INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 05

2 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning Banene Pengefyten Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken som be norsk stjerne 21 Resutatregnskap Baanse Finansie informasjon 24 Noter 25 Revisors rapport 30 The Best resuts ever fra start ti må 32 Norsk Rikstoto Teefon: Teefaks: E-post: Internett: SAMMENSTILLING Hestesporten totat Totaisatoromsetning totat, mkr.: Anta øpsdager: Anta startende hester (norskregistrerte): Overføringer ti aktive, hestenetto : 244,2 207,9 194,4 223,2 Overføringer ti formået totat: 481,7 458,1 410,5 435,4 Norsk Rikstoto Resutat etter disposisjoner, mkr.: 49,3 21,1 8,3 0,0 Totaisatorspi totat (prosentvis endring): 6,0 % 8,7 % -2,6 % -5,6 % Spi utenfor bane (prosentvis endring): 6,7 % 10,8 % -0,9 % -3,9 % Spi på bane (prosentvis endring): - 0,1 % - 7,6 % - 13,9 % - 15,6 % Hestesportens bruk av penger (i prosent) Premier ti spierne: 65,5 65,6 66,5 66,6 Provisjoner: 5,8 5,9 5,9 6,1 Statsavgift: 3,7 3,7 3,7 3,7 Driftskostnader: 12,4 13,2 12,6 11,8 Avskrivning og finans: 1,9 2,5 2,8 3,2 Premier ti hesteeierne: 8,8 7,9 8,1 9,0 Brutto resutat: 1,9 1,2 0,4-0,4 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Det beste noensinne AD HAR ORDET 2005 be på ae måter et oppøftende år for Norsk Rikstoto. Omsetningen økte fra 2622 miioner kroner i 2004 ti 2792 miioner i 2005 en økning på mer enn seks prosent. En økning på 170 miioner kroner i et stadig tøffere spiemarked, anser vi som svært tifredsstiende. De siste årene har V75 befestet sin posisjon som okomotivet i norsk hestesport. Det var V75 som dro det absoutt tyngste asset også i Godt hjupet av en stadig større bonuspott, Jokerpotten, kapret V75 stadig fere nye spiere. For det er et gedeig faktum at Norsk Rikstotos omsetningsøkning i 2005 stammer nær sagt i sin hehet fra nye spiere. V75 be på aes epper 25. juni. Da vant en spier fra Stavanger rekordsummen kroner i V75 tidenes utbetaing i et norsk pengespi. Det hersket et enormt medietrykk rundt denne gevinsten, og det var samtidig med på å vise hvor fascinerende V75 egentig er: De to største favorittene, Mr. Commissioner og Mørtvedt Jerked, vant begge i den aktuee rekordomgangen, men ikeve var det bare en eneste bong som ti sutt stod igjen med ae syv riktig markert be i det store og hee et jubeår også i øpsbanen. For første gang på 17 år be det hjemmeseier i Oso Grand Prix, og Steinager fugte opp ved også å vinne Eitoppet på Sovaa og Copenhagen Cup i København. De sportsige fremgangene har mye å si for investeringsysten i hestesporten, og de har også svært mye å si for interessen fra media. Norsk Rikstotos resutat for 2005 endte på rekordstore 49,3 miioner kroner. Ikke bare omsetningsrekorden bidro ti dette: Som føge av at V75 gjorde det så bra, fikk dette en ekstra positiv innvirkning på resutatet, siden V75 er spiet med størst dekningsbidrag. Samarbeidet med våre naboer Sverige og Danmark be ytterigere utvidet i Dette er en svært viktig strategi for Norsk Rikstoto i årene som kommer; å skape sterke aianser med våre nærmeste partnere for å skape attraktive spiprodukter, som kan stå imot den stadig tøffere konkurransen fra utenandske bookmakere og fra andre tunge aktører i det norske spiemarkedet. Kampen om kundene er knahard, og Norsk Rikstoto må hee tiden jobbe systematisk og aktivt for å være i forkant av den teknoogiske utvikingen og for hee tiden å kunne tiby attraktive spi for en stadig større kundemasse. Norsk Rikstoto har nå en egenkapita på 78,9 miioner kroner. Dette er tifredsstiende, men samtidig er det svært viktig at stiftesen har økonomiske musker ti å møte de tøffe utfordringene som igger foran oss. Norsk Rikstoto har i øpet av 2005 sogt sin eierpost i produksjonsseskapet Digita Vision. Seskapet var eid av Det Norske Travseskap, Norsk Rikstoto, samt noen Digita Vision-ansatte i feesskap, men be i jui sogt ti svenske Prisma Outside Broadcast AB for 53,5 miioner kroner. Norsk Rikstotos ande av saget utgjorde drøyt 22 miioner kroner. I apri 2005 be det kart at myndighetene satte foten ned for et nærmere samarbeid med Norske Spi. De formee sammensåingspanene be såedes kanseert, men Norsk Rikstoto vi fortsatt ha en operatør-/distributøravtae med Norske Spi. Arne Herberg Administrerende direktør

4 STYRETS BERETNING 2005 Norsk Rikstoto har geden av å se tibake på det økonomisk beste året i stiftesens historie. Omsetningen økte ti et rekordnivå på kroner, og Norsk Rikstotos overskudd endte på kroner, hvorav overskuddet av driften utgjorde kroner og resten var gevinst ved sag av aksjene i Digita Vision AS. Norsk Rikstoto har sitt hovedsete i Oso, og har sine kontorokaer i Hestesporten Hus, Bjerke Travbane, Trondheimsveien 273. Markedet Også i 2005 var det V75-produktet som be det økonomiske okomotivet for norsk hestesport. V75 stod for en omsetningsøkning på 122 miioner kroner eer 14,9 prosent. De siste årene har V75 vært det prioriterte hestespiet når det gjeder markedsinnsats. Denne satsingen har gitt resutater. Omsetningen på V75-produktet har i perioden fra 2002 ti 2005 økt fra 517 miioner kroner ti 942 miioner kroner. Like viktig er det at anta kunder i samme periode har bitt vesentig fere. Norsk Rikstoto regner med at rundt nordmenn spite på hest i øpet av Nesten hee omsetningsøkningen skydtes spi fra nye kunder. Mye av årsaken ti denne veksten forkares ved økt markedsføring. Den økte interessen for V75 fikk også en positiv effekt for de øvrige spiene. Fere av produktene snudde en nedadgående trend. Spi på nett Spi på nett har økt vesentig i øpet av Den generee veksten i markedet er i stor grad knyttet ti konkurrerende produkter tibudt av utenandske spiaktører. Dette er et ureguert marked som konkurrerer om de samme kundene som Norsk Rikstoto. Styret prioriterer høyt å møte denne konkurransen, og vi gjøre det i tett diaog med sentrae myndigheter. Som én av to konsesjonshavere på spi i Norge, er det viktig at myndighetene gjennom konsesjonen gir rammebetingeser som gjør Norsk Rikstoto best muig i stand ti å møte disse markedsutfordringene. Distribusjon Norsk Rikstoto er, og ska være, i tet innenfor den teknoogiske utvikingen på spimarkedet. Stiftesen var tidig ute med hestespi på Internett og etaberingen av TV-kanaen Rikstoto Direkte. Nye distribusjonskanaer er på vei ti å få fotfeste. Spi på Lyntoto via mobiteefon har aerede eksistert i et par år. Nå er tjenesten utviket videre sik at kundene også kan få kjøpt egenutfyte bonger via mobiteefonen. Norsk Rikstoto har fortsatt som må å ha et bredt kommisjonærnett. Ved årsskiftet var det rundt 1300 kommisjonærer rundt om i andet. I tiegg kan det kjøpes spi på Lyntoto hos ICA-kjeden. Produktutviking og markedsføring Det er viktig å kunne tiby produkter som er tipasset hver enket kundegruppe. Norsk Rikstoto jobber kontinuerig med å utvike nye produkter som tar vare på eksisterende og kan generere nye kunder, og føre ti ytterigere omsetningsøkning. Lyntoto har vist at ykkesegmentet kjøper hestespi om budskapet er kart og potten stor nok. Dette er en kundegruppe der det er avgjørende å være tett på og å være synig. Omorganisering I 2004 besuttet Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub å omdanne Norsk Rikstoto ti et aksjeseskap eid av de to sportsorganisasjonene. Besutningen bygde på en forretningsmode som forutsatte skattefritak på ik inje med Norsk Tipping. Finansdepartementet avso imidertid søknaden om skattefritak og henviste ti at en eventue ny forretningsmode måtte finne sin form innenfor gjedende over og reger. Det be nedsatt en arbeidsgruppe edet av styreeder i Norsk Rikstoto for å se på aternative øsninger. Det endeige resutatet fra arbeidsgruppen foreå ikke ved utgangen av Styret i Norsk Rikstoto vi imidertid kontinuerig jobbe for at det samede forretningssystemet i hestesporten ti enhver tid fungerer optimat i forhod ti de utfordringene organisasjonen står overfor. Formået Norsk Rikstoto er en idee organisasjon som har som formå å støtte og utvike hestehodet i Norge ikke bare for sport og fritid, men også i kuratorisk sammenheng. I tiegg danner hestehodet i Norge et grunnag for en ikke ubetydeeig direkte og indirekte syssesetting. Vi oppfatter at det er bred tverrpoitisk enighet om Norsk Rikstotos samfunnsfunksjon i denne sammenhengen. Norsk trav- og gaoppsport betaer totaisatoravgift ti staten, som årig fastsettes ved kongeig resousjon. For 2005 utgjorde den fiskae avgiften ti staten 103 miioner kroner. I tiegg har Norsk Rikstoto foretatt føgende overføringer ti norsk hestehod: Norsk Hestesenter: V75 og storøpspremier: Transporttiskudd: Det Norske Travseskap: Norsk Jockeykub: Bidrag ti avskrivning, finans og oppgradering av driftsseskapene: Sum overføringer: Av overføringene ti Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub gikk henhodsvis 27,2 miioner kroner og 8,5 miioner kroner ti hestesportens aktive i form av premier og bidrag. Trav- og gaopparrangementene, som er grunnag for hestespiet, gjennomføres av 12 baner organisert som egne driftsseskaper. Utbetate provisjoner fra Norsk Rikstoto ti driftsseskapene utgjorde i kroner. Disse provisjonene har gått ti å dekke driftsseskapenes kostnader ti arrangement, premier og dagig drift. Provisjoner ti driftsseskapene utbetaes på grunnag av faktisk omsetning og ikke budsjetta. Ordningen be innført i 2003, og har bitt videreført siden. Den gir stiftesen nødvendig sikkerhet ved svingninger i omsetningen. Prinsippet videreføres i Mijø, ansatte og arbeidsmijø Virksomhetens art medfører ikke forurensing eer utsipp som kan være ti skade for det ytre mijø. Det har ikke bitt rapportert om avorige arbeidsuhe eer uykker som har resutert i store materiee skader eer personskader i året som har gått. Arbeidsmijøet i Norsk Rikstoto betraktes som godt. Sykefraværet i 2005 var på 548 dager noe som utgjør 3,32 prosent av den totae arbeidstiden. Gjennomsnittig anta ansatte i øpet av regnskapsåret har

5 Asbjørn Meha hadde en ny fott sesong som kusk. Han vant NM for travtrenere på Leangen, og han var fast makker for både Moe Odin (over) og Derby-vinner Mørtvedt Jerkad, begge bant Norges desidert beste kadbodshester.

6 STYRETS BERETNING 2005 vært 75. Av disse er 23 årsverk kvinner. Kvinneandeen i arbeidsstokken har økt de siste årene. Norsk Rikstoto praktiserer fu ikestiing og tistreber at begge kjønn er representert innenfor de uike deene av virksomheten. Stiftesen egger ti rette for kurs og etterutdanning. Årsregnskapet 2005 Det regnskapsmessige overskuddet før overføringer ti formået be kroner. Det be overført kroner ti formået. Styret foresår at overskuddet i sin hehet egges ti egenkapitaen. De av det gode resutatet skydes at Norsk Rikstoto sogte sin eierande i produksjonsseskapet Digita Vision for kroner, med en gevinst på kroner. Den frie egenkapitaen pr utgjorde kroner. Egenkapitasituasjonen i Norsk Rikstoto har i øpet av de to siste årene utviket seg svært positivt. Norsk Rikstotos resutatgrad (resutat i prosent av omsetning) er ikeve meget av, og kun små negative endringer i markedssituasjonen kan få store konsekvenser for resutatet og overføringene ti formået. Det er derfor gedeig at norsk hestesport de siste årene har maktet å bygge opp en reservekapita som bidrar ti å skape forutsigbarhet og kontinuitet i forhod ti overføringer ti formået. Etaberingen av et reservekapitafond i Norsk Rikstoto er også i samsvar med forutsetningene for konsesjonen for spivirksomhet gitt av myndighetene. Resutat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og ikviditet Omsetningen i seskapet økte fra 2 622,9 miioner kroner i 2004 ti 2 781,0 miioner kroner i Årsresutatet økte fra 21,1 miioner kroner i 2004 ti 49,3 miioner kroner i Effektivisering av driften og kostnadsreduserende titak har gjort at 2005 var et økonomisk tifredsstiende år. Samet kontantstrøm fra operasjonee aktiviteter i seskapet var på 51,1 miioner kroner. Driftsresutatet for seskapet var på 167,7 miioner kroner. Differansen skydes i hovedsak overføringer ti formået. De samede investeringene i seskapet i 2005 var 43,1 miioner kroner. Av årets investeringer har 22,1 miioner kroner medgått ti nytt hestedatasystem, og 13,8 miioner kroner i produktutviking. Seskapets ikviditetsbehodning var 106,2 miioner kroner pr Seskapets evne ti egenfinansiering av investeringer er god. Seskapets kortsiktige gjed utgjorde pr ,5 prosent av samet gjed i seskapet, sammenignet med 62,5 prosent pr Seskapets finansiee stiing er god, og kan pr nedbetae kortsiktig gjed ved hjep av sine mest ikvide mider (omøpsmider vareager). Totakapitaen var ved utgangen av året 243,1 miioner kroner, sammenignet med 192,2 miioner kroner året før. Egenkapitaandeen pr var 32,5 prosent, sammenignet med 15,4 prosent pr Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bide av Stiftesen Norsk Rikstotos eiendeer og gjed, finansiee stiing og resutat. Finansie risiko Seskapets finansiee risiko er minima. Det er svært iten aktivitet mot utand og fremmede vautaer. Det er kun innen internasjonat spi som vi er projisert for vautasvingninger. Seskapets ån er i norske kroner. Seskapets poitikk er at det ska føges nøye med i utvikingen i rentemarkedet, for eventuet å vurdere bundet rente på angsiktige ån. Det vi ikke få avorige føger for seskapet om ånerenten stiger betydeig. Seskapets kredittrisiko er svært begrenset, da seskapet ikke har noen dominerende kunder. Likviditetsrisikoen anses for begrenset. Revisjon Revisjonen av regnskapet er utført av revisjonsseskapet PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor, Knut Oav Berg. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er ti stede, og årsregnskapet egges fram under denne forutsetningen. Utsiktene fremover Det generee markedet for spi i Norge hadde i 2005 en betydeig vekst. Det er grunn ti å tro at veksten vi fortsette med muigheter for fortsatt vekst også for Norsk Rikstoto. Økt konkurranse gjør at Norsk Rikstoto må bi enda tydeigere i markedet og drive kontinuerig produktutviking for å gi kunden de produktene de vi ha. Det er panagt økt markedsføring og introduksjon av nye spiprodukter også i I tiegg vi det bi satset på fere distribusjonskanaer for våre produkter. Å spie V75, V65 og Dagens Dobbe i nærbutikken er en muighet som bir mer tigjengig i I tiegg vi Rikstoto Direkte bi distribuert som tjeneste også via mobiteefon. Spimarkedet er i stor forandring nasjonat og internasjonat, og vi kreve at Norsk Rikstoto videreutviker samarbeidet med sentrae myndigheter. Samtidig er det viktig at diaog og samarbeid med nasjonae og internasjonae markedsaktører videreutvikes. Styret forventer et positivt resutat for Norsk Rikstoto også i 2006.

7 Jetstie og Geir Vegard Gundersen ekte hjem Norsk Trav-Derby. Den vakre sønnen ti Coktai Jet seier opp som en av arvtagerne ti Steinager.

8 BANENE 2005 Anta baner med totaisatorspi var i 2005 eeve travbaner og én gaoppbane. Banenes totae inntekter be i 2005 økt med 7,2 prosent. Premier ti de aktive i sporten har høyest prioritet. I 2005 økte premiene med 15,0 prosent mot fjoråret. Endring Resutat banene: NOKX NOKX000 % Inntekt: Fra NR provisjoner ,0 % Fra NR bidrag avskrivning og finans Andre inntekter ,0 % Sum ,2 % Kostnad: Driftskostnader ,7 % Premier ,0 % Avskrivning og finans ,1 % Skatt ,3 % Sum ,6 % Resutat etter skatt Den viktigste inntektskiden for banene er provisjon fra NR av at hestespi i regionen. I tiegg gir NR et bidrag som ska dekke avskrivninger og finans av titak iverksatt før Banespi Eget banespi har i 2005 vært stabit i forhod ti Bjerke og Øvrevo kunne vise ti økt spi på egen bane. Banespiet har hatt føgende utviking: Hvem var best, eget banespi 1. Bjerke ,5 % 2. Øvrevo ,4 % 3. Sørandet ,8 % 4. Biri ,4 % 5. Forus ,4 % 6. Drammen ,3 % 7. Kosterskogen ,0 % 8. Bergen ,0 % 9. Jarsberg ,6 % 10. Leangen ,8 % 11. Momarken ,8 % 12. Totonor ,4 % Regionspi De tov totaisatorbanene hadde i 2005 inntekter fra NR på at hestespi i sin region (omfatter de kommisjonærene som igger i regionen, spi fra egen øpsbane og spi på Internett). Sagsoppføging mot kommisjonærene er den enkete øpsbanes ansvar, men i samarbeid med NR vedrørende andsdekkende titak og kampanjer. Rangering av banene etter spiutviking Det totae spiet i andet oppviser stor variasjon. Det var kun region Sørandet og Øvrevo som hadde en svak reduksjon i Denne omsetningen omfatter at spi i regionen, kommisjonærspi, Internettspi og spi på egen bane. En rangering av regionene etter prosentvis endring i spiet i 2005 gir føgende resutater: Rangering etter regionsomsetning 1. Forus ,3 % 2. Totonor ,6 % 3. Bjerke ,7 % 4. Leangen ,1 % 5. Bergen ,4 % 6. Momarken ,9 % 7. Kosterskogen ,3 % 8. Biri ,0 % 9. Drammen ,2 % 10. Jarsberg ,0 % 11. Sørandet ,5 % 12. Øvrevo ,4 %

9 BANENE 2005 Utvikingen i 2005 etter spieprodukter og spiested gir føgende ta: Omsetning 2005 NOKX000 Anta øpsdager Baneomsetning totat Omsetning i V75 V5/V65 DD V/P/Tr/Duo BANESPILL Bjerke Øvrevo Momarken Biri Drammen Jarsberg Kosterskogen Sørandet Forus Bergen Leangen Totonor Sum banespi Kommisjonærspi og spi på Internett Totat spi Investeringer I 2005 be det investert 43,1 miioner kroner, mot 22,4 miioner kroner i Investering i nytt hestedatasystem er ånefinansiert. NRs investeringer i 2005 er fordet på føgende poster: Investeringer: NOKX000 Bier 735 Programvare 705 PC og datautstyr 562 Kontorinventar 23 Datautstyr spiesystem Tekniske instaasjoner 852 Produktutviking Nytt hestedatasystem Sum

10 PENGEFLYTEN 2005 Kommisjonæromsetning 2 093,6 mi. kr Internettspi 424,3 mi. kr Totaomsetning 2 781,0 mi. kr Baneomsetning 263,1 mi. kr Skatter og avgifter ti staten 103,9 mi. kr Ti sporten 855,2 mi. kr Øvrige inntekter 44,6 mi. kr NORSK R 10 Renter og avskrivninger 30,4 mi. kr Kostnader for spi 360,7 mi. kr

11 PENGEFLYTEN 2005 Driftsseskapene Øvrige inntekter 36,7 mi. kr Drift og vedikehod Administrasjon Løpsavviking Avskrivning og finans 355,2 mi. kr Premier og oppdretterpremier 157,7 mi. kr Innskuddspremier 16,6 mi. kr Hestesportens aktive 260,8 mi. kr IKSTOTO 50,8 mi. kr Premier 235,2 mi. kr Oppdretterpremier 23,5 mi. kr Transporttiskudd 2,1 mi. kr 56,7 mi. kr Sentraforbundene Norsk Hestesenter 19,0 mi. kr DNT 43,1 mi. kr NJ 13,6 mi. kr 27,2 mi. kr 8,5 mi. kr 11

12 HESTESPORTENS ORGANISASJON Fra 1996 be hestesporten organisert i to adskite deer: Forretning og forening. Forretningsdeen Norsk Rikstoto har overordnet ansvar for drift og økonomi for at totaisatorspi, og har fått konsesjon for at totaisatorspi fra Landbruks- og matdepartementet. Ansvaret ivaretas ved at konsesjonen gis videre ti tov driftsseskaper (baner) mot at de, gjennom avtaer, forpikter seg ti å føge konsesjonsbetingesene. Gjennom samarbeid med sentraforbundene (Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub) og driftsseskapene ska Norsk Rikstoto bidra ti å styrke hestesporten, hestehodet og norsk hesteav. Norsk Rikstoto besutter på føgende områder: 4 Anta arrangementsdager med totaisatorspi 4 Hvor arrangementene ska egges 4 Hvike spieprodukter som ska tibys 4 Totae budsjetter i hestesporten 4 At tiknyttet spi inkudert distribusjon 4 Fordeing av mider fra totaisatorspiet innen trav- og gaoppsporten Reger tiknyttet spi og spiprodukter må godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. Av overskuddet ti Norsk Rikstoto beviger Landbruks- og matdepartementet driftstiskudd ti Norsk Hestesenter på Starum. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Konsesjon Konsesjon Driftsavtae driftsseskaper (totaisatorbaner) Driftsseskapene er organisert som aksjeseskaper med egne styrer, og har ansvar for å arrangere trav- og gaoppøp, sege spi og fremme sporten i sin region.

13 HESTESPORTENS ORGANISASJON Representantskapet har 21 medemmer: 4 12 utpekes av driftsseskapene (ett fra hver) 4 2 utpekes av Det Norske Travseskap 4 2 utpekes av Norsk Jockeykub 4 3 utpekes av Landbruks- og matdepartementet 4 2 veges av og bant de ansatte i Norsk Rikstoto Representantskapet veger styre og godkjenner regnskapet ti Norsk Rikstoto Vagkomité på 5 medemmer 4 Representantskapet veger fire medemmer, hvorav én nominert av Norsk Jockeykub 4 Landbruks- og matdepartementet oppnevner eder 4 Gir innstiing på styremedemmer Styre på 7 medemmer 4 Ett medem nomineres av Landbruks- og matdepartementet 4 Ett medem nomineres av Norsk Jockeykub 4 To medemmer veges av og bant de ansatte i Norsk Rikstoto Foreningsdeen Norsk Jockeykub: 130 medemmer NJ generaforsaming Generaforsaming Det Norske Travseskap Styre 14 travforbund Styre Norsk Jockeykub og Det Norske Travseskap har ansvar for å utvike sporten og tiknyttet næringsvirksomhet, samt har ansvar for avsvirksomheten for trav- og gaopphester. NJ styre: 11 medemmer; 5 med. + 3 fra NJ 1 fra Øvrevo Hesteeierforening 1 fra Øvrevo Trenerforening 1 fra Norsk Forening for Fubodsav Norsk Forening for Fubodsav: 80 medemmer Øvrevo Trenerforening: 25 medemmer travag Styre Andre organisasjoner: Norsk Hesteeierforbund Norsk Travtrenerforbund Norsk Travamatørforening Øvrevo Hesteeierforening: 130 medemmer

14 UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET De offentige spiene siter Norsk Rikstoto var kjerringa mot strømmen i spiemarkedet i Mens de øvrige spiene som er underagt myndighetenes konsesjon siter, karte NR å oppnå sitt beste resutat noensinne. Storebror Norsk Tipping måtte innse at omsetningen fat med 256 miioner kroner var med på å befeste en trend: Automatmarkedet som i Norge er verdens mest iberae nådde nye rekordhøyder. Og spi på Internett tok ytterigere markedsandeer, særig nettpoker. Forsiktige ansag fra Lotteri- og stiftesestisynet indikerer at denne utvikingen vi fortsette så sant ikke disse spiene bir underagt noen form for ovreguering. Lotto har stagnert 2005 har vist at verdens mest popuære ykkespi, Lotto, har nådd toppen her ti ands. I 2005 måtte både ørdagsproduktet Lotto og onsdagsproduktet VikingLotto tåe omsetningsnedgang på henhodsvis 3,3 og 2 prosent. Omregnet ti kroner og øre utgjør disse beskjedne prosentene 170 miioner kroner. Lykkespiene Fax/TV-Fax og Extra måtte også tåe en rea omsetningsreky, mens kunnskapsspiet Fotbatipping fortsetter å fae nå med 9,2 prosent. Mindre og mindre på arenaen Sev om Norsk Rikstoto i 2005 har notert sitt beste resutat noensinne, er det også i hestesporten grunn ti å sette opp noen varsetrekanter. Mens det i 2001 be omsatt for nesten 400 miioner kroner rundt om på andets eeve travbaner og ene gaoppbane, hadde denne summen sunket ti 263 miioner kroner i Hedigvis har kurven fatet ut, men trenden at spierne veger kommisjonær/internett/teefon som inneveringssteder framfor å besøke de uike banene har hodt seg. Internettspiet ti Norsk Rikstoto fortsatte fremgangen i 2005, og økte med hee 36,5 prosent sammenignet med Hestespi fordet etter produkt 1 % 3 % 5 % PLASS VINNER DUO 10 % TRIPPEL V75 34 % V5 DAGENS DOBBEL V65 29 % 7 % 11 % 14 Utviking av spi på hest fordet etter produkt i mi. kr Prosentvis endring Produkt fra V75 941,8 819,6 14,9 520,0 V65 315,7 304,0 3,8 300,0 DD 192,2 185,6 3,6 179,8 V5 798,8 790,2 1,1 836,4 Pass 38,9 37,6 3,5 44,9 Vinner 133,0 123,6 7,6 136,1 Duo 70,9 72,4-2,1 78,2 Trippe 289,7 289,9-0,1 318,5 Sum spi på hest 2 781, ,9 6, ,9 Hestesportens bruk av penger % % Premier ti spiere 65,5 65,6 Provisjoner 5,8 5,9 Statsavgift 3,7 3,7 Driftskostnader 12,4 13,2 Avskrivning og finans 1,9 2,5 Premier ti hesteiere 8,8 7,9 Brutto resutat 1,9 1,2 SUM 100,0 100,0

15 Totat spi på hest UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET Spi utenfor bane Spi på bane ,9 86,6 88,2 90,0 90, ,1 13,4 11,8 10,0 9, Utviking av totat spi på hest i mi. kr Spitype Spi på bane 263,1 263,3 285,0 331,0 392,1 Spi utenfor bane 2 517, , , , ,2 Sum totat spi 2 781, , , , ,3 Det har vært en markant svingning i spiet de siste årene. Spi på bane har tidigere hatt en kraftig nedgang ti forde for spi utenfor bane. I 2005 har dog banespiet stabiisert seg, og igger på samme nivå som i Krysspi er inkudert i spi på bane. Internettspiet har hatt en kraftig vekst, og økte i 2005 med 36,5 prosent. Markedsandeer offentige spi 10,9 6,4 ODDSEN VIKINGLOTTO EXTRA 7,4 FLAX HESTESPILL 23,2 TIPPING HESTESPILLS TIPPING LOTTO VIKINGLOTTO LOTTO 6,1 ODDSEN EXTRA FLAX/TV-FLAX 12,1 33,9 Omsetning Endring fra Markedsande Omsetning Omsetning i mi. kr i % i % i mi. kr i mi. kr V ,9 7, Dagens Dobbe 192 3,8 1, V65/V5/V/Tr/P/Duo ,8 13, Sum totaisator ,0 23, Fotbatipping 727-9,2 6, Lotto med Joker ,3 33, VikingLotto ,0 12, Oddsen ,2 10, Extra 770-5,2 6, Fax/TV-Fax ,0 7, Sum totat spi ,1 100,

16 16

17 NORSK JOCKEYKLUB 548 hester ti start 548 forskjeige fubodshester viste seg fram på andets eneste gaoppbane, Øvrevo, i fjor. Det var en oppgang på 28 hester fra året før. 360 av dem var i norsk trening. Norge har bare én gaoppbane. Ti gjengjed er Øvrevo en av de vakreste hestesportarenaene i Europa. Banen hadde i 2005 sesong fra apri ti november. Starthester Anta starthester på Øvrevo har vært noenunde stabit i et ti-års-perspektiv. Toppåret var 2001 hvor 623 forskjeige gaopphester startet på Øvrevo, mens 461 hester i 1997 er bunnoteringen i perioden. I 2005 var det atså 548 forskjeige hester som detok i øp på Øvrevo. Andeen norsktrente har i samme tidsfase variert fra 347 i 1997 ti 387 i Antaet norskoppdrettede har variert fra 123 i 1998 ti 164 i Inntjeningen Gjennomsnittsinntekten for en norsktrent starthest har vært kroner. Dette er en snau tusenapp mindre enn i Toppåret hva gjeder inntjening per hest på Øvrevo har vært år Da øp gjennomsnittshesten inn kroner. Totat dete Øvrevo ut kroner i premier i Dette var en oppgang på kroner fra 2004, men mindre enn toppnoteringen fra 2001, hvor kroner be fordet i hestesportens Forme 1. Handesbaansen Handesbaansen med utandet peier å være en svært god indikator på hvor norsk gaoppsport egentig står. I 2000 forsynte norsktrente hester seg med 19,7 av 23,8 premiemiioner, mens det tisvarende taet for 2005 var 16,5 av 22,4. Utenandstrente gaoppører rasket med seg kroner i premier i fjor, og det er første gang utendingene har fått med seg mer enn fem miioner kroner hjem. Denne trenden gjenspeier seg også hva gjeder norsktrente hesters inntekter i øp utenfor Norge. Mens norske gaopphester hadde et jubeår i 2002 hvor de øp inn kroner utaskjærs var det tisvarende taet i fjor kroner. Det kan tyde på at det har vært en typisk meomsesong på Øvrevo. Det er ikke så enket å tette huene etter en stjernehest som Vaey Chape i en fei. Sporten Om gaoppsporten i Norge for øyebikket manger en superhest som Vaey Chape, er det ikeve svært mange gode hester på Øvrevo. I februar be Damachida trent av Eva Sundbye den første skandinaviske hesten som karte å vinne i Dubai. Det skjedde da den ynraske sprinteren tok seg av Sandown Park Internationa Stakes. Bant 2-åringene har Icaros vist seg som et stjerneemne. Wido Neuroth-hesten har tatt seg av Dansk Kriterium, Svensk Mesterskap og Breeders Trophy, mens Femaes Fun vant Norsk Kriterium på en fott måte. Høy kjendisfaktor Bant 3-åringene har Bye Bye Loev vist seg som en topphest. Han cruiset hjem Norsk Derby ti stor gede for eierne, Nis Petter Gi og Petter Soberg. Med sistnevnte på eiersiden i gaoppsporten, har det bitt fust av positiv medieomtae for Bye Bye Loev, men norskfødte Desert Warrior har også vist seg som et emne utenom det vanige. Han vant NM, Derbymien og be kåret ti årets 3-åring på den prestisjetunge gaoppgaaen på Øvrevo. Også Xstase fortjener honnør. Neuroth-hesten vant Svensk Oaks, mens Mission Possibe, trent av Cathrine Erichsen, enket tok seg av Dansk Derby. Bant de edste er det to navn som har stukket seg fram: Superhoppa Funny Legend, som har vunnet en rekke storøp over miedistanse og som snart har øpt inn tre miioner kroner, samt stayeren Apino Chieno, som toppet sesongen ved å vinne Scandinavian Open og Water Nisens minneøp. Avsmaterieet Grunn ti bekymring er det ikeve når man ser på antaet avshopper i norsk gaoppsport. Mens det i 2001 og 2002 var registrert henhodsvis 105 og 110 hopper, var det i 2005 kun registrert 79 hopper. Disse be i 2005 registrert med 50 avkom mot 83 i toppåret Espen Ski (bidet) sørget for henorsk seier ved å bi rytterchampion, mens Rune Haugen tidig hadde kart å avgjøre championatkampen bant trenerne.

18 DET NORSKE TRAVSELSKAP kroner pr. starthest Gjennomsnittstraveren i Norge tjente i kroner. Dette gir en tredjepass i Europa bak Frankrike og Itaia, men foran storebror Sverige. Det Norske Travseskap har agt et godt år bak seg. Sportsorganisasjonen har nå medemmer fordet på 185 travag. Ti av agene har fere enn 200 medemmer, og Jæren travkubb er andets største med 308 medemmer totat be et meget godt år for Det Norske Travseskap og for norske hesteeiere. Det be betat ut hee 198,6 miioner kroner i premier ti hesteeierne en økning på nesten 14 prosent fra Statistikken viser at det i 2005 var ti sammen 5610 starthester i norske travøp en økning på 236 fra året før. Norskfødte varmbodshester tjente i snitt kroner i fjor mot kroner i De importerte hestene tjente i snitt kroner mot kroner året før. Kadbodstraveren tjente i snitt kroner. Videre viser statistikken at 64 prosent av premiene be betat ut ti varmbodshester. Dette er i tråd med prosentandeen de siste årene fø I 2005 be det registrert 1488 fø hos Det Norske Travseskap. Fordeingen var 699 varmbodsfø og 789 kadbodsfø. Startprosenten bant norskfødte 3-åringer var i i fjor 38,8 bant varmbodshestene og 27,4 hos kadbodshestene. For begge raser er dette en iten nedgang. Rekruttering Det Norske Travseskap har også hovedansvaret for å rekruttere nye hesteeiere og aktive inn i sporten. Ponnitrav er en viktig kana i så måte. I 2005 var det stor aktivitet på de feste banene og i de feste regionene. Nå er det fere enn 1000 isensierte ponnikusker i Norge. Særig travskoen på Momarken travbane i Mysen har vært viktig for rekrutteringen med oppti 50 ungdommer på kurs hver eneste uke. Monté Også montésporten er en viktig rekrutteringsvei for Det Norske Travseskap. I 2005 var det 493 ryttere som hadde gydig montéisens, og 226 av disse detok i øp. Hee 520 travere er omskoert fra trav ti monté, og det be totat utbetat 3,6 miioner kroner i premier i montéøpene i Årets NM-vinner i monté be Johanne Urica Øveraasen, mens Liv Pedersen be mestvinnende montérytter med 25 førstepasser. Det Norske Travseskap har ansvaret for at som har med sporten og næringen å gjøre. Samarbeid utover andets grenser er et viktig strategisk grep. Et viktig titak var Unionstravet på Färjestad 23. september 2005 hvor norske og svenske travsportmyndigheter samarbeidet om en fees V75-omgang på 100-årsdagen for unionsoppøsningen. Norge og Sverige har et svært godt samarbeid både meom sportsorganisasjonene og meom spieseskapene, og har mange fees utfordringer. Super sport Sportsig har 2005 vært et merkeår i travsporten. Steinager har vært en internasjona murbrekker, og han sørget for den første hjemmeseieren i Oso Grand Prix på 17 år. Han vant også Eitoppet på Sovaa, Forus Open, Copenhagen Cup, Årjängs Stora Sprinteropp og europacupen for travere sammenagt. Thai Tanic, Jetstie og Mystica Dream har også vist seg som topptravere av internasjonat snitt. I kadbodskassen har Boki Ed og Moe Odin vært de to desidert beste. De har møtt hverandre ti ganger og hva var ve mer naturig enn at de so hverandre fem ganger hver? Boki Ed vant imidertid norgesmesterskapet, samt at han karte å spurtså fenomenet Järvsöfaks i andskampen mot Sverige i Östersund. Også bant ungdommene be det vist fott sport. 4-åringene HG Bader og Mørtvedt Jerked har vist enorme evner og er snart eitekare, mens Moe Brage og Åsajerven har vært best bant de kadbodige 3-åringene. 18 Gode kusker Norsk travsport har ry på seg for å ha svært høy standard på de aktive. Dette gjeder også kuskene. Eirik Høitomt be andschampion da han knep seg foran Lars Anvar Koe på årets siste øpsdag, mens Asbjørn Meha var overegen i årets NM for travtrenere. Bant de staansatte var Frode Hamre suveren champion, mens Odd Arne Kjøsnes be amatørchampion. Anita Vastad vant NM for damer, mens Odd Arne Kjøsnes vant NM for amatører og Lars Tore Hauge NM for staansatte. Trond Anderssen be beste travtrener med 108 førstepasser på staen og 5,3 miioner kroner innkjørt på staens hester.

19 Eirik Høitomt måtte vinne de to siste øpene av travåret 2005 for å bi andschampion og karte det! Beak s Romeo spurtet ti seier i sesongens siste øp. Mystica News var freidig nok ti å utkasse konkurrentene i Norsk Trav-Kriterium. I sukyen satt Frode Hamre. Tor Woebæk viste ekte seiersgede da Åsajerven speedet inn ti seier i det kade kriteriet. Bastian Aure fra Sykkyven sikret seg tidenes nest største premiepott da han vant 40,6 miioner kroner på Momarken i november. 19

20 STEINLAGER En augustdag i 2001 debuterte en svenskimportert 3-åring med annenpass på Bjerke. Lite tydet der og da på at det var en av historiens beste travere som var i aksjon, men kusk og trener Per Oeg Midtfjed hadde aerede da panen kar. - Steinager var storvokst og trengte mye tid og trening. Han kom ni ganger ti start i sitt første år i Norge, men vant bare ett øp. Etter fem annenpasser hørte jeg mange kommentarer om at dette kom ti å bi en antivinner, men det er het riktig at jeg aerede da hadde kokkertro på hesten, sier mannen bak Norges utroige traveventyr. 20

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer