11 PS 23/2011 Saksprotokoll saksnr. 33/2011 i Formannskapet - 31.03.2011 Møteprotokoll av 25.02.2010 godkjennes. Møteprotokoll av 25.02.2010 godkjennes. KST 07.04.11 PS 26/2011 Saksprotokoll

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 10:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 15:10 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.01.2019 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 10:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for utmark og næring Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.10.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 15.06.2017 Tidspunkt: 10:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Havneutvalget Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18:15 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonbygget - Bygg- og anleggsavd. Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 11:30 12:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Møterom 1 Tana rådhus Dato: 22.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP John Georg Dikkanen Medlem ÁRJA

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP John Georg Dikkanen Medlem ÁRJA Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Havneutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.02.2018 Tidspunkt: 08:30 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.10.2017 Tidspunkt: 09:15 møtet avsluttet 15:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan

Detaljer