INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 05

2 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning Banene Pengefyten Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken som be norsk stjerne 21 Resutatregnskap Baanse Finansie informasjon 24 Noter 25 Revisors rapport 30 The Best resuts ever fra start ti må 32 Norsk Rikstoto Teefon: Teefaks: E-post: Internett: SAMMENSTILLING Hestesporten totat Totaisatoromsetning totat, mkr.: Anta øpsdager: Anta startende hester (norskregistrerte): Overføringer ti aktive, hestenetto : 244,2 207,9 194,4 223,2 Overføringer ti formået totat: 481,7 458,1 410,5 435,4 Norsk Rikstoto Resutat etter disposisjoner, mkr.: 49,3 21,1 8,3 0,0 Totaisatorspi totat (prosentvis endring): 6,0 % 8,7 % -2,6 % -5,6 % Spi utenfor bane (prosentvis endring): 6,7 % 10,8 % -0,9 % -3,9 % Spi på bane (prosentvis endring): - 0,1 % - 7,6 % - 13,9 % - 15,6 % Hestesportens bruk av penger (i prosent) Premier ti spierne: 65,5 65,6 66,5 66,6 Provisjoner: 5,8 5,9 5,9 6,1 Statsavgift: 3,7 3,7 3,7 3,7 Driftskostnader: 12,4 13,2 12,6 11,8 Avskrivning og finans: 1,9 2,5 2,8 3,2 Premier ti hesteeierne: 8,8 7,9 8,1 9,0 Brutto resutat: 1,9 1,2 0,4-0,4 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Det beste noensinne AD HAR ORDET 2005 be på ae måter et oppøftende år for Norsk Rikstoto. Omsetningen økte fra 2622 miioner kroner i 2004 ti 2792 miioner i 2005 en økning på mer enn seks prosent. En økning på 170 miioner kroner i et stadig tøffere spiemarked, anser vi som svært tifredsstiende. De siste årene har V75 befestet sin posisjon som okomotivet i norsk hestesport. Det var V75 som dro det absoutt tyngste asset også i Godt hjupet av en stadig større bonuspott, Jokerpotten, kapret V75 stadig fere nye spiere. For det er et gedeig faktum at Norsk Rikstotos omsetningsøkning i 2005 stammer nær sagt i sin hehet fra nye spiere. V75 be på aes epper 25. juni. Da vant en spier fra Stavanger rekordsummen kroner i V75 tidenes utbetaing i et norsk pengespi. Det hersket et enormt medietrykk rundt denne gevinsten, og det var samtidig med på å vise hvor fascinerende V75 egentig er: De to største favorittene, Mr. Commissioner og Mørtvedt Jerked, vant begge i den aktuee rekordomgangen, men ikeve var det bare en eneste bong som ti sutt stod igjen med ae syv riktig markert be i det store og hee et jubeår også i øpsbanen. For første gang på 17 år be det hjemmeseier i Oso Grand Prix, og Steinager fugte opp ved også å vinne Eitoppet på Sovaa og Copenhagen Cup i København. De sportsige fremgangene har mye å si for investeringsysten i hestesporten, og de har også svært mye å si for interessen fra media. Norsk Rikstotos resutat for 2005 endte på rekordstore 49,3 miioner kroner. Ikke bare omsetningsrekorden bidro ti dette: Som føge av at V75 gjorde det så bra, fikk dette en ekstra positiv innvirkning på resutatet, siden V75 er spiet med størst dekningsbidrag. Samarbeidet med våre naboer Sverige og Danmark be ytterigere utvidet i Dette er en svært viktig strategi for Norsk Rikstoto i årene som kommer; å skape sterke aianser med våre nærmeste partnere for å skape attraktive spiprodukter, som kan stå imot den stadig tøffere konkurransen fra utenandske bookmakere og fra andre tunge aktører i det norske spiemarkedet. Kampen om kundene er knahard, og Norsk Rikstoto må hee tiden jobbe systematisk og aktivt for å være i forkant av den teknoogiske utvikingen og for hee tiden å kunne tiby attraktive spi for en stadig større kundemasse. Norsk Rikstoto har nå en egenkapita på 78,9 miioner kroner. Dette er tifredsstiende, men samtidig er det svært viktig at stiftesen har økonomiske musker ti å møte de tøffe utfordringene som igger foran oss. Norsk Rikstoto har i øpet av 2005 sogt sin eierpost i produksjonsseskapet Digita Vision. Seskapet var eid av Det Norske Travseskap, Norsk Rikstoto, samt noen Digita Vision-ansatte i feesskap, men be i jui sogt ti svenske Prisma Outside Broadcast AB for 53,5 miioner kroner. Norsk Rikstotos ande av saget utgjorde drøyt 22 miioner kroner. I apri 2005 be det kart at myndighetene satte foten ned for et nærmere samarbeid med Norske Spi. De formee sammensåingspanene be såedes kanseert, men Norsk Rikstoto vi fortsatt ha en operatør-/distributøravtae med Norske Spi. Arne Herberg Administrerende direktør

4 STYRETS BERETNING 2005 Norsk Rikstoto har geden av å se tibake på det økonomisk beste året i stiftesens historie. Omsetningen økte ti et rekordnivå på kroner, og Norsk Rikstotos overskudd endte på kroner, hvorav overskuddet av driften utgjorde kroner og resten var gevinst ved sag av aksjene i Digita Vision AS. Norsk Rikstoto har sitt hovedsete i Oso, og har sine kontorokaer i Hestesporten Hus, Bjerke Travbane, Trondheimsveien 273. Markedet Også i 2005 var det V75-produktet som be det økonomiske okomotivet for norsk hestesport. V75 stod for en omsetningsøkning på 122 miioner kroner eer 14,9 prosent. De siste årene har V75 vært det prioriterte hestespiet når det gjeder markedsinnsats. Denne satsingen har gitt resutater. Omsetningen på V75-produktet har i perioden fra 2002 ti 2005 økt fra 517 miioner kroner ti 942 miioner kroner. Like viktig er det at anta kunder i samme periode har bitt vesentig fere. Norsk Rikstoto regner med at rundt nordmenn spite på hest i øpet av Nesten hee omsetningsøkningen skydtes spi fra nye kunder. Mye av årsaken ti denne veksten forkares ved økt markedsføring. Den økte interessen for V75 fikk også en positiv effekt for de øvrige spiene. Fere av produktene snudde en nedadgående trend. Spi på nett Spi på nett har økt vesentig i øpet av Den generee veksten i markedet er i stor grad knyttet ti konkurrerende produkter tibudt av utenandske spiaktører. Dette er et ureguert marked som konkurrerer om de samme kundene som Norsk Rikstoto. Styret prioriterer høyt å møte denne konkurransen, og vi gjøre det i tett diaog med sentrae myndigheter. Som én av to konsesjonshavere på spi i Norge, er det viktig at myndighetene gjennom konsesjonen gir rammebetingeser som gjør Norsk Rikstoto best muig i stand ti å møte disse markedsutfordringene. Distribusjon Norsk Rikstoto er, og ska være, i tet innenfor den teknoogiske utvikingen på spimarkedet. Stiftesen var tidig ute med hestespi på Internett og etaberingen av TV-kanaen Rikstoto Direkte. Nye distribusjonskanaer er på vei ti å få fotfeste. Spi på Lyntoto via mobiteefon har aerede eksistert i et par år. Nå er tjenesten utviket videre sik at kundene også kan få kjøpt egenutfyte bonger via mobiteefonen. Norsk Rikstoto har fortsatt som må å ha et bredt kommisjonærnett. Ved årsskiftet var det rundt 1300 kommisjonærer rundt om i andet. I tiegg kan det kjøpes spi på Lyntoto hos ICA-kjeden. Produktutviking og markedsføring Det er viktig å kunne tiby produkter som er tipasset hver enket kundegruppe. Norsk Rikstoto jobber kontinuerig med å utvike nye produkter som tar vare på eksisterende og kan generere nye kunder, og føre ti ytterigere omsetningsøkning. Lyntoto har vist at ykkesegmentet kjøper hestespi om budskapet er kart og potten stor nok. Dette er en kundegruppe der det er avgjørende å være tett på og å være synig. Omorganisering I 2004 besuttet Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub å omdanne Norsk Rikstoto ti et aksjeseskap eid av de to sportsorganisasjonene. Besutningen bygde på en forretningsmode som forutsatte skattefritak på ik inje med Norsk Tipping. Finansdepartementet avso imidertid søknaden om skattefritak og henviste ti at en eventue ny forretningsmode måtte finne sin form innenfor gjedende over og reger. Det be nedsatt en arbeidsgruppe edet av styreeder i Norsk Rikstoto for å se på aternative øsninger. Det endeige resutatet fra arbeidsgruppen foreå ikke ved utgangen av Styret i Norsk Rikstoto vi imidertid kontinuerig jobbe for at det samede forretningssystemet i hestesporten ti enhver tid fungerer optimat i forhod ti de utfordringene organisasjonen står overfor. Formået Norsk Rikstoto er en idee organisasjon som har som formå å støtte og utvike hestehodet i Norge ikke bare for sport og fritid, men også i kuratorisk sammenheng. I tiegg danner hestehodet i Norge et grunnag for en ikke ubetydeeig direkte og indirekte syssesetting. Vi oppfatter at det er bred tverrpoitisk enighet om Norsk Rikstotos samfunnsfunksjon i denne sammenhengen. Norsk trav- og gaoppsport betaer totaisatoravgift ti staten, som årig fastsettes ved kongeig resousjon. For 2005 utgjorde den fiskae avgiften ti staten 103 miioner kroner. I tiegg har Norsk Rikstoto foretatt føgende overføringer ti norsk hestehod: Norsk Hestesenter: V75 og storøpspremier: Transporttiskudd: Det Norske Travseskap: Norsk Jockeykub: Bidrag ti avskrivning, finans og oppgradering av driftsseskapene: Sum overføringer: Av overføringene ti Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub gikk henhodsvis 27,2 miioner kroner og 8,5 miioner kroner ti hestesportens aktive i form av premier og bidrag. Trav- og gaopparrangementene, som er grunnag for hestespiet, gjennomføres av 12 baner organisert som egne driftsseskaper. Utbetate provisjoner fra Norsk Rikstoto ti driftsseskapene utgjorde i kroner. Disse provisjonene har gått ti å dekke driftsseskapenes kostnader ti arrangement, premier og dagig drift. Provisjoner ti driftsseskapene utbetaes på grunnag av faktisk omsetning og ikke budsjetta. Ordningen be innført i 2003, og har bitt videreført siden. Den gir stiftesen nødvendig sikkerhet ved svingninger i omsetningen. Prinsippet videreføres i Mijø, ansatte og arbeidsmijø Virksomhetens art medfører ikke forurensing eer utsipp som kan være ti skade for det ytre mijø. Det har ikke bitt rapportert om avorige arbeidsuhe eer uykker som har resutert i store materiee skader eer personskader i året som har gått. Arbeidsmijøet i Norsk Rikstoto betraktes som godt. Sykefraværet i 2005 var på 548 dager noe som utgjør 3,32 prosent av den totae arbeidstiden. Gjennomsnittig anta ansatte i øpet av regnskapsåret har

5 Asbjørn Meha hadde en ny fott sesong som kusk. Han vant NM for travtrenere på Leangen, og han var fast makker for både Moe Odin (over) og Derby-vinner Mørtvedt Jerkad, begge bant Norges desidert beste kadbodshester.

6 STYRETS BERETNING 2005 vært 75. Av disse er 23 årsverk kvinner. Kvinneandeen i arbeidsstokken har økt de siste årene. Norsk Rikstoto praktiserer fu ikestiing og tistreber at begge kjønn er representert innenfor de uike deene av virksomheten. Stiftesen egger ti rette for kurs og etterutdanning. Årsregnskapet 2005 Det regnskapsmessige overskuddet før overføringer ti formået be kroner. Det be overført kroner ti formået. Styret foresår at overskuddet i sin hehet egges ti egenkapitaen. De av det gode resutatet skydes at Norsk Rikstoto sogte sin eierande i produksjonsseskapet Digita Vision for kroner, med en gevinst på kroner. Den frie egenkapitaen pr utgjorde kroner. Egenkapitasituasjonen i Norsk Rikstoto har i øpet av de to siste årene utviket seg svært positivt. Norsk Rikstotos resutatgrad (resutat i prosent av omsetning) er ikeve meget av, og kun små negative endringer i markedssituasjonen kan få store konsekvenser for resutatet og overføringene ti formået. Det er derfor gedeig at norsk hestesport de siste årene har maktet å bygge opp en reservekapita som bidrar ti å skape forutsigbarhet og kontinuitet i forhod ti overføringer ti formået. Etaberingen av et reservekapitafond i Norsk Rikstoto er også i samsvar med forutsetningene for konsesjonen for spivirksomhet gitt av myndighetene. Resutat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og ikviditet Omsetningen i seskapet økte fra 2 622,9 miioner kroner i 2004 ti 2 781,0 miioner kroner i Årsresutatet økte fra 21,1 miioner kroner i 2004 ti 49,3 miioner kroner i Effektivisering av driften og kostnadsreduserende titak har gjort at 2005 var et økonomisk tifredsstiende år. Samet kontantstrøm fra operasjonee aktiviteter i seskapet var på 51,1 miioner kroner. Driftsresutatet for seskapet var på 167,7 miioner kroner. Differansen skydes i hovedsak overføringer ti formået. De samede investeringene i seskapet i 2005 var 43,1 miioner kroner. Av årets investeringer har 22,1 miioner kroner medgått ti nytt hestedatasystem, og 13,8 miioner kroner i produktutviking. Seskapets ikviditetsbehodning var 106,2 miioner kroner pr Seskapets evne ti egenfinansiering av investeringer er god. Seskapets kortsiktige gjed utgjorde pr ,5 prosent av samet gjed i seskapet, sammenignet med 62,5 prosent pr Seskapets finansiee stiing er god, og kan pr nedbetae kortsiktig gjed ved hjep av sine mest ikvide mider (omøpsmider vareager). Totakapitaen var ved utgangen av året 243,1 miioner kroner, sammenignet med 192,2 miioner kroner året før. Egenkapitaandeen pr var 32,5 prosent, sammenignet med 15,4 prosent pr Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bide av Stiftesen Norsk Rikstotos eiendeer og gjed, finansiee stiing og resutat. Finansie risiko Seskapets finansiee risiko er minima. Det er svært iten aktivitet mot utand og fremmede vautaer. Det er kun innen internasjonat spi som vi er projisert for vautasvingninger. Seskapets ån er i norske kroner. Seskapets poitikk er at det ska føges nøye med i utvikingen i rentemarkedet, for eventuet å vurdere bundet rente på angsiktige ån. Det vi ikke få avorige føger for seskapet om ånerenten stiger betydeig. Seskapets kredittrisiko er svært begrenset, da seskapet ikke har noen dominerende kunder. Likviditetsrisikoen anses for begrenset. Revisjon Revisjonen av regnskapet er utført av revisjonsseskapet PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor, Knut Oav Berg. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er ti stede, og årsregnskapet egges fram under denne forutsetningen. Utsiktene fremover Det generee markedet for spi i Norge hadde i 2005 en betydeig vekst. Det er grunn ti å tro at veksten vi fortsette med muigheter for fortsatt vekst også for Norsk Rikstoto. Økt konkurranse gjør at Norsk Rikstoto må bi enda tydeigere i markedet og drive kontinuerig produktutviking for å gi kunden de produktene de vi ha. Det er panagt økt markedsføring og introduksjon av nye spiprodukter også i I tiegg vi det bi satset på fere distribusjonskanaer for våre produkter. Å spie V75, V65 og Dagens Dobbe i nærbutikken er en muighet som bir mer tigjengig i I tiegg vi Rikstoto Direkte bi distribuert som tjeneste også via mobiteefon. Spimarkedet er i stor forandring nasjonat og internasjonat, og vi kreve at Norsk Rikstoto videreutviker samarbeidet med sentrae myndigheter. Samtidig er det viktig at diaog og samarbeid med nasjonae og internasjonae markedsaktører videreutvikes. Styret forventer et positivt resutat for Norsk Rikstoto også i 2006.

7 Jetstie og Geir Vegard Gundersen ekte hjem Norsk Trav-Derby. Den vakre sønnen ti Coktai Jet seier opp som en av arvtagerne ti Steinager.

8 BANENE 2005 Anta baner med totaisatorspi var i 2005 eeve travbaner og én gaoppbane. Banenes totae inntekter be i 2005 økt med 7,2 prosent. Premier ti de aktive i sporten har høyest prioritet. I 2005 økte premiene med 15,0 prosent mot fjoråret. Endring Resutat banene: NOKX NOKX000 % Inntekt: Fra NR provisjoner ,0 % Fra NR bidrag avskrivning og finans Andre inntekter ,0 % Sum ,2 % Kostnad: Driftskostnader ,7 % Premier ,0 % Avskrivning og finans ,1 % Skatt ,3 % Sum ,6 % Resutat etter skatt Den viktigste inntektskiden for banene er provisjon fra NR av at hestespi i regionen. I tiegg gir NR et bidrag som ska dekke avskrivninger og finans av titak iverksatt før Banespi Eget banespi har i 2005 vært stabit i forhod ti Bjerke og Øvrevo kunne vise ti økt spi på egen bane. Banespiet har hatt føgende utviking: Hvem var best, eget banespi 1. Bjerke ,5 % 2. Øvrevo ,4 % 3. Sørandet ,8 % 4. Biri ,4 % 5. Forus ,4 % 6. Drammen ,3 % 7. Kosterskogen ,0 % 8. Bergen ,0 % 9. Jarsberg ,6 % 10. Leangen ,8 % 11. Momarken ,8 % 12. Totonor ,4 % Regionspi De tov totaisatorbanene hadde i 2005 inntekter fra NR på at hestespi i sin region (omfatter de kommisjonærene som igger i regionen, spi fra egen øpsbane og spi på Internett). Sagsoppføging mot kommisjonærene er den enkete øpsbanes ansvar, men i samarbeid med NR vedrørende andsdekkende titak og kampanjer. Rangering av banene etter spiutviking Det totae spiet i andet oppviser stor variasjon. Det var kun region Sørandet og Øvrevo som hadde en svak reduksjon i Denne omsetningen omfatter at spi i regionen, kommisjonærspi, Internettspi og spi på egen bane. En rangering av regionene etter prosentvis endring i spiet i 2005 gir føgende resutater: Rangering etter regionsomsetning 1. Forus ,3 % 2. Totonor ,6 % 3. Bjerke ,7 % 4. Leangen ,1 % 5. Bergen ,4 % 6. Momarken ,9 % 7. Kosterskogen ,3 % 8. Biri ,0 % 9. Drammen ,2 % 10. Jarsberg ,0 % 11. Sørandet ,5 % 12. Øvrevo ,4 %

9 BANENE 2005 Utvikingen i 2005 etter spieprodukter og spiested gir føgende ta: Omsetning 2005 NOKX000 Anta øpsdager Baneomsetning totat Omsetning i V75 V5/V65 DD V/P/Tr/Duo BANESPILL Bjerke Øvrevo Momarken Biri Drammen Jarsberg Kosterskogen Sørandet Forus Bergen Leangen Totonor Sum banespi Kommisjonærspi og spi på Internett Totat spi Investeringer I 2005 be det investert 43,1 miioner kroner, mot 22,4 miioner kroner i Investering i nytt hestedatasystem er ånefinansiert. NRs investeringer i 2005 er fordet på føgende poster: Investeringer: NOKX000 Bier 735 Programvare 705 PC og datautstyr 562 Kontorinventar 23 Datautstyr spiesystem Tekniske instaasjoner 852 Produktutviking Nytt hestedatasystem Sum

10 PENGEFLYTEN 2005 Kommisjonæromsetning 2 093,6 mi. kr Internettspi 424,3 mi. kr Totaomsetning 2 781,0 mi. kr Baneomsetning 263,1 mi. kr Skatter og avgifter ti staten 103,9 mi. kr Ti sporten 855,2 mi. kr Øvrige inntekter 44,6 mi. kr NORSK R 10 Renter og avskrivninger 30,4 mi. kr Kostnader for spi 360,7 mi. kr

11 PENGEFLYTEN 2005 Driftsseskapene Øvrige inntekter 36,7 mi. kr Drift og vedikehod Administrasjon Løpsavviking Avskrivning og finans 355,2 mi. kr Premier og oppdretterpremier 157,7 mi. kr Innskuddspremier 16,6 mi. kr Hestesportens aktive 260,8 mi. kr IKSTOTO 50,8 mi. kr Premier 235,2 mi. kr Oppdretterpremier 23,5 mi. kr Transporttiskudd 2,1 mi. kr 56,7 mi. kr Sentraforbundene Norsk Hestesenter 19,0 mi. kr DNT 43,1 mi. kr NJ 13,6 mi. kr 27,2 mi. kr 8,5 mi. kr 11

12 HESTESPORTENS ORGANISASJON Fra 1996 be hestesporten organisert i to adskite deer: Forretning og forening. Forretningsdeen Norsk Rikstoto har overordnet ansvar for drift og økonomi for at totaisatorspi, og har fått konsesjon for at totaisatorspi fra Landbruks- og matdepartementet. Ansvaret ivaretas ved at konsesjonen gis videre ti tov driftsseskaper (baner) mot at de, gjennom avtaer, forpikter seg ti å føge konsesjonsbetingesene. Gjennom samarbeid med sentraforbundene (Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub) og driftsseskapene ska Norsk Rikstoto bidra ti å styrke hestesporten, hestehodet og norsk hesteav. Norsk Rikstoto besutter på føgende områder: 4 Anta arrangementsdager med totaisatorspi 4 Hvor arrangementene ska egges 4 Hvike spieprodukter som ska tibys 4 Totae budsjetter i hestesporten 4 At tiknyttet spi inkudert distribusjon 4 Fordeing av mider fra totaisatorspiet innen trav- og gaoppsporten Reger tiknyttet spi og spiprodukter må godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. Av overskuddet ti Norsk Rikstoto beviger Landbruks- og matdepartementet driftstiskudd ti Norsk Hestesenter på Starum. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Konsesjon Konsesjon Driftsavtae driftsseskaper (totaisatorbaner) Driftsseskapene er organisert som aksjeseskaper med egne styrer, og har ansvar for å arrangere trav- og gaoppøp, sege spi og fremme sporten i sin region.

13 HESTESPORTENS ORGANISASJON Representantskapet har 21 medemmer: 4 12 utpekes av driftsseskapene (ett fra hver) 4 2 utpekes av Det Norske Travseskap 4 2 utpekes av Norsk Jockeykub 4 3 utpekes av Landbruks- og matdepartementet 4 2 veges av og bant de ansatte i Norsk Rikstoto Representantskapet veger styre og godkjenner regnskapet ti Norsk Rikstoto Vagkomité på 5 medemmer 4 Representantskapet veger fire medemmer, hvorav én nominert av Norsk Jockeykub 4 Landbruks- og matdepartementet oppnevner eder 4 Gir innstiing på styremedemmer Styre på 7 medemmer 4 Ett medem nomineres av Landbruks- og matdepartementet 4 Ett medem nomineres av Norsk Jockeykub 4 To medemmer veges av og bant de ansatte i Norsk Rikstoto Foreningsdeen Norsk Jockeykub: 130 medemmer NJ generaforsaming Generaforsaming Det Norske Travseskap Styre 14 travforbund Styre Norsk Jockeykub og Det Norske Travseskap har ansvar for å utvike sporten og tiknyttet næringsvirksomhet, samt har ansvar for avsvirksomheten for trav- og gaopphester. NJ styre: 11 medemmer; 5 med. + 3 fra NJ 1 fra Øvrevo Hesteeierforening 1 fra Øvrevo Trenerforening 1 fra Norsk Forening for Fubodsav Norsk Forening for Fubodsav: 80 medemmer Øvrevo Trenerforening: 25 medemmer travag Styre Andre organisasjoner: Norsk Hesteeierforbund Norsk Travtrenerforbund Norsk Travamatørforening Øvrevo Hesteeierforening: 130 medemmer

14 UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET De offentige spiene siter Norsk Rikstoto var kjerringa mot strømmen i spiemarkedet i Mens de øvrige spiene som er underagt myndighetenes konsesjon siter, karte NR å oppnå sitt beste resutat noensinne. Storebror Norsk Tipping måtte innse at omsetningen fat med 256 miioner kroner var med på å befeste en trend: Automatmarkedet som i Norge er verdens mest iberae nådde nye rekordhøyder. Og spi på Internett tok ytterigere markedsandeer, særig nettpoker. Forsiktige ansag fra Lotteri- og stiftesestisynet indikerer at denne utvikingen vi fortsette så sant ikke disse spiene bir underagt noen form for ovreguering. Lotto har stagnert 2005 har vist at verdens mest popuære ykkespi, Lotto, har nådd toppen her ti ands. I 2005 måtte både ørdagsproduktet Lotto og onsdagsproduktet VikingLotto tåe omsetningsnedgang på henhodsvis 3,3 og 2 prosent. Omregnet ti kroner og øre utgjør disse beskjedne prosentene 170 miioner kroner. Lykkespiene Fax/TV-Fax og Extra måtte også tåe en rea omsetningsreky, mens kunnskapsspiet Fotbatipping fortsetter å fae nå med 9,2 prosent. Mindre og mindre på arenaen Sev om Norsk Rikstoto i 2005 har notert sitt beste resutat noensinne, er det også i hestesporten grunn ti å sette opp noen varsetrekanter. Mens det i 2001 be omsatt for nesten 400 miioner kroner rundt om på andets eeve travbaner og ene gaoppbane, hadde denne summen sunket ti 263 miioner kroner i Hedigvis har kurven fatet ut, men trenden at spierne veger kommisjonær/internett/teefon som inneveringssteder framfor å besøke de uike banene har hodt seg. Internettspiet ti Norsk Rikstoto fortsatte fremgangen i 2005, og økte med hee 36,5 prosent sammenignet med Hestespi fordet etter produkt 1 % 3 % 5 % PLASS VINNER DUO 10 % TRIPPEL V75 34 % V5 DAGENS DOBBEL V65 29 % 7 % 11 % 14 Utviking av spi på hest fordet etter produkt i mi. kr Prosentvis endring Produkt fra V75 941,8 819,6 14,9 520,0 V65 315,7 304,0 3,8 300,0 DD 192,2 185,6 3,6 179,8 V5 798,8 790,2 1,1 836,4 Pass 38,9 37,6 3,5 44,9 Vinner 133,0 123,6 7,6 136,1 Duo 70,9 72,4-2,1 78,2 Trippe 289,7 289,9-0,1 318,5 Sum spi på hest 2 781, ,9 6, ,9 Hestesportens bruk av penger % % Premier ti spiere 65,5 65,6 Provisjoner 5,8 5,9 Statsavgift 3,7 3,7 Driftskostnader 12,4 13,2 Avskrivning og finans 1,9 2,5 Premier ti hesteiere 8,8 7,9 Brutto resutat 1,9 1,2 SUM 100,0 100,0

15 Totat spi på hest UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET Spi utenfor bane Spi på bane ,9 86,6 88,2 90,0 90, ,1 13,4 11,8 10,0 9, Utviking av totat spi på hest i mi. kr Spitype Spi på bane 263,1 263,3 285,0 331,0 392,1 Spi utenfor bane 2 517, , , , ,2 Sum totat spi 2 781, , , , ,3 Det har vært en markant svingning i spiet de siste årene. Spi på bane har tidigere hatt en kraftig nedgang ti forde for spi utenfor bane. I 2005 har dog banespiet stabiisert seg, og igger på samme nivå som i Krysspi er inkudert i spi på bane. Internettspiet har hatt en kraftig vekst, og økte i 2005 med 36,5 prosent. Markedsandeer offentige spi 10,9 6,4 ODDSEN VIKINGLOTTO EXTRA 7,4 FLAX HESTESPILL 23,2 TIPPING HESTESPILLS TIPPING LOTTO VIKINGLOTTO LOTTO 6,1 ODDSEN EXTRA FLAX/TV-FLAX 12,1 33,9 Omsetning Endring fra Markedsande Omsetning Omsetning i mi. kr i % i % i mi. kr i mi. kr V ,9 7, Dagens Dobbe 192 3,8 1, V65/V5/V/Tr/P/Duo ,8 13, Sum totaisator ,0 23, Fotbatipping 727-9,2 6, Lotto med Joker ,3 33, VikingLotto ,0 12, Oddsen ,2 10, Extra 770-5,2 6, Fax/TV-Fax ,0 7, Sum totat spi ,1 100,

16 16

17 NORSK JOCKEYKLUB 548 hester ti start 548 forskjeige fubodshester viste seg fram på andets eneste gaoppbane, Øvrevo, i fjor. Det var en oppgang på 28 hester fra året før. 360 av dem var i norsk trening. Norge har bare én gaoppbane. Ti gjengjed er Øvrevo en av de vakreste hestesportarenaene i Europa. Banen hadde i 2005 sesong fra apri ti november. Starthester Anta starthester på Øvrevo har vært noenunde stabit i et ti-års-perspektiv. Toppåret var 2001 hvor 623 forskjeige gaopphester startet på Øvrevo, mens 461 hester i 1997 er bunnoteringen i perioden. I 2005 var det atså 548 forskjeige hester som detok i øp på Øvrevo. Andeen norsktrente har i samme tidsfase variert fra 347 i 1997 ti 387 i Antaet norskoppdrettede har variert fra 123 i 1998 ti 164 i Inntjeningen Gjennomsnittsinntekten for en norsktrent starthest har vært kroner. Dette er en snau tusenapp mindre enn i Toppåret hva gjeder inntjening per hest på Øvrevo har vært år Da øp gjennomsnittshesten inn kroner. Totat dete Øvrevo ut kroner i premier i Dette var en oppgang på kroner fra 2004, men mindre enn toppnoteringen fra 2001, hvor kroner be fordet i hestesportens Forme 1. Handesbaansen Handesbaansen med utandet peier å være en svært god indikator på hvor norsk gaoppsport egentig står. I 2000 forsynte norsktrente hester seg med 19,7 av 23,8 premiemiioner, mens det tisvarende taet for 2005 var 16,5 av 22,4. Utenandstrente gaoppører rasket med seg kroner i premier i fjor, og det er første gang utendingene har fått med seg mer enn fem miioner kroner hjem. Denne trenden gjenspeier seg også hva gjeder norsktrente hesters inntekter i øp utenfor Norge. Mens norske gaopphester hadde et jubeår i 2002 hvor de øp inn kroner utaskjærs var det tisvarende taet i fjor kroner. Det kan tyde på at det har vært en typisk meomsesong på Øvrevo. Det er ikke så enket å tette huene etter en stjernehest som Vaey Chape i en fei. Sporten Om gaoppsporten i Norge for øyebikket manger en superhest som Vaey Chape, er det ikeve svært mange gode hester på Øvrevo. I februar be Damachida trent av Eva Sundbye den første skandinaviske hesten som karte å vinne i Dubai. Det skjedde da den ynraske sprinteren tok seg av Sandown Park Internationa Stakes. Bant 2-åringene har Icaros vist seg som et stjerneemne. Wido Neuroth-hesten har tatt seg av Dansk Kriterium, Svensk Mesterskap og Breeders Trophy, mens Femaes Fun vant Norsk Kriterium på en fott måte. Høy kjendisfaktor Bant 3-åringene har Bye Bye Loev vist seg som en topphest. Han cruiset hjem Norsk Derby ti stor gede for eierne, Nis Petter Gi og Petter Soberg. Med sistnevnte på eiersiden i gaoppsporten, har det bitt fust av positiv medieomtae for Bye Bye Loev, men norskfødte Desert Warrior har også vist seg som et emne utenom det vanige. Han vant NM, Derbymien og be kåret ti årets 3-åring på den prestisjetunge gaoppgaaen på Øvrevo. Også Xstase fortjener honnør. Neuroth-hesten vant Svensk Oaks, mens Mission Possibe, trent av Cathrine Erichsen, enket tok seg av Dansk Derby. Bant de edste er det to navn som har stukket seg fram: Superhoppa Funny Legend, som har vunnet en rekke storøp over miedistanse og som snart har øpt inn tre miioner kroner, samt stayeren Apino Chieno, som toppet sesongen ved å vinne Scandinavian Open og Water Nisens minneøp. Avsmaterieet Grunn ti bekymring er det ikeve når man ser på antaet avshopper i norsk gaoppsport. Mens det i 2001 og 2002 var registrert henhodsvis 105 og 110 hopper, var det i 2005 kun registrert 79 hopper. Disse be i 2005 registrert med 50 avkom mot 83 i toppåret Espen Ski (bidet) sørget for henorsk seier ved å bi rytterchampion, mens Rune Haugen tidig hadde kart å avgjøre championatkampen bant trenerne.

18 DET NORSKE TRAVSELSKAP kroner pr. starthest Gjennomsnittstraveren i Norge tjente i kroner. Dette gir en tredjepass i Europa bak Frankrike og Itaia, men foran storebror Sverige. Det Norske Travseskap har agt et godt år bak seg. Sportsorganisasjonen har nå medemmer fordet på 185 travag. Ti av agene har fere enn 200 medemmer, og Jæren travkubb er andets største med 308 medemmer totat be et meget godt år for Det Norske Travseskap og for norske hesteeiere. Det be betat ut hee 198,6 miioner kroner i premier ti hesteeierne en økning på nesten 14 prosent fra Statistikken viser at det i 2005 var ti sammen 5610 starthester i norske travøp en økning på 236 fra året før. Norskfødte varmbodshester tjente i snitt kroner i fjor mot kroner i De importerte hestene tjente i snitt kroner mot kroner året før. Kadbodstraveren tjente i snitt kroner. Videre viser statistikken at 64 prosent av premiene be betat ut ti varmbodshester. Dette er i tråd med prosentandeen de siste årene fø I 2005 be det registrert 1488 fø hos Det Norske Travseskap. Fordeingen var 699 varmbodsfø og 789 kadbodsfø. Startprosenten bant norskfødte 3-åringer var i i fjor 38,8 bant varmbodshestene og 27,4 hos kadbodshestene. For begge raser er dette en iten nedgang. Rekruttering Det Norske Travseskap har også hovedansvaret for å rekruttere nye hesteeiere og aktive inn i sporten. Ponnitrav er en viktig kana i så måte. I 2005 var det stor aktivitet på de feste banene og i de feste regionene. Nå er det fere enn 1000 isensierte ponnikusker i Norge. Særig travskoen på Momarken travbane i Mysen har vært viktig for rekrutteringen med oppti 50 ungdommer på kurs hver eneste uke. Monté Også montésporten er en viktig rekrutteringsvei for Det Norske Travseskap. I 2005 var det 493 ryttere som hadde gydig montéisens, og 226 av disse detok i øp. Hee 520 travere er omskoert fra trav ti monté, og det be totat utbetat 3,6 miioner kroner i premier i montéøpene i Årets NM-vinner i monté be Johanne Urica Øveraasen, mens Liv Pedersen be mestvinnende montérytter med 25 førstepasser. Det Norske Travseskap har ansvaret for at som har med sporten og næringen å gjøre. Samarbeid utover andets grenser er et viktig strategisk grep. Et viktig titak var Unionstravet på Färjestad 23. september 2005 hvor norske og svenske travsportmyndigheter samarbeidet om en fees V75-omgang på 100-årsdagen for unionsoppøsningen. Norge og Sverige har et svært godt samarbeid både meom sportsorganisasjonene og meom spieseskapene, og har mange fees utfordringer. Super sport Sportsig har 2005 vært et merkeår i travsporten. Steinager har vært en internasjona murbrekker, og han sørget for den første hjemmeseieren i Oso Grand Prix på 17 år. Han vant også Eitoppet på Sovaa, Forus Open, Copenhagen Cup, Årjängs Stora Sprinteropp og europacupen for travere sammenagt. Thai Tanic, Jetstie og Mystica Dream har også vist seg som topptravere av internasjonat snitt. I kadbodskassen har Boki Ed og Moe Odin vært de to desidert beste. De har møtt hverandre ti ganger og hva var ve mer naturig enn at de so hverandre fem ganger hver? Boki Ed vant imidertid norgesmesterskapet, samt at han karte å spurtså fenomenet Järvsöfaks i andskampen mot Sverige i Östersund. Også bant ungdommene be det vist fott sport. 4-åringene HG Bader og Mørtvedt Jerked har vist enorme evner og er snart eitekare, mens Moe Brage og Åsajerven har vært best bant de kadbodige 3-åringene. 18 Gode kusker Norsk travsport har ry på seg for å ha svært høy standard på de aktive. Dette gjeder også kuskene. Eirik Høitomt be andschampion da han knep seg foran Lars Anvar Koe på årets siste øpsdag, mens Asbjørn Meha var overegen i årets NM for travtrenere. Bant de staansatte var Frode Hamre suveren champion, mens Odd Arne Kjøsnes be amatørchampion. Anita Vastad vant NM for damer, mens Odd Arne Kjøsnes vant NM for amatører og Lars Tore Hauge NM for staansatte. Trond Anderssen be beste travtrener med 108 førstepasser på staen og 5,3 miioner kroner innkjørt på staens hester.

19 Eirik Høitomt måtte vinne de to siste øpene av travåret 2005 for å bi andschampion og karte det! Beak s Romeo spurtet ti seier i sesongens siste øp. Mystica News var freidig nok ti å utkasse konkurrentene i Norsk Trav-Kriterium. I sukyen satt Frode Hamre. Tor Woebæk viste ekte seiersgede da Åsajerven speedet inn ti seier i det kade kriteriet. Bastian Aure fra Sykkyven sikret seg tidenes nest største premiepott da han vant 40,6 miioner kroner på Momarken i november. 19

20 STEINLAGER En augustdag i 2001 debuterte en svenskimportert 3-åring med annenpass på Bjerke. Lite tydet der og da på at det var en av historiens beste travere som var i aksjon, men kusk og trener Per Oeg Midtfjed hadde aerede da panen kar. - Steinager var storvokst og trengte mye tid og trening. Han kom ni ganger ti start i sitt første år i Norge, men vant bare ett øp. Etter fem annenpasser hørte jeg mange kommentarer om at dette kom ti å bi en antivinner, men det er het riktig at jeg aerede da hadde kokkertro på hesten, sier mannen bak Norges utroige traveventyr. 20

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler NOTER 13. Disponert v/norsk Rikstoto Driftsstøtte til: Det Norske Travselskap 48 458 53 088 Driftsstøtte til Norsk Jockeyklub 13 707 14 760 Bidrag til driftsselskap for avskrivning og finans før 01.01.96

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål Å eie hest sammen Gigant Dream er helt sjef. Så sjef at Monica Andonov sa opp jobben som sykepleier for å vie tiden sin til ham. Sammen

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer