Møtestad: Fjernmøte jf. kommunelova 11-7 (digitalt møte) Dato: Protokoll nr: 1/2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Fjernmøte jf. kommunelova 11-7 (digitalt møte) Dato: Protokoll nr: 1/2021"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Fjernmøte jf. kommunelova 11-7 (digitalt møte) Dato: Protokoll nr: 1/2021 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tove-Lise Torve Leiar AP Per Vidar Klee Kjølmoen Nestleiar AP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP Jakob Vorren Medlem AP Line Hatmosø Hoem Medlem AP Mellvin Steinsvoll Medlem AP Siv Katrin Ulla Medlem AP forfall 19.4 Erik Kursetgjerde Medlem AP perm kl Lilly Gunn Nyheim Medlem AP Frank Sve Medlem FRP Geir Asle Stenseth Medlem FRP Anne Marie Fiksdal Medlem FRP Jan Steinar Engeli Johansen Medlem FRP Gunnhild Meringdal Medlem FRP Hans Olav Myklebust Medlem FRP Håkon Lykkebø Strand Medlem FRP Roger Bach Medlem FRP Torgeir Dahl Medlem H Anders Riise Medlem H Monica Molvær Medlem H Kjersti Andersen Medlem H Falk Daniel Øveraas Medlem H Torbjørn Sagen Medlem H Bente Bruun Medlem H Randi Walderhaug Frisvoll Medlem KRF Harry Valderhaug Medlem KRF Victoria Smenes Medlem KRF Carl Johansen Medlem MDG - forfall Joakim Skaar Medlem MDG Elisabeth Jørgenvåg Medlem NML Terje Hals Medlem NML Silje Alise Ness Medlem R Kristin Marie Sørheim Medlem SP Geir Inge Lien Medlem SP Jan Ove Tryggestad Medlem SP Marit Nerås Krogsæter Medlem SP Ingunn Oldervik Golmen Medlem SP Per Ivar Lied Medlem SP Tove Henøen Medlem SP

2 Henrik Stensønes Medlem SP Bernt Venås Medlem SP Hans Kjetil Knutsen Medlem SUNML Yvonne Wold Medlem SV Kim Thoresen-Vestre Medlem SV Anders Lindbeck Medlem SV Bjarne Kvalsvik Medlem UVS Pål Farstad Medlem V 2 Varamedlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bente Iversen Foseide Carl Johansen MDG Jack Narve Sæther Siv Kathrin Ulla AP 19.4 Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Namn Stilling Ottar Brage Guttelvik fylkeskommunedirektør Gunn Randi Seime ass. fylkeskommunedirektør Sekretariat: Namn Kari Rundmo Stilling rådgivar

3 3 Fylkestinget tok til måndag 19. april 2021 kl , fjernmøte jf. kommunelova 11-7 (digitalt møte), under leiing av fylkesordførar Tove-Lise Torve. Jan Ove Tryggestad var ikkje til stades ved opprop. Erik Kursetgjerde hadde fått innvilga permisjon frå kl Fylkestinget blei lovleg sett med 45 medlemer. Innkallinga blei godkjent. Til saklista: Frank Sve (FRP) ønsker orientering frå fylkeskommunedirektøren om problemane på fergerute 21. Saklista med endringar blei godkjent. Program blei godkjent. Geir Stenseth (FRP) og Ingunn O. Golmen (SP) blei samrøystes valde til å godkjenne protokollen saman med fylkesordføraren. Ettersendt: T 22/21 Spørsmål frå Pål Farstad (V) om toalett og venterom ved fylkesvegkaier T 23/21 Regionreforma fullmakt til å inngå avtale om overtaking av fiskerihamner RS 1/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020 og Fylkesutvalet og fylkestinget Pris til årets bedrift ble tildelt Norsol AS. Overrekking av gratulasjonar frå fylkesordførar Tove-Lise Torve og leiar i kultur-, næring- og folkehelseutvalet Marit Nerås Krogsæter, i samtale med dagleg leiar Vegard Nekstad. Jan Ove Tryggestad (SP) tok sete. 46 voterande. Resultatet frå Folkehelseundersøkinga blei presentert av Marit Knapstad, Folkehelseinstituttet.

4 Saksnr Innhald 4 T 1/21 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2020 T 2/21 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2020 T 3/21 Verksemdplan for Sentrale kontrollorgan T 4/21 Revisjonsrapport - Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga på området offentlege anskaffingar T 5/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter 6-17 i opplæringsforskrifta" T 6/21 Oppfølging - tilbakemelding til rapport frå undersøking av budsjett- og økonomistyringsprosessane T 7/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova 11-8, 1. ledd - U-15/21 (Runde Miljøsenter AS - omstrukturering - nedsal i fylkeskommunen si aksjeportefølgje) T 8/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova 11-8, 1. ledd - U-17/21 (Endring av budsjett 2021) T 9/21 Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune T 10/21 Fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier T 11/21 Fast møte- og talerett for andre enn valde medlemar i folkevalde organ T 12/21 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2020 T 13/21 Endring av budsjettet for 2021 T 14/21 Årsrapport bygg- og eigedomstenester 2020 T 15/21 Campus Kristiansund - Leigeavtale og driftsselskap T 17/21 Modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv T 16/21 Politisk regelverk for byggesaker T 18/21 K2003 Talevarsling - forprosjekt T 19/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen T 20/21 Spørsmål fra Anne Marie Fiksdal (FRP) om venterom for kollektivtransport Vestnes sentrum T 21/21 Interpellasjon frå Kristin Sørheim (SP) om etablering av statlege arbeidsplassar T 22/21 Spørsmål fra Pål Farstad (V) om toalett og venterom ved fylkesvegkaier T 23/21 Regionreforma - fullmakt til å inngå avtale om overtaking av fiskerihamner T 24/21 Uttale - Ny eksporteining bør leggast til Møre og Romsdal RS 1/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020 og fylkesutvalet og fylkestinget

5 5 T 1/21 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2020 Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget tar årsmeldinga 2020 for Sentrale kontrollorgan, til etterretning. Fylkestinget tar årsmeldinga 2020 for Sentrale kontrollorgan, til etterretning. T 2/21 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2020 Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget godkjenner årsrekneskapet for Sentrale kontrollorgan for Fylkestinget godkjenner årsrekneskapet for Sentrale kontrollorgan for T 3/21 Verksemdplan for Sentrale kontrollorgan Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget sluttar seg til verksemdplana for Sentrale kontrollorgan , og godkjenner at kontrollutvalet legg til grunn dei føresetnader og strategiar for kontrollarbeidet som går fram av planen. 2. Kontrollutvalet får mandat til å tilpasse planen ved eventuelle endra føresetnadar. 1. Fylkestinget sluttar seg til verksemdplana for Sentrale kontrollorgan , og godkjenner at kontrollutvalet legg til grunn dei føresetnader og strategiar for kontrollarbeidet som går fram av planen. 2. Kontrollutvalet får mandat til å tilpasse planen ved eventuelle endra føresetnadar. T 4/21 Revisjonsrapport - Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga på området offentlege anskaffingar Behandling i Kontrollutvalet Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor Anne Jorunn Vatne frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), orienterte om observasjonar og funn frå «Etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga på området for offentlege anskaffingar».

6 6 Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget tar «Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på området offentlige anskaffelser», til etterretning. 2. Fylkestinget tar «Revisorbrev nr 1», til etterretning. 3. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektør følge opp tilrådingane, slik dei går fram av «Revisorbrev nr 1» og revisjonsrapporten «Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser» 1. Fylkestinget tar «Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på området offentlige anskaffelser», til etterretning. 2. Fylkestinget tar «Revisorbrev nr. 1», til etterretning. 3. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektør følge opp tilrådingane, slik dei går fram av «Revisorbrev nr. 1» og revisjonsrapporten «Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser» T 5/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter 6-17 i opplæringsforskrifta" Behandling i Kontrollutvalet Partner Birte Bjørkelo, Iver Fiksdal og Helga Rognstad frå Risk Advisory i Deloitte as presenterte observasjonar og funn frå undersøkinga av «Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter 6-17 i opplæringsforskrifta. Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget tar rapporten «Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter 6-17 i opplæringsforskrifta», til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren følgje opp tilrådingane slik desse går fram av punktet «Oppsummering» i saksframlegget, med tilbakemelding til kontrollutvalet innan 1. september Behandling i Fylkestinget Torgeir Dahl (H) fremma spørsmål om sin habilitet som ordførar i Molde kommune (vertskommune) og gjekk frå under røystinga. 45 voterande. Yvonne Wold (SV) fremma spørsmål om sin habilitet som ordførar i Rauma kommune (vertskommune) og gjekk frå under røystinga. 44 voterande. Torgeir Dahl (H) blei samrøystes kjend habil. Yvonne Wold (H) blei samrøystes kjend habil. Torgeir Dahl (H) og Yvonne Wold (SV) tok sete igjen. 46 voterande.

7 7 Victoria Smenes (KRF) fremma på vegner av seg sjølv, KRF og Monica Molvær (H) og følgjande forslag: «Nytt punkt 3: Sak om innhald i ny avtale med Tøndergård skal fremjast for Utdannings- og kompetanseutvalet sitt møte 2. september 2021, der inntak og kvalitet òg vurderast.» Votering: Kontrollutvalets innstilling blei samrøystes vedteke. Forslaget fremma av Victoria Smenes (KRF) blei samrøystes vedteke. 1. Fylkestinget tar rapporten «Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter 6-17 i opplæringsforskrifta», til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren følgje opp tilrådingane slik desse går fram av punktet «Oppsummering» i saksframlegget, med tilbakemelding til kontrollutvalet innan 1. september Sak om innhald i ny avtale med Tøndergård skal fremjast for Utdannings- og kompetanseutvalet sitt møte 2. september 2021, der inntak og kvalitet òg vurderast. Protokolltilførsel frå Kristin Sørheim (SP): Eg meiner ordførar Torgeir Dahl i Molde, som er vertskommune for TSR, er inhabil i saka. Molde kommune er å sjå på som part i saka når TSR er organisert slik den er. Erik Kursetgjerde (AP) tok sete. 47 voterande. T 6/21 Oppfølging - tilbakemelding til rapport frå undersøking av budsjett- og økonomistyringsprosessane Behandling i Kontrollutvalet Ass. fylkeskommunedirektør Gunn Randi Seime og økonomisjef Geir Fjørtoft orienterte nærare om administrasjonen sin tilbakemelding når det gjeld fylkestinget sitt vedtak knytta til rapporten «Budsjett og økonomistyringsprosessane». Director/rådgivning Øyvind Sunde frå BDO as orienterte nærare om sin gjennomgang av tilbakemeldinga. Partner Morten Thuve deltok. Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet Fylkestinget tar fylkeskommunedirektøren sitt høyringssvar til rapporten frå undersøkinga av «Budsjett- og økonomistyringsprosessane», til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide ei handlingsplan til kvar tilråding i rapporten «Budsjett- og økonomistyringsprosessane» med tiltak, prioritering og frist for gjennomføring. Tilbakemelding gis til kontrollutvalet innan 1. september 2021.

8 8 1. Fylkestinget tar fylkeskommunedirektøren sitt høyringssvar til rapporten frå undersøkinga av «Budsjett- og økonomistyringsprosessane», til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide ei handlingsplan til kvar tilråding i rapporten «Budsjett- og økonomistyringsprosessane» med tiltak, prioritering og frist for gjennomføring. Tilbakemelding gis til kontrollutvalet innan 1. september T 7/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova 11-8, 1. ledd - U-15/21 (Runde Miljøsenter AS -omstrukturering - nedsal i fylkeskommunen si aksjeportefølgje) Forslag til vedtak: Fylkestinget tek fylkesutvalet sitt vedtak i sak U-15/21, jfr kommunelova 11-8, 1. ledd til orientering. Behandling i Fylkestinget Jakob Vorren (AP) fremma spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Runde Miljøsenter og gjekk frå under røystinga. 46 voterande. Jakob Vorren (AP) blei samrøystes kjend inhabil etter forvaltningslova 6 1.ledd bokstav e. 46 voterande. Fylkestinget tek fylkesutvalet sitt vedtak i sak U-15/21, jfr kommunelova 11-8, 1. ledd til orientering. Jakob Vorren (AP) tok sete igjen. 47 voterande. T 8/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova 11-8, 1. ledd - U-17/21 (Endring av budsjett 2021) Forslag til vedtak: Fylkestinget tek fylkesutvalet sitt vedtak i sak U-17/21, jfr kommunelova 11-8, 1. ledd til orientering. Fylkestinget tek fylkesutvalet sitt vedtak i sak U-17/21, jfr kommunelova 11-8, 1. ledd til orientering.

9 T 9/21 Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune 9 Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget vedtek «Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune» slik denne framstår som vedlegg til dette saksframlegget. Behandling i Fylkestinget Bernt Venås (SP) fremma på vegner av seg sjølv og Senterpartiet følgjande forslag: «Fylkestinget ber om at det blir gjort ein ny gjennomgang av godtgjersle for folkevalde med sikte på reduksjon til budsjettbehandlinga for 2022.» Votering: Fylkesutvalets innstilling blei samrøystes vedteke. Forslaget fremma av Bernt Venås (SP) fekk 22 røyster (SP, 1AP, 3H, 1KRF, MDG, R, SV, UVS, V) og fall. Vedtak i Fylkestinget Fylkestinget vedtek «Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune» slik denne framstår som vedlegg til dette saksframlegget. T 10/21 Fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier Behandling i Fylkesutvalet Kristin Sørheim (SP) fremma følgjande forslag på vegner av seg sjølv og Tove-Lise Torve (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Jan Ove Tryggestad (SP), Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Yvonne Wold (SV), Carl Johansen (MDG) og Pål Farstad (V): «Fylkestinget vedtek at ungdomspartia til dei partia som er representert på fylkestinget skal få stemmestøtte frå fylket. Ungdomspartia får ei støtte på kr som grunnbeløp, resterande avsett beløp blir fordelt etter stemmestøtte til partia ved siste fylkestingsval. Den årlege støtteramma til ungdomspartia blir fastsett i økonomiplanen. Fylkestinget fastset ei støtteramme til ungdomspartia på kr for I 2021 vert beløpet å dekkje frå fylkesutvalet sin reservepost.» Frank Sve (FRP) fremma følgjande forslag: «Saka blir utsett» Votering - utsettingsforslaget: Forslaget fekk 5 røyster og fall (FRP og H), medan 8 røysta mot. Votering: Forslaget frå Kristin Sørheim med fleire fekk 8 røyster (AP, SP, V, KRF, SV og MDG) og blei vedtatt, medan 5 røysta mot (H og FRP).

10 Innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget vedtek at ungdomspartia til dei partia som er representert på fylkestinget skal få stemmestøtte frå fylket. 10 Ungdomspartia får ei støtte på kr som grunnbeløp, resterande avsett beløp blir fordelt etter stemmestøtte til partia ved siste fylkestingsval. Den årlege støtteramma til ungdomspartia blir fastsett i økonomiplanen. Fylkestinget fastset ei støtteramme til ungdomspartia på kr for I 2021 vert beløpet å dekkje frå fylkesutvalet sin reservepost. Behandling i Fylkestinget Votering: Fylkesutvalets innstilling fekk 28 røyster og blei vedteke, medan 19 røysta (FRP, H, NML, SUNML, UVS) imot. Vedtak i Fylkestinget Fylkestinget vedtek at ungdomspartia til dei partia som er representert på fylkestinget skal få stemmestøtte frå fylket. Ungdomspartia får ei støtte på kr som grunnbeløp, resterande avsett beløp blir fordelt etter stemmestøtte til partia ved siste fylkestingsval. Den årlege støtteramma til ungdomspartia blir fastsett i økonomiplanen. Fylkestinget fastset ei støtteramme til ungdomspartia på kr for I 2021 vert beløpet å dekkje frå fylkesutvalet sin reservepost. T 11/21 Fast møte- og talerett for andre enn valde medlemar i folkevalde organ Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sjå til at deltaking i form av møte- og talerett i folkevalde organ for ulike interessenter, skjer i samsvar med det til einkvar tid gjeldane lov- og forskriftsverk og vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sjå til at deltaking i form av møte- og talerett i folkevalde organ for ulike interessenter, skjer i samsvar med det til einkvar tid gjeldane lov- og forskriftsverk og vedtak i fylkestinget. Tove Henøen (SP) fekk permisjon fram til kl voterande.

11 11 T 12/21 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2020 Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Møre og Romsdal fylkeskommune sin rekneskap samt årsmelding for 2020 blir vedtatt slik det går fram av saka inklusiv vedlegg, med dei merknader som går fram av revisjonsmelding for 2020 frå Møre og Romsdal revisjon SA. 2. Driftsbudsjettet for 2021 blir endra slik: Beløp Auka driftsrammer 2021 (jf. tabell 3.1) Reduserte driftsrammer 2021 (jf. tabell 3.2) Overført til Investeringsrekneskapen - Tunnellsikringsmidler Bruk av sentralt disposisjonsfond Investeringsbudsjettet for 2021 blir endra slik: Beløp Rebudsjetterte investeringsprosjekt ( jf. tabell 4.4.1) Nye/reduserte løyvingar (jf. tabell 4.4.1) Aksjar/utlån Kirkegata 1A AS og Todalsfjordprosjektet AS (jf.tabell 4.2.2) I alt auka investeringar Finansiert slik: Beløp Bruk av lån Overføring frå driftsrekneskapen Tunnellsikringsmidler Bruk av bundet investeringsfond - Enova Overføring rassikringsmidler frå SVV tildeling Bruk av investeringsfond I alt finansiert Fylkeskommunedirektøren bes spesielt følgje opp dei ansvarsområda som har hatt meirforbruk i Behandling i Fylkestinget Tove Henøen (SP) tok sete. 47 voterande. 1. Møre og Romsdal fylkeskommune sin rekneskap samt årsmelding for 2020 blir vedtatt slik det går fram av saka inklusiv vedlegg, med dei merknader som går fram av revisjonsmelding for 2020 frå Møre og Romsdal revisjon SA.

12 2. Driftsbudsjettet for 2021 blir endra slik: 12 Beløp Auka driftsrammer 2021 (jf. tabell 3.1) Reduserte driftsrammer 2021 (jf. tabell 3.2) Overført til Investeringsrekneskapen - Tunnellsikringsmidler Bruk av sentralt disposisjonsfond Investeringsbudsjettet for 2021 blir endra slik: Beløp Rebudsjetterte investeringsprosjekt ( jf. tabell 4.4.1) Nye/reduserte løyvingar (jf. tabell 4.4.1) Aksjar/utlån Kirkegata 1A AS og Todalsfjordprosjektet AS (jf.tabell 4.2.2) I alt auka investeringar Finansiert slik: Beløp Bruk av lån Overføring frå driftsrekneskapen Tunnellsikringsmidler Bruk av bundet investeringsfond - Enova Overføring rassikringsmidler frå SVV tildeling Bruk av investeringsfond I alt finansiert Fylkeskommunedirektøren bes spesielt følgje opp dei ansvarsområda som har hatt meirforbruk i 2020.

13 13 T 13/21 Endring av budsjettet for 2021 Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Driftsbudsjettet for 2021 blir endra slik: (i heile tusen) Tiltak: Auka utgift/ red. inntekt Red utgift/ auka inntekt Ramme D10 Kulturtenester -redusert trekk reisekostnader Ramme D02 Politisk verksemd- auka trekk reisekostnader Ramme D03 Stabsfunksjonar BYE - auka trekk reisekostnader Ramme D03 Stabsfunksjonar ex. BYE- auka trekk reisekostnader Ramme D05 Vidaregåande opplæring- auka trekk reisekostnader Ramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal- auka trekk reisekostnader Ramme D09 Tannhelsetenester- auka trekk reisekostnader Ramme D11 Regional- og nærngsutvikling - auka trekk reisekostnader Ramme D12 Samferdselstenester- auka trekk reisekostnader Ramme D14 Sentrale kontrollorgan - auka trekk reisekostnader Auke avdrag tilsvarande berekna minimumsavdrag Ramme D01 Tilskot til Hafast AS Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen- rassikring Korsmyra-Indreeide SUM Investeringsbudsjettet for 2021 blir endra slik: (i heile tusen) Tiltak: Auka utgift/ red. inntekt Red utgift/ auka inntekt Auke prosj. T751 Kompetanseklinikk Ålesund Auke prosjekt 6B36 Rassikring Korsmyra-Indreeide Auka overføring frå driftsrekneskapen rassikring Korsmyra-Indreeide Auke prosjekt 6B39 Nordøyvegen Auka låneopptak Auka mva. kompensasjon Redusert låneopptak Auka overføring frå andre - Statens vegvesen Netto budsjettendring: Fylkestinget vedtek å auke opptak av lån i 2021 frå 1 759,4 mill. kroner til 1 974,7 mill. kroner

14 1. Driftsbudsjettet for 2021 blir endra slik: (i heile tusen) Tiltak: Auka utgift/ red. inntekt Red utgift/ auka inntekt Ramme D10 Kulturtenester -redusert trekk reisekostnader Ramme D02 Politisk verksemd- auka trekk reisekostnader Ramme D03 Stabsfunksjonar BYE - auka trekk reisekostnader Ramme D03 Stabsfunksjonar ex. BYE- auka trekk reisekostnader Ramme D05 Vidaregåande opplæring- auka trekk reisekostnader Ramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal- auka trekk reisekostnader Ramme D09 Tannhelsetenester- auka trekk reisekostnader Ramme D11 Regional- og nærngsutvikling - auka trekk reisekostnader Ramme D12 Samferdselstenester- auka trekk reisekostnader Ramme D14 Sentrale kontrollorgan - auka trekk reisekostnader Auke avdrag tilsvarande berekna minimumsavdrag Ramme D01 Tilskot til Hafast AS Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen- rassikring Korsmyra-Indreeide SUM Investeringsbudsjettet for 2021 blir endra slik: (i heile tusen) Tiltak: Auka utgift/ red. inntekt Red utgift/ auka inntekt Auke prosj. T751 Kompetanseklinikk Ålesund Auke prosjekt 6B36 Rassikring Korsmyra-Indreeide Auka overføring frå driftsrekneskapen rassikring Korsmyra-Indreeide Auke prosjekt 6B39 Nordøyvegen Auka låneopptak Auka mva. kompensasjon Redusert låneopptak Auka overføring frå andre - Statens vegvesen Netto budsjettendring: Fylkestinget vedtek å auke opptak av lån i 2021 frå 1 759,4 mill. kroner til 1 974,7 mill. kroner T 14/21 Årsrapport bygg- og eigedomstenester 2020 Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget tar årsrapporten for bygg- og eigedomstenester til vitande. Fylkestinget tar årsrapporten for bygg- og eigedomstenester til vitande.

15 15 T 15/21 Campus Kristiansund - Leigeavtale og driftsselskap Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Møre og Romsdal fylkeskommune inngår leigeavtale med Devoldholmen Utvikling AS (DUAS) om kontorareal mm i Campus Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren får mynde til å forhandle fram og signere leigeavtalen innanfor kostnadsramma gitt i saka. 2. Møre og Romsdal fylkeskommune teiknar aksjar for inntil 2,5 mill kr. i eit framtidig driftsselskap for Campus Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren vil kome med eit endeleg forslag om aksjekjøp/størrelse til neste fylkesting. 1. Møre og Romsdal fylkeskommune inngår leigeavtale med Devoldholmen Utvikling AS (DUAS) om kontorareal mm i Campus Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren får mynde til å forhandle fram og signere leigeavtalen innanfor kostnadsramma gitt i saka. 2. Møre og Romsdal fylkeskommune teiknar aksjar for inntil 2,5 mill kr. i eit framtidig driftsselskap for Campus Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren vil kome med eit endeleg forslag om aksjekjøp/størrelse til neste fylkesting. T 17/21 Modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv Behandling i Fylkesutvalet Per Vidar Kjølmoen (Ap) fremma følgande forslag på vegner av seg sjølv, Tove-Lise Torve, Kristin Sørheim (Sp), Jan Ove Tryggestad (Sp), Pål Farstad (V), Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Yvonne Wold (SV) og Carl Johansen (MDG): «Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren lyse ut ei 100 prosent fylkeskommunal stilling som koordinator for eit seriøst arbeidsliv, jamfør vedtak i sak T-95/20. Fylkeskommunedirektøren skal i samarbeid med partane i arbeidslivet greie ut ein eigen modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal, jamfør vedtak i sak U-163/20. Koordinatoren skal ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge fram forslaget til modell i ei eiga sak». Votering: Fylkeskommunedirektøren si innstilling blei sett opp i mot forslaget frå Per Vidar Kjølmoen (AP) med fleire. Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen med fleire fekk 8 røyster (AP, SP, SV, V, MDG og KRF) og blei vedtatt, medan 5 røysta for fylkeskommunedirektøren si innstilling (H og FRP). Innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren lyse ut ei 100 prosent fylkeskommunal stilling som koordinator for eit seriøst arbeidsliv, jamfør vedtak i sak T-95/20. Fylkeskommunedirektøren skal i samarbeid med partane i arbeidslivet greie ut ein eigen modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal, jamfør vedtak i sak U-163/20. Koordinatoren skal ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge fram forslaget til modell i ei eiga sak.

16 Protokolltilførsel frå Frank Sve (FRP): 16 Fleirtalet ved SP, AP osv vedtek å opprette ei 100% koordinatorstilling for å kontrollere bygg og anleggskontrakter. Dette er å slå inn opne dører, då bygg og anleggskontroll i fylkeskommunen viser seg å vere godt fundamentert og under god kontroll av fylkeskommunedirektøren som stettar lover og regler innan området. I ein situasjon der fleirtalet kuttar fleire titals millionar av kroner innan vidaregåande skular som sjølvsagt rammar tilsette innan området, er det direkte forkastelig å auke administrasjonen på områder som fylkeskommunedirektøren ikkje ynskjer å prioritere i drifta av fylkeskommunen. Saka verkar direkte som ei rein AP og SP sak om innføringa av ein LO koordinator i den fylkeskommunale drifta. Vi ber kontrollutvalget undersøke denne agendaen og det uryddige at det her ser ut til at ein «LO koordinator» skal tilsetjast i fylkeskommunen, og at fleirtalet direkte blandar seg inn i eit driftsområde som fylkeskommunedirektøren har ansvaret for jamf kommunelova. FrP meiner ei ny stilling i fylkeskommunen skal dersom ein har for mykje pengar, brukast til vidaregåande skule. Behandling i Fylkestinget Monica Molvær (H) fremma følgjande forslag: «Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren arbeide vidare med å avklare eventuell etablering av Fair Play Møre og Romsdal eller ei liknande ordning i samarbeid med partane i arbeidslivet, bygg- og anleggsbransjen og offentlege og private byggherrar.» Votering: Det blei votert alternativt over fylkesutvalets innstilling og forslaget fremma av Monica Molvær (H). Fylkesutvalets innstilling fekk 28 røyster og blei vedteke, medan 19 røysta (H, FRP, NML, SUNML, UVS) for forslaget fremma av Monica Molvær (H). Vedtak i Fylkestinget Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren lyse ut ei 100 prosent fylkeskommunal stilling som koordinator for eit seriøst arbeidsliv, jamfør vedtak i sak T-95/20. Fylkeskommunedirektøren skal i samarbeid med partane i arbeidslivet greie ut ein eigen modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal, jamfør vedtak i sak U-163/20. Koordinatoren skal ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge fram forslaget til modell i ei eiga sak. T 16/21 Politisk regelverk for byggesaker Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget godkjenner politiske regelverk for byggesaker.

17 17 Behandling i Fylkestinget Kristin Sørheim (SP) fremma på følgjande forslag: «Retningsliner for kunstnarleg utsmykning osv vert oversendt kultur-, næring- og folkehelseutvalet for behandling før det vert lagt til retningslinene for byggeprosjekt.» Votering: Fylkesutvalets innstilling blei samrøystes vedteke. Forslaget fremma av Kristin Sørheim (SP) fekk 43 røyster og blei vedteke, medan 4 røysta (4H) imot. Vedtak i Fylkestinget Fylkestinget godkjenner politiske regelverk for byggesaker. Retningsliner for kunstnarleg utsmykning osv vert oversendt kultur-, næring- og folkehelseutvalet for behandling før det vert lagt til retningslinene for byggeprosjekt. Møtet slutt kl

18 Fylkestinget tok til tysdag 20. april 2020 kl , fjernmøte jf. kommunelova 11-7 (digitalt møte), under leiing av fylkesordførar Tove- Lise Torve. 18 Endringar i samansetninga går fram av sidene 1 og 2 47 voterande. Sak T-24/21 Uttale - Ny eksporteining bør leggast til Møre og Romsdal, blei samrøystes satt på sakskartet. Skriftleg svar på spørsmålet frå Frank Sve (FRP) om ferje rute 21 er sendt til fylkestingsmedlemene. T 18/21 K2003 Talevarsling - forprosjekt Samrøystes innstilling frå Fylkesutvalet Fylkestinget godkjenner forprosjekt for K2003 Talevarsling for gjennomføring etter alternativ Fylkestinget føresett at naudsynt tilleggsfinansiering vert innarbeidd i Økonomiplan med handlingsprogram med budsjett for Fylkestinget gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å starte prosjektet og disponere investeringsmidlar innanfor investeringsbudsjettet for prosjektet i gjeldande økonomiplan på 16 mill. kroner i Prioritering av tiltak skal vere basert på ein risikovurdering. Samrøystes vedtak i Fylkestinget Fylkestinget godkjenner forprosjekt for K2003 Talevarsling for gjennomføring etter alternativ Fylkestinget føresett at naudsynt tilleggsfinansiering vert innarbeidd i Økonomiplan med handlingsprogram med budsjett for Fylkestinget gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å starte prosjektet og disponere investeringsmidlar innanfor investeringsbudsjettet for prosjektet i gjeldande økonomiplan på 16 mill. kroner i Prioritering av tiltak skal vere basert på ein risikovurdering. T 19/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen Samrøystes vedtak i Fylkesutvalet Fylkestinget i Møre og Romsdal nedklassifiserer fylkesveg 5830 Muldsvorvegen i Volda kommune til kommunal veg.

19 19 Samrøystes vedtak i Fylkestinget Fylkestinget i Møre og Romsdal nedklassifiserer fylkesveg 5830 Muldsvorvegen i Volda kommune til kommunal veg. T 20/21 Spørsmål fra Anne Marie Fiksdal (FRP) om venterom for kollektivtransport Vestnes sentrum Fylkesordføraren sitt svar på spørsmålet : Fylkesordførar har vore i kontakt med samferdselsavdelinga og fått følgande skriftlege tilbakemelding på problemstillingane Fiksdal tek opp i sine spørsmål: «Venterommet ved hurtigbåtkaia Første januar i år vart hurtigbåten mellom Vestnes og Molde lagt ned, bakgrunnen for nedlegginga var vedtekne innsparingar som følgje av prosessen rundt Omstilling Innføring av Autopassordninga på ferjestrekninga Molde Vestnes og dermed passasjerfri betaling på ferje var ein direkte årsak til at det parallelle tilbodet vart avvikla. Ut i frå at hurtigbåtruta vart lagt ned, vart også avtalen som Møre og Romsdal fylkeskommune har med Molde og Romsdal havn om drift- og vedlikehald av ilandstigingsanlegga i Molde og Vestnes sagt opp. Som følge av dette er venterommet som vart nytta av reisande med hurtigbåten låst. Også med bakgrunn i koronasituasjonen er fylkeskommunen av den oppfatning at det ikkje vil vere gunstig å opne venterommet slik situasjonen med smitte no er. Eit opent venterom vil krevje hyppig og grundig reinhald. Venterom kan og vere stadar som kan bli nytta som møtestad for ungdom, noko som vil gjere det ekstra krevjande i ein koronasituasjon. Eigedomstilhøva ved hurtigbåtkaia Når det gjeld eigedomstilhøva, syner matrikkelen at det er Vestnes kommune som står som heimelshavar av grunnen der leskuret er oppsett (nr. 46/57), det var også kommunen som bygde leskuret i si tid. Matrikkelen syner også at kommunen står som står som heimelshavar av grunnen der piren og venterommet er lokalisert (nr. 46/22). Ut i frå dette er det truleg Vestnes kommune som er eigar av venterommet. Det er vegeigar som er ansvarleg for å etablere og vedlikehalde leskur på sine respektive vegar, i dette tilfellet Vestnes kommune (jf. Veglova 1 og 2). Møre og Romsdal fylkeskommune har tidlegare bidrege med midlar til utbygging av området rundt hurtigbåten og vi set oss gjerne ned samen med Vestnes kommune for å finne løysingar for dei bussreisande. Litt om busstilbodet For reisande med buss er det etablert eige busskur nærare bussoppstillinga. Fylkeskommunen er i den seinare tid gjort kjend med at dette skuret i nokre høve kan vere noko knapt i tillegg til at utforminga gjer det eksponert for ver og vind.

20 20 I samband med nedlegginga av hurtigbåten vart dei fleste lokalbussane lagt om til å gå til Furneset ferjekai, noko som har redusert behov for venterom for passasjerar som reiser mellom Vestnes og Molde. For passasjerar som reiser mellom Åndalsnes og Ålesund med lokalbuss er det lagt opp til bussbyte på Vestnes hurtigbåt. På enkelte avgangar er det ventetid på opptil 30 minutt. I dag er det ikkje rutebussar som lengre køyrer forbi Vestnes Brygge, dette fordi Vestnes kommune ønskjer å nytte Vestnes hurtigbåtkai/katholmen som samlingsstad for busstrafikken». Med bakgrunn i opplysningar frå administrasjonen gir fylkesordførarar følgande svar på representanten Anne Marie Fiksdal sine spørsmål: I og med at hurtigbåtruta er lagt ned, har fylkeskommunen sagt opp avtalen med Molde og Romsdal hamn om drift- og vedlikehald av ilandstigingsanlegga for hurtigbåten. Det er Vestnes kommune som eig grunnen der det tidlegare venterom ligg, og mest truleg eig Vestnes kommune også sjølve bygninga. Med bakgrunn i desse opplysningane er det ikkje naturleg at fylkeskommunen opnar venterommet slik representanten Fiksdal ber om. Fiksdal er oppteke av at dei bussreisande skal ha gode løysningar under reise. Fylkesordførar støtter dette, og vil be fylkeskommunedirektøren ta kontakt med Vestnes kommune for å finne gode løysingar for busstrafikken og dei reisande. T 21/21 Interpellasjon frå Kristin Sørheim (SP) om etablering av statlege arbeidsplassar Fylkesordføraren sitt svar på interpellasjonen : Kan fylkesordføraren ta initiativ til, i lag med Smøla kommune, å fremme Smøla kommune som lokalitet for etablering av statlege arbeidsplassar knytt til kontroll og forvaltning av produksjonsavgift på fisk? Det er positivt at representanten Sørheim ser moglegheiter for nye statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal, konkret på Smøla i dette tilfellet. Møre og Romsdal treng fleire statlege arbeidsplassar. Når det gjeld saksområdet knytt til kontroll og forvaltning av produksjonsavgift på fisk, har fylkesordførar bedt administrasjonen om å undersøke korleis oppgåvene vil bli handtert og meldt tilbake følgjande: «Stortinget har vedtatt å opprette ei særavgift på produksjon av laks, ørret og regnbueørret oppdretta i sjø i norsk territorialfarvatn. Avgifta er på 40 øre per kilo og gjeld frå 1. januar Dette vil gje Staten ei årleg inntekt på om lag 500 mill. kroner, som skal tilførast Havbruksfondet, og som deretter blir fordelt til kommunar og fylkeskommunar som ein del av dette. Grunnlaget for avgifta er produksjonsdata som oppdrettselskapa rapporterer inn årleg til Fiskeridirektoratet. Desse data vert så delt med Skatteetaten, som har ansvar for å krevje inn avgifta og utføre kontroll. På direkte spørsmål frå fylkeskommunen svarer Skatteetaten at denne produksjonsavgifta vil bli forvalta som ei særavgift, og at det allereie finst ein landsdekkande organisasjonsstruktur som handterer slike avgifter.

21 21 Skatteetaten vil også bruke data frå andre myndigheiter, som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, for å sikre at avgifta blir forvalta etter regelverket. Det betyr at dei ikkje ser behov for fleire tilsette i Skatteetaten, eller ei ny eining for å løyse denne oppgåva». Representanten Sørheim viser i sin interpellasjon til at det er tatt initiativ til å opprette eit eige kontrollorgan for å følgje opp registreringa frå selskapa og sørge for forvaltning og utdeling av pengane frå Havbruksfondet. Dette har ikkje administrasjonen greidd å finne dokumentasjon på. Tvert i mot så seier Skatteetaten at det ikkje vil bli etablert ei slik eining. Med bakgrunn i opplysningane henta inn frå administrasjonen, vurderer fylkesordførar det som lite sannsynleg at eit initiativ slik Sørheim foreslår vil føre fram. Men dersom det kjem nye eller andre opplysningar i saka som skulle tilseie noko anna, vil fylkesordførar og fylkeskommunen sjølvsagt samarbeide med Smøla kommune for å sjå om vi saman skal fremme Smøla som lokalitet for statlege arbeidsplassar knytt til produksjonsavgifta på fisk. Arbeidet for fleire statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal må halde fram. Og alle initiativ som kjem frå ulike aktørar må takast på alvor og undersøkast nærare. Det er difor viktig at moglegheiter som kan vere aktuelle blir spelt inn for vurdering, slik representanten Sørheim har gjort. Eit nytt moglegheitsrom har blitt meir aktuelt etter koronapandemien. Fleire har oppdaga, og erfart, at man ikkje treng å vere på kontoret for å gjere arbeidet sitt. Fylkesordførar meiner fylkeskommunen må arbeide vidare med desse moglegheitene. Statlege tilsette vil framover kunne ha arbeidsstad kvar som helst i landet. Dette er og noko regjeringa har opna opp for, og som representanten Sørheim er inne på i siste avsnitt av sin interpellasjon. Her ser fylkeskommunen moglegheiter for at fleire kan bu og arbeide i Møre og Romsdal, men vere tilsett i ein statleg etat med hovudsete ein annan stad i landet. Fylkesordførar meiner vi har mange lokale kontorfellesskap rundt i Møre og Romsdal som kan vere attraktive for folk med fleksibel arbeidsstad. Difor vil administrasjonen, i samarbeid med regionråda, no arbeide med raskt å få i stand ein felles kampanje som kan marknadsføre tilboda for dei som kan ta med seg arbeidsoppgåvene og utføre desse i Møre og Romsdal. T 22/21 Spørsmål fra Pål Farstad (V) om toalett og venterom ved fylkesvegkaier Fylkesordføraren sitt svar på spørsmålet : Representanten Pål Farstad viser til vedtak i samferdselsutvalet , om toalett og venterom ved Seivika ferjekai, og spør fylkesordførar om saka blir følgt opp og realisert i tråd med vedtaket. Fylkesordførar har vore i kontakt med fylkesvegavdelinga.

22 Dei bekreftar at toalett og venterom blir bygd på Seivika ferjekai. 22 Venterommet og toaletta blir bygd som ein del av det tekniske bygget Fjord1 bygger i forbindelse med elektrifisering av ferjene. Fjord1, med Christie som entreprenør, venter på løyve for igangsetting frå kommunen for å starte arbeidet. Fylkesordførar har motteke melding om at ein reknar med at anlegget er ferdig bygd i løpet av året. Pål Farstad (V) takka for svaret. T 23/21 Regionreforma - fullmakt til å inngå avtale om overtaking av fiskerihamner Samrøystes tilråding frå Fylkesutvalet Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å inngå naudsynte avtalar for å overta eigarskapet til fiskerihamneanlegg som er viktige for fylkeskommunal infrastruktur. Samrøystes vedtak i Fylkestinget Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å inngå naudsynte avtalar for å overta eigarskapet til fiskerihamneanlegg som er viktige for fylkeskommunal infrastruktur. T 24/21 Uttale - Ny eksporteining bør leggast til Møre og Romsdal Samrøystes vedtak i Fylkestinget Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at den nye statlege eininga som skal fremje norsk eksport vert lagt til i Møre og Romsdal, nærare bestemt til eksporthovudstaden Ålesund. Det vil styrke norsk eksport, fordi: Møre og Romsdal har det mest eksportintensive næringslivet i landet. Eksportinntekter per sysselsett (eks. petroleum) er meir enn det doble av landsgjennomsnittet. Samla eksport frå Møre og Romsdal i 2019 var 80 mrd. kroner. Eksportinntektene i Møre og Romsdal har auka med 50 prosent frå 2012 til 2019, medan utviklinga i landet samla var tilnærma flat. Vi kan eksport! Det eksportretta næringslivet i Møre og Romsdal er den største brukaren av tenestene til både GIEK og Eksportkreditt, med 38% av tildelingane dei siste fem åra. Møre og Romsdal har også det Innovasjon Norge-kontoret i landet som forvaltar mest virkemiddel. I Møre og Romsdal kan den nye eksporteininga ha tett dialog med bedrifter, kunnskapsmiljø og andre finansinstitusjonar som til saman utgjer støttesystemet for eksportbedriftene som Norge er avhengige av. Møre og Romsdal har ei verdsleiande havklynge med sterke bedrifter innanfor maritim og marin næring, komplettert med gode og relevante utdannings- og forskingsmiljø.

23 23 Møre og Romsdal har også ein eksportretta prosessindustri, som til dømes Hydro Aluminium, to gass-landføringsanlegg, Nyhamna og Tjeldbergodden, samt landets leiande eksportretta møbelnæring. Ålesund er hovudstaden for det eksportretta næringslivet på Nordvestlandet, og sentrum for ein attraktiv bu- og arbeidsmarknadsregion med innbyggjarar. I tillegg til eksportretta bedrifter finn vi her finansinstitusjonar med høg næringslivskompetanse. Her finn vi også NTNU, Norsk Maritimt Kompetansesenter, eit leiande simulatormiljø, inkubatormiljø, stor omstillings- og innovasjonskompetanse og næringsklynger som GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea. Samla har Ålesundsregionen kompetanse og kraft til å etablere og utvikle ein organisasjon som den nye eksporteininga krev. Saka om lokalisering av den nye eksporteininga handlar om kvar ein best kan utvikle og forsterke det eksportretta arbeidet. Samtidig handlar dette også om lokalisering av statlege arbeidsplassar. Møre og Romsdal er eit fylke som ligg svært lågt i andel statlege arbeidsplassar. Her er berre 8 prosent av dei sysselsette statlege tilsette, medan snittet for landet er nær 12 prosent. Vi viser til at to regjeringsoppnemnde utval, Distriktsnæringsutvalet NOU 2020:12 og Demografiutvalet NOU 2020:15, på fagleg grunnlag har framheva at det vil vere ein styrke for statlege etatar å vere lokalisert saman med sterke næringsmiljø i ulike delar av landet. Av erfaring gir dette vekst også i anna forretningsmessig tenesteyting. RS 1/21 Oversikt over saker til oppfølging 2020 og fylkesutvalet og fylkestinget Samrøystes vedtak i Fylkestinget Utvalet tek referatsaka til orientering. Minner om budsjettseminar 26. april 2021 kl Detaljert program vil bli sendt ut. Minner om møte med gruppeleiarane fredag 23. april kl for drøfting av digitale/fysiske møter framover. Møtet blei heva kl

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Mette Belden Medlem UAVH. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.04.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Møterom, Hotel Union, Geiranger Dato: 17.10.2016 Tid: 18:00 Protokoll nr: 13/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Leif Elde Nestleiar SAFO Erik Husby Medlem NAV

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Leif Elde Nestleiar SAFO Erik Husby Medlem NAV Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.05.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Mellvin Steinsvoll Medlem AP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Mellvin Steinsvoll Medlem AP Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 111, Fylkeshuset, Molde Dato: 15.11.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Skarvøy Leiar Anne Lise

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 22.03.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 3/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 8/2019

Møteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 8/2019 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 27.06.2019 Tid: 10:30 Protokoll nr: 8/2019 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018

Møteprotokoll. Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 23.05.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Skarvøy Leiar Anne Lise

Detaljer

«Fylkestinget vedtek at ein i budsjett og handlingsprogram punkt for skal nytte kommunelova sin adgang til minimumsavdrag på lån.

«Fylkestinget vedtek at ein i budsjett og handlingsprogram punkt for skal nytte kommunelova sin adgang til minimumsavdrag på lån. Behandling i Fylkestinget - 11.12.2018 Kristin Sørheim (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Ingunn Golmen (SP), Jan Ove Tryggestad (SP), Marit Nerås Krogsæter (SP), Gerda Tolaas (SP), Iver Nordseth (V),

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Charles Tøsse Medlem H Iver G. Nordseth Medlem V Frank Sve Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Charles Tøsse Medlem H Iver G. Nordseth Medlem V Frank Sve Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 07.09.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie Sørheim

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Medlem AP Hans Olav Myklebust Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: Sunnmøre museum, Ålesund Dato: 04.05.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann-Kathrin Storøy Medlem H Line Hatmosø Hoem Medlem AP John John Bruseth Nestleiar MDG

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann-Kathrin Storøy Medlem H Line Hatmosø Hoem Medlem AP John John Bruseth Nestleiar MDG Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.10.2016 Tid: 09:30 Protokoll nr: 6/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

Regional- og næringsutvalet Møtestad: Giske kommune, rådhuset, kommunestyresalen Dato: Tid: 13:15 Protokoll nr: 2/2018

Regional- og næringsutvalet Møtestad: Giske kommune, rådhuset, kommunestyresalen Dato: Tid: 13:15 Protokoll nr: 2/2018 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Giske kommune, rådhuset, kommunestyresalen Dato: 13.03.2018 Tid: 13:15 Protokoll nr: 2/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin Steinsvoll Medlem AP Ann Kristin Sørvik Medlem SP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin Steinsvoll Medlem AP Ann Kristin Sørvik Medlem SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 30.08.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/17 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torleiv Rogne Medlem UVS Mellvin

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Elida Solheim Medlem FRP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Elida Solheim Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 13.02.2019 Tid: 11:00 Protokoll nr: 1/2019 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Skarvøy Leiar Anne Lise

Detaljer

Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018

Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: 24.01.2018 Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 17.11.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 30.01.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V:

Behandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: Behandling i Fylkesutvalet - 18.11.2014 Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: «Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-18 Utdanning - Fagskolene

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem SP Oddny Lisbeth Midtbø Rød Medlem FRP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 13.05.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Odd Helge Gangstad Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 31.08.2016 Tid: 10:00 Protokoll nr: 5/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H Knut Flølo

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Lilly Gunn Nyheim Medlem AP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Lilly Gunn Nyheim Medlem AP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Quality Hotel Alexandra, Molde Dato: 12.12.2016 Tid: 11:15 Protokoll nr: 9/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie Sørheim

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: 01.06.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær Leiar H

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær Leiar H Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 11:00 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frøydis Austigard Per Vidar Klee Kjølmoen V Margareth Hoff Berg Cine Finstad Austnes UAVH

Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frøydis Austigard Per Vidar Klee Kjølmoen V Margareth Hoff Berg Cine Finstad Austnes UAVH Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Møterom 103, Fylkeshuset, Molde Dato: 02.09.2019 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2019 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018 Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114 Dato: 22.01.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Medlem SP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Medlem SP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 25.01.2017 Tid: 10:00 Protokoll nr: 1/17 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 07.06.2016 Møtet starta 12:35 Møtet slutta 15:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: 11. 12.03.2017 Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem Håvard Bjørnerem Ulv Johannes

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Iver G. Nordseth Leiar V Oddbjørn Vatne Nestleiar SP Inger Johanne Tafjord Medlem SL/TVP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Iver G. Nordseth Leiar V Oddbjørn Vatne Nestleiar SP Inger Johanne Tafjord Medlem SL/TVP Møteprotokoll Utval: Fylkestrafikktryggingsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 19.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Iver G. Nordseth

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Cine Finstad Austnes Medlem FRP Charles Tøsse Medlem H Kirsti Hammerø Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Cine Finstad Austnes Medlem FRP Charles Tøsse Medlem H Kirsti Hammerø Medlem H Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 05.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn Vatne Leiar SP

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Møtestad: Tingvoll eldresenter og rådhuset i Tingvoll kommune Dato: Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/2017

Møtestad: Tingvoll eldresenter og rådhuset i Tingvoll kommune Dato: Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/2017 Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Tingvoll eldresenter og rådhuset i Tingvoll kommune Dato: 03.05.2017 Tid: 11:00 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon

Detaljer

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.08.2019 82947/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 46/19 Kontrollutvalet 28.08.2019 Fylkestinget 14.10.2019 Kontrollrapport - Overføring av

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.05.12 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Ove

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, møterom Skåla. Møtedato Kl. 09:00 15:00. Fjærestad, Kåre Jarl Langeland, Turid Vassliås Borgund

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, møterom Skåla. Møtedato Kl. 09:00 15:00. Fjærestad, Kåre Jarl Langeland, Turid Vassliås Borgund MØTEBOK Organ Møtestad Kontrollutvalet Fylkeshuset, møterom Skåla Møtedato 25.11.2014 Kl. 09:00 15:00 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Arve Mjømen, Per Rune Vereide,

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Øyvind Festø Gunnar Strøm PS 18/18 MDG SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Øyvind Festø Gunnar Strøm PS 18/18 MDG SAKLISTE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 13.02.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg Sortehaug

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Inge Ruset

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.05.2018 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15

Møteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 19.12.2013 Møtet starta 10:00 Møtet slutta 10:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 04.04.2017 Tid: 09:15 Protokoll nr: 4/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Trond Hansen Riise Medlem V Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 11.05.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2016 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 04.12.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Tysnes Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: Atlanterhavsparken, Ålesund Dato: 22.10.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 7/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie

Detaljer

Utdanningsutvalet Oppmøte: Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum Møterom, 2. etasje i Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum, Fræna vidaregåande skole

Utdanningsutvalet Oppmøte: Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum Møterom, 2. etasje i Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum, Fræna vidaregåande skole Møteprotokoll Utval: Møtestad: Dato: 09.02.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2017 Utdanningsutvalet Oppmøte: Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum Møterom, 2. etasje i Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum,

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Per Helge Nordstrand Medlem SL/TVP Rolf Bergmann Medlem FRP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Per Helge Nordstrand Medlem SL/TVP Rolf Bergmann Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 23.05.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 10.10.2017 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):

Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 13.05.2019 Tidspunkt: 14:00 16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 14:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Møteprotokoll. Kviteseid kontrollutval. 2/19 19/ Godkjenning av møteinnkalling

Møteprotokoll. Kviteseid kontrollutval. 2/19 19/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll Kviteseid kontrollutval Dato: 08.04.2019 kl. 9:00 12:30 Stad: Møterom Brunkeberg Arkivsak: 19/00015 Til stades: Leiar Steinar Torsdalen, nestleiar Kari Moen, medlem Terje Nekstad, sekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016

Møteprotokoll. Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: 111, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.11.2016 Tid: 09:00 Protokoll nr: 8/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Riise Leiar H Knut Flølo

Detaljer

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.05.2015 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Håkon S Giil, leiar

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45 MØTEBOK Organ Møtestad et Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla Møtedato 26.08.2015 Kl. 10:00 15:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte- og talerett:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Averøy kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Averøy kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Averøy kommune, rådhuset Dato: 06.02.2018 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2018 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Runar Vestheim

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

MØTEBOK. Til stades med møte- og talerett: Fylkesordfører Jenny Følling, sak 56/15 pkt. 1

MØTEBOK. Til stades med møte- og talerett: Fylkesordfører Jenny Følling, sak 56/15 pkt. 1 MØTEBOK Organ Møtestad Kontrollutvalet Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla Møtedato 24.11.2015 Kl. 12:00 18:30 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Frank Willy Djuvik,

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar Utdanningsutvalet Paul-Gustav Remøy Toril Røsand

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar Utdanningsutvalet Paul-Gustav Remøy Toril Røsand Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 101, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.11.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb Liaaen Leiar H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb Liaaen Leiar H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP Møteprotokoll Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: Kristiansund videregående skole Dato: 30.04.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.03.12 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Formannskapsrommet Saknr.: 08/12 16/12 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Lorentz Lunde (Krf) Britt

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak

Møteprotokoll. Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 02.12.2014 Tid: 13:00 Formannskapsmøte med innstilling i budsjett/økonomiplan og skulestruktursak Møtedeltakarar Terje Vadset Torunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. KONTROLLUTVALET Fylkeshuset, Hermansverk. Møtestad: Møtedato: Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. KONTROLLUTVALET Fylkeshuset, Hermansverk. Møtestad: Møtedato: Tid: 10:00 Side 1 av 1 Organ: Møtestad: KONTROLLUTVALET Fylkeshuset, Hermansverk MØTEINNKALLING Møtedato: 03.11.2015 Tid: 10:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møtet. Eventuelt forfall må meldast til utvalssekretæren

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Ole Rakvåg, nestleiar (H) Håkon Inge Sporsheim (Frp)

Ole Rakvåg, nestleiar (H) Håkon Inge Sporsheim (Frp) KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 25.4.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 14.00 Møtestad: Møterom 2. etg., Aukra kommunehus Sak nr: 08/16 12/16 Møteleiar: Møtande medlemmer: Forfall:

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Vaksdal kommune Møteprotokoll

Vaksdal kommune Møteprotokoll Vaksdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 1. etasje, Stanghelle skule, modulbygget Dato: 15.05.2019 Tidspunkt: 15:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer