Pedagogisk regnskapssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogisk regnskapssystem"

Transkript

1 av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes

2 Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe 3.3 Oppdragsgiver 3.4 Bakgrunn for oppdraget 3.5 Overordnet beskrivelse av oppdraget 4 Målsetninger for hovedprosjektet 4.1 Prosjektmål 4.2 Effektmål 5 Anbefalinger for hovedprosjekt 5.1 Teknologier for systemet Utviklingsprinsipper Programmeringsspråk Koderammeverk / biblioteker Databasesystem Nettjener Tjenermaskiner 5.2 Lisensiering 5.3 Utviklingsmetodikk og -verktøy Metodikk Prosjektstyrings- og oppgavehåndteringsverktøy Versjonskontroll 6 Mulig overordnet plan for hovedprosjekt 7 Skisser og utkast

3 1 Innledning Lærere ved institutt for økonomi og informatikk på Høgskolen i Telemark har gitt en gruppe av informatikkstudenter, ved samme høgskole, i oppdrag å utvikle et pedagogisk regnskapssystem. Systemet er delvis beskrevet i denne rapporten. Studentene utfører oppdraget som deres avsluttende bacheloroppgave, våren Noen av studentene har høsten 2014 gjennomført et mindre forprosjekt. Dette er rapporten fra forprosjektet.

4 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen Forprosjektgruppen har bestått av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes. Stian Flage har også deltatt i mange vurderinger. Forprosjektgruppen blir i denne rapporten også referert til som vi. 2.2 Målsetninger med forprosjektet Det har ikke vært aktuelt å avklare hvorvidt det er tilstrekkelig behov for det systemet som er beskrevet i denne rapporten, til at det bør utvikles. Det behovet har oppdragsgiverne avdekket gjennom mange års erfaring med undervisning uten et slikt system. Den økonomiske risikoen er dessuten svært lav når oppdraget utføres som et tilnærmet kostnadsfritt studentprosjekt. Forprosjektet har heller ikke hatt som formål å kartlegge ulike brukeres ønsker om funksjonalitet i systemet. Dette arbeidet er lagt til hovedprosjektet. Hovedmålsetningen med forprosjektet har vært å komme fram til anbefalinger vedrørende følgende ikke-funksjonelle aspekter ved systemet: Teknologier for systemet, lisensiering, utviklingsmetodikk og utviklingsverktøy. Med å formulere en beskrivelse av oppdraget og bakgrunnen for dette i denne rapporten, har forprosjektgruppen hatt til hensikt å best mulig sikre at oppdraget er forstått riktig slik oppdragsgiver foreløpig har lagt det fram.

5 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel Pedagogisk regnskapssystem 3.2 Prosjektgruppe Prosjektgruppa som skal utvikle systemet er informatikkstudentene Stian Flage, Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes. 3.3 Oppdragsgiver Høgskolen i Telemark, institutt for økonomi og informatikk v. høgskolelektor Asbjørn Nygård og førstelektor Bjørn Kristoffersen. 3.4 Bakgrunn for oppdraget På økonomistudiet ved Høgskolen i Telemark, og sannsynligvis på økonomistudier andre steder, foregår trening på regnskapsføring hovedsaklig på papir. Dette samsvarer dårlig med hvordan regnskapsføring foregår i arbeidslivet, der det i de fleste tilfeller brukes digitale regnskapssystemer. De regnskapssystemene oppdragsgiver har kjennskap til, er imidlertid lite egnet til trening på regnskapsføring, bl.a. fordi de som regel er beregnet på én organisasjon (pr. system). Regnskapsoppgavene som studentene jobber med, baserer seg på mange ulike organisasjoner, kontoplaner osv. Dette vil, i disse systemene, innebære hyppig og omfattende omkonfigurasjon, noe som er for tidkrevende til at det gir effektiv trening på selve regnskapsføringen.

6 3.5 Overordnet beskrivelse av oppdraget (Slik det foreløpig er definert, og slik vi har oppfattet det fra oppdragsgiver) Oppdraget er å utvikle et pedagogisk regnskapssystem som forenkler og effektiviserer økonomistudenters trening på regnskapsføring, og faglæreres tilrettelegging for treningen. Systemet skal være en hybridløsning av et regnskaps- og læringssystem, med regnskapsfunksjoner og pedagogisk funksjonalitet integrert. Regnskapsdelen skal lages forenklet sammenlignet med de fleste ordinære regnskapssystemer, men slik at den inneholder alle grunnleggende regnskapsfunksjoner som er nødvendige for treningen. Faglærer skal kunne lage, gjenbruke og sette sammen oppgaver, tilpasset ulike situasjoner, ev. med tilhørende veiledninger og løsningsforslag. Det er også ønskelig at systemet skal kunne generere statistikk av pedagogisk verdi, basert på oppgavebesvarelser og øvrig brukeraktivitet.

7 4 Målsetninger for hovedprosjektet 4.1 Prosjektmål Innen prosjektets slutt, våren 2015, skal første versjon av systemet være klar for lansering. Systemet skal kunne tas i bruk fra studiestart, høsten Effektmål Prosjektet har som mål å øke økonomistudenters læringsutbytte av trening på regnskapsføring, ved Høgskolen i Telemark og potensielt ved flere utdanningsinstitusjoner.

8 5 Anbefalinger for hovedprosjekt 5.1 Teknologier for systemet Utviklingsprinsipper Forprosjektgruppen anbefaler at systemet utvikles etter objektorienterte prinsipper. Dette gir best forutsetninger for vedlikehold og videreutvikling, også av framtidige utviklere. Vi anbefaler også at applikasjonen utvikles etter et Model-View-Controller-mønster. MVC utgjør velprøvde konvensjoner for adskillelse av programkomponenter. Dette skaper god oversikt og legger til rette for framtidige omstruktureringer / delvise utskiftinger i systemet Programmeringsspråk Forprosjektgruppens vurdering er at systemet bør utvikles med PHP som hovedprogrammeringsspråk. PHP er det programmeringsspråket som prosjektgruppen samlet har mest erfaring med. Med tanke på senere videreutvikling av systemet, av studenter på informatikk ved Høgskolen i Telemark, er PHP et gunstig valg, fordi skolen tilbyr opplæring i webapplikasjoner, fortrinnsvis basert på PHP. JavaScript vil kunne bidra med ekstra dynamikk i brukergrensesnittet.

9 5.1.3 Koderammeverk / biblioteker Vi mener også at applikasjonen bør baseres på et ferdig koderammeverk. Både av hensyn til sikkerhet og ytelse, men også for å unngå å bruke tid på grunnleggende funksjonalitet og struktur. Vi anbefaler å bruke PHP-rammeverket Laravel. Dette er et objektorientert MVCrammeverk, med ORM- og template-system og tilbyr robuste løsninger for bl.a. autentisering. Laravel bygger på anerkjente Symfony og er, ifølge highcharts.com, det PHPrammeverket som var mest populært ved utgangen av JQuery og Bootstrap er anerkjente biblioteker som vil kunne bidra til robust, effektiv og stilrein klientside-/ui-utvikling. Undersøkelsen er gjort av highcharts.com Fig. 1: Undersøkelse av rammeverk-popularitet.

10 5.1.4 Databasesystem Forprosjektgruppen anbefaler at regnskapssystemet bruker MySQL som databasesystem. MySQL er det databasesystemet som prosjektgruppa har mest erfaring med, det er velegnet til oppgaven og har svært god støtte i PHP Nettjener I kombinasjon med PHP og MySQL er Apache et naturlig valg av nettjener. Prosjektgruppen har i tillegg noe erfaring med konfigurasjon av Apache Tjenermaskiner Forprosjektgruppen mener det er fornuftig å bruke høgskolens egne tjenermaskiner til utvikling og drift av systemet. Dette vil gi best ytelse i begge disse situasjonene. Høgskolens tjenermaskiner har allerede alle de grunntjenestene applikasjonen krever, installert. I tillegg finnes versjonskontrollsystem og ssh-tjeneste. Alle i prosjektgruppa har, som studenter, tilgang til nettjeneren via ssh. Å velge høgskolens tjenere gir også den mest fleksible løsningen mht. ev. behov for nye/endrede tjenester. Dette løsningen er også praktisk talt uten kostnad. Høgskolens tjenermaskiner vil sørge for all nødvendig sikkerhetskopiering.

11 5.2 Lisensiering Forprosjektgruppen anbefaler at systemet lages som fri programvare / åpen kildekode. Vi mener at både oppdragsgiver og utviklere vil være tjent med dette. En viktig del av filosofien bak fri programvare er 'kunnskap foran kapital'. Denne filosofien mener vi at det er naturlig at oppdragsgiver, som utdanningsinstitusjon, representerer. Men en økonomisk vurdering tilsier også at oppdragsgiver trolig er tjent med at programvaren er fri. En åpen kildekode-løsning vil gjøre systemet mulig å vedlikeholde og videreutvikle for alle som har interesse i å høyne systemets kvalitet og nytteverdi, som regel uten at det innebærer noen kostnad. Det lokale og nasjonale informatikkmiljøet som oppdragsgiver representerer, vil gjøre fri-programvare-effekten spesielt stor og sannsynligvis sørge for den beste programvareløsningen. Den beste programvareløsningen vil, med sitt bidrag til kvaliteten på økonomistudiet der den blir brukt, ha best evne til å påvirke elevsøkertall ved institusjonen. Dette gir trolig større gevinst enn ved en kommersialisering av programvaren. I tillegg er flere av de utviklingsverktøyene som denne rapporten anbefaler, gratis å bruke i fri-programvare-prosjekter. Forprosjektgruppen har ikke tatt stilling til hvilken lisenstype som ev. bør brukes. Vi anser imidlertid GNU/General Public License som et aktuelt alternativ.

12 5.3 Utviklingsmetodikk og -verktøy Metodikk Forprosjektgruppen anbefaler at hovedprosjektet baseres på en smidig utviklingsmetodikk. Scrum og Kanban er begge aktuelle metodikker som prosjektgruppen har noe opplæring i, og noe praktisk erfaring med. Begge metodikker, hver for seg eller i kombinasjon, vil kunne bidra til effektiv utvikling i prosjektgruppen, og godt samarbeid både internt i prosjektgruppen og mellom denne og oppdragsgiver Prosjektstyrings- og oppgavehåndteringsverktøy Vi anbefaler å bruke et prosjektstyrings- og oppgavehåndteringsverktøy. Vi har vurdert JIRA fra Atlassian, PivotalTracker og YouTrack fra JetBrains. JIRA vil være et fornuftig valg, fordi deler av prosjektgruppen allerede har erfaring med dette verktøyet. Fig. 2: Skjermbilde av JIRA

13 5.3.3 Versjonskontroll Vi anser det å bruke et versjonskontrollsystem som en helt nødvendig forutsetning for et sikkert og effektivt utviklingsarbeid i prosjektgruppen. Det bør brukes for alle deler av systemet, inkludert dokumentasjon og databaseskjema-definisjoner. Versjonskontrollsystemet Git vil være et fornuftig valg, fordi deler av prosjektgruppen har erfaring med det, og fordi dette allerede er installert på høgskolens tjenermaskiner. Fig. 3: Skjermbilde av grafisk Git-verktøy Kilde:

14 6 Mulig overordnet plan for hovedprosjekt Fig 4: Mulig overordnet fremdriftsplan

15 7 Skisser og utkast Fig. 5: Oppdragsgivers grovskisse for del av brukergrensesnitt

16 Fig. 6: Mulig skjermbilde i systemet

17 Fig. 7: Mulig skjermbilde i systemet

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer