Årsberetning resultatregnskap Hrs iks balanse Hrs iks kontantstrømoppstilling Hrs iks noter Hrs iks...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks..."

Transkript

1

2 innhold Årsberetning resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks kontantstrømoppstilling Hrs iks noter Hrs iks resultatregnskap Hrs iks konsern balanse Hrs iks konsern kontantstrømoppstilling Hrs iks konsern noter Hrs iks konsern revisjonsberetning prosent av avfallet vårt gjenvinnes... 38

3 3 Årsberetning 2010 VIRKSOMHETENS ART Hålogaland ressursselskap iks er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i nordre nordland og søndre troms. administrasjonen ligger i narvik. gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. i dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/ metaller og ee-avfall. i tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner samt innsamling av næringsavfall. konsernet håndterte i underkant av tonn avfall i andelen til deponi har vært lav det siste tiåret og etter nye deponi - forskrifter fra er andelen til deponi minimal. produksjonen i 2010 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i narvik og Harstad. i narvik ligger djupvik miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. stangnes miljøpark i Harstad er et sorterings - anlegg. Her blir avfall fra husholdning og nærings - virksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. Hrs driver miljøstasjonene fornes i ballangen kommune, moan i evenes kommune for evenes, tjeldsund og skånland samt gratangen, lavangen og ibestad. selskapet har også ansvar for miljøstasjonene i kjøpsvik og kvæfjord, men selve driften utføres lokalt. FORTSATT DRIFT i samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2010, budsjett for 2011, resultat- og strategiprognoser for år gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlings - planer forventes å gi fortsatt positiv effekt. KONSERNFORHOLD HRS IKS Hrs iks er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjons - virksomhet. selskapet er et holdingsselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. selskapet kontor er på djupvik i narvik kommune. HRS PRODUKSJON AS selskapets virksomhet er drift av mottaks- og behandlings anleggene på djupvik (narvik) og stangnes (Harstad) samt miljøstasjonene i eierkommunene til Hrs iks. selskapets forretningsadresse er djupvik i narvik kommune.

4 4 HRS MILJØ AS virksomheten til Hrs miljø er rådgivning, avfalls - innsamling, avfallsavsetning, konteiner-utleie og transport. selskapet har virksomhet i Harstad og narvik. forretnings adressen er djupvik i narvik kommune. HRS METALLCO AS selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall- og skrapjerns konstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. selskapets behandlingsanlegg og metall - senter ligger på stangnes i Harstad kommune. HRS ELEKTRORETUR AS selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av ee-avfall. forretningsadressen og hovedanlegget er på stangnes i Harstad kommune med avdelinger i tromsø, Hammerfest og tana. HARSTAD GJENVINNING AS selskaper er lokalisert på stangnes i Harstad kommune og driver med avfallsinnsamling og konteinerutleie. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE alle selskapene i Hrs har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv. for bedre ivaretakelse av verne- og miljøarbeidet er det opprettet egne amu for miljøparkene på djupvik og stangnes. det er utarbeidet årsrapport for verne- og miljø arbeidet i bedriften. Hrs konsernet er tilknyttet narvik bedriftshelsetjeneste og sør-troms Hms-tjeneste. samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. konsernet er oppmerksom på at langtidssykefraværet er høyt og har igangsatt flere tiltak for å bedre på dette. langtidssykefraværet ble redusert med 1,6 % poeng fra 2009 til HRS IKS ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 8 faste stillinger, 5 stillinger i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap). det var 9 faste stillinger i sykefraværet totalt i 2010 var på 2,2 % og er en kraftig reduksjon fra korttidsfraværet (1-3 dager) var på 0,8 %, fraværet 4-16 dager på 0 % og fraværet over 16 dager 1,4 %. KONSERNET ved utgangen av regnskapsåret var det 86 ansatte i konsernet mot 83 i gjennomsnittlig antall ansatte var 83 mot 79 i 2009.

5 5 av det ytre miljø. aktivitetene er regulert av tillatelser fra fylkesmannen, samt lover og forskrifter. ved avfallshåndteringen i Hrs kommer utslippene til luft hovedsakelig fra følgende kilder: eksos fra transport, utslipp fra deponi (særlig metan) og Co². deponering av avfall gir størst klimagassbelastning, mens transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning i forhold til miljønytten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. deponering av avfall gir utslipp til både luft og vann. for å redusere påvirkningen av metangassen som avgis fra deponiet, er det etablert et gassoppsamlingsanlegg med avbrenning av metangassen. anlegget har slitt med driftsproblemer i forhold til ustabil og lav mengde gass. deponering av avfall gir også utslipp av sigevann. Hrs reduserer stadig avfallet til deponi og mer går til energiutnyttelse og materialgjenvinning. siste halvdel av 2010 ble det nesten ikke deponert avfall på djupvik og avfallet som deponeres gir nesten ikke utslipp. sykefraværet totalt i 2010 var på 9,6 %, redusert fra 11,1 % i langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 7,9 % i 2010 og 9,5 % i LIKESTILLING andelen kvinnelige arbeidstakere er lav i konsernet, 17,4 %. grunnen til dette er at det tradisjonelt er få, om noen, kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. i ledende stillinger er kvinneandelen 18,2 %. ledelsen medregnet administrative stillinger, har en kvinneandel på 44,8 %. det er en uttalt målsetting at ved fremtidige ansettelser skal kvinnelige søkere under ellers like vilkår prioriteres. kvinneandelen i selskapets hovedstyre er 37,5 %, medregnet vararepresentanter 47,1 %. Hrs gruppens retningslinjer og policy tar sikte på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. MILJØRAPPORTERING Hrs har som hovedformål å hindre at avfall bidrar til forurensning av jord, luft og vann i tillegg til at de ressursene som er i avfall, blir utnyttet på en samfunns økonomisk forsvarlig måte. behandlingen av avfallet for å nå disse målene, medfører noe påvirkning selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. deponiet er godkjent av fylkesmannen for videre drift og det betales lav deponiskatt til staten. sigevannet samles opp og føres ut i rombaksfjorden på to steder. den har stor tidevannsbetinget vannutskifting. det tas årlig 4 prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift, og to ganger fra deponiene som er avsluttet. dette for å overvåke utslippene. prøvene har vært tatt av personell fra rambøll. sigevannet som slippes ut er et resultat av det avfallet som er deponert. endringen med at de farlige avfalltypene er sortert ut og egne løsninger for matavfall, har hatt positiv påvirkning. resultatene av prøvene som tas, viser at forurensnings - konsentrasjonen i sigevannet er lave. det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i nærings - kjeden. det slippes blant annet ut tungmetall, organiske stoffer og miljøgifter. alt matavfall Hrs mottar videresendes til og behandles av iris i bodø. det kommer imidlertid fortsatt av og til lukt fra vårt anlegg på djupvik, men det er hovedsakelig i tilknytning til omlasting og vending av slam som rankekomposteres i storranker. flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært et problem, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift.

6 6 FORSKNING OG UTVIKLING (FOU) Hrs deltar med personell og finansiering i flere bransjerelevante fou-prosjekt. av disse nevnes spesielt: utredning felles deponi: Hrs har deltatt sammen med reno-vest, iris og lofoten avfallselskap om å utrede muligheten for et felles regionalt deponi på bremnes i sortland. alle deltagerne har i dag egne deponi, men unntatt reno-vest er det ingen som er hensiktsmessig å utvikle og drive videre på lang sikt. prosjektet avsluttes i samarbeidsprosjekt sigevann: avfalls - selskapene i vår region blir stilt overfor de samme kravene fra fylkesmannen til overvåking av resipienten og vurdering av rensing av sigevannet. i stedet for at hvert selskap leier inn konsulent ble Hrs sammen med iris, las og reno-vest enige om å gjennomføre et felles prosjekt. det ble ansatt en sivilingeniør innen environmental engineering and science som prosjektleder for fellesprosjektet og lønnes av de fire selskapene. det skal gjennomføres grundig miljø risiko - vurdering av sigevannsutslipp ved alle de 4 deponiene. det ble kjøpt inn likt utstyr for prøvetaking som igangsettes i tilpasset lokale forhold, med andre ord vurdere hva som er beste tilgjengelig teknikk for å minimere miljøbelastningen. prosjektet vil gå til begynnelsen av FREMTIDIG UTVIKLING Hrs har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning blant annet gjennom avtaler som utløper i selskapet fremforhandler derfor nye avtaler for fremtidige nedstrømsløsninger, et arbeid som forventes sluttført i løpet av våren disse avtalene forutsetter vi både skal være miljømessig og økonomisk lønnsomme. avfallsmengden ble redusert under finanskrisen, men vi ser nå at avfallsmengden er stabil og at mengden næringsavfall er økende. dette skyldes stor byggeaktivitet i Hrs-regionen. innen næringsavfall forventes det på landsbasis endringer de kommende år. vi ser allerede at større nasjonale og internasjonale selskap øker virksomheten sin gjennom oppkjøp og økt regionalt/lokalt engasjement. Hrs vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler. det skal også gjøres en bat vurdering (best available technique) av renseteknologi og renseløsninger

7 7 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET HRS IKS Hrs (morselskapet) oppnådde et resultat for år 2010 på kr ,-. resultatet for år 2009 var overskudd på kr ,-. resultat før skatt 2010 var kr ,-. budsjettert resultat før skatt var kr ,-. driftsresultatet ble et overskudd på kr ,- mot kr ,- i år totale driftsinntekter for år 2010 beløp seg på kr ,- mot kr ,- i selskapet har vært skattepliktig siden 2006 og har en utsatt skattefordel på kr ,- pr utviklingen i rentenivået i 2010 har redusert finans - kostnadene i forhold til det er budsjettert med en viss økning i rentenivået i selskapets totale eiendeler utgjorde pr kr ,-, mot kr ,- i år bokført egenkapital i morselskapet er på kr ,-. ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i HRS IKS KONSERN Hrs (konsern) oppnådde i år 2010 en omsetning på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i år totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr ,- mot kr ,- i år kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr. 24,1 mill. driftsresultatet var kr. 19,2 mill. differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld. konsernets samlede investeringer i 2010 var kr. 8,6 mill. investeringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 44,4 mill. ved utgangen av ut fra forventet utviklingen fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,6 % av samlet gjeld mot 26,1 % pr konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag av innskudd for nedbetaling langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. konsernets resultat er påvirket av den markeds - betingede situasjon, særlig innen transport- og metallvirksomheten. egenkapitalandelen pr var 29,1 % mot 22,3 % pr

8 8 FINANSIELL RISIKO MARKEDSRISIKO selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da langsiktig gjeld har flytende rente. KREDITTRISIKO risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt kr. 0,5 mill. og kr. 28,6 mill for konsernet. tilsvarende tall pr var henholdsvis kr. 0,7 mill og kr. 19,1 mill. tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer. LIKVIDITETSRISIKO likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER styret foreslår at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond. narvik, 12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

9 9 resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter, andre driftsinntekter sum driftsinntekter varekostnader o.l lønnskostnader, pensjon, godtgjørelser, o.l. 8, avskrivning på varige driftsmidler annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skatt skattekostnad på ordinært resultat ordinært resultat Årsoverskudd OVERFØRINGER overføringer annen egenkapital sum overført

10 10 balanse EIENDELER Note anleggsmidler utsatt skattefordel sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, inventar, o.l sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i aksjer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler varebeholdning fordringer kundefordringer 4, andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

11 11 balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital annen egenkapital sum opptjent egenkapital sum egenkapital Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld betalbar skatt skattetrekk, feriepenger, offentlig gjeld annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld narvik, /12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

12 12 kontantstrømoppstilling Indirekte metode tall hele kr Årsoverskudd (-underskudd) betalbar skatt ± utsatt skatt ordinære avskrivninger/nedskrivninger nedskrivning varebeholdning avsetning pensjonsforpliktelser/andre forpliktelser tap ved salg av anleggsmidler (htr) 10 ± endring debitorer og andre kortsiktige fordringer ± endring kreditorer ± endring andre tidsavgrensninger/kortsiktig gjeld netto kontantstrøm fra driften kontantstrøm fra investeringsaktiviteter + salg av varige driftmidler investeringer i varige driftsmidler investering i datter andre finansinvesteringer netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + opptak av ny langsiktig gjeld nedbetaling av langsiktig gjeld endring langsiktige utlån/andre fordringer 0 14 netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ± netto endring i likvider gjennom året likviditetsbeholdning likviditetsbeholdning ubenyttet trekk kassekreditt bundne midler (skattetrekk)

13

14 14 noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. KLASSIFISERING eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER utestående fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. avskrivningssatsene er gjengitt i note. SKATT selskapet har vært fritatt for skatteplikt, men etter endring i driften har selskapet lagt til grunn at det har skatteplikt fom skatten er beregnet i henhold til nrs foreløpige standard resultatskatt. nominell verdi av utsatt skatt/ skattefordel er aktivert. SALGSINNTEKTER inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO selskapet har flytende rente på lånene. levering av strøm skjer til delvis spotpris og fast pris (70 %). det er ingen kjøp eller salg av valuta. NOTE 3 TILSKUDD mottatt tilskudd i perioden fra fylket, sft, sefo, snd, nve og narvik kommune vedrørende investeringsprosjekter er ført direkte mot selskapets egenkapital.

15 15 noter til regnskapet NOTE 4 KUNDEFORDRINGER/ANDRE FORDRINGER/LÅN kundefordringer er redusert med kr , som er avsatt til dekning av mulige tap. tilsvarende avsetning pr utgjorde kr kostnadsførte tap på kundefordringer utgjør innkommet på avskrevne fordringer ingen del av fordringene forfaller senere enn ett år etter balansedatoen. NOTE 5 BANKINNSKUDD, KONTANTER av bankinnskuddene er kr ,- bundet i form av skyldig forskuddstrekk pr selskapet har en ubenyttet kassekredittramme på kr NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ Maskiner Bygninger Tomter Fylling inventar (fin. leasing) ansk.kost tilgang avgang ansk.kost akk. av- og nedskrivn bokført verdi Årets ord. avskrivninger prosentsats avskrivninger % 8 % 4-10 % 0 % 4 % regnskapsmessige avskrivninger er lineære. etter omklassifisering fra operasjonell til finansiell leasing er anskaffelseskost bokført verdi pluss avskrivning tidligere år. samlet leiebeløp som forfaller i 2011 er kr ,-. samlet nåverdi av fremtidige leiebeløp er 0,5 mill kr. med 4 % diskonteringsrente. NOTE 7 LANGSIKTIG GJELD lån i kommunalbanken as og kommunekreditt norge as er tatt opp i 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2010 med avdragstid på 15 år. lånene er ikke pantesikret. avdrag for år 2010 utgjør ca. kr langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år utgjør ca. kr 16 mill.

16 16 noter til regnskapet NOTE 8 PENSJONSFORPLIKTELSER/ANDRE FORPLIKTELSER pensjonsforpliktelser: selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om otp. selskapet har tariffestet tjenestepensjons-ordning for selskapets ansatte som tilfredsstiller lovens krav om tjenestepensjon. den er dekket gjennom forsikringsavtale med kommunal landspensjonskasse. pensjonsordningen er etter sitt økonomiske innhold å anse som ytelsesplan og inngår i en såkalt flerforetaksplan og omfatter 10 personer (aktive) hvorav 4 faktisk arbeider for datterselskap men er formelt ansatt i Hrs iks. pensjonsforpliktelsene og kostnadene er regnskapsført i henhold til regnskapsstandarden nrs6. de bokførte forpliktelsene og kostnadene for 2010 inkluderer tidligpensjon og afp-ordningen. pensjonskostnadene er aktuarberegnet etter følgende forutsetninger: Årlig avkastning 5,40 % diskonteringsrente 4,60 % Årlig lønnsvekst 4,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % arbeidsgiveravgift 5,10 % faktisk pensjonsforpliktelse er kr pluss arbeidsgiveravgift 5,1 %, større enn bokført. avsetning fond for kostnader etterdrift deponi: selskapet har beregnet kostnadene for etterdrift av deponiet. beregningene er gjort i henhold til klifs veiledning for beregning av kostnader for etterdrift av nedlagte deponi. det er avsatt kr i årets regnskap med samme årlige avsetninger de påfølgende 4 år. NOTE 9 LEIEAVTALER VARIGE DRIFTSMIDLER selskapet har ingen operasjonelle leasingavtaler i forbindelse med anskaffelse av varige driftsmidler.

17 17 noter til regnskapet NOTE 10 INVESTERINGER I AKSJER Selskap Total Pålydende Antall Resultat Egenkapital Bokført aksjekapital 2010 verdi datterselskap Hrs miljø as Hrs produksjon as Hrs metallco as Hrs elektroretur as andre selskap rekom as forskn.parken as kunnsk.p. Ha. as klp (egenk.innskudd) sum samtlige investeringer er bokført til anskaffelseskost. NOTE 11 LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V lønnskostnader består av følgende poster: lønninger Honorarer arbeidsgiveravgift pensjonsforsikringer øvrige personalforsikringer andre personalkostnader lønnsrefusjoner sum lønnskostnader gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 6 6 Adm. direktør Styret Repr.skap godtgjørelser lønn, annen godtgj. * ) Honorar, inkl møtegodtgj * ) lønnen inkluderer fast bilgodtgjørelse samt kollektiv personalforsikring og fri telefon. adm. direktør har ikke noen avtale om bonus, resultatandeler eller noen særskilte rettigheter ved opphør eller andre endringer ved ansettelsesforholdet. lønnsforskudd og lån til selskapets ansatte utgjør pr kr lånene avdras over ett år og alle lån er sikret. revisor utbetalt revisjonshonorar i 2010 utgjør kr i tillegg kommer andre tjenester med kr Honorar til revisor er eksklusive mva.

18 18 noter til regnskapet NOTE 12 EIERFORHOLD selskapets kapitalfond utgjør kr fordelt på 21 andeler. eiersammensetningen er som følger: Harstad 6 andeler skånland 1 andel narvik 5 andeler tjeldsund 1 andel ballangen 1 andel bjarkøy 1 andel gratangen 1 andel evenes 1 andel lavangen 1 andel kvæfjord 1 andel ibestad 1 andel tysfjord 1 andel representantskapet er selskapets øverste myndighet. antall medlemmer og stemmer i representantskapet reguleres ut fra antall innbyggere i hver eierkommune, ved at hver kommune har 1 medlem pr innbygger eller påbegynt del av NOTE 13 DRIFTSINNTEKTER tall hele kr driftsinntekter fordeler seg som følger: salgs- og andre inntekter sum driftsinntekter NOTE 14 MELLOMREGNING KONSERNSELSKAP blant fordringer og gjeld inngår følgende mellomregninger med konsernselskap og tilknyttede selskap: kundefordringer og leverandørgjeld i konsernet skyldes ordinære forretningsmessig transaksjoner kundefordringer leverandørgjeld

19 19 noter til regnskapet NOTE 15 SKATT skattekostnaden fordeler seg på endring utsatt skatt betalbar skatt skattekostnad beregning av Årets skattegrunnlag resultat før skatt permanente forskjeller endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag oversikt over midlertidige forskjeller de midlertidige forskjellene fordeler seg som følger: Endring driftsmidler varebeholdning fordringer finansiell leasing pensjoner/andre avsetninger sum % utsatt skatt NOTE 16 VAREBEHOLDNING beholdningen består av varer for videresalg og er regnskapsmessig nedskrevet med kr ,-.

20 20 noter til regnskapet NOTE 17 BUDSJETTSAMMENLIGNING 2010 tall hele kr Faktisk Budsjett investeringer bygninger og fast eiendom maskiner, inventar, o.l avfallsplan og reserve sum resultatregnskap Regnskap Budsjett driftsinntekter varekostnader o.l lønnskostnader, mv avskrivning på varige dr.m annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat finansinntekter finanskostnader netto finansposter resultat før skatt skattekostnad Årsoverskudd NOTE 18 ENDRING EGENKAPITAL Stiftelseskapital Annen innskutt Annen Sum egenkapital egenkapital inngående balanse Årets resultat utgående balanse * ) * ) annen egenkapital inkluderer selvkostfond med et negativt beløp på kr

21

22 regnskap konsern

23 23 resultatregnskap konsern Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter 1, sum driftsinntekter varekostnader lønnskostnader m.m avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skattekostnad skattekostnad ordinært resultat konsernets årsoverskudd (-underskudd) minoritetens andel majoritetens andel

24 24 balanse konsern EIENDELER Note anleggsmidler immaterielle eiendeler utsatt skattefordel goodwill sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, driftsløsøre, inventar, m.m. 6, sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i tilknyttet selskap investeringer i aksjer og andeler andre fordringer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler lager av varer og annen beholdning fordringer kundefordringer andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

25 25 balanse konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital annen egenkapital minoritetsinteresser sum opptjent egenkapital sum egenkapital Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner øvrig langsiktig gjeld sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld skattegjeld skyldig offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld narvik, /12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 13 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer