Konf I ikthåridterinq og fredsbyqqiriq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konf I ikthåridterinq og fredsbyqqiriq"

Transkript

1 Konf I ikthåridterinq og fredsbyqqiriq & opp/ærugsmanua/ for asy/søkere, otzatte i mottak f/yktni, er bosatt i kommuner cy offenthge ansatte som arbeider med flyktniter V? d %_ CCM, Norge Senter for konflikth&ndtering og fredsbygging, Norge Postboks 2778 Solli 0204 OSLO/Norge Telefon: Faks: e-post; Website:

2 V. - CCM, Senter for konfiikth&dteririg og fredsbygging, Norge Konflikthåndtering, bemokrotiske Prosesser, Fredsbygging FORORb benne manualen er skrevet av bavid Cox, Thor Arne Hauer og raham byson. Innholdet representerer et utvalg av temaer og øvelser brukt og utviklet i prosjektene Peacebuilding for Kosovo og Veien Hjem. Vi takker UDI for støtte til prosjektene som er gjennomført i regi av Senter for konflikthndtering og fredsbygging (CCM), samt deltagerne som har bidratt til lceririg og videreutviklingen av innholdet i manualen. bavid Cox Thor Arne Hauer Graham byson Oslo, desember ide 2 av 57

3 V, 4- CCM, Senter for konflikth&dtering og fredsbygging, Norge Konfiikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging INNHOLbSFORTE&NELSE FORORb 2 1. FORMÅL Brukere ønskede resultater Oppbygning Manualens struktur Module oppbygging Tilbakemelding 7 2. INTRObUKSJON Forberedelser beltakerne Kurssted Utstyr 9 3. EN VISJON OM FREb Introduksjon øvelse 1 - Personlig fred øvelse 2 - Synlige tegn p6 fred øvelse 3 - Å arbeide med tradisjoner, vaner og historie Fremtidsrettede kriterier Hva er sannheten KONFLIKTFORSTÅELSE Innledning Hva er konflikt øvelse 1 - Konfliktsyn øvelse 2 - Konflikth8ndtering øvelse 3 - Red Flags øvelse 4 - Beboermedvirkning øvelse 5 - Hvilken kompetanse for beboerne 17 5ide 3 av 57

4 CCM, Senter for konflikthandtering og fredsbyggirig, Norge Konflikthandtering, bemokratiske Prosesser. Fredsbygging 4.3 Konflikt og verdier øvelse 6 - Krokodille-elv KOMMUNIKASJON Innledning Hva er god kommunikasjon øvelse 1 - God komrnunikasjon Aktiv lytting øvelse 2 - Aktiv lytting Å være en god lytter innebærer Fire niv8er av lytting øvelse 3 - Fire nivaer av lytting Forskjellige niv&er av lytting Allmenne menneskelige behov øvelse 4 - Allmenne behov øvelse 5 - Min største redsel FORHANbLING Innledning øvelse 1 - Om dele en appelsin øvelse 2 - Forhandling rollespill MEGLING Innledning Megling øvelse 1 - Målet med megling Hvordan kan vi bruke megling øvelse 2 - Hva kan megling brukes til Forsoning Faser i megling øvelse 3 - Megling 38 Side 4 av 57

5 Ṿ 4- CCM, Senter for konfiikth&dtering og fredsbyggirig, Norge KonfI ikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging 7.6 Meglerrolle øvelse 4-Lik avstand FeUer EMPOWERMENT Innledning Makt libuntu Relasjoner Empowermént Kompetanse Kapasitet Motivasjon øvelse i - bin egen Empowerment analyse øvelse 2 - bitt eget Empowerment prosjekt MENNESKERTFiGHETER, BEHOV OG ANSVAR Innledning øvelse i - Fundamentale behov øvelse 2 - Menneskerettigheter øvelse 3 - Menneskerettigheter og ansvar bemokrati OG bemokratiske PROSESSER Innledning bemokrati beltagelse øvelse i - bemokratiets hovedelementer / beltagelse Gjennomsiktighet (transparency) øvelse 2 - bemokratiets hovedelementer / Gjennomsiktighet Ansvarlighet øvelse 3 - bemokratiets hovedelementer / Ansvarlighet 57 Side5av57

6 i CCM, Senter for konflikth&idtering og fredsbygging, Norge KonfI ikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging 1. FORMÅL HovedformIet med denne monualen er introdusere asylsøkere og mottakspersonalet for temaene fredsbygging og konf I i kthndtering gjennom en strukturert lringsprosess. 1.1 Brukere Manualen er skrevet med tanke p skulle brukes av både asylsøkere og ansatte i mottok. ben kan dessuten anvendes av andre som p en eller annen m&te har tilknytning til arbeidet med asylsøkere utenfor selve mottaket og da spesielt av ansatte i skoleverket og kommunen. 1.2 ønskede resultater benne manualen vil kunne lære deg mer om: fredsbygging og ulike modeller som kan endre destruktiv konflikt til varig fred menneskelige behov, rettigheter og ansvar endringsproeser konfliktforstaelse konflikthndtering kommunikasjon megling demokratiske prosesser og styre læring Vi haper at manucilen kan styrke den enkeltes kompetanse, kapasitet og motivasjon, og i tillegg inspirere brukerne til lære mer om de emnene som er representert i manualen. V&t hap er at dette kan føre til et personlig engasjement i arbeidet med fredsbygging. 51de6av57

7 %- CCM, Senter for konflikthåridtering og fredsbygging, Norge KonfliktMndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging 1.3 Oppbygning Manualens struktur Mariuoleri er bygget opp p følgende måte: Form&l Moduler Introduksjon og forberedelser En visjon om fred Konfliktforstelse Kommunikasjon Forhandling Megling Empowerment Menneskerettigheter, behov og ansvar Demokrati og demokratisk praksis lodu/ oppbygging Hvert kapittel er bygget opp pa følgende mate: Introduksjon og malsetriing Aktiviteter Teori Ti/bakeme/ding Manualen bygger p erfaringene fra prosjektene Peacebuilding for Kosovo og Veien Hjem. Vi oppfordrer derfor brukerne til a komme med kommentarer og tilbakemeldinger, både positive og negative. Dette for at også vi skal kunne praktisere v& egen opplceririgsmetodikk og ta dine erfaringer med i betraktning i forhold til en eventuell forbedring av mariualen. Tilbakemeldingene kan sendes til ccmccm.no. Vennligst merke e-posten LJDI PB/CM Manual Feed back. Side 7 av 57

8 Iv, J 4. CCM, Senter for konflikth&dtering 09 fredsbygging, Norge Konflikthåndtering, bemokratiske Prosesser, FredsbyggÊng 2. INTRObUKSJON Denne manualen er primært laget med tanke pa skulle brukes av asylsøkere og ansatte som bor og jobber i mottak. 5amtidig er den aktuell for flyktninger bosatt i kommuner og kommunalt ansatte som arbeider med flyktninger. Vi ser for oss at manualen kan tas i bruk p ulike måter, som for eksempel som en del av informasjonstiltakene p mottok som en del av beboermedvirkriingsorbeidet som en generell skolering av beboerradet som en del av mottakets demokratiseringsarbeid og ønske om aktivisere beboerne som en del av skoleverkets voksenopplæring som en del av de arisattes kompetanseheving i forhold til hndtering av konflikter for styrke beboernes evne til hndtere utfordringene pa mottaket Manualen kan selvfølgelig også brukes av andre som er interessert i lære om konflikthandtering, demokratiske prosesser og fredsbygging. Sprket er noe tilpasset en brukergruppe med begrensede norsk kunnskaper og legger derfor vekt p klargjøre hvordan ulike begrep oppfattes og tolkes. Manualen krever ingen spesielle forhndskunnskaper, men for de som velger bruke manualen i undervisningssammeriheng vil det være en fordel med generelle kunnskaper om tematikken. En forutsetning for kunne bruke manualen er: ha vilje til følge lceringsprosessen være motivert for aarbeide langsiktig mot varig fred. Manualen er basert p følgende antagelser og metodikk: Du vil gjerne lære mer om konflikthndtering, demokratiske prosesser og fredsbygging. Du ønsker arbeide for varig fred enten pa mottaket, i nærmiljøet eller i hjemlandet ditt. Du kan mer om konfiikthndtering, demokratiske prosesser og fredsbygging enn du selv tror. Du er villig til bidra med dine egne kunnskaper, erfaringer og ferdigheter. Albert Eiristein skal ha sagt: Jeg underviser ikke: Jeg prøver skape muligheter for læring. Ut fra dette er det din utfordring legge til rette for at andre kan bruke sine erfaringer, kunnskap og ferdigheter i læringsprosessen. Manualen har som malsettirig & hjelpe deg til se sammenhengen mellom konflikter p forskjellige niv&. Hvis vi forst& konflikt og fred p et personlig riiv kan vi lettere bidra til fred p& et nasjonalt og senere internasjonalt nivå. Vi kan endre v&e egne holdninger og hjelpe andre til endre deres. Konflikthndtering, demokratiske prosesser og fredsbygging dreier seg også om forst& gjenkjenne og støtte strategier og aktiviteter som arbeider for dekke v&e allmenne menneskelige behov. Denne manualen ønsker motivere deg til lære mer om fredsbygging. 5de 8 av 57

9 Vi %- CCM, Senter for konflikthårdtering og fredsbygging, Norge KfIikthandtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging To eller flere hoder tenker bedre en ett! Selv om denne manualen kan brukes av enkeltpersoner, mener vi at kringen økes ved bruk av gruppearbeid, og det aller beste er om noen tar ansvaret for å lede opplæringsprosessen. 2.1 Forberedelser Manualen kan brukes til selvstudium enten individuelt eller i smågrupper. For de som velger å bruke manualen i undervisningssammenheng, anbefaler vi følgende forarbeid og forutsetninger beltakerne bet er viktig at deltagerne forplikter seg til å delta på somlingene. Vi anbefaler minimum 8-10 og maksimum deltagere /< urssted God lring er avhengig av lokalene der opplringen gjennomføres. Det er nødvendig med et rom som er Stort nok for 20 stoler i en halvsirkel med god plass for gruppeorbeid og bevegelse utenfor sirkelen. Hvis det ikke er nok plass til gruppearbeid, må det ordnes med ekstra rom til dette. Godt lys og ventilasjon er viktig Utstyr Dette trenger du av utstyr: flippover med mange ark mange fargede tusjpenner papir og malertape (ødelegger ikke veggene når man river ned orkene) Side 9 av 57

10 i 4.. CCM, Senter for konflikthndtering og fredsbygging, Norge Konflikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging 3. EN VISJON OM FREb 3.1 Introduksjon Vi har tidligere sagt at konflikter både er nødvendig og naturlig. Noen har kanskje hatt innvendinger til dette. Fenne korifliktforstelsen har sammenheng med at det er først nar vi mister kontrollen over konflikten, og dens destruktive sider tar overhånd, at konflikt er nedbrytende og direkte farlig. Men konflikter blir ikke først og fremst hindtert fordi vi ønsker kontrollere dens energi og dynamikk, men fordi vi mennesker har et geriuint ønske om leve i fred. Ogsa med oss selv. Mange har viet sine liv til forskning rundt forstaelsen av konflikt, dens arsaker og hvorfor vi mennesker lett mister kontrollen over konflikter. Mindre tid og ressurser brukes pa forskning og forst&elsen av fred. I konfliktsituasjoner kan det være lett glemme at det faktisk er fred vi ønsker oss. Men hva er fred? Uten en klar oppfatning av hva fred er/innebærer kan det være vanskelig a utvikle strategier for bygge fred. Ofte sarer, fanger og skader konflikter oss i en slik grad at vi har mer enn nok med unngå det ubehaget konfliktene skaper. Eller vi styres av et sterkt ønske om hevn og rettferdig straff for skade de vi er eller har vært i konflikt med. bette kan være et vanskelig hinder i arbeidet for fred. I dette kapittelet ber vi deg reflektere over hva du mener fred er og diskutere hvorfor det kan være viktig a ha visjoner om fremtiden. Nar du er ferdig med defte kapitlet, vil du ha: laget en visjon for din egen eller ditt hjemlands fremtid, fatt en bredere forståelse for sammenhengen mellom visjoner for fremtiden og konflikthndtering og fredsbygging, diskutert hvordan du kan arbeide med historie, vaner og tradisjoner p& en konstruktiv mate. Side 10 av 57

11 -v., fl :%. CCM, Senter for konflikth&idteririg og fredsbygging, Norge Konflikthandtering. bemokratiske Prosesser, Fredsbygging øve/se i - Personlig fred Brainstorming og samtale i plenum. Svar p følgende spørsm&l: Hva er nødvendig for at du skal oppleve fred i Skriv svaret ned p et ark. ditt eget liv? Skriv svarene fra alle i gruppa p et flippover ark og diskutere disse. Se etter likheter mellom svarene. Fred i eget liv er ikke alltid det samme som fred i samfunnet. I den neste øvelsen vil det være behov for gruppearbeid øvelse 2 - Syn/ige tegn på fred Gruppearbeid og samtale i plenum. Tenk deg at du er en forsker fra en annen planet, og at du skal forske pa bebodde planeter. bere flyr s rundt solen i jordens solesystem. bin gruppes oppgave er forske p fredskulturer, og dere skal besøke jorden. Før dere lander pa jorden, lager dere en sjekkliste som skal fylles ut p hvert sted dere besøker. Listen skal være kriterier for hva som kjennetegner en fredskultur. Hvilke kriterier skal være med pa listen? For eksempel; antall politimenn, hva slag uniform de bruker, om de bruker våpen og eventuelt hva slags våpen de bruker. Gruppens oppgave er eksisterer eller ikke. utvikle en liste over de kriteriene som kan avgjøre om en fredskultur Synlige tegn p fred Antall synlige politimenn Bcrer politiet våpen? Prioriteringsrekkefølqe 5de 11 av 57

12 %. CCM. Senter for ko.nflikth&idtering og fredsbygging, Norge F KonfI ikth&idtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging Hver gruppe legger frem sin liste i plerium. Listene brukes som utgangspunkt for en diskusjon om hva en fredskultur er og deltagernes oppfatning av et fredelig samfunn. biskusjorien kan ta opp spørsmalet om fredskultur eksisterer i mottaket eller ikke Øve/se 3 - I arbeide med tradisjoner. vane og historie Samtale i plenium. Diskuter hvordan du forstar ordene tradisjon og vaner, og hvordan du bruker disse i ditt eget liv. Er tradisjoner alltid nyttige for et samfunn? Hvilke tradisjoner er verdt & beholde og hvorfor det? Vi bruker tradisjoner for a kunne ta historien var med oss inn i fremtiden. Men ikke alle tradisjoner er like nyttige. Dermed trenger vi kriterier for a bestemme hvilke tradisjoner vi vil beholde og hvilke vi trenger a forkaste/modifisere. 3.2 Fremtidsrettede kriterier Historien v&r kan være vanskelig a handtere konstruktivt fordi det er for mange hendelser og sannheter i fortiden var til at vi kan ta med oss alle inn i framtiden. Dermed trenger vi kriterier for hvilken del av historien vi skal ta med oss videre og med det ogsa forbli en del av var identitet. var identitet og selvforstaelse bestemmes blant annet av fortiden, men dette ma ikke forhindre oss i a fokusere pa fremtiden og daninielseni av nye og tidsriktige identiteter. 3.3 Hva er sannheten? Mange mennesker sier at de leter etter sannheten i fortiden. Hvordan definerer du sannhet? Den Sørafrikanske sannhets- og forsoningskommisjonen har synliggjort en forstaelse av sannhet vi mener det kan være viktig a reflektere over. Kommisjonen apnet opp for fire forskjellige typer av sannhet. be to første er de vi kjenner best. Forensisk (rettslig) sannhet dreier seg om objektiv og vitenskapelig bevist sannhet, ogsa kalt objektiv sannhet. Ariekdotisk sannhet er et menneskes historie slik han/hun opplever og beskriver det selv. Ofte blir dette kalt subjektiv sannhet. Side 12 av 57

13 %- CCM, Senter for konflikthandteririg og fredsbyggirig, Norge Konflikthandtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging Den tredje sannhet er avhengig av dialog mellom mennesker og kalles dialogisk sannhet. bette er øyeblikkets sannhet som oppstar nar mennesker virkelig prøver snakke sammen og forstå hverandre. Dette er en forst&elsessannhet. Den fjerde sannhet kan hjelpe oss med g fra fortid til fremtid og kalles den helbredende sannhet. Denne sannheten bestemmes av hvordan partene ser p sin egen og den andres felles fremtid og oppnås gjennom en forsoningsprosess. 5de 13 av 57

14 CCM, Senter for konflikthårdtering og fredsbygging, Norge KonfI ikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Predsbygging 4. KONFLIKTFORSTÅELSE 4.1 Innledning Konflikter er for de fleste synonymt med negative opplevelser og derfor noe en helst unngår. En skyver konfliktene under teppet og håper på at de forblir der, eller går over av seg selv. Men kan vi regne med det? I følge ordboken betyr konflikt en uenighet om ideer eller interesser mellom to eller flere parter. Enkelte som arbeider med konflikthåndtering definerer konflikt som den prosessen som settes i gang når en part opplever at en annen part forstyrrer noen av den andres interesser eller en situasjon der to blir uenig og handler negativt mot hverandre. Konflikter er en naturlig, uunngåelig og nødvendig del av samfunnsdynamikken. Konfliktløse samfunn er gjerne undertrykte samfunn. Konfliktens natur er at den bærer i seg både fare og mulighet. Med det mener vi at konflikt kan føre til både destruksjon og vekst. I dette kapitlet ønsker vi å sette fokus på hva konflikt er, og hvordan vi forholder oss til konflikter. Når du er ferdig med defte kapitlet, vil du: ha en bredere forståelse for konflikt og dens positive funksjoner, være mer bevisst på dine egne og andres reaksjoner, kunne se sammenhengen mellom verdier og konflikt. For å oppnå dette, besvar følgende spørsmål og gjennomgå noen øvelser og gruppearbeid. 4.2 Hva er konflikt? Hvordan reagerer du i konf/iktsituasjoner? Sidel4av57

15 CCM, Senter for konflikth&dtering og fredsbygging, Norge Konflikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging Hva er vanskeh når du er i konflikt? Kan du nevne noen positive sider ved konf/ikter øve/se 1 - Konfliktsyn Brainstorming, gruppearbeid og samt&e i plenum. Del opp i smgrupper bestaende av 4-5 personer med et flippover ark og tusjpenner i hver gruppe. Skriv ordet konflikt midt p& arket. Skriv a ned p arket alle ord du forbinder med ordet konflikt. Diskuter innad i gruppen om konfliktene dere har kommet fram til har overveiende positive eller negative sider. Kom sammen i plenum og presentere de forskjellige gruppenes svar. Prøv og f til en fellesforståelse av konflikt øvelse 2- Konfllkthåndter ing Brainstorming, gruppearbeid og samtale i plenum. Del opp i smgrupper bestående av 4-5 personer med et flippover ark og tusjpenner i hver gruppe. Skriv ned forskjellige måter/metoder vi mennesker bruker for hndtere konflikter. Gi gjerne eksempler fra ditt eget liv. Beskriv s fordeler og ulemper ved disse mtene/metodene. Til slutt skal gruppen finne frem til ord som karakteriserer de ulike måtene/metodene, og sammenligne disse. Kom sammen i plenum og presenter de forskjellige gruppenes resultater. Prøv å lage en liste over de forskjellige måtene/metodene vi håndterer konflikter på og (fag)ordene som karakteriserer måtene/metodene. Side 15 av57

16 v, J 4 CCM, Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, Norge KonfI ikthandtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging e/se 3- Red Flags Gruppearbeid, rollespill og samtale i plenum. øvelsen tar utgangspunkt i det som skjer i tyrefekting. Tyrefekteren vifter med et rødt flagg foran ansiktet til tyren for å få den til å angripe i sinne. Det samme skjer med oss mennesker. Del opp i smågrupper.på 2 personer. Gruppene skal finne fram til situasjoner der de normalt kjenner at de blir sinte, ser rødt, situasjoner der andre provoserer dem til å angripe. Begge skal få hver sin situasjon. Situasjonene skal øves inn som et rollespill. Kom sammen i plenum og la hver gruppe presentere sine situasjoner. Vcr nøye med å fortelle hvem sin situasjon som skal vises og hvem partene er i rollespillet. Når situasjonen gjenkjennes av de andre i gruppen, avsluttes rollespillet. Etter at alle har gjennomført sitt rollespill, diskuterer man øvelsen og dens hensikt. I denne øvelsen er det viktig å legge vekt på gjenkjennelsen av konfliktsituasjoner, og at vi som regel reagerer ganske likt. God håndtering av konflikter krever et positivt konfliktsyn og en forståelse av konfliktenis natur og dens potensial. Konfliktens destruktive sider kjenner vi godt. Dens positive funksjoner er vi oss derimot ofte mindre bevisst: - konflikt - konflikt - konflikt - konflikt - konflikt kan hjelpe deg til å bygge opp egne verdier, normer og identitet, kan styrke bånd mellom både mennesker, grupper og land og skape nye koalisjoner, skaper og modifiserer lover, regler og institusjoner, kan gi oss ny lærdom, kan skape positive forandringer Øve/se 4 - Beboermedvirkning Diskuter følgende påstander i plenum: Mange asylsøkere kommer fra kulturer som har velutviklede tradisjoner for håndtering av konflikt via megling eller andre ikke-voldelige konflikthåndteringsmetoder. Vil det kunne føre til bedre forhold på mottaket om beboerne engasjerer seg/tar del i håndtering av konflikter blant beboerne? Side 16 av 57

17 v. J % CCM, Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, Norge Konfhkthandtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging (Vi tenker primært p konflikter av dagligdags karakter og ikke forhold som involverer lovbrudd eller mennesker med en spesiell diagnose eller sykdom.) øve/se 5- Hvilken kompetanse for beboerne? Om gruppen svarer positivt p spørsmålene i øvelse 4, Svar p& følgende spørsmål: Hvilken opplæring/kompetanse bør beboerne i så fall ha? Hva tror dere det positive utfallet av dette kan være? 4.3 Konflikt og verdier øve/se 6 - Gruppearbeid og samtale i Krokod//le-elv plenum. I historien nedenfor skal du vurdere den enkeltes moral. ben du mener har best moral, gir du tallet 1, mens den som har verst moral får tallet 5. Alle må få hvert sitt tall, og ingen kan få det samme tallet. Etter at du har gitt din vurdering, del gruppen opp i smågrupper av 4-5 personer. Alle skal presentere sine vurderinger for resten av gruppen. Etterpå skal gruppen finne frem til en felles vurdering. Kom sammen i plenum og presenter gruppenes svar. Legg merke til forskjeller og likheter i svarene sammenlignet med gruppens sammensetning. Er svarene og gruppene homogene? Reflekter over verdienes påvirkning på konflikter og vårt forhold til konflikt. biskuter de strotegiene den enkelte og gruppene brukte for å finne frem til et felles svar. Sammenlignedisse strategiene med forskjellige måter å håndtere konflikter på. Side 17 av 57

18 CCM, Senter for konflikth&idtering og fredsbygging, Norge Konf I ikthandtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging HISTORIEN 041 NOMSA 06 KROKObILLE- Et. VEN bet var en gang en kvinne med navn Nomsc Hun var forelsket / en mann med navn Thabo. be bodde på hver sin side av en elv som var full av menneskeetende krokochi/er. Nomsa ønsket 6 krysse elven for å være sammen med Thabo, men broen over elven var nylig blitt ødelagt av flommen. Nomsa gikk til 5inbaa skipperen som eicie den eneste båten, for å spørre ham om å ta henne over elven. Han sa seg viiig til det hvis hun ville hgge med ham. Nomsa Sa nei og gikk til en venn, Sioho, for å fortelle ham om sitt problem. 5ioho sa at han ikke ønsket å bil involvert i saken. Nonisa følte at hun ikke hadde noe annet valg enn å ta imot Sinbads betingelser. Etter at de hadde ligget sammen, tok Sinbad henne over elven, og hun fant veien frem til Thabos hus. ba Nomsa fortalte Thabo hva hun hadde gjort for å kunne krysse elven, ble han kva/ni av henne og kastet henne ut av huset. Nomsa følte seg såret og avvit og fortalte hennes trite hitorie til.5lug. 5/ug syntes syndpå Nonisa, fant Thabo og ga ham julitg. Nonisa var svcrt fornøyd da hun så hva som skjedde med Thabo. Og mens solen gikk nea så kunne du høre Nomsa le av Thabo. Navn Min vurdering Gruppens Begrunnelse vurdering Nomsa Thabo Sin bad Sipho Slug Side 18 v 57

19 4 CCM, Senter for koriflikth&ndtering og fredsbygging, Norge Konfhkth8ndterrng, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging Hvordan påvirker d ne egne veraer konflikter du har på mottaket? Finnes det verdier du ikke kan akseptere 2 Finnes det veraer du er vii, til å dø for? Side 19 av 57

20 CCM, Senter for konflikthandtering og fredsbygging, Norge Konf I ikthåndterrng, bemokrotiske Prosesser, Fredsbygging 5. KOMMUNII(ASJON 5.1 Innledning Konflikter oppstår ofte p grunn av dårlig kommunikasjon og misforstaelser. Vi sier en ting, men mener noe annet. Ikke sjelden oppfattes det du sier annerledes enn hva du selv hadde ment. Både ordvalg, porasprak, kroppssprk, forventninger og tolkninger spiller inn. I konflikth&ndtering er god kommunikasjon av stor betydning. Det er viktig & snakke slik at andre forstår hva du ønsker si. Dette betyr at overdreven bruk av man og en kan ogsa vcre uheldig do disse ordene fører til en anonymiserinq av innholdet. Bruk derfor manog ennar det er korrekt, men jegog meg, duog deresframt det er mulig/naturlig. Ved bruke jegog meg, duog dere blir eierforholdet til konflikten tydeligere. Alle mennesker har behov for bli forstått og akseptert. Å bli forstatt gir deg opplevelsen av bli Sett. Denne opplevelsen er av avgjørende betydning for god konflikthandtering. Det er ikke nødvendig at partene i en konflikt er enige med hverandre for at de skal kunne forstå hverandres opplevelse av konflikten. Vi snakker om den enkelte sannhet. Nar en opplever & bli forstått, er det lettere se p konflikten med nye øyne og dermed også bidra til løse konflikten p en konstruktiv måte. Nar du er ferdig med dette kapitlet, vil du: ha en bredere forståelse for god kommunikasjonens betydning i konfliktsituasjoner ha økt dine ferdigheter i aktiv lytting ha kunnskap om ikke-voldelig kommunikasjon og forskjellige nivå av lytting ha kjennskap til teori om allmenn menneskelige behov For oppnå dette, besvar følgende spørsmål og gjennomg& en del øvelser og gruppearbeid. Side 20 ov 57

21 4 CCM, Senter for konflikthndtering og fredsbygging, Norge Konflikth8ndtering, bemokratiske Pr osesser, Fredsbygging 5.2 Hva er god kommunikasjon? Hva mener du er god komniun/kasjon?/ eksempkr. Når kommunierer dugodt/dår/ig? Hva skjer når du kommuniserergodt/dår/ig øve/se 1-6od kommunikasjon Brainstorming, gruppearbeid og samtale i plenum. Bruk noen minutter til svare på spørsmålene overfor. Skriv ned svarene på et ark. Gå så sammen i grupper bestående av 4-5 personer og del svarene med hverandre. Firiri frem til det dere har til felles, og diskuter dere fram til gruppens fellessvar på spørsmålene. Kom sammen i plenum og presenter de forskjellige gruppenes svar. Skriv opp det som er felles på et flippover ark og diskuter dette. God kommunikasjon er en av forutsetningene for konstruktiv koriflikthåndtering. bet er nødvendig å snakke slik at man blir forstått. Når vi mennesker er i konflikt snakker vi gjerne mye om hverandre, men sjelden med hverandre. Side 21 av 57

22 i, %V CCM, Senter for konflikth&dtering og fredsbygging, Norge pr Konflikth8ndtering. bemokrotiske Prosesser, Fredsbygging Kommunikasjon som innebærer tilsnakk, baksnakk, forbisnakk, motsnakk, medsnakk og snikksnakk skaper ofte splid, misforståelser, fortolkninger og bedømmelser. Dette forhindrer mulighetene vare til å kommunisere konstruktivt. Sommensnakk (dialog) er til syvende og sist den beste og mest nærliggende maten a komme seg ut av/løse fastlåste konflikter. 5.3 Aktiv Iytting Hva er aktiv lytting? Hva er nøcivencjg for å være en god lytter? eise 2- Aktiv /ytting Deltagerne deles opp i grupper på to personer. ben ene skal så fortelle den andre en historie (ca. fem minutter). Den andre skal bare lytte til historien (ikke snakke). Etter at historien er fortalt, skal den som lyttet gjenfortelle det den andre fortalte. Den som fortalte historien skal så bekrefte om den som lyttet virkelig hørte hva som ble sagt. Oppgaven gjentas, men denne gangen med den som lyttet som historieforteller. Kom sammen i plenum og snakk om hvordan det var å være aktiv lytter, og hvordan det var å høre sin egen historie gjenfortalt. På bakgrunn av opplevelsene,. sett opp en liste over viktige egenskaper en god lytter må/bør ha. Side 22 av 57

23 v CCM, Senter for konflikth&idtering og fredsbygging, Norge Konflikthåndtering, bemokrotiske Prosesser, Fredsbygging Å være en god lytter innebærer: at en er oppmerksom på begge parter, at en får tak i budskapet og følelsene som er involvert at en jevnlig oppsummerer/bekrefter budskapet at en stiller utdypende og klargjørende spørsmål at en lytter med hele kroppen og særlig med øynene at en ikke har fokus på noe annet/andre at en virker interessert, men ikke nysgjerrig at en ikke avbryter eller bagatelliserer å ikke dømme, moralisere eller kritisere partene Du kan få partene til å lytte til hverandre: ved å oppfordre dem til å Se på hverandre når de snakker ved å la følelser/reaksjoner få et visst utløp 5.4 Fire niver av Iytting 5.4. i øve/se 3 - fire nivåer av lytting Del opp i grupper på 5 personer. Fordel følgende oppgaver i gruppa: en forteller om en konfliktsituasjon han/hun er vært i (maks 5 minutter), en lytter kun til fakta, en lytter kun til følelser, en lytter kun til behovene fortelleren gir uttrykk for, en lytter kun til hva fortelleren er villig til å gjøre. Etter at historien er fortalt, skal hver av lytterne fortelle hva de har hørt i Fortelleren får anledning til å kommentere tilbakemeldingene. historien. Oppgaven gjentas slik at alle deltagerne får anledning til å fortelle og lytte til de forskjellige nivåene. biskuter så i gruppen hvordan det er å lytte etter fakta, følelser, behov og vilje. Kom så sammen i plenum og diskuter hvordan det var å lytte til de forskjellige nivåene. Brainstorm over sammenhengen mellom god kommunikasjon, aktiv lyttirig og konf i ikthåndteririg. Side 23 av 57

24 Js.. CCM, Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, Norge Konfiikthåndtering, bemokratiske Prosesser, Fredsbygging God konflikthåndtering innebcerer at vi har et bevisst forhold til hvordan vi kommuniserer. Som nevnt tidligere er opplevelsen av å bli forstått både viktig og nødvendig. Dette innebærer ikke at vi skal/må akseptere eller vare enige i motpartens verdier, men at partene aksepterer og forstår hverandres subjektive opplevelser av konflikten. 5.5 Forskjellige nivaer av lyfting Nivå 1: Konfliktsituasjoner domineres i første rekke av partenes tanker. Med tankene våre, tegner vi et bilde av konflikten som også inkluderer antagelser og bedømmelser. Kritikk, forsvar, angrep og makt er det som kommuniseres hyppigst på dette nivået. Nivå 2: På dette nivået snakker vi om de reoksjonene og føleisene konflikten har skapt og som er resultatet av det partene enten har gjort eller sagt. Som oftest er dette vonde og negative følelser som forsterker og uriderbygger de tankene partene har og uttrykker. Å LYTTE Om kommunikasjonen går fram og tilbake mellom tankene og følelsene, vil konflikten gjerne opptrappes eller sementeres. Ved å få partene til å lytte til hverandres følelser og reaksjoner, og om mulig starte en forsoningsprosess, kan en gå videre til neste nivå og partenes behov. Nivå 3: Konflikter har svcert ofte røtter i behov som ikke er dekket. For å finne fram til gode løsninger, må vi lytte til hvilke behov vi har. Om løsningen ikke gjenspeiler parteries behov, vil løsningen ofte være dårlig. bet kan ofte være vanskelig å finne fram til partenes egentlige behov. På dette nivået ønsker vi å gå fra posisjoner til interesser. Nivå 4: På dette nivået lytter vi til hva partene er villige til å bidra med for å løse konflikten, og dermed også hvilket ansvar de er villige til å ta. Avtalen bør reflektere de forholdene som har kommet fram på de andre nivåene, og basert på dette representere en felles løsning. Side 24 av 57

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

Megling som metode i sivile konflikter. Konfliktrådsleder Svein Roppestad Konfliktrådet i Vestfold

Megling som metode i sivile konflikter. Konfliktrådsleder Svein Roppestad Konfliktrådet i Vestfold Megling som metode i sivile konflikter Konfliktrådsleder Svein Roppestad Konfliktrådet i Vestfold Konflikter kan ikke løses med de samme tanker som skapte dem Nils Arne Eggen (lett omskrevet) Konfliktbegrepet

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 MÅL Etter at du har arbeidet deg gjennom studieenhet 3, vil du kunne

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende Samarbeid med pårørende Ellen Kathrine Munkhaugen Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Ellmun@ous-hf.no Disposisjon Kort om RFM Samarbeid med pårørende Når

Detaljer

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Freds- og konfliktteori Deltakerne jobber sammen i par eller i grupper på 3. (Små grupper er bra for å få i gang diskusjon, men hvis det er mange deltakere bør gruppene likevel gjøres større

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

SAMLIV OG KOMMUNIKASJON

SAMLIV OG KOMMUNIKASJON SAMLIV OG KOMMUNIKASJON De aller fleste opplever at det er et gjensidig ønske om nærhet og intimitet som fører til at de etablerer et parforhold. Ønsket om barn kommer som en berikelse eller utvidelse

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Erfaringer fra samtalegrupper i mottak. Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet

Erfaringer fra samtalegrupper i mottak. Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet Erfaringer fra samtalegrupper i mottak Kristin Buvik Seniorforsker/PhD. Folkehelseinstituttet Samtalegrupper i mottak Finansiert av Ekstrastiftelsen Organisert av Norges Røde Kors Referansegruppe Frivillige

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET LEVEL:START En god start på samlivet OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET Innhold INNLEDNING...2 KURSREGLER... 3 ARBEIDSOPPLEGG... 3 1 FORVENTNINGER... 5 Tankekart... 5 Stikkord til kolasjen... 6 2 KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Grunnregler for å snakke og tenke sammen

Grunnregler for å snakke og tenke sammen Grunnregler for å snakke og tenke sammen Disse aktivitetene kan brukes til å introdusere begrepet grunnregler, dele idéer om hvilke ord som kan være viktige i samtaler og sammen komme frem til et sett

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene

Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene Mot uten grenser-modellen 1 Bli en aktiv forsvarer av menneskerettighetene Menneskerettighetene kan ikke tas som en selvfølge; de er kjempet frem og må kontinuerlig forsvares. Her har vi alle et felles

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG)

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Det som kjennetegner en brobygger (lærer eller SKG) vil variere i de forskjellige partnerlandene. Det kan være ulike krav til en SKG som følge

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer