Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

2 Resultatregnskap Tall i hele NOTER Resultatregnskap Salgsinntekt Andre driftsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Avsatt fra annen egenkapital Til hovedmeny

3 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivinger Nedskriving anleggsmidler 0 0 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Ending i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjoneller aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantsekvivalenter Beholdinger av kontanter og kontantsekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantsekvivalenter perdiodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og liknende Ubenyttet kassekreditt Til hovedmeny

4 Balanse Tall i hele Balanse Noter Noter EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD A. Anleggsmidler C. Egenkapital I. Immaterielle eiendeler I. Innskutt egenkapital Lisenser/ERP-system Aksjekapital 5, Utsatt skattefordel II. Opptjent egenkapital Sum immaterielle eiendeler Annen egenkapital II. Varige driftsmidler Sum egenkapital Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy.o.l D. Gjeld I. Avsetning for Sum varige driftsmidler forpliktelser III. Finansielle anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Utsatt skatt 0 0 Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler III Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, B. Omløpsmidler Leverandørgjeld I. Varer Betalbar skatt II. Fordringer Skyldige offentlige avgifter Kundefordringer Skyldig utbytte Andre fordringer Annen kortsiktig gjeld Sum fordringer Sum kortsiktig gjeld III. Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum gjeld Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Til hovedmeny

5 Årsberetning 2013 Neste side Til hovedmeny

6 Årsberetning 2012 Til hovedmeny

7 Revisors beretning Til hovedmeny

8 Grafer Omsetning og driftsmargin Resultater Egenkapital Avkastning på engasjert kapital Til hovedmeny

9 Omsetning og driftsmargin

10 Resultater

11 Egenkapital

12 Avkastning på engasjert kapital

13 Nøkkeltall NORSK STÅL AS NØKKELTALL Driftsmargin 6,9 % 5,7 % -0,3 % 3,9 % 2,7 % 1,3 % -0,8 % Avkastning totalkapital 26,3 % 20,1 % -0,6 % 12,2 % 9,1 % 4,4 % -1,7 % Avkastning engasjert kapital 59,9 % 39,2 % -1,0 % 19,1 % 14,5 % 7,7 % -2,8 % Likviditetsgrad 1 1,68 1,61 2,15 1,48 1,29 1,23 1,25 Soliditet 32,1 % 37,1 % 58,4 % 39,9 % 30,2 % 29,4 % 33,2 % SAMMENDRAG RESULTAT- OG BALANSEREGNSKAP Omsetning Driftsresultat (5 978) (11 440) Resultat før skatt (9 424) (18 622) Gjennomsnittlig totalkapital Gjennomsnittlig engasjert kapital Egenkapital pr PERSONALE Antall ansatte pr Omsetning pr. ansatt (MNOK) 9,0 8,6 6,2 6,6 7,7 6,8 5,5 DEFINISJONER Driftsmargin Driftsresultat / Omsetning Avkastning totalkapital Driftsresultat pluss renteinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital Avkastning engasjert kapital Driftsresultat pluss renteinntekter dividert med gjennomsnittlig engasjert kapital Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Soliditet Egenkapital i % av totalkapital Gjennomsnittlig kapital Gjennomsnittet av IB og UB Engasjert kapital Totalkapital - rentefri gjeld Til hovedmeny

14 Regnskapsprinsipper Noter til regnskap Note 1 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Note 2 - Datterselskap Note 3 - Varebeholdninger Note 4 - Pantestillelser Note 5 - Egenkapital Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note 7 - Pensjoner Note 8 - Skatt Note 9 - Salgsinntekter Note 10 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Note 11 - Bankinnskudd, trekkrettigheter Note 12/13 - Garantiansvar og Transaksjoner med nærstående partner Til hovedmeny

15 Regnskapsprinsipper

16 Note 1 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (Alle tall i 1000) Note 1 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Varige driftsmidler Anlegg u. utførelse Lisenser/ ERP syst. Tomter/ bygninger Maskiner/ inventar Sum varige driftsmidl. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Avgang fullt avskrevne dr.midl Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årest av- og nedskrivinger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Lisenser/ERP system 10 år * Bygninger og annen fast eiendom år * Maskiner og inventar 4-10 år

17 Note 2 - Datterselskap Note 2 Datterselskap (Alle tall i 1000) Investeringer i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden Aksjer/andeler Eierandel Egenkapital Resultat Balanseført verdi Norstål AB 100 % % 100 Balanseført verdi Selskapet Norstål AB er "hvilende" selskap. Det er derfor ikke utarbeidet konsernregnskap, ref. regnskapsl. 3,8 tgh/

18 Note 3 - Varebeholdninger Note 3 (Alle tall i 1000) Varebeholdninger Varebeholdning Avsetning for ukurans Verdi i balansen tgh/

19 Note 4 - Pantestillelser Note 4 (Alle tall i 1000) Pantestillelser Gjeld sikret ved pant Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Kundefordringer Varebeholdninger Sum

20 Note 5 - Egenkapital Note 5 (Alle tall i 1000) Egenkapital Aksje- Annen Sum kapital egenkap. Egenkapital pr Årets resultat Avsatt utbytte 0 0 Egenkapital pr tgh/

21 Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note 6 (Alle tall i 1000) Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall Pålydende Bokført Aksjekapitalen består av: 63, Norsk Stål AS er eiet avtata Steel PLC (50%) og Tibnor AB (50%). Alle aksjer har like rettigheter.

22 Note 7 (Alle tall i 1000) Pensjoner Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 587 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige. ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Sikrede forpliktelser omfatter kollektiv pensjonsordning. Usikrede forpliktelser omfatter tilleggspensjoner og pensjonsavtale for daglig, og tidligere daglig, leder (se note 10). Note 7 - Pensjoner Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjon (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnaden, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene i ordningen. Selskapets forpliktelse er dermed ikke balanseført som gjeld. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon Sikret Usikret Sikret Usikret Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Sikret Usikret Sikret Usikret Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,25 % Pensjonsøkning - sikret 0,60 % 0,00 % Pensjonsøkning - usikret 0,60 % 3,25 % G-regulering 3,50 % 3,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 3,60 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.

23 Note 8 Skatt (Alle tall i 1000) Note 8 - Skatt Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer Varer Anleggsmidler Pensjoner Gevinst- og tapskonto Avsetning reklamasjoner Avsetning varer i arbeid Sum Underskudd til fremføring Sum skatteøkende - /skattereduserende forskjeller % utsatt skatt beregnet av grunnlag over Ustatt skattefordel i balansen Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt beregnet på årets resultat (28%) Betalbar skatt i balansen Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt beregnet på årets resultat Endring i utsatt skatt med gammel skattestats Endring i utsatt skatt som følge av endret rentesats 491 Sum skattekostnad

24 Note 9 Salgsinntekter Note 9 - Salgsinntekter Geografisk fordeling Norge 99 % 98 % EU 1 % 1 % Øvrige 0 % 1 %

25 Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Note 10 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (Alle tall i 1000) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall sysselsatte årsverk har vært 279 Ytelser til ledende personer Bedriften har i løpet av året skiftet daglig leder, nedenstående opplysninger er gitt for dagens daglig leder. Lønn, andre godtgjørelser og pensjonspremie vedrørende daglig leder utgjør henholdsvis , og Daglig leder har lønn i 18 måneder etter fratredelse i sin stilling. Daglig leder har avtale om førtidspensjonering fra 65 år. Nivået på denne trappes ned fra 70 % 1. år til 65 % ved ordinær pensjonsalder. Daglig leder og styreleder har ikke krav på særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsforhold eller vervet. Daglig leder har en bonusavtale knyttet til selskapet resultat. Foruten ovennenvte avtale har ikke daglig leder øvrig avtale om overskuddsdeling eller lignede. Det har ikke vært utbetalt bonus i år. Styreleder har ikke bonusavtale, avtale om overskuddseling e.l. Styrehonorar i 2013 utgjør Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5 % av selskapets egenkapital. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 fordeler seg på lovpålagt revisjon, skatterådgivning og øvrig rådgivning med hhv. TNOK 428, TNOK 44 og TNOK 58, beløp ekskl. mva.

26 Note 11 - Bankinnskudd, trekkrettigheter Note 11 Bankinnskudd, trekkrettigheter Beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Norsk Stål har skattetrekksgaranti på TNOK fra Danske Bank. Limit på kassekreditten er TNOK , herav er trukket TNOK Videre har bedriften valutainnskudd i Danske Bank, TNOK 747, som i regnskapet er presentert netto mot gjeld til kredittinstitusjoner

27 Note 12 Garantiansvar Note 12 - Garantiansvar Note 13 - Transaksjoner med nærstående partner Avgitte garantier Note 13 Transaksjoner med nærstående partner Norsk Stål eiers 50 % av Tata Steel Plc og Tibnor AB (ref. note 6) Tata Steel, som eier Tata Steel Europe, er verdens 7 største stål og metall produsent. Tibnor, som eies av SSAB - produsent av kvalitetsstål, er nordens største stål og metalldistributør - med hovedaktivitet i Sverige. Begge eiere er også leverandører av stål og metallkvaliteter som etterspørres på det norske markedet - noen av kvalitetene som eneste tilbyder. Norsk Stål Tynnplater AS eies av de samme selskapene. Begge eiere er etablert i Norge med egne, heleide, døtre, og leverer på det norske marked i konkurranse med Norsk Stål. Norsk Stål kjøper stål og metaller av leverandør som kan leverer rett kvalitet til konkurransedyktige priser, i rett tid, av den som tilfredsstiller markedets behov. Dette innbærer at eierne blir vurdert etter samme kriterier som øvrige leverandører på markedet,og at den beste leverandøren blir valgt. Varekjøp med nærstående part alle tall i hele Tibnor Tata Steel SSAB Norsk Stål Tynnplater Norsk Stål har inngått avtale med Tibnor om implemnetering av deres stålgrossisttilpassede ERP system basert på SAP. Foruten årets kostnad knyttet til utvikling og tilpassing til norske forhold, inkluderer avtalen også en årlig avgift til Tibnor beregnet ut fra anstall ansatte. Avgiften trappes gradvis ned over tre år, og vil fra år fire være på samme nivå som år tre. Avgiften vil være gjenstand for inflasjonsjustering. Systemet baseres på og driftes fra Tibnor, men inkluderer ikke tilgang til hverandres regnskap eller forretningssystemer. Dersom Norsk Stål utgår fra SSAB gruppens eierskap, innebærer avtalen også en kjøpskostnad av systemet som gradvis reduseres. I tillegg vil det tilkomme 50% av kostnaden å fysisk separere Norsk Stål til egen plattform, uavhengig av Tibnor. Tjenester mottatt fra Tibnor i forbindelse med implementering, testing og opplæring av nytt ERP system (2012), drift og support i Tibnor Til hovedmeny

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer