Dauigh Skibredt. Fougden Haffuer steffnet Oluff Ske, fordj hand for nogen thid siden skulde haffue annammit j tønde Tiere aff Mattis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dauigh Skibredt. Fougden Haffuer steffnet Oluff Ske, fordj hand for nogen thid siden skulde haffue annammit j tønde Tiere aff Mattis"

Transkript

1 1659 Dauigh Skibredt. Ao 1659 den 21 Feb bleff almindelig waarting Holdet paa Dummesten aff Kong: Mayt fouget Jens Pedersen, Offueruerendis dise effterskriffne Rasmus Naffue, Jacob gillehammer. Rasmus ytternore, Rasmus Sigdestad, Rasmus Endall. Jacob Rødeggen, Anders Myckelbust, Timand Hammer, Hans Mickelbust, Anders Hougen, Dirick Jnderdauigen, Jffuer Rexnes, Abraham Haus, Erick Eruigen, Steffen Dommesten, Noe Kyllisdal. Knud Hilleren, Knud Endall, Fougden Haffuer steffnet Oluff Ske, fordj hand for nogen thid siden skulde haffue annammit j tønde Tiere aff Mattis 62 Jelle som be te Mattis sin S kone skulde haffue funden och be te Oluff Ske beloffuede be te Mattis at naar hand gaff hannem den tønde daa wilde hand gaa imellem sagen och hannem, och be te Oluff beretter att samme ilde waar hans och dee hos Mattis at haffue S.. tt Møtte be te Oluff och ey kunde benecte at haffue annammit at be te Mattis Jelle iij tønder tiere och det paa den skyld som hans S fader skulde were hannem skyldig, Huortil be te Mattis Suarede at hand iij tønder tiere til Oluff haffr leffuerit, den j tønde fisk hand jo(10) mark for den anden leffuerit hand for j tønde Malt och der til j tønde och j buckeskind och jj merker Smør, den 3die tønde waar for Bielden och effterdj be te Mattis som offrbe te Bielde icke haffr oplyst er derfor thil kiendt at bøde efftersom T. B. 3. Men be te Mattis haffr aldelis intet thil beste, som menige almue som thilstede waar bekrefftet, Oluff Ske som den tønde tiere skulde haffue annammit beretter at hand den tønde paa Regenskab haffr annammit som hand met sin Regenskabs Bog/; som hand nu icke haffde tilstede;/ acter at beuise Fougden haffr steffnet Anders Oluffsen Bortneskor fordj hand skulde skieldet Mickel Tacklouff for en TTacklouff Kage, som Jacob Tippen och Knud gierde skulde haffue hørtt, Møtte be te Anders och Høyeligen benectet aldrig saadan ord at haffue hørt sagt, eller wed andet met be te Mickel end det som erlig er bleff Sonet met hannem for j Rdlr. Fougden haffuer steffnet Birte Chlemensdatter Dauignes fordj hon skulde haffue slagit sin Broder Oluff Chlemensen i Hoffudet, soaa at blodet noget wdkom, bleff tilkiendt at bøde till Hans Mayts ij rdlr och det for hendis store fattigdom skyld. Lauris Oluffsen Kyllisdall haffr besoffuet sin kone for tiden, bleff sonet met hannem for ij dlr j ort. Fougden haffr steffnet Oluff Eriksen Nes Bottell Nesis kone Dorette, Oluff Klemetsen, Niels Nes fordj dee haffr hugget en deel Jedhe aneued bort som be te fougden haffr indhegnet, Dise offrbe te møtte och icke kunde benecte at haffr hugget samme teneued som stod paa Kongens Jord, Oluff Aasen och Timand Hammer, samme skade paa fougdens weigne Haffr besictigett Effter saadan leiglighed satte fougden wdj Rette, om dee icke bør at lide effter Louen. Er tilkiendt huer for sig at bøde effter L.B. 18 cap: Fougden Haffr ladet lese en Handskrifft som H Hans Lemmecke til Fougden Jens Pedersen haffr wdgiffuet, formeldendis paa 83 Rdlr, Huorfore Hand igen til be te Jens Peders haffr offrdraget 4 pund och ij mark Smør Landskyld J Jnderdauigen beliggende som Casper Radeken Bundmager thil be te H Hans haffr pantsat som Handskrifften widere omformelder som for Retten bleff lest och paaskriffuen, dat

2 dauigen den 5 Decemb. Ao Fougden haffr ladet lese et Pantebreff som Reulff Ellings Medgield och Hans Søster Gurj Ellingsdatter til fogden be te Jens Pedersen haffr Pantsat, Nemlig 16 mark som[reulff] Ellings(en) haffr pantsatt och Hans Søster 9 mark i be te Midgield er beligende, til et brugelig pantt, som pantebreffuett widereomformelder som for Retten bleff lest och paaskreffuet, Hulken be te 16 och 9 mark haffr dee annammit Penger 20 och half 7 Rdlr 16 s: dat davi: 28 Novemb. Ao 58. noch haffr ladet lese et Pantebreff som Børre och Joen Jngebret sønner paa Hans boende pantsat haffr till Jens Pedersen 9 mark leige ligendis wdj Storstensetter for Sex Rdlr, til et brugelig pant, Det i Murestad den 25 Octob. Ao 52 som for Retten bleff lest och paaskriffuen. Christen Mickelsen Haffr ladet wdj Retten indsteffne sin Landbonde Aamund Eggaas, och haffde hannem tilthale forden Jordepart som be te Aamund nu bruger och paaboer och det for den Aarsage hand skulde were Husuild til met at be te Aamund icke sig saa Redeligen haffr forholdet, som en lydig landbonde, well sømmer och anstaar, som hans indleg well sømmer och widere om formelder som for Retten bleff lest och paaskriffuen dat Kyllisdalen den 18 Feb. Ao 59 Noch Haffr be te Christen foregiffuet at hans Landbonde skulde haffue saugt, at be te Christen skulde pløyge i hans Rumpe Wilde dett beuise wed dise effter skriffne nemlig Thore Horn, Jngebor Stenbiørns datter, Synneue Ras; datter huilke nu giorde deriis Eid at dee aldrig dee ord aff auind at haffue hørt, widere end nogen bygde saugt, och at dee samme ord aff Christen sielff haffr hørtt. Noch fremlaugde Christen Mickelsen en Supplication thill welluise Her laugmand, dat Kyllis dalens fastelauffuent Mandag Ao 58 Efftersaadan indlaigte leilighed, waar be te Christen dom begerende Møtte wdj retten Amund Egaas, och fremlaugde først sin Bøxelsedell, som Christen Haffr wdgiffuet dat Roite(?) den 8 Juni Ao 27 Noch fremlaugde en forligelse i Jnderdauigen oprettet Ao 53 den 12 April som for Retten bleff lest och paa skriffuen och haffr for for samme forligelse oppeborit aff be te a...ed Penger jo Rdlr j Koe och j Buck, Huilket hand icke kand benecte Noch framlaugde enu en forligelse wden 6 Mand forligelse oprettet i Olfoden paa Mekelbusta den 29 Martij Ao 56 som bleff lest och paaskriffuen, och der effter same forligelse oppeborit wdj 2 Aars tider huer Aar 4 W korn, sampt end ocsaa født hannem ett Nødt, Huilket hand icke kand benecte. Noch fremlaugde en forteignelse Huis Aamund till Christen haffr wdlaugt Effter thilthale oc at efftersom Aamund Egaas for os haffr fremuist thuende oprettede forligelser i mellem Christen Mickelsen och hannem som paa almindelig ting ere giorde och dee beskyldninger som Christen Mickelsen sin landbonde beskylder ey kand wed loufflige proff hannem offuerbeuise Huor met Aamund sin bøxlede jord kand endtuige; Derfore tør wy os ey wedersta paa same oprettede forligelse at paakiende, Men dennwm till woris gunstige Offuerdommer [til] paa kiendelse Henuise, och mellenthid Aamund frj at were till fra Christen Mickelsens thilthale

3 64 Oluff Oluffsen haffr steffnet Christen Jensen som bruger 18 mark wdj Medgield, Brite Noe datter som bruger 9 mark Reulff ibm 9 mark ibe te Medgield for Resterende Landskylder saa som Christen Joensen 2 Aar Birte 3 Aar och Reulf ibm 3 aar Møtte disse indsteffne och foregaff at dee nu icke haffde disse arffueskiffte breff wed handen, som forklarer om deris omthuistighed, derfore er denne Saug optagen. Fougden Jens Pedersen haffuer i dag fred lyst Todtlands eyendeler Skouff och Marck inden och wdengiers att ingen sig effter denne dag Huerken Hus Mend eller andre skall fordriste at hugge eller hugge lade i deris Skouffuer effter denne dag disligist wloufflig Fæbrug i Deris Wdhauge, Huem her imod giør straffis som wed bør. Fougden Haffuer steffnet Mads loduigsen, och hand icke møtte Byrre Dommesten haffuer steffnet sin grande Steffen ibm fordj at Steffen Hest skulde haffue Jaget Børris hest wd for et field, Steffen benectet det, men icke kunde benecte at hans jo tilforne haffr Jagit samme hest er thilkiendt at lauguerge sig derfore at hesten icke Jagit den anden wdfor fieldet, eller att giffue Børre ij Rdlr, effter L B. xxxiij cap: Botild Euindsen Dauignes haffuer pantsatt thil fougden Jens Pedersen j pund Smør landskyld beliggendis wdj be te Nes for Penger sex Rdlr 2 mark, Huilke for ne p be te Jens Pedersen skall nyde och beholde thil ett brugelig pant indtill be te 6 Rdlr och 2 mark met Skatten och all Anden Rettighed bliffr betalt, till windisbyrd wnder hans Boemerke, VB Rasmus Oluffsen Dauig nes haffr pant satt til Jens Pedersen 8 mark leige i be te Dauignes beligende for fem Rdlr 2 mark Huilke for ne 8 mark be te Rasmus fra Steffen Dommesten løst haffr, och skall Jens Pederes(en)samme 8 mark bruge och beholde thil et brugelig pant thil windisbyrd wnder hans Boemerke, Oluff Chlemitsen haffr pantsatt till Jens Peders(en) Sex mark leige for Penger 3 Rdlr till et brugelig pant, til windis byrd wnder hans bomerke Anders Oluff(sen) Dauignes haffr pantsatt till fougden Jens Peders(en) 6 marks leige Smør Landskyld till et brugelig pant for Penge 3 Rdlr 2 mark, till windisbyrd wnder hans bomerke, Eids Skibredt Ao 1659 den 24 Feb. bleff almindelig waarting holdet paa Sellebacken aff Kong Mayt fouget Jens Pedersen Offueruerendis Jacob lije, Hans Mickelsen, Erick i Skare, peder Staurim, Oluff Aamundsen, Gutorm lien, Ras: Dalsetter, Simen Høynes, Jacob Orim, Josep Slettebøe, Peder Aalsager, Joen langeland Steffen Hamnaas Oluff Espe, Erik Hielmeland, Casper Nøsdall. Fougden Haffuer steffnet Pouel Staurim fordj hand haffr thaget wandett fra Stener Rubertsen, der hand skulde hen att Maale for sin fattige Moder, Oc der offuer 65 deris Trudsell bekom be te Stener skede i sin hand Huilke hand sielff icke kand benecte, att haffue thaget wandet fra stener, och det aff aarsage at hand for en anden frauerende Mand wille Male,

4 Effter saadan hans bedriffter at be te Pouel haffde giort Stener..ualt paa hans quernwand, och be te Stener dereffter bekom skade wdj handen, satte fougden derfore wdj Rette, om hand icke Derfore bør at lide effter Louen, Waar dom begerende. Daa effter thilthale, at effterdj be te Pouel Staurum haffr giortt be te Stener offrlast paa hans querne[wand] der hand skulde male for sin fattige Moder, Oc deroffr fr fick be te Stener stor skade aff Jsen och [aff] den fiell der dragsom offr sin hand, Er derfore tilkiendt at bøde till Hans Mayt 8te ortinger och 13 mark sølff, och dett at betale inden 14 dags dag eller wuordering i hans Boe effter K.B. 3. huilken gierning Pouell sielff ey kand benecte. Peder Laurisen Leffdall bleff fodrett Bøder som hand waar thilkiendt at bøde fordj hand skulde haffue skiøtt thuende Dyr Nemlig 14 Rdlr, haffuer aldelis intett thil beste, som menige almue thilsod som paa Tingett thilstede waar. H Hans Lemmecke Mett... thill Eids prestegield Haffr ladet lese en lese en Handskrifft aff Jens Rotj wdgiffuenpaa 38 Rdlr Renter 6 pro cento och at angaa Aø 50 den 20 decemb och skall be te Hans Lemmeke beholde det førige pant Nemlig ij løb wdj Egge och 4 pund wdj Rotij saalenge at be te 38 Rdlr met sintilbørlige rente sampt den førige capital paa en tyll bliffuer[til fulde] betalt, samme Handskrifft dat Rotj den 20 dito Ao 58 som for Retten bleff lest och paaskriffuen. Gemestads Skibredt gloppen Ao 1659 den 28 Martij bleff almindelig waarting Holdett paa Henden aff Kong: Mayt fougett Jens Pedersen, Offueruerendis disse effterskriffne, Eids suorne Laurettis Mend, Nemlig Hans Røg, Absolon Henden, Ras: Borgersen Rødsetter, Magnus Arnestad, Pouell følleid, Joen gasemyr, Niels Houge, Anders Peders: Hestenes, Anders Hielmesetter, Truels Ekenes, Oluff Skerdall, Anders Rødsetter, Peder Harildsen, Simen Røg. Fougden Haffuer steffnet Jens Tystad fordj hand skulde haffu skild(et) Mallene Weriidsdatter[S... ] for en Lassepricken, bleff foresket Gabriel Hundskor fremkom och proffuet, at hand haffde hørt aff Jens Tystad, at hand baad Oluff Oluffsen Nederberg at hand wilde sige till Jens Thoning at hand icke skulde befatte sig met be te Karene før end hon giorde sig frij for dee ord hon waar kommen wdj Nemlig at dersom hon icke kand komme igennom Lasene daa kommer hon wel igennom winduerne Oluff Oluffsen Nerberg frem kom och proffuede dett samme, Her paa giorde dee deris Bogereid, Fougden tilspurde Jens Tystad Huad Aarsage att hand sende sende saadane bud ind i fiorden till Jens Toning, suarede fordj at en Tøs som tiente Mallene Werreid wed naffnbrite Johans datter, saadane ord skulde haffue saugt, Hans Røg som er Mallene Werreids formyndere fremlaugde en Sedell Ao 58 den 19 Novemb: dat: i samme Sedell findis indskriffuet disse effterskriffne Nemlig Hans Henden, Magnus Arnestad, och Niels Houge, Huilke nu sielffuer Her for Retten presebnterede, Oc bekiende at dee Haffde Hørtt aff be te Pige Brite Johans datte, att hon aldelis intet beskyldede Mallene Werreid eller hendis Børn 66 andet end dett som Erlig och gott kand were, och ey wiste andet om dennem end som be te. Jens Tystad fremkom for Retten och ey kunde benecte som for er melt, at hand sende bud ind till sin slect Jens Thoning om be te Malenis datter Karene, Det effter en Pigis ord Brite Johans datter, Oc beuiste dett wed disse effterskreffne som skulde haffue Hørt samme ord aff Pigen, Nemlig Oluff Jetmundsen Tystad

5 bekiende at haffue Hørt hos Susanne S Peder andersens at be te Birte saugde att Karene Huor icke kand komme igennem dørrene Daa foor hon igennem Winduerne, Giertrud Slagstad fremsto och bekiende dett samme, Helge ibm proffuede dett samme, Dee ord som Jens Tystadhaffr sendt ind i fiorden till Jens Thoning at hand icke skulde kommetill Mallenis datter Karene før end hon dee ord haffr fra sig laugt som Birte hender skulde haffue thillaugt, Er derfore nu her for Retten saaledis forefundet at be te Jens Tystad inden Sex wgers dag skall skaffe Pigen thilstede, Daa den som skylden hos findis att Lide som wed bør, Fougden haffr steffnett Anders Oluffsen Solim och Hans fader Oluff Hellesen Solim, Huilken nu er den 7 gang, och ingen gang haffuer willet møde Anne Abels datter iligemaader haffde ladet steffne, och icke møtte Fougden haffde steffnet Oluff Rasmus Mardall fordj hand skulde haffue slaget noget Høyg imod en oprettet contract fra Oluff Jetmundsen Mardall bleff optagit till Neste holdendis tingststue som aff fougden bliffr beramitt Fougden Sonet met hannem at giffue till Hans Mayts ij Rdlr fougden haffr steffnet Samson fittie fr den tilleig hand Oluff Jetmundsen Mardall haffde tillaugt som findis fol: 60. Oc hannem nu tilspurde her met hand kunde beuise Oluff Jetmundsen at were en oprørsk Mand, suarede att hand icke haffde widere at beuise hannem offr met, end wed Peder Jørgensens Sedell Peder Jørgensens Sedell bleff fremlaugt act: loven 6 Octob: Ao 58 formeldendis at Ao 27 skulde Peder Jørgensen skulde skriffue folck wd paaloute effter Øffrighedens befaldning, Daa skulde Oluff met en deellandre wnge knecte haffde giort bulder och bleffuen Rebelsk, som fougden met dee andre officerer motte drage der i fra, Oc Peder Jørgensen daa fouget her i Nordfiord, met Oluff Jetmundsen paa Kong: Mayts weigne sonede, Bleff Samson tilspurt om Hand wed noget met Oluff Jetmundsen end det som erligt kand were, suarede at hand icke wiste, widere end Peder Jørgensens Sedell omformelder, Oluff i ligemader icke wed andet met Samson oc. Fougden satte wdj Rette at effterdj Samson haffr thillaugt oluff Den Saug som tilforne waar aff sonet wed Peder Jørgens(en) Daa Kong: fouget om hand icke derfore bør at lide effter Louen. Sagen er optagit til 6 wgers dag. Fougden Sonet met hannem for iij Rdlr. Fougden Haffuer steffnet Oluff Johansen fordj at hand haffuer thillaugt dise effterskriffne, Joen Chlemitsen, Jsack Andersen, Hans Jacobsen och Erick Mougensen fordj att at dee och deris forfedre altid skulde haffue thagit och Snappit aff Thuis parten, som offrbe te Høyeligen offr hannem klagede, Huilket dee loffuede at wilde beuise Oluff Johansen nu ey sielffuer her for retten kunde benecte, at dise offrbe te och deris formeld haffr ædet aff be te Thuiss partt denne Saug er Hiemuist thill Aasteden Naar, Kong Mayt fouget det berammer paa beliglig thider, 67 Fougden Haffuer steffnet Erick Oluffsen Werreid fordj hand skulde haffue stucket Jacob Østensens dreng Oluff Siuert(sen) och met det same haffr skorrit en Blind Mand wed naffn Anders inden i Hans Hand, daa hand wilde aff hinder stingett, samme dreng nu her for Retten fremuiste sin koffte som stingett er gangett

6 igennem, och haffr lidet Rambt ind paa Kroppen saa blodet wdgick, be te Jacobs dreng fortalte at hans hosboend waar bøden till gest Hos Oluff Andersen Bierge, och der be te Jacob gick til Sengs, daa kom be te Oluff Erick kom till Sengen der hand loug, och sagde at Jacob waar en wren Mand och sprang hand aff Sengen, och wilde gaa aff dørren Daa stack hand i det samme, om hand haffde actet Hans Hosbond eller icke Wiste hand icke, samme gierning er sked om Jule thider. Møtte Erick Oluffsen och benectet at hand icke haffuer hafft noget berlament met Jacob eller hans dreng, och at be te Jacobs dreng ingen skade aff hannem haffr bekommit, och berobet sig paa sinne proff Nemlig Bornj Johansdatter och Marrita Johans datter sampt Hans egen dreng Niels Johansen, som nu icke waare tilstede derfore er Sagen opthagit, thil først holdendis Steffnestuffue i gemestads Skibred holdendis wuorder. Fougden Haffuer steffnit thomis Solim fordj hand skulde haffue slagit Oluff Lauris: ibm, benectet, widere end at han Hannem i armen saa hand falt, och det i Oluff sin egen Lauge, be te Oluff ey møtte, Fougden Haffuer steffnet Skotte Joen fordj hand om Nattens thider Haffuer thagit Niels Haugis Hest och Red[wd] till Bryllop met och der hand met samme Hest kom Ridende, waar Niels Houge wed Tøstad Nøstit, och wilde wide huor hand waar kommen till Hans hest, daa gaff hand en hob onde ord daa fick hand et slaug aff Peder Harildsen saa att hand bløde, Deroffr skielte hand be te Peder for en tiuff och saugde dett wilde beuise, met et breff som skall findis hos Anders Skrede boendi i Weduigen. Andet haffr hand intet, huer met hand kand beuise be te Peder nogett offr, samme breff haffde Hand nu icke tilstede, derfore er Sagen opthagit til først Holdendis Steffnestue som bliffr beramit i gloppens Song, Fougden Jens Pedersen tilbød Almuen her paa tingett at saa mange som icke haffr Raad eller Middell att wdlegge [den] paabuden prouiands(?) told, Daa will hand legge dett wd for dennem, Naar dee hannem wfenbarlig i Sommer met Nøyactige waare igen will leffuere Peder Jensen Haffr steffnet Abraham Houge Henden for j tønde tiere och j Burck som hand till S Jffuer Ankers(en) skulde were skyldig, er tilkendt at betale. Huilken tønde hans Broder Jacob Oluffsen loffr at betale, lisbett Mickelsdatter boende wdj Ombedall haffuer i dag begerit aff den thilstede werindis almue att dee wilde giffue Hender deris Skosmall, Huorledis hon sig her i Menigheden haffr forholdett, Daa wed ingen hender at beskylde, end dett som erligt kand were. Engebret Oluffsen och Christoffer gundersen bleff i dag forlicte, at be te Christoffer skall giffue Engebret sin Bøxell igen till en først kommendis 3die Paske dag Nemlig 14 Rdlr, och dett wden nogen widere ophold, 68 Breuim Ao 1659 den 30 Martij bleff almindelig waarting holdett paa Reed aff Kong: Mayts fouget Jens Pedersen Offr uerendis disse effter skriffne, Anders gasemyr, Ras: Egge, Gabriel Hundskor, Oluff Bøe, Axel Soarim, Niels Skreppe, Gabriel Biørnerim, Peder Ordall, Arne Kandall,

7 Fougden haffr i dag ladet lese et Pantebreff [pa... løbs leige] som Aamund Arnesen Reed haffr wdgiffuet paa et HalffHundrede och thoe Rdlr for Aarlige Landskyld, som Pantebreffuet widere om formelder som for Retten er bleffuen lest och paaskriffuett, Act: Reed den 12 Octo: Ao 58 Fougden haffr lest et Pantebreff som Hans Mogens Rødberg wdj Sand skibred och Hans Oluffs(en) woge wdj Dauig skibred haffr wdgiffuet paa 30 Rdlr in Specie, til et brugelig pant haffr dee pantsatt hannem Jt pund och Sex mark Smør leige wdj Skindlouff paa Breim som Anders Markusen nu bruger och paaboer, som samme Pantebreff widere om formelder som for Retten bleff lest och paaskriffuen Act Rødberg Den 29 Jan: Ao 59. Lauris Oluffs(en) Bøe Haffr besoffuit sin Kone for thilig Sonett till Hans Mayt Penge ij Rdl j ort. Anders Knudsen frøystad waar loufflig steffnet och icke møtte er tilkiendt at bøde steffne fald Nemlig j Rdlr, Susanne S Peder Anders(en) haffuer ladet lese et Pantebreff, som Oluff Oluffs(en) paa Sarrim haffr wdgiffuet formeldendis paa 45 1/2 Rdlr 2 mark til et brugelig pant, haffr pant satt j løb och 9 marks leige, Pantebreffuet dat: Slaugsta den 1 Ap: Ao 58 Gloppen Ao 59 den 7 April waare Wy effterskriffne forsamlitt paa loute effter Fougdens fors.. lig Nemlig Hans Henden Absolon ibm, Troels Eknes, Joen gasemyr, Anders Pedersen Hestenes, Anders Brusesen Loute, Samme dag haffde Hans Rasmusen ladett wdj Rette Steffne Siur Laurisen Loute en 20 marks leige Jordgang som Siur bruger, Huilke 20 mark er be te Hansis frj Odels gods, formente derfore effterdj hand er Husuild och er sielff bøxel Raadig for be te 20mark det til brugs at nyde Møtte den indsteffne Siur Laurisen och ey kunde benecte at haffue wdj brug be te 20 mark som Hans tilkommer, och det at skulde haffue bøxlet aff Hansis fader, Huilken bøxel Sedell hand icke haffde, tilmet ey kunde benecte nogle Aars landskylder[resterer] och det formedels et Baarn hand skulde haffue hos sig som Hans til kommer, formente hand enu same 20 mark bør at nyde her effter Effterdj befindis be te Hans at were husuild och Bodslismand och raader bøxelen, Derforre haffr wy hannem tilkiendt be te 20 marks leige til brugs och det effter L B jx 14 cap. Gloppen Ao 1659 den 9 April waare wy effterskriffne, effter fougdens befalding forsamlit paa følleid, Nemlig Oluff Skerdall Oluff Mardall, Troels Ekenes, Anders Hestenes Anders Hielmesetter och Knud fittie, Oc dee at skulde kiende Martinus følleid och Anders Arnesens weffterleffuerske Kirsti Jørgens datter imellem, om et j punds leige som be te Kirstj nu bruger, Met Mor... aff Martine att be te Kirstj at skall haffue forbrutt effter en welforsiglet contract, som imellem be te Martinus och hendis S Mand Anders Arnesen er oprettet Ao 53 den 26 Feb: Huilken contract weluise S Her Laugmand Jacob Hansen Haffr confirmeret: 69 For widere Chlammer och trette bleff parterne enu tiloffuer født wenligen forlicte wdj effter følgende maader, at be te Martinus nu skall haffue wdj brug Sex marks leige aff dett om thuistede j pund ovh Enken Kirsti Jørgens datter, dee andre Sex marks leige, Dog hon eller hendis Søn Jørgen Andersen Aaarligen thill be te Martinius skall giffue landskyld aff be te Sex marks leige, Oc dersom hon eller

8 hendis Søn be te landskyld ey i Rette thider wdgiffuer, eller lader andre Saae eller slaa hos sig, daa wden widere klammer eller trette samme 6 marks leige till be te Martinius att affstaa, och Martinus at giøre sig saa nyttig som hand best kand. Oldent Skibredt. Ao 1659 den ii April bleff almindelig waarting holdet paa Murrj aff Kong: Mayts fougett Jens Pedersen, Offruerendis Disse effterskriffne, Suorne Laurettis Mend, Nemlig Jacob Murrj, Lase ibm, Jacob Hougen, Arne Børresen, Rasmus Røstøen, Thore Murj, Cholben Bødall, Lauris Oluffs(en) loen, Fougden Haffr steffnet Oluff Aamundsen Sunde, som haffr werit wdj hans Mayts tieniste, och nu skall were dødt, haffr besoffuet Marite Anders datter, Aausborg, Hon Haffr intet thil beste widere end hendis w.... Hender hielpet haffr Nemlig 3 Rdlr, Hund sig belanger Oluff Aamundsen haffr heller intet, widere end 6 marks leige som kolben bødall i brug haffr, Huilke 6 mark leige skall Hans Mayts beholde, indtill det fra Mayts igen bliffr indløst Peder Jørgensen loen lant aff H Absolon Jørgensen 40 Rdlr Pantsatt till Hannem 2 pund Smør landsk: Mekelbusta wdj Oldens Song: beligende, Fougden Haffr steffnet Oluff Torgilsen Mellem, fordj hand haffr icke holdet en forsiglit forligelse paa Bryndestad oprettit Ao 57 den jo April, som for Retten bleff lest och paaskriffuet Effter samme oprettede forligelse haffr fougden befalett Lendsmanden Jacob Kotte, Oluff løken och Thore Murrj Huilke dee och effter befaldningen, haffr effter kommitt och samme dag som be te Mand effter befaldningen haffr wdbytt, daa haffr be te Oluff Torgilsen slagit same plas Huilke Hand sielff met Hans Hustru ey kunde benecte, Efftersaa leiglighed och deris egen bekiendelse satte fougden wdj Rette om be te Oluff icke først betale for tang och forbud 7 dlr och formedelst forligelsen icke er effter kommit, om hand der fore icke bør at bøde 4 mark, waar dom begerende Daa effterthilthale oc och effterdj be te Oluff Torgilsen sig icke effter forbud och Dannemends werck haffr willet effter komme, Men thuers imod baade slagit och Pløyget imod forbud, derfore at bøde till Hans Mayt Otte ortinger och 13 mark, Disligist hand icke haffr Holdet forligelsen 2 Rdlr, Oc samme forligelse at staa wed sin fulde mact, all den stund och saa lenge samme forligelse stor aff woris Offr domer er wcaseret Fougden haffr steffnet Jngebor Bendixs datter affleim, som skall were besoffuet aff Oluff Laurisen Rimme som er bort Reist, Hon haffr aldelis intet till beste, H Absolon Jørgensen bleff forligt met Peder Jensen Ranke for 9 Aars Resterende 3die thage bleffue forligt at be te Peder skall giffue H Absolon Sex Rdlr, Fougden Haffuer steffnet Arne Hellesen och haffde hannem tilthale fordj hand skulde haffue skildet en Pige wed naffn Agnete Tuis datter for en Taske, 70 Peder Børresen och Chlaus Skarsten frem stod och bekiende at dee haffde hørt, at be te Anne haffr skildet Pigen for [en] taske, som gick gick i føss och Lade, disket och daskit met sin Broder Arne Tuesen, Her paa giorde dee deris Bogereid, Møtte be te Arne Hellesen ioch ey her for Retten bekiende

9 att hand icke wed Andet met be te Pige end som Erligt kand were Lauris Andersen Nesdall Haffuer steffnet Knud Knudsen Bødall for 8 Rdlr som be te hannem skall were skyldig paa Siur Mogens weigne, effterdj Knud haffr optagit den formue som be te Siur sig haffr effterlatt Møtte be te Knud och ey kunde benecte at haffue annammit effter be te Siur hans effterlate formue, Huor aff be te Lauris skall sin betaling aff be te formue som Knud hos sig haffuer aff Siurs Middell och formue effterlat formue sin g.. ffuende gield Nemlig 8 Rdlr Annamme effter hans beuisis widere indhold, som for Retten bleff lest och paa skriffuen. Peder lourisen loen haffr lant aff Falquer Brodersen ij Hundrede Rix dlr for aarlig Rente, och haffr til forsigking pantsatt Hannem Hans Hustruis Odels gods i loen beligende Nemlig 2 løbers leige, som hans wdgiffne Pantebreff widere om formelder, act: loen den 12 Martj: Ao 56, Lisbett Joens datter i ligemader laant ij Hundrede Rdlr och pantsatt be te Falquer 2 løbers leige i loen beligende til forsickring och aarlige Rentis wdgiffuelse act: Bergen den 26 Julij Ao 57. Stryndts Skibredt Ao 1659 den 13 april bleff almindelig waarting holdet paa Orim aff kong: mayt fougett Jens Pedersen Offueruerendis dise effterskriffne, Oluff Skoden, Lasse Jelle, Anders frøsetter Harild Helde, Rasmus Lunde, Cholben flo, Joen Hegdall, Hans falleid, Erik Mollereid, Jacob Hegdall, Oluff Tisthammer Hans ibm, Lasse Kirkeeid, Jacob Docksetter, Christoffer Kielluff Arne Hellesen, Marcus Øeystad. Jens Wesnes haffde steffnet Simen Rasmusen Sunde met hans metarffuinger for gield, Nemlig jj RdlrHuilke hand wedsin regenskabs bog beuiste, Ocder skiffte bleff Holdet effter Simens fader, daa bleff jj dlr angiffuet, Daa benectet Simen samme gield, och foregaffr at dersom gielden bleff Hannem met Hans met arffuinger tilkiendt, wille dee samptligen betale, Huilke jj dlr wy nu icke Jens Wisnes kand frakiende, Mends be te Simen effter hans egen anloufflig den skiffte bleff Holdet effter hans S fader be te jj dlr betaler, Men mindre Jens wisnes Ham. t noget Ringere will effter late, Fougden Haffr steffnet Mallene Rasmus datter som met Helge Arnesen Haffuer Afflet et Barn, och aff Hender fodritt Bøder, Møtte den ind steffne och ey kunde benecte at be te Helge Henden haffr besoffuet, men saugde sig ingen bøder at haffue Fougden waar Dom begerende, Oc effterdj be te quindfolck ingen bøder Haffr till Hans Mayts at wdgiffue Haffr wy ingen tilkiendt at lide effter Reces: 2 Bogs 5 cap: Art: 4 Fougden Haffr steffnet Jocum Oluffs(en) som haffr besoffuit Barrebro Torsdatter skall ecte huer andre, bleff sonet met hannem ij Rdlr j ort. 71 Fougden Haffr steffnet Lauris Peders(en) goff fordj hand et quindfolck haffde besoffuett, haffr aldelis intet thil beste, til met er hand wanhelset aff den Kule som siden i hans Been som hand for Trunhiem bekom, der hand waar i hans Mayts tieniste Fougden haffr steffnet Anna Boduarsdatter som haffr ladet sig besoffue aff Lauris Pedersen Haffr intet till beste, Dog wed wenners och got folkis hielp Sonet fougden met hender till Hans Mayts 3 Rdlr, Fougden Haffr steffnet Erik i dale som er en gifft mand haffr besoffuet lisebet Oluffs datter aff horningdall be te Erick haffr intet till beste, er mere bort skyldig end hand er eyendis, fougden begerit Dom, Er thilkend at lide effter Reces: 2 Bogs 5 cap: Art: 4 Nemlig paa Kroppen met fengsell

10 Fougden Haffr Helge Skrede fordj hand haffr besoffuit sin Kone forthiden, bleff sonet met hannem for ij Rdlr j ort. Erick Oluffsen gudall haffuer skildett chlaus Boelstes fader for en falskenere och for en Krock, Huilket hand sielff her for Retten ey kunde benecte, tilmet Haffr be te Erick søgt Chlaus Bolstad i Hans egen gaard, met mangewbesindelige ord baade paa be te Chlaus och Hans S fader, som at be te Chlaus fattigdom skyld /efftersom hand saadan ord skulde haffue talt aff wbesindighed och Hastighed efftersom hand icke wed andet met be te chlaus eller Hans S fader end det som erligt och Christelig kand were;/ 4 Rdlr, Oluff Andersen som tiener H Absolon Jørgensen bleff her for retten met sine wederparter nemlig Simen Høynes Søn Anders Simensen och Rasmus Oluffsen Høyeness[forlicte] anlangende nogene skilderj som i mellem dennem haffr wert, saaledis at hand nu her for Retten erclerit dennem, at hand icke wiste andet met dennem end det som Erligt och Christeligt kand were, Her paa gaffue dee huer andre deris hender. Fougden haffr steffnet Salomon taaning som Haffr besoffuit en quindfolck wed Naffn Elene Oluffsdatter Sunde, forregiffuer Her for Retten hender att wilde ecte, men dersom det icke skeer, daa beloffuer hand at bøde sine bøder effter Reces: Peder thaning saugde at dee tider well en part wed Bordet, men well were wde, Fougden Sonet paa Øffrighedens gode behaug met Erick i dale for hans forseelse som hand met Leigermall haffr begagnet for 8 Sldlr efftersom hand er aldelis intet eyendis, Men Thj ganger mere bortskyldig end hans middell och formue kand were, Fougden sonet met Mallene Rasmusdatter for leigemall, Hon haffr aldelis intet till beste, widere end hendis madfadr for hender, Nemlig Rasmus AArnese beloffr at wdlegge 3 Rdlr, Jens Thonning haffr steffnet ChristenJeremiasis Suarffuestad angaende j punds leige i be te suarffuestad beligende, och framlaugde be te Jens Thoning weluise Her Laugmandens dom act: Bergen Ao 57 den 18 Junij, som wdj sin Slutning saaledis formelder wdj sin Slutning deris omthuistede j punds leige at be te Christen och Hans met arffuinger bør Her effter wbehindrett følgr be te j pund indtill dett dennem wed loufflig och forsuarlig dom bliffr affunden, Oc effterdj alle lodseygere nu met deris Odelsbreffuer nu icke waaretilstede eller steffnede, Er derfore Sagen paa Aasteden henuist och daa, naar alle parterne louffligen bliffuer steffnet, och tid och leiglighed kand begiffue sig, Daa at gais der om Huis Rett er, 72 Jacob Jørgensen Borger wdj Bergen haffuer steffnen Salomon lien fordj hand skulde haffue offrfaldet hannem och hans Hustru der be te Salomon haffde bødet dennem till gest, som hans skrifftlige indleg widere omformeldr, aff Stryn elff den 13 Ap: Ao 59. Met widere formening at hand skulde haffue Skildet hannem for en skielm och hans kone for en Taske, Møtte den indsteffte Salomon Pedersen lien och Høyeligen benectet att Hand Jacob Jørgensen eller hans Hustru skulde haffue offrfaldet eller skieldett, Men dersom nogen kunde were sked som hand ey formader:/ Waar det skett aff offr flødig druckenskab, och aldelis intet der till kand mindis, Men baad Jørgensen flitteligen om forladelse, Oc ey wiste andett met be te Jacob Jørgensen eller hans Hustru Kistene Jørgens datter andett end dett som Erligt Kristeligt och gudeligt kand were, Dermet bleffue dee met Handtasting wenligen och welforlicte, Lauris Pedersen Haffuer wdj Rette steffnet Rasmus Jelle for hand skulde Haffue pløyget hos hannem for wden louff och dom den Jordepart som be te Lauris giffte sig till, Desligist Jens Ras: grouff, om den

Eit gammalt utdrag or

Eit gammalt utdrag or Det norske språk- og litteraturselskap, 1965/2011 Eit gammalt utdrag or Bergsbok Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Eit gammalt utdrag or Bergsbok Utgåve ved Asgaut Steinnes Det norske språk- og litteraturselskap,

Detaljer

Litt. N.N.N.N. Lagmann Peder Hansens Erklæring 1596.

Litt. N.N.N.N. Lagmann Peder Hansens Erklæring 1596. Litt. N.N.N.N. Lagmann Peder Hansens Erklæring 1596. Peder Hansis Erklæring thend trette emellom Suerig oc Norig, findeschatt oc lappeschatt, angaaende Item om grentzen emellem Risland oc Norge i facta

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

Den gamle uthavna Merdø

Den gamle uthavna Merdø Den gamle uthavna Merdø Hilde L. Austarheim Merdø ligger ut mot havet en halv mil sør for Arendal. Her var i sin tid en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Denne artikkelen vil ta opp flere sider

Detaljer

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet En skisse av Randi Rostrup, juni 2007 (10 sider + Tavle) To menn ved navn Morten fra Viborg på 1500-tallet Mester Morten, sogneprest i Ålborg Det første spor etter presten Morten er da han den 13. april

Detaljer

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no.

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no. Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no I de dage Ole Edvart Rølvaag 1924 [FØR TEKSTEN] [DEDIKASJON] LANDNÁM

Detaljer

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE

ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 72(1962), S. 91-126 ANTEPENDIET FRA UTSTEIN KLOSTER OG EN MEKTIG SLEKTSKRETS FRA SISTE DEL AV 1600-ÅRENE Av JORUNN FOSSBERG I kirken på Utstein kloster har det like til det

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006

Mer gammelt enn nytt. En utrolig historie! Viktig! Årgang 9 nr. 3-2006 Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Sotahjørnet Foto Aftenposten En utrolig historie! Historielaget var invitert til Galgeberg 3 s 70 års jubileumsfest på Ekebergrestauranten 22. september

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap. Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 1986/2012 Hamarkrøniken, utgave ved Egil Pettersen Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Hamarkrøniken [ca. 1610] Forord Innledning Hamarkrøniken

Detaljer

TorkeU Arnold Tande 1901-2001

TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Nr 61 1/2001 21.lIrgang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Grunnleggeren av Sannidal Historielag og Bygdetun er gatt bort Det var med stor sorg vi

Detaljer

"Strø sukker, du brunøjede"

Strø sukker, du brunøjede Line Mork Vatneødegård "Strø sukker, du brunøjede" -Impresjonisme i Ved Vejen av Herman Bang Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU Våren 2011 1 2 Forord

Detaljer

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Grøndahl og Dreyers Forlag AS Grøndahl og Dreyers Forlag AS Alle henvendelser om rettigheter stiles til: Grøndahl og Dreyers Forlag AS Akersgt. 41, Postboks 465 Sentrum, N-0105 Oslo Grafisk formgivning for serien Norske essayister:

Detaljer

1905 - Selje kommune

1905 - Selje kommune Side 1 av 7 Foto av Karl Rasmussen Nordpollen og kona Anna Eiriksdotter. Karl var fødd kring 1838 og Anna kring 1840. Dei budde på Nordpollen som jordlause husmenn i 1900. Dette biletet er teke kring 1880-1900.

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177

Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177 Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177 De to sagaene Fagerskinna, av en anonym islandsk forfatter og Heimskringla av Snorre Sturlason, er de vi bruker som primærkilder for å finne de to slagene.

Detaljer

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE Undset Hamsun mot ÆRER DE UNGE Det fjerde bud: «DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR» Og hvorfor forarge sig saa over min Fremstilling av det Fjerde Bud? Er denne Fremstilling saa langt av Veien? Jeg paastaar

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Bidrag 16 til 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Den første offentlige kunstskole det første kunstpolitiske dokument Fremstillingen i dette kapitlet

Detaljer

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge Katalog 23 ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge Katalog Norvegica II 2012 Objekter relatert til reiser i Norge Kjære bokvenn. Dette er den andre av de to Norvegica-katalogene Antikvariat Bryggen

Detaljer