Årsberetning resultatregnskap Hrs iks balanse Hrs iks kontantstrømoppstilling Hrs iks noter Hrs iks...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks..."

Transkript

1

2 innhold Årsberetning resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks kontantstrømoppstilling Hrs iks noter Hrs iks resultatregnskap Hrs iks konsern balanse Hrs iks konsern kontantstrømoppstilling Hrs iks konsern noter Hrs iks konsern revisjonsberetning prosent av avfallet vårt gjenvinnes... 38

3 3 Årsberetning 2010 VIRKSOMHETENS ART Hålogaland ressursselskap iks er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i nordre nordland og søndre troms. administrasjonen ligger i narvik. gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. i dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/ metaller og ee-avfall. i tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner samt innsamling av næringsavfall. konsernet håndterte i underkant av tonn avfall i andelen til deponi har vært lav det siste tiåret og etter nye deponi - forskrifter fra er andelen til deponi minimal. produksjonen i 2010 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i narvik og Harstad. i narvik ligger djupvik miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. stangnes miljøpark i Harstad er et sorterings - anlegg. Her blir avfall fra husholdning og nærings - virksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. Hrs driver miljøstasjonene fornes i ballangen kommune, moan i evenes kommune for evenes, tjeldsund og skånland samt gratangen, lavangen og ibestad. selskapet har også ansvar for miljøstasjonene i kjøpsvik og kvæfjord, men selve driften utføres lokalt. FORTSATT DRIFT i samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2010, budsjett for 2011, resultat- og strategiprognoser for år gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlings - planer forventes å gi fortsatt positiv effekt. KONSERNFORHOLD HRS IKS Hrs iks er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjons - virksomhet. selskapet er et holdingsselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. selskapet kontor er på djupvik i narvik kommune. HRS PRODUKSJON AS selskapets virksomhet er drift av mottaks- og behandlings anleggene på djupvik (narvik) og stangnes (Harstad) samt miljøstasjonene i eierkommunene til Hrs iks. selskapets forretningsadresse er djupvik i narvik kommune.

4 4 HRS MILJØ AS virksomheten til Hrs miljø er rådgivning, avfalls - innsamling, avfallsavsetning, konteiner-utleie og transport. selskapet har virksomhet i Harstad og narvik. forretnings adressen er djupvik i narvik kommune. HRS METALLCO AS selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall- og skrapjerns konstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. selskapets behandlingsanlegg og metall - senter ligger på stangnes i Harstad kommune. HRS ELEKTRORETUR AS selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av ee-avfall. forretningsadressen og hovedanlegget er på stangnes i Harstad kommune med avdelinger i tromsø, Hammerfest og tana. HARSTAD GJENVINNING AS selskaper er lokalisert på stangnes i Harstad kommune og driver med avfallsinnsamling og konteinerutleie. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE alle selskapene i Hrs har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv. for bedre ivaretakelse av verne- og miljøarbeidet er det opprettet egne amu for miljøparkene på djupvik og stangnes. det er utarbeidet årsrapport for verne- og miljø arbeidet i bedriften. Hrs konsernet er tilknyttet narvik bedriftshelsetjeneste og sør-troms Hms-tjeneste. samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. konsernet er oppmerksom på at langtidssykefraværet er høyt og har igangsatt flere tiltak for å bedre på dette. langtidssykefraværet ble redusert med 1,6 % poeng fra 2009 til HRS IKS ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 8 faste stillinger, 5 stillinger i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap). det var 9 faste stillinger i sykefraværet totalt i 2010 var på 2,2 % og er en kraftig reduksjon fra korttidsfraværet (1-3 dager) var på 0,8 %, fraværet 4-16 dager på 0 % og fraværet over 16 dager 1,4 %. KONSERNET ved utgangen av regnskapsåret var det 86 ansatte i konsernet mot 83 i gjennomsnittlig antall ansatte var 83 mot 79 i 2009.

5 5 av det ytre miljø. aktivitetene er regulert av tillatelser fra fylkesmannen, samt lover og forskrifter. ved avfallshåndteringen i Hrs kommer utslippene til luft hovedsakelig fra følgende kilder: eksos fra transport, utslipp fra deponi (særlig metan) og Co². deponering av avfall gir størst klimagassbelastning, mens transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning i forhold til miljønytten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. deponering av avfall gir utslipp til både luft og vann. for å redusere påvirkningen av metangassen som avgis fra deponiet, er det etablert et gassoppsamlingsanlegg med avbrenning av metangassen. anlegget har slitt med driftsproblemer i forhold til ustabil og lav mengde gass. deponering av avfall gir også utslipp av sigevann. Hrs reduserer stadig avfallet til deponi og mer går til energiutnyttelse og materialgjenvinning. siste halvdel av 2010 ble det nesten ikke deponert avfall på djupvik og avfallet som deponeres gir nesten ikke utslipp. sykefraværet totalt i 2010 var på 9,6 %, redusert fra 11,1 % i langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 7,9 % i 2010 og 9,5 % i LIKESTILLING andelen kvinnelige arbeidstakere er lav i konsernet, 17,4 %. grunnen til dette er at det tradisjonelt er få, om noen, kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. i ledende stillinger er kvinneandelen 18,2 %. ledelsen medregnet administrative stillinger, har en kvinneandel på 44,8 %. det er en uttalt målsetting at ved fremtidige ansettelser skal kvinnelige søkere under ellers like vilkår prioriteres. kvinneandelen i selskapets hovedstyre er 37,5 %, medregnet vararepresentanter 47,1 %. Hrs gruppens retningslinjer og policy tar sikte på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. MILJØRAPPORTERING Hrs har som hovedformål å hindre at avfall bidrar til forurensning av jord, luft og vann i tillegg til at de ressursene som er i avfall, blir utnyttet på en samfunns økonomisk forsvarlig måte. behandlingen av avfallet for å nå disse målene, medfører noe påvirkning selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. deponiet er godkjent av fylkesmannen for videre drift og det betales lav deponiskatt til staten. sigevannet samles opp og føres ut i rombaksfjorden på to steder. den har stor tidevannsbetinget vannutskifting. det tas årlig 4 prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift, og to ganger fra deponiene som er avsluttet. dette for å overvåke utslippene. prøvene har vært tatt av personell fra rambøll. sigevannet som slippes ut er et resultat av det avfallet som er deponert. endringen med at de farlige avfalltypene er sortert ut og egne løsninger for matavfall, har hatt positiv påvirkning. resultatene av prøvene som tas, viser at forurensnings - konsentrasjonen i sigevannet er lave. det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i nærings - kjeden. det slippes blant annet ut tungmetall, organiske stoffer og miljøgifter. alt matavfall Hrs mottar videresendes til og behandles av iris i bodø. det kommer imidlertid fortsatt av og til lukt fra vårt anlegg på djupvik, men det er hovedsakelig i tilknytning til omlasting og vending av slam som rankekomposteres i storranker. flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært et problem, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift.

6 6 FORSKNING OG UTVIKLING (FOU) Hrs deltar med personell og finansiering i flere bransjerelevante fou-prosjekt. av disse nevnes spesielt: utredning felles deponi: Hrs har deltatt sammen med reno-vest, iris og lofoten avfallselskap om å utrede muligheten for et felles regionalt deponi på bremnes i sortland. alle deltagerne har i dag egne deponi, men unntatt reno-vest er det ingen som er hensiktsmessig å utvikle og drive videre på lang sikt. prosjektet avsluttes i samarbeidsprosjekt sigevann: avfalls - selskapene i vår region blir stilt overfor de samme kravene fra fylkesmannen til overvåking av resipienten og vurdering av rensing av sigevannet. i stedet for at hvert selskap leier inn konsulent ble Hrs sammen med iris, las og reno-vest enige om å gjennomføre et felles prosjekt. det ble ansatt en sivilingeniør innen environmental engineering and science som prosjektleder for fellesprosjektet og lønnes av de fire selskapene. det skal gjennomføres grundig miljø risiko - vurdering av sigevannsutslipp ved alle de 4 deponiene. det ble kjøpt inn likt utstyr for prøvetaking som igangsettes i tilpasset lokale forhold, med andre ord vurdere hva som er beste tilgjengelig teknikk for å minimere miljøbelastningen. prosjektet vil gå til begynnelsen av FREMTIDIG UTVIKLING Hrs har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning blant annet gjennom avtaler som utløper i selskapet fremforhandler derfor nye avtaler for fremtidige nedstrømsløsninger, et arbeid som forventes sluttført i løpet av våren disse avtalene forutsetter vi både skal være miljømessig og økonomisk lønnsomme. avfallsmengden ble redusert under finanskrisen, men vi ser nå at avfallsmengden er stabil og at mengden næringsavfall er økende. dette skyldes stor byggeaktivitet i Hrs-regionen. innen næringsavfall forventes det på landsbasis endringer de kommende år. vi ser allerede at større nasjonale og internasjonale selskap øker virksomheten sin gjennom oppkjøp og økt regionalt/lokalt engasjement. Hrs vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler. det skal også gjøres en bat vurdering (best available technique) av renseteknologi og renseløsninger

7 7 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET HRS IKS Hrs (morselskapet) oppnådde et resultat for år 2010 på kr ,-. resultatet for år 2009 var overskudd på kr ,-. resultat før skatt 2010 var kr ,-. budsjettert resultat før skatt var kr ,-. driftsresultatet ble et overskudd på kr ,- mot kr ,- i år totale driftsinntekter for år 2010 beløp seg på kr ,- mot kr ,- i selskapet har vært skattepliktig siden 2006 og har en utsatt skattefordel på kr ,- pr utviklingen i rentenivået i 2010 har redusert finans - kostnadene i forhold til det er budsjettert med en viss økning i rentenivået i selskapets totale eiendeler utgjorde pr kr ,-, mot kr ,- i år bokført egenkapital i morselskapet er på kr ,-. ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i HRS IKS KONSERN Hrs (konsern) oppnådde i år 2010 en omsetning på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i år totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr ,- mot kr ,- i år kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr. 24,1 mill. driftsresultatet var kr. 19,2 mill. differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld. konsernets samlede investeringer i 2010 var kr. 8,6 mill. investeringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 44,4 mill. ved utgangen av ut fra forventet utviklingen fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,6 % av samlet gjeld mot 26,1 % pr konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag av innskudd for nedbetaling langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. konsernets resultat er påvirket av den markeds - betingede situasjon, særlig innen transport- og metallvirksomheten. egenkapitalandelen pr var 29,1 % mot 22,3 % pr

8 8 FINANSIELL RISIKO MARKEDSRISIKO selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da langsiktig gjeld har flytende rente. KREDITTRISIKO risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt kr. 0,5 mill. og kr. 28,6 mill for konsernet. tilsvarende tall pr var henholdsvis kr. 0,7 mill og kr. 19,1 mill. tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer. LIKVIDITETSRISIKO likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER styret foreslår at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond. narvik, 12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

9 9 resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter, andre driftsinntekter sum driftsinntekter varekostnader o.l lønnskostnader, pensjon, godtgjørelser, o.l. 8, avskrivning på varige driftsmidler annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skatt skattekostnad på ordinært resultat ordinært resultat Årsoverskudd OVERFØRINGER overføringer annen egenkapital sum overført

10 10 balanse EIENDELER Note anleggsmidler utsatt skattefordel sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, inventar, o.l sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i aksjer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler varebeholdning fordringer kundefordringer 4, andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

11 11 balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital annen egenkapital sum opptjent egenkapital sum egenkapital Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld betalbar skatt skattetrekk, feriepenger, offentlig gjeld annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld narvik, /12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

12 12 kontantstrømoppstilling Indirekte metode tall hele kr Årsoverskudd (-underskudd) betalbar skatt ± utsatt skatt ordinære avskrivninger/nedskrivninger nedskrivning varebeholdning avsetning pensjonsforpliktelser/andre forpliktelser tap ved salg av anleggsmidler (htr) 10 ± endring debitorer og andre kortsiktige fordringer ± endring kreditorer ± endring andre tidsavgrensninger/kortsiktig gjeld netto kontantstrøm fra driften kontantstrøm fra investeringsaktiviteter + salg av varige driftmidler investeringer i varige driftsmidler investering i datter andre finansinvesteringer netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + opptak av ny langsiktig gjeld nedbetaling av langsiktig gjeld endring langsiktige utlån/andre fordringer 0 14 netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ± netto endring i likvider gjennom året likviditetsbeholdning likviditetsbeholdning ubenyttet trekk kassekreditt bundne midler (skattetrekk)

13

14 14 noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. KLASSIFISERING eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER utestående fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. avskrivningssatsene er gjengitt i note. SKATT selskapet har vært fritatt for skatteplikt, men etter endring i driften har selskapet lagt til grunn at det har skatteplikt fom skatten er beregnet i henhold til nrs foreløpige standard resultatskatt. nominell verdi av utsatt skatt/ skattefordel er aktivert. SALGSINNTEKTER inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO selskapet har flytende rente på lånene. levering av strøm skjer til delvis spotpris og fast pris (70 %). det er ingen kjøp eller salg av valuta. NOTE 3 TILSKUDD mottatt tilskudd i perioden fra fylket, sft, sefo, snd, nve og narvik kommune vedrørende investeringsprosjekter er ført direkte mot selskapets egenkapital.

15 15 noter til regnskapet NOTE 4 KUNDEFORDRINGER/ANDRE FORDRINGER/LÅN kundefordringer er redusert med kr , som er avsatt til dekning av mulige tap. tilsvarende avsetning pr utgjorde kr kostnadsførte tap på kundefordringer utgjør innkommet på avskrevne fordringer ingen del av fordringene forfaller senere enn ett år etter balansedatoen. NOTE 5 BANKINNSKUDD, KONTANTER av bankinnskuddene er kr ,- bundet i form av skyldig forskuddstrekk pr selskapet har en ubenyttet kassekredittramme på kr NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ Maskiner Bygninger Tomter Fylling inventar (fin. leasing) ansk.kost tilgang avgang ansk.kost akk. av- og nedskrivn bokført verdi Årets ord. avskrivninger prosentsats avskrivninger % 8 % 4-10 % 0 % 4 % regnskapsmessige avskrivninger er lineære. etter omklassifisering fra operasjonell til finansiell leasing er anskaffelseskost bokført verdi pluss avskrivning tidligere år. samlet leiebeløp som forfaller i 2011 er kr ,-. samlet nåverdi av fremtidige leiebeløp er 0,5 mill kr. med 4 % diskonteringsrente. NOTE 7 LANGSIKTIG GJELD lån i kommunalbanken as og kommunekreditt norge as er tatt opp i 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2010 med avdragstid på 15 år. lånene er ikke pantesikret. avdrag for år 2010 utgjør ca. kr langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år utgjør ca. kr 16 mill.

16 16 noter til regnskapet NOTE 8 PENSJONSFORPLIKTELSER/ANDRE FORPLIKTELSER pensjonsforpliktelser: selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om otp. selskapet har tariffestet tjenestepensjons-ordning for selskapets ansatte som tilfredsstiller lovens krav om tjenestepensjon. den er dekket gjennom forsikringsavtale med kommunal landspensjonskasse. pensjonsordningen er etter sitt økonomiske innhold å anse som ytelsesplan og inngår i en såkalt flerforetaksplan og omfatter 10 personer (aktive) hvorav 4 faktisk arbeider for datterselskap men er formelt ansatt i Hrs iks. pensjonsforpliktelsene og kostnadene er regnskapsført i henhold til regnskapsstandarden nrs6. de bokførte forpliktelsene og kostnadene for 2010 inkluderer tidligpensjon og afp-ordningen. pensjonskostnadene er aktuarberegnet etter følgende forutsetninger: Årlig avkastning 5,40 % diskonteringsrente 4,60 % Årlig lønnsvekst 4,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % arbeidsgiveravgift 5,10 % faktisk pensjonsforpliktelse er kr pluss arbeidsgiveravgift 5,1 %, større enn bokført. avsetning fond for kostnader etterdrift deponi: selskapet har beregnet kostnadene for etterdrift av deponiet. beregningene er gjort i henhold til klifs veiledning for beregning av kostnader for etterdrift av nedlagte deponi. det er avsatt kr i årets regnskap med samme årlige avsetninger de påfølgende 4 år. NOTE 9 LEIEAVTALER VARIGE DRIFTSMIDLER selskapet har ingen operasjonelle leasingavtaler i forbindelse med anskaffelse av varige driftsmidler.

17 17 noter til regnskapet NOTE 10 INVESTERINGER I AKSJER Selskap Total Pålydende Antall Resultat Egenkapital Bokført aksjekapital 2010 verdi datterselskap Hrs miljø as Hrs produksjon as Hrs metallco as Hrs elektroretur as andre selskap rekom as forskn.parken as kunnsk.p. Ha. as klp (egenk.innskudd) sum samtlige investeringer er bokført til anskaffelseskost. NOTE 11 LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V lønnskostnader består av følgende poster: lønninger Honorarer arbeidsgiveravgift pensjonsforsikringer øvrige personalforsikringer andre personalkostnader lønnsrefusjoner sum lønnskostnader gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 6 6 Adm. direktør Styret Repr.skap godtgjørelser lønn, annen godtgj. * ) Honorar, inkl møtegodtgj * ) lønnen inkluderer fast bilgodtgjørelse samt kollektiv personalforsikring og fri telefon. adm. direktør har ikke noen avtale om bonus, resultatandeler eller noen særskilte rettigheter ved opphør eller andre endringer ved ansettelsesforholdet. lønnsforskudd og lån til selskapets ansatte utgjør pr kr lånene avdras over ett år og alle lån er sikret. revisor utbetalt revisjonshonorar i 2010 utgjør kr i tillegg kommer andre tjenester med kr Honorar til revisor er eksklusive mva.

18 18 noter til regnskapet NOTE 12 EIERFORHOLD selskapets kapitalfond utgjør kr fordelt på 21 andeler. eiersammensetningen er som følger: Harstad 6 andeler skånland 1 andel narvik 5 andeler tjeldsund 1 andel ballangen 1 andel bjarkøy 1 andel gratangen 1 andel evenes 1 andel lavangen 1 andel kvæfjord 1 andel ibestad 1 andel tysfjord 1 andel representantskapet er selskapets øverste myndighet. antall medlemmer og stemmer i representantskapet reguleres ut fra antall innbyggere i hver eierkommune, ved at hver kommune har 1 medlem pr innbygger eller påbegynt del av NOTE 13 DRIFTSINNTEKTER tall hele kr driftsinntekter fordeler seg som følger: salgs- og andre inntekter sum driftsinntekter NOTE 14 MELLOMREGNING KONSERNSELSKAP blant fordringer og gjeld inngår følgende mellomregninger med konsernselskap og tilknyttede selskap: kundefordringer og leverandørgjeld i konsernet skyldes ordinære forretningsmessig transaksjoner kundefordringer leverandørgjeld

19 19 noter til regnskapet NOTE 15 SKATT skattekostnaden fordeler seg på endring utsatt skatt betalbar skatt skattekostnad beregning av Årets skattegrunnlag resultat før skatt permanente forskjeller endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag oversikt over midlertidige forskjeller de midlertidige forskjellene fordeler seg som følger: Endring driftsmidler varebeholdning fordringer finansiell leasing pensjoner/andre avsetninger sum % utsatt skatt NOTE 16 VAREBEHOLDNING beholdningen består av varer for videresalg og er regnskapsmessig nedskrevet med kr ,-.

20 20 noter til regnskapet NOTE 17 BUDSJETTSAMMENLIGNING 2010 tall hele kr Faktisk Budsjett investeringer bygninger og fast eiendom maskiner, inventar, o.l avfallsplan og reserve sum resultatregnskap Regnskap Budsjett driftsinntekter varekostnader o.l lønnskostnader, mv avskrivning på varige dr.m annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat finansinntekter finanskostnader netto finansposter resultat før skatt skattekostnad Årsoverskudd NOTE 18 ENDRING EGENKAPITAL Stiftelseskapital Annen innskutt Annen Sum egenkapital egenkapital inngående balanse Årets resultat utgående balanse * ) * ) annen egenkapital inkluderer selvkostfond med et negativt beløp på kr

21

22 regnskap konsern

23 23 resultatregnskap konsern Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter 1, sum driftsinntekter varekostnader lønnskostnader m.m avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skattekostnad skattekostnad ordinært resultat konsernets årsoverskudd (-underskudd) minoritetens andel majoritetens andel

24 24 balanse konsern EIENDELER Note anleggsmidler immaterielle eiendeler utsatt skattefordel goodwill sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, driftsløsøre, inventar, m.m. 6, sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i tilknyttet selskap investeringer i aksjer og andeler andre fordringer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler lager av varer og annen beholdning fordringer kundefordringer andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

25 25 balanse konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital annen egenkapital minoritetsinteresser sum opptjent egenkapital sum egenkapital Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner øvrig langsiktig gjeld sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld skattegjeld skyldig offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld narvik, /12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 13 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer