Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet"

Transkript

1 årsrapport 2008

2 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å drive eller delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom. Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har de tre kraftstasjonene Bøylefoss, Flatenfoss 1 og Flatenfoss 2 tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse kw. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 481 mill. kwh. Selskapets kraftproduksjon foregår i kommunene Froland og Åmli. Selskapets administrasjon er lokalisert til Froland. Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel, i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft. I 1992 ble datterselskapet Markedskraft etablert. Markedskraft har kontorer i Stockholm, Århus, Oslo og Berlin, i tillegg til Arendal. I 2004 ble aksjemajoriteten i Scanmatic AS overtatt. I 2007 ble Norsk Vekst AS et heleid datterselskap og i 2008 fusjonert med Arendals Fossekompani ASA. Som en følge av fusjonen ble EFD AS og Sonans AS datterselskap av Arendals Fosssekompani ASA. Konsernet har ved utgangen av 2008 eierandeler på over 20% i 9 øvrige selskap. Disse er definert som tilknyttede selskap. Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. Innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap Oppstilling over endringer i egenkapitalen.. 12 Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Revisjonsberetning Corporate Governance Finansielle hovedtall og nøkkeltall Generalforsamling Utbytte RISK-beløp Kapasitet og ytelse Noter til års- og konsernregnskapet Regnskapsprinsipper 1 Segmentrapportering 2 Annen driftsinntekt 3 Overtagelse av datterselskap 4 Lønn og andre ytelser til ansatte 5 Eiendom, anlegg og utstyr 6 Immaterielle eiendeler 7 Annen driftskostnad 8 Netto finansinntekter 9 Skattekostnad 10 Egenkapital 11 Konsernselskaper 12 Andre investeringer 13 Lagerbeholdninger 14 Kundefordringer og andre fordringer 15 Kontanter og kontantekvivalenter 16 Finansiell risikostyring / finansielle instrumenter 17 Rentebærende lån og kreditter 18 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 19 Operasjonelle leieavtaler 20 Hendelser etter balansedagen 21 Regnskapsestimater og vurderinger 22 Resultat pr. aksje 23 De største aksjonærer 24 Nærstående parter 25 Regnskapsinformasjon NVE

3 Styrets beretning Konsernresultat og utbytte Konsernet fikk i 2008 et underskudd før skatt og minoritetsposter på MNOK 296,8, mot et overskudd på MNOK 473,4 i Konsernresultat etter skatt ble MNOK -175,7. Driftsresultatet ble MNOK 187,2 mot MNOK 97,4 i Finansresultatet ble MNOK -582,4, mot MNOK 324,5 året før. Finansresultatet inkluderer urealiserte tap på verdipapirer og valutalån i morselskapet med hhv. MNOK 372,4 og MNOK 207,6. Styret foreslår at utbyttet settes til kr 50,- pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt den 15. juli årsrapport 2008 Morselskapet driver kraftvirksomhet og investeringsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor i Froland kommune, og avdelingskontor i Oslo Kraftvirksomheten i morselskapet Nedbør, temperatur og magasiner Norge For landet som helhet var tilsiget i % høyere enn normalt. Middeltemperaturen for Norge som helhet for året 2008 var 1,4 C over normalen. Dette er den 7. høyeste som er registrert siden målingene startet i I 2007 var middeltemperaturen 1,3 C over normalen. Ved årsskiftet 2008/2009 var magasinfyllingen ca 4 TWh mindre enn normalt. Det var også noe mindre snø enn normalt i magasinområdene, og totalbeholdningen av vann og snø ble beregnet å være ca 8 TWh mindre enn normalt for årstiden. Arendalsvassdraget I 2008 falt det 1235 mm nedbør i gjennomsnitt for alle målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjorde 115% av nedbøren i et normalår. I løpet av året har det vært et produksjonstap på ca 50 GWh i perioder hvor vannføringen har vært større enn aggregatenes slukeevne. Det vesentlige av flomtapet kom under snøsmeltingen i april. Ved årsskiftet 2007/2008 var magasinbeholdningen 807 mill. m3. Beregnet snømagasin tilsvarte ca 107% av normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 94% av det normale for årstiden. Ved årsskiftet 2008/2009 var magasinbeholdningen 825 mill. m3. Dette utgjorde 109% av normalt. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca 59% av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 93% av det normale for årstiden. Produksjon og forbruk Norge Total kraftproduksjon for hele landet ble 142 TWh, 119% av midlere års produksjon og 3% høyere enn i Det alminnelige kraftforbruket økte med 0,9%. Kraftintensiv industri økte sitt forbruk med 3,2%. Landets netto krafteksport var 14 TWh. Kraftprisene i engrosmarkedet, Nord Pools systempris, var i gjennomsnitt 60% høyere enn året før. Selskapet Brutto kraftproduksjon i 2008 ble 534 GWh. Dette tilsvarer 119% av normalt. I 2007 var bruttoproduksjonen 439 GWh. Samlet netto inntekt fra salg av kraft ble MNOK 167,3, en økning på MNOK 68,9 i forhold til Økningen skyldtes at kraftproduksjonen økte med 21% og at kraftprisene økte med 58% i forhold til året før. Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 29 GWh, hvorav alt gjaldt lovpålagt avståelse av konsesjonskraft til kommuner. Inntekten av fastkraftsalget ble MNOK 3,1, en økning på MNOK 0,3 fra året før. Det er heller ikke i 2008 inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft, men det er foretatt prissikring for 25 GWh av forventet spotkraftsalg for 1. kvartal 2009.

4 4 årsrapport 2008 Inntektene fra salg av spotkraft ble MNOK 164,2 tilsvarende 32,8 øre/kwh, mot henholdsvis MNOK 95,7 og 23,5 øre/ kwh i Midlere ukepris i Nord Pools døgnmarked, referert Oslo, har variert fra 7,9 øre/kwh i uke 19 til 54,2 øre/kwh i uke 39. Tilsvarende gjennomsnittlig pris for året var 32,5 øre/kwh, mot 20,6 øre/kwh i Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring, ble driftskostnadene i 2008 MNOK 48,5, mot MNOK 36,0 året før. Driftsresultatet for morselskapet ble MNOK 123,5 mot MNOK 64,7 i Tekniske anlegg Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. I tillegg har det blitt gjort en ekstra innsats med å rydde linjegater for vegetasjon. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør i alt MNOK 3,8. Investeringsvirksomheten i morselskapet Konsernet skal videreutvikles og vokse innen området produksjon/handel/forvaltning av elektrisk kraft, samt ved investeringer i andre virksomheter. Hovedvekten skal være på virksomheter som driver produksjon av utstyr og tjenester innen feltet miljøvennlig energi. Begrunnelsen for investeringer innen miljøvennlig energi er basert på følgende vurderinger: Gode bedrifter posisjonert riktig innen dette området vil kunne skape meravkastning i forhold til mange andre bransjer grunnet gode vekstutsikter Kompetansen i Arendals Fossekompani og selskapets portefølje kan bidra til å øke denne meravkastningen. Selskapets kraftanlegg og investeringsportefølje representerer store verdier. Det er selskapets mål å maksimere disse verdier til nytte og glede for aksjonærer, ansatte og samfunnet. Driften av anleggene har gått uten vesentlige uhell eller skader. Byggingen av ny kraftstasjon Flatenfoss 3 startet våren 2007, og stasjonen ventes driftsklar våren Den nye stasjonen får 1 stk vertikalt kaplanaggregat med slukeevne 80 m3/s, med ytelse 7,2 MW. Kostnadene er beregnet til MNOK 116, inklusive opprusting av eksisterende kraftledning Bøylefoss Flatenfoss. Ved produksjonsstart på Flatenfoss 3 vil produksjonen i Flatenfoss1 fases ut. Selskapet fikk i 2003 avslag på bygging av Kilandsfoss kraftstasjon, beliggende midtveis mellom Bøyle-foss og Flatenfoss og med planlagt ytelse 6,8 MW. Avslaget ble anket av Åmli kommune og selskapet. Stortinget vedtok imidlertid i september 2008 endringer i industrikonsesjonsloven. Private kan etter dette ikke lenger eie mer enn 1/3 i nye kraftanlegg som krever konsesjon. Konsekvensen blir at en utbygging av Kilandsfoss eventuelt må skje i samarbeid med offentlige eiere. Vi undersøker p.t. mulighetene for dette. Selskapet har utarbeidet planer for et minikraftverk i Risør kommune. Planlagt ytelse er 1,0 MW. Konsesjonsøknaden er til behandling i NVE. Kraftvirksomheten skal vedlikeholdes, effektiviseres og videreutvikles innenfor de rammer som samfunnet og selskapets lønnsomhetskrav stiller. Overskuddet fra kraftvirksomheten skal finansiere investerings- virksomheten eller utdeles som utbytte. Investeringsvirksomheten skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at et langsiktig aktivt eierengasjement, gir størst avkastning, hensyn tatt til risiko. Investeringer besluttes av styret. Resultater Selskapets investeringsportefølje, ekskl. datterselskaper, fikk i 2008 en avkastning på -11,2%, mot 38,3% i Verdivurderingen av selskapets aksjer i Glamox er økt med MNOK 164,6. Uten denne økte verdivurderingen ville avkastningen ha vært -16,9%. Det presiseres at endringer i verdivurderingene knyttet til tilknyttede selskaper, herunder Glamox, ikke er reflektert i regnskapene. Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning -54,1% i 2008 og 13,7% i 2007.

5 Pr hadde morselskapet MNOK 807 i urealisert kursgevinst på verdipapirporteføljen, mot MNOK 1234 året før. Mottatt utbytte på verdipapirer, inklusive utbytte fra tilknyttede selskaper, men ikke fra datterselskaper, utgjorde MNOK 59,6.. Av større transaksjoner nevnes salg av aksjeposter i Norsk Hydro og Yara. Samlet proveny for alle aksjesalg utgjorde MNOK 137,2 med en samlet gevinst på MNOK 70,5. 33,6 millioner). Driftsinntektene innen aktivitetsområdet herdemaskiner (IHM) viste en sterk økning på 36% i 2008, til EUR 44,0 millioner. Marginene ble noe lavere enn i Hovedårsaken til veksten var den tyske virksomheten. Reservedeler og service (SAS) oppnådde en økning på 3% i driftsinntektene i 2008, til EUR 32,7 millioner. Annet salg av reservedeler og service ble redusert i Europa, men økte med 50% i Kina. Totalt sett var bruttomarginer og resultat på et godt nivå i Markedsnedgangen i fjerde kvartal hadde imidlertid en negativ effekt innen SAS-området, spesielt for varmebehandlingstjenestene i Tyskland. 5 årsrapport 2008 I løpet av året ble det kjøpt verdipapirer for MNOK 191. De største kjøpene gjaldt EDB Bus. Partner (2,4% eierandel etter kjøpet), NorSun (1,4%), samt et ansvarlig lån til Roxar på MNOK 120. Øvrig virksomhet i konsernet Øvrig virksomhet utøves gjennom nedenstående datterselskaper og tilknyttede selskaper. En stor andel av endringer i konsernets resultat- og balanseposter sammenlignet med 2007 skyldes kjøpet og innkonsolideringen av EFD med virkning fra Datterselskaper EFD konsern AFs eierandel er 68,9%. EFD fikk i 2008 en omsetning på MNOK 905,3 mot MNOK 769,2 i Resultatet etter skatt ble MNOK 55,5 mot MNOK 47,3 året før. EFD-konsernet avlegger sitt regnskap i Euro. EFD er et verdensledende selskap for levering av avanserte varmebehandlingsløsninger til industrien, basert på induksjonsteknologi. Selskapet selger komplette systemer for varmebehandling basert på induksjonsteknologi, for eksempel herding, sveising og rensing, og har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Frankrike, Romania, India, Kina og USA, i tillegg til distribusjonsnett i en rekke andre industrinasjoner var generelt et godt år for alle aktivitetsområdene. Driftsinntektene innen aktivitetsområdet frekvensomformere (IPS) lå på et stabilt godt nivå (EUR Balansen for konsernet utgjorde ved utgangen av året EUR 90,9 millioner, en oppgang fra EUR 69,1 millioner ved utgangen av EUR 10 millioner av økningen skyldes anleggsmidler på grunn av et høyt investeringsnivå. Det ble også en økning på EUR 2,3 millioner i anleggsmidler på grunn av en endring fra operasjonell til finansiell leasing knyttet til et produksjonslokale i Norge. Omløpsmidlene økte sterkt som følge av et høyt nivå av påløpte, ikke fakturerte fordringer, økte varelagre og urealiserte valutagevinster. Valutagevinstene ble utlignet av et enda høyere beløp i urealisert valutatap. Dette tapet ble rapportert som annen kortsiktig gjeld. Egenkapitalen per 31. desember 2008 var EUR 31,9 millioner, en nedgang fra EUR 32,2 millioner ved utgangen av Nedgangen skyldtes en sterkt negativ valutaeffekt (EUR 5,7 millioner Selskapet hadde ca 880 ansatte ved utgangen av Eivin Jørgensen er adm. direktør i selskapet. Markedskraft konsern AFs eierandel er 61,3%, øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte i MK. Markedskraft fikk i 2008 en omsetning på MNOK 128,4, mot MNOK 125,7 i 2007 og et resultat etter skatt på MNOK 4,2, mot MNOK 22,2 året før. Markedskraft er en ledende, uavhengig aktør innen tjenesteyting i de markeder selskapet deltar i. Virksomheten kan inndeles i Fysisk og finansiell avregning Porteføljeforvaltning (handel etter ordre) Kapitalforvaltning (aktiv forvaltning) Analyse og rådgivning Valutahåndtering Basert på egne analyser av bl.a. hydrologiske forhold, gass-, kull- og CO2-marked, utarbeider Markedskraft prognoser for kraftprisen på kort og lang sikt.

6 6 årsrapport 2008 Prognosene utgjør grunnlag for bl.a. forvaltning av kraftporteføljer for kunder. Kundene oppnådde i 2008 en netto avkastning på -5,12%, etter at alle omkostninger var fratrukket. I 2007 var tilsvarende avkastning 4,12%. Andelseierne i kraftfondet Elexir (SEK), som forvaltes av Markedskraft Fonder, oppnådde i 2008 en netto avkastning på -0,35%, mot -0,08% året før. Kraftfondet Elexir (Euro) speiler investeringen Elexir (SEK) og oppnår derfor tilnærmet samme avkastningstall. Markedskraft har hovedkontor i Arendal. Markedskraft ASA eier 100% av aksjene i datterselskapene Markedskraft AB i Stockholm, Markedskraft Danmark A/S i Århus, Markedskraft Deutschland GmbH i Berlin og Markedskraft Europe AS i Oslo, samt 68,08% av aksjene i Kelin Kraft AS. Arendals Fossekompani eier direkte 22,69% av aksjene i Kelin Kraft. Øvrige aksjer i Markedskraft Europe og Kelin Kraft eies av ansatte i respektive selskaper. Markedskraft AB eier 91% av aksjene i Markedskraft Fonder AB, øvrige aksjer eies av ansatte i selskapet. Tor Kim Steinsland er adm. direktør i Scanmatic. Pr hadde selskapet 28 ansatte. Sonans AF eier 100% av selskapet. Sonans fikk i 2008 en omsetning på MNOK 143,9, mot MNOK 124,3 i Resultat etter skatt ble MNOK 2,3, mot MNOK 7,0 året før. Sonans er landets ledende tilbyder av privat videregående skole (3 byer), privatgymnas (9 byer) og ITfagskole. Selskapet tilbyr også nettgymnas basert på egenutviklet programvare og undervisningsopplegg. Adm. direktør i selskapet er Leif Morten Midtlyng. Selskapet hadde 191 ansatte pr Arendal Lufthavn Gullknapp Selskapet prosjekterer utbygging av flyplass i Froland. AFs eierandel er 66,2%. Øvrige større eiere er kommunene Arendal, Froland og Tvedestrand. Torkil Mogstad er adm. direktør i Markedskraft. Markedskraft konsern, eks. Kelin, hadde i årsverk. Kelin Kraft AFs eierandel er, direkte og indirekte, 66,8%. Ansatte i Kelin eier 9,2%. Kelin fikk i 2008 en omsetning på MNOK 27,6 mot MNOK 20,0 i Resultat etter skatt ble MNOK 0,7 mot MNOK 0,4 året før. Kelin Kraft driver sluttkundeavregning i Norge og Sverige, på oppdrag fra kraft- og nettselskaper. Kelin har i tillegg egen inkassovirksomhet gjennom datterselskapet Kraft Inkasso AS. Kelin driver sin virksomhet i Sandnes, Kristiansand og Stockholm. Harald Markvardsen er adm. direktør i Kelin. Selskapet hadde i årsverk. Scanmatic AFs eierandel er 63,7%. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av ansatte og tidligere ansatte i Scanmatic. Scanmatic fikk i 2008 en omsetning på MNOK 42,1 mot MNOK 39,6 i Resultatet etter skatt ble MNOK 1,5 mot MNOK 1,3 året før. Scanmatic er en ingeniørbedrift som utvikler og produserer elektronisk utstyr for bl.a. kraftbransjen, offshorebransjen, forsvaret, industri og samferdsel. Virksomhet foregår i Kilsund, Arendal. Subsea Cabling Tech. AS AFs eierandel er 98%. Selskapet har overtatt teknologirettigheter fra OHI AS. For øvrig er det p.t. ingen aktivitet i selskapet. Tilknyttede selskaper Konsernet hadde pr følgende tilknyttede selskaper: Glamox ASA (49,9%) World Wide Mobile Communications AS (50%) Cogen AS (49,5%) Powel ASA (41,3%) Dro nøve Finden ASA (34,5%) MMC Tendos AS (25%) Arendal Industrier AS (40%) Tekna Systemes Plasma Inc (49%) Andel av resultatene i tilknyttede selskaper fremgår av resultatsammendraget for konsernet. Investeringer i tilknyttede selskaper fremgår på egen linje i balansesammendraget. Glamox konsern fikk i 2008 en omsetning på MNOK 1607, mot MNOK 1594 i Resultat etter skatt ble MNOK 117,4, mot MNOK 93,8 året før. AFs eierandel er 49,9%.

7 World Wide Mobile Communications konsern (WWMC) fikk i 2008 en omsetning på MNOK 446,3, mot MNOK 406,4 i Resultat etter skatt ble MNOK 13,8, mot MNOK 12,3 året før. AFs eierandel er 50%. Cogen AS hadde i 2008 en omsetning på MNOK 338,1, mot MNOK 176,7 i Resultat etter skatt ble MNOK 12,1 mot MNOK -34,8 året før. AFs eierandel er 49,5%. Powel ASA fikk i 2008 en omsetning på MNOK 250,8, mot MNOK 219,6 i Resultat etter skatt ble MNOK 18,2, mot MNOK -51,8 året før. AFs eierandel er 41,3%. Dropzone ASA fikk i 2008 en omsetning på MNOK 167,2, mot MNOK 210,8 i Resultat etter skatt ble MNOK 2,1, mot MNOK 3,4 året før. AFs eierandel er 21,6%. Synnøve Finden ASA fikk i 2008 en omsetning på MNOK 861,4, mot MNOK 830,4 i Resultat etter skatt ble MNOK 32,9, mot MNOK 18,3 året før. AFs eierandel er 34,5%. MMC Tendos AS fikk i 2008 en omsetning på MNOK 154,5 mot MNOK 139,9 i Resultat etter skatt ble MNOK 5,1, mot MNOK 3,0 året før. AFs eierandel er 25%. For ytterligere informasjon om tilknyttede selskap, vises til note 11. Sykefraværet i morselskapet har vært på 125 dager, hvilket tilsvarer 3,5% av total arbeidstid. Det har i 2008 ikke vært ulykker eller personskader av betydning i morselskapet. Det har heller ikke vært materielle skader av større betydning. Sykefraværet i datterselskaper har også vært lavt, på linje med foregående år. EFD, datterselskapet med det dominerende antall ansatte, hadde således et sykefravær på 2,9% i 2008, mot 2,8% i I løpet av 2008 ble det registrert 14 arbeidsulykker som har resultert i skader med fravær. Det var totalt 129 fraværsdager som følge av disse skadene. De tilsvarende tallene i 2007 var 15 arbeidsulykker og 292 fraværsdager. Også konsernets datterselskaper har helse-, miljøog sikkerhetskomitéer og andre samarbeidsorganer i henhold til nasjonal lovgivning. Morselskapets drift påvirker bare i liten grad det ytre miljø negativt i form av utslipp til vann og luft. Derimot bidrar selskapet miljømessig positivt gjennom produksjon av forurensningsfri vannkraft. Også driften ved konsernets øvrige virksomheter innebærer liten fare for forurensning av det ytre miljø. I den grad en slik risiko eksisterer, er det gjennomført tiltak i tråd med nasjonale lover og retningslinjer for å hindre eventuelle negative miljøvirkninger. 7 årsrapport 2008 Personale, likestilling, arbeidsmiljø og det ytre miljø Ved årsskiftet var det 18 ansatte i morselskapet. Av disse var det 1 kvinne. Ansettelsesforholdene kjennetegnes av langsiktighet og stabilitet. Selskapet har som mål å bedre balansen mellom kjønnene. Styret består for tiden av tre kvinner og fire menn. For opplysninger om ansatte i datterselskaper, se forrige avsnitt. Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Morselskapet har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer. Forskning og utvikling Den vesentlige FOU-aktivitet har foregått i EFD. I 2008 utgjorde utviklingskostnadene her EUR 2,4 millioner for selvfinansierte prosjekter ved utvikling av nye omformere, induksjonsanlegg og prosesser med spesiell vekt på produkter for vind- og solenergi. Utviklingskostnadene er økt med 14% fra De totale utviklingskostnadene anslås imidlertid til å være mer enn det dobbelte av dette når vi inkluderer utviklingsprosjekter i partnerskap med kunder for spesielle produkter eller applikasjoner hvor et interessant forretningspotensial er blitt identifisert. Flere av våre utviklingsprosjekter gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitutter i Frankrike, Norge, Sverige og Tyskland.

8 Etikk og samfunnsansvar Redegjørelse for årsregnskapet 8 årsrapport 2008 Arendals Fossekompani skal ha en høy etisk standard, og kommunikasjonen med omgivelsene skal være åpen, tydelig og ærlig. Selskapet har et ansvar for trygge og gode arbeidsplasser i de lokalmiljøene hvor vi er tilstede. AF søker å skape verdier for samfunnet, kunder, ansatte og eiere. Selskapet har gjennom mange år basert sin virksomhet på utnyttelse av en lokal naturressurs og ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i Arendalsdistriktet. I løpet av året har AF støttet lokale tiltak for barn og unge innen idrett og kultur. Videre kan nevnes bidrag til Arendal Griegfestival, Arendal Internasjonale skole og Canal Street Jazzfestival. IFRS Arendals Fossekompani har for morselskap og konsern utarbeidet regnskaper i henhold til prinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS). Styret Generalforsamlingen den 15. mai gjenvalgte styremedlemmene Øyvin A. Brøymer, Kjell Chr. Ulrichsen, Marianne Lie og Marianne S. Lyngvi. I etterfølgende styremøte ble Erik Must valgt til styrets formann og Øyvin A. Brøymer til nestformann. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets og konsernets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Etter balansedagen har den negative utviklingen på Oslo Børs fortsatt. For morselskapet har imidlertid virkningen av dette tilnærmet blitt oppveid av et redusert urealiserte tap på valutalån som følge av kursutviklingen NOK/Euro. Selskapet har mottatt bud på aksjeposten i Roxar, ca 37,1 mill. aksjer. Budet er på 5,20 kr/aksje, mens aksjene er bokført til 3,58 kr/aksje i AFs balanse. Budgiver har bl.a. tatt forbehold om 90% aksept fra Roxars aksjonærer. For øvrig har det ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for selskapet eller konsernet etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Organisasjon Norsk Vekst AS ble fusjonert med Arendals Fossekompani ASA med regnskapsmessig virkning fra , med Arendals Fossekompani som overtakende selskap. Aksjonærforhold Ved årets utløp hadde selskapet 1078 aksjonærer, det samme som ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det omsatt aksjer, tilsvarende 1,0% av totalt antall aksjer i selskapet. Selskapet eide pr selv aksjer, tilsvarende 1,42% av totalt antall utestående aksjer. Styret vil foreslå at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til kjøp av egne aksjer, innenfor en totalramme på 10% og innenfor et prisintervall på NOK 100 NOK Aksjekursen var ved årets begynnelse kr og ved årets slutt kr Korrigert for utbytte på kr 50,00, tilsvarer dette en verdireduksjon på 11,5%. Som et ledd i fusjonen med Norsk Vekst ble adm. direktør Richard Aa i Norsk Vekst ansatt som investeringsdirektør i Arendals Fossekompani. Øvrige ansatte i Norsk Vekst ble også overført til Arendals Fossekompani. Sivilingeniør Morten Henriksen (40) ble 1. april ansatt som teknisk sjef. Henriksen kommer fra Statkraft og har bred erfaring fra en rekke prosjekter innen vannkraft og andre energiformer. Statsautorisert revisor Gunnar Line (52) ble ansatt som controller fra september. Line kommer fra KPMG og har lang praksis fra revisjon av bl. a Arendals Fossekompani med datterselskaper.

9 Fremtidsutsikter EFD Morselskapet Kraftvirksomhet Nedbøren i Arendalsvassdraget har så langt i 2009 vært større enn normalt. Mesteparten av nedbøren har kommet som snø, og ved utgangen av mars ligger det mer enn normalt med snø både i fjellet og i lavereliggende tilsigsfelt. Ressurssituasjonen er alt i alt god. Det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli noe større enn i et middels tilsigsår, men likevel noe mindre enn i Prisnivået i spotmarkedet for kraft har til nå i år vært omtrent som i fjor. Forwardmarkedet for resten av året viser noe lavere prisnivå enn for tilsvarende periode i fjor. Prisnedgangen skyldes at prisnivået for så vel olje og kull som for CO2-kvoter er langt lavere enn i fjor. Det samme gjelder kraftforbruket i industrien. Fallet i ordreinngangen i fjerde kvartal i 2008 har fortsatt i de to første månedene av Den globale økonomiske nedgangen vil påvirke EFD Induction dette året. Spesielt vil den svake situasjonen i bilindustrien, lav investeringsvillighet i rørindustrien og en nedgang i salget i ettermarkedet inkludert varmebehandlingstjenester i Tyskland få en betydelig negativ effekt på driftsinntekter og resultat. Konsernets virksomheter vil ha behov for tilpasning til et lavere aktivitetsnivå. For 2009 venter EFD samme omsetning, men lavere resultater sammenlignet med Markedskraft Selskapets fremtidsutsikter anses gode, og det forventes et positivt resultat for regnskapsåret årsrapport 2008 For Arendals Fossekompani forventes redusert produksjon og redusert kraftpris å gi et lavere driftsresultat enn i Byggetiden for ny produksjons-kapasitet er lang. Man må forvente at kraftprisene i Norge fortsatt vil kunne variere mye, i takt med nedbøren. Relativt hyppig vil man kunne få knapphet på energi og effekt, med tilhørende høye kraftpriser. Nasjonale og internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil bidra til å opprettholde vannkraftens lønnsomhet. Nye kabelforbindelser til utlandet vil også bidra til det samme. Investeringsvirksomheten Utsiktene for 2009 er usikre, med økonomisk tilbakegang i mange land. Etter det kraftige børsfallet siden sommeren 2008, ser vi muligheter for aksjer i selskaper med god industriell utvikling, noe som preger selskapets portefølje. Selskapet forventer derfor totalt sett en positiv utvikling for investeringsvirksomheten i Øvrige datterselskaper, samt tilknyttede selskaper Resultatutsiktene er blandet. Enkelte selskaper er enten lite konjunkturfølsomme eller relativt sensykliske, mens andre må påregnes å bli preget av den alminnelige økonomiske tilbakegang, samt av turbulente forhold i finansmarkedet. Finansiell stilling Morselskapets og konsernets finansielle stilling er god. Styret antar at det foreligger et godt grunnlag for vekst i morselskapets og konsernets verdier. Risiko og usikkerhetsfaktorer Konsernet er eksponert for valutarisiko, kredittrisiko, markedsrisiko, og likviditetsrisiko fra drift og bruk av finansielle instrumenter. Disse forhold er nærmere beskrevet i note 16 til regnskapet.

10

11

12

13

14

15 Noter til års- og konsernregnskapet 2008 Regnskapsprinsipper Informasjon om selskapet Arendals Fossekompani ASA er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Bøylefoss i Froland kommune. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2008 omfatter selskapet og dets datterselskaper (som sammen refereres til som konsernet ). Opplysninger om hvilke selskaper som inngår i konsernet fremgår av note 11. Det samme gjelder opplysninger om konsernets investeringer i tilknyttede selskaper. Grunnlag for utarbeidelse Års- og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) godkjent av EU og tilhørende fortolkninger, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes pr Forslag til års- og konsernregnskap ble fastsatt av styret og daglig leder 30. mars Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak av følgende eiendeler som presenteres til virkelig verdi: Finansielle derivater, finansielle instrumenter holdt for omsetning og finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Områder med vesentlig estimeringsusikkerhet, og hvor valg av forutsetninger og foretatte vurderinger vesentlig har påvirket anvendelsen av regnskapsprinsipper, fremgår av note 21. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene som er anvendt ved utarbeidelse av års- og konsernregnskapet er beskrevet nedenfor. Prinsippene er anvendt konsistent for alle perioder. I den grad datterselskaper ved utarbeidelse av individuelle årsregnskaper har benyttet andre prinsipper, er det foretatt justeringer slik at konsernregnskapet er utarbeidet etter felles prinsipper. Prinsipper for konsolidering Datterselskaper Datterselskaper er enheter som kontrolleres av konsernet. Kontroll foreligger når konsernet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av enheten og derigjennom oppnår fordeler fra dens virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Tilknyttede foretak Tilknyttede foretak er enheter hvor selskapet og/eller konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede foretak etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne mellomværender og transaksjoner samt eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. 15 årsrapport 2008

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer