Årsberetning resultatregnskap Hrs iks balanse Hrs iks kontantstrømoppstilling Hrs iks noter Hrs iks...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks..."

Transkript

1

2 innhold Årsberetning resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks kontantstrømoppstilling Hrs iks noter Hrs iks resultatregnskap Hrs iks konsern balanse Hrs iks konsern kontantstrømoppstilling Hrs iks konsern noter Hrs iks konsern revisjonsberetning prosent av avfallet vårt gjenvinnes... 38

3 3 Årsberetning 2010 VIRKSOMHETENS ART Hålogaland ressursselskap iks er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i nordre nordland og søndre troms. administrasjonen ligger i narvik. gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. i dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/ metaller og ee-avfall. i tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner samt innsamling av næringsavfall. konsernet håndterte i underkant av tonn avfall i andelen til deponi har vært lav det siste tiåret og etter nye deponi - forskrifter fra er andelen til deponi minimal. produksjonen i 2010 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i narvik og Harstad. i narvik ligger djupvik miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. stangnes miljøpark i Harstad er et sorterings - anlegg. Her blir avfall fra husholdning og nærings - virksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. Hrs driver miljøstasjonene fornes i ballangen kommune, moan i evenes kommune for evenes, tjeldsund og skånland samt gratangen, lavangen og ibestad. selskapet har også ansvar for miljøstasjonene i kjøpsvik og kvæfjord, men selve driften utføres lokalt. FORTSATT DRIFT i samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2010, budsjett for 2011, resultat- og strategiprognoser for år gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlings - planer forventes å gi fortsatt positiv effekt. KONSERNFORHOLD HRS IKS Hrs iks er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjons - virksomhet. selskapet er et holdingsselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. selskapet kontor er på djupvik i narvik kommune. HRS PRODUKSJON AS selskapets virksomhet er drift av mottaks- og behandlings anleggene på djupvik (narvik) og stangnes (Harstad) samt miljøstasjonene i eierkommunene til Hrs iks. selskapets forretningsadresse er djupvik i narvik kommune.

4 4 HRS MILJØ AS virksomheten til Hrs miljø er rådgivning, avfalls - innsamling, avfallsavsetning, konteiner-utleie og transport. selskapet har virksomhet i Harstad og narvik. forretnings adressen er djupvik i narvik kommune. HRS METALLCO AS selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall- og skrapjerns konstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. selskapets behandlingsanlegg og metall - senter ligger på stangnes i Harstad kommune. HRS ELEKTRORETUR AS selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av ee-avfall. forretningsadressen og hovedanlegget er på stangnes i Harstad kommune med avdelinger i tromsø, Hammerfest og tana. HARSTAD GJENVINNING AS selskaper er lokalisert på stangnes i Harstad kommune og driver med avfallsinnsamling og konteinerutleie. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE alle selskapene i Hrs har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv. for bedre ivaretakelse av verne- og miljøarbeidet er det opprettet egne amu for miljøparkene på djupvik og stangnes. det er utarbeidet årsrapport for verne- og miljø arbeidet i bedriften. Hrs konsernet er tilknyttet narvik bedriftshelsetjeneste og sør-troms Hms-tjeneste. samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. konsernet er oppmerksom på at langtidssykefraværet er høyt og har igangsatt flere tiltak for å bedre på dette. langtidssykefraværet ble redusert med 1,6 % poeng fra 2009 til HRS IKS ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 8 faste stillinger, 5 stillinger i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap). det var 9 faste stillinger i sykefraværet totalt i 2010 var på 2,2 % og er en kraftig reduksjon fra korttidsfraværet (1-3 dager) var på 0,8 %, fraværet 4-16 dager på 0 % og fraværet over 16 dager 1,4 %. KONSERNET ved utgangen av regnskapsåret var det 86 ansatte i konsernet mot 83 i gjennomsnittlig antall ansatte var 83 mot 79 i 2009.

5 5 av det ytre miljø. aktivitetene er regulert av tillatelser fra fylkesmannen, samt lover og forskrifter. ved avfallshåndteringen i Hrs kommer utslippene til luft hovedsakelig fra følgende kilder: eksos fra transport, utslipp fra deponi (særlig metan) og Co². deponering av avfall gir størst klimagassbelastning, mens transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning i forhold til miljønytten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. deponering av avfall gir utslipp til både luft og vann. for å redusere påvirkningen av metangassen som avgis fra deponiet, er det etablert et gassoppsamlingsanlegg med avbrenning av metangassen. anlegget har slitt med driftsproblemer i forhold til ustabil og lav mengde gass. deponering av avfall gir også utslipp av sigevann. Hrs reduserer stadig avfallet til deponi og mer går til energiutnyttelse og materialgjenvinning. siste halvdel av 2010 ble det nesten ikke deponert avfall på djupvik og avfallet som deponeres gir nesten ikke utslipp. sykefraværet totalt i 2010 var på 9,6 %, redusert fra 11,1 % i langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 7,9 % i 2010 og 9,5 % i LIKESTILLING andelen kvinnelige arbeidstakere er lav i konsernet, 17,4 %. grunnen til dette er at det tradisjonelt er få, om noen, kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. i ledende stillinger er kvinneandelen 18,2 %. ledelsen medregnet administrative stillinger, har en kvinneandel på 44,8 %. det er en uttalt målsetting at ved fremtidige ansettelser skal kvinnelige søkere under ellers like vilkår prioriteres. kvinneandelen i selskapets hovedstyre er 37,5 %, medregnet vararepresentanter 47,1 %. Hrs gruppens retningslinjer og policy tar sikte på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. MILJØRAPPORTERING Hrs har som hovedformål å hindre at avfall bidrar til forurensning av jord, luft og vann i tillegg til at de ressursene som er i avfall, blir utnyttet på en samfunns økonomisk forsvarlig måte. behandlingen av avfallet for å nå disse målene, medfører noe påvirkning selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. deponiet er godkjent av fylkesmannen for videre drift og det betales lav deponiskatt til staten. sigevannet samles opp og føres ut i rombaksfjorden på to steder. den har stor tidevannsbetinget vannutskifting. det tas årlig 4 prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift, og to ganger fra deponiene som er avsluttet. dette for å overvåke utslippene. prøvene har vært tatt av personell fra rambøll. sigevannet som slippes ut er et resultat av det avfallet som er deponert. endringen med at de farlige avfalltypene er sortert ut og egne løsninger for matavfall, har hatt positiv påvirkning. resultatene av prøvene som tas, viser at forurensnings - konsentrasjonen i sigevannet er lave. det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i nærings - kjeden. det slippes blant annet ut tungmetall, organiske stoffer og miljøgifter. alt matavfall Hrs mottar videresendes til og behandles av iris i bodø. det kommer imidlertid fortsatt av og til lukt fra vårt anlegg på djupvik, men det er hovedsakelig i tilknytning til omlasting og vending av slam som rankekomposteres i storranker. flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært et problem, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift.

6 6 FORSKNING OG UTVIKLING (FOU) Hrs deltar med personell og finansiering i flere bransjerelevante fou-prosjekt. av disse nevnes spesielt: utredning felles deponi: Hrs har deltatt sammen med reno-vest, iris og lofoten avfallselskap om å utrede muligheten for et felles regionalt deponi på bremnes i sortland. alle deltagerne har i dag egne deponi, men unntatt reno-vest er det ingen som er hensiktsmessig å utvikle og drive videre på lang sikt. prosjektet avsluttes i samarbeidsprosjekt sigevann: avfalls - selskapene i vår region blir stilt overfor de samme kravene fra fylkesmannen til overvåking av resipienten og vurdering av rensing av sigevannet. i stedet for at hvert selskap leier inn konsulent ble Hrs sammen med iris, las og reno-vest enige om å gjennomføre et felles prosjekt. det ble ansatt en sivilingeniør innen environmental engineering and science som prosjektleder for fellesprosjektet og lønnes av de fire selskapene. det skal gjennomføres grundig miljø risiko - vurdering av sigevannsutslipp ved alle de 4 deponiene. det ble kjøpt inn likt utstyr for prøvetaking som igangsettes i tilpasset lokale forhold, med andre ord vurdere hva som er beste tilgjengelig teknikk for å minimere miljøbelastningen. prosjektet vil gå til begynnelsen av FREMTIDIG UTVIKLING Hrs har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning blant annet gjennom avtaler som utløper i selskapet fremforhandler derfor nye avtaler for fremtidige nedstrømsløsninger, et arbeid som forventes sluttført i løpet av våren disse avtalene forutsetter vi både skal være miljømessig og økonomisk lønnsomme. avfallsmengden ble redusert under finanskrisen, men vi ser nå at avfallsmengden er stabil og at mengden næringsavfall er økende. dette skyldes stor byggeaktivitet i Hrs-regionen. innen næringsavfall forventes det på landsbasis endringer de kommende år. vi ser allerede at større nasjonale og internasjonale selskap øker virksomheten sin gjennom oppkjøp og økt regionalt/lokalt engasjement. Hrs vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler. det skal også gjøres en bat vurdering (best available technique) av renseteknologi og renseløsninger

7 7 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET HRS IKS Hrs (morselskapet) oppnådde et resultat for år 2010 på kr ,-. resultatet for år 2009 var overskudd på kr ,-. resultat før skatt 2010 var kr ,-. budsjettert resultat før skatt var kr ,-. driftsresultatet ble et overskudd på kr ,- mot kr ,- i år totale driftsinntekter for år 2010 beløp seg på kr ,- mot kr ,- i selskapet har vært skattepliktig siden 2006 og har en utsatt skattefordel på kr ,- pr utviklingen i rentenivået i 2010 har redusert finans - kostnadene i forhold til det er budsjettert med en viss økning i rentenivået i selskapets totale eiendeler utgjorde pr kr ,-, mot kr ,- i år bokført egenkapital i morselskapet er på kr ,-. ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i HRS IKS KONSERN Hrs (konsern) oppnådde i år 2010 en omsetning på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i år totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr ,- mot kr ,- i år kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr. 24,1 mill. driftsresultatet var kr. 19,2 mill. differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld. konsernets samlede investeringer i 2010 var kr. 8,6 mill. investeringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 44,4 mill. ved utgangen av ut fra forventet utviklingen fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,6 % av samlet gjeld mot 26,1 % pr konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag av innskudd for nedbetaling langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. konsernets resultat er påvirket av den markeds - betingede situasjon, særlig innen transport- og metallvirksomheten. egenkapitalandelen pr var 29,1 % mot 22,3 % pr

8 8 FINANSIELL RISIKO MARKEDSRISIKO selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da langsiktig gjeld har flytende rente. KREDITTRISIKO risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt kr. 0,5 mill. og kr. 28,6 mill for konsernet. tilsvarende tall pr var henholdsvis kr. 0,7 mill og kr. 19,1 mill. tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer. LIKVIDITETSRISIKO likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER styret foreslår at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond. narvik, 12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

9 9 resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter, andre driftsinntekter sum driftsinntekter varekostnader o.l lønnskostnader, pensjon, godtgjørelser, o.l. 8, avskrivning på varige driftsmidler annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skatt skattekostnad på ordinært resultat ordinært resultat Årsoverskudd OVERFØRINGER overføringer annen egenkapital sum overført

10 10 balanse EIENDELER Note anleggsmidler utsatt skattefordel sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, inventar, o.l sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i aksjer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler varebeholdning fordringer kundefordringer 4, andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

11 11 balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital annen egenkapital sum opptjent egenkapital sum egenkapital Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld betalbar skatt skattetrekk, feriepenger, offentlig gjeld annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld narvik, /12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

12 12 kontantstrømoppstilling Indirekte metode tall hele kr Årsoverskudd (-underskudd) betalbar skatt ± utsatt skatt ordinære avskrivninger/nedskrivninger nedskrivning varebeholdning avsetning pensjonsforpliktelser/andre forpliktelser tap ved salg av anleggsmidler (htr) 10 ± endring debitorer og andre kortsiktige fordringer ± endring kreditorer ± endring andre tidsavgrensninger/kortsiktig gjeld netto kontantstrøm fra driften kontantstrøm fra investeringsaktiviteter + salg av varige driftmidler investeringer i varige driftsmidler investering i datter andre finansinvesteringer netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + opptak av ny langsiktig gjeld nedbetaling av langsiktig gjeld endring langsiktige utlån/andre fordringer 0 14 netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ± netto endring i likvider gjennom året likviditetsbeholdning likviditetsbeholdning ubenyttet trekk kassekreditt bundne midler (skattetrekk)

13

14 14 noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. KLASSIFISERING eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER utestående fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. avskrivningssatsene er gjengitt i note. SKATT selskapet har vært fritatt for skatteplikt, men etter endring i driften har selskapet lagt til grunn at det har skatteplikt fom skatten er beregnet i henhold til nrs foreløpige standard resultatskatt. nominell verdi av utsatt skatt/ skattefordel er aktivert. SALGSINNTEKTER inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO selskapet har flytende rente på lånene. levering av strøm skjer til delvis spotpris og fast pris (70 %). det er ingen kjøp eller salg av valuta. NOTE 3 TILSKUDD mottatt tilskudd i perioden fra fylket, sft, sefo, snd, nve og narvik kommune vedrørende investeringsprosjekter er ført direkte mot selskapets egenkapital.

15 15 noter til regnskapet NOTE 4 KUNDEFORDRINGER/ANDRE FORDRINGER/LÅN kundefordringer er redusert med kr , som er avsatt til dekning av mulige tap. tilsvarende avsetning pr utgjorde kr kostnadsførte tap på kundefordringer utgjør innkommet på avskrevne fordringer ingen del av fordringene forfaller senere enn ett år etter balansedatoen. NOTE 5 BANKINNSKUDD, KONTANTER av bankinnskuddene er kr ,- bundet i form av skyldig forskuddstrekk pr selskapet har en ubenyttet kassekredittramme på kr NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ Maskiner Bygninger Tomter Fylling inventar (fin. leasing) ansk.kost tilgang avgang ansk.kost akk. av- og nedskrivn bokført verdi Årets ord. avskrivninger prosentsats avskrivninger % 8 % 4-10 % 0 % 4 % regnskapsmessige avskrivninger er lineære. etter omklassifisering fra operasjonell til finansiell leasing er anskaffelseskost bokført verdi pluss avskrivning tidligere år. samlet leiebeløp som forfaller i 2011 er kr ,-. samlet nåverdi av fremtidige leiebeløp er 0,5 mill kr. med 4 % diskonteringsrente. NOTE 7 LANGSIKTIG GJELD lån i kommunalbanken as og kommunekreditt norge as er tatt opp i 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2010 med avdragstid på 15 år. lånene er ikke pantesikret. avdrag for år 2010 utgjør ca. kr langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år utgjør ca. kr 16 mill.

16 16 noter til regnskapet NOTE 8 PENSJONSFORPLIKTELSER/ANDRE FORPLIKTELSER pensjonsforpliktelser: selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om otp. selskapet har tariffestet tjenestepensjons-ordning for selskapets ansatte som tilfredsstiller lovens krav om tjenestepensjon. den er dekket gjennom forsikringsavtale med kommunal landspensjonskasse. pensjonsordningen er etter sitt økonomiske innhold å anse som ytelsesplan og inngår i en såkalt flerforetaksplan og omfatter 10 personer (aktive) hvorav 4 faktisk arbeider for datterselskap men er formelt ansatt i Hrs iks. pensjonsforpliktelsene og kostnadene er regnskapsført i henhold til regnskapsstandarden nrs6. de bokførte forpliktelsene og kostnadene for 2010 inkluderer tidligpensjon og afp-ordningen. pensjonskostnadene er aktuarberegnet etter følgende forutsetninger: Årlig avkastning 5,40 % diskonteringsrente 4,60 % Årlig lønnsvekst 4,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % arbeidsgiveravgift 5,10 % faktisk pensjonsforpliktelse er kr pluss arbeidsgiveravgift 5,1 %, større enn bokført. avsetning fond for kostnader etterdrift deponi: selskapet har beregnet kostnadene for etterdrift av deponiet. beregningene er gjort i henhold til klifs veiledning for beregning av kostnader for etterdrift av nedlagte deponi. det er avsatt kr i årets regnskap med samme årlige avsetninger de påfølgende 4 år. NOTE 9 LEIEAVTALER VARIGE DRIFTSMIDLER selskapet har ingen operasjonelle leasingavtaler i forbindelse med anskaffelse av varige driftsmidler.

17 17 noter til regnskapet NOTE 10 INVESTERINGER I AKSJER Selskap Total Pålydende Antall Resultat Egenkapital Bokført aksjekapital 2010 verdi datterselskap Hrs miljø as Hrs produksjon as Hrs metallco as Hrs elektroretur as andre selskap rekom as forskn.parken as kunnsk.p. Ha. as klp (egenk.innskudd) sum samtlige investeringer er bokført til anskaffelseskost. NOTE 11 LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V lønnskostnader består av følgende poster: lønninger Honorarer arbeidsgiveravgift pensjonsforsikringer øvrige personalforsikringer andre personalkostnader lønnsrefusjoner sum lønnskostnader gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 6 6 Adm. direktør Styret Repr.skap godtgjørelser lønn, annen godtgj. * ) Honorar, inkl møtegodtgj * ) lønnen inkluderer fast bilgodtgjørelse samt kollektiv personalforsikring og fri telefon. adm. direktør har ikke noen avtale om bonus, resultatandeler eller noen særskilte rettigheter ved opphør eller andre endringer ved ansettelsesforholdet. lønnsforskudd og lån til selskapets ansatte utgjør pr kr lånene avdras over ett år og alle lån er sikret. revisor utbetalt revisjonshonorar i 2010 utgjør kr i tillegg kommer andre tjenester med kr Honorar til revisor er eksklusive mva.

18 18 noter til regnskapet NOTE 12 EIERFORHOLD selskapets kapitalfond utgjør kr fordelt på 21 andeler. eiersammensetningen er som følger: Harstad 6 andeler skånland 1 andel narvik 5 andeler tjeldsund 1 andel ballangen 1 andel bjarkøy 1 andel gratangen 1 andel evenes 1 andel lavangen 1 andel kvæfjord 1 andel ibestad 1 andel tysfjord 1 andel representantskapet er selskapets øverste myndighet. antall medlemmer og stemmer i representantskapet reguleres ut fra antall innbyggere i hver eierkommune, ved at hver kommune har 1 medlem pr innbygger eller påbegynt del av NOTE 13 DRIFTSINNTEKTER tall hele kr driftsinntekter fordeler seg som følger: salgs- og andre inntekter sum driftsinntekter NOTE 14 MELLOMREGNING KONSERNSELSKAP blant fordringer og gjeld inngår følgende mellomregninger med konsernselskap og tilknyttede selskap: kundefordringer og leverandørgjeld i konsernet skyldes ordinære forretningsmessig transaksjoner kundefordringer leverandørgjeld

19 19 noter til regnskapet NOTE 15 SKATT skattekostnaden fordeler seg på endring utsatt skatt betalbar skatt skattekostnad beregning av Årets skattegrunnlag resultat før skatt permanente forskjeller endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag oversikt over midlertidige forskjeller de midlertidige forskjellene fordeler seg som følger: Endring driftsmidler varebeholdning fordringer finansiell leasing pensjoner/andre avsetninger sum % utsatt skatt NOTE 16 VAREBEHOLDNING beholdningen består av varer for videresalg og er regnskapsmessig nedskrevet med kr ,-.

20 20 noter til regnskapet NOTE 17 BUDSJETTSAMMENLIGNING 2010 tall hele kr Faktisk Budsjett investeringer bygninger og fast eiendom maskiner, inventar, o.l avfallsplan og reserve sum resultatregnskap Regnskap Budsjett driftsinntekter varekostnader o.l lønnskostnader, mv avskrivning på varige dr.m annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat finansinntekter finanskostnader netto finansposter resultat før skatt skattekostnad Årsoverskudd NOTE 18 ENDRING EGENKAPITAL Stiftelseskapital Annen innskutt Annen Sum egenkapital egenkapital inngående balanse Årets resultat utgående balanse * ) * ) annen egenkapital inkluderer selvkostfond med et negativt beløp på kr

21

22 regnskap konsern

23 23 resultatregnskap konsern Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter 1, sum driftsinntekter varekostnader lønnskostnader m.m avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skattekostnad skattekostnad ordinært resultat konsernets årsoverskudd (-underskudd) minoritetens andel majoritetens andel

24 24 balanse konsern EIENDELER Note anleggsmidler immaterielle eiendeler utsatt skattefordel goodwill sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, driftsløsøre, inventar, m.m. 6, sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i tilknyttet selskap investeringer i aksjer og andeler andre fordringer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler lager av varer og annen beholdning fordringer kundefordringer andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

25 25 balanse konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital opptjent egenkapital annen egenkapital minoritetsinteresser sum opptjent egenkapital sum egenkapital Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner øvrig langsiktig gjeld sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld skattegjeld skyldig offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld narvik, /12. april 2011 Halvar Hansen Hugo storø per k. arntzen rolf jørgensen styreleder styremedlem styremedlem styremedlem turid Hammerø Åsunn lyngedal Hennie b. riise geir erik dølvik styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansatte) kirsti Hienn administrerende direktør

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer