NASJONAL GEODATAKOORDINATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL GEODATAKOORDINATOR"

Transkript

1 NASJONAL GEODATAKOORDINATOR Gjennomføring av oppgaver og organisering Kartverket er nasjonal geodatakoordinator og skal samordne arbeidet med landets infrastruktur for geografisk informasjon. Hovedoppgaven blir å videreføre samarbeidet om å dele data mellom mer enn 600 Deltakende virksomheter og parter i Norge digitalt. Kartverket har ansvar for å tilrettelegge og drifte felles nasjonale løsninger som skal gjøre effektiv deling av data mulig både nasjonalt og internasjonalt i samsvar med nasjonalt rammeverk og INSPIREdirektivet.

2 Innhold BAKGRUNN OG MÅLBILDE... 2 GEODATAKOORDINATOR - OPPGAVER OG ORGANISERING... 3 TEKNOLOGISK MÅLBILDE... 3 HOVEDMÅL FOR NASJONAL GEODATAKOORDINATOR... 4 KONKRETISERING AV MÅL OG OPPGAVER Gjennomføring av Norge digitalt-samarbeidet Avtaler og økonomioppfølging Informasjon og brukerkontakt Organisere samordningsfora og møteplasser Deling av spesifiserte geodata Oppfølging av deltakende virksomheter og leveranser Veiledning og kompetansetiltak Oppfølging av INSPIRE harmonisering Utvikling og drift av tekniske felleskomponenter Utvikling av teknologisk rammeverk, veiledere og teknisk dokumentasjon Utviklingsprosjekter Nasjonal geodataportal Geonorge Side 1

3 Nasjonal geodatakoordinator G J E N N O M F Ø R I N G A V O P P G A V E R O G O R G A N I S E R I N G BAKGRUNN OG MÅLBILDE Norge digitalt er et bredt og åpent samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik informasjon. Samarbeidet består av både statlige og ikke-statlige parter. Norge digitalt brukes som betegnelse på den nasjonale geografiske infrastrukturen i Norge. Her leverer mange fagetater, kommuner og andre organisasjoner digitale temakart og basis geodata til samfunnet. Svært mange av datasettene fra partene, både temakart og basis kart, er åpent tilgjengelig for alle. Standardisert internetteknologi benyttes for all utveksling av data. Geodataloven fra 2010 og geodataforskriften fra 2012 definerer roller og oppgaver knyttet til den geografiske infrastrukturen i Norge. Loven følger opp Inspire-direktivet fra EU. Det understrekes at geografisk informasjon er viktig offentlig informasjon og at Norge har vært langt framme med gode og vellykkede løsninger på flere områder. Behovet for et offentlig samarbeid om deling av data har stor internasjonal oppmerksomhet. Bedre tilgang til geodata er en forutsetning for god miljøpolitikk og god miljøforvaltning. Dette er også målet for INSPIRE-direktivet. Direktivet krever at landene oppretter og driver et nett av elektroniske tjenester for søking, visning, nedlasting, omforming og aktivering av geodata. Tjenestene skal være tilgjengelige for allmennheten og gjøre det mulig for offentlige myndigheter å dele data på tvers av organisatoriske og geografiske skiller. Plikten til å dele data mellom offentlige myndigheter gjelder fra lovens ikrafttredelse 3. september Gjennomføringen av geodataloven skal utvikles gradvis fram til Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at den praktiske gjennomføringen av samarbeidet om infrastrukturen i hovedsak organiseres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt på avtalebasert grunnlag som i dag. Loven vil bringe samarbeidet inn i mer formaliserte rammer, og bør være et viktig bidrag for å støtte eforvaltningsinitiativ i offentlig sektor og bedre bruk av geodata innenfor en rekke virksomhetskritiske funksjoner i samfunnet, f.eks. krisehåndtering, samfunnsplanlegging, byggesak, miljøforvaltning mv. (både for offentlig sektor, næringsliv og allmennheten for øvrig). Hovedmålsettingen for Kartverket må være å videreutvikle samarbeidet innenfor Norge digitalt, slik at datainnhold og felleskomponenter i infrastrukturen blir best mulig. Alle Deltagende virksomheter skal oppleve positive gevinster ved å delta. Kartverket skal gjennom aktiv involvering av partene i gjennomføringen av geodataloven gi et viktig bidrag til fornying og innovasjon innenfor offentlig forvaltning. Dette dokumentet beskriver hvordan Kartverket skal ivareta rollen som nasjonal geodatakoordinator og hvilke aktiviteter som Kartverket må iverksette for å videreutvikle og styrke infrastrukturarbeidet som er organisert gjennom Norge digitalt-samarbeidet Side 2

4 GEODATAKOORDINATOR - OPPGAVER OG ORGANISERING Geodataloven gir Kartverket, som nasjonal geodatakoordinator, hovedansvaret for å videreutvikle landets infrastruktur for geografisk informasjon. Nasjonal geodatakoordinator skal samordne arbeidet med å dele data, etablere felles nasjonale løsninger og kontrollere gjennomføringen og bruken av den felles landsomfattende infrastrukturen for geografisk informasjon. Nasjonal geodatakoordinator kan på vegne av de deltakende virksomhetene inngå avtale om deling av geodata og tilhørende tjenester med offentlige myndigheter i andre EØS-stater, og EU- og EØS-organ. Videre skal nasjonal geodatakoordinator også ha ansvar for kontakten med ESA og Kommisjonen med hensyn til direktivet, samt å utarbeide informasjon om norske forhold. Kartverket må intensivere arbeidet med reell implementering av geodataloven i samarbeid med partene i Norge digitalt. Felles satsing på utvikling av kompetanse og tekniske komponenter vil kunne gjøre det enklere for partene å iverksette løsninger for deling av data. I første omgang må arbeidet med oppfølging av kravene til metadata, etablering av harmoniserte distribusjonsbaser og rutiner for kvalitetssikring av leveransene prioriteres. Kartverket har besluttet å plassere ansvaret for rollen som nasjonal geodatakoordinator til Infrastrukturavdelingen i Landdivisjonen. TEKNOLOGISK MÅLBILDE Kartverket har satt følgende teknologiske målbilde for den videre utviklingen av Norge digitalt: Alle Spesifiserte geodata skal være etablert i henhold til nasjonale standarder og produktspesifikasjoner. Alle deltakende virksomheter skal være i stand til å forvalte sine geodatasett slik at disse kan inngå i et nasjonalt forvaltningskonsept som sikrer at informasjonen blir tilgjengelig via harmoniserte nasjonale tjenester for hele landet. Figuren nedenfor viser mulig dataflyt og viktige nasjonale komponenter i dette forvaltningskonseptet: Kommuna S l forvaltning Ar GI Deltakend e virksomhe ter Nasjonale SK forvaltning - Harmonise rte og synkronis erte Nasjonale Nasjonale tjenester Metad geonorge. Visnin no Nedla Side 3

5 HOVEDMÅL FOR NASJONAL GEODATAKOORDINATOR Kartverket har fått rollen som nasjonal geodatakoordinator i egenskap av å være det nasjonale fagorganet for stedfestet informasjon. Det kan derfor være vanskelig å finne et klart skille mellom tradisjonelle fagorgans-oppgaver og Norge digitalt-oppgaver. Ansvaret for å koordinere arbeidet med geodata har Kartverket hatt som en tydelig definert rolle helt tilbake til tidlig på 1980-tallet. Infrastrukturavdelingen skal nå ivareta rollen som nasjonal geodatakoordinator og videreføre arbeidet med deling av spesifiserte geodata innenfor Norge digitalt. Følgende hovedmål skal sikre godt samarbeid om et rikt datainnhold som er tilrettelagt for elektronisk samhandling: 1. Videreføre Norge digitalt som en attraktiv og velorganisert samarbeidsarena - Sørge for god involvering i gjennomføring og utvikling av samarbeidet på strategisk viktige områder 2. Sikre at samarbeidspartene får nytte av å dele et rikt utvalg spesifiserte geodata - Styrke oppfølging og veiledning av samarbeidsparter og systemleverandører 3. Tilby gode tekniske felleskomponenter for elektronisk samhandling og tilpasninger til INSPIRE - Utvikle felles løsninger og en nasjonal geodataportal til støtte for elektronisk samhandling 4. Koordinere samarbeidet om tematiske geodata og arealplan i Norge digitalt - Sikre god lokal og regional oppfølging og samhandling med Kartverket KONKRETISERING AV MÅL OG OPPGAVER Kartverket skal ivareta rollen som nasjonal geodatakoordinator og gjennomføre en rekke aktiviteter som skal bidra til å videreutvikle og styrke den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon. 1. Gjennomføring av Norge digitalt-samarbeidet Kartverket skal videreføre Norge digitalt som en attraktiv og velorganisert samarbeidsarena. Alle deltakende virksomheter og parter skal sikres mulighet for involvering i gjennomføringen av samarbeidet. 1.1Avtaler og økonomioppfølging Som geodatakoordinator har Kartverket ansvar for at avtaler og styrende dokumentasjon blir videreutviklet. Det skal inngås avtaler, tildeles rettigheter for datatilgang og følges opp økonomi, med fordeling av andelsfinansiering, overfor ca. 600 nasjonale parter på nasjonalt, regional og lokalt nivå. I 2015 er målet å gjennomgå hele avtaleverket som benyttes i Norge digitalt-samarbeidet. Dette gjelder både avtaleinndelingen og revidering av Generelle vilkår. I løpet av 2015 skal det utvikles en rapportmodul i Geonorge som kan generere en oversikt over den enkelte parts leveranser av data, tjenester og applikasjoner. Dette vil da erstatte bilag 2 Avtalte leveranser til Norge digitalt-avtalen. Oppgaver for nasjonal geodatakoordinator: a) Generell oppfølging av avtaler - Avtaleforvaltning - Fakturering - Økonomisammenstilling, -forvaltning og tilbakeføring av årskostnader fra partene til respektive rettighetshavere b) Oppfølging av nasjonale parter (vel 45 parter) - Gjennomføring av forhandlinger med partene, relatert til leveranser, økonomi og evt. begrensninger eller forbehold knyttet til bruk av deres data og tjenester c) Oppfølging av regionale og lokale parter (fylkeskommuner, kommuner, energibedrifter) Side 4

6 - Gjennomføre forhandlinger (sentralt) med egne forhandlingsutvalg for fylkeskommunene, kommunene og energibedriftene - Tilrettelegge maler og økonomigrunnlag for avtaledokumentasjon (sentralt) for alle regionale og lokale parter - Gjennomføre fylkesvise prosesser for utarbeidelse og beslutninger i 4-årige geodataplaner (Utarbeide utkast, gjennomføre møter fullføre dokumentene) - Utsending av årlig avtaledokumentasjon til hver part med oppfølging, arkivering, fakturagrunnlag etc. - Oppdatering av FDV-avtaler for hver kommune som dokumentasjon av leveranser. FDV-avtalen styrer forvaltning, drift og vedlikehold av geodatasett fra kommunene. Avtalene klargjør roller og økonomiske forhold, og beskriver hvilke geodatasett som tilbys partene i Norge digitalt. d) Administrasjon av tilgangsrettigheter gjennom BAAT e) Administrasjon av partenes tilgang på eiendomsinformasjon framatrikkelen. 1.2 Informasjon og brukerkontakt Kartverket skal sørge for god informasjon om samarbeidet og gi tilgang til all nødvendig dokumentasjon via Henvendelser fra deltakende virksomheter, samarbeidsparter og brukere skal følges opp. Det skal regelmessig produseres nyheter og nyhetsbrev som formidles gjennom interne og eksterne kanaler. Det skal også publiseres en årlig rapport om status for samarbeidet, som legges fram på årssamlingen for samarbeidet under Geomatikkdagene. Det skal i tillegg til dette innen 15. mai 2015 leveres en SDI rapport (Spatial Data Infrastructure) til Inspire. Her gjøres en gjennomgang med hensyn på hvilke geodata/tjennester som fremdeles er aktuelle, samt en innmelding av nye geodatasett/tjenester. I 2015 er hovedutfordringen en styrking av informasjonsarbeidet med hovedvekt på å vedlikeholde og oppdatere nettstedet Geonorge er portalen til Norges geografiske infrastruktur og kobler sammen produsenter og brukere av geografiske data i en geoportal. Geoprtalen skal bli det fortrukkende STEDET for å finne, se på eller laste ned geografisk informasjon i Norge. Utfordringen for 2015 blir å videreføre prosjektet gjennom versjon 3 og 4. Oppgaver for nasjonal geodatakoordinator: a) Håndtering av daglige henvendelser fra parter og andre interessenter b) Informasjonsarbeid i første rekke å produsere innhold for Parallelt med dette arbeidet skal vi sterkere ut i andre kanaler. Det skal informeres bedre gjennom telefon, brev, e-post, ansikt til ansikt, publikasjoner (rapporter etc.), kartverket sinn hjemmeside, og til utdannings institusjoner. c) Utarbeide en kommunikasjonsplan for Norge digitalt og Geonorge 1.3 Organisere samordningsfora og møteplasser Kartverket har ansvar for å organisere og gjennomføre en rekke faglige møteplasser og samordningsfora. Dette skal åpne muligheter for at alle deltakende virksomheter og parter kan sikres god involvering i gjennomføringen av samarbeidet. I 2015 er hovedutfordringen å tilpasse de ulike møteplassene slik at endringene som oppstår som følge av geodataloven fanges opp. Oppgaver for nasjonal geodatakoordinator: a) I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet forberede og gjennomføre møter i nasjonalt geodataråd. b) Gjennomføre møter i samordningsgruppen for geografisk informasjon - Forberede saker - Gjennomføre møter - Dokumentere underlag for oppfølging c) Tilrettelegge og gjennomføre andre møteplasser i samarbeid med aktuelle fagmiljø - Temadataforum - Teknologiforum Side 5

7 - Plandataforum - Matrikkelforum - Arbeidsgruppe i informasjonssikkerhet - Faggruppe for satellittdata d) Organisere og gjennomføre arbeidsgrupper og utviklingsoppgaver - Arbeidsgrupper for plan, temadata, - Utviklingsaktiviteter - eks. metadata, GML, e) Gjennomføre årssamling for Norge digitalt under Geomatikkdagene f) Gjennomføre møter i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet g) Gjennomføre møter med relevante samarbeidsparter eks. Forkningsrådet 2. Deling av spesifiserte geodata Nasjonal geodatakoordinator Kartverket skal sikre at geodatalovens hovedmål om å befeste samarbeidet om deling av geodata, mellom virksomheter med offentlige oppgaver, blir oppfylt. Gjennom dette skal vi bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private formål og vil være til stor nytte i samfunnet. Hovedutfordringen blir å følge opp at kommunale og statlige myndigheter er i stand til å etablere geodatatjenester som kan gjøre data tilgjengelig på harmonisert form og at metadata blir holdt à jour. 2.1 Oppfølging av deltakende virksomheter og leveranser Kartverket skal følge opp og kontrollere leveransene fra den enkelte deltakende virksomhet og gi tilbakemelding på om metadata, geodata og geodatatjenester er i henhold til kravene i forskrift, avtaler, produktspesifikasjoner og det teknologiske rammeverket for Norge digitalt. I 2015 er hovedutfordringen å følge opp nasjonale parter som har data som inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Det blir viktig å lage rutiner for å utarbeide nødvendig dokumentasjon som kreves av disse dataene. Dokumentasjon som kreves er nasjonale produktspesifikasjoner, produktark, presentasjonsregler og metadata i Geonorge. Det finnes gode rutiner i dag, men det er et mål at flere av verktøyene som skal benyttes, utvikles og er tilgjengelig i Geonorge. Kurs for å utarbeide nasjonale produktspesifikasjoner skal gjennomføres. Andre kurs som WFS- og GML-kurs skal gjennomføres når veilederne for disse er klare. For 2015 vil mye av ressursene bli rettet mot kontroll av partenes innsendte produktspesifikasjoner i hovedsak DOK-data. Prosjektet Ny nasjonal geoportal krever mye ressurser av geodatakoordinator, derfor må fokuset i 2015 bli på oppfølging av parter med DOK-data. Aktiviteten knyttet til monitoring and reporting i henhold til kravene i INSPIRE-direktivet skal gjennomføres innen 15. mai. Oppgaver for nasjonal geodatakoordinator: a) Etablere rutiner for oppfølging og kontroll av dataleveranser og geodatatjenester. b) Oppfølging av partenes leveranser, veiledning og kontroll av data og tjenester, produktspesifikasjoner, metadata etc. I 2015 skal leveranser og geodatatjenester fra alle DOK partene følges opp i henhold til kvalitetskrav definert i Norge digitalt-samarbeidet. c) Etablere første versjon av en referansekatalog for spesifiserte geodata d) Utføre årlig nasjonal monitoring and reporting (M&R) av gjennomføring og bruk av infrastrukturen. I samarbeid med deltakende virksomheter skal alle datasett og tjenester kartlegges og en rapport skal sammenstilles innen 15. mai. e) Følge opp mulige leveranser fra nye deltakende virksomheter. 2.2 Veiledning og kompetansetiltak Kartverket har et hovedansvar for å tilby nødvendig veiledning og kompetansetiltak som skal til for at deltakende virksomheter skal forstå og bli i stand til å oppfylle kravene til metadata, geodata og geodatatjenester som framgår av forskrift, avtaler og det teknologiske rammeverket for Norge digitalt Side 6

8 I 2015 er hovedutfordringen å etablere gode rutiner for veiledning og kurs. Kartverket må bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet til å ivareta veiledningsoppgavene. Videre skal det etableres tilbud om kompetansetiltak i samarbeid med deltakende virksomheter. a) Ta opp aktuelle kompetanseutfordringer i den direkte dialogen med deltakende virksomheter. b) Etablere opplegg for å sikre strategisk viktig kompetanse internt og eksternt. c) Gjennomføre kompetansetiltak innenfor prioriterte områder knyttet til det teknologiske rammeverket for Norge digitalt. d) Etablere kompetansetilbud for nye deltakende virksomheter på prioriterte områder. 2.3 Oppfølging av INSPIRE harmonisering Kartverket har rollen som nasjonalt kontaktpunkt for INSPIRE. I 2015 er hovedutfordringen å forberede harmoniseringen av nasjonale datasett/leveranser i henhold til datasettspesifikasjoner for INSPIRE vedlegg I og II. Det vil være behov for å etablere egne arbeidsgrupper. Videre skal hovedutfordringene som knytter seg til oppfølging av INSPIRE-direktivet avklares: 1. Inngå avtaler om internasjonal deling - Kunne inngå avtale med offentlige myndigheter fra andre EØS-stater og EU- og EØS-institusjoner - Holde berørte virksomheter informert om avtaler om internasjonal deling - Kunne pålegge deltakende virksomheter å rette mangler for å oppfylle kravene om internasjonal deling - Vedlikeholde avtaleverk og stå for juridiske avklaringer 2. Koordinere gjennomføringen av INSPIRE i Norge - Avklare gjennomføringsplan, milepæler, krav og konsekvenser - Oppfølging mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet i rollen som kontaktpunkt for kommisjonen overta denne funksjonen - Veiledning av deltakende virksomheter - Lede INSPIRE samordningsgruppe - Delta i Nordisk INSPIRE nettverk 3. Koordinere innspill og høringer i Norge - Involvere deltakende virksomheter - Gjennomføre høringsprosesser - Sammenstille tilbakemeldinger fra høringsprosesser - Rekruttere nasjonale eksperter til utviklingsoppgaver 4. Ansvar for kontakten med ESA og kommisjonen - Følge opp henvendelser og bestillinger - Gi tilbakemelding - Deltakelse i utviklingsoppgaver for INSPIRE - Deltakelse i INSPIRE-komiteen og andre grupper 5. Følge opp harmonisering og sette krav til geodata som går på tvers av landegrenser - Følge opp deltakende virksomheter og iverksette nødvendige prosesser - Ansvar for at nasjonal metadatakatalog samvirker med europeisk portal - Veiledning av deltakende virksomheter vedr. harmonisering 6. Monitorering og rapportering - Kontrollere gjennomføring og bruk - Sette krav til virksomhetenes resultatrapportering - Rapportere gjennomføring og bruk Side 7

9 3. Utvikling og drift av tekniske felleskomponenter Nasjonal geodatakoordinator Kartverket har ansvar for at det blir utviklet, tilrettelagt og driftet felleskomponenter i den nasjonale infrastrukturen. Løsningene skal gjøre effektiv deling av data mulig både nasjonalt og internasjonalt i samsvar med nasjonalt rammeverk og INSPIRE-direktivet. Det teknologiske rammeverket for Norge digitalt utgjør den overordnede beskrivelsen. Nasjonal geodatakoordinator skal tilby en nasjonal geodataportal, som skal utgjøre et viktig nav i infrastrukturen. Denne skal gi tilgang til metadata, geodata og geodatatjenester. 3.1 Utvikling av teknologisk rammeverk, veiledere og teknisk dokumentasjon Kartverket har ansvaret for utvikling av det teknologiske rammeverket. Formålet med rammeverket er å gi anbefalinger og krav til hvilke metoder, teknologier og standarder som skal ligge til grunn for den nasjonale geografiske infrastrukturen. Rammeverksdokumentet skal beskrive sentrale teknologiske komponenter i infrastrukturen som bygges opp gjennom Norge digitalt-samarbeidet. I 2015 er hovedutfordringen å revidere rammeverksdokumentet i løpet av første halvår. Målet er at det skal harmonisere med ny geodatalov og arkitekturprinsipper (Difi), samt nye teknologier, standarder og metoder. I 2015 prioriteres arbeidet med å få på plass alle relevante veiledere for Norge digitalt-samarbeidet. Særlig viktige veiledere er GML/WFS, metadata produktspesifikasjoner. Oppgaver for nasjonal geodatakoordinator: a) Sentrale oppgaver i arbeidet med ny geoportal b) Videreutvikle veileder og produksjonsløype for produktspesifikasjoner. Være pådriver for at systemleverandører blir brukt for å hjelpe til med etablering av produktspesifikasjoner for partene c) Følge opp rammeverksgruppen i arbeidet med å revidere rammeverksdokumentet. d) Sammen med arbeidsgruppa, ferdigstille første versjon av veileder for GML/WFS innen våren e) Ferdigstille første versjon av alle relevante veiledere for Norge digitalt-samarbeidet innen f) Veilede partene i etablering av produktspesifikasjoner og metadata herunder kurs innen Utviklingsprosjekter Kartverket vil ha behov for å iverksette en rekke utviklingsprosjekter for å lykkes med gjennomføring av geodataloven. Noen av prosjektene vil kunne være eid av Infrastrukturavdelingen. I andre tilfeller vil avdelingen kunne være bidragsyter og premissgiver for prosjekter som eies av andre enheter. Andre prosjekter og utviklingsaktiviteter i regi av kartverket 2015 Sentral forvaltning av primærdata og geosynkronisering gjennomføres som en større felles prosjektsatsning mellom offentlige etater, kommunesektoren, Geovekst-samarbeidet og private firmaer. Arctic SDI - Arctic Spatial Data Infrastructure er et samarbeid mellom kartverkene i de Arktiske land. Det etableres en sirkumpolar karttjeneste, til bruk for interessenter i Nordområdene. De nasjonale kartverkene vil stå ansvarlig for referansedata i Arktis, og sammen med temadata fra brukergruppene i Arktisk råd, samt forskning, utdanning etc vil en Arctic SDI levere de best tilgjengelige datasett i Arktis. En Arctic SDI med temadatakart vil bidra til å styrke og koordinere forskning og miljøovervåking i Arktis Side 8

10 3.3 Nasjonal geodataportal Geonorge Nasjonal geodatakoordinator Kartverket, ved nasjonal geodatakoordinator, skal i henhold til geodataforskriften tilby en nasjonal geodataportal Geonorge. Geonorge skal utgjøre et viktig nav i infrastrukturen. Denne skal gi tilgang til metadata, geografiske datasett og geodatatjenester fra alle eiere og forvaltere av geografiske data i Norge. Geodataforskriften pålegger nasjonal geodatakoordinator å utarbeide en liste over hvem som bidrar med data og tjenester som deltakende virksomheter, gjennom Norge digitalt eller som tredjemenn. Dette skal framgå av en egen referansekatalog. Referansekatalogen skal gi en samlet oversikt over aktuelle virksomheter og de datasettene som tilbys. Katalogen danner grunnlag for oppfølging av leveranser og den årlige resultatindikatorrapporteringen. I 2015 blir utfordringen å videreføre og forbedre dagens løsning samtidig som den nye geoportalen utvikles og etableres. Målet er at alle parter i Norge digitalt skal være i stand til å legge inn metadata for sine datasett og brukerne som søker i Geonorge skal få tilfredsstillende resultater. Følgende prioriteringer legges til grunn: 1. Ha fokus på enkel innlegging og kvalitetskontroll av metadata gjennom ulike grensesnitt, slik at alle parter i Norge digitalt klarer å bidra med informasjon om sine data. 2. Etablere et velfungerende søk som gjør det enklere å få fram god informasjon om ressurser innen den geografiske infrastrukturen. 3. Opplæring av partene. Hvordan legge inn metadata, minimumskrav til metadata osv. Oppfølging av partene bør også bli bedre, slik at alle relevante data kommer inn. 4. Samarbeid med systemleverandører om løsninger som forenkler etablering og bruk av metadata fra Geonorge i brukerløsninger. 5. Etablere en kartvisningsløsning der brukere kan se innholdet i datasett og tjenester som formidles via Geonorge. 6. Etablering av løsninger for nedlasting av kartdata fra dataeiere i Norge. Geoportal-prosjektet er over i en implementasjonsfase hvor flere versjoner vil bli utviklet fortløpende. Geodatakoordinatorseksjonen leder arbeidet med alle versjonene og skal sammen med nært tilknyttede medarbeidere i Infrastrukturavdelingen, samt IT-avdelingen og Kommunikasjonstjenesten, være sentrale i både spesifisering og utvikling av løsningene. Et utvalg representanter fra Norge digitalt-partene i form av en referansegruppe blir også sterkt involvert. I tillegg etableres det en egen gruppe for de mest sentrale systemleverandørene slik at disse får muligheten til å påvirke hvordan maskingrensesnittene utvikles. Dermed skal integrasjonen for sluttbrukerne bli enklest og raskest mulig. Hovedkomponentene i Geonorge er: Webportal (CMS) Metadata realisering av innhold Kartklient Katalogtjenester og registre Ny nedlastningsløsning Autentisering og tilgangskontroll Side 9

11 Nasjonal geografisk infrastruktur Geonorge Grafisk brukergrensesnitt Nasjonal geodatakoordinator Nasjonal kart- Kartvisnin g Sentral distribusjo Informa sjon og Nasjonale registre Nasjonalt tilgangs- Maskin-til-maskin Maskingrensesn Barentswa itt tch Maskingrensesn KS/Komm itt IT Maskingrensesn Andre itt off. ITprosjekter Maskingrenses Dataeiere nitt og brukere Versjon 2.0 av Geonorge ble lansert 19.desember Funksjonene anses fortsatt som prototyper, og referansegruppa er brakt inn i arbeidet med å komme frem til mer modne komponenter og brukerflater. Arbeidet med geoportalen blir fortsatt organisert som et prosjekt, der en reorganisering av prosjektroller og mandater ble gjennomført våren Prosjektet har utarbeidet en prosjektplan som er godkjent av styringsgruppen 24.september Alle data som er rapportert inn til Norge digitalt skal også være tilgjengelig i Geonorge, og det er der informasjonen hentes i første runde. Fordi Geonorge nå støtter standarder som gjør det mulig å koble innholdet i katalogen direkte inn i applikasjoner (webapplikasjoner og desktop-gis), er det enda viktigere enn tidligere at innholdet i Geonorge-katalogen er oppdatert og relevant. Arbeidet med å gjøre Geonorge til en dør (portal) til all relevant (teknisk) informasjon for Norge digitalt infrastrukturen er godt i gang og fortsetter i Dette omfatter blant annet: - Kartkatalog (metadatakatalog) for Norge digitalt-dataene - Tegneregler - Produktark - Referansekatalog - Produktspesifikasjoner - Objektmodeller (UML modeller) - Tjenestekatalog (for alle tjenester) - Kodelister (med tilhørende tjenester) - Registrerte navnerom (namespaces) - GML-applikasjonsskjemaer Side 10

12 Oversikt som viser oppgaver knyttet til Infrastrukturavdelingen ref. hovedmål 1 3 i dette dokumentet. Regional aktivitet Avtaler og økonomioppfølging Avtaleforvaltning Forhandlinger Fakturering Tilgang / BAAT Geodataplaner FDV avtaler Økonomigrunnlag Gjennomføring av Norge digitaltsamarbeidet Informasjon og brukerkontakt Oppfølging av henv Intra- / Internett Publikasjoner Oppfølging Informasjon Organisere samordningsfora og møteplasser Ref. gr og Råd Teknologiforum Temadataforum Plandataforum Geodatautvalg og regionale fora Oppfølging av delt. virksomheter og leveranser Kontroll av lev M&R, metadata Referansekatalog Infrastrukturavdelingen Deling av Spesifiserte geodata Veiledning og kompetansetiltak Oppfølging av delt. virksomheter Veiledning og kurs Veiledning Regionale kompetansetiltak Oppfølging av INSPIRE harmonisering INSPIRE regelverk Konsultasjoner Leveranser Rammeverk, veileder og teknisk dok. Vedlikehold av dokumentasjon Arbeidsgrupper Utvikling og drift av tekniske felleskomponenter Utviklingsprosjekter Primærdata forv. Geosynkronisering Distribusjons baser Nasjonal geodataportal Geonorge Brukeroppfølging Drift Videreutvikling Vedlegg 1: Plan for oppfølging av partenes leveranser og tjenester i Side 11

13 Vedlegg 2: Status for oppfølging av partenes leveranser og tjenester i Side 12

Geodata is only real when shared

Geodata is only real when shared Nasjonal Geodatakoordinator Geodata is only real when shared Det nye landskapet 2015 Oppfølging av partene Nasjonal Geodatakoordinator Hvem følger opp partene? Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA 2013-2015 Mandat Temadataforum identifisert store utfordringer rundt distribusjon av temadata. Spesielt knyttet til infrastrukturen. Behov for målretta tiltak. Vedtak i Norge

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid?

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? Arvid Lillethun, Teknologiforum, 3. november 2016 DOK viktig informasjon som brukes i de store

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017.

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017. NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. januar 2017. Til Fra Sekretariatet i Dato 30.01.2017 Kopi til Handlingsplanen for temadata er sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og Situasjon... 5 Roller og ansvar... 7 Mål og satsningsområder... 9 Tiltaksliste

Detaljer

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14. oktober 2014 KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Agenda Situasjonen

Detaljer

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal-

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. september 2017. Til Temadataforum Fra Dato Kopi til Handlingsplanen for temadata er Temadataforum sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

På denne bakgrunn utarbeidet temadataforum et notat som ble lagt fram for referansegruppa i Norge digitalt.

På denne bakgrunn utarbeidet temadataforum et notat som ble lagt fram for referansegruppa i Norge digitalt. Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2013-2015 Temadataforum Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Hensikt og satsingsområder...

Detaljer

Dette er Norge digitalt dagens organisering av samarbeidet

Dette er Norge digitalt dagens organisering av samarbeidet Dette er Norge digitalt dagens organisering av samarbeidet Kåre Kyrkjeeide Kåre Kyrkjeeide: The organization and business model of the Norwegian geospatial infrastructure Norway digital KART OG PLAN, Vol.

Detaljer

Nasjonal Geoportal INFRASTRUKTUREN

Nasjonal Geoportal INFRASTRUKTUREN Nasjonal Geoportal EN DØR TIL ALL RELEVANT INFORMASJON OM NORGE DIGITALT INFRASTRUKTUREN TOR KJETIL NILSEN Design og modellering Arbeidsgruppa Mål/motivasjon og risiko/concerns Use Case/brukstilfeller

Detaljer

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Geonorge hva og hvordan Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Hva er Geonorge? Hva er Geonorge? Globalt - UN-GGIM, Europeisk - INSPIRE, Digital Single Market, Digital Agenda Nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket Handlingsplan for temadata 2013-2015 - status halvvegs i perioden 9.9. 2014, Arvid Lillethun, Kartverket, Handlingsplan Geodatalov - geografisk infrastruktur Plan- og bygningslov Matrikkellov Andre lover

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012 Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt Geodatasamverkan 22. november - 2012 Innhold Norge digitalt 10 år med samarbeid Tjenestebasert infrastruktur Gjennomføring av geodatalov og INSPIRE Eksempler på

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet. Marint maritimt forum oppstartsmøte 18. januar Gjermund Hartviksen, BarentsWatch

Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet. Marint maritimt forum oppstartsmøte 18. januar Gjermund Hartviksen, BarentsWatch Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet Marint maritimt forum oppstartsmøte 18. januar 2017 - Gjermund Hartviksen, BarentsWatch Hovedmål: BarentsWatch skal samle, kople og dele informasjon om hav og

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Geonorges distribusjonsløsning

Geonorges distribusjonsløsning Geonorges distribusjonsløsning Etablering av distribusjonsløyper Oppslagsregime Visningsregime Lagringsregime Distribusjonsregime PostGIS? Ja, allerede bestilt i Geonorge Men kun for lagring og synking/kopiering

Detaljer

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00 Geodataloven/Inspire frister og status Arvid Lillethun, Kartverket, 26.10. 2015 Sesjon A, 14.00 Frister og status - DOK-data DOK - etater -bra progresjon hos mange.., gjelder 6-7 krav/ leveranser.. Kartverket

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodatalov- hva har skjedd siden sist Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodataloven Geonorge DOK Inspire Geodataloven Forskjellige kategorier av data i infrastrukturen 1. Ulike lover og krav

Detaljer

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Forventninger til partene Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Lov-løken Forvaltningsnivå Teknisk nivå ND-KRAV Matrikkel-loven Geodataforskriften INSPIRE-direktivet Forvaltningsloven INSPIREforordninger

Detaljer

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Plandatakoordinator Ida Rørbye, Statens kartverk Landdivisjonen e-post: rorida@statkart.no Oppgavene til Statens

Detaljer

Geodatatjenester Aktivering og samvirkningsevne

Geodatatjenester Aktivering og samvirkningsevne Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsnotat 14. april 2015 Geodatatjenester Aktivering og samvirkningsevne Geodataforskriften 1 setter tekniske krav til harmonisering og samvirkningsevne (interoperabilitet)

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Seksjon byutvikling Etat for plan og geodata. Dato: 10. februar 2009

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Seksjon byutvikling Etat for plan og geodata. Dato: 10. februar 2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan- og miljøetaten Til: Fra: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Seksjon byutvikling Etat for plan og geodata Notat Saksnr.: 200612988-25 Emnekode:

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014

ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2014 Versjon 2. mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET I 2014... 3 Gjennomføring av geodataloven... 3 1.1 Parter og økonomi... 3 1.2 Organisering og aktivitet...

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - DOK

Det offentlige kartgrunnlaget - DOK Det offentlige kartgrunnlaget - DOK Kartverket Av: Anders Westlund Det offentlige kartgrunnlaget - DOK Hva er Det offentlige kartgrunnlaget og hvilke fordeler har det for kommunen? Hvordan er Det offentlige

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Miljøverndepartementet postmottak@md.dep.no Dato: 02.05.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201002899 201100627-5 Signy Volden, 23461652 930

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Implementering og bruk av DOK-data i Oslo kommune. Rolf Bekkhus Avdeling for geodata Fagdag

Implementering og bruk av DOK-data i Oslo kommune. Rolf Bekkhus Avdeling for geodata Fagdag Implementering og bruk av DOK-data i Oslo kommune Rolf Bekkhus Avdeling for geodata Fagdag 27.9.2016 rolf.bekkhus@pbe.oslo.kommune.no Hva gjelder? DOK for dataeiere Data som skal godkjennes som DOK-data,

Detaljer

Høringsuttalelse til Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Høringsuttalelse til Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Trykt vedlegg 1 Høringsuttalelse til Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) 1. Generelle merknader Bergen kommune er part i samarbeidet Norge digitalt og har god erfaring med Norge

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Plandataforum - representanter

Plandataforum - representanter Plandataforum - representanter Mandat Plandataforum Plandataforum har følgende funksjoner: Beskrive den grunnleggende infrastrukturen for forvaltning av planinformasjon i Norge Være et samlingspunkt for

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, 1.6.2016, Molde Sven Michaelis, Kartverket Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige

Detaljer

Gjennomføringen av INSPIRE-direktivet i Norge

Gjennomføringen av INSPIRE-direktivet i Norge Gjennomføringen av INSPIRE-direktivet i Norge Dag Høgvard Dag Høgvard: Implementation of the Inspire directive in Norway KART OG PLAN, Vol. 70, pp 121 126. P. O. B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 The

Detaljer

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi NOTAT Tema Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Til Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Fra Kartverket Kopi Vi viser til invitasjon til møte. Dette

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket,

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket, Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Kartverket, 9.9. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget er juridisk fundert

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Nesbyen, 1. november 2016 Tom J Kristiansen

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Nesbyen, 1. november 2016 Tom J Kristiansen Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Nesbyen, 1. november 2016 Tom J Kristiansen DOK - Det offentlige kartgrunnlaget DOK - Det offentlige kartgrunnlaget DOK - Det offentlige kartgrunnlaget DOK -

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

MAREANO datapolitikk

MAREANO datapolitikk MAREANO datapolitikk Marin geodatainfrastruktur og Norge digitalt Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Oslo 21. oktober 2008 Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Norge digitalt - bidrar

Detaljer

Bruk av DOK i planleggingen. Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017

Bruk av DOK i planleggingen. Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017 Bruk av DOK i planleggingen Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017 Agenda DOK i kart- og planforskriften Tradisjonell jobbing med DOK Hvordan jobber vi med DOK i Skedsmo i dag? Kvalitet og fullstendighet

Detaljer

Høring - Rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar

Høring - Rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Att. Danielsen Magnar Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/6085 NAK-MI-IL 27.08.2012 Arkivkode: 008 Høring - Rapport fra Statens kartverk

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet GENERELLE VILKÅR FOR NORGE DIGITALT- samarbeidet VERSJON 2015 Side 2 av 21 Årsversjon 2015 Innholdsfortegnelse og figurer Innholdsfortegnelse DEL 0: INNLEDNING... 4 DEL I: PLIKTER OG RETTIGHETER... 6 1.

Detaljer

Årsrapport Norge digitalt 2016 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2016

Årsrapport Norge digitalt 2016 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2016 ÅRSRAPPORT NORGE DIGITALT 2016 4. April 2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDET 2016... 4 1.1 Parter og økonomi... 4 1.2 Organisering og møteplasser... 6 Nasjonalt geodataråd... 7 Samordningsgruppen

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund Det offentlige kartgrunnlaget, DOK, hva er det? Plan- og bygningsloven 2-1: Kommunen skal sørge for at det foreligger

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

Oppfølging av Meld. St. 14 ( ) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet

Oppfølging av Meld. St. 14 ( ) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 16/2354-01.12.2016 Oppfølging av Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata. Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata. Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye Foto: Ida Rørbye, 2008 Plan består av Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse For å komme

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det nå så viktig?

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det nå så viktig? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det nå så viktig? Hilde Johansen Bakken Vikersund 2. februar 2017 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Innledninger ved: Lars Fredrik Gyland GeoSynkroniseringsprosjektet

Innledninger ved: Lars Fredrik Gyland GeoSynkroniseringsprosjektet Geosynkronisering Møteleder: Lars Fredrik Gyland D Distribusjon og synkronisering av geografisk informasjon 08.30 09.00 GeoSynkroniseringsprosjektet 09.00 09.30 Nasjonal standard for synkronisering av

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning

Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning Samfunnets forventinger og geodatalovens krav Arvid Lillethun, Kartverket Sammen bygger vi en offentlige

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer