Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

2 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 25. oktober 2012 Tidspunkt: Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Dag Bjørnar Mork (Brøttum) meldt forfall, vara kalles inn, Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr) og Gerd Th. Christensen (biskopens repr) Saker til behandling Sak 50/12 Protokoll fra møtet 4. oktober 2012 Sak 51/12 Referatsaker a) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård b) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold c) Muntlig orientering om personalsituasjonen d) Regulering for Tingnesvegen 24 e) Muntlig orientering om det lokale lønnsoppgjøret Sak 52/12 Budsjett 2013 Sak 53/12 Ny kirkeordning Sak 54/12 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til kirkevergens kontor på telefon E-post: Einar Ødegaard leder Knut Are Hole kirkeverge

3 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr), Gerd Th Christensen (biskopens repr) Følgende medlemmer hadde forfall: Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre) Følgende varamedlemmer møtte: Morten Elias Brateng (Brumunddal/Veldre) Fra administrasjonen møtte: Knut Are Hole (kirkeverge) Saker til behandling Sak 44/12 Protokoll fra møtet Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Protokoll fra Ringsaker kirkelige fellesråd 30. august 2012 godkjennes. Enstemmig. Sak 45/12 Referatsaker a) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 5. september 2012 Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

4 b) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 26. september 2012 Sakspapir ble delt ut på møtet. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. c) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. d) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. e) KAS Kirkebyggforsikring Muntlig orientering ved kirkevergen om at det er varslet stor premieøkning på forsikring av kirkebygg i Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. f) Lån på kr Muntlig orientering ved kirkevergen om at lånepapirene har kommet. Vedtak: Kirkevergen bes ta kontakt med banken for en gjennomgang av betingelser knyttet til pant og underskrifter. Enstemmig. g) Referat fra Råd for trosopplæring 25. september 2012 Sakspapir delt ut på møtet. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

5 Sak 46/12 Regnskap 2. tertial 2012 Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Regnskapet for Ringsaker kirkelige fellesråd for 2. tertial 2012 tas til orientering. Enstemmig. Sak 47/12 Personalsituasjonen kirketjenere Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Fellesrådet godkjenner administrasjonsrådets vedtak i sak AR 27/12. Ordningen evalueres innen utgangen av oktober Enstemmig. Sak 48/12 Budsjett 2013 Sakspapirer ble delt ut på møtet. Vedtak: Det framlagte budsjettforslag vedtas som Ringsaker kirkelige fellesråd sitt budsjett for Enstemmig. Sak 49/12 Eventuelt Prost Gerd Th Christensen orienterte om personalsituasjonen blant prestene i Ringsaker. Kirkeverge Knut Are Hole orienterte om framdriften i kontorstrukturen. Vedtak: Sakene på eventuelt tas til orientering. Enstemmig. Moelv, 4. oktober 2012 Knut Are Hole kirkeverge

6 S 51/12 d)

7

8

9

10

11

12 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Ringsaker kirkelige fellesråd Sak nr: 52/12 Budsjett 2013 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Vedlegg: Knut Are Hole Budsjettforslag 2013 m/forklaringer Budsjett 2013 Sak I fellesrådsmøtet 4. oktober behandlet vi budsjett for 2013 i sak 48/12. Denne saken ble levert ut på møtet og kirkevergen lovde at saken skulle komme tilbake på neste møte for en mer detaljert gjennomgang. Vi vil ikke før i desember vite hvilke rammer vi endelig får fra kommunen, slik at vi må uansett revidere budsjettet etter nyåret. Driftsbudsjett : Som i 2012, men inntekter fra festeavgiftene vil stige neste år da flere har forfall på festeavgiften : Noe økning i lønnsrefusjonene fra staten/bispedømmet. Dette har sin bakgrunn i økte lønnsutgifter. Sykelønn som er budsjettert er knyttet til svangerskapspermisjon og dermed forutsigbart : Midler til trosopplæringsprosjektet : Overføring fra kommunen. Budsjettert lavere enn i 2012, men det skyldes at overføringen til investering går direkte inn i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Vi har budsjettert med en økning i tilskuddet fra kommunen, men vet ikke før i desember det endelige tallet. Kr til nedbetaling av lån ligger fortsatt inne : Ikke budsjettert med økte årsverk neste år, men lagt inn en lønnsvekst på 2%. Økning over dette vil bli gitt som ekstra tilskudd fra kommunen. Det er lagt inn at godtgjørelsen for å sitte i fellesrådet og

13 administrasjonsutvalget følger kommunens godtgjørelsesreglement. Pensjon er som alltid et usikkert parameter i budsjettet, m en vi forholder oss til prognoser. Reguleringspremien er ikke med i budsjettet, da det kommer som en ekstrabevilgning fra kommunen : På grunn av økning i festeavgiftsinntektene, er vedlikehold på kirkegårdene økt. Utgifter til regnskap for menighetene er justert opp etter erfaringstall fra i år. Elles er utgiftene ikke så ulik budsjettet i : Tilskudd til menighetsråd er pr konfirmant kr 350. Investeringsbudsjett Det ligger kr i investeringsbudsjettet. Dette er fordelt på følgende poster: Takarbeider i Ringsaker kirke, kr Her er forutsetning at vi har kr fra lånet i 2012 og kr i ny overføring fra kommunen. Brumunddal kirkegård. Kr er bevilget fra kommunen ellerede. Ringsaker kirkegård. Kr til prosjektering av utvidelse i Ringsaker. Fordrer overføring fra kommunen. Moelve kirkesenter. Kr til utvidelse for nye kontorer. Forslag til vedtak Gjennomgangen av allerede vedtatt budsjett 2013 tas til orientering.

14 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT Regnskapsskjema 1 - Budsjett Budsjett Regnskap Driftsregnskapet Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/ fast eiendom Refusjoner/ overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/ - menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 9 Sum driftsinntekter: Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/ overføringer Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende 22 Netto finansinntekter/- utgifter (31 000) Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve - 30 Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond

15 Regnskapsskjema 1 - Budsjett Budsjett Regnskap Driftsregnskapet Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserven Overført til investerings regnskapet 36 Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDRE FORBRUK (OVERSKUDD) 980 REGNSKAPSMESSIG MER- FORBRUK (UNDERSKUDD)

16 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD Budjsett 2013 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT Regnskapsskjema 1 - Budsjett Budsjett Investeringsregnskapet Investeringer i anleggs midler Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/ fast eiendom Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 13 Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert 17 Sum finansiering /980 Udekket/ Udisponert 0 0 0

17 BUDSJETTFORSLAG 2013 DRIFT Inntekter Budsjett Revidert budsjett inkl trosoppl Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter Betaling fra deltakere Begravelsesgebyrer utenbygdsboende Gebyr fjerning gravminne Gravstellsavtaler/Gravlegat Festeavgifter Leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Salg av driftsmidler Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/bispedømmet Refusjon sykelønn Refusjon MVA - Investeringsregnskap Refusjon MVA - Driftsregnskap Refusjon fra kommunen Refusjon fra men.råd i egen kom Refusjon fra andre Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Statlige overf.til kirkelig virksomhet Overført trosopplæringsmidler fra 2011 (5%) Overføring fra kommune Rammeoverføring Ringsaker kommune ekstra bevilgning til investeringsformål Øk.plan Kirkegårdsutvidelser Takarbeider kirker Utskifting av varmekilder i kirker Tineapparat Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre Gaver (vedlikehold kirker) Sum driftsinntekter Utgifter Lønn- og sosiale utgifter Fastlønn Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Helligdagstillegg Vikarlønn Ekstrahjelp Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift feriepenger Godtgjørsle folkevalgte Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Aktiv.relatert forbruksmateriell Kjøp av gravetjeneste Plast, tørkepapir, renholdsartikler Matvarer, bevertning Velferdstiltak Andre utg., materiell og tjenester Post, banktjenester Telefon, internettbruk Annonse, reklame, informasjon

18 Budsjett Revidert budsjett inkl trosoppl Opplæring, kurs Reiseutgifter ifbm. kurs, oppl. (ikke oppg.pliktig) Reiseutgifter (oppg.pliktig) Klesgodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) Telefongodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) Drivstoff, olje Maskiner: Vedlikehold, forsikring, service Energi Forsikringer (bygg, anlegg, personell) Husleie, leie av grunn Komm.avgifter, gebyrer, lisenser (kopiavt., IT) Inventar og utstyr Leie av maskiner Kjøp av maskiner Vedlikehold byggetjenester Vedlikehold orgler og 1 biinstr Vedlikehold byggetj.kirkegård Kjøp av tj. fra private (snøbrøyting, grusing) Kjøp av renovasjonstjenester Kjøp av organisttjenester Service, vedlikehold (kopi, IT) Materialer til vedlikehold bygg Materialer til vedlikehold kirkegård Materialer til gravfond Renhold, vaskeri, vaktmestertjenester Vakthold, alarmsystemer Konsulenttjenester/revisjon Konsulent/vedlikeholdsrapporter Ekstrakostnad i forb. med orgelbygging Br.dal Tilskudd og gaver Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning Tilskudd til menighetsråd Tilskudd til andre Gaver # Sum driftsutgifter # Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende # Netto finnansieringsinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger # Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisp. fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve # Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til/styrking av likviditetsreserven Overført til investeringsbudsjett # Sum avsetninger MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0

19 Kommentarer/forklaringer til budsjett Betaling fra deltakere Babysang med mer , Refusjon fra staten/bispedømmet Kateket i Brumunddal/Veldre - lønn, pensjon og arbg.avg ,00 Kateket i Ringsaker/Åsmarka ,00 Saksbehandler for prosten ,00 SUM , Refusjon sykelønn Ansatt - fødselsperm til 1. september og tidskonto Ca 50% permisjon ,00 Div feriepenger fra ,00 SUM , Refusjon fra men.råd i egen kom. Korarbeider Brumunddal/Veldre ,00 Korarbeider Ringsaker/Åsmarka ,00 Vasking og annet for menighetene ,00 SUM , Ekstrahjelp Jobbing for menighetene ,00 Ferievikarer ,00 Diverse ,00 SUM , Godtgjørsle folkevalgte Fellesrådet 8 møter pr pers og 866 for leder pr møte ,00 Adm.rådet 5 møter pr pers og 866 for leder pr møte ,00 SUM , Husleie, leie av grunn Brøttum kirkekontor ,00 Furnes kirkekontor ,00 Brumunddal/Veldre kirkekontor ,00 Nes kirkekontor ,00 Redskapshus ved Ringsaker kirke ,00 Ekstra Brumunddal nytt kontor fra 1. september Diverse leier til arrangementer ,00 Leie parkeringsplass Ringsaker kirke 3 000,00 Leie kirkegård Ringsaker kirke ,00 Leie av lokaler for trosopplæring ,00 SUM ,00

20 11950 Komm.avgifter, gebyrer, lisenser (kopiavt., IT) Innit backup Brumunddal og Moelv 3 500,00 Kirkedata ,00 Medarbeideren 4 lisenser ,00 Labora menighet 5 lisenser ,00 Labora gudstjeneste 5 lisenser 8 500,00 Nettside fra Agrando 3 500,00 Agrando påmelding 3 500,00 Kirkegårdsforeningen 5 500,00 Labora saksbehandler (innkjøp og lisens 6 mnd) 8 000,00 Noha - brannslukningsapparatsjekk årlig ,00 Cadnett brukerstøtte årspris ,00 Kontingent KA ,00 Ecclesia ,00 Kommunale avgifter ,00 Kopinor ,00 Abonnement på Ringsaker Blad 2 000,00 Diverse ,00 SUM , Leie av maskiner Kopimaskin Moelv ,00 Kopimaskin Furnes ,00 Diverse 2 000,00 SUM , Vakthold, alarmsystemer Securinet - alarm kirker ,00 Annet ,00 SUM , Konsulenttjenester/revisjon Regnskapsutgifter , Konsulent/vedlikeholdsrapporter Mentor trosopplæring ,00 Kirkebygg rapporter ,00 SUM , Tilskudd til menighetsråd Tilskudd til konfirmantarbeidet 350 pr konfirmant , Tilskudd til andre Tilskudd dirigent Kantoriet ,00 Investeringer Investering Ringsaker kirke, takarbeider ,00 Kirkegårdsutviding Brumunddal ,00 Utvidelse av Molev kirkesenter ,00 Kirkegårdsutviding Ringsaker ,00 SUM ,00

21 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Ringsaker kirkelige fellesråd Sak nr: 53/12 Kirkeordning etter 2013 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Knut Are Hole Vedlegg: Notat om kirkeordning etter 2013 Forslag til besvarelse av spørsmål i refleksjonsnotat Kirkeordning etter refleksjonsnotat Kirkeordning etter 2013 Sak Stortinget gjorde 21. mai i år viktige endringer i Grunnloven som innebærer at Norge ikke lenger har en statsreligion. Kirkeloven ble samtidig endret og Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Kirkerådet har sendt ut et refleksjonsdokument hvor de ber om tilbakemeldinger på en rekke spørsmål og problemstillinger. Dette er ikke en høring, men en mulighet for fellesrådene og menighetsrådene å reflektere over kommende problemstillinger. Kirkeordning etter 2013 et refleksjonsdokument fra Kirkerådet foreligger nå. Alle kirkelige råd, organer og organisasjoner inviteres til å svare. Svarfrist er satt til 1. desember. Dokumentet er bygget opp med en innledning, litt om bakgrunn, drøfting av noen problemstillinger og til sist en rekke spørsmål som bakgrunn for samtale. Til sist følger 21 spørsmål som rådene bes svare på ved hjelp av Questback-skjema. Heftet oppgir flere kilder for fordypning. Kirkerådets (KR) eget, Presteforeningens (pf)og Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjons (KA) utredninger blir nevnt. Det er et stort spekter av problemstillinger som blir berørt i refleksjonsnotatet. Noen av områdene hører hjemme i fellesrådet, mens de aller fleste hører naturlig hjemme for menighetsrådet å svare på.

22 Ringsaker kirkelige fellesråd var innom saken i sitt møte 30. august og gjorde følgende vedtak: «Ringsaker kirkelige fellesråd tar til orientering de momentene som kom fram i møtet, og ber kirkevergen komme tilbake med en sak til møtet 25. oktober». Vedlagt er et notat som omhandler noen av problemstillingene i refleksjonsnotatet. Notatet har utgangspunkt i notat laget av kirkeverge Dag Landmark på Gjøvik. I tillegg ligger det ved et forslag til hvordan fellesrådet kan besvare flere av spørsmålene. Rådet kan ha dette som utgangspunkt når endelig svar skal vedtas. Her finner du mer om temaet: Refleksjonsnotat: Presteforeningen: KA: Forslag til vedtak Ringsaker kirkelige fellesråd sender inn svar på spørsmålene i refleksjonsnotatet som foreslått, med de endringer som kom fram i møtet..

23 Notat Kirkeordning etter Kirkeverge Knut Are Hole, oktober 2013 Å drøfte kirkeordning vil enkelt sagt si at man skal drøfte hvordan kirken skal organisere seg i fremtiden. Hvem skal bestemme hva, hvor skal beslutninger fattes, hvor mange forvaltningsorganer skal det være, hvordan blir den demokratiske oppbygging, hvem er arbeidsgiver for hvem, hvem skal ha juridisk kompetanse (rettssubjekter) osv. Å drøfte disse relativt praktiske spørsmål uten å se det i en sammenheng med ulike modeller for struktur, vil nok for mange være en stor utfordring. Hva har Kirkemøtet sagt? Refleksjonsdokumentet gir til kjenne at kirkemøtets vedtak i kirkeordningssaker ligger til grunn. Noen har valgt å problematisere det ved å si at KM ikke har myndighet (juridisk kompetanse) til å fatte et slikt vedtak og dermed binde kirkens øvrige organer. Det er formelt sett rett at KM ikke kan binde kirken, men hva var det møtet vedtok? De to sentrale vedtak det er tale om ser slik ut (KM 8/05): 4. Kirkemøtet mener at en fremtidig kirkeordning bør ha tre forvaltningsnivåer med demokratisk valgte organer. Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide videre med å utforme et organ på mellomnivået som balanserer den lokale tilhørighet med mulighet for strategisk samordning og forvaltningsmessig kompetanse. 5. Kirkemøtet mener at det skal være et felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med ny mellomenhet på et justert prostinivå, spesielt med vekt på samordnet arbeidsgiveransvar. Det bør også legges til rette for slike forsøk på sokne- og bispedømmenivå. KM er kirkens øverste myndighet og peker på en retning kirken bør går i. Fellesråd versus bispedømmeråd. Refleksjonsnotatet stiller flere grunnleggende spørsmål om fellesrådenes plass. Det er ikke urimelig. Spesielt settes det fokus på forholdet mellom menighetsrådet og fellesrådet. Fungerer ordningen godt nok? Har menighetsrådene mistet for mye makt? Det er soknet som er den juridiske enhet, som også fellesrådene har sin (juridiske) kompetanse fra, som et organ i soknet. Det sies ikke et eneste ord om at det var menighetsrådene som ønsket et organ som på deres vegne kunne ta seg av en del administrative oppgaver (arbeidsgiveransvar, forvaltning av bygg og anlegg m.m.). Alle har gitt uttrykk for at man ønsker å styrke soknet. Rådet bør drøfte hvorvidt man ønsker / ser det formålstjenelig å gi det enkelte menighetsråd f.eks ansvaret for kirkebygget. Eller arbeidsgiveransvaret. Et moment som rådet bør ha i tankene når en drøfter dette, er forholdet til bispdømmerådet. Bispedømmerådets myndighet, delvis som overordnet menighetsrådet, drøftes ikke i dokumentet. Flere og flere oppgaver / ansvar er tillagt bispedømmerådet /bispedømmets administrasjon, ofte på delegasjon fra departementet. De er imidlertid ikke en juridisk enhet i seg selv, men har opptrådt på vegne av Kongen. Noen av de problemstillinger som dokumentet fører i marken i

24 forholdet mellom menighetsråd og fellesråd, burde kanskje drøftes også i forholdet mellom menighetsråd og bispedømmeråd. Forvaltningsnivå og demokrati. Et forvaltningsnivå er et nivå som med juridisk rett kan drifte en organisasjon, dvs. kan ha juridisk kompetanse til for eksempel å forvalte arbeidsgiveransvar, føre regnskap, forvalte eiendom, bli saksøkt m.m. Enheten kan enten selv være rettssubjekt slik soknet er i dag med to likestilte organer: menighetsråd og fellesråd, eller som bispedømmerådet til nå har vært arbeidsgiver for prester på delegasjon fra Kongen. Man kan altså ikke opptre som forvaltingsorgan / nivå uten å ha et rettslig grunnlag. Dette åpner noen konsekvenser som refleksjonsdokumentet ikke dveler ved, og som i noen grad skjules ved at modellene er fjernet fra dokumentet. Hvis for eksempel arbeidsgiveransvaret for ansatte skal flyttes fra der det er i dag for alle ansatte, hvor skal det da ligge? Prestene må i alle fall få ny arbeidsgiver i løpet av kort tid. Skal de da ha bispedømmet (fortsatt) som arbeidsgiver? Fellesrådet? Eller et annet organ, for eksempel et tilnærmet prostiorgan? Men den reiser også et annet spørsmål som rådene bør gjennomtenke. Hvordan blir den demokratiske struktur? Hvor henter forvaltningsnivået, som skal ha det felles arbeidsgiveransvar, sin juridiske kompetanse fra? Fellesrådet, som har arbeidsgiveransvaret for alle andre enn prestene i dag, har denne kompetanse som grunnplan i kirken, soknet. Bispedømmet har hentet fra Kongen, og vil i en ny kirkeordning, der bispedømmet og Biskopen eventuelt skulle ha arbeidsgiveransvar for alle ansatte, hente det fra Kirkemøtet / Kirkerådet. Bispedømmet kan jo ikke hente det fra soknet. Da vil jo biskopen bli underlagt menighetene, og det går jo ikke an. Av dette kan man avlede spørsmålet om hva slags kirke ønsker man seg fremover: En kirke som er styrt ovenfra, fra KM via bispedømme og til sokn, eller en kirke som henter sitt mandat fra menigheten? KM har tenkt at man skal ha en demokratisk grunnstruktur at demokrati er den beste styringsform selv om den av og til er noe mer kostbar. Man har tenkt at grunnplanet, soknet, blir styrket når styringsorganet er sammensatt med valgte representanter for det enkelte sokn. Bør rådene mene noe om det? Prestetjenesten en spesiell tjeneste. Refleksjonsdokumentet gjør god greie for prestenes særlige tjeneste som forvaltere av ord og sakrament. Uten deres tjeneste er ikke kirken noen kirke eller et trossamfunn. Det er ikke viktig bare for prestene at dette blir ivaretatt i en ny ordning, men viktig for hele kirken. Ordningen har vært videreført i hele kirkens historie og er utformet bl.a. i et av kirkens bekjennelsesskrifter, Confessio Augustana art. 5 og 7, som sier at kirken er forsamlingen av de hellige, hvor evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett, og at det til forvaltning av dette er innstiftet en særlig tjeneste: prestetjenesten. Helt og holdent å underlegge prestetjenesten et demokratisk organ, eller å la læren bli forvaltet av en sekulær stat, er nærmest en umulighet. Når man kommer til forvaltningen av disse områder ord og sakrament må prestetjenesten, herunder også biskopens tilsyn være overordnet. Dette har så langt ført til at prestetjenesten alltid er representert i våre kirkelige råd.

25 Bispedømmerådet er ikke gyldig satt før biskopen er til stede. I lærespørsmål, i spørsmål om forvaltningen av ord og sakrament, har prestetjenesten hatt en form for vetorett. Dette må videreføres også i en ny ordning. Biskopens tilsyn. Den eneste som med bindende virkning kan gripe inn overfor en prest i forvaltningen av ord og sakrament er vedkommendes biskop. Dette er det redegjort grundig for i dokumentet. Det slås fast at biskopen leder prestetjenesten. Slik må det være. Biskopen har også et spesielt tilsynsansvar for alle vigslede tjenester som diakoner og eventuelle vigslede kateketer og kantorer. De to siste stillingskategoriers forhold til vigsling er heller spesielle i vår kirke. I den katolske kirke vigsles kun prester og diakoner. Til sist har biskopen også tilsyn med alle kirkelige råd. Hele tjenesteordningen for biskopens tilsyn er gjengitt i dokumentet. I praksis er det ikke alltid like klart hva biskopens ulike tilsynsfunksjoner innebærer. Det er imidlertid det liten tvil om at en kirkeordning må ta høyde for at så vel presten lokalt som biskopen regionalt har og utfører en lederoppgave i vår kirke. Tilsyn og arbeidsgiveransvar. Når man kan fastslå at prestene har en særskilt tjeneste, og biskopen er leder for en prestetjeneste vi skal ha, er det da ikke en følge av dette at det er biskopen som må være arbeidsgiver for prestene? Og hvis det skal være en arbeidsgiverlinje i vår kirke, at da biskopen også blir arbeidsgiver for alle ansatte? La det først være sagt at det at biskopene i Den norske kirke har fått arbeidsgiveransvar for prestene, på delegasjon fra Kongen, er av nyere dato (innført på 1980-tallet). Tilsynet har altså i årevis fungert uten at de har vært arbeidsgivere. Til tross for at det biskoplige tilsyn er av en spesiell karakter, finnes det en rekke eksempler på at tilsyn og arbeidsgiveransvar er delt. Det finnes trolig argumenter for både å ha det samlet og for å ha det adskilt. Rådet bør drøfte de ulike argumenter. Det er i alle fall ingen selvfølge at en ledelse av prestetjeneste er knyttet til det å være arbeidsgiver. Det finnes ingen teologisk begrunnelse for at arbeidsgiveransvar og tilsyn skal høre sammen, sier pf. Bispedømmerådet i fremtiden. Refleksjonsdokumentet har flere betraktninger om menighetsrådets og fellesrådets oppgaver og fordeling av disse. I et omfattende avkryssingsskjema kan rådet gi til kjenne hvilket organ som i fremtiden skal ha ulike oppgaver tildelt. Det er imidlertid ikke stilt noen konkrete spørsmål om hvilke alternative oppgaver man kan ønske at bispedømmerådene skal ha i en fremtidig ordning. Slik kan en lett få inntrykk av at deres oppgaver og ansvar er definert, eller besluttet skal være som nå. I en drøfting av ny kirkeorganisering virker det uheldig. Man kan selvsagt stille spørsmål om bispedømmets plass og oppgaver hvis man velger et annet mellomnivå enn bispedømmet. Blir det da helt borte? Mange vil nok se for seg at det vil være ønskelig for en biskop, med hovedoppgave å synliggjøre kirken i samfunnet og ha stort fokus på tilsyn, også vil se det tjenelig å ha et råd med seg, og en stab til å hjelpe seg, men da altså uten å bli et forvaltningsnivå.

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Ringsaker kirkelige

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Kirkeordning etter 2013 Spørsmål

Kirkeordning etter 2013 Spørsmål Kirkeordning etter 2013 Spørsmål Innspill/kommentarer til spørsmålene i Kirkerådets refleksjonsdokument fra verkstedene under KAs høstkonferanse 11. sep. 2012. Innspillene er markert i kursiv. Nedskrevet

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FET MENIGHETSRÅD 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING KIRKELIG FELLESRÅD FOR FET OG DALEN 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 15. april

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Tjøme kirkelige fellesråd

Tjøme kirkelige fellesråd Tjøme kirkelige fellesråd Saksdokumentasjon TIL: FRA: EMNE: SAKSNR: DATO: 07.05.15 Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) Brooke Bakken Veivalg for fremtidig kirkeordning - Høringsuttalelse 21/15 (B) ARKIV: KOPI:

Detaljer

Kirkeordning etter 2013

Kirkeordning etter 2013 Kirkeordning etter 2013 Et refleksjonsdokument fra Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet 5. Noen tema som angår kirkens ordning Som innledning til spørsmålsstillingene trekkes det her fram noen utvalgte

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning MMR - sak 12/15 EMR sak 11/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Veivalg. HØRINGSSVAR FRA NORD-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD For fremtidig kirkeordning

Veivalg. HØRINGSSVAR FRA NORD-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD For fremtidig kirkeordning Veivalg HØRINGSSVAR FRA NORD-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD For fremtidig kirkeordning 1. Bør det gjøres endringer av fordelingen av oppgaver og myndighet mellom nasjonalt, regionalt og sentralt nivå? I så

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING Vedlagt følger Alstahaug kirkelige fellesråds høringssvar. Vedtatt i møte 30.04.2015. Alstahaug kirkelige fellesråd vedtar følgende høringssvar på «Veivalg

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene.

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen:  Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Eidsberg kirkelige fellesråd Østre Borgesyssel prosti - Borg bispedømme Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal fortsatt være - grunnenheten

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bekkelaget menighetsråd 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Svar: Flertallet i Hvaler sokn ønsker å etablere bispedømmenivå som regional enhet, hvor bispedømmerådet vil kunne delegere noen av sine oppgaver.

Svar: Flertallet i Hvaler sokn ønsker å etablere bispedømmenivå som regional enhet, hvor bispedømmerådet vil kunne delegere noen av sine oppgaver. Høringssvar fra Hvaler Sokn 03.06.2015: Veivalg for fremtidig kirkeordning for Den norske kirke Denne saken er forberedt på flere møter i Hvaler menighetsråd, særlig på møtet den 30. april 2015, og saken

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Uranienborg menighetsråd, Oslo. Oslo 31.10.14 Staten og den norske kirke et tydelig skille Innledning Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven.

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovedformål 1: Personale / kontor

Hovedformål 1: Personale / kontor Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 750564 814000 802000 10500 1570 041 Skattepliktig

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Hommelvik menighetsråd Boks 70 7550 Hommelvik Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt,

Detaljer

KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning

KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger i hovedsak saksorienteringen til grunn og har følgende merknader: 1. Komiteen understreker at denne saken dreier

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Høringssvar fra Folldal kirkelige fellesråd. Sak 4/2015, Folldal den

Høringssvar fra Folldal kirkelige fellesråd. Sak 4/2015, Folldal den Høringssvar fra Folldal kirkelige fellesråd. Sak 4/2015, Folldal den 05.05.2015. Folldal kirkelige fellesråd (FFR) legger til grunn at - soknet er kirkens grunnleggende enhet og fortsatt må være en selvstendig

Detaljer

UTTALELSE fra Valberg menighetsråd, i Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme til høringen VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

UTTALELSE fra Valberg menighetsråd, i Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme til høringen VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING UTTALELSE fra Valberg menighetsråd, i Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme til høringen VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING Til spørsmålene: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Torild K. Nygård Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit Menigh.sekretær

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 post.kirkeradet@kirken.no. Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Opplysninger om høringsinstansen:

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringssvar Behandlet i Vadsø kirkelige Fellesråd (VKF) 30. april 2015

Høringssvar Behandlet i Vadsø kirkelige Fellesråd (VKF) 30. april 2015 Høringssvar Behandlet i Vadsø kirkelige Fellesråd (VKF) 30. april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer