Overordna samarbeidsavtale. mellom. Sykehuset Telemark Helseforetak og Kommunane i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordna samarbeidsavtale. mellom. Sykehuset Telemark Helseforetak og Kommunane i Telemark"

Transkript

1 Overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og Kommunane i Telemark 1

2 Innhald 1 AVTALEPARTAR 3 2 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG 3 3 FØREMÅL OG VIRKEOMRÅDE Føremål Partanes ansvar og avtalas virkeområde 4 4 AVTALESTRUKTUR, FRISTAR OG FULLMAKTER Krav til innhald i samarbeidsavtala Avtalestruktur Lovpålagde delavtaler Andre delavtaler Fristar Fullmakter 8 5 OVERORDNA ORGANISERING AV ARBEIDET Regioninndeling Felles samhandlingsressursar Involvering av pasient- og brukarorganisasjonar Kostnader 9 6 ORGANISERING AV ARBEIDET I DEN EINSKILDE REGION Styringsgruppe Arbeidsgruppe for samhandling Organisering av det praktiske samhandlingsarbeidet Politisk styring av samhandlingsarbeidet 10 7 PLIKT TIL GJENNOMFØRING OG FORANKRING 11 8 HANDTERING AV AVVIK, USEMJE OG MISLEGHALD Avvik Handtering av usemje tvisteløysing Misleghald 13 9 VARIGHEIT, REVISJON OG OPPSEIING Varigheit Varigheit, revisjon og oppseiing av delavtaler og prosedyrar/ retningsliner Innsending av avtaler til Helsedirektoratet UNDERSKRIFT 14 2

3 1 Avtalepartar Partane i denne overordna samarbeidsavtala er Sykehuset Telemark Helseforetak (ST HF) og xx kommune 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommunar og helseføretak er fastsett i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne samarbeidsavtala regulerar samhandlinga mellom den einskilde kommune i Telemark og Sykehuset Telemark Helseforetak (ST HF). Når partane i denne samarbeidsavtala nyttar uttrykket avtale, omfattar det både denne overordna samarbeidsavtala og dei delavtaler og prosedyrar/retningsliner som er omtala nedanfor. Samarbeidsavtala må reforhandlast om lovgrunnlaget, finansieringsordningar eller andre vesentlege føresetnader blir endra og desse endringane påverkar rettar eller plikter etter avtala. 3 Føremål og virkeområde 3.1 Føremål Føremålet med avtala er å konkretisere oppgåve- og ansvarsdeling mellom kommunen og helseforetaket, og i tillegg etablere gode samarbeidsrutinar på sentrale samhandlingsområde. Avtala skal bidra til at pasientar og brukarar mottek heilskaplege tilbod om helse- og omsorgstenester. Partane er einige om at pasientanes trong skal være styrande for samarbeidet. Den overordna avtala skal gje overordna avgjerder om samarbeidsformer, generelle avgjerder som gjeld uavhengig av tenesteområde, og fastsetje ein prosess for å gjere vedtak om delavtaler og prosedyrar/retningsliner mellom partane. Partane skal i delavtaler og prosedyrar gje meir detaljerte bestemmingar. Den overordna samarbeidsavtala og delavtalane/prosedyrane skal bidra til å: Sikre behandling på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) gjennom heile behandlingskjeda. Utvikle tiltak som sikrar god koordinering og gode pasientforløp, og som fylgjer faglege retningsliner og rettleiingar. Utvikle tiltak som sikrar god kvalitet og pasientsikkerheit. Klargjere ansvars- og oppgåvedeling på administrativt og på tenesteytande nivå for utforming og iverksetting av samhandlingstiltak. Sikre likeverd mellom avtalepartane og utvikling av ein god kultur for samhandling. Vidareutvikle brukar- og pasientmedverknad, slik at deira erfaringar med korleis samhandlinga fungerar, vert teke i bruk på systematisk måte. 3

4 3.2 Partanes ansvar og avtalas virkeområde Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt kvar sine kompetanse- og ansvarsområde. Virkeområdet for dette avtaleverket (overordna samarbeidsavtale, delavtaler og prosedyrar/retningsliner) vil vere dei område der lova pålegg partane å inngå samarbeidsavtale, og område der partanes ansvar overlappar kvarandre og det slik er behov for samordning mellom partane. Avtaleverket omfattar pasientar med somatiske lidingar, misbruksproblematikk og psykisk helseproblematikk. ST HF skal syte for at personar med fast bustad eller opphaldsstad innan helseområdet får tilbod om spesialisthelseteneste i og utanfor institusjon, her og sjukehustenester, medisinske laboratorietenester, radiologiske tenester, akuttmedisinsk beredskap, medisinsk nødmeldeteneste, ambulanseteneste med bil og eventuelt med båt, transport til undersøking eller behandling i kommunane og ST HF og transport av behandlingspersonell. Unntak frå dette er dei spesialisthelsetenester som er lagt utanfor helseområdet som fylgje av fag- og funksjonsdeling i Helse Sør-Øst RHF. ST HF har rettleiingsplikt overfor kommunehelsetenesta. Denne plikta gjeld i generelle spørsmål og i høve til den einskilde pasient. Kommunen skal syte for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om naudsynte helse- og omsorgstenester. Kommunens ansvar omfattar alle pasient- og brukargrupper, her og personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunens helse- og omsorgsteneste omfattar offentleg organiserte helse- og omsorgstenester som ikkje høyrer under stat eller fylkeskommune. 4 Avtalestruktur, fristar og fullmakter 4.1 Krav til innhald i samarbeidsavtala Plikt til å inngå samarbeidsavtaler er fastsett i lov om helse- og omsorgstjenester 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e. I helse- og omsorgstjenestelovens 6-2 Krav til avtalens innhold heiter det at avtala som et minimum skal omfatte: (sitat) (1) Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til en hver tid skal utføre (2) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse - og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. (3) Retningslinjer for innleggelse i sykehus (4) Beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd. 4

5 (5) Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. (6) Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. (7) Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid (8) Samarbeid om jordmortjenester (9) Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (10) Samarbeid om forebygging (11) Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske tjenesten Partane er einige om at punkta over skal fastsettast i overordna samarbeidsavtale og i delavtaler og prosedyrar/retningsliner. Etter kvart som dei blir utarbeidd ver dei tatt inn som vedlegg til den overordna samarbeidsavtala. Dette vil og gjelde andre ikkje lovpålagde avtaler som ST HF og kommunen ynskjer å inngå. Avtala må reviderast etter kvart som nye forskrifter vert ferdigstilt, og ved etablering av behandlingstilbod som krev avklaring av oppgåve- og ansvarsdeling. 4.1 Avtalestruktur Den overodna samarbeidsavtala regulerar det overordna samarbeidet mellom ST HF og den einskilde kommune. Avtala er lovpålagt, og er eit juridisk bindande dokument mellom helseforetaket og den einskilde kommune. Det er ei føresetnad at den overordna samarbeidsavtala vert supplert med delavtaler. Ved motstrid mellom overordna samarbeidsavtale og delavtaler og prosedyrar/retningsliner skal den overordna samarbeidsavtala ha forrang. Delavtalene skal: (1) Regulere ulike rutinar for samhandling i ein del av eit pasientforløp (eks. inn og utskriving frå/til sjukehus) (2) Konkretisere arbeidsdeling knytt til ulike pasientgrupper (pasientforløp) (3) Beskrive spesielle samarbeidstilhøve mellom føretak og ein kommuneregion/kommune. Prosedyrar/retningsliner: For å sikre at delavtalene vert gjennomførd på ein kvalitativt god måte vert delavtalene understøtta av prosedyrar/retningsliner. Prosedyrane/retningslinene er viktige verkty for å utvikle og sikre kvalitet og pasientsikkerheit i pasientforløpa. 4.2 Lovpålagde delavtaler Helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 stiller minimumskrav til kva ei avtale mellom partane skal innehalde. Alle obligatoriske punkt i lova vert dekt av den overordna samarbeidsavtala og dei delavtalene som er beskrive i dette punktet. I tillegg er det opp til partane sjølve å etablere samarbeid på andre område enn dei lovpålagde. I tillegg til den overordna samarbeidsavtala vil partane inngå fylgjande lovpålagde delavtaler: 5

6 4.2.1 Delavtale som omfattar retningsliner for innlegging i sjukehus Omfattar 6.2 pkt. 3) Delavtale som omfattar utskrivingsklare pasientar ein antek vil ha trong for kommunale tenester etter utskriving Omfattar 6.2. pkt Delavtale som omfattar omforente beredskapsplanar Omfattar 6.2. pkt Delavtale som omfattar planar for den akuttmedisinske kjeda Omfattar 6.2. pkt Delavtale som omfattar beskriving av kommunanes tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Omfattar 6.2. pkt Delavtale om kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk, hospitering, forsking og praksis Omfattar 6.2. pkt. 6 og 6.2. pkt Delavtale om samarbeid vedkomande IKT - løysingar Omfattar 6.2. pkt Delavtale om førebyggande tiltak og pasientforløp for utvalde pasientgrupper Omfattar 6.2. pkt. 2 og 6.2. pkt Delavtale om jordmortenester Omfattar 6.2. pkt Andre delavtaler I tillegg til dei lovpålagde delavtalene er partane einige om å inngå fylgjande delavtaler: Delavtale vedrørande samarbeid om analyse av sjukehusforbruk Frå vert det innførd det to nye ordningar som inneber at kommunane skal betale for forbruk av sjukehustenester/opphald i sjukehus for pasientar frå eigen kommune: Avgrensa kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenester Betaling for utskrivingsklare pasientar 6

7 Norsk Pasient Register (NPR) og Helsedirektoratet vil utarbeide oversyn som vil gje den einskilde kommune innsikt i sitt forbruk av sjukehustenester knytt til dei to ordningane over. Det er grunn til å anta at både ST HF og kommunane i Telemark vil ha trong for informasjon om desse to ordningane ut over det som kjem fram av dei nasjonale oversyna. Partane er difor einige om at det skal utarbeidast ei delavtale som beskriver korleis partane skal samarbeide om utvikling og bruk av materiale for å analysere kommunanes forbruk av sjukehustenester Delavtale om handtering av avvik og etablering av attendemeldings- og evalueringssløyfer For å sikre best mogeleg samhandling mellom partane skal det etablerast eit felles system for handtering av avvik på de avtaler og prosedyrar som er vedteke. Ei avtale om handtering av avvik er naudsynt for å sikre at det vert etablera system for lukking av avvik, læring og tilbakeføring av erfaringar. Det sikrar og fortløpande rapportering av avvik og mogelegheiter til forbetring Delavtale som beskriver samarbeidsform med fastlegar og avtalespesialistar For å sikre at intensjonane med samhandlingsreforma blir realisert, er det heilt avgjerande at fastlegar og avtalespesialistar vert trekt aktivt og forpliktande med i arbeidet. Partane er einige om at det skal utarbeidast ei delavtale som seier korleis dette samarbeidet mest hensiktsmessig bør leggast opp Delavtale som beskriver prinsipp for medverknad frå pasient- og brukarorganisasjonar Samhandlingsreforma har som eit av sine viktigaste siktemål å sikre ei sterkare pasient- /brukarrrolle. Partane er einige om at det skal utarbeidast ei delavtale som seier korleis innflytelsen frå pasientar og brukarar og deira organisasjonar skal skje. 4.4 Fristar Fylgjande avtaler skal være vedtekne innan : Overordna samarbeidsavtale Dei delavtaler med tilhøyrande prosedyrar som er beskrive i punkta , , , , og Fylgjande avtaler skal være vedtekne innan : Dei delavtaler med tilhøyrande prosedyrar som er beskrive i punkta , , , , , og

8 Fylgjande avtaler skal vere vedtekne innan : Den delavtale med tilhøyrande prosedyrar som er beskrive i punkt Fullmakter Fullmakt til å gjere vedtak og gjere endringar i den overordna samarbeidsavtala ligg til kommunestyret og til styret for ST HF. Fullmakt til å gjere vedtak om delavtaler ligger til kommunestyret og styret for ST HF. Fullmakt til å gjere vedtak om mindre vesentlege endringar i delavtaler vert delegert til rådmann og administrerande direktør. Vesentlege eller prinsipielle endringar i delavtaler vert vedteke av kommunestyret og styret for ST HF. Fullmakt til å gjere vedtak og endringar i prosedyrar/retningsliner ligg til rådmann og administrerande direktør. 5 Overordna organisering av arbeidet 5.1 Regioninndeling Samhandlinga mellom ST HF og dei 18 kommunane i Telemark er basera på den samarbeidsstrukturen kommunane har seg i mellom. Det vil sei at den skjer med utgangspunkt i 4 kommuneregionar. Denne regioninndelinga skal leggast til grunn: Vest Telemark Her samarbeider ST HF med kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Fyresdal og Nissedal. Grenland Her samarbeider ST HF med kommunane Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Midt Telemark Her samarbeider ST HF med kommunane Nome, Sauherad og Bø. Øst Telemark Her samarbeider ST HF med kommunane Tinn, Hjartdal og Notodden. Denne regioninndelinga skal leggast til grunn for samarbeidet mellom ST HF og kommunane. Regioninndelinga skal likevel ikkje vere til hinder for at det vert utvikla samarbeidsstrukturar og samhandlingstiltak på tvers av ovannemnde regioninndeling når dette bidrar til å oppfylle formålet i avtala. 8

9 Partane legg og til grunn at heile ST HF apparatet står likeverdig til disposisjon for alle kommunane i Telemark uavhengig av kvar kommunane ligg geografisk, og uavhengig av kva for samarbeidskonstellasjonar kommunane inngår i. 5.2 Felles samhandlingsressursar Partane er einige om at det skal være tilsett minimum ein person i kvar region for å koordinere, strukturere og følgje opp samhandlingsarbeidet i regionen. Finansieringa av denne ressursen delast mellom ST HF og kommunane i regionen etter forholdstalet 40:60. I tillegg til å følgje opp samhandlingsarbeidet i den enkelte region, skal desse personane inngå i eitt fylkesomfattande nettverk. Oppgåvene til nettverket er som følgjer: Bidra til å koordinere arbeidet, slik at ressursane samla sett brukast på en effektiv måte Sikre at erfaringar overføres på tvers av regionar Nytte kvarandre sin kompetanse Den samhandlingsressursen som er oppretta i regionen har eit særskilt ansvar for å koordinere og følgje opp samhandlingsarbeidet reint praktisk. 5.3 Involvering av pasient- og brukarorganisasjonar Etter helse og omsorgstjenesteloven 6-1, 2. ledd skal pasient- og brukarerfaringar Gå inn i vurderingsgrunnlaget ved utarbeiding av avtala. Pasient- og brukarorganisasjonar skal og medverke i samband med utarbeiding, praktisering, oppfølging og endring av avtala. Partane er einige om at kravet til brukarmedverknad normalt skal fyllast ved at synspunkt og attendemeldingar som kjem fram gjennom brukarundersøkingar, brukarutvalet ved ST HF, eldrerådet og rådet for funksjonshemma i xx kommune skal tilleggas betydeleg vekt i det samarbeidet som denne avtala regulerar. God brukarmedverknad skal sikrast både når det gjeld overordna strategiar for samhandlingsarbeidet og i konkrete prosjekt og tiltak. 5.4 Kostnader Partane må sjølv bere kostnadene til det arbeidet som følgjer av denne avtala. Partane utarbeider i fellesskap eit budsjett for drift av samarbeidet i den einskilde region (til dømes til godtgjering for brukarrepresentantar, frikjøp av fastlegar/avtalespesialistar, felles seminar mv). 6 Organisering av arbeidet i den einskilde region 6.1 Styringsgruppe Til å leie samhandlingsarbeidet i den einskilde region er det etablert administrative styringsgrupper beståande av adm.dir. ved ST HF, rådmenn i regionen og representantar for 9

10 dei tilsettes organisasjonar. Talet på representantar for dei tilsettes organisasjonar i dei regionale styringsgruppene vert avgjort av den einskilde region. Styringsgruppa har fylgjande oppgåver: Følgje opp og vedlikehalde denne samarbeidsavtala Legge dei overordna føringane for samhandlinga, og foreta dei endelege prioriteringane innan dei rammer som er lagt av bystyra/kommunestyra/hovudutvala og styret for helseforetaket Syte for å bestille / etterspørje samhandlingstiltak Sikre at det vert stilt tilstrekkeleg med ressursar til disposisjon for arbeidet Syte for at det blir tatt naudsynte avgjerder undervegs i dei prosjekt og tiltak som blir sett i gang Bidra til utvikling og spreiing av gode modellar for samhandling Syte for informasjon, forankring og støtte i eigen organisasjon Dei regionale styringsgruppene møtast minimum 3 gonger per halvår, og møteplan vert avtala for kvart halvår. 6.2 Arbeidsgruppe for samhandling Under styringsgruppa er det etablera grupper på kommunal-/etatsjef og klinikksjef- /seksjonsleiarnivå med ansvar for den praktiske leiinga av samhandlingsarbeidet. I denne avtala kallar ein denne gruppa: Arbeidsgruppe for samhandling. Denne gruppa har følgjande oppgåver: Syte for at vedtak i styringsgruppa blir sett i verk og fylgt opp Syte for at arbeidet med prosjekt, tiltak, delavtaler mv blir bemanna på hensiktsmessig vis Syte for forankring og informasjon til leiarar og tilsette i eigen organisasjon Etablere prosessar og fora som kan bidra til å få fram nye tiltak til forbetring av samhandlinga Gje innspel til styringsgruppa med omsyn til nye prosjekt, tiltak og problemstillingar som kan bidra til å realisere formålet med denne avtala 6.3 Organisering av det praktiske samhandlingsarbeidet Den praktiske organisering av samhandlingsarbeidet skjer normalt i form av prosjekt/tiltak med klare mandat og framdriftsplanar, og med ein ansvarleg prosjektleiar. Partane er innstilte på at det blir avsett naudsynte ressursar til dette arbeidet. 6.4 Politisk styring av samhandlingsarbeidet Partane er einige om at det er særs viktig å sikre god politisk styring av og involvering i samhandlingsarbeidet, og at dette skjer på heilskapeleg og føreseieleg vis. Den politiske forankringa av samhandlingsarbeidet vil skje på følgjande vis: 10

11 Den overordna samarbeidsavtala og delavtalene skal vedtas av kommunestyret/bystyret i den einskilde kommune og av styret for ST HF Den overordna samarbeidsavtala skal evaluerast årleg, og resultatet av evalueringa leggast fram for kommunestyra/bystyra og styret for ST HF Delavtalene skal og evaluerast årlig, og vesentlege endringar i desse skal leggast fram for kommunestyra/bystyra og styret for ST HF Det vil i juni kvart år bli lagt fram en samla hovudsak om samhandlingsarbeidet som grunnlag for arbeidet med handlingsplan og budsjett. Ytterlegare ein gong per år vil det bli opna for å fase inn nye tiltak. Dette vil fortrinnsvis skje i januar. I tillegg vil det bli utarbeidd eit oversyn som syner status og resultat i samhandlingsarbeidet. Denne går inn som del av kommunanes og ST HF sine årsmeldingar. Annan involvering av det politiske system blir avtala særskilt i den einskilde region. 7 Plikt til gjennomføring og forankring Partane forpliktar seg til å gjøre avtala kjend for eigne tilsette og brukarar. Partane skal og sette av nok ressursar knytt til medverknad i dei avtalte former for samarbeid. Partane forpliktar seg til å holde kvarandre informera og syte for gjensidig rettleiing innom det einskilde ansvarsområde. Dette skal beskrivast nærare i delavtaler og prosedyrar. Partane forpliktar seg til å: Gjere avtalens konsekvensar og avgjerder /vedtak kjend og iverksette innanfor eige ansvarsområde. Det gjeld og sjølvstendig næringsdrivande legespesialistar og psykologspesialistar som har avtaler med det regionale helseforetaket, og sjølvstendig næringsdrivande allmennlegar og fysioterapeutar med kommunale avtaler. Medverke i utviklingsprosessar og bidra til at naudsynte avgjerder av betyding for samhandlingsarbeidet blir tatt. Orientere kvarandre om endringar i rutinar, organisering og liknande som kan ha innverknad på dei områda avtala omfattar. Gjennomføre konsekvensutredning ved planlegging av tiltak som rører ein annan part. Involvere den andre parten før det blir gjort treffe vedtak om tiltak som rører den andre parten. 8 Handtering av avvik, usemje og misleghald 8.1 Avvik Partane skal handtere avvik etter nærare definerte retningsliner. Dette vil bli nærare beskrive i den delavtala som er omtala i punkt

12 8.2 Handtering av usemje tvisteløysing Partanes intensjon er å løyse usemje i line så nær pasient/brukar som mulig og på lågast mogeleg tenestenivå. Pasientens beste skal vere hovudfokus for begge partar i pasientrelaterte saker. Partane er samde om at dersom nasjonalt tvisteløysningsorgan ikkje er på plass innan den tid ein eventuell tvist måtte oppstå, skal tvisten stillas i ro inntil slikt tvisteløysningsorgan er oppretta Usemje knytt til einskildpasientar Usemje knytt til einskildpasientar skal søkast løyst gjennom dialog og forhandlingar mellom partane, og så nær pasient/brukar som mulig. Oppnår ein ikkje semje sender partane eit felles krav om tvistehandsaming til lokalt tvisteløysningsorgan for drøfting og anbefaling av løysing. Kravet skal kort gjere greie for problemstillinga og signerast av representant for kvar part. Lokalt tvisteløysingsorgan Det bli etablert ei ordning med tvistenemnd for å løyse tvistar vedkomande einskildpasientar mellom ST HF og kommunen. Nemnda skal settast saman av seks personar: To frå helseforetaket, to frå kommunen, ein brukarrepresentant og ein nøytral utan tilknyting til helsetenesta. Representantane skal inneha den faglege kompetanse som er naudsynt for å gje avgjerda legitimitet, og det er krav om kjennskap til og erfaring frå dei tenester og problemstillingar som nemnda skal handsame. Kvar av partane foreslår sine representantar. I tillegg skal partane i fellesskap foreslå dei to andre medlemmane av nemnda; ein brukarrepresentant og ein representant som ikkje har tilknyting til helsetenesta. Ein advokat, dommar eller annan med juridisk kompetanse blir oppnemnd som leiar av nemnda. Partane skal legge sin sak fram for nemnda og utformar kvart sitt saksframlegg. Det skal haldast møte med en munnleg presentasjon av saka i tillegg til den skriftlege dokumentasjonen som nemnda skal vurdere saken på grunnlag av. Dette med mindre både partar er einige om at forenkla skriftleg handsaming av nemnda er tilstrekkeleg. Nemnda avgjer sjølv når og om saka er tilstrekkeleg opplyst. Nemnda kan innhente uttaler frå spesialistar med særleg kompetanse. Partane dekker i fellesskap utgiftene til den nøytrale parten i nemnda. Prosessen ved handtering av usemje knytt til einskildpasientar Partane er einige om at handtering av usemje knytt til einskildpasientar skal søkast løyst i denne rekkefylgja: Partane skal søke å løyse usemje på så lågt nivå som mogeleg i dei respektive organisasjonar. Usemja skal vere handsama på øvste administrative nivå i høvesvis helseforetak og kommune før den vert oversendt den lokale nemnda. Dersom ein ikkje oppnår semje i nemnda, kan usemja leggast fram for det nasjonale organet for tvisteløysning. Saka kan bringast inn for dei alminnelege domstolar etter handsaming hjå nasjonalt organ for tvisteløysning. 12

13 Dersom saken vert avvist frå nasjonalt tvisteløysningsorgan, er ikkje dette til hinder for at partane kan bringe saka inn for dei alminnelege domstolar. Dersom domstolane ikkje vil behandle saka, forpliktar avgjerda i siste instans partane Usemje knytt til avtalas innhald Partane er einige om at usemje knytt til avtalas innhald elles skal søkast løyst i denne rekkefylgja: Partane skal møtast for å drøfte og om mogeleg løyse tvisten. Om partane ikkje vert einige om tolking av avtala, kan saka bringast inn for nasjonalt tvisteløysingsorgan. Saka kan bringast inn for dei alminnelege domstolar etter handsaming hjå nasjonalt tvisteløysingsorgan. Dersom saka vert avvist frå nasjonalt tvisteløysningsorgan, er ikkje dette til hinder for at partane kan bringe saken inn for de alminnelige domstolar. 8.3 Misleghald Dersom en av partane mislegheld sin del av avtalen med vedlegg, og dette påfører den andre parten dokumenterte tap, kan ein krevje tapet dekka av den som mislegheld avtala. Ved vurdering av om det føreligg misleghald, leggast almen avtalerett til grunn. Eventuelle særlege bestemmingar følgjer av den enkelte delavtale. 9 Varigheit, revisjon og oppseiing 9.1 Varigheit Den overordna samarbeidsavtala trer i kraft , og gjeld fram til ny overordna samarbeidsavtale vert inngått (oppseiingsfrist, jf helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd.) Den overordna samarbeidsavtala evaluerast og reforhandlast fyrste gongen i 4. kvartal Avtala evaluerast deretter årleg og reviderast ved behov; jfr helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 første leddet. Partane er einige om at den årlege evalueringa skal finne sted innan desember kvart år. Kvar av partane kan krevje den overordna samarbeidsavtala revidert dersom vesentlege føresetnader for avtala endrast. 9.2 Varigheit, revisjon og oppseiing av delavtaler og prosedyrar/ retningsliner Begge partar er innforstått med at delavtaler og prosedyrar/retningsliner for pasientforløp mv regulerar eit samarbeidstilhøve som er, og skal vere, i utvikling. Delavtalane og 13

14 prosedyrane/retningslinene for pasientforløp kan difor bli endra for å tilpassast utviklinga i samarbeidstilhøvet. Dei lovpålagde delavtalar og prosedyrar/retningsliner for pasientforløp gjeld fram til ein av partane seier opp avtala med eitt års oppseiingsfrist, jf helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre leddet. Jfr. same lovheimel har ST HF plikt til å melde dette til Helsedirektoratet, Dei lovpålagde delavtaler og prosedyrar /retningsliner for pasientforløp mv vert evaluert årleg og reviderast ved trong, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 første leddet. 9.3 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet Etter at avtala er signert av både partar, skal ST HF sende kopi av avtala, her og delavtaler og prosedyrar, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-1, til Helsedirektoratet. Dette skal skje innan ein månad etter at avtala er inngått, og seinast ein månad etter utgangen av frist fastsett med heimel i Underskrift Avtala er laga i to eksemplar. Partane beheld eit eksemplar kvar. Dato: Dato: Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Ordførar kommune 14

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene i Telemark Dato:

Detaljer

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre 1. TENESTEAVTALE 1 2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre a. Partar i avtalen Avtalen gjeld mellom

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innleiing SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Partane er etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester av 14. juni 2011 6-1 mflpålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne

Detaljer

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) XX Kommunelogo mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjelder fra juli 2015 INNHOLD 1. PARTER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 3.1. FORMÅL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Logo XX kommune. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) revidert utgave juni 2013

Logo XX kommune. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) revidert utgave juni 2013 Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) revidert utgave juni 2013 INNHOLD 1. PARTER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 3.1. FORMÅL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Formannskapet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Formannskapet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 25.01.2012 Tid: 10:00

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet 2,01%, thetaq- Io 3c.)C ptte SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog Eidfjordkommune. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Fremforhandlet i møte 13.des.2011, godkjent Lund kommunestyre 27.9.2012 1 Innhold OM SAMARBEIDSAVTALEN

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale om den akuttmedisinske kjeda i Helse Førde sitt føretaksområde 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Godkjent OSS 28.11.2011 (Etter utsjekk 6/12-11) 1 Innhold OM SAMARBEIDSAVTALEN 3 1.0 Avtalens parter 4 2.0 Bakgrunn og prinsipper for samarbeidsavtalen

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2011/3205 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 22.12.2011 Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Tenesteavtale9 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Føremål og virkeområde 3 4 Arenaer og

Detaljer

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Stig Igland, samhandlingssjef - Helse Førde HF Frode Kyrkjebø, dagleg leiar - KS Sogn og Fjordane «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» Samhandlingsstrukturen

Detaljer

OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE

OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE BERGEN HF, HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS, VOSS DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER NKS BJØRKELI, NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SJUKEHUS AS, SOLLI DISTRIKTSPSYKIATRISKE

Detaljer

Tenesteavtale 2 Partar Bakgrunn Føremål

Tenesteavtale 2 Partar Bakgrunn Føremål Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd for kommunane Fjell og Sund 1. Avtalepartar Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom Helse

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 14.02.2012 Tid: 18:00

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk

Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk v/ Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingssjef Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve et mer helhetlig tilbud Styrke samhandlingen

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Samarbeid om lærings- og meistringstilbod

Samarbeid om lærings- og meistringstilbod Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om lærings- og meistringstilbod Delavtale - samarbeid om lærings- og meistringstilbod 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune " Søgne kommune RADMANNEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/609-36311/2012 Gustav Skretting 024 Dato: 19.11.2012 Overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/26-7 Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for helse, omsorg, miljø Formannskapet Kommunestyret Tenesteavtalar mellom kommunen og Helse Fonna

Detaljer

Arkiv: FA-G00, TI-&01 Saksmappe: 12/86-33 Saksbehandler: Cecilie Stangeby Dato: 02.09.2013. Sauherad kommune

Arkiv: FA-G00, TI-&01 Saksmappe: 12/86-33 Saksbehandler: Cecilie Stangeby Dato: 02.09.2013. Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FA-G00, TI-&01 Saksmappe: 12/86-33 Saksbehandler: Cecilie Stangeby Dato: 02.09.2013 Lovlighetskontroll av kommunstyret sitt vedtak KS sak 030/13 Revidering av overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE (revidert 2016) Hjemlet i lov 24.6.2011 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om

Skildring av kommunen sitt tilbod om HELSE BERGEN HF Sak nr.: QolEL/Lgcl7 Dolcnm :F-F Ark_nr.2 SOS Tenesteavtale nr. 4 535395"? IOJX Saksbeh: Fl (LCD Skildring av kommunen sitt tilbod om døghøpphald for Øyeblikkelig hjelp Tenesteavtale mellom

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgmnnlag 2 3 Førernal og verknadsområde 2

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Tenesteavtale6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Sammensetning og oppnevning

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Utskriving innan psykisk helsevern/rus

Utskriving innan psykisk helsevern/rus Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Tilvising Utskriving innan psykisk helsevern/rus Avtale om tilvising utskriving innan psykisk helsevern/rus 1. Innleiing Delavtale om rutinar for tilvising

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde 1. Bakgrunn Avtala er utarbeidd på bakgrunn av føringar gitt i: Nasjonal rammeavtale

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer