Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!"

Transkript

1 Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim

2 PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen BACHELORPROSJEKT Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Publiseringssystem for Digitalarkivet PROSJEKTDELTAKERE Daniel Edgar Gynnild Johnsen s Andreas GlasøSkifjelds Andreas Aasheim s DATO ANTALL SIDER / BILAG 119 INTERN VEILEDER Michael Preminger OPPDRAGSGIVER Digitalarkivet/ Riksarkivet Sognsveien Oslo KONTAKTPERSON Frederic Grundt Østby E-post: Telefon: SAMMENDRAG Applikasjonen gir brukere hos Digitalarkivet muligheten for å opprette artikler i deres nye systemer som er under utvikling. Applikasjonen er utviklet for avdelingen Digitalarkivet ved Riksarkivet. 3 STIKKORD - Mako framework - MVC - Brukergrensesnitt

3 Forord % Omrapporten Sluttrapportenforgruppe27inneholderaltavdokumentasjonsomerutarbeidetiløpetav prosjektperiodenvåren2015. Prosjektoppgaven er gitt av den digitale siden hos Riksarkivet, Digitalarivet, og er vårt avsluttende hovedprosjekt for studiet Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershusvåren2015. Sluttrapportenbeståravdissedelene,ogerdeltinnifølgendekapitler: 1.Presentasjonavprosjekt 2.Kravspesifikasjon Prosessdokumentasjon 3.Prosessrapport 4.Produktrapport 5.Testrapport Produktdokumentasjon 6.Brukerveiledning 7.Vedlegg/ordliste Prosjekthjemmeside I tillegg til rapportene har vi også en prosjektside ute på nett. Her finnes det møtelogger, ulikestyringsdokumenter,informasjonomgruppenogpdfuversjoneravdeulikerapportene. Prosjektsidenfinnespå:skifjeld.me/g27/ Publiseringssystem;ContentManagementSystem(CMS) Prosjektetliggerpånettmaks6måneder,slikatprosjektetkanbrukesisinhelhet. Prosjektetkanfinnespå:hovedpro2015gr27.digitalarkivet.no Innlogging: Passord:test

4

5 1.Presentasjonavprosjekt 1.Presentasjonavprosjekt Forord DetteprosjektetharstrukketsegoveretsemesterpåHøgskoleniOsloogAkershus,institutt forinformasjonsteknologi.prosjektetharværtetutfordrende,mensamtidigspennendeog svært lærerikt prosjekt. I gruppen har vi benyttet hverandres gode egenskaper til det maksimale,vihardeltkunnskapenvårogikkeminstvidereutvikletvåreferdigheter.samtidig har vi hatt en svært interessert og hjelpsom oppdragsgiver, Riksarkivet/Digitalarkivet. Sistnevnte har bidratt sterkt med ansatte som har vært veldig flinke som veiledere. Uten dissevilleviikkekunnefremstiltproduktetslikdeteridag. Med overnevnte ord ønsker vi å rette en stor takk til seniorrådgiverne hos Riksarkivet/ Digitalarkivet, Fredric Grundt Østby, som har vært vår veileder når det gjelder faglig oppfølging,ogespentønnessen,somharværtveiledernårdetgjelderproduktoppfølging. Uten nevnte personer ville ikke dette prosjektet vært tilrettelagt som et skoleprosjekt for oss.viønskerogsåogretteenstortakktilvårveiledervedhøgskoleniosloogakershus, MichaelPreminger.Duhargittossgodoppfølgingogdeltkunnskapmedossgjennomhele prosjektperioden, noe vi ser på som et svært viktig verktøy for å kunne fremstille et godt sluttresultatavheleprosjektet. Signert Oslo, AndreasAasheim AndreasG.Skifjeld DanielG.Johnsen 1

6 1.Presentasjonavprosjekt Innhold Forord...1 Innhold...2 Innledning...3 Prosjektetsdeltakere...3 Omgruppen...4 Omoppdragsgiver...4 Ombakgrunnen...4 Kortpresentasjonavsluttprodukt...5 2

7 1.Presentasjonavprosjekt Innledning Det anbefales at denne rapporten leses på forhånd da kapitlet gir en oversikt over hva oppgavengårutpå.pådennemåtenerdetenkeltåsetteseginniprosjektetogskaffeseg en forståelse over rammebetingelsene. Rapporten vil også presentere de involverte for prosjektet. For å kunne beskrive applikasjonen best mulig er det nødvendig å benytte fremmedord og uttrykk som brukes innenfor IT. Disse er enten beskrevet direkte i teksten, elleridenmedfølgendeordlistensomfinnesikapittel7vedlegg. Prosjektetsdeltakere Deltakerne i prosjektet består av tre ulike sektorer. Gruppemedlemmene er oss studenter for prosjektet. Veileder fra Høgskolen i Oslo og Akershus er en tilsatt ved skolen. RepresentanterfraoppdragsgiverertilsattehosDigitalarkivetsomerendelavArkivverket. 3

8 1.Presentasjonavprosjekt Omgruppen Gruppen bak denne oppgaven består av tre Informasjonsteknologistudenter Daniel G. Johnsen,AndreasG.SkifjeldogAndreasAasheim. Nevntestudenterharerfaringfraskoleprosjekterogsamarbeidgjennomtreårsammen.Det eriløpetavdentidendannetengruppemedliktambisjonsnivåogsynpåarbeidsymengde, somharulikerfaring,synspunkterogkompetanse.dettehargittossenfordelforprosjektet somsenerevilblibeskrevet. Gruppen har fungert på en måte slik at studentene har deltatt i de ulike aspektene ved oppgaven,ogdermedlærtavhverandresgodesiderogtattnytteavdetteforegenlærdom. Noeviserpåsomenstyrkeinnadigruppen. Omoppdragsgiver Oppdragsgiver for prosjektet er Arkivverket, som er endelavriksarkivetogblestifteti1817.deharsom oppgave å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommuneneog kommunene, og bidra til at privatearkiverblirtattvarepå. Digitalarkivet,erArkivverketskanalogdigitaleutgaveforåpubliseredigitaltarkivmaterialei bildey,tekstyogdatabaseformat.brukenkreverikkeinnloggingogdenerkostnadsfri. Ombakgrunnen Riksarkiveteriferdmedåfornyeflereavsinenettbasertetjenester,ogettavdereshovedY nettsteder, Digitalarkivet, er moden for fornyelse. Deres tjenester er delt inn i følgende løsninger: igitalarkivet Detteerdagensløsning,og harforsidenogendelav menypunkteneien publiseringsløsning. et.no. SelveDigitalarkivetliggeriet MVCYrammeverk.Dette medførerunødvendige manuelleoperasjonerogen dårligbrukeropplevelse. Oppgavenviskaljobbemed erenegenogforenklet publiseringsløsningder artiklerskalsenere publiseresunderdenne URLen. 4

9 1.Presentasjonavprosjekt Med dette som bakgrunn ønskes det å berike dataene i forhold til den konteksten som er relevant;fåopprelatertbakgrunnsstoffforkildene,presentereenmerinteraktivforsideågi bidragsyternemulighettilåadministrereomtalenavsinegenvirksomhetidigitalarkivet.for å få dette til, ønskes det å lage en funksjonalitet for publisering av digitalt kildemateriale. Detteblirenpubliseringsløsning,medmulighetforåbyggemenyerogmarkereinnhold,og spesialfunksjonalitet for å kunne knytte artikkeltekster til tabeller i databasen til Digitalarkivetpåengeneriskmåte.Deteretmålsenereåkunnebrukesammefunksjonalitet påfleretjenester. DeteralleredelagetendatamodelliMySQL,ogmockupsfordeforskjelligeskjermbildene. ProduktetskalresultereienpackagesomkaninkluderesiRiksarkivetsinestørresystemer. Hvaoppgavengårutpåogdensfunksjonalitet: lagebrukergrensesnittetforåoppretteartikler Ystøtteforåleggetilbilder Ystøttefortaggingavinnhold leggetilvedlegg byggemenystrukturen Kortpresentasjonavsluttprodukt ApplikasjonengirbrukerehosDigitalarkivetmulighetentilåoppretteartikleriforholdtilde rettighetenedeharfåttutdeltavenadministrator.dettegjøratdigitaltkildematerialeblir tilgjengeligpånett.applikasjonenvilhjelperedaksjonenidigitalarkivetvedatbrukerekan gjøremyeavarbeidetselv,slikatkommunikasjonmellombrukerogredaksjonblirenklere. 5

10

11 Prosessdokumentasjoner PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim

12 Forord% Prosessdokumentasjoneneinneholderkravspesifikasjonenogprosessrapporten.Denne dokumentasjonsdelenerihovedsakberegnetforsensor,oppdragsgiverogveileder.hervil detbeskrivesenoversiktoverhvordangruppenharjobbet.deterikkeetkravatmanhar kompetasneomapplikasjonsutviklingfrafør,mendetkanværeenfordel. Dokumentasjonenerdeltinnifølgendekapitler: 2.Kravspesifikasjon 3.Prosessrapport

13 2.Kravspesifikasjon 2.Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved HøgskoleniOsloogAkershus.Hensiktenmedkravspesifikasjonenerågioppdragsgiverog utviklere en felles forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. Kravspesifikasjonen for prosjektet ble i starten smått opparbeidet i oppstartsfasen, og senere ferdigstilt under prosjektets sluttperiode. Denne rapporten vil beskrive hvordan kravspesifikasjonenharpåvirketutviklingsprosessen. Denne kravspesifikasjonen består av en kort presentasjon om gruppen, oppdragsgiver og omoppgavenviharfåttutdeltavoppdragsgiver.videregirdenuttrykkforhvilkesystemkrav oppgavenkrevdeogenbeskrivelseavsystemet. Dettedokumenteterdeltinnifølgendehoveddeler: Presentasjon Ombakgrunn Systembeskrivelseogkrav Logiskdatamodell Konklusjon 1

14 2.Kravspesifikasjon Innhold Forord...1 Innhold...2 Presentasjon...3 Ombakgrunnen...3 Systembeskrivelseogkrav...4 Oppdragsgiverskrav...4 Gradavfrihet...4 Brukerrollerogrettigheter...4 Språk...6 Kravtilindexside...6 Kravtilartikkelpanel,oppretteogredigereenartikkel...6 Kravtilnavigasjonspanelet...7 Kravtilbilder...7 Kravtilkategorier...8 Kravtiladministrasjon...8 Tekniskekrav...9 Kravtilkode...9 Sikkerhetskrav...9 Logiskdatamodell...10 Konklusjon

15 2.Kravspesifikasjon Presentasjon Vi er tre informasjonsteknologiustudenter som vår 2015 utfører hovedprosjekt hos Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi samarbeider med den digitale siden hos Arkivverket, Digitalarkivet. Disseervåroppdragsgiverforprosjektet,deroppgavengårutpåålagebrukergrensesnittet for en publiseringsløsning under for å oppretteartikler,leggetilbilderogvedlegg,taggingavinnholdetogbyggemenystrukturen. ApplikasjonenblirkaltTEXTOP,TextOperatorPanel. Ombakgrunnen Arkivverket har som oppgave å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialettilgjengeligforbruk,føretilsynmedarkivarbeidetistaten,fylkeskommuneneog kommunene, og bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Digitalarkivet, er Arkivverkets kanal og digitale utgave for å publisere digitalt arkivmateriale i bildeu, tekstu og databaseformat. Riksarkivet er i ferd med å fornye flere av sine nettbaserte tjenester. Ett av deres hovednettsteder, Digitalarkivet, er moden for fornyelse, og deres tjenester er delt inn i følgendeløsninger: igitalarkivet Detteerdagensløsning,og harforsidenogendelav menypunkteneien publiseringsløsning. et.no. SelveDigitalarkivetliggeriet MVCUrammeverk.Dette medførerunødvendige manuelleoperasjonerogen dårligbrukeropplevelse. o Oppgavenviskaljobbemed erenegenogforenklet publiseringsløsningder artiklerskalsenere publiseresunderdenne URL'en. Hensikten med denne applikasjonen er å kunne berike de ulike artikler i forhold til den konteksten brukeren står i, for å kunne få opp relatert bakgrunnsstoff for kildene, en mer interaktivforsideogkunnegibidragsyternemulighettilåadministrereomtalenavsitteget foretakidigitalarkivet. 3

16 2.Kravspesifikasjon Systembeskrivelseogkrav Kravspesifikasjonenbeskriverbetingelseneforprosjektetogskalkunneguidebådeutviklere ogoppdragsgivergjennomprosjektperioden.kravenetilfunksjonalitetogrammebetingelser er beskrevet i dette dokumentet. Hovedkravene er på forhånd bestemt av oppdragsgiver, menutviklerneharståttfritttilåkommemedinnspillogeventuelleendringeravprosjektet. Når sistnevnte har oppstått er de blitt godkjent og gjennomgått med prosjektleder hos Riksarkivet.Gruppenkanselvstyreogformeprosjektetisittegetregi,mendeterønskelig atetsamarbeidetmedoppdragsgiverforekommerdadettevilgibestresultatforalleparter. Prosjektetskalstartessometstudentprosjekt,medbasisfunksjonersomførsteprioritet.På et senere tidspunkt kan prosjektet suppleresmed ytterligere funksjonalitet, foreksempel kommentarer og automatiske ressursbokser. Oppgaven er ment som en pakke som skal implementeres i Digitalarkivets systemer og skal gjøres i Mako framework som en forlengelse til et program. Mako framework er et openusource applikasjonsrammeverk skrevetiphp,ogerinspirertavmvcudesignmønsteret. Riksarkivet vil utforme det grunnleggende programmet som skal inneholde header, bunntekst etc. iform av mockups. Med andre ord er det administrative grensesnittet som skallagesavstudentene. Oppdragsgivers+krav++ Gradavfrihet Følgende mockups som er gitt av oppdragsgiver skal anses som veiledende. Studentene står fritt til å foreslå andre/ bedre brukersystem. Men det vil være å foretrekkeatstudenteneharandreløsningerpåforhånd. StandardgrafiskdesigniBootstrapergodtnok.Deterikkenødvendigålageeteget design. Kravlistererabsolutte,menganskegenerelleogvilgimyefrihet. EventuelleavvikskalgjøresiforståelsemedprosjektledervedRiksarkivet. Datamodellenkanendresisamarbeidmedprosjektleder. Studenteneskalfinneenpassendeåpenkildekodesomtilsvarerkraveneisamarbeid medprosjektlederogutviklerehosriksarkivet. Brukerrollerogrettigheter Roller og tillatelser går hånd i hånd. Rollen er tildelt en pålogging, der tillatelsen er en egenskapavapplikasjonen. 4

17 2.Kravspesifikasjon Applikasjonenvilhafølgendefemtypertillatelser: 1.Bruker 2.Bidragsyter 3.Context*redaktør 4.Redaktør 5.Administrator Brukerekanhafiretyperroller: Rolle Beskrivelse Bruker Bidragsyter ContextUredaktør Redaktør Administrator Bruker Bidragsyter ContextU redaktør Redaktør AdminU istrator Allemeden registrertbruker kanredigere grunnleggende egenskapertilen artikkel,menikke se navigasjonsruten, endringskategorier osv.bruker bidragsyterkan ikkepublisere innhold.brukerhar ingenspesifikk rolle. Grunnleggende rettigheter,somå opprettenyeog redigeresinegen artikkel, menhartilgangtil adminuvisningmed navigasjonsruten. Lovtilåutføre redaksjoneltarbeid innenforen bestemtkontekst, detvilsi anmeldelseav bidrag,publisere, endrekategorierog rekkefølgenpå artiklerosv. Sammesom contexturedaktør, menforalle kontekster. x x x x x x x x x x Alletillatelser x x x x x 5

18 2.Kravspesifikasjon Språk Brukergrensesnittettilapplikasjonen(TEXTOP)skalhanorskogengelskversjon. SpråketsfunksjonalitetiMakoframework(i18n)skalværebrukt. Nøklerskalværepåengelsk. Kravtilindexside Gienoversikttilbrukereogmåteråkommeinnihverkontekst. Sombidragsyter,skaljegseenlisteoversammenhengersomjeghartilgangtil. Sombidragsyter,skaljeghaenlinkforåredigereartiklerforderespektive kontekstene. Somredaktør,skaljeghaenlinktilåredigerekontekster. Somredaktør,skaljeghaenlinkmedindikasjonpåhvormangenyebrukerbidrag somerklarforredaktørogdenspesifikkekonteksten. Somadministrator,skaljeghaenlinkforåoppretteennykontekst. Kravtilartikkelpanel,oppretteogredigereenartikkel Tilgangsrettigheteneerstigende,dvs.hvisenbidragsyterharvisserettigheter,vilcontextU redaktør,redaktørogadministratorogsåhadesammerettighetene. Somenbrukermedingentillatelserellerbidragsyter,skaljegbareværeistandtilå redigeremineegnebidrag. Sombruker,måjeghaenindikatorforåvisedetvalgtespråket. Sombruker,måjegkunneoversetteenartikkel. Sombruker,måjeghaenredaktørtilåredigeretekster. Sombruker,måjegseIDavenartikkelsomenlinktilnettstedet. Sombruker,måjegværeistandtilågienartikkelentittel. Sombruker,måjegværeistandtilåskriveforsideingress,ingressogbrødtekst. Sombruker,måjegværeistandtilåSet/for/anmeldelse(Tilgodkjenning). Somredaktør,måjeghaeneUpostnårenartikkelerSet/for/anmeldelse. Somenbrukermednødvendigetillatelsene,måjegværeistandtilåpublisereen artikkel. Somredaktør,måjegværeistandtilåsetteVis/på/Forside. Sombruker,måjegværeistandtilålagreendringer. Somenbrukermednødvendigetillatelsene,skaljegværeistandtilåvelgeen kategoriavenartikkel. Sombruker,skaljegværeistandtilålasteoppfiler. Sombruker,skaljegværeistandtilåseogåpnevedlagtefiler. Sombruker,skaljegværeistandtilåslettevedlagtefiler. Sombruker,skaljegværeistandtilålasteoppethovedbilde. Sombruker,skaljegseetminiatyrbildeavhovedbildet. Sombruker,skaljegsebildetekstenforhovedbildet. 6

19 2.Kravspesifikasjon Sombruker,skaljegværeistandtilåmerkeenartikkelbasertpåen referansetabellen. Somredaktør,skaljegværeistandtilåsletteenartikkel. Sombruker,skaljegværeistandtilåavbryteredigeringenavenartikkel. Sombruker,omjegnavigerermegbortfraenartikkelsomgjennomgårenredigering, skaljeghaenadvarsel,såjegkanbekrefteatjegvilforkasteellerikke. Sombruker,skaljegværeistandtilåsepubliseringsdato. Sombruker,skaljegværeistandtilåsenavnetpåbrukerensomopprettet artikkelen. Somredaktør,skaljegværeistandtilåendrepubliseringsdato. Somredaktør,skaljegværeistandtilåendrenavnetpåbidragsyteren. Somenbrukermednødvendigetillatelsene,skaljegværeistandtilåpublisereen annenversjon. Kravtilnavigasjonspanelet Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjeghaetpanelforåværeistandtilå navigereiinnholdetienkontekst. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjeghaenlinkforåskapenyttinnhold inavigasjonspanelet. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjegseforskjellpåikonerforhver innholdstype. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjegsehvilkeartiklersomikkeblir publisert. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjegsehvilkeartiklersomharen upublisertversjonnyereenndenpubliserteversjonen. Somenbrukermedredaktørstillatelser,måjegværeistandtilåkunneendreden kategorienavenartikkelvedådraogslippeinavigasjonspanelet. Somenbrukermedredaktørstillatelser,måjegværeistandtilåkunneendreden rekkefølgenienkategorivedådraogslippeinavigasjonspanelet. Somenbrukermedredaktørstillatelser,måjegværeistandtilåseenartikkelsatt somvis/på/forsidenirootunivåinavigasjonspanelet. Kravtilbilder Sombidragsyter,skaljegkunneklikkepåLaste/opp/bilde,oghaendialogforå håndterebildet. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåslippeinnetbildeiforhåndsvisningen. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilålasteoppetbilde. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåsettenavnpåfotograf. Sombidragsyter,skaljegsedenbrukerensomlastetoppbildet. Sombidragsyter,skaljegsebrukernårbildetbleopprettet. Sombidragsyter,skaljegsenavnetpåbildet. 7

20 2.Kravspesifikasjon Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåskriveenbildetekst. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåskriveenalternativteksttilbildet. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåavbryteredigeringenutenålagre. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilålagreoglukke. Kravtilkategorier Somredaktør,måjeghaendialogforåhåndterekategorier. Somredaktør,måjeghaetnavigasjonspanelforåværeistandtilåseognavigere kategoritreet. Somredaktør,måjegværeistandtilåendrerekkefølgenpåkategorienei navigasjonen. Somredaktør,måjegværeistandtilåendreordnetkategoriinavigasjonen. Somredaktør,måjegværeistandtilåvelgehvilketypekategorideter. Somredaktør,måjegværeistandtilåsettenavnetpåkategorien. Somredaktør,måjegværeistandtilåseogendreendringeravartikkelen. Somredaktør,måjegværeistandtilåsetteinnnettadressentilenkategoriavURLU typen. Somredaktør,måjegværeistandtilåoppretteennykategori. Somenredaktør,måjegværeistandtilårefereretilenartikkel. Somredaktør,måjegværeistandtilåavbryteoperasjonenavkategorien. Somredaktør,måjegværeistandtilålagreendringene. Somredaktør,måjegværeistandtilåsletteenkategorisomikkeharnoenrelatert kontekst. Kravtiladministrasjon DetteutseendetskalinnføresfraredigeringsknappellerNy/kontekstpåindex.Kun administratorerogredaktørerskalhatilgangtildennefunksjonaliteten. Somredaktør,måjegværeistandtilågikontekstenetnavn. Somredaktør,måjegværeistandtilåvelgetillattspråk. Somredaktør,måjegværeistandtilåendreinnstillingerisjekkboksene. Somredaktør,måjegværeistandtilåsettehvilkenbrukergruppesomkanbidratil hvilkenkontekst. Somredaktør,måjegværeistandtilåangihvilkebrukergruppersomskalvære context_editor. Somadministrator,måjegværeistandtilåsettehvilkendatabasetabellsomer relaterttilkonteksten. Somadministrator,måjegværeistandtilåangihvilkenkolonnesomskalvisesien rullegardinliste,såbidragsytereneffektivtkanrelatereenartikkeltilinnholdetien tabell. SomutviklersominstallererTEXTOP,måjegværeistandtilåsettehvilken brukergruppesomharadministratorrettigheter. 8

21 2.Kravspesifikasjon SomutviklersominstallererTEXTOP,måjegværeistandtilåsettehvilken brukergruppesomharsamletredaktørprivilegier. Tekniskekrav Applikasjonenskalutviklesvedhjelpavdisseutviklingsverktøyene: UTeknologier:MVCUrammeverketerMakoframework UDatabase:MySQL UUtviklingsprogram:Sublimeoglignende. UProgrammeringsspråk:PHP,HTML,jQueryogTwitterBootstrap UServer:NGINXUopen*sourceHTTPUserver Kravtilkode Allkodeogallekommentarerskalskrivespåengelsk,slikatdetblirenfellesstrukturhos utviklerne.kodingenforekommeretterfølgendestandarder: MVC,ModelView,Controller,skalbenyttessåkodingenblirmestmuligstrukturert. Meddettefårvietekstralag,etdata/access/lag,DAL.Dettebrukesslikatdetblir strukturert. Kodenstruktureresslikatdenenkeltkanendresogevt.utvidesmednye funksjonaliteterforsenerebrukhosoppdragsgiver. Sikkerhetskrav FølgendesikkerhetskravstillerRiksarkivettilTEXTOPsomskalbenyttederesapplikasjon: Kjøresoverhttps. Som studentprosjekt utvikles det en pakke som skal inkluderes i deres systemer, og dermed er sikkerhetskravnoeoppdragsgiverselvtarhøydefor,slikatdetblirtilpassetdereskravisystemet. Men som studentprosjekt tar vi høyde for hva brukergrensesnittet skal vise i forhold til hvilke rettigheterbrukerefårtildeltavadministratorer. 9

22 2.Kravspesifikasjon Logisk+datamodell Den logiske datamodellen var på forhånd ferdig utviklet fra oppdragsgiver. Det er grunnu murenidennemodellendetskalopparbeidesmot. 10

23 2.Kravspesifikasjon Konklusjon Kravspesifikasjonenharspiltensentralrolleforossdaviopparbeidetprosjektetsrammerog omfang. Disse rammene var definert på en måte som gjorde utviklingen av applikasjonen mulig,fleksibelogtilpasningsdyktig.veddissekravene,fikkvietgodtgrunnlagforhvasom skulle arbeides med, og kravspesifikasjonen ble fulgt til punkt og prikke under utviklingen, samtidigsomoppdragsgivervarsikretetgodtproduktvedprosjektslutt. 11

24

25 3.Prosessrapport 3.Prosessrapport Forord Prosessrapportenerutarbeidetiforbindelsemedhovedprosjektvåren2015vedHøgskoleni OsloogAkershus.IdennerapportenvilvibeskriveprosessenbakutviklingenavpubliseringsC systemet(textop,textoperatorpanel)fordigitalarkivet. Dennerapportenerdeltinnifølgendehoveddeler: Planleggingsfasen Arbeidsteknikker/arbeidsforhold Verktøy Utviklingsprosess Kravspesifikasjonenogdensrolle Avsluttendedel Vedlegg 1

26 3.Prosessrapport Innhold Forord...1 Innhold...2 Planlegging...4 Prosjektstart...4 Prosjektstyringsdokumenter...4 Milepælsplan...4 Fremtidsplanogmøtelogger...5 Risikoplan...5 Arbeidsteknikker...7 Kommunikasjonmedveilederogoppdragsgiver...7 Smidigutvikling...8 Arbeidsforhold...9 Verktøy...9 Versjonskontroll...9 Utviklingsverktøy...10 Fildeling...10 Kommunikasjonsverktøy...10 Utviklingogweb...10 Rammeverk...11 Programmeringsspråk...12 Server...12 Dokumentasjonogbackup...12 Utviklingsprosessen...12 Oppstartsfase...13 Datainnsamling...13 Målgruppeogbehov...13 Kravspesifikasjonenogdensrolle...14 Hvablegjortavendringer...14 Oppfyllelseavkrav...14 Avsluttendedel...14 Samarbeidigruppen...14 Egetutbytte...15 Utbytte/fremtidavprodukt...15 Oppdragsgiversord...15 Referanser/kilder...16 Vedlegg

27 3.Prosessrapport Vedlegg1.GanttCskjemaCFremtidsplan...17 Vedlegg2.Oppdragsgiversord

28 3.Prosessrapport Planlegging I dette kapitlet tar vi for oss planleggingen av prosjektet, tanker i prosjektstarten og ulike målviharhattforprosjektperioden. Prosjektstart* Gruppenblestartetpåbakgrunnavtidligeregoderfaringmedsammensetningenogdetble raskt avklart at også dette prosjektet skulle gjennomføres av disse deltakerne/oss tre. Det førstegruppemøtetbleavholdtalleredeioktober2014hvordetbledannetenoversiktover tema for prosjektet samt diskutert oppdragsgiver. Ettersom ett av gruppemedlemmene haddeenbekjenthositavdelingeniarkivverketvardetnaturligådiskutereomdettekunne være aktuelt. Ettersom gruppemedlemmene var kjent med Riksarkivet og Digitalarkivet forelådetalleredeeninteresseforfagfeltet,ogdetvarklartatakkuratdettefagfeltetvar aktuelt. Gruppen melte tidlig sin interesse til vedkommende hos Digitalarkivet og tilbakemeldingen var utelukkende positiv. Et aktuelt oppdrag ble presentert per mail av oppdragsgiver og det ble gitt en innføring i funksjonalitet og brukergrensesnittet som systemet skulle ha. På det første møtet sammen ble det presentert en oversikt over databaseogmockupstilsystemetsomskullelages.ettersomgruppenhaddeklarinteresse fortemaenesomvarpresentertbleetsamarbeidinnledet,ogdermedbledigtalarkivetvår oppdragsgiver. Prosjektstyringsdokumenter Milepælsplan Allerede under forprosjektrapporten ble det dannet en milepælsplan. Denne inkluderte de viktigstedelmålenesomvaransettforåkunneskapeengodflytgjennomprosjektetogsom samtidig være motiverende gjennom prosessen. Milepælsplanen ble i stor grad fulgt og oppfylt.herunderpresentert: 08.februar2015ferdigtestingavdomenemodell 22.mars2015ferdigmedåimplementerelogisklag 30.mars2015ferdigmedåimplementerecontrollere 11.mai2015ferdigbrukergrensesnitt 26.mai2015kl.12.00innleveringprosjektrapport 08.C11.juni2015presentasjonavprosjekt. 4

29 3.Prosessrapport Fremtidsplanogmøtelogger Itilleggtilmilepælsplanen,bledetogsådannetenfremtidsplanietganttCskjema(se$figur$ 3.1).Dennefremtidsplanenbledannetutiframilepælenevihaddesattoss,menblepånoen punkterendretunderveisforåtilpassedenbestnok,ettersomvimedtidenfikkmerinnblikk iprosjektet.dennegavossenoversiktoverhvorviburdebefinneosspåhvilkettidspunkt. Figur3.1:Gantt?skjema Forstørrebilde,sevedlegg1 Dettebleansettsometgodtverktøyibådeplanleggingogvidereutførelseavprosjektet. Gjennom hele prosjektperioden er det også ført møtelogger som dokumenterer alle møtenebådeinterntigruppenogogsåmellomgruppenogoppdragsgiver.hererdetnotert om hva som har blitt utført og hva som eventuelt ble besluttet i korthet. Møteloggen er derfor ansett som en enkel måte for å se hva som er blitt uført til enhver tid og også eventuellebeslutningersomblegjortdersomdetskulleværeaktueltågåtilbakeforåsepå utført arbeid. Møteloggene kan finnes på prosjektsiden vår i HTMLCformat under menyen Dagbok. Risikoplan Enrisikoplanbleopprettetogdeninneholderhendelseroguforutsettetingsomkanoppstå underprosjektperioden. Rangeringenernummerert,ogbeskriverfølgende: Beregningavsannsynlighetenforenhendelseerrangertfratallet1til4somutdypetunder: 1:ikkesannsynlig 2:mindresannsynlig 3:sannsynlig 4:sværtsannsynlig 5

30 3.Prosessrapport Beregning av konsekvensen av arbeidsprosessen dersom en hendelse oppstår er rangert tallet1til4somutdypetunder: 6 1:ikkealvorlig 2:alvorlig 3:kritisk 4:sværtkritisk Kolonnen for risikofaktoren viser om det er sannsynlig at hendelsen oppstår. Dette er summen av sannsynlighet og konsekvens, som danner grunnlaget for den helhetlige risikoen. 1C3:litenrisiko(grønn) 4C5:middelsrisiko(gul) 6C8:storrisiko(rød) Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Sykdom Manglendeoppmøte Konfliktigruppen Ikkeholdeavtaler Tapavdata Tidsmangel Tekniskeproblemer Misforståelsermedoppdragsgiver Sykdom$ Faren for sykdom der et gruppemedlem ikke kan bidra over en lengre periode er alltid til stede.menomtogruppemedlemmerblirsyke,vildettefåenmiddelsrisikosomkansvekke gruppencovercencperiode. Tiltak:KontaktviaSkype,telefonogFacebook.Fordeleoppgaver. Manglende$oppmøte$ Manglendeoppmøtesvekkerhelearbeidsprosessenunderprosjektperioden,ogkanføretil atarbeidblirlagtoverpåandre,utenatdetvarplanlagt. Tiltak:Minkendetilstedeværelse,vilføretilutkastelsefragruppen. Konfliktigruppen$ Konflikterigruppenkanoppstådersommedlemmeneharforskjelligoppfatningogmeninger omoppgavenogarbeidsprosess. Tiltak:Kommetilenenighetderalleparterfølersegrettferdigbehandletomenkonflikt skulleoppstå.

31 3.Prosessrapport Ikkeholdeavtaler$ Omavtalerikkeholdes,vildetfåenkonsekvensovenforhelegruppen,ogkonflikterkan oppstå. Tiltak:Ikketillateatdetbliretgjentakendeproblem,truemedutkastelse. Tapavdata$ Omtapavdataoppstår,vildettefåstorekonsekvenserforgruppen.Dettevilsvekke arbeidet,elleriverstefallstarteprosjektetpånytt. Tiltak:Alltidlagreogtabackupfleresteder.BrukeGithubogDropbox. Tidsmangel$ Prosjektetkanbliforomfattendeutifradetviharplanlagt,ogvikansitteigjenmedmye arbeidmotslutten. Tiltak:Omfordelearbeidsoppgaver,omprioritereogdeleravprosjektetkantasheltut, avslutteshelt,ellerminkes. Tekniskeproblemer$ Rammeverksomblirbrukt,kanhindrefremdriftiarbeidsprosessen,detsammekansamt dårligmaskinvarehosgruppemedlemmene. Tiltak:Brukekorrektutstyrogprogramvare. Misforståelsemedoppdragsgiver Ulikoppfatningavarbeidsmetode,forventningtilarbeidkanværeforskjellig. Tiltak:Holdetettdialogmedoppdragsgiver,samtopptreprofesjonelt. Arbeidsteknikker I dette kapitlet blir det utdypet hvilke arbeidsteknikker som er benyttet gjennom prosjektc perioden.herunderhvaslagskommunikasjonviharbrukt,hvilkeutviklingsteknikkeroghva slagsarbeidsforholddetharvært. Kommunikasjon*med*veileder*og*oppdragsgiver* Kommunikasjon med veileder og oppdragsgiver ser vi på som svært god under prosjektc perioden.kommunikasjonenmedoppdragsgiverharfungertpåenprofesjonellmåte,enteni møtemedoppdragsgiverellerspørsmålvedrørendeapplikasjonogutvikling.oppdragsgiver har også fungert som en veileder for oss og for selve applikasjon. Kommunikasjonenmed veilederfrahioa,michaelpreminger,varmestutbredtioppstartcogiavslutningsperioden. Denneveiledningenhaddefokuspåselveprosjektetsomenhelhet,sliksomprosjektstyring ograpporter,ogikkeselveutviklingen.kommunikasjonenmedveiledereransettsomsvært bra da veileder har holdt seg oppdatert gjennom arbeidsprosessen ved å følge med på 7

32 3.Prosessrapport møtelogger og å ha tilgang til dokumenter. Han har også vært tilgjengelig for å besvare spørsmålogmøttopppåeventuelleønskedemøterfragruppensside. Smidig*utvikling* Utviklingsteknikken vi har brukt, er smidig$ utvikling. Dette prosjektet er ansett som smidig$ utviklingsteknikk fordi vi står mer fritt i arbeidsformen. Og ettersom punktene i prosjektet mest sannsynlig ville endre seg underveis, var denne arbeidsformen rett for oss. Sammen medscrum,kanbanogfossefallsmetodenerdenneutviklingsmetodenetavdemestkjente utviklingsteknikkeneisystemutvikling. Detsomgjenspeilersegforosssomgruppeogdensmidigeutviklingen,eroppgaversom: (ref:$blog.kjempekjekt)$ Kravanalyse og kundekontakt: Hele tiden jobbe med å forsøke å forstå behovet til kunden.ivårsammenhengerkundenansettsomoppdragsgiver. Prosjektplanlegging: Å hele tiden tenke smart i forhold til hva neste steg optimalt settbørvære.altsåsetteoppengodfremtidsplan,samthamilepæler. Design og arkitektur: Å hele tiden tenke på hvordan løsningen bør designes for å væremestmuligfleksibel.altsåtilfredsstilledigitalarkivetsbehovmestmulig. Prosjektstyring: Å hele tiden kommunisere med alle andre teammedlemmer om endringenesomskjer.altsåhagodkommunikasjoninnadigruppen,medveilederog oppdragsgiver. Implementasjon: Å hele tiden tilføre verdi gjennom å kode løsningen med så høy kvalitetsommulig.altsåtilfredsstilledigitalarkivetsbehovmestmulig. Quality Assurance: Å hele tiden tenke kritisk og teste løsningen så effektivt som mulig. SamtidigkanvisiatviharværtinnomScrumCteknikkeninnenfordensmidigeutviklingen.Vi har gjennom prosjektperioden jobbet i forskjellige faser, eller i ulike sprintere, fra start til slutt:(ref:$prosjektveiviseren)$ $ KonseptCidé,behov,mål.Herdefinerervifunksjonellekravsammenmedoppdragsgiver. PlanleggeCstyringsunderlag.Herhaddevifokuspååetablerestyringsunderlagetfor prosjektet. Hvem skulle være talsmann innad i gruppen? Hvordan skulle dette prosjektetdannegodeverdier? GjennomføreCgjennomføringsfaser.Frastartfasenavprosjektetopparbeidetviflere styringsdokumenter (finnes på prosjektsiden). Dette hjalp oss på veien under prosjektperioden pga. strategier og prosjektets rolle var utarbeidet i allerede planleggingsfasen. Avslutte C overlevering, evaluering. Her ble klargjøring av prosjektet fullført. Var i standtilåavslutteprosjektet. 8

1. Presentasjon av prosjekt. Forord

1. Presentasjon av prosjekt. Forord 1. Presentasjon av prosjekt Forord Dette prosjektet har strukket seg over et semester på Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for Informasjonsteknologi. Prosjektet har vært et utfordrende, men samtidig

Detaljer

3. Prosessrapport. Forord

3. Prosessrapport. Forord 3. Prosessrapport Forord Prosessrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne rapporten vil vi beskrive prosessen bak utviklingen av publiserings-

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon er en beskrivelse av hvilke krav oppdragsgiver har til systemet som skal utvikles. Den fungerer som en kontrakt mellom oppdragsgiver og utviklere. DAGSPLANAPPLIKASJON

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Sluttrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Bachelorprosjekt 2017

Bachelorprosjekt 2017 Bachelorprosjekt 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 41 Kristan Munter Simonsen (s236789) Andreas Jacobsen (s236778) Jamal Lakbir (s236722) 1 Innholdsfortegnelse Forprosjekt... 3 Presentasjon... 3

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Kristiansund. Bedriften tilbyr engineering og maskintekniske

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Produktrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 2 Produktdokumentasjon... 2 3 Beskrivelse av mobilapplikasjonen...

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Hovedprosjekt. Høgskolen i Oslo og Akershus Våren Gruppe 3 Forprosjektrapport

Hovedprosjekt. Høgskolen i Oslo og Akershus Våren Gruppe 3 Forprosjektrapport Hovedprosjekt Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2012 Gruppe 3 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 3 Gruppen... 3 Bedriften... 3 Sammendrag... 4 Dagens situasjon... 4 Native-applikasjon...

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741)

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Prosjektdagbok Gruppe 9 Gruppemedlemmer Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Månedsoppsummering: Mai Arbeidet har vært tungt siden vi har måttet flytte

Detaljer

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem Styringsdokumenter Studentevalueringssystem Forord Dette er en samling av alle styringsdokumentene gjennom prosjekt perioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til perioden de ble

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Testdokumentasjon. Testingen utføres for å utelukke mest mulig feil i systemet.

Testdokumentasjon. Testingen utføres for å utelukke mest mulig feil i systemet. PROSJEKT NR. 2007-30 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Cort Adelers gate 30, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Testdokumentasjon

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan 2/3/2014 INSTITUTT FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FÔRIT CDS Mikkel Sannes Nylend Shahariar Kabir Bhuiyan Stian Strøm Anderssen Denne siden skal være blank. 1 Presentasjon Prosjektgruppe:

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer