Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

2 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 25. oktober 2012 Tidspunkt: Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Dag Bjørnar Mork (Brøttum) meldt forfall, vara kalles inn, Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr) og Gerd Th. Christensen (biskopens repr) Saker til behandling Sak 50/12 Protokoll fra møtet 4. oktober 2012 Sak 51/12 Referatsaker a) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård b) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold c) Muntlig orientering om personalsituasjonen d) Regulering for Tingnesvegen 24 e) Muntlig orientering om det lokale lønnsoppgjøret Sak 52/12 Budsjett 2013 Sak 53/12 Ny kirkeordning Sak 54/12 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til kirkevergens kontor på telefon E-post: Einar Ødegaard leder Knut Are Hole kirkeverge

3 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr), Gerd Th Christensen (biskopens repr) Følgende medlemmer hadde forfall: Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre) Følgende varamedlemmer møtte: Morten Elias Brateng (Brumunddal/Veldre) Fra administrasjonen møtte: Knut Are Hole (kirkeverge) Saker til behandling Sak 44/12 Protokoll fra møtet Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Protokoll fra Ringsaker kirkelige fellesråd 30. august 2012 godkjennes. Enstemmig. Sak 45/12 Referatsaker a) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 5. september 2012 Sakspapir var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

4 b) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 26. september 2012 Sakspapir ble delt ut på møtet. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. c) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. d) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold Muntlig orientering ved kirkevergen. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. e) KAS Kirkebyggforsikring Muntlig orientering ved kirkevergen om at det er varslet stor premieøkning på forsikring av kirkebygg i Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig. f) Lån på kr Muntlig orientering ved kirkevergen om at lånepapirene har kommet. Vedtak: Kirkevergen bes ta kontakt med banken for en gjennomgang av betingelser knyttet til pant og underskrifter. Enstemmig. g) Referat fra Råd for trosopplæring 25. september 2012 Sakspapir delt ut på møtet. Vedtak: Tas til orientering. Enstemmig.

5 Sak 46/12 Regnskap 2. tertial 2012 Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Regnskapet for Ringsaker kirkelige fellesråd for 2. tertial 2012 tas til orientering. Enstemmig. Sak 47/12 Personalsituasjonen kirketjenere Sakspapirer var sendt ut sammen med innkalling. Vedtak: Fellesrådet godkjenner administrasjonsrådets vedtak i sak AR 27/12. Ordningen evalueres innen utgangen av oktober Enstemmig. Sak 48/12 Budsjett 2013 Sakspapirer ble delt ut på møtet. Vedtak: Det framlagte budsjettforslag vedtas som Ringsaker kirkelige fellesråd sitt budsjett for Enstemmig. Sak 49/12 Eventuelt Prost Gerd Th Christensen orienterte om personalsituasjonen blant prestene i Ringsaker. Kirkeverge Knut Are Hole orienterte om framdriften i kontorstrukturen. Vedtak: Sakene på eventuelt tas til orientering. Enstemmig. Moelv, 4. oktober 2012 Knut Are Hole kirkeverge

6 S 51/12 d)

7

8

9

10

11

12 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Ringsaker kirkelige fellesråd Sak nr: 52/12 Budsjett 2013 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Vedlegg: Knut Are Hole Budsjettforslag 2013 m/forklaringer Budsjett 2013 Sak I fellesrådsmøtet 4. oktober behandlet vi budsjett for 2013 i sak 48/12. Denne saken ble levert ut på møtet og kirkevergen lovde at saken skulle komme tilbake på neste møte for en mer detaljert gjennomgang. Vi vil ikke før i desember vite hvilke rammer vi endelig får fra kommunen, slik at vi må uansett revidere budsjettet etter nyåret. Driftsbudsjett : Som i 2012, men inntekter fra festeavgiftene vil stige neste år da flere har forfall på festeavgiften : Noe økning i lønnsrefusjonene fra staten/bispedømmet. Dette har sin bakgrunn i økte lønnsutgifter. Sykelønn som er budsjettert er knyttet til svangerskapspermisjon og dermed forutsigbart : Midler til trosopplæringsprosjektet : Overføring fra kommunen. Budsjettert lavere enn i 2012, men det skyldes at overføringen til investering går direkte inn i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Vi har budsjettert med en økning i tilskuddet fra kommunen, men vet ikke før i desember det endelige tallet. Kr til nedbetaling av lån ligger fortsatt inne : Ikke budsjettert med økte årsverk neste år, men lagt inn en lønnsvekst på 2%. Økning over dette vil bli gitt som ekstra tilskudd fra kommunen. Det er lagt inn at godtgjørelsen for å sitte i fellesrådet og

13 administrasjonsutvalget følger kommunens godtgjørelsesreglement. Pensjon er som alltid et usikkert parameter i budsjettet, m en vi forholder oss til prognoser. Reguleringspremien er ikke med i budsjettet, da det kommer som en ekstrabevilgning fra kommunen : På grunn av økning i festeavgiftsinntektene, er vedlikehold på kirkegårdene økt. Utgifter til regnskap for menighetene er justert opp etter erfaringstall fra i år. Elles er utgiftene ikke så ulik budsjettet i : Tilskudd til menighetsråd er pr konfirmant kr 350. Investeringsbudsjett Det ligger kr i investeringsbudsjettet. Dette er fordelt på følgende poster: Takarbeider i Ringsaker kirke, kr Her er forutsetning at vi har kr fra lånet i 2012 og kr i ny overføring fra kommunen. Brumunddal kirkegård. Kr er bevilget fra kommunen ellerede. Ringsaker kirkegård. Kr til prosjektering av utvidelse i Ringsaker. Fordrer overføring fra kommunen. Moelve kirkesenter. Kr til utvidelse for nye kontorer. Forslag til vedtak Gjennomgangen av allerede vedtatt budsjett 2013 tas til orientering.

14 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT Regnskapsskjema 1 - Budsjett Budsjett Regnskap Driftsregnskapet Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/ fast eiendom Refusjoner/ overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/ - menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 9 Sum driftsinntekter: Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/ overføringer Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende 22 Netto finansinntekter/- utgifter (31 000) Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve - 30 Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond

15 Regnskapsskjema 1 - Budsjett Budsjett Regnskap Driftsregnskapet Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserven Overført til investerings regnskapet 36 Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDRE FORBRUK (OVERSKUDD) 980 REGNSKAPSMESSIG MER- FORBRUK (UNDERSKUDD)

16 RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD Budjsett 2013 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT Regnskapsskjema 1 - Budsjett Budsjett Investeringsregnskapet Investeringer i anleggs midler Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraord.) Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/ fast eiendom Refusjoner Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 13 Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert 17 Sum finansiering /980 Udekket/ Udisponert 0 0 0

17 BUDSJETTFORSLAG 2013 DRIFT Inntekter Budsjett Revidert budsjett inkl trosoppl Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter Betaling fra deltakere Begravelsesgebyrer utenbygdsboende Gebyr fjerning gravminne Gravstellsavtaler/Gravlegat Festeavgifter Leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Salg av driftsmidler Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/bispedømmet Refusjon sykelønn Refusjon MVA - Investeringsregnskap Refusjon MVA - Driftsregnskap Refusjon fra kommunen Refusjon fra men.råd i egen kom Refusjon fra andre Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Statlige overf.til kirkelig virksomhet Overført trosopplæringsmidler fra 2011 (5%) Overføring fra kommune Rammeoverføring Ringsaker kommune ekstra bevilgning til investeringsformål Øk.plan Kirkegårdsutvidelser Takarbeider kirker Utskifting av varmekilder i kirker Tineapparat Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre Gaver (vedlikehold kirker) Sum driftsinntekter Utgifter Lønn- og sosiale utgifter Fastlønn Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Helligdagstillegg Vikarlønn Ekstrahjelp Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift feriepenger Godtgjørsle folkevalgte Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Aktiv.relatert forbruksmateriell Kjøp av gravetjeneste Plast, tørkepapir, renholdsartikler Matvarer, bevertning Velferdstiltak Andre utg., materiell og tjenester Post, banktjenester Telefon, internettbruk Annonse, reklame, informasjon

18 Budsjett Revidert budsjett inkl trosoppl Opplæring, kurs Reiseutgifter ifbm. kurs, oppl. (ikke oppg.pliktig) Reiseutgifter (oppg.pliktig) Klesgodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) Telefongodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) Drivstoff, olje Maskiner: Vedlikehold, forsikring, service Energi Forsikringer (bygg, anlegg, personell) Husleie, leie av grunn Komm.avgifter, gebyrer, lisenser (kopiavt., IT) Inventar og utstyr Leie av maskiner Kjøp av maskiner Vedlikehold byggetjenester Vedlikehold orgler og 1 biinstr Vedlikehold byggetj.kirkegård Kjøp av tj. fra private (snøbrøyting, grusing) Kjøp av renovasjonstjenester Kjøp av organisttjenester Service, vedlikehold (kopi, IT) Materialer til vedlikehold bygg Materialer til vedlikehold kirkegård Materialer til gravfond Renhold, vaskeri, vaktmestertjenester Vakthold, alarmsystemer Konsulenttjenester/revisjon Konsulent/vedlikeholdsrapporter Ekstrakostnad i forb. med orgelbygging Br.dal Tilskudd og gaver Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning Tilskudd til menighetsråd Tilskudd til andre Gaver # Sum driftsutgifter # Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende # Netto finnansieringsinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger # Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisp. fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve # Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til/styrking av likviditetsreserven Overført til investeringsbudsjett # Sum avsetninger MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0

19 Kommentarer/forklaringer til budsjett Betaling fra deltakere Babysang med mer , Refusjon fra staten/bispedømmet Kateket i Brumunddal/Veldre - lønn, pensjon og arbg.avg ,00 Kateket i Ringsaker/Åsmarka ,00 Saksbehandler for prosten ,00 SUM , Refusjon sykelønn Ansatt - fødselsperm til 1. september og tidskonto Ca 50% permisjon ,00 Div feriepenger fra ,00 SUM , Refusjon fra men.råd i egen kom. Korarbeider Brumunddal/Veldre ,00 Korarbeider Ringsaker/Åsmarka ,00 Vasking og annet for menighetene ,00 SUM , Ekstrahjelp Jobbing for menighetene ,00 Ferievikarer ,00 Diverse ,00 SUM , Godtgjørsle folkevalgte Fellesrådet 8 møter pr pers og 866 for leder pr møte ,00 Adm.rådet 5 møter pr pers og 866 for leder pr møte ,00 SUM , Husleie, leie av grunn Brøttum kirkekontor ,00 Furnes kirkekontor ,00 Brumunddal/Veldre kirkekontor ,00 Nes kirkekontor ,00 Redskapshus ved Ringsaker kirke ,00 Ekstra Brumunddal nytt kontor fra 1. september Diverse leier til arrangementer ,00 Leie parkeringsplass Ringsaker kirke 3 000,00 Leie kirkegård Ringsaker kirke ,00 Leie av lokaler for trosopplæring ,00 SUM ,00

20 11950 Komm.avgifter, gebyrer, lisenser (kopiavt., IT) Innit backup Brumunddal og Moelv 3 500,00 Kirkedata ,00 Medarbeideren 4 lisenser ,00 Labora menighet 5 lisenser ,00 Labora gudstjeneste 5 lisenser 8 500,00 Nettside fra Agrando 3 500,00 Agrando påmelding 3 500,00 Kirkegårdsforeningen 5 500,00 Labora saksbehandler (innkjøp og lisens 6 mnd) 8 000,00 Noha - brannslukningsapparatsjekk årlig ,00 Cadnett brukerstøtte årspris ,00 Kontingent KA ,00 Ecclesia ,00 Kommunale avgifter ,00 Kopinor ,00 Abonnement på Ringsaker Blad 2 000,00 Diverse ,00 SUM , Leie av maskiner Kopimaskin Moelv ,00 Kopimaskin Furnes ,00 Diverse 2 000,00 SUM , Vakthold, alarmsystemer Securinet - alarm kirker ,00 Annet ,00 SUM , Konsulenttjenester/revisjon Regnskapsutgifter , Konsulent/vedlikeholdsrapporter Mentor trosopplæring ,00 Kirkebygg rapporter ,00 SUM , Tilskudd til menighetsråd Tilskudd til konfirmantarbeidet 350 pr konfirmant , Tilskudd til andre Tilskudd dirigent Kantoriet ,00 Investeringer Investering Ringsaker kirke, takarbeider ,00 Kirkegårdsutviding Brumunddal ,00 Utvidelse av Molev kirkesenter ,00 Kirkegårdsutviding Ringsaker ,00 SUM ,00

21 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Ringsaker kirkelige fellesråd Sak nr: 53/12 Kirkeordning etter 2013 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Knut Are Hole Vedlegg: Notat om kirkeordning etter 2013 Forslag til besvarelse av spørsmål i refleksjonsnotat Kirkeordning etter refleksjonsnotat Kirkeordning etter 2013 Sak Stortinget gjorde 21. mai i år viktige endringer i Grunnloven som innebærer at Norge ikke lenger har en statsreligion. Kirkeloven ble samtidig endret og Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Kirkerådet har sendt ut et refleksjonsdokument hvor de ber om tilbakemeldinger på en rekke spørsmål og problemstillinger. Dette er ikke en høring, men en mulighet for fellesrådene og menighetsrådene å reflektere over kommende problemstillinger. Kirkeordning etter 2013 et refleksjonsdokument fra Kirkerådet foreligger nå. Alle kirkelige råd, organer og organisasjoner inviteres til å svare. Svarfrist er satt til 1. desember. Dokumentet er bygget opp med en innledning, litt om bakgrunn, drøfting av noen problemstillinger og til sist en rekke spørsmål som bakgrunn for samtale. Til sist følger 21 spørsmål som rådene bes svare på ved hjelp av Questback-skjema. Heftet oppgir flere kilder for fordypning. Kirkerådets (KR) eget, Presteforeningens (pf)og Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjons (KA) utredninger blir nevnt. Det er et stort spekter av problemstillinger som blir berørt i refleksjonsnotatet. Noen av områdene hører hjemme i fellesrådet, mens de aller fleste hører naturlig hjemme for menighetsrådet å svare på.

22 Ringsaker kirkelige fellesråd var innom saken i sitt møte 30. august og gjorde følgende vedtak: «Ringsaker kirkelige fellesråd tar til orientering de momentene som kom fram i møtet, og ber kirkevergen komme tilbake med en sak til møtet 25. oktober». Vedlagt er et notat som omhandler noen av problemstillingene i refleksjonsnotatet. Notatet har utgangspunkt i notat laget av kirkeverge Dag Landmark på Gjøvik. I tillegg ligger det ved et forslag til hvordan fellesrådet kan besvare flere av spørsmålene. Rådet kan ha dette som utgangspunkt når endelig svar skal vedtas. Her finner du mer om temaet: Refleksjonsnotat: Presteforeningen: KA: Forslag til vedtak Ringsaker kirkelige fellesråd sender inn svar på spørsmålene i refleksjonsnotatet som foreslått, med de endringer som kom fram i møtet..

23 Notat Kirkeordning etter Kirkeverge Knut Are Hole, oktober 2013 Å drøfte kirkeordning vil enkelt sagt si at man skal drøfte hvordan kirken skal organisere seg i fremtiden. Hvem skal bestemme hva, hvor skal beslutninger fattes, hvor mange forvaltningsorganer skal det være, hvordan blir den demokratiske oppbygging, hvem er arbeidsgiver for hvem, hvem skal ha juridisk kompetanse (rettssubjekter) osv. Å drøfte disse relativt praktiske spørsmål uten å se det i en sammenheng med ulike modeller for struktur, vil nok for mange være en stor utfordring. Hva har Kirkemøtet sagt? Refleksjonsdokumentet gir til kjenne at kirkemøtets vedtak i kirkeordningssaker ligger til grunn. Noen har valgt å problematisere det ved å si at KM ikke har myndighet (juridisk kompetanse) til å fatte et slikt vedtak og dermed binde kirkens øvrige organer. Det er formelt sett rett at KM ikke kan binde kirken, men hva var det møtet vedtok? De to sentrale vedtak det er tale om ser slik ut (KM 8/05): 4. Kirkemøtet mener at en fremtidig kirkeordning bør ha tre forvaltningsnivåer med demokratisk valgte organer. Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide videre med å utforme et organ på mellomnivået som balanserer den lokale tilhørighet med mulighet for strategisk samordning og forvaltningsmessig kompetanse. 5. Kirkemøtet mener at det skal være et felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med ny mellomenhet på et justert prostinivå, spesielt med vekt på samordnet arbeidsgiveransvar. Det bør også legges til rette for slike forsøk på sokne- og bispedømmenivå. KM er kirkens øverste myndighet og peker på en retning kirken bør går i. Fellesråd versus bispedømmeråd. Refleksjonsnotatet stiller flere grunnleggende spørsmål om fellesrådenes plass. Det er ikke urimelig. Spesielt settes det fokus på forholdet mellom menighetsrådet og fellesrådet. Fungerer ordningen godt nok? Har menighetsrådene mistet for mye makt? Det er soknet som er den juridiske enhet, som også fellesrådene har sin (juridiske) kompetanse fra, som et organ i soknet. Det sies ikke et eneste ord om at det var menighetsrådene som ønsket et organ som på deres vegne kunne ta seg av en del administrative oppgaver (arbeidsgiveransvar, forvaltning av bygg og anlegg m.m.). Alle har gitt uttrykk for at man ønsker å styrke soknet. Rådet bør drøfte hvorvidt man ønsker / ser det formålstjenelig å gi det enkelte menighetsråd f.eks ansvaret for kirkebygget. Eller arbeidsgiveransvaret. Et moment som rådet bør ha i tankene når en drøfter dette, er forholdet til bispdømmerådet. Bispedømmerådets myndighet, delvis som overordnet menighetsrådet, drøftes ikke i dokumentet. Flere og flere oppgaver / ansvar er tillagt bispedømmerådet /bispedømmets administrasjon, ofte på delegasjon fra departementet. De er imidlertid ikke en juridisk enhet i seg selv, men har opptrådt på vegne av Kongen. Noen av de problemstillinger som dokumentet fører i marken i

24 forholdet mellom menighetsråd og fellesråd, burde kanskje drøftes også i forholdet mellom menighetsråd og bispedømmeråd. Forvaltningsnivå og demokrati. Et forvaltningsnivå er et nivå som med juridisk rett kan drifte en organisasjon, dvs. kan ha juridisk kompetanse til for eksempel å forvalte arbeidsgiveransvar, føre regnskap, forvalte eiendom, bli saksøkt m.m. Enheten kan enten selv være rettssubjekt slik soknet er i dag med to likestilte organer: menighetsråd og fellesråd, eller som bispedømmerådet til nå har vært arbeidsgiver for prester på delegasjon fra Kongen. Man kan altså ikke opptre som forvaltingsorgan / nivå uten å ha et rettslig grunnlag. Dette åpner noen konsekvenser som refleksjonsdokumentet ikke dveler ved, og som i noen grad skjules ved at modellene er fjernet fra dokumentet. Hvis for eksempel arbeidsgiveransvaret for ansatte skal flyttes fra der det er i dag for alle ansatte, hvor skal det da ligge? Prestene må i alle fall få ny arbeidsgiver i løpet av kort tid. Skal de da ha bispedømmet (fortsatt) som arbeidsgiver? Fellesrådet? Eller et annet organ, for eksempel et tilnærmet prostiorgan? Men den reiser også et annet spørsmål som rådene bør gjennomtenke. Hvordan blir den demokratiske struktur? Hvor henter forvaltningsnivået, som skal ha det felles arbeidsgiveransvar, sin juridiske kompetanse fra? Fellesrådet, som har arbeidsgiveransvaret for alle andre enn prestene i dag, har denne kompetanse som grunnplan i kirken, soknet. Bispedømmet har hentet fra Kongen, og vil i en ny kirkeordning, der bispedømmet og Biskopen eventuelt skulle ha arbeidsgiveransvar for alle ansatte, hente det fra Kirkemøtet / Kirkerådet. Bispedømmet kan jo ikke hente det fra soknet. Da vil jo biskopen bli underlagt menighetene, og det går jo ikke an. Av dette kan man avlede spørsmålet om hva slags kirke ønsker man seg fremover: En kirke som er styrt ovenfra, fra KM via bispedømme og til sokn, eller en kirke som henter sitt mandat fra menigheten? KM har tenkt at man skal ha en demokratisk grunnstruktur at demokrati er den beste styringsform selv om den av og til er noe mer kostbar. Man har tenkt at grunnplanet, soknet, blir styrket når styringsorganet er sammensatt med valgte representanter for det enkelte sokn. Bør rådene mene noe om det? Prestetjenesten en spesiell tjeneste. Refleksjonsdokumentet gjør god greie for prestenes særlige tjeneste som forvaltere av ord og sakrament. Uten deres tjeneste er ikke kirken noen kirke eller et trossamfunn. Det er ikke viktig bare for prestene at dette blir ivaretatt i en ny ordning, men viktig for hele kirken. Ordningen har vært videreført i hele kirkens historie og er utformet bl.a. i et av kirkens bekjennelsesskrifter, Confessio Augustana art. 5 og 7, som sier at kirken er forsamlingen av de hellige, hvor evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett, og at det til forvaltning av dette er innstiftet en særlig tjeneste: prestetjenesten. Helt og holdent å underlegge prestetjenesten et demokratisk organ, eller å la læren bli forvaltet av en sekulær stat, er nærmest en umulighet. Når man kommer til forvaltningen av disse områder ord og sakrament må prestetjenesten, herunder også biskopens tilsyn være overordnet. Dette har så langt ført til at prestetjenesten alltid er representert i våre kirkelige råd.

25 Bispedømmerådet er ikke gyldig satt før biskopen er til stede. I lærespørsmål, i spørsmål om forvaltningen av ord og sakrament, har prestetjenesten hatt en form for vetorett. Dette må videreføres også i en ny ordning. Biskopens tilsyn. Den eneste som med bindende virkning kan gripe inn overfor en prest i forvaltningen av ord og sakrament er vedkommendes biskop. Dette er det redegjort grundig for i dokumentet. Det slås fast at biskopen leder prestetjenesten. Slik må det være. Biskopen har også et spesielt tilsynsansvar for alle vigslede tjenester som diakoner og eventuelle vigslede kateketer og kantorer. De to siste stillingskategoriers forhold til vigsling er heller spesielle i vår kirke. I den katolske kirke vigsles kun prester og diakoner. Til sist har biskopen også tilsyn med alle kirkelige råd. Hele tjenesteordningen for biskopens tilsyn er gjengitt i dokumentet. I praksis er det ikke alltid like klart hva biskopens ulike tilsynsfunksjoner innebærer. Det er imidlertid det liten tvil om at en kirkeordning må ta høyde for at så vel presten lokalt som biskopen regionalt har og utfører en lederoppgave i vår kirke. Tilsyn og arbeidsgiveransvar. Når man kan fastslå at prestene har en særskilt tjeneste, og biskopen er leder for en prestetjeneste vi skal ha, er det da ikke en følge av dette at det er biskopen som må være arbeidsgiver for prestene? Og hvis det skal være en arbeidsgiverlinje i vår kirke, at da biskopen også blir arbeidsgiver for alle ansatte? La det først være sagt at det at biskopene i Den norske kirke har fått arbeidsgiveransvar for prestene, på delegasjon fra Kongen, er av nyere dato (innført på 1980-tallet). Tilsynet har altså i årevis fungert uten at de har vært arbeidsgivere. Til tross for at det biskoplige tilsyn er av en spesiell karakter, finnes det en rekke eksempler på at tilsyn og arbeidsgiveransvar er delt. Det finnes trolig argumenter for både å ha det samlet og for å ha det adskilt. Rådet bør drøfte de ulike argumenter. Det er i alle fall ingen selvfølge at en ledelse av prestetjeneste er knyttet til det å være arbeidsgiver. Det finnes ingen teologisk begrunnelse for at arbeidsgiveransvar og tilsyn skal høre sammen, sier pf. Bispedømmerådet i fremtiden. Refleksjonsdokumentet har flere betraktninger om menighetsrådets og fellesrådets oppgaver og fordeling av disse. I et omfattende avkryssingsskjema kan rådet gi til kjenne hvilket organ som i fremtiden skal ha ulike oppgaver tildelt. Det er imidlertid ikke stilt noen konkrete spørsmål om hvilke alternative oppgaver man kan ønske at bispedømmerådene skal ha i en fremtidig ordning. Slik kan en lett få inntrykk av at deres oppgaver og ansvar er definert, eller besluttet skal være som nå. I en drøfting av ny kirkeorganisering virker det uheldig. Man kan selvsagt stille spørsmål om bispedømmets plass og oppgaver hvis man velger et annet mellomnivå enn bispedømmet. Blir det da helt borte? Mange vil nok se for seg at det vil være ønskelig for en biskop, med hovedoppgave å synliggjøre kirken i samfunnet og ha stort fokus på tilsyn, også vil se det tjenelig å ha et råd med seg, og en stab til å hjelpe seg, men da altså uten å bli et forvaltningsnivå.

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 14. februar 2013 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Ringsaker kirkelige

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Tjøme kirkelige fellesråd

Tjøme kirkelige fellesråd Tjøme kirkelige fellesråd Saksdokumentasjon TIL: FRA: EMNE: SAKSNR: DATO: 07.05.15 Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) Brooke Bakken Veivalg for fremtidig kirkeordning - Høringsuttalelse 21/15 (B) ARKIV: KOPI:

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Eidsberg kirkelige fellesråd Østre Borgesyssel prosti - Borg bispedømme Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal fortsatt være - grunnenheten

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 post.kirkeradet@kirken.no. Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Opplysninger om høringsinstansen:

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Torild K. Nygård Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit Menigh.sekretær

Detaljer

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument SeSt sak 2012-07-06 Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument Innledning Presteforeningen takker for muligheten til å komme med innspill i kirkeordningsprosessen. Presteforeningen

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Ormøy menighetsråd 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Bergen kirkelige fellesråd takker

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Her er høringssvar fra sråd. Sak 6/15, Vedtatt i møte 21.04.2015 Arbeidsgruppen la følgende forutsetning for sine svar: 1: En kommunereform som gir fellesråd tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Vedlagt følger svar på høringsnotat veivalg for fremtidig kirkeordning fra Brønnøy kirkelig fellesråd. Sak 013/15 Veivalg for framtidig kirkeordning- Høringsnotat Vedlagte høringsnotat Veivalg for fremtidig

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på kirkelig fellesråd: Nes kirkelige fellesråd Adresse: Postboks 205, 2151 Årnes Kontaktperson:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Sørum kirkelig fellesråd Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal fortsatt være - grunnenheten i Den norske kirke. Det er viktig at nærhet

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

Høringssvar Veivalg, For fremtidig kirkeordning

Høringssvar Veivalg, For fremtidig kirkeordning DEN NORSKE KIRKE Sør-Aurdal kirkelige fellesråd Kirkerådet, post.kirkeradet@kirken.no. Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Høringssvar Veivalg, For fremtidig kirkeordning Vedtatt av Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR

Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR FELLES ADMINISTRASJON Marker og Rømskog Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 658 944 699 000 733 000 (+34 000 ) 10500 1570 041 Skattepliktig

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE HØRINGSSPØRSMÅL til «Veivalg» KAPITTEL 3: FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Det er i denne prosessen ønskelig at det lokale og regionale beslutningsnivå styrkes.

Det er i denne prosessen ønskelig at det lokale og regionale beslutningsnivå styrkes. «Veivalg for fremtidig kirkeordning» HØRINGSSVAR FRA LAMBERTSETER MENIGHETSRÅD, SØNDRE AKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME Spm. 1: På nasjonalt nivå bør Kirkemøte/Kirkeråd beholde tillagte oppgaver. Hvilke av

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:00-12:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Berit Elisabeth Meiningen

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Svaret fra eråd følger vedlagt. Svaret vårt er skrevet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Sentralt hovedverneombud for prestetjenesten i

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Rindal Sokneråd Adresse: Martinusviksveg 1 6657

Detaljer

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Hundvåg sokn. Ett mindretall (en person) ønsket egne kommentarer til høringen. Disse følger som eget vedlegg.

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Hundvåg sokn. Ett mindretall (en person) ønsket egne kommentarer til høringen. Disse følger som eget vedlegg. Fra: Solveig Bryngelsson Sendt: 18. mai 2015 08:56 Til: KR-Postmottak Emne: høringsuttalelse fra Hundvåg sokn Vedlegg: høringssvar, veivalg for fremtidig kirkeordning.doc;

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Møtebok for Horten kirkelige fellesråd

Møtebok for Horten kirkelige fellesråd Møtebok for Horten kirkelige fellesråd Møtedato: 16.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Borre menighetshus (møterom i underetasjen) Tilstede: Sten Lundbo, Morten Sæthern, Ragnhild Lian, Gro Chr. Nygaard,

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Appell Kolbotn menighetsråd vil innstendig råde besluttende organer til å prioritere våre prester og vårt viktigste grunnlag for kirke og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer