UTVENDIG VA OG OVERVANNSHÅNDTERING - HOSLE SKOLE MIDLERTIDIG PAVILJONG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVENDIG VA OG OVERVANNSHÅNDTERING - HOSLE SKOLE MIDLERTIDIG PAVILJONG"

Transkript

1 Til: Fra: Bærum kommune Norconsult AS Dato UTVENDIG VA OG OVERVANNSHÅNDTERING - HOSLE SKOLE MIDLERTIDIG PAVILJONG Opplysninger om tiltaket Eiendom: Gnr./Bnr. 21/428 Adresse: Tiltakstype: Tiltakshaver: Bispeveien 73, 1362 Hosle Midlertidig paviljong Bærum kommune I dette notatet redegjøres kort om tiltaket, plan for VA-tilknytninger, og plan for lokal overvannshåndtering for midlertidig paviljong i Bispeveien 73. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 1 av 15

2 Innhold Kort om tiltaket og eksisterende situasjon 3 Eksisterende VA 4 Plan for tilknytning VA 7 Plan for lokal håndtering av overvannet 9 Tretrinnsstrategien 9 Grunnforhold 10 Nedbør og klima 11 Nedbørsfelt fremtidig situasjon 12 n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 2 av 15

3 Kort om tiltaket og eksisterende situasjon Hosle skole (Bispeveien 73) består i dag av A og B-blokk bygget hhv og Skolen har behov for ekstra plass og det er derfor bestemt at det skal bygges en paviljong på 500 m2. Hosle skole har store utearealer og en utbygging som foreslått vil ikke i betydelig grad gå på bekostning av uteområde. Bilde 1 - Eksisterende Hosle skole (Bispeveien 73) og omegn, sett fra lufta. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 3 av 15

4 Bilde 2 Gatebilde av eksisterende situasjon, Hosle skole, sett fra sørøst. Bilde 3 - Fremtidig situasjon, Hosle skole med midlertidig paviljong. Illustrasjon: Asplan Viak Eksisterende VA Stikkledning spillvann 150 BTG fra Hosle skole er i dag tilknyttet SP 230 BET med gren ved kum som vist på figur 2. Stikkledning vann 50 kobber er tilknyttet i kum 1365 som vist i figur 2 og på bilde 5. Stikkledning overvann 300 BET er tilknyttet OV 380 BET med gren ved kum 1365 som vist i figur 2. Sluk ved midlertidig paviljong er grenet til eksisterende 300 BET som vist i figur 2. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 4 av 15

5 Figur 1 Ledningskart, vann og avløp. Eksisterende situasjon kommunale ledninger n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 5 av 15

6 Figur 2 Ledningskart, vann og avløp. Eksisterende situasjon private stikkledninger til Hosle skole. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 6 av 15

7 Plan for tilknytning VA Spillvann Spillvann fra paviljongen tilknyttes eksisterende privat 150 mm spillvannsledning med rennekum S1 som vist på tegning GH01. Detaljeres nærmere i senere fase. Bilde 4 Eksisterende SID hvor stikkledning fra Hosle skole ikke er tilknyttet. Overvann Ifølge figur 2 skal det ligge en 300 mm overvannsledning i betong i samme grøft som vann og spillvann inn til Hosle skole. Sluk ved paviljong er tilknyttet denne ledning som vist på figur 2. Detaljeres nærmere i senere fase. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 7 av 15

8 Bilde 5 Eksisterende SID1365 som viser at to stikkledninger er tilknyttet denne kum. Vann For å få godkjent brannvannsdekningen (slokkevann) til paviljongen må en brannkum ligge mellom meter fra hovedangrepsvei. I tillegg må det være minst 50 l/s fordelt på to uttak. Brannkum med SID 1365 ligger 30m hovedangrepsvei. Neste brannkum SID 1366 ligger ca. 50 m fra hovedangrepsvei. SID1366 er i dag ikke utstyrt med brannventil, men skal ombygges til brannkum som vist på tegning H10. Til sammen gir disse to brannkummer over 50 l/s. Brannvannsdekning til paviljong skal derfor være innenfor kravet. Midlertidig paviljon skal ikke sprinkles. Det legges derfor V 40 PE100 fra utv. stoppekran V1 inn til bygget som vist på tegning GH01. Detaljeres nærmere i senere fase. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 8 av 15

9 Plan for lokal håndtering av overvannet Midlertidig paviljong med BYA på ca. 500 m2 skal etableres på eiendommen til Hosle skole som har utearealer på over 20 mål. Når overvannshåndtering for dette tiltak skal vurderes vil det derfor ikke være hensiktsmessig å se på hele eiendommen som er på ca. 30 mål. Nødvendige LOD-tiltak må imidlertid etableres for at avrenningen ikke vil øke som følge av tiltaket. I tråd med Bærum kommunes veileder for overvannshåndtering skal overflatevann og takvann ivaretas på egen grunn og så langt det er mulig ikke overføres til offentlige nett. Tretrinnsstrategien Som overordnet prinsipp skal den lokale håndteringen av overvannet følge tretrinnsstrategien. Dette innebærer å: 1) Infiltrere små nedbørmengder 2) fordrøye og forsinke større nedbørsmengder, og 3) lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser. Ved å håndtere vannet gjennom tretrinnsstrategien gjenopprettes noe av vannets naturlige kretsløp, og risikoen for skadelige oversvømmelse reduseres for større nedbørhendelser. Infiltrasjon Det er ønskelig med mest mulig åpen overvannshåndtering, hvor overvannet håndteres på overflaten med infiltrasjon til grunnen og opptak i vegetasjon. Grunnen består, ifølge kartgrunnlag fra NGU, av fyllmasser med ukjent infiltrasjonsevne. Det er grunn til å anta noe infiltrasjonsevne, men det er behov for nærmere kartlegging av infiltrasjonsevnen innenfor tiltaksområdet ved hjelp av stedlige analyser. Figur 3 Klassifisering av infiltrasjonsevne i grunnen ved tiltaksområdet. Kilde: NGU Fordrøyning Fordrøyning gjøres primært i åpne løsninger. Det anbefales å etablere mest mulig lokaltilpassede fordrøyningsløsninger i planområdet som f.eks. regnbed, dammer og forsenkninger. Da vil det bli lettere å håndtere overvannet trygt i og ut av området, og stå bedre rustet mot større nedbørhendelser. Hvis åpne løsninger ikke er tilstrekkelige, er mellomlagring i nedgravde magasin et mulig alternativ. Derfra kan vannet infiltreres i grunnen dersom stedlige forhold tillater det. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 9 av 15

10 Trygg flomvei Ved større nedbørhendelser enn det dimensjoneres for kan det oppstå lokal oversvømmelse. For å redusere risiko for skadelig oversvømmelse må flomveier planlegges godt. Naturlige flomveier skal bevares (dvs. ikke hindres av bygninger og anlegg), slik at tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. Grunnforhold Det er ikke utført grunnundersøkelser i tiltaksområdet. Løsmassekart fra NGU antyder at grunnen består av tykt lag med marin leire. Infiltrasjonsevne er uegnet eller ikke klassifisert. Antar at det er ikke mulighet for infiltrasjon i grunn, men det er nødvendig med stedlige undersøkelser. Tiltak som fordrer infiltrasjon, vil være avhengig av grunnforhold som har kapasitet til å ta imot overvannet. Økning av infiltrasjonsarealet kan kompensere for lav infiltrasjonskapasitet i grunnen. Stedlige analyser av grunnen, målinger og dimensjonering må suppleres ved videre detaljering. Regnbed/vadi legger til grunn noe infiltrasjonsevne i grunnen. Det er behov for nærmere kartlegging av infiltrasjonsevnen i de aktuelle områdene ved hjelp av stedlige analyser. Figur 4 Løsmassekart, utsnitt for tiltaksområdet. Kilde: NGU n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 10 av 15

11 Nedbør og klima For beregning av overvannsmengder er det benyttet, iht. VA-norm for Bærum, nedbørdata fra BLINDEREN OSLO. Måleperiode: Antall sesonger: 49. Hentet fra eklima.no. Figur 5 Nedbørdata i l/s for Oslo-Blindern. Kilde: eklima Figur 6 IVF-kurver for Oslo-Blindern. Kilde: e-klima Med bakgrunn i en forventet økning i nedbørintensitet som følge av klimaendringer benyttes en klimafaktor på 1,4 ved beregning av vannmengder. Til grunn for dimensjonering av lokale fordrøyningsløsninger benyttes 25 års gjentaksintervall iht. overvannsveileder fra Bærum kommune. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 11 av 15

12 Nedbørsfelt fremtidig situasjon Det skal utføres detaljerte overvannsberegninger i senere fase. Foreløpig er følgende lagt til grunn: Det er planlagt følgende tiltak for lokal overvannshåndtering: Trinn 1: Regnvann på tak ledes til 2 utvendige taknedløp. Vannutkast fra taknedløp ledes til regnbed. Regnvann på asfalterte og grusbelagt areal ledes til eksisterende sluk. Regnvann på gressareal håndteres der nedbør treffer. Trinn 2: Regnvann fra tak ledes til regnbed med tilstrekkelig størrelse for å kompensere for at 500 m2 med grøntareal blir omgjort til takflate. Nødvendig magasinvolum ligger mellom 5 og 15m3, avhengig av infiltrasjonsevnen i grunnen som sjekkes ut før igangsettingstillatelse. Øvrige arealer rundt paviljong endres ikke i forhold til dagens situasjon og overvannshåndteringer her er uendret. Overvannstiltak som er beskrevet i Trinn 1 og 2 er vist på tegninger fra LARK. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 12 av 15

13 Trinn 3: Flomkart Bærum kommune og ScalgoLive, se figur 7 og 8 viser teoretiske flomveier/dreneringslinjer på overflaten og områder utsatt for vannansamling ved kraftig nedbør. Som det går frem av flomkartene er fotballbanen rett ved utsatt for vannansamling ved kraftig nedbør. Det er hensyntatt ved å heve bygget 1m over fotballbanen som vist på landskapssnitt fra LARK. Det går en flomvei på sydsiden av tiltaket. Siden inngangsparti ligger 0.5 m over terreng, vil denne flomvei passere uten å skade bygget. Overvannet fra tiltaket ledes til naturlig eksisterende flomvei som er vist på kart under. Figur 7: Temakart som viser flomveier og vannannsamlinger ved kraftig nedbør. Kilde: Bærum kommune n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 13 av 15

14 Figur 8: Kart med inntegnet teoretiske dreneringslinjer/flomveier (blå). Kilde: ScalgoLive B Kum med SID 1366 ombygge til BK NaSmi TN TN B Beskrivelse trinn 3 revidert NaSmi TN TN B For godkjenning hos myndighet NaSmi TN TN A Intern utgave NaSmi TN TN Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 14 av 15

15 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. n:\520\22\ \5 arbeidsdokumenter\52 riva\no-riva-b73.docx Side 15 av 15

PROSJEKTLEDER. Kirsti Hanebrekke. Kirsti Hanebrekke

PROSJEKTLEDER. Kirsti Hanebrekke. Kirsti Hanebrekke KUNDE / PROSJEKT Eiendom og utvikling EKT Enebakk kommune Småttaveien 15- Overvannsnotat PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Kirsti Hanebrekke OPPRETTET AV Kirsti Hanebrekke DATO REV. DATO 09.05.2018 DISTRIBUSJON:

Detaljer

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen.

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen. Oppdragsgiver: Høvringen Høgfjellshotell AS Oppdrag: 607773-01 Torødveien 94 Del: Revisjon 1 Dato: 2017-02-13 Skrevet av: René Kristensen Kvalitetskontroll: Sjur Huseby KOMMUNALTEKNISK PLAN TORØDVEIEN

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innhold. VA-rammeplan. Regulering Kokstadflaten 4. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon

Innhold. VA-rammeplan. Regulering Kokstadflaten 4. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon VA-rammeplan Regulering Kokstadflaten 4 Til: Nordea Liv Eiendom Dato: 26.09.18 Prosjekt: Regulering Kokstadflaten 4 Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: Marte.holmeseth@sweco.no

Detaljer

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og overvannsvurdering.

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og overvannsvurdering. Jens Helge Gundersen O.nr.: 1025.001 Vestby kommune Redegjørelse for overvann - Son. I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Vilbergkroken Søndre VA-notat

Vilbergkroken Søndre VA-notat 14.03.2018 Prosjekt 1400 Vilbergkroken Søndre VA-notat Morten Wiken Moltubakk AREALTEK AS Innhold 1. Innledning... 2 2. Grunnforhold... 2 3. Vann og avløp... 2 4. Overvannsberegning... 4 1 1. Innledning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT ULRD EHAL

OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT ULRD EHAL ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A093593 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Grebkøl eiendom. Notat. N-02 Overvannsplan Løkberg. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Grebkøl eiendom. Notat. N-02 Overvannsplan Løkberg. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Grebkøl eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS N-02 Dok.nr Tittel 09.12.2016 Andreas Simonsen/Karl Falch Tor Helge Nordvang Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

A OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER MAI 2019 RÆLINGEN KOMMUNE. Hvervenmoveien Hønefoss A A

A OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER MAI 2019 RÆLINGEN KOMMUNE. Hvervenmoveien Hønefoss A A MAI 2019 A124923 ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.com OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A123446 A123446.001 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann; utfordringer, ved utbygging av eiendommen.

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann; utfordringer, ved utbygging av eiendommen. Til: Byggtilttak AS Fra: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co, ved Anders Due Nordlie Dato: 15.02.2019 Jutulveien 52 (G.nr. 1 / B.nr. 4024) Sarpsborg kommune Redegjørelse for overvann Jutulveien 52. I forbindelse

Detaljer

I forbindelse med utbygningen av Grønskjeret 7 er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr./bnr. 186/143 m.fl.

I forbindelse med utbygningen av Grønskjeret 7 er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr./bnr. 186/143 m.fl. Oppdragsgiver: Bernt Fossdal Oppdrag: 605801-01 Grønskjeret, VA-rammeplan Dato: 25.01.2016 Skrevet av: Margrethe Dalsgaard Bonnerup Kvalitetskontroll: Tor Andersson VA-RAMMEPLAN, GRØNSKJERET BOLIG INNHOLD

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 613317-01 Asper Reisop Dato/revisjon: 01.02.2019 Skrevet av: Stian Ananiassen Kvalitetskontroll: Harald Opsahl VA-PLAN INNHOLD Bakgrunn... 2 Dagens situasjon... 3... 4 3.1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roy Schjønberg OPPRETTET AV. Roy Schjønberg

OPPDRAGSLEDER. Roy Schjønberg OPPRETTET AV. Roy Schjønberg OPPDRAG Overvannshåndtering Løkenåsveien 45 OPPDRAGSNUMMER 279500001 OPPDRAGSLEDER Roy Schjønberg OPPRETTET AV Roy Schjønberg DATO 03.11.2017 Overvannshåndtering - Løkenåsveien - Gamleveien 1. Bakgrunn

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Vi viser til VA-rammeplan for Nesttunhalsen, mottatt den samt revidert VArammeplan

Vi viser til VA-rammeplan for Nesttunhalsen, mottatt den samt revidert VArammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Fantoftvegen

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan Steingardsvegen, Landro GNR. BNR. 24/16 med flere i Fjell Kommune. Arealplan-ID: 1246_20170002 tilknyttet reguleringsplan Tiltakshaver: Øygarden Tomteselskap AS Utarbeidet av: Byggadministrasjon Harald

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

N/F daa %-BYA=50% o_sf1 H140_2. f_skv5. o_sf1 N/F daa %-BYA=50% N/F2 7.8 daa. N/F daa %-BYA=50% N/F8 8.6 daa %-BYA=50% N/F3 8.

N/F daa %-BYA=50% o_sf1 H140_2. f_skv5. o_sf1 N/F daa %-BYA=50% N/F2 7.8 daa. N/F daa %-BYA=50% N/F8 8.6 daa %-BYA=50% N/F3 8. 23 34 33 5 22 5 4.0 4.0 SVG2 50 E6 10.0 N/F10 2.0 daa 6.0 f_skv6 SVG3 24 N/F9 14.1 daa N/F11 29.1 daa 6 2 2 10 f_skv6 o_sf1 o_skv2 Vognvegen 2.5 2.4 Fortau 6.2 2.7 14.0 14 2.5 3 6 2.5 10.5 10.5 Eksisterende

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Block Watne AS/ Læringsverkstedet Oppdrag: 614440-01 Willersrudjordet Dato/revisjon: 18.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Evald Fjellsøy VA-PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn...2

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Fagsnekkern Robert Hilstad AS Oppdrag: 606805-01 Lassvebergveien VA-plan Dato: 08.12.2017 Skrevet av: Jesse Smith Kvalitetskontroll: Trond Arne Bonslet VA PLAN INNHOLD Innledning... 1 VA-Losninger...

Detaljer

Oppdragsgiver: Solrikt AS

Oppdragsgiver: Solrikt AS 02.05.2019 Prosjekt 1450 Notat for vann og avløp Tiltakets adresse: Grinderengsletta, gnr.196 bnr. 55 og 58, Løten kommune Oppdragsgiver: Solrikt AS Utarbeidet av: Prosjektleder: Prosjektingeniør: AREALTEK

Detaljer

Løkenåsen C2 - VA og overvann

Løkenåsen C2 - VA og overvann Løkenåsen C2 - VA og overvann Tilknytning VA til offentlig ledningsnett Det er innhentet underlag «VA-plan» for planlagt utbygging for Løkenåsen som helhet. Fra denne planen fremkommer det at det vil legges

Detaljer

Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO. Kontrollert av: NOFRIB

Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO. Kontrollert av: NOFRIB memo01.docx 2012-03-28-14 Prosjekt: Overvannshåndtering Vister Næringspark Opprettet av: Steinar Nylænde Revidert av: NOCHAN Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO Kontrollert av: NOFRIB Prosjektnummer:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7

VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 614607 Franshagan Dato/revisjon: 04.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Ingar Evjemo VA-RAMMEPLAN FRANSHAGAN B7 INNHOLD 1.0 Bakgrunn... 2 2.0 Dagens

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, LAKSEVÅG BYDEL. FELT B7, TORVMYRA, GNR. 129 BNR. 108 M. FL. PLAN ID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, LAKSEVÅG BYDEL. FELT B7, TORVMYRA, GNR. 129 BNR. 108 M. FL. PLAN ID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, LAKSEVÅG BYDEL. FELT B7, TORVMYRA, GNR. 129 BNR. 108 M. FL. PLAN ID 64400000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6615-notat VA-rammeplan Bergen, 23.10 2015 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Nyhaugveien. Nyhaugveien Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Nyhaugveien. Nyhaugveien Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon Nyhaugveien Til: Wergeland Boligutvikling Dato: Rev 3. 24.10.2017 Prosjekt: Notat vedr.: Nyhaugveien Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: bengt.clausen@sweco.no Telefon: 404 66

Detaljer

Innhold. Rammeplan Søre Straume næringsområde VA-rammeplan. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold. Rammeplan Søre Straume næringsområde VA-rammeplan. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. Til: FjellVAR Dato: 16.02.2018 Prosjekt: Notat vedr.: Rammeplan Søre Straume næringsområde VA-rammeplan Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no Telefon: 48 95 40 24 Innhold 1 Innledning 2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3316-notat VA-rammeplan Bergen, 07.07.2016 BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. MARKANESET VEST - LEILIGHETER. PLANID. 64510000. GNR. 37, BNR. 364, 365 M.FL. VA-RAMMEPLAN. 1. INNLEDNING Rammeplan

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Overvannshåndtering og VA Nye Fjerdingby Skole

Overvannshåndtering og VA Nye Fjerdingby Skole Overvannshåndtering og VA Nye Fjerdingby Skole 1.0 Til planbeskrivelse: Rammeplan for overvannshåndtering baseres på Akershus Fylkeskommunes regionale plan for vannforvaltning 2016-2021 samt Norsk Vann

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppdragsgiver: Fosswik Eiendom AS

Oppdragsgiver: Fosswik Eiendom AS 21.12.2018 Prosjekt 1303 Rammeplan for vann og avløp Tiltakets adresse: Styri, gnr.10 bnr. 13 i Eidsvoll kommune Oppdragsgiver: Fosswik Eiendom AS Utarbeidet av: Prosjektleder: Prosjektingeniør: AREALTEK

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Opus Bergen AS. Informasjon. P16071 Søvikmarka- VA-Rammeplan Dato: rev / Skrevet av: Kvalitetskontroll.

Opus Bergen AS. Informasjon. P16071 Søvikmarka- VA-Rammeplan Dato: rev / Skrevet av: Kvalitetskontroll. Opus Bergen AS Illustrasjon: Cubus Arkitekter Informasjon Oppdragsgiver: Magne Heldal Entreprenør AS Oppdrag: P16071 Søvikmarka- VA-Rammeplan Dato: 30.10-2017 rev. 12.12.17 / 22.01.18 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll.

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR Lille Odnes, Søndre- Land kommune

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR Lille Odnes, Søndre- Land kommune RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR Lille Odnes, Søndre- Land kommune 6. desember 2018 INNLEDNING Dette er ett VA forprosjekt for utbygging av grunnarbeider og infrastruktur ved Lille

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan P42 Hopsnesvegen 48 GNR. BNR. 41/973 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Revidert: 14.07.2015 Revidert: 11.06.2015 Utarbeidet: 11.05.2015 I forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

OVERVANNSPLAN. Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg. Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør.

OVERVANNSPLAN. Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg. Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør. OVERVANNSPLAN Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør. 1 DAGENS SITUASJON Hele planområdet er i dag dekket av vegetasjon.

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Hjellestad marina, 105/40 m.fl. Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 10.06.2016 Prosjekt: Notat vedr.: Hjellestad marina Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: ola.sjostedt@sweco.no

Detaljer

Bergen Kommune. Laksevåg, gnr. 139 bnr. 198 mfl. Godvik. PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE

Bergen Kommune. Laksevåg, gnr. 139 bnr. 198 mfl. Godvik. PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE Opus Bergen AS Bergen Kommune. Laksevåg, gnr. 139 bnr. 198 mfl. Godvik. PlanID: 65280000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Informasjon Forslagstiller: Godsviksvingene AS Vår ref: P15034 Godsviksvingene- VA-Rammeplan

Detaljer

NOTAT. Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen. Dato Fra Kontrollert av: Godkjent av:

NOTAT. Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen. Dato Fra Kontrollert av: Godkjent av: NOTAT Oppdrag Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Kunde Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen Notat nr. 01 - Overvann Dato 07.04.17 Fra Kontrollert av: Godkjent av: Marius Brandtenborg,

Detaljer

Til: Bergen kommune Dato: Fra: Sweco Norge AS E-post: Telefon:

Til: Bergen kommune Dato: Fra: Sweco Norge AS E-post: Telefon: TILTAKSNOTAT VA-rammeplan, Sandviksboder Til: Bergen kommune Dato: 28.11.2018 Prosjekt: Notat vedr.: VA-rammeplan, Sandviksboder VA-rammeplan Fra: Sweco Norge AS E-post: glenn.stormark@sweco.no Telefon:

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

NOTAT. Innledning. Torstein Dahle. 2210_219 Johan Berentsens vei. VA-Rammeplan

NOTAT. Innledning. Torstein Dahle. 2210_219 Johan Berentsens vei. VA-Rammeplan NOTAT Skrevet av: Revisjon: 01 Side: 1 av 13 Torstein Dahle Dato: 07.03.2017 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2210_219 Johan Berentsens vei Tittel: VA-Rammeplan Innledning VA-rammeplan angår Johan Berntsens vei

Detaljer

Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis

Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis Å planlegge for mye vann 7.mar 2018 Oslo dr.ing, Kim H. Paus (kimh.paus@asplanviak.no) Strategi for håndtering av overvann Planlegging Fang opp, rens og

Detaljer

Revisjon A Drikkevannsbehov Ny hydrant Revisjon C Spillvannshåndtering Sikringssone

Revisjon A Drikkevannsbehov Ny hydrant Revisjon C Spillvannshåndtering Sikringssone BRØDRENE ULVESETH AS VA-RAMMEPLAN FOR DØSJENESET ADRESSE COWI AS v/ Thy Pham Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 481 14 104 MAIL thph@cowi.no WWW cowi.no FJELL KOMMUNE GNR. 46 BNR. 26 M. FL. INNHOLD 1 INNLEDNING

Detaljer

Vestre Rosten B1. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA MV MV

Vestre Rosten B1. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA MV MV Vestre Rosten B1 Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Andreas Bakken Simonsen Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT SVO JOKD ADRESSE COWI AS

OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT SVO JOKD ADRESSE COWI AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A092334 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET

Detaljer

KOMMUNALTEKNISK PLAN ROPPESTADKOLLEN, FÆRDER. 1. Innledning. 2. Vannforsyning. 2.1 Brannvann

KOMMUNALTEKNISK PLAN ROPPESTADKOLLEN, FÆRDER. 1. Innledning. 2. Vannforsyning. 2.1 Brannvann Oppdragsgiver: Roppestadkollen AS. Prosjekt: Roppestadkollen, forprosjektering til reguleringsplan. Prosjektnr: 15953-002 Dato: 04.04.19 Ansvarlig: Elise Trøim Kvalitetskontroll: Haakon Aashammer KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n Oppdrag: Nye boliger Røyseth, Askvoll Dato: 4.9.17 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 21/78 og 21/2 Oppdr.nr.: 26931001 Utarbeidet av: Stig O.Bjerck Kontrollert

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Odins Veg 45 og 47 GNR. BNR. 40/293 og 40/31 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 15.07.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN Telefon: 56 58

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Premissnotat VA og OV for ny Fjellhamar skole

Premissnotat VA og OV for ny Fjellhamar skole Til: Fra: Lørenskog Kommune Håkon Børtveit og Håkon Aksnes v/norconsult AS Dato 2019-03-15 Premissnotat VA og OV for ny Fjellhamar skole Norconsult AS er forespurt av Lørenskog kommune om å utarbeide premissnotat

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, SKJOLD. GNR. 40 BNR. 1, 4 M. FL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, SKJOLD. GNR. 40 BNR. 1, 4 M. FL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, SKJOLD. GNR. 40 BNR. 1, 4 M. FL. REG. PLANID 62310000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4713-notat VA-rammeplan Bergen, 16.10 2013 Rev A: 23.10.2015 Rev B: 22.10.2017 Rev C: 05.11.2017

Detaljer

Universitetet i Bergen. VA-rammeplan EnTek-bygget

Universitetet i Bergen. VA-rammeplan EnTek-bygget VA-rammeplan EnTek-bygget Utgave: 2 Dato: 10.01.2018 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan EnTek-bygget Utgave/dato: 2/ 10.01.2018 Filnavn: VA-rammeplan EnTek-bygget.docx Arkiv

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VAO- RAMMEPLAN, HANGARVEIEN

VAO- RAMMEPLAN, HANGARVEIEN RAPPORT VAO- RAMMEPLAN, HANGARVEIEN 27.02.2019 Bildet viser området for den planlagte utbyggingen av hybler til Pilotskolen på Torp Campus. Bildet er tatt mot sør (sørvest). (Foto: Sweco). Kunde: Prosjekt:

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården. Oktober Ragnhildur Gunnarsdóttir

VA-Rammeplan. SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården. Oktober Ragnhildur Gunnarsdóttir VA-Rammeplan SAK GNR 158 BNR 797 m.fl. Gyldenpris-Høyegården Oktober 2015 Ragnhildur Gunnarsdóttir Innledning VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 158/bnr. 797 Gyldenpris-Høyegården. Planområdet ligger ved

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. GNR 13 BNR 143, OMRÅDE S1. PlanID 1201_ PARADIS HAGE VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. GNR 13 BNR 143, OMRÅDE S1. PlanID 1201_ PARADIS HAGE VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3915-notat VA-rammeplan Bergen, 22.06.15 BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. GNR 13 BNR 143, OMRÅDE S1. PlanID 1201_60760000. PARADIS HAGE VA-RAMMEPLAN. 1. INNLEDNING Prosjektet inneholder p.t.

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Ettersendt dokumentasjon. Sandakerveien 52 Green Park Redegjørelse for overvannshåndtering og valg av løsning

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Ettersendt dokumentasjon. Sandakerveien 52 Green Park Redegjørelse for overvannshåndtering og valg av løsning KUNDE / PROSJEKT JM Norge AS PROSJEKTNUMMER 10200332 PROSJEKTLEDER Christian Strand Andersen OPPRETTET AV Christian Strand Andersen DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: Oslo Bymiljøetaten Heidi

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Ca 130 meter nord for dagens innkjørsel til planområdet er det en vannkum med brannventil.

Ca 130 meter nord for dagens innkjørsel til planområdet er det en vannkum med brannventil. NOTAT OPPDRAG VA-rammeplan Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Solida AS OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. Overordnet VA-plan for Stjørdal helsehus 1. Orientering.

NOTAT. Overordnet VA-plan for Stjørdal helsehus 1. Orientering. NOTAT Oppdrag 1350028675- Stjørdal helsehus Kunde Veidekke Entreprenør AS Notat nr. VA-01 Dato 2018/06/29 Til Malvik kommune v/ Geir Arne Tronseth, vedlegg til reguleringsplan Fra Rambøll, Batur Bayani

Detaljer

Deres ref.: Ellen Christine Velsrud Jessheim Dato: Tiltakshaver ber kommunen uttale seg om følgende i forhåndsuttalelsen for IG

Deres ref.: Ellen Christine Velsrud Jessheim Dato: Tiltakshaver ber kommunen uttale seg om følgende i forhåndsuttalelsen for IG Side 1 av 5 Ullensaker kommune VARV-enhet Vår ref.: Sverre Bringsrud Fekjær Deres ref.: Ellen Christine Velsrud 2050 Jessheim Dato: 07.06.2016 Vedrørende: Kløfta Veiserviceanlegg g/bn29/872. Forhåndsuttalelse

Detaljer

Overordnet VA-plan. Ranheimsfjæra B2.

Overordnet VA-plan. Ranheimsfjæra B2. Til: Fra: Trondheim kommune, kommunalteknikk Norconsult AS Dato 2018-10-11 Overordnet VA-plan. Ranheimsfjæra B2. Dette notatet, med tilhørende plantegning; Z-73-20-U-01, utgjør overordnet VA- plan som

Detaljer

Nardovegen 6. Notat Sondre Balstad Heimdal Eiendom AS ved Liv Svare. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Nardovegen 6. Notat Sondre Balstad Heimdal Eiendom AS ved Liv Svare. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Sondre Balstad Heimdal Eiendom AS ved Liv Svare Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 1. utgave

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Marc Ebhardt OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KONTROLLERT AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Marc Ebhardt OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KONTROLLERT AV. Torbjørn Friborg KUNDE / PROSJEKT BEE AS Kirkeveien 1 landskapsplan PROSJEKTNUMMER 29656001 PROSJEKTLEDER Marc Ebhardt OPPRETTET AV Gunhild Nersten KONTROLLERT AV Torbjørn Friborg DATO REV. DATO Overvannshåndtering for

Detaljer

Gamle Kirkevei. GNR. BNR. 42/320, 42/321 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Gamle Kirkevei. GNR. BNR. 42/320, 42/321 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Gamle Kirkevei GNR. BNR. 42/320, 42/321 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 62660000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 24.04.2018 Revidert: 05.11.2018 I forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

VA-rammeplan - Espeland VBA - Planid./Saksnr.: /

VA-rammeplan - Espeland VBA - Planid./Saksnr.: / VA-rammeplan - Espeland VBA - Planid./Saksnr.: /2172418 Utgave: 1 Dato: 1.11.218 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan - Espeland VBA - Planid./Saksnr.: /2172418 Utgave/dato:

Detaljer

VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune

VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune Notat Dato: 04.12.2017 Emne: Til: Utarbeidet av: VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune Nordhordland Kristne Grunnskole Erik Aschjem VA-rammeplanen er utarbeidet ifm. reguleringsplan.

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer