Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!"

Transkript

1 Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim

2 PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen BACHELORPROSJEKT Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Publiseringssystem for Digitalarkivet PROSJEKTDELTAKERE Daniel Edgar Gynnild Johnsen s Andreas GlasøSkifjelds Andreas Aasheim s DATO ANTALL SIDER / BILAG 119 INTERN VEILEDER Michael Preminger OPPDRAGSGIVER Digitalarkivet/ Riksarkivet Sognsveien Oslo KONTAKTPERSON Frederic Grundt Østby E-post: Telefon: SAMMENDRAG Applikasjonen gir brukere hos Digitalarkivet muligheten for å opprette artikler i deres nye systemer som er under utvikling. Applikasjonen er utviklet for avdelingen Digitalarkivet ved Riksarkivet. 3 STIKKORD - Mako framework - MVC - Brukergrensesnitt

3 Forord % Omrapporten Sluttrapportenforgruppe27inneholderaltavdokumentasjonsomerutarbeidetiløpetav prosjektperiodenvåren2015. Prosjektoppgaven er gitt av den digitale siden hos Riksarkivet, Digitalarivet, og er vårt avsluttende hovedprosjekt for studiet Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershusvåren2015. Sluttrapportenbeståravdissedelene,ogerdeltinnifølgendekapitler: 1.Presentasjonavprosjekt 2.Kravspesifikasjon Prosessdokumentasjon 3.Prosessrapport 4.Produktrapport 5.Testrapport Produktdokumentasjon 6.Brukerveiledning 7.Vedlegg/ordliste Prosjekthjemmeside I tillegg til rapportene har vi også en prosjektside ute på nett. Her finnes det møtelogger, ulikestyringsdokumenter,informasjonomgruppenogpdfuversjoneravdeulikerapportene. Prosjektsidenfinnespå:skifjeld.me/g27/ Publiseringssystem;ContentManagementSystem(CMS) Prosjektetliggerpånettmaks6måneder,slikatprosjektetkanbrukesisinhelhet. Prosjektetkanfinnespå:hovedpro2015gr27.digitalarkivet.no Innlogging: Passord:test

4

5 1.Presentasjonavprosjekt 1.Presentasjonavprosjekt Forord DetteprosjektetharstrukketsegoveretsemesterpåHøgskoleniOsloogAkershus,institutt forinformasjonsteknologi.prosjektetharværtetutfordrende,mensamtidigspennendeog svært lærerikt prosjekt. I gruppen har vi benyttet hverandres gode egenskaper til det maksimale,vihardeltkunnskapenvårogikkeminstvidereutvikletvåreferdigheter.samtidig har vi hatt en svært interessert og hjelpsom oppdragsgiver, Riksarkivet/Digitalarkivet. Sistnevnte har bidratt sterkt med ansatte som har vært veldig flinke som veiledere. Uten dissevilleviikkekunnefremstiltproduktetslikdeteridag. Med overnevnte ord ønsker vi å rette en stor takk til seniorrådgiverne hos Riksarkivet/ Digitalarkivet, Fredric Grundt Østby, som har vært vår veileder når det gjelder faglig oppfølging,ogespentønnessen,somharværtveiledernårdetgjelderproduktoppfølging. Uten nevnte personer ville ikke dette prosjektet vært tilrettelagt som et skoleprosjekt for oss.viønskerogsåogretteenstortakktilvårveiledervedhøgskoleniosloogakershus, MichaelPreminger.Duhargittossgodoppfølgingogdeltkunnskapmedossgjennomhele prosjektperioden, noe vi ser på som et svært viktig verktøy for å kunne fremstille et godt sluttresultatavheleprosjektet. Signert Oslo, AndreasAasheim AndreasG.Skifjeld DanielG.Johnsen 1

6 1.Presentasjonavprosjekt Innhold Forord...1 Innhold...2 Innledning...3 Prosjektetsdeltakere...3 Omgruppen...4 Omoppdragsgiver...4 Ombakgrunnen...4 Kortpresentasjonavsluttprodukt...5 2

7 1.Presentasjonavprosjekt Innledning Det anbefales at denne rapporten leses på forhånd da kapitlet gir en oversikt over hva oppgavengårutpå.pådennemåtenerdetenkeltåsetteseginniprosjektetogskaffeseg en forståelse over rammebetingelsene. Rapporten vil også presentere de involverte for prosjektet. For å kunne beskrive applikasjonen best mulig er det nødvendig å benytte fremmedord og uttrykk som brukes innenfor IT. Disse er enten beskrevet direkte i teksten, elleridenmedfølgendeordlistensomfinnesikapittel7vedlegg. Prosjektetsdeltakere Deltakerne i prosjektet består av tre ulike sektorer. Gruppemedlemmene er oss studenter for prosjektet. Veileder fra Høgskolen i Oslo og Akershus er en tilsatt ved skolen. RepresentanterfraoppdragsgiverertilsattehosDigitalarkivetsomerendelavArkivverket. 3

8 1.Presentasjonavprosjekt Omgruppen Gruppen bak denne oppgaven består av tre Informasjonsteknologistudenter Daniel G. Johnsen,AndreasG.SkifjeldogAndreasAasheim. Nevntestudenterharerfaringfraskoleprosjekterogsamarbeidgjennomtreårsammen.Det eriløpetavdentidendannetengruppemedliktambisjonsnivåogsynpåarbeidsymengde, somharulikerfaring,synspunkterogkompetanse.dettehargittossenfordelforprosjektet somsenerevilblibeskrevet. Gruppen har fungert på en måte slik at studentene har deltatt i de ulike aspektene ved oppgaven,ogdermedlærtavhverandresgodesiderogtattnytteavdetteforegenlærdom. Noeviserpåsomenstyrkeinnadigruppen. Omoppdragsgiver Oppdragsgiver for prosjektet er Arkivverket, som er endelavriksarkivetogblestifteti1817.deharsom oppgave å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommuneneog kommunene, og bidra til at privatearkiverblirtattvarepå. Digitalarkivet,erArkivverketskanalogdigitaleutgaveforåpubliseredigitaltarkivmaterialei bildey,tekstyogdatabaseformat.brukenkreverikkeinnloggingogdenerkostnadsfri. Ombakgrunnen Riksarkiveteriferdmedåfornyeflereavsinenettbasertetjenester,ogettavdereshovedY nettsteder, Digitalarkivet, er moden for fornyelse. Deres tjenester er delt inn i følgende løsninger: igitalarkivet Detteerdagensløsning,og harforsidenogendelav menypunkteneien publiseringsløsning. et.no. SelveDigitalarkivetliggeriet MVCYrammeverk.Dette medførerunødvendige manuelleoperasjonerogen dårligbrukeropplevelse. Oppgavenviskaljobbemed erenegenogforenklet publiseringsløsningder artiklerskalsenere publiseresunderdenne URLen. 4

9 1.Presentasjonavprosjekt Med dette som bakgrunn ønskes det å berike dataene i forhold til den konteksten som er relevant;fåopprelatertbakgrunnsstoffforkildene,presentereenmerinteraktivforsideågi bidragsyternemulighettilåadministrereomtalenavsinegenvirksomhetidigitalarkivet.for å få dette til, ønskes det å lage en funksjonalitet for publisering av digitalt kildemateriale. Detteblirenpubliseringsløsning,medmulighetforåbyggemenyerogmarkereinnhold,og spesialfunksjonalitet for å kunne knytte artikkeltekster til tabeller i databasen til Digitalarkivetpåengeneriskmåte.Deteretmålsenereåkunnebrukesammefunksjonalitet påfleretjenester. DeteralleredelagetendatamodelliMySQL,ogmockupsfordeforskjelligeskjermbildene. ProduktetskalresultereienpackagesomkaninkluderesiRiksarkivetsinestørresystemer. Hvaoppgavengårutpåogdensfunksjonalitet: lagebrukergrensesnittetforåoppretteartikler Ystøtteforåleggetilbilder Ystøttefortaggingavinnhold leggetilvedlegg byggemenystrukturen Kortpresentasjonavsluttprodukt ApplikasjonengirbrukerehosDigitalarkivetmulighetentilåoppretteartikleriforholdtilde rettighetenedeharfåttutdeltavenadministrator.dettegjøratdigitaltkildematerialeblir tilgjengeligpånett.applikasjonenvilhjelperedaksjonenidigitalarkivetvedatbrukerekan gjøremyeavarbeidetselv,slikatkommunikasjonmellombrukerogredaksjonblirenklere. 5

10

11 Prosessdokumentasjoner PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim

12 Forord% Prosessdokumentasjoneneinneholderkravspesifikasjonenogprosessrapporten.Denne dokumentasjonsdelenerihovedsakberegnetforsensor,oppdragsgiverogveileder.hervil detbeskrivesenoversiktoverhvordangruppenharjobbet.deterikkeetkravatmanhar kompetasneomapplikasjonsutviklingfrafør,mendetkanværeenfordel. Dokumentasjonenerdeltinnifølgendekapitler: 2.Kravspesifikasjon 3.Prosessrapport

13 2.Kravspesifikasjon 2.Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved HøgskoleniOsloogAkershus.Hensiktenmedkravspesifikasjonenerågioppdragsgiverog utviklere en felles forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. Kravspesifikasjonen for prosjektet ble i starten smått opparbeidet i oppstartsfasen, og senere ferdigstilt under prosjektets sluttperiode. Denne rapporten vil beskrive hvordan kravspesifikasjonenharpåvirketutviklingsprosessen. Denne kravspesifikasjonen består av en kort presentasjon om gruppen, oppdragsgiver og omoppgavenviharfåttutdeltavoppdragsgiver.videregirdenuttrykkforhvilkesystemkrav oppgavenkrevdeogenbeskrivelseavsystemet. Dettedokumenteterdeltinnifølgendehoveddeler: Presentasjon Ombakgrunn Systembeskrivelseogkrav Logiskdatamodell Konklusjon 1

14 2.Kravspesifikasjon Innhold Forord...1 Innhold...2 Presentasjon...3 Ombakgrunnen...3 Systembeskrivelseogkrav...4 Oppdragsgiverskrav...4 Gradavfrihet...4 Brukerrollerogrettigheter...4 Språk...6 Kravtilindexside...6 Kravtilartikkelpanel,oppretteogredigereenartikkel...6 Kravtilnavigasjonspanelet...7 Kravtilbilder...7 Kravtilkategorier...8 Kravtiladministrasjon...8 Tekniskekrav...9 Kravtilkode...9 Sikkerhetskrav...9 Logiskdatamodell...10 Konklusjon

15 2.Kravspesifikasjon Presentasjon Vi er tre informasjonsteknologiustudenter som vår 2015 utfører hovedprosjekt hos Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi samarbeider med den digitale siden hos Arkivverket, Digitalarkivet. Disseervåroppdragsgiverforprosjektet,deroppgavengårutpåålagebrukergrensesnittet for en publiseringsløsning under for å oppretteartikler,leggetilbilderogvedlegg,taggingavinnholdetogbyggemenystrukturen. ApplikasjonenblirkaltTEXTOP,TextOperatorPanel. Ombakgrunnen Arkivverket har som oppgave å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialettilgjengeligforbruk,føretilsynmedarkivarbeidetistaten,fylkeskommuneneog kommunene, og bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Digitalarkivet, er Arkivverkets kanal og digitale utgave for å publisere digitalt arkivmateriale i bildeu, tekstu og databaseformat. Riksarkivet er i ferd med å fornye flere av sine nettbaserte tjenester. Ett av deres hovednettsteder, Digitalarkivet, er moden for fornyelse, og deres tjenester er delt inn i følgendeløsninger: igitalarkivet Detteerdagensløsning,og harforsidenogendelav menypunkteneien publiseringsløsning. et.no. SelveDigitalarkivetliggeriet MVCUrammeverk.Dette medførerunødvendige manuelleoperasjonerogen dårligbrukeropplevelse. o Oppgavenviskaljobbemed erenegenogforenklet publiseringsløsningder artiklerskalsenere publiseresunderdenne URL'en. Hensikten med denne applikasjonen er å kunne berike de ulike artikler i forhold til den konteksten brukeren står i, for å kunne få opp relatert bakgrunnsstoff for kildene, en mer interaktivforsideogkunnegibidragsyternemulighettilåadministrereomtalenavsitteget foretakidigitalarkivet. 3

16 2.Kravspesifikasjon Systembeskrivelseogkrav Kravspesifikasjonenbeskriverbetingelseneforprosjektetogskalkunneguidebådeutviklere ogoppdragsgivergjennomprosjektperioden.kravenetilfunksjonalitetogrammebetingelser er beskrevet i dette dokumentet. Hovedkravene er på forhånd bestemt av oppdragsgiver, menutviklerneharståttfritttilåkommemedinnspillogeventuelleendringeravprosjektet. Når sistnevnte har oppstått er de blitt godkjent og gjennomgått med prosjektleder hos Riksarkivet.Gruppenkanselvstyreogformeprosjektetisittegetregi,mendeterønskelig atetsamarbeidetmedoppdragsgiverforekommerdadettevilgibestresultatforalleparter. Prosjektetskalstartessometstudentprosjekt,medbasisfunksjonersomførsteprioritet.På et senere tidspunkt kan prosjektet suppleresmed ytterligere funksjonalitet, foreksempel kommentarer og automatiske ressursbokser. Oppgaven er ment som en pakke som skal implementeres i Digitalarkivets systemer og skal gjøres i Mako framework som en forlengelse til et program. Mako framework er et openusource applikasjonsrammeverk skrevetiphp,ogerinspirertavmvcudesignmønsteret. Riksarkivet vil utforme det grunnleggende programmet som skal inneholde header, bunntekst etc. iform av mockups. Med andre ord er det administrative grensesnittet som skallagesavstudentene. Oppdragsgivers+krav++ Gradavfrihet Følgende mockups som er gitt av oppdragsgiver skal anses som veiledende. Studentene står fritt til å foreslå andre/ bedre brukersystem. Men det vil være å foretrekkeatstudenteneharandreløsningerpåforhånd. StandardgrafiskdesigniBootstrapergodtnok.Deterikkenødvendigålageeteget design. Kravlistererabsolutte,menganskegenerelleogvilgimyefrihet. EventuelleavvikskalgjøresiforståelsemedprosjektledervedRiksarkivet. Datamodellenkanendresisamarbeidmedprosjektleder. Studenteneskalfinneenpassendeåpenkildekodesomtilsvarerkraveneisamarbeid medprosjektlederogutviklerehosriksarkivet. Brukerrollerogrettigheter Roller og tillatelser går hånd i hånd. Rollen er tildelt en pålogging, der tillatelsen er en egenskapavapplikasjonen. 4

17 2.Kravspesifikasjon Applikasjonenvilhafølgendefemtypertillatelser: 1.Bruker 2.Bidragsyter 3.Context*redaktør 4.Redaktør 5.Administrator Brukerekanhafiretyperroller: Rolle Beskrivelse Bruker Bidragsyter ContextUredaktør Redaktør Administrator Bruker Bidragsyter ContextU redaktør Redaktør AdminU istrator Allemeden registrertbruker kanredigere grunnleggende egenskapertilen artikkel,menikke se navigasjonsruten, endringskategorier osv.bruker bidragsyterkan ikkepublisere innhold.brukerhar ingenspesifikk rolle. Grunnleggende rettigheter,somå opprettenyeog redigeresinegen artikkel, menhartilgangtil adminuvisningmed navigasjonsruten. Lovtilåutføre redaksjoneltarbeid innenforen bestemtkontekst, detvilsi anmeldelseav bidrag,publisere, endrekategorierog rekkefølgenpå artiklerosv. Sammesom contexturedaktør, menforalle kontekster. x x x x x x x x x x Alletillatelser x x x x x 5

18 2.Kravspesifikasjon Språk Brukergrensesnittettilapplikasjonen(TEXTOP)skalhanorskogengelskversjon. SpråketsfunksjonalitetiMakoframework(i18n)skalværebrukt. Nøklerskalværepåengelsk. Kravtilindexside Gienoversikttilbrukereogmåteråkommeinnihverkontekst. Sombidragsyter,skaljegseenlisteoversammenhengersomjeghartilgangtil. Sombidragsyter,skaljeghaenlinkforåredigereartiklerforderespektive kontekstene. Somredaktør,skaljeghaenlinktilåredigerekontekster. Somredaktør,skaljeghaenlinkmedindikasjonpåhvormangenyebrukerbidrag somerklarforredaktørogdenspesifikkekonteksten. Somadministrator,skaljeghaenlinkforåoppretteennykontekst. Kravtilartikkelpanel,oppretteogredigereenartikkel Tilgangsrettigheteneerstigende,dvs.hvisenbidragsyterharvisserettigheter,vilcontextU redaktør,redaktørogadministratorogsåhadesammerettighetene. Somenbrukermedingentillatelserellerbidragsyter,skaljegbareværeistandtilå redigeremineegnebidrag. Sombruker,måjeghaenindikatorforåvisedetvalgtespråket. Sombruker,måjegkunneoversetteenartikkel. Sombruker,måjeghaenredaktørtilåredigeretekster. Sombruker,måjegseIDavenartikkelsomenlinktilnettstedet. Sombruker,måjegværeistandtilågienartikkelentittel. Sombruker,måjegværeistandtilåskriveforsideingress,ingressogbrødtekst. Sombruker,måjegværeistandtilåSet/for/anmeldelse(Tilgodkjenning). Somredaktør,måjeghaeneUpostnårenartikkelerSet/for/anmeldelse. Somenbrukermednødvendigetillatelsene,måjegværeistandtilåpublisereen artikkel. Somredaktør,måjegværeistandtilåsetteVis/på/Forside. Sombruker,måjegværeistandtilålagreendringer. Somenbrukermednødvendigetillatelsene,skaljegværeistandtilåvelgeen kategoriavenartikkel. Sombruker,skaljegværeistandtilålasteoppfiler. Sombruker,skaljegværeistandtilåseogåpnevedlagtefiler. Sombruker,skaljegværeistandtilåslettevedlagtefiler. Sombruker,skaljegværeistandtilålasteoppethovedbilde. Sombruker,skaljegseetminiatyrbildeavhovedbildet. Sombruker,skaljegsebildetekstenforhovedbildet. 6

19 2.Kravspesifikasjon Sombruker,skaljegværeistandtilåmerkeenartikkelbasertpåen referansetabellen. Somredaktør,skaljegværeistandtilåsletteenartikkel. Sombruker,skaljegværeistandtilåavbryteredigeringenavenartikkel. Sombruker,omjegnavigerermegbortfraenartikkelsomgjennomgårenredigering, skaljeghaenadvarsel,såjegkanbekrefteatjegvilforkasteellerikke. Sombruker,skaljegværeistandtilåsepubliseringsdato. Sombruker,skaljegværeistandtilåsenavnetpåbrukerensomopprettet artikkelen. Somredaktør,skaljegværeistandtilåendrepubliseringsdato. Somredaktør,skaljegværeistandtilåendrenavnetpåbidragsyteren. Somenbrukermednødvendigetillatelsene,skaljegværeistandtilåpublisereen annenversjon. Kravtilnavigasjonspanelet Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjeghaetpanelforåværeistandtilå navigereiinnholdetienkontekst. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjeghaenlinkforåskapenyttinnhold inavigasjonspanelet. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjegseforskjellpåikonerforhver innholdstype. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjegsehvilkeartiklersomikkeblir publisert. Somenbrukermedbidragsyterstillatelser,måjegsehvilkeartiklersomharen upublisertversjonnyereenndenpubliserteversjonen. Somenbrukermedredaktørstillatelser,måjegværeistandtilåkunneendreden kategorienavenartikkelvedådraogslippeinavigasjonspanelet. Somenbrukermedredaktørstillatelser,måjegværeistandtilåkunneendreden rekkefølgenienkategorivedådraogslippeinavigasjonspanelet. Somenbrukermedredaktørstillatelser,måjegværeistandtilåseenartikkelsatt somvis/på/forsidenirootunivåinavigasjonspanelet. Kravtilbilder Sombidragsyter,skaljegkunneklikkepåLaste/opp/bilde,oghaendialogforå håndterebildet. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåslippeinnetbildeiforhåndsvisningen. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilålasteoppetbilde. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåsettenavnpåfotograf. Sombidragsyter,skaljegsedenbrukerensomlastetoppbildet. Sombidragsyter,skaljegsebrukernårbildetbleopprettet. Sombidragsyter,skaljegsenavnetpåbildet. 7

20 2.Kravspesifikasjon Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåskriveenbildetekst. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåskriveenalternativteksttilbildet. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilåavbryteredigeringenutenålagre. Sombidragsyter,skaljegværeistandtilålagreoglukke. Kravtilkategorier Somredaktør,måjeghaendialogforåhåndterekategorier. Somredaktør,måjeghaetnavigasjonspanelforåværeistandtilåseognavigere kategoritreet. Somredaktør,måjegværeistandtilåendrerekkefølgenpåkategorienei navigasjonen. Somredaktør,måjegværeistandtilåendreordnetkategoriinavigasjonen. Somredaktør,måjegværeistandtilåvelgehvilketypekategorideter. Somredaktør,måjegværeistandtilåsettenavnetpåkategorien. Somredaktør,måjegværeistandtilåseogendreendringeravartikkelen. Somredaktør,måjegværeistandtilåsetteinnnettadressentilenkategoriavURLU typen. Somredaktør,måjegværeistandtilåoppretteennykategori. Somenredaktør,måjegværeistandtilårefereretilenartikkel. Somredaktør,måjegværeistandtilåavbryteoperasjonenavkategorien. Somredaktør,måjegværeistandtilålagreendringene. Somredaktør,måjegværeistandtilåsletteenkategorisomikkeharnoenrelatert kontekst. Kravtiladministrasjon DetteutseendetskalinnføresfraredigeringsknappellerNy/kontekstpåindex.Kun administratorerogredaktørerskalhatilgangtildennefunksjonaliteten. Somredaktør,måjegværeistandtilågikontekstenetnavn. Somredaktør,måjegværeistandtilåvelgetillattspråk. Somredaktør,måjegværeistandtilåendreinnstillingerisjekkboksene. Somredaktør,måjegværeistandtilåsettehvilkenbrukergruppesomkanbidratil hvilkenkontekst. Somredaktør,måjegværeistandtilåangihvilkebrukergruppersomskalvære context_editor. Somadministrator,måjegværeistandtilåsettehvilkendatabasetabellsomer relaterttilkonteksten. Somadministrator,måjegværeistandtilåangihvilkenkolonnesomskalvisesien rullegardinliste,såbidragsytereneffektivtkanrelatereenartikkeltilinnholdetien tabell. SomutviklersominstallererTEXTOP,måjegværeistandtilåsettehvilken brukergruppesomharadministratorrettigheter. 8

21 2.Kravspesifikasjon SomutviklersominstallererTEXTOP,måjegværeistandtilåsettehvilken brukergruppesomharsamletredaktørprivilegier. Tekniskekrav Applikasjonenskalutviklesvedhjelpavdisseutviklingsverktøyene: UTeknologier:MVCUrammeverketerMakoframework UDatabase:MySQL UUtviklingsprogram:Sublimeoglignende. UProgrammeringsspråk:PHP,HTML,jQueryogTwitterBootstrap UServer:NGINXUopen*sourceHTTPUserver Kravtilkode Allkodeogallekommentarerskalskrivespåengelsk,slikatdetblirenfellesstrukturhos utviklerne.kodingenforekommeretterfølgendestandarder: MVC,ModelView,Controller,skalbenyttessåkodingenblirmestmuligstrukturert. Meddettefårvietekstralag,etdata/access/lag,DAL.Dettebrukesslikatdetblir strukturert. Kodenstruktureresslikatdenenkeltkanendresogevt.utvidesmednye funksjonaliteterforsenerebrukhosoppdragsgiver. Sikkerhetskrav FølgendesikkerhetskravstillerRiksarkivettilTEXTOPsomskalbenyttederesapplikasjon: Kjøresoverhttps. Som studentprosjekt utvikles det en pakke som skal inkluderes i deres systemer, og dermed er sikkerhetskravnoeoppdragsgiverselvtarhøydefor,slikatdetblirtilpassetdereskravisystemet. Men som studentprosjekt tar vi høyde for hva brukergrensesnittet skal vise i forhold til hvilke rettigheterbrukerefårtildeltavadministratorer. 9

22 2.Kravspesifikasjon Logisk+datamodell Den logiske datamodellen var på forhånd ferdig utviklet fra oppdragsgiver. Det er grunnu murenidennemodellendetskalopparbeidesmot. 10

23 2.Kravspesifikasjon Konklusjon Kravspesifikasjonenharspiltensentralrolleforossdaviopparbeidetprosjektetsrammerog omfang. Disse rammene var definert på en måte som gjorde utviklingen av applikasjonen mulig,fleksibelogtilpasningsdyktig.veddissekravene,fikkvietgodtgrunnlagforhvasom skulle arbeides med, og kravspesifikasjonen ble fulgt til punkt og prikke under utviklingen, samtidigsomoppdragsgivervarsikretetgodtproduktvedprosjektslutt. 11

24

25 3.Prosessrapport 3.Prosessrapport Forord Prosessrapportenerutarbeidetiforbindelsemedhovedprosjektvåren2015vedHøgskoleni OsloogAkershus.IdennerapportenvilvibeskriveprosessenbakutviklingenavpubliseringsC systemet(textop,textoperatorpanel)fordigitalarkivet. Dennerapportenerdeltinnifølgendehoveddeler: Planleggingsfasen Arbeidsteknikker/arbeidsforhold Verktøy Utviklingsprosess Kravspesifikasjonenogdensrolle Avsluttendedel Vedlegg 1

26 3.Prosessrapport Innhold Forord...1 Innhold...2 Planlegging...4 Prosjektstart...4 Prosjektstyringsdokumenter...4 Milepælsplan...4 Fremtidsplanogmøtelogger...5 Risikoplan...5 Arbeidsteknikker...7 Kommunikasjonmedveilederogoppdragsgiver...7 Smidigutvikling...8 Arbeidsforhold...9 Verktøy...9 Versjonskontroll...9 Utviklingsverktøy...10 Fildeling...10 Kommunikasjonsverktøy...10 Utviklingogweb...10 Rammeverk...11 Programmeringsspråk...12 Server...12 Dokumentasjonogbackup...12 Utviklingsprosessen...12 Oppstartsfase...13 Datainnsamling...13 Målgruppeogbehov...13 Kravspesifikasjonenogdensrolle...14 Hvablegjortavendringer...14 Oppfyllelseavkrav...14 Avsluttendedel...14 Samarbeidigruppen...14 Egetutbytte...15 Utbytte/fremtidavprodukt...15 Oppdragsgiversord...15 Referanser/kilder...16 Vedlegg

27 3.Prosessrapport Vedlegg1.GanttCskjemaCFremtidsplan...17 Vedlegg2.Oppdragsgiversord

28 3.Prosessrapport Planlegging I dette kapitlet tar vi for oss planleggingen av prosjektet, tanker i prosjektstarten og ulike målviharhattforprosjektperioden. Prosjektstart* Gruppenblestartetpåbakgrunnavtidligeregoderfaringmedsammensetningenogdetble raskt avklart at også dette prosjektet skulle gjennomføres av disse deltakerne/oss tre. Det førstegruppemøtetbleavholdtalleredeioktober2014hvordetbledannetenoversiktover tema for prosjektet samt diskutert oppdragsgiver. Ettersom ett av gruppemedlemmene haddeenbekjenthositavdelingeniarkivverketvardetnaturligådiskutereomdettekunne være aktuelt. Ettersom gruppemedlemmene var kjent med Riksarkivet og Digitalarkivet forelådetalleredeeninteresseforfagfeltet,ogdetvarklartatakkuratdettefagfeltetvar aktuelt. Gruppen melte tidlig sin interesse til vedkommende hos Digitalarkivet og tilbakemeldingen var utelukkende positiv. Et aktuelt oppdrag ble presentert per mail av oppdragsgiver og det ble gitt en innføring i funksjonalitet og brukergrensesnittet som systemet skulle ha. På det første møtet sammen ble det presentert en oversikt over databaseogmockupstilsystemetsomskullelages.ettersomgruppenhaddeklarinteresse fortemaenesomvarpresentertbleetsamarbeidinnledet,ogdermedbledigtalarkivetvår oppdragsgiver. Prosjektstyringsdokumenter Milepælsplan Allerede under forprosjektrapporten ble det dannet en milepælsplan. Denne inkluderte de viktigstedelmålenesomvaransettforåkunneskapeengodflytgjennomprosjektetogsom samtidig være motiverende gjennom prosessen. Milepælsplanen ble i stor grad fulgt og oppfylt.herunderpresentert: 08.februar2015ferdigtestingavdomenemodell 22.mars2015ferdigmedåimplementerelogisklag 30.mars2015ferdigmedåimplementerecontrollere 11.mai2015ferdigbrukergrensesnitt 26.mai2015kl.12.00innleveringprosjektrapport 08.C11.juni2015presentasjonavprosjekt. 4

29 3.Prosessrapport Fremtidsplanogmøtelogger Itilleggtilmilepælsplanen,bledetogsådannetenfremtidsplanietganttCskjema(se$figur$ 3.1).Dennefremtidsplanenbledannetutiframilepælenevihaddesattoss,menblepånoen punkterendretunderveisforåtilpassedenbestnok,ettersomvimedtidenfikkmerinnblikk iprosjektet.dennegavossenoversiktoverhvorviburdebefinneosspåhvilkettidspunkt. Figur3.1:Gantt?skjema Forstørrebilde,sevedlegg1 Dettebleansettsometgodtverktøyibådeplanleggingogvidereutførelseavprosjektet. Gjennom hele prosjektperioden er det også ført møtelogger som dokumenterer alle møtenebådeinterntigruppenogogsåmellomgruppenogoppdragsgiver.hererdetnotert om hva som har blitt utført og hva som eventuelt ble besluttet i korthet. Møteloggen er derfor ansett som en enkel måte for å se hva som er blitt uført til enhver tid og også eventuellebeslutningersomblegjortdersomdetskulleværeaktueltågåtilbakeforåsepå utført arbeid. Møteloggene kan finnes på prosjektsiden vår i HTMLCformat under menyen Dagbok. Risikoplan Enrisikoplanbleopprettetogdeninneholderhendelseroguforutsettetingsomkanoppstå underprosjektperioden. Rangeringenernummerert,ogbeskriverfølgende: Beregningavsannsynlighetenforenhendelseerrangertfratallet1til4somutdypetunder: 1:ikkesannsynlig 2:mindresannsynlig 3:sannsynlig 4:sværtsannsynlig 5

30 3.Prosessrapport Beregning av konsekvensen av arbeidsprosessen dersom en hendelse oppstår er rangert tallet1til4somutdypetunder: 6 1:ikkealvorlig 2:alvorlig 3:kritisk 4:sværtkritisk Kolonnen for risikofaktoren viser om det er sannsynlig at hendelsen oppstår. Dette er summen av sannsynlighet og konsekvens, som danner grunnlaget for den helhetlige risikoen. 1C3:litenrisiko(grønn) 4C5:middelsrisiko(gul) 6C8:storrisiko(rød) Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Sykdom Manglendeoppmøte Konfliktigruppen Ikkeholdeavtaler Tapavdata Tidsmangel Tekniskeproblemer Misforståelsermedoppdragsgiver Sykdom$ Faren for sykdom der et gruppemedlem ikke kan bidra over en lengre periode er alltid til stede.menomtogruppemedlemmerblirsyke,vildettefåenmiddelsrisikosomkansvekke gruppencovercencperiode. Tiltak:KontaktviaSkype,telefonogFacebook.Fordeleoppgaver. Manglende$oppmøte$ Manglendeoppmøtesvekkerhelearbeidsprosessenunderprosjektperioden,ogkanføretil atarbeidblirlagtoverpåandre,utenatdetvarplanlagt. Tiltak:Minkendetilstedeværelse,vilføretilutkastelsefragruppen. Konfliktigruppen$ Konflikterigruppenkanoppstådersommedlemmeneharforskjelligoppfatningogmeninger omoppgavenogarbeidsprosess. Tiltak:Kommetilenenighetderalleparterfølersegrettferdigbehandletomenkonflikt skulleoppstå.

31 3.Prosessrapport Ikkeholdeavtaler$ Omavtalerikkeholdes,vildetfåenkonsekvensovenforhelegruppen,ogkonflikterkan oppstå. Tiltak:Ikketillateatdetbliretgjentakendeproblem,truemedutkastelse. Tapavdata$ Omtapavdataoppstår,vildettefåstorekonsekvenserforgruppen.Dettevilsvekke arbeidet,elleriverstefallstarteprosjektetpånytt. Tiltak:Alltidlagreogtabackupfleresteder.BrukeGithubogDropbox. Tidsmangel$ Prosjektetkanbliforomfattendeutifradetviharplanlagt,ogvikansitteigjenmedmye arbeidmotslutten. Tiltak:Omfordelearbeidsoppgaver,omprioritereogdeleravprosjektetkantasheltut, avslutteshelt,ellerminkes. Tekniskeproblemer$ Rammeverksomblirbrukt,kanhindrefremdriftiarbeidsprosessen,detsammekansamt dårligmaskinvarehosgruppemedlemmene. Tiltak:Brukekorrektutstyrogprogramvare. Misforståelsemedoppdragsgiver Ulikoppfatningavarbeidsmetode,forventningtilarbeidkanværeforskjellig. Tiltak:Holdetettdialogmedoppdragsgiver,samtopptreprofesjonelt. Arbeidsteknikker I dette kapitlet blir det utdypet hvilke arbeidsteknikker som er benyttet gjennom prosjektc perioden.herunderhvaslagskommunikasjonviharbrukt,hvilkeutviklingsteknikkeroghva slagsarbeidsforholddetharvært. Kommunikasjon*med*veileder*og*oppdragsgiver* Kommunikasjon med veileder og oppdragsgiver ser vi på som svært god under prosjektc perioden.kommunikasjonenmedoppdragsgiverharfungertpåenprofesjonellmåte,enteni møtemedoppdragsgiverellerspørsmålvedrørendeapplikasjonogutvikling.oppdragsgiver har også fungert som en veileder for oss og for selve applikasjon. Kommunikasjonenmed veilederfrahioa,michaelpreminger,varmestutbredtioppstartcogiavslutningsperioden. Denneveiledningenhaddefokuspåselveprosjektetsomenhelhet,sliksomprosjektstyring ograpporter,ogikkeselveutviklingen.kommunikasjonenmedveiledereransettsomsvært bra da veileder har holdt seg oppdatert gjennom arbeidsprosessen ved å følge med på 7

32 3.Prosessrapport møtelogger og å ha tilgang til dokumenter. Han har også vært tilgjengelig for å besvare spørsmålogmøttopppåeventuelleønskedemøterfragruppensside. Smidig*utvikling* Utviklingsteknikken vi har brukt, er smidig$ utvikling. Dette prosjektet er ansett som smidig$ utviklingsteknikk fordi vi står mer fritt i arbeidsformen. Og ettersom punktene i prosjektet mest sannsynlig ville endre seg underveis, var denne arbeidsformen rett for oss. Sammen medscrum,kanbanogfossefallsmetodenerdenneutviklingsmetodenetavdemestkjente utviklingsteknikkeneisystemutvikling. Detsomgjenspeilersegforosssomgruppeogdensmidigeutviklingen,eroppgaversom: (ref:$blog.kjempekjekt)$ Kravanalyse og kundekontakt: Hele tiden jobbe med å forsøke å forstå behovet til kunden.ivårsammenhengerkundenansettsomoppdragsgiver. Prosjektplanlegging: Å hele tiden tenke smart i forhold til hva neste steg optimalt settbørvære.altsåsetteoppengodfremtidsplan,samthamilepæler. Design og arkitektur: Å hele tiden tenke på hvordan løsningen bør designes for å væremestmuligfleksibel.altsåtilfredsstilledigitalarkivetsbehovmestmulig. Prosjektstyring: Å hele tiden kommunisere med alle andre teammedlemmer om endringenesomskjer.altsåhagodkommunikasjoninnadigruppen,medveilederog oppdragsgiver. Implementasjon: Å hele tiden tilføre verdi gjennom å kode løsningen med så høy kvalitetsommulig.altsåtilfredsstilledigitalarkivetsbehovmestmulig. Quality Assurance: Å hele tiden tenke kritisk og teste løsningen så effektivt som mulig. SamtidigkanvisiatviharværtinnomScrumCteknikkeninnenfordensmidigeutviklingen.Vi har gjennom prosjektperioden jobbet i forskjellige faser, eller i ulike sprintere, fra start til slutt:(ref:$prosjektveiviseren)$ $ KonseptCidé,behov,mål.Herdefinerervifunksjonellekravsammenmedoppdragsgiver. PlanleggeCstyringsunderlag.Herhaddevifokuspååetablerestyringsunderlagetfor prosjektet. Hvem skulle være talsmann innad i gruppen? Hvordan skulle dette prosjektetdannegodeverdier? GjennomføreCgjennomføringsfaser.Frastartfasenavprosjektetopparbeidetviflere styringsdokumenter (finnes på prosjektsiden). Dette hjalp oss på veien under prosjektperioden pga. strategier og prosjektets rolle var utarbeidet i allerede planleggingsfasen. Avslutte C overlevering, evaluering. Her ble klargjøring av prosjektet fullført. Var i standtilåavslutteprosjektet. 8

3. Prosessrapport. Forord

3. Prosessrapport. Forord 3. Prosessrapport Forord Prosessrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne rapporten vil vi beskrive prosessen bak utviklingen av publiserings-

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Produktrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 2 Produktdokumentasjon... 2 3 Beskrivelse av mobilapplikasjonen...

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2007

Hovedprosjekt våren 2007 Hovedprosjekt våren 2007 Bachelorstudiet i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo Dokument Kravspesifikasjon Prosjekttittel: Telepower Prosjektnummer: 07-06 Oppgave: Redesign av Telepower - en GSM/GPRS/SMS

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 27

Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 27 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 27 Christer Erik Bang Kristoffer Gard Osen Trym Skilleås Daniel Aleksander Thoresen s198737 s198754 s198764 s198731 Innhold 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppen..........................................

Detaljer

Pedagogisk mappe Brukermanual

Pedagogisk mappe Brukermanual Pedagogisk mappe UIT Norges Arktiske Universitet Brukermanual Publisering mappe på nett http://pedagogiskmappe.uit.no 1 Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi CONTENTS INTRODUKSJON

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Håkon Bogsrud Anders Høye Karlsen Alexander Borgen Saxevik Bacheloroppgave vår 2012 IT-støttet bedriftsutvikling Oppgavenummer:

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

CharityDoctors. Prosessrapport

CharityDoctors. Prosessrapport CharityDoctors 1. FORORD Beskrivelse i denne rapporten tar for seg hvordan prosjektet har vært utviklet i hele prosjekt perioden. Her forklarer vi hvordan prosessen har vært og begrunnelser for de valgene

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Mobil rapportering for Android og ios PROSESSRAPPORT. Deviations and Reporting

Mobil rapportering for Android og ios PROSESSRAPPORT. Deviations and Reporting Mobil rapportering for Android og ios PROSESSRAPPORT Deviations and Reporting FORORD Vi ønsker å takke vår veileder Simen Hasselknippe for veldig god veiledning gjennom hele prosjektet, resultatet hadde

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Entobutikk FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02

Entobutikk FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02 FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON 03 SAMMENDRAG 04 BEDRIFT 05 Om bedriften 05 Dagens situasjon 05 MÅL OG RAMMEBETINGELSER 06 Funksjonalitet

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer