Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll med samlet saksframstilling"

Transkript

1 Møteprotokoll med samlet saksframstilling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei leder Ståle Refstie nestleder Bengt Fasteraune medlem Toril Melheim Strand medlem Møyfrid Brendryen medlem Ingen medlemmer hadde forfall. Merknader Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter Lars Børve nasjonalparkforvalter Godkjenning: Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos deltakende medlemmer, se arkivsak 14/8634 og følgende dokumenter: Utsendt protokollutkast (14/8634-dok. nr. 18) og godkjenninger fra møtende medlemmer (dokumentene 19-23).

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Arkiv- saksnr AU 1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste 2003/4333 AU 2/2015 Revidering av vedtektene for nasjonalpark- / 2014/8678 verneområdestyrene og stillingsbeskrivelse for forvalterne AU 3/2015 Forvaltningsansvar for naturreservater i 2014/8297 Dovrefjellområdet - overføring til Dovrefjell nasjonalparkstyre. Mardalen og Stakkengfonna. AU 4/2015 Forenkling av utmarksforvaltningen - til orientering og 2014/8511 eventuell drøfting / vedtak AU 5/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP og Knutshø LVO 2014/8673 motorferdsel, snøscooter med leiekjører til Kringsollen og Storbrean - Geografisk institutt, NTNU AU 6/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Kongsvoll LVO /7726 Helikopterlandinger på/ved Kongsvold og Finnsjøen, paleobiologiske undersøkelser - UIB, Inst. for biologi v/ Aage Paus AU 7/2015 Søknad fra Lesja, Dovre og Brennhaug Røde Kors 2015/609 Hjelpekorps om motorferdsel i 2015 i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstua landskapsvernområde etter øvingsplan for AU 8/2015 Søknad fra Vidar Heitkøtter, Lesjaverk, om transport 2015/561 av båt med snøskuter til Stortverråbotn i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark i 2015 AU 9/2015 Knutshø LVO - Dispensasjon Bruk av 2015/461 snøskuter til transport av filmutstyr til Døllia - Specto Norway DA v/ Geir Olav Slåen AU 10/2015 Søknad fra Morten Nicholls, Oslo, om kjøring med 2015/136 snøskuter til Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde AU 11/2015 Søknad fra Lesja Røde Kors Hjelpekorps om kvisting 2015/521 av skiløype og utplassering av snøskutere i påskeberedskapen i Dalsida landskapsvernområde AU 12/2015 Dispensasjon for leiekjøring i verneområdene i 2014/8025 Sunndal AU 13/2015 Søknad fra Norsk institutt for naturforskning om utsetting av inntil 2 midlertidige innhegninger for fjellrev i eller ved Grøndalen i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark 2015/407 Side 2 av 60

3 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandlere: Carl S. Bjurstedt og Lars Børve Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 2/ Revidering av vedtektene for nasjonalpark- / verneområdestyrene og stillingsbeskrivelse for forvalterne Forvalters innstilling Saken legges fram til orientering, diskusjon og evt. uttalelse. Saksprotokoll i arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Behandling i møtet Merknader Til pkt. 5. Det bør være minimum 3 styremedlemmer i AU, og antall medlemmer bør være oddetall. Det bør også være minimum 3 varamedlemmer valgt fra styret. Til pkt. 6. Overtid bør være en del av Fylkesmannens arbeidsgiveransvar så lenge han er arbeidsgiver. Lønnsbudsjettet til Fylkesmannen må ha rom for dette i nødvendig grad. Til pkt. 7. Det bør være tilstrekkelig med minimum tre styremøter i året. Vedtak Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til saksutredningen, og slutter seg til forvalternes kommentarer, med de merknader som kom fram i møtet. - enstemmig. Side 3 av 60

4 Dokumenter Arbeidsutvalget protokoll med samlet saksframstilling (telefonmøte) : Epost fra Miljødirektoratet Revidering av vedtekter for nasjonalpark- / verneområdestyrene, samt stillingsinstruks for forvalter. Vedlegg : Utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark- / verneområdestyrene : Utkast til revidert stillingsbeskrivelse for forvalter. Saksopplysninger - bakgrunn Som en oppfølging av Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av verneområder, fikk Miljødirektoratet høsten 2014 i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet blant annet å revidere vedtektene for nasjonalpark- / verneområdestyrene, slik at forholdet mellom nasjonalpark- / verneområdestyrene, forvalteren og fylkesmannen blir tydeligere. Direktoratet ble også bedt om å vurdere om det kan være aktuelt å åpne for at styrene kan delegere ytterligere oppgaver til forvalter, samt at stillingsinstruksen for forvalter ble revidert for å tydeliggjøre forvalterens plikter som følge av styrets instruksjonsmyndighet og styringsrett. Miljødirektoratet ønsker på bakgrunn av dette at nasjonalpark- / verneområdestyrene kommer med innspill på om vedlagte vedtekter og stillingsbeskrivelse er tydelige, og dekker nødvendige forhold som styrene og forvalterne berøres av i forvaltningen av verneområdene. I oppdraget fra departementet er det også bedt om at det foretas en vurdering av om det i tillegg til bestemmelsene om ferdsel kan være aktuelt å delegere ytterligere oppgaver fra styret til forvalter. Direktoratet ønsker derfor også innspill på hvilke oppgaver styrene mener kan være egnet og som det eventuelt kan være aktuelt å delegere til forvalter. Frist for å komme med merknader / innspill er 15. mars Miljødirektoratet tar sikte på å ta opp vedtektene og stillingsbeskrivelsen for forvalter som tema på den planlagte nasjonalparkkonferansen april 2015, og at vedtekter og stillingsbeskrivelse vedtas endelig etter konferansen. Utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark- / verneområdestyrer Pkt. 4. Nasjonalpark- / verneområdestyrets medlemmer, oppnevning, sammensetning m.v. I de nåværende vedtektene går det fram at: Fylkeskommunene skal være representert med ett medlem fra hvert fylkesting, I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget / fylkesrådet, Kommentar: Skal det bare være en fylkeskommune som er representert i nasjonalpark- / verneområdestyret, selv om verneområdene som styret forvalter, ligger i flere fylker? Eller er det bare en skrivefeil i utkastet, og at det egentlig skal stå fylkeskommunene? Side 4 av 60

5 Et mer grunnleggende spørsmål er hensiktsmessigheten i deltakelse fra fylkeskommunen. Dovrefjellrådet hadde et fast ansvar for regional plan (fylkesdelplan), men det har ikke lenger Dovrefjell nasjonalparkstyre. Om nasjonalparkstyret skal ha oppgaver i forhold til regional plan, kan styret utvides med disse når det skal være styringsgruppe o.l. for regional plan. Pkt. 5. Opprettelse av arbeidsutvalg I de nåværende vedtektene går det fram at: Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av minimum 3 styremedlemmer. I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av X personer fra styret. Kommentar: Antallet medlemmer i arbeidsutvalget bør sees i forhold til styrelederens dobbeltstemme ved stemmelikhet. Lederens dobbeltstemme bør kun være en sikkerhetsventil der forfall gjør at antall møtende er et partall. Dvs. antall medlemmer i arbeidsutvalget bør være et oddetall. I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Kommentar til arbeidsutvalgets myndighet: Styret bør også ha mulighet til å delegere myndighet til arbeidsutvalget til å behandle klager (som underinstans) på arbeidsutvalgets egne vedtak og klager på delegerte vedtak fattet av forvalter(ne). Dette er viktig av hensyn til at søker skal få klagen behandlet innen rimelig tid. Forvalter(ne) og arbeidsutvalget må være betrodd til å vurdere om en klage er så prinsipiell at den bør behandles i styret. Pkt. 6. Nasjonalpark- / verneområdestyrets sekretariat I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Forvalteren skal i samråd med nasjonalpark- / verneområdestyret sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning av verneområdet / verneområdene uavhengig av administrative grenser. Forvalterens hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalpark- / verneområdestyret og faglig forberede alle styresaker. Forvalteren skal gjennom sin saksbehandling bidra til at styret forvalter områdene i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriftene, og følge forvaltningslovens bestemmelser. Forvalteren er underlagt styret i forvaltningen av verneområdet / verneområdene. Kommentar: Disse formuleringene om forvalteren(e)s oppgaver bør flyttes til og redigeres inn i pkt. 1.1 i stillingsbeskrivelsen for nasjonalpark- / verneområdeforvalterne. Styrets ansvar og oppgaver bør ikke beskrives gjennom hva som er forvalterens ansvar og oppgaver. I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Side 5 av 60

6 I tilfeller der styrets vedtak har et annet utfall enn forvalters tilrådning til vedtak, skal dette framgå av saksfremstillingen. Styrets begrunnelse for valg av annet utfall enn tilrådning fra forvalter må komme frem i saksfremstillingen. Kommentar: Formuleringen bør flyttes til pkt. 8.3 Myndighetsbeslutninger. Styrets begrunnelse for valg av annet utfall enn tilrådning fra forvalter må komme frem i saksfremstillingen, møteprotokollen eller i vedtaket. Noen ganger er det mest hensiktsmessig at begrunnelsen kommer frem i vedtaket. At styrets vedtak må begrunnes, følger også av forvaltningsloven 24 når det gjelder enkeltvedtak. Slik sett er dette punktet unødvendig når det gjelder enkeltvedtak. Slik vedtekten er utformet, vil også begrunnelsesplikten gjelde alle vedtak, også de som ikke er enkeltvedtak, f.eks. høringsuttalelser. Dette bør i tilfelle være bevisst og begrunnet. I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Styret kan gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftens spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og motorferdsel. Kommentar: Begrepene «tillatelse» og «dispensasjon» brukes her synonymt. Det er en fordel hvis «tillatelse» brukes i de tilfellene det er hjemmel i verneforskriftene til å gi tillatelse, og dispensasjon brukes der det er hjemmel i naturmangfoldloven 48 til å vurdere eller gi dispensasjon. Dette er lettere å forstå for de som søker om tillatelse eller dispensasjon. Da er det også lettere å forklare at det normalt er vanskeligere å få dispensasjon enn tillatelse. I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Styret har ikke adgang til å delegere myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven 48. Kommentar: Dette er lite hensiktsmessig. En god del saker også etter 48 er av helt triviell karakter, spesielt en del saker som behandles etter eldre og mangelfulle verneforskrifter. En helt vanlig formulering i kommunale delegeringsreglement er f.eks.: «Saker av kurant karakter delegeres til rådmannen med adgang til intern delegering i administrasjonen.» Dette er styremedlemmene vel vant med. Formuleringen i utkastet til vedtekter bør erstattes med noe slikt: Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med kurant karakter menes følgende: Verneforskriftenes spesifiserte tillatelsesbestemmelser om ferdsel og motorferdsel. Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte tillatelsesbestemmelser og etter naturmangfoldloven 48 der: - Det dreier seg om fornying av tillatelse eller dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret. Side 6 av 60

7 - Det foreligger presedens fra saker behandlet av styret / AU i identisk sak. - Forvaltningsplan gir entydige føringer for utfallet. Ved tvil skal forvalteren drøfte saken med styreleder. Dette skal komme fram av saksutredningen, hvis forvalteren fatter delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret. I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Dersom vedtak truffet av forvalteren etter delegert myndighet påklages, skal klagen vurderes av styret / arbeidsutvalget før den eventuelt sendes over til Miljødirektoratet som endelig klageinstans. Kommentar: Formuleringen bør flyttes til pkt. 12. Klageadgang og klagemyndighet. Overskriften til pkt. 12 bør evt. også omfatte klagebehandling. Styret / arbeidsutvalget bør ikke bare vurdere klagen, men behandle klagen som underinstans, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Et alternativ som bør utredes / vurderes, er om forvalteren selv kan være underinstans, hvis vedtak truffet av forvalteren etter delegert myndighet påklages. Hvis vedtak truffet av forvalteren etter delegert myndighet påklages, skal klagen, dersom forvalteren ikke imøtekommer klagen som førsteinstans, vurderes / behandles av styret eller arbeidsutvalget, før den eventuelt sendes over til Miljødirektoratet som endelig klageinstans. Det er bare klager på delegerte vedtak som ikke får medhold i styret, arbeidsutvalget eller av forvalteren, som bør sendes videre til Miljødirektoratet. I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Styret disponerer forvalternes arbeidstid. Overtid avtales særskilt med fylkesmannen, eventuelt dekkes med midler som styret selv disponerer. Kommentar: Dette forutsetter at styret har midler som kan disponeres til overtid. Det bør i tilfelle stå: Overtid avtales særskilt med fylkesmannen, og eventuelt dekkes med midler som styret disponerer. Utbetaling av lønn for overtid må i tilfelle foretas av fylkesmannen som belaster midlene som kan disponeres til overtid. Pkt. 7. Om møtene i nasjonalpark- / verneområdestyret I de nåværende vedtektene går det fram at: Styret trer sammen minst to ganger hvert år, I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Styret trer sammen minst fire ganger hvert år, Kommentar: Hvis det er mange nasjonalpark- / verneområdestyrer som bare har hatt to møter i året, vil det få betydning for budsjettene når disse styrene skal ha minst 4 møter i året. I og med at styrene kan opprette arbeidsutvalg, bør det være opp til styrene å vurdere hva som er nødvendig møtefrekvens, men to møter i året bør beholdes som et minimum. Side 7 av 60

8 I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Innkalling til møte i nasjonalparkstyret skal skje med 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde oversikt over de saker som skal behandles. Saksdokumentene sendes samtidig med innkallingen. Kommentar: Vanligvis blir møteinnkallingen og saksdokumentene sendt til medlemmene i styret eller arbeidsutvalget ca. 1 uke før møtet. I praksis har dette vist seg å være hensiktsmessig i forhold til saksbehandlingen i sekretariatet og tidsnok i forhold til styremedlemmene. Det er også hensiktsmessig i forhold til at søknader kommer inn hele tiden. Det bør være tilstrekkelig at fristen for innkalling til møtene er 1 uke. Det bør også være mulig, etter nærmere avtale med leder / styret, å holde tilbake møteinnkallingen til styret eller arbeidsutvalget 1-2 dager for å få med alle sakene samlet, eller ettersende saker etter at møteinnkallingen har blitt sendt ut, hvis det er saker som haster. Fristen på 2 uker er muligens hentet fra vedtektene for Dovrefjellrådet, der dette også sto. Dovrefjellrådet gikk fort bort fra fristen på 2 uker, da det ikke var hensiktsmessig. I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Representanter og sekretariatsleder har rett til protokolltilførsel. Kommentar: En protokolltilførsel er i dette tilfellet representanters eller forvalter(ne)s spesielle merknader som skal tas med i protokollen for møtet. Der det er ansatt to eller flere forvaltere, er forvalterne vanligvis sidestilte, og det er ingen sekretariatsleder. Det er også vanligvis den forvalteren som er saksbehandler for en sak, som kjenner saken best. Det bør derfor istedenfor stå: Representanter og forvalter(e) har rett til protokolltilførsel. Det bør som hovedregel opplyses om protokolltilførselen på møtet, og senest når forslag til protokoll sendes til godkjenning av de som skal skrive under protokollen. Dette bør også gå fram av vedtektene. Pkt. 8.5 Brudd på naturmangfoldloven / verneforskriftene I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til, blir rapportert / anmeldt til politiet dersom forholdet er straffbart. (I utkastet til revidert stillingsinstruks for nasjonalpark- / verneområdeforvaltere, pkt. 2.7, går det fram at forvalteren på vegne av styret skal sørge for at brudd på reglene i verneforskriften blir rapportert / anmeldt til politiet.) Kommentar: Statens naturoppsyn er tilsynsmyndighet for verneområdene, jf. pkt. 11 i utkastet til vedtekter, og SNO skal også anmelde eller rapportere forhold som kan være straffbare. (Men styret har ikke instruksjonsmyndighet overfor SNO.) Det er den, SNO eller nasjonalparkstyret, som først får kunnskap om et antatt ulovlig forhold som bør ha ansvaret for å anmelde eller rapportere forholdet. Anmeldelser av mulig straffbare forhold, er saker som ikke egner seg for behandling i styret eller arbeidsutvalget, der vedtaket kan gå ut på om forholdet skal anmeldes eller ikke. Det er Side 8 av 60

9 heller ikke styrets eller sekretariatets oppgave å ta stilling til om et forhold er straffbart eller ikke. Det er påtalemyndighetens oppgave. Formuleringen i forslaget til vedtak bør derfor endres til: Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til, blir rapportert / anmeldt av Statens naturoppsyn eller forvalteren(e) til politiet, dersom det er grunn til å anta at forholdet er straffbart. Pkt. 8.6 Orientering om vedtak I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Rapporter og anmeldelser for brudd på naturmangfoldloven / verneforskriftene skal sendes til Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet. Kommentar: Denne formuleringen bør flyttes til pkt. 8.5 Brudd på naturmangfoldloven / verneforskriftene, og erstatte tilsvarende setning der. (SNO skal også ha kopi.) I utkastet til reviderte vedtekter er det foreslått at: Fylkesmannen i X og Miljødirektoratet skal ha tilsendt kopi av alle vedtak truffet av nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvalteren eller arbeidsutvalget. ( ) Vedtak truffet av nasjonalparkstyret, forvalteren eller arbeidsutvalget skal fortløpende registreres i Miljøvedtaksregisteret. Kommentar: Det blir også fattet en del vedtak som ikke er hjemlet i verneforskriftene eller naturmangfoldloven. Disse skal ikke legges inn i Miljøvedtaksregisteret, jf. forskrift om Miljøvedtaksregister 3. Det må videre være unødvendig tidsbruk og dobbeltarbeid å oversende kopi av vedtak til Miljødirektoratet og fylkesmannen som legges inn i Miljøvedtaksregisteret, siden det er mulig å sette opp varslinger i registeret (det er gode funksjoner for dette), slik at de varsles om nye vedtak. Pkt. 9. Faglig rådgivende utvalg I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Styret skal oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Kommentar: Siden utvalget skal bestå av ulike interesser i området, er det både politiske og faglige råd som vil bli gitt i utvalget. Faglig rådgivende utvalg er derfor feil navn på utvalget. Utvalget bør hete rådgivende utvalg. Pkt. 10. Administrativt kontaktutvalg I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Side 9 av 60

10 For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene. Kommentar: Begrunnelsen for å opprette et slikt utvalg, bør være at det på administrativt nivå i kommunene og evt. i andre offentlige organer, finnes kunnskap og erfaringer om forvaltningen av verneområdene som det kan være nyttig for styret og sekretariatet å få kjennskap til. Det kan også være behov for å forbedre og samordne administrative rutiner mellom styret / sekretariatet, kommunene og evt. andre offentlige organer. Representanter fra administrativt nivå i fylkeskommunene, og lokalt SNO bør også delta i utvalget. Det samme gjelder reindriftsadministrasjonen og sekretærene for villrennemndene, der det er tamrein og/eller villrein i verneområdene. Det bør også være med en representant for fylkesmannen der forvalteren(e) er ansatt. Administrativt kontaktutvalg er ikke noe godt navn på dette utvalget. Administrativt utvalg er kanskje et bedre navn. Utkast til revidert stillingsbeskrivelse for forvalter Andre setning i innledningen i revidert stillingsbeskrivelse kan endres til: Sekretariatet for styret legges til en eller flere nasjonalpark- / verneområdeforvaltere. Pkt. 2.5 Behandling av søknader om dispensasjon fra verneforskriften I de nåværende vedtektene og i utkastet til reviderte vedtekter går det fram at: Forvalteren skal på vegne av styret sende kopi av alle vedtak til fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet. Ved oversendelsen skal det kommenteres spesielt dersom fattede vedtak vurderes å være i strid med lov og forskrifter gjeldende for det aktuelle området. Kommentar: Det kan ikke være forvalterens oppgave å drive med forberedende legalitetskontroll på vegne av fylkesmannen og Miljødirektoratet. Ordningen er vanskelig for forvalter(ne)s lojalitet til styret. Forvalteren må gjøre styret oppmerksom på at et vedtak kan være i strid med lover og forskrifter, før fylkesmannen og Miljødirektoratet evt. blir orientert om dette. Styret bør ha mulighet til å gjøre om eller rette opp vedtaket, før fylkesmannen evt. klager på vedtaket pga. feil lovanvendelse. Hvis styret velger å ikke følge innstillingen fra forvalteren, og styrets vedtak etter forvalterens syn er i strid med lov eller forskrift, skal forvalteren si i fra om det gjennom en protokolltilførsel til vedtaket i møtet, eller senest i forbindelse med styrets godkjenning av møteprotokollen. Det bør være fylkesmannen som har ansvaret for legalitetskontrollen av vedtakene, siden fylkesmannen også har klagerett. Side 10 av 60

11 Pkt. 2.6 Klagebehandling Arbeidsutvalget protokoll med samlet saksframstilling (telefonmøte) Pkt. 2.6 Klagebehandling bør kanskje også si noe om behandling av klager på delegerte vedtak fattet av forvalteren / forvalterne. Rett til innsyn i sakens dokumenter Alle kan kreve innsyn i sakens dokumenter. Noen dokumenter kan med hjemmel i lov være unntatt fra innsyn. Kopi til - Miljødirektoratet - Statens naturoppsyn Dovrefjell - Fylkesmannen i Oppland Side 11 av 60

12 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 3/ Forvaltningsansvar for naturreservater i Dovrefjellområdet - overføring til Dovrefjell nasjonalparkstyre. Mardalen og Stakkengfonna. Vedlegg: 1 Særutskrift sak 5/2015 i nasjonalparkstyret: Forvaltningsansvar for naturreservater i Dovrefjellområdet - overføring til Dovrefjell nasjonalparkstyre 2 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder brev fra miljødirektoratet Forvalters innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre, arbeidsutvalget, takker med henvisning til sak 5/ nei takk til forvaltningsansvar for Mardalen og Stakkengfonna naturreservater i Nesset kommune. Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Behandling i møtet Forslag fra Torill Melheim Strand: Saken utsettes. Utsettelse primært til styremøtet ut fra at saken er prinsipiell og det bør hentes inn nye opplysninger bl.a. fra Nesset kommune. Miljødirektoratet bes om utsatt svarfrist. Godtas ikke det, tas saken per epost. Arbeidsutvalget gikk deretter inn for forslag fra Melheim Strand. Side 12 av 60

13 Vedtak Saken utsettes - enstemmig. Saksopplysninger Arbeidsutvalget protokoll med samlet saksframstilling (telefonmøte) Nasjonalparkstyret har fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret for fire naturreservater som ligger i tilknytning til våre verneområder. I sak 5/ (vedlegg 1) sa styret ja til å overta ansvaret for Nordre Snøfjelltjønn og Bjørndalen. For Mardalen («Jutneset», feil i direktoratets brev) fikk arbeidsutvalget fullmakt til å avgjøre saken endelig før svarfristen 1.3. Vi har hatt kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal som er forvaltningsmyndighet i dag. Vi har fått opplyst at forvaltningsplanene informerer om aktuelle tiltak. Ingen er gjennomførte. Fylkesmannen har ikke hatt søknader om dispensasjoner i disse områdene (Mardalen og Stakkengfonna). Reservatene ble opprettet i Jutneset er nylig utvidet og omdøpt til Mardalen NR. Verneforskriften har et krav om en ny forvaltningsplan.. Grunneierne er blant annet opptatt av å komme i gang med skjøtsel langs turistveien. Dette er et område som vil føre til en del arbeid om ikke så lenge både med tanke på skjøtsel og oppstart av en forvaltningsplanprosess. Nåværende forvaltningsplan for Jutneset (nordre del av nåværende «Mardalen») har blant annet styving av alm og fjerning av fremmede treslag som aktuelle tiltak. Styving av alm og fjerning av fremmede treslag er også aktuelt for Stakkengfonna, sammen med tynning av de tidligere ryddete nedre delene av reservatet. Forvaltningsplanene for begge reservatene ble godkjent i mars I vedlegg 1 er lenker til faktaark for verneområdene. Faktaarkene har lenket til bl.a. forvaltningsplanene og verneforskriftene. Vurdering Forvalterne er enige om at forvaltning av edellauvskogreservater som Mardalen og Stakkengfonna ligger utenfor det vi har forvaltningskompetanse på. Dette er også områder som krever en del skjøtsel og annen oppfølging, som i alle fall vil måtte administreres av forvalterne. Begge har forvaltningsplaner som er modne for revisjon og det bør utarbeides skjøtselsplaner. Ut fra å ha et helhetlig grep på styring av reiseliv rundt og i verneområdene, kan det være en fordel at nasjonalparkstyret har forvaltningsansvaret for Mardalen. Imidlertid, kompetanse og arbeidskapasitet i sekretariatet tatt i betraktning, vil jeg ut fra en helhetsvurdering tilrå å takke nei til tilbudet hva angår Mardalen og Stakkengfonna, all den stund dette ikke medfører noen ekstra ressurser utover hva vi eventuelt vil kunne få til konkrete tiltak gjennom bestillingsdialogen. Side 13 av 60

14 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 4/ Forenkling av utmarksforvaltningen - til orientering og eventuell drøfting / vedtak Vedlegg: 1 Høringsbrev Forenkling av utmarksforvaltningen (130182) (L)(133200), Kommunal- og moderniseringsdept Andre dokumenter 2. Forenklingsutvalgets rapport (ikke vedlegg pga. omfang) Forvalters innstilling Saken fremmes til orientering og eventuell drøfting og vedtak uten innstilling Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Behandling i møtet Ola Røtvei foreslo: Saken utsettes. Arbeidsutvalget ba leder og sekretariatet utarbeider et forslag til uttalelse som sendes hele styret til epostbehandling. Det er viktig å beskrive hvordan styret skal ha styringsrett i forhold til sekretariatet. Vedtak Saken utsettes. - enstemmig. Side 14 av 60

15 Saksopplysninger Arbeidsutvalget protokoll med samlet saksframstilling (telefonmøte) /Faggruppen for forenkling av utmarksforvaltningen tør være kjent for medlemmene av utvalget. Flere av medlemmene deltok på dialogmøte med utvalget på Dombås 9. oktober i fjor. Utvalget kom med sin rapport i begynnelsen av desember og KMD sendte den på høring med frist Det mest sentrale forslaget innenfor nasjonalparkstyrets arbeidsområde er kapittel 6.4. der det foreslås å slå nasjonalparkstyrene og villreinnemndene sammen til utmarksstyrer. Se dokument 2 side 29 og 30. Vurdering Jeg finner det vanskelig å gi en faglig vurdering av forslaget. Hovedgrepene er av politisk karakter. Ved en eventuell uttalelse vil det være viktig å påpeke at de samlede ressurser organ som eventuelt slås sammen beholdes i det nye organet. Fra sekretariatet ser vi at gjennomføring av IKT-løsningene som skisseres i kapittel 6.5. nok vil være en lettelse i hverdagen. Side 15 av 60

16 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 5/ Dovrefjell-Sunndalsfjella NP og Knutshø LVO motorferdsel, snøscooter med leiekjører til Kringsollen og Storbrean - Geografisk institutt, NTNU Vedlegg: 1 Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Transport ifm. forskningsarbeid - Storbrean - Kringsoll - Geografisk Institutt NTNU Andre dokumenter i saken 1. Naturmangfoldloven NML (kap. II om bærekraft og V områdevern) Forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Forskrift for Knutshø LVO: 4. Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell Rundskriv om forvaltning av verneområder Mer om SPARC-prosjektet: og nyhetsoppslag Forvalters innstilling 1. Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Geografisk institutt, NTNU v/ Geir Vatne dispensasjon for en snøscootertur etter oppgitte traseer (se saksframstilling) til hver av a) Storbrean i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og b) Kringsollen i Knutshø landskapsvernområde. 2. Vilkår: a. Oppdal bygdeallmenning, godkjent leiekjører i oppdal, skal benyttes til transportene. b. Tillatelsen skal være med under kjøring og forevises på forlangende. Side 16 av 60

17 c. Eksisterende scooterspor og faste traseer skal følges så langt råd. d. I nasjonalparken skal det ikke kjøres hverdager kl til kl og fra lørdag kl til søndag I øvrige verneområder gjelder kommunens bestemmelser. e. Det skal vises tilbørlig hensyn til vilt, spesielt villrein. Observeres villrein i kjøreruta, skal man vente til dyra har trukket unna, eller kjøre rundt dem med minst 500 m avstand i le. f. Kjøretøy skal vike/stanse for person til fots. g. Innehaver av tillatelsen skal følge eventuelle anvisninger som nasjonalparkstyret, Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet måtte gi for å ivareta. h. Det skal føres kjørebok i. Resultatene av undersøkelsene skal gjøres tilgjengelige for nasjonalparkstyret. 3. Vedtaket er gitt etter naturmangfoldloven 48 jf. 77. Saksprotokoll i arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Behandling i møtet Ingen merknader. Vedtak Som innstillingen - enstemmig. Saksopplysninger Geografisk institutt, NTNU v/ Geir Vatne, søker om en tur til Storbrean i nasjonalparken og en tur til Kringsollen i Knutshø LVO, se kart, i perioden mars. Bakgrunnen for søknaden er det pågående flerårige forskningsprosjektet SPARC (Snow Patch Archeology Research Cooperation). SPARC fokuserer på mangeårige alpine snøfonner som jaktmiljøer gjennom lang tid. Slike fonner har vist seg å kunne skjule viktige arkeologiske funn, paleozoologisk interessante gjenstander og klimainformasjon. De lave temperaturer i breene gjør at nedsnødd organisk materiale konserveres, kanskje i tusenvis av år. Mange alpine snøfonner smelter nå bort og viktige spor etter fortiden blir utsatt for eksponering og nedbrytning. Det er viktig å berge disse. Søker fikk i 2013 AU-sak dispensasjon til 7 turer til samme bestemmelsessteder for uttak av iskjerner for datering og utsetting av kameraer for å følge snølagets utvikling. Formål med årets søknad er måling av snøakkumulasjon ved terrestrisk laserskanner og uttak av snøkjerner. Turene ønskes gjennomført så sent som mulig på vinteren for å få med maksimal snømengde. Feltarbeid våren 2014 ble Side 17 av 60

18 vellykket slik at det nå bare gjenstår nye målinger av pålagring av snø med terrestrisk laserskanner samt uttak av snøkjerner for tettehetsmålinger. Feltarbeidet så langt har gitt ny kunnskap om sammenhengen mellom ulike værforhold og fonnenes størrelse, men det er viktig å få med flere år med måledata for å kartlegge variasjoner mellom ulike år. Det skal brukes leiekjører fra Oppdal bygdeallmenning. Ved sjekk i dyreposisjoner.no ser det ut til at de satellittmerkede reinsdyra har brukt områdene ved Kringsollen nokså sporadisk i mars de åra merkeforsøket ha pågått. Området rundt Storbrean er hyppig brukt, men tilsynelatende ikke selve kjøreruten, særlig brona u mot Åmotsdalen er mye brukt, her er nok gode og avblåste beiter. Kringsollen Hjemmelsgrunnlag Forskrift verneformål Storbrean Ingen av forskriftene åpner for motorferdsel i forbindelse med forskning. I forskriftene for verneområde åpnet dispensasjonsregelen i 4 eksplisitt for tiltak i samband med forskning. Ved ikrafttreden av naturmangfoldloven trådte 4 ut av kraft, jf. NML 77. Forskningstiltak som ikke er tillatt uten søknad må derfor behandles etter NML 48. Denne nevner ikke forskning som da må vurderes på linje med andre tiltak som ikke kan hjemles i verneforskriftene. Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et stort, sammenhengende og i hovedsak urørt fjellområde med sitt høyfjellsøkosystem og biologiske mangfold. Villreinens leveområder er et hovedformål med vernet, i tillegg til naturtyper, landskapsformer og geologiske forekomster, samt kulturminner. Allmenheten skal ha adgang til naturopplevelser gjennom tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Formålet med Knutshø LVO er bevaring av høyfjellsområdet med villreinstammen i Knutshø, natur- og kulturlandskap med dyre- og planteliv, landskapsformer og kulturmiljø. Forvaltningsplan Forskning er behandlet i kapittel Vernebestemmelsene gjelder også for forskning. Forskningsaktivitet som krever dispensasjon, må være i regi av en forskningsinstitusjon. Planen lister opp prioritert forskning ved vurdering av søknader. a) forskning som er forvaltningsrelevant; b) effektforskning knyttet opp mot verneformål; c) forskning på tilretteleggingstiltak; d) nasjonale og internasjonale prosjekter; e) prosjekter i samarbeid med fjelloppsynet. Aktiviteter som like gjerne kan legges utenfor verneområdene, skal legges utenfor. Side 18 av 60

19 Naturmangfoldloven Arbeidsutvalget protokoll med samlet saksframstilling (telefonmøte) 48 jf. 77 åpner for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt. Jf. dok 6, kap Alle dispensasjoner må vurderes etter de miljørettslige prinsippene i 8-12 jf. 7. I utgangspunktet er slik vurdering kun nødvendig om en ønsker å gi dispensasjon. Vurdering Prosjektet fyller de fleste kravene for forskning i forvaltningsplanen. Dette skjer i regi av forskningsinstitusjon og prioriteringskravene a), b), d) og e) er mer og mindre oppfylt. Jeg kan ikke se at tiltaket i nevneverdig grad strider mot verneformålet eller påvirker verneverdiene nevneverdig. Bruk av leiekjører fra Oppdal bygdeallmenning sikrer koordinering med andre oppsyns- og transportoppdrag, samt kompetanse i forhold til å ta hensyn til verneverdiene. Det er en del scooterkjøring til Tjønnglupen ov videre innover Åmotsdalen for transport til hytter, forskning og oppsyn, og også en del ferdsel på ski, uten at det ser ut til å ha fordrevet reinen. Tiltaket må da vurderes mot NML 8-12 jf. 7. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) vurderes å være godt, slik at føre-var-prinsippet ( 9 ) er lite relevant. Ut fra en økosystemtilnærming ( 10)vurderes belastningen akseptabel, se over. Tiltaket gir ikke miljøforringelse der kostnader til utbedring bør bæres av tiltakshaver ( 11). 12 gir pålegg om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder dette er lite relevant for én snøscootertur. Søknaden bør imøtekommes. I tillegg til standard krav bør det stilles krav om at resultatene gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret gjerne i populær form som kan publiseres på hjemmesidene. Side 19 av 60

20 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 6/ Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Kongsvoll LVO - Helikopterlandinger på/ved Kongsvold og Finnsjøen, paleobiologiske undersøkelser - UIB, Inst. for biologi v/ Aage Paus Vedlegg: 1 Revidert søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Knutshø LVO - Bruk av helikopter til feltarbeid - UIB, Inst. for biologi v/ Aage Paus 2 Kart som viser landingsplasser og flyrute Andre dokumenter i saken 7. Naturmangfoldloven NML (kap. II om bærekraft og V områdevern) Forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Forskrift for Knutshø LVO: Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell Rundskriv om forvaltning av verneområder - Forvalters innstilling 1. Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Institutt for biologi, Universitetet i Bergen v/ Aage Paus dispensasjon for helikoptertransport fra Kongsvold i Kongsvoll LVO til Finnsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilhørende landinger. Det gis dispensasjon til to landinger ved Finnsjøen, det samme på Kongsvold med tillegg av flyging til og fra Kongsvold. Dispensasjonen gjelder i perioden august Vilkår: a. Tillatelsen skal være med under flyging og forevises på forlangende. Side 20 av 60

21 Arbeidsutvalget protokoll med samlet saksframstilling (telefonmøte) b. I nasjonalparken skal det ikke flys hverdager kl til kl og fra lørdag kl til søndag I øvrige verneområder gjelder kommunens bestemmelser. c. Det skal vises tilbørlig hensyn til vilt, spesielt villrein. Minstehøyde, 1000 fot, over nasjonalparken, skal følges unntatt ved landing og take-off på Finnsjøen. Det vil si at man må synke/stige bratt over Finnsjøen og ikke fly lavt over terrenget rundt. d. Innehaver av tillatelsen skal følge eventuelle anvisninger som nasjonalparkstyret, Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet måtte gi for å ivareta. Nasjonalparkforvalter skal ha melding så snart dato for flyging er bestemt, og om eventuelle endringer. e. Det skal føres logg. f. Resultatene av undersøkelsene skal gjøres tilgjengelige for nasjonalparkstyret. 3. Vedtaket er gitt etter naturmangfoldloven 48 jf. 77. Saksprotokoll i arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Behandling i møtet Ingen merknader. Vedtak Som innstillingen - enstemmig Saksopplysninger Institutt for biologi, Universitetet i Bergen v/ Aage Paus søker dispensasjon for helikoptertransport fra Kongsvold i Kongsvoll LVO til Finnsjøen i DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark, se kart vedlegg 2, i perioden august i år.. Bakgrunnen for søknaden er prosjektet Weichselian and early Holocene environment and species establishment in the Dovre mountains, central Norway (WHENSED). Dvs. kartlegging av den botaniske historien i området under (Weichel-istiden) og etter siste nedising (Holocen). Dette kan også si noe om klimautvikling. Metoden i felt er å ta ut kjerneprøver fra bunnsedimentene i et egnet vann, dette fra en flåte som arbeidsplattform. Helikopter er mest rasjonelle transport, det søkes om en flyging opp og en flyging ned, fordelt på Side 21 av 60

22 to dager med en dags opphold. Arbeidet tar tre dager og forskerne vil overnatte i telt eller hytte. Søker fikk i 2013 styresak-sak dispensasjon til snøscooter for prøvetaking på Topptjønna og helikopter som nå til Finnsjøen. Søker fikk da ikke finansiert transporten til Finnsjøen, dette er nå på plass gjennom støtte fra Meltzerfondet. Det har tidligere vært utført feltarbeid i prosjektet i området i årene 2006, 06 og 12. Det har også da vært gitt dispensasjon for motorisert ferdsel. Formål med årets søknad er å ta ut de kjerneprøver av bunnsedimenter fra Finnsjøen som ikke ble utført i Det skal brukes helikopter fra Helitrans. Ved sjekk i dyreposisjoner.no (kartet) ser det ut til at det er en del bruk av området i august, dog er ikke området det mest brukte. Med avslutning 5 dager før jaktstart, bør ikke det være konflikt her. Hjemmelsgrunnlag Forskrift verneformål Ingen av forskriftene åpner for motorferdsel i forbindelse med forskning. I forskriftene for verneområde åpnet dispensasjonsregelen i 4 eksplisitt for tiltak i samband med forskning. Ved ikrafttreden av naturmangfoldloven trådte 4 ut av kraft, jf. NML 77 og forskningstiltak som ikke er tillatt uten søknad må behandles etter NML 48. Denne nevner ikke forskning som da må vurderes på linje med andre tiltak som ikke kan hjemles i verneforskriftene. Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et stort, sammenhengende og i hovedsak urørt fjellområde med sitt høyfjellsøkosystem og biologiske mangfold. Villreinens leveområder er et hovedformål med vernet, i tillegg til naturtyper, landskapsformer og geologiske forekomster, samt kulturminner. Allmenheten skal ha adgang til naturopplevelser gjennom tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Formålet med Kongsvoll landskapsvernområde er å bevare til forsknings-, undervisnings- og rekreasjonsformål natur- og kulturlandskapet, plantelivet og det kulturhistoriske miljø omkring Vårstigen og Kongsvold fjellstue. Forvaltningsplan Forskning er behandlet i kapittel Vernebestemmelsene gjelder også for forskning. Forskningsaktivitet som krever dispensasjon, må være i regi av en forskningsinstitusjon. Planen lister opp prioritert forskning ved vurdering av søknader. a) forskning som er forvaltningsrelevant; b) effektforskning knyttet opp mot verneformål; c) forskning på tilretteleggingstiltak; d) nasjonale og internasjonale prosjekter; e) prosjekter i samarbeid med fjelloppsynet. Aktiviteter som like gjerne kan legges utenfor verneområdene, skal legges utenfor. Naturmangfoldloven 48 jf. 77 åpner for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt. Jf. dok 6, kap Side 22 av 60

23 Alle dispensasjoner må vurderes etter de miljørettslige prinsippene i 8-12 jf. 7. I utgangspunktet er slik vurdering kun nødvendig om en ønsker å gi dispensasjon. Vurdering Prosjektet fyller de fleste kravene for forskning i forvaltningsplanen. Dette skjer i regi av forskningsinstitusjon og prioriteringskravene a), b), d) og e) er mer og mindre oppfylt. Det har vært gitt tilsvarende tillatelse tidligere. Selv om to helikopterlandinger med en dags mellomrom kan forstyrre villrein og drive dem et stykke unna, det samme vil folk ved vannet gjennom de tre dagene kunne gjøre, må dette sies ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Det er likevel viktig at bestemmelsene i forskriften om flyhøyde overholdes spesielt når man kommer opp fra Drivdalen og flyr over Finnshøa. Jeg kan ikke se at tiltaket strider mot verneformålet eller påvirker verneverdiene nevneverdig. Tiltaket ble vurdert etter naturmiljøvoven 8-12 ved forrige behandling. Vurderingen blir den samme nå. Søknaden bør imøtekommes. I tillegg til standard krav bør det stilles krav om at resultatene gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret gjerne i populær form som kan publiseres på hjemmesidene. Side 23 av 60

24 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2015/609-2 Saksbehandler: Lars Børve Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 7/ Søknad fra Lesja, Dovre og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps om motorferdsel i 2015 i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstua landskapsvernområde etter øvingsplan for Vedlegg: 1 B1 Kjentmannstur Dovrefjell øst Forslag til vedtak - innstilling Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lesja, Dombås og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps tillatelse til kjentmannstur med snøskuter i Dovrefjell øst i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstugu landskapsvernområde. Det gis ikke tillatelse til trening på søk, da det skal foregå utenfor verneområdene. Vilkår: - Kjentmannskjøringen skal gjennomføres i samråd med Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet i Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre, som skal kontaktes på forhånd for å avklare hvordan øvelsen kan gjennomføres. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kopi av redningstjenestens kjøreordre skal være med hver enkelt snøskuter som deltar på øvelsen. - Kjøretidene for nasjonalparken i forvaltningsplanen skal følges: Hverdager: Kjøring er ikke tillatt mellom kl Helg: Kjøring er ikke tillatt mellom kl lørdag og kl søndag. Side 24 av 60

25 Påske: Kjøring er ikke tillatt mellom kl palmelørdag og kl palmesøndag. Kjøring er ikke tillatt mellom kl skjærtorsdag og kl første påskedag. - Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Etter gjennomført øvelse / kjentmannskjøring skal det etter sesongen sendes en kort rapport om omfanget av kjøringen til Dovrefjell nasjonalparkstyre. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, 3 pkt. 6.2 a og 6.3 a, verneforskriften for Jora landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 a og 5.4 a, og med grunnlag i verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde, 3 pkt. 4.1, forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell, og retningslinjene om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder, gitt av Miljøverndepartementet Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Saksprotokoll i arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Behandling i møtet Ingen merknader. Vedtak Som innstillingen - enstemmig. Dokumenter : Miljøverndepartementet: Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder : Søknad fra Lesja, Dombås og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps om motorferdsel i 2015 etter øvingsplan for : Epost fra Lesja kommune til Dovrefjell nasjonalparkstyre oversending Vedlegg av søknad for behandling : Kart: B1 Kjentmannstur Dovrefjell Øst Opplysninger om søknaden Lesja, Dombås og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps v/ Bjørn Midtskog søker om motorferdsel i 2015 etter øvingsplan for Søknaden for 2015 gjelder til sammen 3 aktiviteter som krever transport med snøskuter. Bare en av disse aktivitetene berører verneområder på Dovrefjell denne vinteren. Det er kjentmannstur Dovrefjell øst (Se kartvedlegg.) Side 25 av 60

26 I tillegg kommer kjentmannstur til fots på Snøhetta , hvor hjelpekorpset har behov for å kjøre Snøheimveien inn til Snøheim tidligere enn det skyttelbussen går. Denne delen av søknaden vil bli behandlet i en egen sak senere i vinter. Regler og retningslinjer for saksbehandlingen Regler og retningslinjer for saksbehandlingen går bl.a. fram av: - Verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark av 3. mai Verneforskrift for Jora landskapsvernområde av 3. mai Verneforskrift for Fokstugu landskapsvernområde av 3. mai Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell, vedtatt 8. februar Naturmangfoldloven av 19. juni Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter, utgitt av Miljødirektoratet Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder, gitt av Miljøverndepartementet Formålet med Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstugu landskapsvernområde, er bl.a. å ta vare på viktig deler av leveområdene for villreinen, jf. 2 i verneforskriftene. I verneforskriften for disse verneområdene går det fram at all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til bl.a. dyreliv og vegetasjon, jf. 3. I verneforskriftene for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Jora landskapsvernområde, går det fram at motorferdsel vanligvis ikke er tillatt, jf. 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for nasjonalparken, og 3 pkt. 5.1 i verneforskriften for Jora landskapsvernområde. Men forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til øvelseskjøring på vinterføre i forbindelse med bl.a. politi- og redningsoppgaver, jf. 3 pkt. 6.2 a og 6.3 a i verneforskriften for nasjonalparken, og 3 pkt. 5.3 a og 5.4 a i verneforskriften for Jora landskapsvernområde. Verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde har ikke egne bestemmelser om motorferdsel. Her gjelder bestemmelsene i lov om motorferdsel i utmark med tilhørende forskrifter. Miljøverndepartementet ga retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder. Når det gjelder forberedende redningstjeneste, går det i retningslinjene bl.a. fram: For at redningsaksjoner kan gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig, skal det legges til rette for at organisasjonene kan drive øvingskjøring med snøscooter i områder hvor det kan forventes mulige redningsaksjoner. Med øvingskjøring menes nødvendig kjøring med snøscooter under organisert redningsøvelse. Grunnopplæring i bruk av snøscooter inngår ikke i dette. Øvingskjøring skal ivareta behovene som den enkelte organisasjon har, slik at de kan gjennomføre en effektiv redningsaksjon med høy sikkerhet for egne mannskaper. Samtidig skal øving skje på en måte som ivaretar hensynet til naturmangfold, friluftsliv og naturopplevelser. Dette er særlig viktig innenfor verneområder, der områdets verneverdier skal benyttes. All øvingsvirksomhet som kan legges utenfor et verneområde, skal derfor foregå utenfor verneområdet. ( ) Side 26 av 60

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epostbehandling Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 10-432.0 Dato 5.1.2017 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, sak DNPS 50/2016 Innhold Generell del... 2 Formål...

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no Påloggingsdetaljer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klager på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klager på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig DOVREFJELL NASJONALPARK- STYRE Særutskrift samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2015/1972-34 Saksbehandler: Carl S. Bjurstedt Dato: 30.05.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Dovrefjell nasjonalparkstyre 21/2016

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: 09:00 09:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Ståle Refstie

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/213-5 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - fjellredningsgruppa

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune Utvalg: Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 13:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 03.11.2014 Tidspunkt: 13:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-K12 14/1160 15/1981 Jan Inge Helmersen 17.03.2015 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Epostmøte Dato: 29.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato og tid over er siste frist for svar. Vennligst benytt følgende lenke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 14:10 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 14:00-15:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget

Detaljer

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Kommuneloven og roller/habilitet Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Vedtekter for nasjonalparkstyret Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til anvendelse

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen.

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Sektor for samfunnsutvikling / Landbruk Vår ref.: 2014/1475-2516/2015 Saksbehandler: Jesper Engel Arkiv: K00 Dato: 13.03.2015 Saksframlegg Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - Åmot

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 0 7 SEPT 2010 0 3 SEPT 2.010 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal Fylkeskommunene Oppland og Hedmark

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Kommuner etter liste Trondheim, 04.12.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet

Detaljer

Nasjonale rammer for forvaltning av verneområder sentrale føringer. Kompetansedager Dombås april 2016, Arnt Hegstad

Nasjonale rammer for forvaltning av verneområder sentrale føringer. Kompetansedager Dombås april 2016, Arnt Hegstad Nasjonale rammer for forvaltning av verneområder sentrale føringer Kompetansedager Dombås 7. 8. april 2016, Arnt Hegstad Forvaltningsansvaret Forvalte verneområdene i tråd med verneformålet og treffe nødvendige

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent)

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent) Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Kjell-Børge Freiberg Arild Pettersen Inga Anita Marthinussen Grete

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Oppdal kommune

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad Nordland Fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Behandles i: Plan- og miljøutvalget TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev fra Miljødirektoratet 04.12.2014 PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.05.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Svarfrist er tirsdag 10. november 2015 kl. 12.00 Side1 Side2 Saksliste Innhold

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkesmannen i Vest-Agder DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ark. 13 SEPT. 2010 Saksheh. S.Y. I... Dak.... Likelydende brev til: Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 12.07.2017 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på fmnobgr@fylkesmannen.no. Vararepresentanter får innkallinga

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Møteinnkalling. Sakene må ha en avklaring før neste ordinære møte. Behandles derfor som en sak med avstemming på e-post.

Møteinnkalling. Sakene må ha en avklaring før neste ordinære møte. Behandles derfor som en sak med avstemming på e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 19.01.2017 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Sakene må ha en avklaring før neste ordinære møte. Behandles derfor som en sak med avstemming på e-post. Møtet

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013 Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013 Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf.

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Hansnes, Rådhuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanny

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer