Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet"

Transkript

1 årsrapport 2009

2 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å drive eller delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom. Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har de tre kraftstasjonene Bøylefoss, Flatenfoss 2 og Flatenfoss 3 tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse kw. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 483 mill. kwh. Selskapets kraftproduksjon foregår i kommunene Froland og Åmli, Selskapets forretningsadresse er i Froland. Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel, i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft. I 1992 ble datterselskapet Markedskraft etablert. Markedskraft har kontorer i Stockholm, Århus, Oslo og Berlin, i tillegg til Arendal. I 2004 ble aksjemajoriteten i Scanmatic AS overtatt. I 2007 ble Norsk Vekst AS et heleid datterselskap og i 2008 fusjonert med Arendals Fossekompani ASA. Som en følge av fusjonen ble EFD AS og Sonans AS datterselskap av Arendals Fosssekompani ASA. I 2009 ble aksjemajoriteten i Powel AS overtatt. Konsernet har ved utgangen av 2009 eierandeler på over 20% i 5 øvrige selskap. Disse er definert som tilknyttede selskap. Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. Styrets beretning... 3 Informasjon om tilknyttede selskaper Resultatregnskap...11 Balanse Oppstilling over endringer i egenkapitalen.. 13 Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Eierstyring og selskapsledelse i Arendals Fossekompani Finansielle hovedtall og nøkkeltall Generalforsamling, utbytte, RISK-beløp Kapasitet og ytelse Noter til års- og konsernregnskapet Regnskapsprinsipper 1 Segmentrapportering 2 Annen driftsinntekt 3 Overtagelse av datterselskap 4 Lønn og andre ytelser til ansatte 5 Eiendom, anlegg og utstyr 6 Immaterielle eiendeler 7 Annen driftskostnad 8 Netto finansinntekter 9 Skattekostnad 10 Egenkapital 11 Konsernselskaper 12 Andre investeringer 13 Lagerbeholdninger 14 Kundefordringer og andre fordringer 15 Kontanter og kontantekvivalenter 16 Finansiell risikostyring / finansielle instrumenter 17 Rentebærende lån og kreditter 18 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 19 Operasjonelle leieavtaler 20 Hendelser etter balansedagen 21 Regnskapsestimater og vurderinger 22 Resultat pr. aksje 23 De største aksjonærer 24 Nærstående parter 25 Regnskapsinformasjon NVE

3 STYRETS BERETNING KONSERNRESULTAT OG UTBYTTE Konsernet fikk i 2009 et overskudd før skatt og minoritetsposter på MNOK 311,4, mot et underskudd på MNOK 296,8 i Konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser ble MNOK 253,1. Driftsresultatet ble MNOK 20,3 mot MNOK 187,2 i Finansresultatet ble MNOK 235,2, mot MNOK -582,3 året før. Finansresultatet inkluderer morselskapets urealiserte gevinster/tap på verdipapirer og valutalån. Disse utgjorde hhv MNOK -44,4 (tap verdipapirer) og MNOK 179,2 (gevinst valutalån). I tillegg er urealiserte verdipapirgevinster på til sammen MNOK 218 ført mot andre inntekter og kostnader. Styret foreslår at utbyttet settes til kr 50,- pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt den 16. juni Morselskapet driver kraftvirksomhet og investeringsvirksomhet. Selskapet har forretningsadresse i Froland kommune. Tidligere avdelingskontor i Oslo er fra mars 2010 samlokalisert med øvrige konsernfunksjoner i Arendal. KRAFTVIRKSOMHETEN I MORSELSKAPET NEDBØR, TEMPERATUR OG MAGASINER Norge For landet som helhet var tilsiget i % høyere enn normalt. Middeltemperaturen for Norge som helhet for året 2009 var 1,0 C over normalen. Dette er det 19. varmeste år som er registrert siden målingene startet i I 2008 var middeltemperaturen 1,4 C over normalen. Ved årsskiftet 2009/2010 var magasinfyllingen ca 2 TWh mindre enn normalt. Det var også mindre snø enn normalt i magasinområdene, og totalbeholdningen av vann og snø ble beregnet å være ca 12 TWh mindre enn normalt for årstiden. Arendalsvassdraget I 2009 falt det 1238 mm nedbør i gjennomsnitt for alle målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjorde 115 % av nedbøren i et normalår. I løpet av året har det vært et produksjonstap på ca 40 GWh i perioder hvor vannføringen har vært større enn aggregatenes slukeevne. Det vesentlige av flomtapet kom i perioder med store lokaltilsig i november og desember. Ved årsskiftet 2008/2009 var magasinbeholdningen 825 mill. m3. Beregnet snømagasin tilsvarte ca 59 % av normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 93 % av det normale for årstiden. Ved årsskiftet 2009/2010 var magasinbeholdningen 1041 mill. m 3. Dette utgjorde 116 % av normalt. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca 119 % av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 117 % av det normale for årstiden. PRODUKSJON OG FORBRUK Norge Total kraftproduksjon for hele landet ble 130 TWh, 109 % av midlere års produksjon og 8 % lavere enn i Det alminnelige kraftforbruket sank med 1,9 %. Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 18,9 %. Landets netto krafteksport var 9 TWh. Kraftprisene i engrosmarkedet, Nord Pools systempris, var i gjennomsnitt 22 % lavere enn året før. Selskapet Brutto kraftproduksjon i 2009 ble 503 GWh. Dette tilsvarer 113 % av normalt. I 2008 var bruttoproduksjonen 534 GWh. Samlet netto inntekt fra salg av kraft ble MNOK 145,4, en reduksjon på MNOK 21,9 i forhold til Reduksjonen skyldtes at kraftproduksjonen sank med 6 % og at kraftprisene sank med 8 % i forhold til året før. Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 29 GWh, i sin helhet lovpålagt avståelse av konsesjonskraft til kommuner. Inntekten av fastkraftsalget ble MNOK 3,1, det samme som året før. Det er heller ikke i 2009 inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft, men det er foretatt prissikring for 11 GWh av forventet spotkraftsalg for 1. kvartal Inntektene fra salg av spotkraft ble MNOK 142,3 tilsvarende 30,2 øre/kwh, mot henholdsvis MNOK 164,2 og 32,8 øre/ kwh i Midlere ukepris i Nord Pools døgnmarked, referert Oslo, har variert fra 19,6 øre/kwh i uke 39 til 41,3 øre/kwh i uke 01. Tilsvarende gjennomsnittlig pris for året var 29,5 øre/kwh, mot 32,4 øre/kwh i Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring, ble driftskostnadene i 2009 MNOK 56,0, mot MNOK 48,5 året før. Driftsresultatet for morselskapet ble MNOK 92,3 mot MNOK 123,5 i Tekniske anlegg Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør i alt MNOK 2,2. Driften av anleggene har gått uten vesentlige uhell eller skader. 3

4 Byggingen av ny kraftstasjon Flatenfoss 3 startet våren 2007, prøvedrift startet i mars 2009 og den nye kraftstasjonen gikk over i ordinær drift fra 1. juli. Før Flatenfoss 3 ble startet, ble Flatenfoss 1 stanset permanent, etter mer enn 80 års drift.. Den nye stasjonen har 1 stk vertikalt kaplanaggregat med slukeevne 80 m3/s og ytelse 7 MW. Parallelt med byggingen av Flatenfoss 3 har det bl.a. blitt utført forsterkningsarbeider på dammen og 66 kv koblingsanlegg for Flatenfoss 2 har blitt fornyet. Fratrukket kostnader i forbindelse med dette, samt forseringskostnader med sikte på å oppnå kortest mulig idriftsettelsesperiode, ble anleggskostnadene for Flatenfoss 3 i henhold til revidert budsjett, ca MNOK 116. Opprustning av kraftledningen Bøylefoss- Flatenfoss er da også inkludert. Den nye kraftstasjonen har så langt innfridd forventningene og Flatenfoss 3 produserte 32 GWh i løpet av sine første ca 8 måneders driftstid. Selskapet fikk i 2003 avslag på bygging av Kilandsfoss kraftstasjon, beliggende midtveis mellom Bøylefoss og Flatenfoss og med planlagt ytelse 6,8 MW. Avslaget ble anket av Åmli kommune og selskapet. Stortinget vedtok imidlertid i september 2008 endringer i industrikonsesjonsloven. Private kan etter dette ikke lenger eie mer enn 1/3 i nye kraftanlegg som krever konsesjon. Vi har derfor i 2009 stiftet et nytt selskap, Kilandsfoss AS, hvor også kommunene Åmli og Froland hver eier 1/3. Kilandsfoss A/S har anmodet Olje- og energidepartementet om å gjenoppta behandlingen av anken. Selskapet har utarbeidet planer for et minikraftverk i Risør kommune. Planlagt ytelse er 1,0 MW. Konsesjonsøknaden er til behandling i NVE. INVESTERINGSVIRKSOMHETEN I MORSELSKAPET Konsernet skal videreutvikles og vokse innen området produksjon/handel/forvaltning av elektrisk kraft, samt ved investeringer i andre virksomheter. Hovedvekten skal være på virksomheter som driver produksjon av utstyr og tjenester innen området fornybar energi og effektiv utnyttelse av energi. Begrunnelsen for investeringer innen miljøvennlig energi er basert på følgende vurderinger: - Gode bedrifter posisjonert riktig innen dette området vil kunne skape meravkastning i forhold til mange andre bransjer grunnet gode vekstutsikter - Kompetansen i Arendals Fossekompani og selskapets portefølje kan bidra til å øke denne meravkastningen. Selskapets kraftanlegg og investeringsportefølje representerer store verdier. Det er selskapets mål å maksimere disse verdier til nytte og glede for aksjonærer, ansatte og samfunnet. Kraftvirksomheten skal vedlikeholdes, effektiviseres og videreutvikles innenfor de rammer som samfunnet og selskapets lønnsomhetskrav stiller. Investeringsvirksomheten skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at et langsiktig aktivt eierengasjement, gir størst avkastning, hensyn tatt til risiko. Investeringer besluttes av styret. Resultater Selskapets investeringsportefølje, ekskl. datterselskaper og tilknyttede selskaper, fikk i 2009 en avkastning på 31,5 %, mot -35,1 % i Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning 64,8 % i 2009 og -54,1 % i Pr hadde morselskapet MNOK 1024 i urealisert kursgevinst på verdipapirporteføljen, mot MNOK 806 året før. Mottatt utbytte på verdipapirer, eksklusive utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskaper utgjorde MNOK 31,9. Datterselskaper og tilknyttede selskaper bidro i tillegg med MNOK 17,4. Av større transaksjoner nevnes salg av aksjene i Tomra, Roxar og Synnøve Finden. Selskapets lån til Roxar har også blitt innløst. Samlet proveny for disse transaksjoner utgjorde MNOK 583,5 med en samlet gevinst på MNOK 101,6. I løpet av året ble det kjøpt verdipapirer for MNOK 113,2. Selskapet kjøpte, dels over børs og dels som en følge av tilbudsplikt, ytterligere aksjer i børsnoterte Powel ASA. Ved utgangen av året var eierandelen i Powel 92,7 %. Det vesentlige av kjøpet skjedde til kurs 15,00 kr/aksje. Powel rapporteres med virkning fra som et datterselskap AF konsern. Powel er senere omdannet fra ASA til AS og tatt av børs. Selskapet har i løpet av året også kjøpt aksjer i Telenor ASA. DATTERSELSKAPER EFD ble innkonsolidert i konsernet med virkning fra og Powel med virkning fra Konsernets resultat- og balanseposter for hhv og 2009 er derfor ikke direkte sammenlignbare. EFD AFs eierandel er 70,2 %. EFD fikk i 2009 en omsetning på MNOK 676,1 mot MNOK 905,3 i Resultatet etter skatt ble MNOK -54,3 mot MNOK 55,5 året før. EFD-konsernet avlegger sitt regnskap i Euro. EFD er et verdensledende selskap for levering av avanserte varmebehandlingsløsninger til industrien, basert på induksjonsteknologi. Selskapet selger 4

5 komplette systemer for varmebehandling basert på induksjonsteknologi, for eksempel herding, sveising og rensing, og har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Frankrike, Romania, India, Kina og USA. I Grenoble i Frankrike produseres utstyr for produksjon av solcelle-silicium og i Canada produseres utstyr for produksjon av nanopulver. EFD har i tillegg distribusjonsnett i en rekke andre industrinasjoner. Det svake markedet i 2009 førte til et kraftig fall i ordreinngangen og i tillegg ble enkelte inngåtte kontrakter kansellert mens andre ble utsatt. Dette hadde en sterk negativ effekt på driftsinntekter og resultat. Driften har vært preget av lav kapasitetsutnyttelse. Nedgangen var størst i de franske og tyske virksomheter, og restruktureringen har vært konsentrert om disse enhetene. Situasjonen bedret seg noe i fjerde kvartal, da kostnadsprogrammene begynte å få effekt. Samtlige aktivitetsområder ble hardt rammet av markedsnedgangen, men på grunn av god ordrereserve ved årets begynnelse, og relativt sett bedre ordreinngang, ble aktivitetsområdet frekvensomformere (IPS) minst påvirket. Driftsinntektene ble likevel redusert med 8% til EUR 30,9 millioner, mens bruttomarginene holdt seg på et akseptabelt nivå. Aktivitetsområdet herdemaskiner (IHM) opplevde en sterk nedgang i nye ordrer, og driftsinntektene falt med 44% til EUR 24,7 millioner, riktignok fra et eksepsjonelt høyt nivå året før. Reservedeler og service (SAS) ble også sterkt påvirket av krisen med et fall på 32% i driftsinntektene i 2009, til EUR 22,3 millioner. Driftsinntektene fra varmebehandling i Tyskland ble redusert med 40% fra året før. Denne aktiviteten er under omstilling, og framover vil det primært fokuseres på den strategisk viktige induksjonsdelen av virksomheten. For å styrke kapitalbasen for omstilling og strategiske investeringer gjennomførte selskapet en rettet emisjon mot de største aksjonærene i november En reparasjons-emisjon mot de øvrige aksjonærene på samme betingelser som den rettede emisjonen ble gjennomført i februar I tillegg til aksjeemisjon har selskapet tatt opp et ansvarlig lån fra majoritetseier Arendals Fossekompani ASA. Emisjonene og det ansvarlige lånet har tilført selskapet anslagsvis EUR 5,8 millioner i frisk kapital, hvorav EUR 0,4 millioner ble mottatt i Balansen for konsernet ved utgangen av 2009 var EUR 76,2 millioner, ned fra EUR 90,9 millioner ved utgangen av fjoråret. Reduksjonen er et resultat av lavere aktivitetsnivå og fokus på å redusere kundefordringene (redusert med EUR 11 millioner). Andre kortsiktige fordringer ble redusert med EUR 6 millioner. Varelagre ble også redusert, med EUR 1,8 millioner, mens anleggsmidler økte med EUR 2,3 millioner. Egenkapitalen per 31. desember 2009 var EUR 33,9 millioner, sammenlignet med EUR 31,9 millioner ved utgangen av Egenkapitalandelen ved utgangen av 2009 var 44,4%, mot 35,1% året før. Konsernet hadde 802 ansatte ved utgangen av Eivin Jørgensen er adm. direktør i selskapet. POWEL Selskapet eide ved inngangen til året 41,3 % av aksjene i Powel og kjøpte i mai ytterligere aksjer til kurs 15,00 kr/aksje. Kjøpet utløste tilbudsplikt på samtlige utestående aksjer. Dette har medført at selskapet pr eide 92,7 % av aksjene i Powel. Powel fikk i 2009 en omsetning på MNOK 262,0, mot MNOK 250,8 i Resultat etter skatt ble MNOK 6,0, mot MNOK 18,2 året før. AFs eierandel er 92,7 %. Veksten i omsetning er i hovedsak kommet fra det nordiske markedet, hvor det generelt er økt aktivitet og etterspørsel innen de fleste forretningsområder. Selskapets virksomhet innen nettinformasjonssystemer har levert omsetning og resultater i tråd med forventningene, mens det innen Produksjon, Krafthandel og måleverdibehandling, og kommunale tjenester er levert noe dårligere omsetning og resultat enn forventet. Powels virksomhet i USA, har etter snuoperasjonen i 2008, fortsatt den positive utviklingen i Selskapet er en ledende aktør i utvikling, salg og implementering av programvare til kraftprodusenter og infrastrukturselskaper. Selskapet har opparbeidet seg en god posisjon gjennom sin kompetanse og sine løsninger innenfor sitt virksomhetsområde. Bård Benum er adm. direktør i selskapet. Selskapet hadde i 2009 i gjennomsnitt 235 ansatte. Selskapet forventer en positiv utvikling i Markedskraft konsern AFs eierandel er 61,7 %, øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte i MK. Markedskraft fikk i 2009 en omsetning på MNOK 106,9, mot MNOK 128,4 i 2008 og et resultat etter skatt på MNOK -13,5, mot MNOK 4,2 året før. Resultatnedgangen skyldes for en vesentlig del lavere kapitalmengde forvaltet på vegne av kunder. Dette har igjen sammenheng med en negativ avkastning på kundemidler i et kraftmarked som var problematisk å analysere. Salg av analyser var også redusert i forhold til foregående år grunnet organisatoriske begrensninger, dette blir endret fra og med Markedskraft er en ledende, uavhengig aktør innen tjenesteyting i de markeder selskapet deltar i. Virksomheten kan inndeles i Fysisk og finansiell avregning Porteføljeforvaltning (handel etter ordre) Kapitalforvaltning (aktiv forvaltning) Analyse og rådgivning Valutahåndtering Basert på egne analyser av bl.a. hydrologiske forhold, gass-, kull- og CO2-marked, utarbeider Markedskraft prognoser for kraftprisen på kort og lang sikt. Prognosene utgjør grunnlag for bl.a. forvaltning av kraftporteføljer for kunder. 5

6 Markedskraft har hovedkontor i Arendal. Markedskraft ASA eier 100 % av aksjene i datterselskapene Markedskraft AB i Stockholm, Markedskraft Deutschland GmbH i Berlin og Markedskraft Europe AS i Oslo, samt 68,08 % av aksjene i Kelin Kraft AS. Arendals Fossekompani eier direkte 22,69 % av aksjene i Kelin Kraft. Øvrige aksjer i Kelin Kraft eies av ansatte i selskapet. Markedskraft AB eier 100 % av aksjene i Markedskraft Fonder AB. Tidligere datterselskap Markedskraft AS i Århus er nå en filial av Markedskraft ASA. Torkil Mogstad er adm. direktør i Markedskraft. Markedskraft konsern, eks. Kelin, hadde i årsverk. Kelin Kraft AFs eierandel, direkte og indirekte, 66,7 %. Ansatte i Kelin eier 9,2 %. Kelin fikk i 2009 en omsetning på MNOK 29,6 mot MNOK 27,6 i Resultat etter skatt ble MNOK -0,6 mot MNOK 0,5 året før. Kelin Kraft driver sluttkundeavregning i Norge og Sverige, på oppdrag fra kraft- og nettselskaper. Kelin har i tillegg egen inkassovirksomhet gjennom selskapet Kraft Inkasso AS. Kelin driver sin virksomhet i Sandnes, Kristiansand, Kungsbacka i Sverige og Fredericia i Danmark. Harald Markvardsen er adm. direktør i Kelin. Selskapet, inklusive inkassovirksomheten, hadde i årsverk. Scanmatic AFs eierandel er 64,5 %. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av ansatte og tidligere ansatte i Scanmatic. Scanmatic, inklusive Scanmatic Eiendom som i løpet av året ble skilt ut som eget selskap, fikk i 2009 en omsetning på MNOK 54,1 mot MNOK 42,1 i Resultatet etter skatt ble MNOK 2,2 mot MNOK 1,5 året før. Scanmatic er en ingeniørbedrift som utvikler og produserer elektronisk utstyr for bl.a. kraftbransjen, offshorebransjen, forsvaret, industri og samferdsel. Virksomhet foregår i Kilsund, Arendal. Tor Kim Steinsland er adm. direktør i Scanmatic. Selskapet hadde i årsverk. Sonans AF eier 100 % av selskapet. Sonans fikk i 2009 en omsetning på MNOK 160,7, mot MNOK 143,9 i Resultat etter skatt ble MNOK 10,9, mot MNOK 2,3 året før. Sonans er landets ledende tilbyder av privat videregående skole (3 byer) og privatgymnas (9 byer). Selskapet tilbyr også nettgymnas basert på egenutviklet programvare og undervisningsopplegg. Adm. direktør i selskapet er Leif Morten Midtlyng. Selskapet hadde i ,5 årsverk. Arendal Lufthavn Gullknapp Selskapet er i en investeringsfase. Pr har Arendals Fossekompani investert MNOK 32,1 i selskapet og eierandelen er 69,4 %. Øvrige større eiere er kommunene Arendal, Froland og Tvedestrand. Selskapet har 1 ansatt. Subsea Cabling Tech. AS AFs eierandel er 98 %. Selskapet har overtatt teknologirettigheter fra OHI AS. For øvrig er det p.t. ingen aktivitet i selskapet. Tilknyttede selskaper Konsernet hadde pr følgende tilknyttede selskaper: Glamox ASA (49,9 %) World Wide Mobile Communications AS (50 %) Cogen AS (49,5 %) Dropzone ASA (21,6 %) MMC Tendos AS (25 %) Arendal Industrier AS (40 %) Tekna Systèmes Plasma Inc (49 %) Andel av resultatene i tilknyttede selskaper fremgår av resultatsammendraget for konsernet. Investeringer i tilknyttede selskaper fremgår på egen linje i balansesammendraget. Glamox konsern fikk i 2009 en omsetning på MNOK 1763,3, mot MNOK 1606,8 i Resultat etter skatt ble MNOK 66,1, mot MNOK 117,4 året før. AFs eierandel er 49,9 %. World Wide Mobile Communications konsern (WWMC) fikk i 2009 en omsetning på MNOK 519,2, mot MNOK 446,3 i Resultat etter skatt ble MNOK 23,9, mot MNOK 13,8 året før. AFs eierandel er 50 %. Cogen AS hadde i 2009 en omsetning på MNOK 319,1, mot MNOK 338,1 i Resultat etter skatt ble MNOK-2,9 mot MNOK 12,1 året før. AFs eierandel er 49,5 %. Dropzone ASA fikk i 2009 en omsetning på MNOK 131,4, mot MNOK 167,2 i Resultat etter skatt ble MNOK 2,4, mot MNOK 2,1 året før. AFs eierandel er 21,6 %. MMC Tendos AS fikk i 2009 en omsetning på MNOK 207,9 mot MNOK 154,5 i Resultat etter skatt ble MNOK 7,2, mot MNOK 5,1 året før. AFs eierandel er 25 %. For ytterligere informasjon om tilknyttede selskap, vises til note 11. 6

7 PERSONALE, LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DET YTRE MILJØ Ved årsskiftet var det 18 ansatte i morselskapet. Av disse var ingen kvinner. Ansettelsesforholdene kjennetegnes av langsiktighet og stabilitet. Selskapet har som mål å bedre balansen mellom kjønnene. Styret består for tiden av tre kvinner og fire menn. For opplysninger om ansatte i datterselskaper, se forrige avsnitt.arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Morselskapet har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer. Sykefraværet i morselskapet har vært på 125 dager, hvilket tilsvarer 3,5 % av total arbeidstid. Det har i 2009 ikke vært ulykker eller personskader av betydning i morselskapet. Det har heller ikke vært materielle skader av større betydning. Sykefraværet i datterselskaper har også vært lavt, på linje med foregående år. EFD, datterselskapet med det dominerende antall ansatte, hadde således et sykefravær på 3,3 % i 2009, mot 2,9 % i I løpet av 2009 ble det registrert 11 arbeidsulykker som har resultert i skader med fravær. Det var totalt 140 fraværsdager som følge av disse skadene. De tilsvarende tallene i 2008 var 14 arbeidsulykker og 129 fraværsdager. Også konsernets datterselskaper har helse-, miljø- og sikkerhetskomitéer og andre samarbeidsorganer i henhold til nasjonal lovgivning. Morselskapets drift påvirker bare i liten grad det ytre miljø negativt i form av utslipp til vann og luft. Derimot bidrar selskapet miljømessig positivt gjennom produksjon av forurensningsfri vannkraft. Også driften ved konsernets øvrige virksomheter innebærer liten fare for forurensning av det ytre miljø. I den grad en slik risiko eksisterer, er det gjennomført tiltak i tråd med nasjonale lover og retningslinjer for å hindre eventuelle negative miljøvirkninger. ARBEID MED Å FREMME FORMÅLET MED DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN Konsernet legger vekt på å fremme likestilling på alle områder, og arbeider for å hindre diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse eller nedsatt funksjonsevne. FORSKNING OG UTVIKLING Den vesentlige FOU-aktivitet har foregått i EFD og Powel. I 2009 utgjorde utviklingskostnadene i EFD EUR 2,7 millioner for egenfinansierte prosjekter ved utvikling av nye omformere, induksjonsanlegg og prosesser med spesiell vekt på produkter for vind- og solenergi. Utviklingskostnadene er økt med 13 % fra De totale utviklingskostnadene anslås imidlertid til å være mer enn det dobbelte av dette inkludert utviklingsprosjekter i partnerskap med kunder for spesielle produkter eller applikasjoner hvor et interessant forretningspotensial er blitt identifisert. Flere av utviklingsprosjektene gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitutter i Frankrike, Norge, Sverige og Tyskland. Powel aktiverte MNOK 13,6 i utvikling av nye softwareprodukter, og total avskrivning av tidligere aktiveringer utgjorde MNOK 10,6. Kostnadsført utvikling var MNOK 26,2. Konsernet har blant annet utviklet nye løsninger knyttet til gebyrløsninger for kommuner, nye løsninger innen nettdrift og datakvalitet, terrengmoduler, vannkraftoptimalisering og utvidede løsninger for automatisk måleravlesning. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Arendals Fossekompani skal ha en høy etisk standard, og kommunikasjonen med omgivelsene skal være åpen, tydelig og ærlig. Selskapet har et ansvar for trygge og gode arbeidsplasser i de lokalmiljøene hvor vi er tilstede. AF søker å skape verdier for samfunnet, kunder, ansatte og eiere. Selskapet har gjennom mange år basert sin virksomhet på utnyttelse av en lokal naturressurs og ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i Arendalsdistriktet. I løpet av året har AF støttet tiltak for barn og unge innen idrett og kultur. IFRS Arendals Fossekompani har for morselskap og konsern utarbeidet regnskaper i henhold til prinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS). STYRET Generalforsamlingen den 13. mai gjenvalgte styremedlemmene Erik Must, Heidi Marie Petersen og Morten Bergesen. I etterfølgende styremøte ble Erik Must valgt til styrets formann og Øyvin A. Brøymer til nestformann. AKSJONÆRFORHOLD Ved årets utløp hadde selskapet 1120 aksjonærer, en økning fra 1078 ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det omsatt aksjer, tilsvarende 0,9 % av totalt antall aksjer i selskapet. Selskapet eide pr selv aksjer, tilsvarende 1,22 % av totalt antall utestående aksjer. Styret vil foreslå at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til kjøp av egne aksjer, innenfor en totalramme på 10 % og innenfor et prisintervall på NOK 100 NOK

8 Aksjekursen var ved årets begynnelse kr og ved årets slutt kr Korrigert for utbytte på kr 50,00, har aksjen hatt uendret verdi i REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets og konsernets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det har ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for selskapet eller konsernet etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Organisasjon Selskapets avdelingskontor i Oslo, som ble opprettet i forbindelse med fusjonen med Norsk Vekst i 2008, er fra mars 2010 samlokalisert med øvrige konsernfunksjoner i Arendal. Investeringsdirektør Richard Aa sa i desember opp sin stilling for å begynne som CFO i Telenor ASA. Aa beholder inntil videre enkelte styreverv i selskapets datterselskaper, herunder styreledervervet i EFD. Siviløkonom Sam C. Syvertsen ble i januar 2010 ansatt som ny investeringsdirektør. Syvertsen kommer fra Markedskraft hvor han har hatt flere lederstillinger, senest stillingen som analysedirektør. I forbindelse med flytting av investeringsvirksomheten sluttet også porteføljeforvalter Finn Ove Arnestad for å begynne i ny stilling i Handelsbanken. FREMTIDSUTSIKTER MORSELSKAPET Kraftvirksomhet Nedbøren i Arendalsvassdraget har så langt i 2010 vært mindre enn normalt. Mesteparten av nedbøren har kommet som snø, og ved utgangen av mars ligger det omtrent normalt med snø både i fjellet og i lavereliggende tilsigsfelt. Ressurssituasjonen er alt i alt god. Det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli noe større enn i et middels tilsigsår, omtrent som i Prisnivået i spotmarkedet for kraft har til nå i år vært høyere enn fjor. Forwardmarkedet for resten av året viser noe høyere prisnivå enn for tilsvarende periode i fjor. For Arendals Fossekompani forventes et høyere driftsresultat enn i Byggetiden for ny produksjonskapasitet er lang. Man må forvente at kraftprisene i Norge fortsatt vil kunne variere mye, avhengig av blant annet nedbør og overføringskapasitet. Relativt hyppig vil man kunne få knapphet på energi og effekt i hele eller deler av landet. Nasjonale og internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil påvirke vannkraftens lønnsomhet. Nye kabelforbindelser til utlandet vil også virke inn. Finansvirksomheten Utsiktene for 2010 er fortsatt usikre, selv om det igjen kan registreres en begynnende økonomisk vekst i mange land. Selskapet forventer totalt sett en positiv utvikling i finansvirksomheten for DATTERSELSKAPER EFD Selv om det nå er tegn som tyder på bedret ordretilgang, er det for tidlig å konkludere med at krisen er over. Det er derfor lagt planer basert på en relativt lav ordreinngang også i Restruktureringen av organisasjonene i Frankrike og Tyskland vil gi en betydelig kostnadsreduksjon i I forbindelse med omstilling av produksjonsvirksomheten i Tyskland og Frankrike er det besluttet å bygge et nytt produksjonsanlegg i Bucuresti, Romania. Dette anlegget skal etter planen være ferdig i første kvartal Total likviditet tilført ved emisjon og ansvarlig lån er EUR 5,8 millioner. Sammen med frigjøring av arbeidskapital vil konsernet være godt posisjonert til å finansiere drift og strategisk viktige investeringer i 2010 uten behov for nye kapitalinnskudd. Til tross for fortsatt lavkonjunktur har EFD Induction langsiktig et positivt syn på markedspotensialet. Målsettingen om organisk vekst med fokus på nye applikasjoner og vekst gjennom oppkjøp innen prioriterte områder vil bli opprettholdt. POWEL Selskapet ser en markant økning i antall potensielle oppdrag i markedet. Styret forventer på bakgrunn av dette en markedsutvikling med gode muligheter i 2010 både i Norden og internasjonalt, og utsiktene for fortsatt vekst er gode både på kort og lang sikt Powel er godt posisjonert i det voksende markedet for avlesning og styring av avanserte målere innen elektrisitet, gass og fjernvarme (Smart Metering). Det globale Smart Metering markedet vokser raskt. Behovet for intelligente løsninger knyttet til målere med toveiskommunikasjon øker og den rollen Powel har, særlig i det svenske markedet, er ansett som en viktig referanse internasjonalt. MARKEDSKRAFT Markedskraft har gjennomført tiltak med sikte på å gjenvinne tilfredsstillende lønnsomhet. Selskapets fremtidsutsikter på lengre sikt er fortsatt gode. SONANS Sonans forventer vekst i omsetning og resultat. SCANMATIC Scanmatic forventer vekst i omsetning og resultat.

9 DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Det regnskapsmessige overskudd i Arendals Fossekompani ASA utgjorde kr Styret foreslår at overskuddet disponeres på følgende måte: Utbytte kr 50,- pr aksje kr Til annen egenkapital kr Sum disponert kr Selskapets frie egenkapital utgjør kr før årets foreslåtte utdeling til utbytte. Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen styrets leder Marianne Lie Heidi Marie Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik adm. direktør

10 INFORMASJON OM TILKNYTTEDE SELSKAPER Glamox ASA Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox har virksomhet i flere europeiske land, samt i Asia, USA og Canada. Konsernet er organisert med Glamox ASA som morselskap og har forretningsadresse i Molde. Glamox ervervet i 2009 samtlige aksjer i det norske, børsnoterte belysningskonsernet Luxo ASA. Kjell Stamnes er konsernsjef i Glamox. Antall årsverk i konsernet var ved årsskiftet Styret i Glamox har for 2009 foreslått et utbytte på kr 0,50 pr aksje. Arendals Fossekompanis andel av utbyttet utgjør MNOK 16,4. Konsernet forventer for 2010 et fallende marked. For året som helhet forventes et resultat på nivå med World Wide Mobile Communications konsern. Selskapet videreselger satellittkommunikasjon og designer tekniske løsninger for satelittbasert datatrafikk. Selskapet driver sin virksomhet i London og er størst i sin bransje i UK og har ellers kunder over store deler av verden. Adm. dir. er Bob Chewter. Virksomheten har ca 63 ansatte. Selskapet regner med et godt år også i Cogen AS Cogen er et energiselskap som bygger, eier og drifter kombinerte gass- og varmekraftverk i Spania. Ved at overskuddsvarmen fra en gassmotor eller gassturbin utnyttes til å produsere varme i form av vann eller damp, oppnås en høy energieffektivitet. Når varmen tas vare på denne måten, blir effektiviteten høyere enn ved gasskraftverk hvor enten overskuddvarmen går til spille eller blir gjenvunnet i en dampturbin som elektrisitet. Denne type energiløsninger gir kunden bedre økonomi, samtidig som den er mer miljøvennlig enn mange alternativ. Selskapet arbeider også med investeringer i energiproduksjon i Spania basert på biomasse. Antonio Quilez er adm. direktør. Selskapet har ca 55 ansatte. Cogen venter et bedret resultat i Dropzone ASA Dropzone er en nettbutikk for bestilling og leveranse av IT-utstyr og programvare fra et stort antall leverandører. Selskapets tjenester er primært rettet mot bedrifts- og institusjonsmarkedet. Selskapet hadde 16 ansatte ved utgangen av Adm. direktør er Terje Solberg. MMC Tendos AS Selskapet designer, produserer, selger og installerer utstyr for montering om bord i båter og på land. Utstyret brukes til opphenting og transport av fisk fra havet eller merder og frem til slakteriene. Selskapet leverer også kulde- og energitekniske installasjoner til næringsmiddelindustri, skip og offshore, fiskeri- og oppdrettsnæringen. Selskapet hadde ved årsskiftet 83 ansatte. Adm. direktør er Leif Gjelseth. Utsiktene for 2010 er gode da markedet for selskapets løsninger er i vekst og drives av miljøkrav og utskifting av gammel teknologi. 10

11 Resultatregnskap Konsern Morselskap (1000 NOK) Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Varekostnad (inkl. kjøp av kraft og nettleie) Lønnskostnader Av- og nedskr. på driftsm. og imm. eiendeler 5, Annen driftskostnad 7, Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Finansinntekter og finanskostnader Inntekt fra investering i DS og TS (*) Finansinntekt Finanskostnad Resultat av finansposter Andel resultat fra TS (*) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Henføres til Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum Basisresultat pr. aksje (NOK) ,63 (84,92) Utvannet resultat pr. aksje (NOK) ,63 (84,92) Oppstilling over totalresultat Konsern Morselskap Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser Endring sikringsreserve Endring virkelig verdi på EK-instr. tilgj. for salg Andre inntekter og kostnader fra TS(*) Skatt på andre inntekter og kostnader Andre inntekter og kostnader i perioden Årsresultat Totalresultat for perioden Henføres til Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum (*) DS = datterselskap, TS = tilknyttede selskap 11

12

13 Oppstilling over endringer i egenkapitalen Konsern Aksjekapital Overkurs fond Annen innskutt egenkap Omregn. differanse Sikringsreserve Virkelig verdireserve Egne aksjer Sum andre fond Opptjent egenkapital Sum Minoritets interesser Sum egenkapital Balanse pr 1. januar Totalresultat for perioden Kapitalendringer fra datterselskaper Utbytte til aksjonærene Balanse pr 31. desember Balanse pr 1. januar Totalresultat for perioden Salg av egne aksjer Kapitalendringer fra datterselskaper Utbytte til aksjonærene Balanse pr 31. desember Morselskap Aksjekapital Overkurs fond Annen innskutt egenkap Sikringsreserve Virkelig verdireserve Egne aksjer Sum andre fond Opptjent Sum egenkapital egen-kapital Balanse pr 1. januar Totalresultat for perioden Effekt av fusjon med Norsk Vekst AS Utbytte til aksjonærene Balanse pr 31.desember Balanse pr 1. januar Totalresultat for perioden Salg egne aksjer Utbytte til aksjonærene Balanse pr 31. desember Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser består av alle valutadifferanser som fremkommer ved omregning av finansregnskapene til utenlandske virksomheter som ikke er en integrert del av driften i selskapet. Sikringsreserve Sikringsreserver består av den effektive delen av kumulative nettoendringer i virkelige verdi av kontantstrømssikringer relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Virkelig verdi reserve Virkelig verdi reserver består av kumulative nettoendringer i virkelig verdi på investeringer tilgjengelig for salg inntil investeringen er fraregnet. Egne aksjer Egne aksjer utgjør anskaffelseskost for selskapets aksjer som er eiet av konsernet. Den 31. desember 2009 eide konsernet (2008: ) av selskapets aksjer.

14 Kontantstrømoppstilling etter den indirekte metode Konsern Morselskap (1000 NOK) Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter Årsresultat Justert for: Avskrivning på eiendom,anlegg og utstyr Avskrivning på immaterielle eiendeler Netto finansposter Resultatandel fra TS Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og utstyr Skattekostnad Endring i varelager Endring i kundefordringer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld og annen gjeld Endring i avsetninger og ytelser til ansatte Betalt skatt Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter, realisert agio og lignende Mottatt utbytte Mottatte kontanter ved fusjon Innbetalinger ved salg av eiendom, anlegg og utstyr Innbetalinger ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg Innbetalinger ved salg av finansielle eiendeler holdt for omsetning Innbetalinger ved nedsettelse av egenkapital i TS Innbetalinger ved salg av aksjer i TS Kjøp av aksjer i datterselskap, (redusert med kontanter) Kjøp av eiendeler tilgjengelig for salg og fin eiend holdt for omsetning Investering i TS og andre anleggsaksjer Kjøp av eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler Kjøp av minoritetsinteresse Utbetalinger vedrørende andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Betalte renter, realisert negativ agio og lignende Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Salg (Kjøp) av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1. januar Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember

15 Noter til års- og konsernregnskapet for 2009 Regnskapsprinsipper Informasjon om selskapet Arendals Fossekompani ASA er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Bøylefoss i Froland kommune. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2009 omfatter selskapet og dets datterselskaper (som sammen refereres til som konsernet ). Opplysninger om hvilke selskaper som inngår i konsernet fremgår av note 11. Det samme gjelder opplysninger om konsernets investeringer i tilknyttede selskaper. Grunnlag for utarbeidelse Års- og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) godkjent av EU og tilhørende fortolkninger, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes pr Forslag til års- og konsernregnskap ble fastsatt av styret og daglig leder 9. april Års- og konsernregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling 26. mai 2010 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret myndighet til å endre års- og konsernregnskapet. Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak av følgende eiendeler som presenteres til virkelig verdi: Finansielle derivater, finansielle instrumenter holdt for omsetning og finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Områder med vesentlig estimeringsusikkerhet, og hvor valg av forutsetninger og foretatte vurderinger vesentlig har påvirket anvendelsen av regnskapsprinsipper, fremgår av note 21. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene som er anvendt ved utarbeidelse av års- og konsernregnskapet er beskrevet nedenfor. Prinsippene er anvendt konsistent for alle perioder. I den grad datterselskaper ved utarbeidelse av individuelle årsregnskaper har benyttet andre prinsipper, er det foretatt justeringer slik at konsernregnskapet er utarbeidet etter felles prinsipper. Med virkning fra og med 1. januar 2009 har konsernet endret regnskapsprinsipp på følgende områder: Fastsettelse og presentasjon av driftssegment Presentasjon av finansregnskap Fastsettelse og presentasjon av driftssegment Fra og med 1. januar 2009 fastsetter og presenterer konsernet driftssegmentene basert på informasjonen som gis til selskapets styre, som er konsernets øverste beslutningstakere. Denne endringen i regnskapsprinsipp følger av implementeringen av IFRS 8 Driftssegmenter. Tidligere ble driftssegmenter fastsatt og presentert i samsvar med IAS 14 Segmentrapportering. 15

16 Sammenlignbar segmentinformasjon er blitt korrigert i samsvar med overgangsbestemmelsene. Siden endringen i regnskapsprinsipp kun påvirker presentasjon og opplysninger, har den ingen innvirkning på resultat pr. aksje. Presentasjon av årsregnskapet Konsernet anvender revidert IAS 1 Presentasjon av finansregnskap som trådte i kraft 1. januar Konsernet fører derfor endringer i egenkapitalen som skyldes transaksjoner med eierne i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Andre endringer i egenkapitalen presenteres i oppstillingen av totalresultatet. Sammenlignbar informasjon er omarbeidet slik at den er i samsvar med den reviderte standarden. Endringen i regnskapsprinsipp får ingen virkning på resultat pr aksje, da det kun er presentasjonsmessige forhold som påvirkes. Prinsipper for konsolidering Datterselskaper Datterselskaper er enheter som kontrolleres av konsernet. Kontroll foreligger når konsernet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av enheten og derigjennom oppnår fordeler fra dens virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Tilknyttede foretak Tilknyttede foretak er enheter hvor selskapet og/eller konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen. Betydelig innflytelse er antatt å foreligge når konsernet har mellom 20% og 50% av stemmerettene i selskapet. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede foretak etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne mellomværender og transaksjoner samt eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av kjøp av aksjer som medfører at konsernet oppnår kontroll i et underliggende selskap. Konsernets anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Disse oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til erververs andel av identifiserbare eiendeler og forpliktelser, regnskapsføres som goodwill. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnes med utgangspunkt i minoritetens andel av den virkelige verdien. Ved trinnvis oppkjøp legges verdien av eiendeler og forpliktelser på konsernetableringstidspunktet til grunn. Etterfølgende oppkjøp av aksjer i eksisterende datterselskaper påvirker ikke vurderingen av eiendeler og gjeld bortsett fra merverdi i form av goodwill som beregnes ved hvert kjøp. Regnskapsmessig behandling i selskapsregnskapet I selskapsregnskapet til morselskapet er investeringer i datterselskaper og tilknyttede foretak innarbeidet til anskaffelseskost minus eventuelle nedskrivninger. Ved omklassifisering fra tilgjengelig for salg til datterselskap eller tilknyttet foretak, er investeringens balanseførte verdi på det tidspunktet bestemmende eller betydelig innflytelse oppnås, benyttet som anskaffelseskost. 16

17 Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Regnskaper for utenlandske virksomheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter, omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene. Nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter spesifiseres som omregningsdifferanser i egenkapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter som ikke er derivater Finansielle instrumenter som ikke er derivater består av investeringer i gjelds- og egenkapitalinstrumenter, kundefordringer og andre fordringer, kontanter og lån, leverandørgjeld og annen gjeld. Finansielle instrumenter som ikke er derivater, måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi tillagt eventuelle direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning måles instrumentene som beskrevet nedenfor. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra eiendelen utløper, eller når konsernet overfører de kontraktsmessige rettene i en transaksjon hvor praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den finansielle eiendelen overføres. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Investeringer i egenkapitalinstrumenter er i hovedsak klassifisert som finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Det samme gjelder enkelte gjeldsinstrumenter. Dette er i samsvar med konsernets investeringsstrategi. Etter førstegangsinnregning måles disse instrumentene til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi innregnes i andre inntekter og kostnader. Når en investering realiseres og fraregnes, overføres akkumulert urealisert verdiendring fra andre inntekter og kostnader til resultat. Regnskapsmessig behandling av eventuelle tap ved verdifall omtales nedenfor under Verdifall. Finansielle eiendeler holdt for omsetning / øremerket til virkelig verdi over resultatet Et finansielt instrument klassifiseres til virkelig verdi over resultat dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, eller holdes for omsetning. Instrumentet måles til virkelig verdi og endringer i verdier innregnes i resultatet. Annet Andre finansielle instrumenter som ikke er derivater, måles til amortisert kost redusert for eventuelle tap ved verdifall. Finansielle derivater Konsernet bruker finansielle derivater for å begrense eksponeringen mot renterisiko, valutarisiko og prisrisiko som oppstår gjennom operasjonelle og finansielle aktiviteter. I henhold til konsernets finansretningslinjer har morselskapet også kjøpt energirelaterte derivater for handelsformål. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning. 17

18 Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes derivatene til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på derivater som eies for handelsformål innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av verdiendringer avhengig av hva som sikres (se nedenfor). Sikring Kontantstrømsikring Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i kontantstrømmene til en innregnet eiendel eller forpliktelse, eller til en svært sannsynlig forventet transaksjon, innregnes den effektive delen av en verdiendring på det finansielle derivatet i andre inntekter og kostnader. Når sikringsinstrumentet ikke lenger oppfyller kriteriene for sikringsbokføring, omklassifiseres til virkelig verdi sikring, selges, avsluttes eller utløper, avvikles sikringsbokføringen. Akkumulert verdiendring som er innregnet i andre inntekter og kostnader beholdes der til den forventede transaksjonen finner sted. Er sikringsobjektet en finansiell eiendel, blir beløpet innregnet i andre inntekter og kostnader overført til resultatet i samme periode som sikringsobjektet påvirker resultatet. Ved kontantstrømssikringer av fremtidige strømpriser føres tilhørende akkumulerte gevinster eller tap fra andre inntekter og kostnader til resultatregnskapet i samme periode eller perioder som de aktuelle derivatene går til levering / utøves. Hvis den sikrede transaksjonen ikke lenger forventes å inntreffe, innregnes akkumulerte urealiserte gevinster eller tap umiddelbart i resultatregnskapet. Virkelig verdi sikring Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i verdien av en innregnet eiendel, bindende avtale eller forpliktelse, innregnes gevinst eller tap på det finansielle derivatet i resultatregnskapet i perioden de oppstår. Tilsvarende blir endringer i sikringsobjektets virkelige verdi ført i resultatregnskapet i samme periode. Egenkapital Ordinære aksjer Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter forbundet med utstedelse av aksjer, innregnes som en reduksjon av egenkapital (overkursfond) netto etter eventuell skatt. Kjøp og salg av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer, føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Aksjer som er kjøpt klassifiseres som egne aksjer og reduserer total egenkapital. Når egne aksjer selges, innregnes mottatt beløp som en økning av egenkapitalen, og gevinst som følge av transaksjonen tilføres annen opptjent egenkapital. Utbytter Utbytter innregnes som en forpliktelse i den perioden de blir vedtatt. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall. Anskaffelseskost for egenproduserte driftsmidler inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader samt en rimelig andel av indirekte produksjonskostnader. Når deler av et varig driftsmiddel har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter av eiendom, anlegg og utstyr. Låneutgifter knyttet til anskaffelse av eiendeler, innregnes i resultatet når de påløper. 18

19 Kostnader etter anskaffelsen Selskapet og konsernet medtar i anskaffelseskosten for et varig driftsmiddel utgifter til utskiftninger av deler av driftsmiddelet når slike utgifter antas å gi fremtidige økonomiske fordeler og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for hver enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og belastes resultatregnskapet. Tomter avskrives ikke. Estimert økonomisk levetid er som følger: Vassdragsreguleringer år Kraftvirksomhet o Bygninger 50 år o Dammer, vannveier og luker år o Maskinutrustning 40 år Netteiendeler år Industrivirksomhet o Bygninger år o Maskiner og utstyr 7-15 år Driftsløsøre, biler, inventar med mer 3-12 år Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig. Leide eiendeler Selskapet og konsernet har enkelte leieavtaler med betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til konsernet. Disse klassifiseres som finansielle leieavtaler og innregnes etter samme regnskapsprinsipp som tilsvarende eiendeler. Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelsen av datterselskaper og investeringer i tilknyttede foretak. For overtakelser som har skjedd etter 1. januar 2003, representerer goodwill differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for verdifall. For tilknyttede foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi i konsernregnskapet. Andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall. Etterfølgende utgifter Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler aktiveres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene, med mindre slik levetid er ubestemt. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt økonomisk levetid blir testet for verdifall på balansedagen hvert år. Aktiverte kostnader i forbindelse med 19

20 tildeling av konsesjoner avskrives over perioden frem til neste konsesjonsbehandling. Avskrivningsperioden er 50 år. Varebeholdninger Varebeholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte kostnader til ferdigstillelse og salgskostnader. Anskaffelseskost er basert på først-inn først-ut prinsippet og inkluderer kostnader påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer og varer i arbeid inkluderer anskaffelseskost en andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. Langsiktige tilvirkningskontrakter Balanseført verdi av langsiktige tilvirkningskontrakter består av opptjent ikke fakturert inntekt etter løpende avregnings metode fratrukket mottatte forskuddsinnbetalinger. Beløpet er inkludert i balanseposten kundefordringer og andre fordringer. Se for øvrig nedenfor under driftsinntekter og note 13. Fastsettelse av virkelig verdi Regnskapsprinsipper og noteinformasjon krever at virkelig verdi fastsettes både for finansielle og ikkefinansielle eiendeler og forpliktelser. Virkelig verdi fastsettes for måle- og/eller opplysningsformål, basert på metoder beskrevet nedenfor. Eiendom, anlegg og utstyr I forbindelse med oppkjøp/virksomhetssammenslutninger, innregnes eiendom, anlegg og utstyr til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes på grunnlag av takster eller observerbare markedspriser på tilsvarende eiendeler. Kundefordringer og andre fordringer Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer beregnes som nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med markedsrenten på balansedagen. Immaterielle eiendeler Virkelig verdi på immaterielle eiendeler er basert på neddiskontert forventet kontantstrøm fra bruk og senere eventuelt salg av eiendelene. Investeringer i aksjer, obligasjoner og fondsandeler Virkelig verdi for børsnoterte finansielle instrumenter, klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, tilsvarer notert kjøpskurs på balansedagen. For ikke-børsnoterte instrumenter er virkelig verdi basert på kjente omsetningskurser nær balansedagen eller verdivurderinger foretatt av meglerforetak etter vanlige benyttede verdivurderingsmetoder. Ikke-derivative finansielle forpliktelser Virkelig verdi for finansielle forpliktelser beregnes for informasjonsformål, og beregnes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer diskontert med markedsrenten på balansedagen. Derivater Virkelig verdi av en rentebytteavtale er det estimerte beløp som selskapet og/eller konsernet vil motta eller måtte betale for å innfri avtalen på balansedagen, hensyntatt dagens rentenivå og motpartens kredittverdighet. Virkelig verdi av energirelaterte derivater (futures, forwards og opsjoner) er markedskurser på balansedagen. Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er basert på noterte markedskurser på balansedagen.

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :24 Utsteder: Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: Innsendt dato: :24 Utsteder: Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 270905 Innsendt dato: 15.11.2010 08:24 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: AFK Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 230058 Innsendt dato: 02.03.2009 08:48 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: AFK Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

MeldingsID: 321633 Innsendt dato: 21.02.2013 10:40 Utsteder: Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: 321633 Innsendt dato: 21.02.2013 10:40 Utsteder: Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 321633 Innsendt dato: 21.02.2013 10:40 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: AFK Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Tittel: Rapport for 4. kv Meldingstekst: RAPPORT 4. KVARTAL 2011 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010)

Tittel: Rapport for 4. kv Meldingstekst: RAPPORT 4. KVARTAL 2011 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010) MeldingsID: 299289 Innsendt dato: 23.02.2012 10:31 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: AFK Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2010 1 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produk sjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2011 1 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produk sjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer