INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 05

2 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning Banene Pengefyten Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken som be norsk stjerne 21 Resutatregnskap Baanse Finansie informasjon 24 Noter 25 Revisors rapport 30 The Best resuts ever fra start ti må 32 Norsk Rikstoto Teefon: Teefaks: E-post: Internett: SAMMENSTILLING Hestesporten totat Totaisatoromsetning totat, mkr.: Anta øpsdager: Anta startende hester (norskregistrerte): Overføringer ti aktive, hestenetto : 244,2 207,9 194,4 223,2 Overføringer ti formået totat: 481,7 458,1 410,5 435,4 Norsk Rikstoto Resutat etter disposisjoner, mkr.: 49,3 21,1 8,3 0,0 Totaisatorspi totat (prosentvis endring): 6,0 % 8,7 % -2,6 % -5,6 % Spi utenfor bane (prosentvis endring): 6,7 % 10,8 % -0,9 % -3,9 % Spi på bane (prosentvis endring): - 0,1 % - 7,6 % - 13,9 % - 15,6 % Hestesportens bruk av penger (i prosent) Premier ti spierne: 65,5 65,6 66,5 66,6 Provisjoner: 5,8 5,9 5,9 6,1 Statsavgift: 3,7 3,7 3,7 3,7 Driftskostnader: 12,4 13,2 12,6 11,8 Avskrivning og finans: 1,9 2,5 2,8 3,2 Premier ti hesteeierne: 8,8 7,9 8,1 9,0 Brutto resutat: 1,9 1,2 0,4-0,4 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Det beste noensinne AD HAR ORDET 2005 be på ae måter et oppøftende år for Norsk Rikstoto. Omsetningen økte fra 2622 miioner kroner i 2004 ti 2792 miioner i 2005 en økning på mer enn seks prosent. En økning på 170 miioner kroner i et stadig tøffere spiemarked, anser vi som svært tifredsstiende. De siste årene har V75 befestet sin posisjon som okomotivet i norsk hestesport. Det var V75 som dro det absoutt tyngste asset også i Godt hjupet av en stadig større bonuspott, Jokerpotten, kapret V75 stadig fere nye spiere. For det er et gedeig faktum at Norsk Rikstotos omsetningsøkning i 2005 stammer nær sagt i sin hehet fra nye spiere. V75 be på aes epper 25. juni. Da vant en spier fra Stavanger rekordsummen kroner i V75 tidenes utbetaing i et norsk pengespi. Det hersket et enormt medietrykk rundt denne gevinsten, og det var samtidig med på å vise hvor fascinerende V75 egentig er: De to største favorittene, Mr. Commissioner og Mørtvedt Jerked, vant begge i den aktuee rekordomgangen, men ikeve var det bare en eneste bong som ti sutt stod igjen med ae syv riktig markert be i det store og hee et jubeår også i øpsbanen. For første gang på 17 år be det hjemmeseier i Oso Grand Prix, og Steinager fugte opp ved også å vinne Eitoppet på Sovaa og Copenhagen Cup i København. De sportsige fremgangene har mye å si for investeringsysten i hestesporten, og de har også svært mye å si for interessen fra media. Norsk Rikstotos resutat for 2005 endte på rekordstore 49,3 miioner kroner. Ikke bare omsetningsrekorden bidro ti dette: Som føge av at V75 gjorde det så bra, fikk dette en ekstra positiv innvirkning på resutatet, siden V75 er spiet med størst dekningsbidrag. Samarbeidet med våre naboer Sverige og Danmark be ytterigere utvidet i Dette er en svært viktig strategi for Norsk Rikstoto i årene som kommer; å skape sterke aianser med våre nærmeste partnere for å skape attraktive spiprodukter, som kan stå imot den stadig tøffere konkurransen fra utenandske bookmakere og fra andre tunge aktører i det norske spiemarkedet. Kampen om kundene er knahard, og Norsk Rikstoto må hee tiden jobbe systematisk og aktivt for å være i forkant av den teknoogiske utvikingen og for hee tiden å kunne tiby attraktive spi for en stadig større kundemasse. Norsk Rikstoto har nå en egenkapita på 78,9 miioner kroner. Dette er tifredsstiende, men samtidig er det svært viktig at stiftesen har økonomiske musker ti å møte de tøffe utfordringene som igger foran oss. Norsk Rikstoto har i øpet av 2005 sogt sin eierpost i produksjonsseskapet Digita Vision. Seskapet var eid av Det Norske Travseskap, Norsk Rikstoto, samt noen Digita Vision-ansatte i feesskap, men be i jui sogt ti svenske Prisma Outside Broadcast AB for 53,5 miioner kroner. Norsk Rikstotos ande av saget utgjorde drøyt 22 miioner kroner. I apri 2005 be det kart at myndighetene satte foten ned for et nærmere samarbeid med Norske Spi. De formee sammensåingspanene be såedes kanseert, men Norsk Rikstoto vi fortsatt ha en operatør-/distributøravtae med Norske Spi. Arne Herberg Administrerende direktør

4 STYRETS BERETNING 2005 Norsk Rikstoto har geden av å se tibake på det økonomisk beste året i stiftesens historie. Omsetningen økte ti et rekordnivå på kroner, og Norsk Rikstotos overskudd endte på kroner, hvorav overskuddet av driften utgjorde kroner og resten var gevinst ved sag av aksjene i Digita Vision AS. Norsk Rikstoto har sitt hovedsete i Oso, og har sine kontorokaer i Hestesporten Hus, Bjerke Travbane, Trondheimsveien 273. Markedet Også i 2005 var det V75-produktet som be det økonomiske okomotivet for norsk hestesport. V75 stod for en omsetningsøkning på 122 miioner kroner eer 14,9 prosent. De siste årene har V75 vært det prioriterte hestespiet når det gjeder markedsinnsats. Denne satsingen har gitt resutater. Omsetningen på V75-produktet har i perioden fra 2002 ti 2005 økt fra 517 miioner kroner ti 942 miioner kroner. Like viktig er det at anta kunder i samme periode har bitt vesentig fere. Norsk Rikstoto regner med at rundt nordmenn spite på hest i øpet av Nesten hee omsetningsøkningen skydtes spi fra nye kunder. Mye av årsaken ti denne veksten forkares ved økt markedsføring. Den økte interessen for V75 fikk også en positiv effekt for de øvrige spiene. Fere av produktene snudde en nedadgående trend. Spi på nett Spi på nett har økt vesentig i øpet av Den generee veksten i markedet er i stor grad knyttet ti konkurrerende produkter tibudt av utenandske spiaktører. Dette er et ureguert marked som konkurrerer om de samme kundene som Norsk Rikstoto. Styret prioriterer høyt å møte denne konkurransen, og vi gjøre det i tett diaog med sentrae myndigheter. Som én av to konsesjonshavere på spi i Norge, er det viktig at myndighetene gjennom konsesjonen gir rammebetingeser som gjør Norsk Rikstoto best muig i stand ti å møte disse markedsutfordringene. Distribusjon Norsk Rikstoto er, og ska være, i tet innenfor den teknoogiske utvikingen på spimarkedet. Stiftesen var tidig ute med hestespi på Internett og etaberingen av TV-kanaen Rikstoto Direkte. Nye distribusjonskanaer er på vei ti å få fotfeste. Spi på Lyntoto via mobiteefon har aerede eksistert i et par år. Nå er tjenesten utviket videre sik at kundene også kan få kjøpt egenutfyte bonger via mobiteefonen. Norsk Rikstoto har fortsatt som må å ha et bredt kommisjonærnett. Ved årsskiftet var det rundt 1300 kommisjonærer rundt om i andet. I tiegg kan det kjøpes spi på Lyntoto hos ICA-kjeden. Produktutviking og markedsføring Det er viktig å kunne tiby produkter som er tipasset hver enket kundegruppe. Norsk Rikstoto jobber kontinuerig med å utvike nye produkter som tar vare på eksisterende og kan generere nye kunder, og føre ti ytterigere omsetningsøkning. Lyntoto har vist at ykkesegmentet kjøper hestespi om budskapet er kart og potten stor nok. Dette er en kundegruppe der det er avgjørende å være tett på og å være synig. Omorganisering I 2004 besuttet Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub å omdanne Norsk Rikstoto ti et aksjeseskap eid av de to sportsorganisasjonene. Besutningen bygde på en forretningsmode som forutsatte skattefritak på ik inje med Norsk Tipping. Finansdepartementet avso imidertid søknaden om skattefritak og henviste ti at en eventue ny forretningsmode måtte finne sin form innenfor gjedende over og reger. Det be nedsatt en arbeidsgruppe edet av styreeder i Norsk Rikstoto for å se på aternative øsninger. Det endeige resutatet fra arbeidsgruppen foreå ikke ved utgangen av Styret i Norsk Rikstoto vi imidertid kontinuerig jobbe for at det samede forretningssystemet i hestesporten ti enhver tid fungerer optimat i forhod ti de utfordringene organisasjonen står overfor. Formået Norsk Rikstoto er en idee organisasjon som har som formå å støtte og utvike hestehodet i Norge ikke bare for sport og fritid, men også i kuratorisk sammenheng. I tiegg danner hestehodet i Norge et grunnag for en ikke ubetydeeig direkte og indirekte syssesetting. Vi oppfatter at det er bred tverrpoitisk enighet om Norsk Rikstotos samfunnsfunksjon i denne sammenhengen. Norsk trav- og gaoppsport betaer totaisatoravgift ti staten, som årig fastsettes ved kongeig resousjon. For 2005 utgjorde den fiskae avgiften ti staten 103 miioner kroner. I tiegg har Norsk Rikstoto foretatt føgende overføringer ti norsk hestehod: Norsk Hestesenter: V75 og storøpspremier: Transporttiskudd: Det Norske Travseskap: Norsk Jockeykub: Bidrag ti avskrivning, finans og oppgradering av driftsseskapene: Sum overføringer: Av overføringene ti Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub gikk henhodsvis 27,2 miioner kroner og 8,5 miioner kroner ti hestesportens aktive i form av premier og bidrag. Trav- og gaopparrangementene, som er grunnag for hestespiet, gjennomføres av 12 baner organisert som egne driftsseskaper. Utbetate provisjoner fra Norsk Rikstoto ti driftsseskapene utgjorde i kroner. Disse provisjonene har gått ti å dekke driftsseskapenes kostnader ti arrangement, premier og dagig drift. Provisjoner ti driftsseskapene utbetaes på grunnag av faktisk omsetning og ikke budsjetta. Ordningen be innført i 2003, og har bitt videreført siden. Den gir stiftesen nødvendig sikkerhet ved svingninger i omsetningen. Prinsippet videreføres i Mijø, ansatte og arbeidsmijø Virksomhetens art medfører ikke forurensing eer utsipp som kan være ti skade for det ytre mijø. Det har ikke bitt rapportert om avorige arbeidsuhe eer uykker som har resutert i store materiee skader eer personskader i året som har gått. Arbeidsmijøet i Norsk Rikstoto betraktes som godt. Sykefraværet i 2005 var på 548 dager noe som utgjør 3,32 prosent av den totae arbeidstiden. Gjennomsnittig anta ansatte i øpet av regnskapsåret har

5 Asbjørn Meha hadde en ny fott sesong som kusk. Han vant NM for travtrenere på Leangen, og han var fast makker for både Moe Odin (over) og Derby-vinner Mørtvedt Jerkad, begge bant Norges desidert beste kadbodshester.

6 STYRETS BERETNING 2005 vært 75. Av disse er 23 årsverk kvinner. Kvinneandeen i arbeidsstokken har økt de siste årene. Norsk Rikstoto praktiserer fu ikestiing og tistreber at begge kjønn er representert innenfor de uike deene av virksomheten. Stiftesen egger ti rette for kurs og etterutdanning. Årsregnskapet 2005 Det regnskapsmessige overskuddet før overføringer ti formået be kroner. Det be overført kroner ti formået. Styret foresår at overskuddet i sin hehet egges ti egenkapitaen. De av det gode resutatet skydes at Norsk Rikstoto sogte sin eierande i produksjonsseskapet Digita Vision for kroner, med en gevinst på kroner. Den frie egenkapitaen pr utgjorde kroner. Egenkapitasituasjonen i Norsk Rikstoto har i øpet av de to siste årene utviket seg svært positivt. Norsk Rikstotos resutatgrad (resutat i prosent av omsetning) er ikeve meget av, og kun små negative endringer i markedssituasjonen kan få store konsekvenser for resutatet og overføringene ti formået. Det er derfor gedeig at norsk hestesport de siste årene har maktet å bygge opp en reservekapita som bidrar ti å skape forutsigbarhet og kontinuitet i forhod ti overføringer ti formået. Etaberingen av et reservekapitafond i Norsk Rikstoto er også i samsvar med forutsetningene for konsesjonen for spivirksomhet gitt av myndighetene. Resutat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og ikviditet Omsetningen i seskapet økte fra 2 622,9 miioner kroner i 2004 ti 2 781,0 miioner kroner i Årsresutatet økte fra 21,1 miioner kroner i 2004 ti 49,3 miioner kroner i Effektivisering av driften og kostnadsreduserende titak har gjort at 2005 var et økonomisk tifredsstiende år. Samet kontantstrøm fra operasjonee aktiviteter i seskapet var på 51,1 miioner kroner. Driftsresutatet for seskapet var på 167,7 miioner kroner. Differansen skydes i hovedsak overføringer ti formået. De samede investeringene i seskapet i 2005 var 43,1 miioner kroner. Av årets investeringer har 22,1 miioner kroner medgått ti nytt hestedatasystem, og 13,8 miioner kroner i produktutviking. Seskapets ikviditetsbehodning var 106,2 miioner kroner pr Seskapets evne ti egenfinansiering av investeringer er god. Seskapets kortsiktige gjed utgjorde pr ,5 prosent av samet gjed i seskapet, sammenignet med 62,5 prosent pr Seskapets finansiee stiing er god, og kan pr nedbetae kortsiktig gjed ved hjep av sine mest ikvide mider (omøpsmider vareager). Totakapitaen var ved utgangen av året 243,1 miioner kroner, sammenignet med 192,2 miioner kroner året før. Egenkapitaandeen pr var 32,5 prosent, sammenignet med 15,4 prosent pr Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bide av Stiftesen Norsk Rikstotos eiendeer og gjed, finansiee stiing og resutat. Finansie risiko Seskapets finansiee risiko er minima. Det er svært iten aktivitet mot utand og fremmede vautaer. Det er kun innen internasjonat spi som vi er projisert for vautasvingninger. Seskapets ån er i norske kroner. Seskapets poitikk er at det ska føges nøye med i utvikingen i rentemarkedet, for eventuet å vurdere bundet rente på angsiktige ån. Det vi ikke få avorige føger for seskapet om ånerenten stiger betydeig. Seskapets kredittrisiko er svært begrenset, da seskapet ikke har noen dominerende kunder. Likviditetsrisikoen anses for begrenset. Revisjon Revisjonen av regnskapet er utført av revisjonsseskapet PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor, Knut Oav Berg. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er ti stede, og årsregnskapet egges fram under denne forutsetningen. Utsiktene fremover Det generee markedet for spi i Norge hadde i 2005 en betydeig vekst. Det er grunn ti å tro at veksten vi fortsette med muigheter for fortsatt vekst også for Norsk Rikstoto. Økt konkurranse gjør at Norsk Rikstoto må bi enda tydeigere i markedet og drive kontinuerig produktutviking for å gi kunden de produktene de vi ha. Det er panagt økt markedsføring og introduksjon av nye spiprodukter også i I tiegg vi det bi satset på fere distribusjonskanaer for våre produkter. Å spie V75, V65 og Dagens Dobbe i nærbutikken er en muighet som bir mer tigjengig i I tiegg vi Rikstoto Direkte bi distribuert som tjeneste også via mobiteefon. Spimarkedet er i stor forandring nasjonat og internasjonat, og vi kreve at Norsk Rikstoto videreutviker samarbeidet med sentrae myndigheter. Samtidig er det viktig at diaog og samarbeid med nasjonae og internasjonae markedsaktører videreutvikes. Styret forventer et positivt resutat for Norsk Rikstoto også i 2006.

7 Jetstie og Geir Vegard Gundersen ekte hjem Norsk Trav-Derby. Den vakre sønnen ti Coktai Jet seier opp som en av arvtagerne ti Steinager.

8 BANENE 2005 Anta baner med totaisatorspi var i 2005 eeve travbaner og én gaoppbane. Banenes totae inntekter be i 2005 økt med 7,2 prosent. Premier ti de aktive i sporten har høyest prioritet. I 2005 økte premiene med 15,0 prosent mot fjoråret. Endring Resutat banene: NOKX NOKX000 % Inntekt: Fra NR provisjoner ,0 % Fra NR bidrag avskrivning og finans Andre inntekter ,0 % Sum ,2 % Kostnad: Driftskostnader ,7 % Premier ,0 % Avskrivning og finans ,1 % Skatt ,3 % Sum ,6 % Resutat etter skatt Den viktigste inntektskiden for banene er provisjon fra NR av at hestespi i regionen. I tiegg gir NR et bidrag som ska dekke avskrivninger og finans av titak iverksatt før Banespi Eget banespi har i 2005 vært stabit i forhod ti Bjerke og Øvrevo kunne vise ti økt spi på egen bane. Banespiet har hatt føgende utviking: Hvem var best, eget banespi 1. Bjerke ,5 % 2. Øvrevo ,4 % 3. Sørandet ,8 % 4. Biri ,4 % 5. Forus ,4 % 6. Drammen ,3 % 7. Kosterskogen ,0 % 8. Bergen ,0 % 9. Jarsberg ,6 % 10. Leangen ,8 % 11. Momarken ,8 % 12. Totonor ,4 % Regionspi De tov totaisatorbanene hadde i 2005 inntekter fra NR på at hestespi i sin region (omfatter de kommisjonærene som igger i regionen, spi fra egen øpsbane og spi på Internett). Sagsoppføging mot kommisjonærene er den enkete øpsbanes ansvar, men i samarbeid med NR vedrørende andsdekkende titak og kampanjer. Rangering av banene etter spiutviking Det totae spiet i andet oppviser stor variasjon. Det var kun region Sørandet og Øvrevo som hadde en svak reduksjon i Denne omsetningen omfatter at spi i regionen, kommisjonærspi, Internettspi og spi på egen bane. En rangering av regionene etter prosentvis endring i spiet i 2005 gir føgende resutater: Rangering etter regionsomsetning 1. Forus ,3 % 2. Totonor ,6 % 3. Bjerke ,7 % 4. Leangen ,1 % 5. Bergen ,4 % 6. Momarken ,9 % 7. Kosterskogen ,3 % 8. Biri ,0 % 9. Drammen ,2 % 10. Jarsberg ,0 % 11. Sørandet ,5 % 12. Øvrevo ,4 %

9 BANENE 2005 Utvikingen i 2005 etter spieprodukter og spiested gir føgende ta: Omsetning 2005 NOKX000 Anta øpsdager Baneomsetning totat Omsetning i V75 V5/V65 DD V/P/Tr/Duo BANESPILL Bjerke Øvrevo Momarken Biri Drammen Jarsberg Kosterskogen Sørandet Forus Bergen Leangen Totonor Sum banespi Kommisjonærspi og spi på Internett Totat spi Investeringer I 2005 be det investert 43,1 miioner kroner, mot 22,4 miioner kroner i Investering i nytt hestedatasystem er ånefinansiert. NRs investeringer i 2005 er fordet på føgende poster: Investeringer: NOKX000 Bier 735 Programvare 705 PC og datautstyr 562 Kontorinventar 23 Datautstyr spiesystem Tekniske instaasjoner 852 Produktutviking Nytt hestedatasystem Sum

10 PENGEFLYTEN 2005 Kommisjonæromsetning 2 093,6 mi. kr Internettspi 424,3 mi. kr Totaomsetning 2 781,0 mi. kr Baneomsetning 263,1 mi. kr Skatter og avgifter ti staten 103,9 mi. kr Ti sporten 855,2 mi. kr Øvrige inntekter 44,6 mi. kr NORSK R 10 Renter og avskrivninger 30,4 mi. kr Kostnader for spi 360,7 mi. kr

11 PENGEFLYTEN 2005 Driftsseskapene Øvrige inntekter 36,7 mi. kr Drift og vedikehod Administrasjon Løpsavviking Avskrivning og finans 355,2 mi. kr Premier og oppdretterpremier 157,7 mi. kr Innskuddspremier 16,6 mi. kr Hestesportens aktive 260,8 mi. kr IKSTOTO 50,8 mi. kr Premier 235,2 mi. kr Oppdretterpremier 23,5 mi. kr Transporttiskudd 2,1 mi. kr 56,7 mi. kr Sentraforbundene Norsk Hestesenter 19,0 mi. kr DNT 43,1 mi. kr NJ 13,6 mi. kr 27,2 mi. kr 8,5 mi. kr 11

12 HESTESPORTENS ORGANISASJON Fra 1996 be hestesporten organisert i to adskite deer: Forretning og forening. Forretningsdeen Norsk Rikstoto har overordnet ansvar for drift og økonomi for at totaisatorspi, og har fått konsesjon for at totaisatorspi fra Landbruks- og matdepartementet. Ansvaret ivaretas ved at konsesjonen gis videre ti tov driftsseskaper (baner) mot at de, gjennom avtaer, forpikter seg ti å føge konsesjonsbetingesene. Gjennom samarbeid med sentraforbundene (Det Norske Travseskap og Norsk Jockeykub) og driftsseskapene ska Norsk Rikstoto bidra ti å styrke hestesporten, hestehodet og norsk hesteav. Norsk Rikstoto besutter på føgende områder: 4 Anta arrangementsdager med totaisatorspi 4 Hvor arrangementene ska egges 4 Hvike spieprodukter som ska tibys 4 Totae budsjetter i hestesporten 4 At tiknyttet spi inkudert distribusjon 4 Fordeing av mider fra totaisatorspiet innen trav- og gaoppsporten Reger tiknyttet spi og spiprodukter må godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. Av overskuddet ti Norsk Rikstoto beviger Landbruks- og matdepartementet driftstiskudd ti Norsk Hestesenter på Starum. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Konsesjon Konsesjon Driftsavtae driftsseskaper (totaisatorbaner) Driftsseskapene er organisert som aksjeseskaper med egne styrer, og har ansvar for å arrangere trav- og gaoppøp, sege spi og fremme sporten i sin region.

13 HESTESPORTENS ORGANISASJON Representantskapet har 21 medemmer: 4 12 utpekes av driftsseskapene (ett fra hver) 4 2 utpekes av Det Norske Travseskap 4 2 utpekes av Norsk Jockeykub 4 3 utpekes av Landbruks- og matdepartementet 4 2 veges av og bant de ansatte i Norsk Rikstoto Representantskapet veger styre og godkjenner regnskapet ti Norsk Rikstoto Vagkomité på 5 medemmer 4 Representantskapet veger fire medemmer, hvorav én nominert av Norsk Jockeykub 4 Landbruks- og matdepartementet oppnevner eder 4 Gir innstiing på styremedemmer Styre på 7 medemmer 4 Ett medem nomineres av Landbruks- og matdepartementet 4 Ett medem nomineres av Norsk Jockeykub 4 To medemmer veges av og bant de ansatte i Norsk Rikstoto Foreningsdeen Norsk Jockeykub: 130 medemmer NJ generaforsaming Generaforsaming Det Norske Travseskap Styre 14 travforbund Styre Norsk Jockeykub og Det Norske Travseskap har ansvar for å utvike sporten og tiknyttet næringsvirksomhet, samt har ansvar for avsvirksomheten for trav- og gaopphester. NJ styre: 11 medemmer; 5 med. + 3 fra NJ 1 fra Øvrevo Hesteeierforening 1 fra Øvrevo Trenerforening 1 fra Norsk Forening for Fubodsav Norsk Forening for Fubodsav: 80 medemmer Øvrevo Trenerforening: 25 medemmer travag Styre Andre organisasjoner: Norsk Hesteeierforbund Norsk Travtrenerforbund Norsk Travamatørforening Øvrevo Hesteeierforening: 130 medemmer

14 UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET De offentige spiene siter Norsk Rikstoto var kjerringa mot strømmen i spiemarkedet i Mens de øvrige spiene som er underagt myndighetenes konsesjon siter, karte NR å oppnå sitt beste resutat noensinne. Storebror Norsk Tipping måtte innse at omsetningen fat med 256 miioner kroner var med på å befeste en trend: Automatmarkedet som i Norge er verdens mest iberae nådde nye rekordhøyder. Og spi på Internett tok ytterigere markedsandeer, særig nettpoker. Forsiktige ansag fra Lotteri- og stiftesestisynet indikerer at denne utvikingen vi fortsette så sant ikke disse spiene bir underagt noen form for ovreguering. Lotto har stagnert 2005 har vist at verdens mest popuære ykkespi, Lotto, har nådd toppen her ti ands. I 2005 måtte både ørdagsproduktet Lotto og onsdagsproduktet VikingLotto tåe omsetningsnedgang på henhodsvis 3,3 og 2 prosent. Omregnet ti kroner og øre utgjør disse beskjedne prosentene 170 miioner kroner. Lykkespiene Fax/TV-Fax og Extra måtte også tåe en rea omsetningsreky, mens kunnskapsspiet Fotbatipping fortsetter å fae nå med 9,2 prosent. Mindre og mindre på arenaen Sev om Norsk Rikstoto i 2005 har notert sitt beste resutat noensinne, er det også i hestesporten grunn ti å sette opp noen varsetrekanter. Mens det i 2001 be omsatt for nesten 400 miioner kroner rundt om på andets eeve travbaner og ene gaoppbane, hadde denne summen sunket ti 263 miioner kroner i Hedigvis har kurven fatet ut, men trenden at spierne veger kommisjonær/internett/teefon som inneveringssteder framfor å besøke de uike banene har hodt seg. Internettspiet ti Norsk Rikstoto fortsatte fremgangen i 2005, og økte med hee 36,5 prosent sammenignet med Hestespi fordet etter produkt 1 % 3 % 5 % PLASS VINNER DUO 10 % TRIPPEL V75 34 % V5 DAGENS DOBBEL V65 29 % 7 % 11 % 14 Utviking av spi på hest fordet etter produkt i mi. kr Prosentvis endring Produkt fra V75 941,8 819,6 14,9 520,0 V65 315,7 304,0 3,8 300,0 DD 192,2 185,6 3,6 179,8 V5 798,8 790,2 1,1 836,4 Pass 38,9 37,6 3,5 44,9 Vinner 133,0 123,6 7,6 136,1 Duo 70,9 72,4-2,1 78,2 Trippe 289,7 289,9-0,1 318,5 Sum spi på hest 2 781, ,9 6, ,9 Hestesportens bruk av penger % % Premier ti spiere 65,5 65,6 Provisjoner 5,8 5,9 Statsavgift 3,7 3,7 Driftskostnader 12,4 13,2 Avskrivning og finans 1,9 2,5 Premier ti hesteiere 8,8 7,9 Brutto resutat 1,9 1,2 SUM 100,0 100,0

15 Totat spi på hest UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET Spi utenfor bane Spi på bane ,9 86,6 88,2 90,0 90, ,1 13,4 11,8 10,0 9, Utviking av totat spi på hest i mi. kr Spitype Spi på bane 263,1 263,3 285,0 331,0 392,1 Spi utenfor bane 2 517, , , , ,2 Sum totat spi 2 781, , , , ,3 Det har vært en markant svingning i spiet de siste årene. Spi på bane har tidigere hatt en kraftig nedgang ti forde for spi utenfor bane. I 2005 har dog banespiet stabiisert seg, og igger på samme nivå som i Krysspi er inkudert i spi på bane. Internettspiet har hatt en kraftig vekst, og økte i 2005 med 36,5 prosent. Markedsandeer offentige spi 10,9 6,4 ODDSEN VIKINGLOTTO EXTRA 7,4 FLAX HESTESPILL 23,2 TIPPING HESTESPILLS TIPPING LOTTO VIKINGLOTTO LOTTO 6,1 ODDSEN EXTRA FLAX/TV-FLAX 12,1 33,9 Omsetning Endring fra Markedsande Omsetning Omsetning i mi. kr i % i % i mi. kr i mi. kr V ,9 7, Dagens Dobbe 192 3,8 1, V65/V5/V/Tr/P/Duo ,8 13, Sum totaisator ,0 23, Fotbatipping 727-9,2 6, Lotto med Joker ,3 33, VikingLotto ,0 12, Oddsen ,2 10, Extra 770-5,2 6, Fax/TV-Fax ,0 7, Sum totat spi ,1 100,

16 16

17 NORSK JOCKEYKLUB 548 hester ti start 548 forskjeige fubodshester viste seg fram på andets eneste gaoppbane, Øvrevo, i fjor. Det var en oppgang på 28 hester fra året før. 360 av dem var i norsk trening. Norge har bare én gaoppbane. Ti gjengjed er Øvrevo en av de vakreste hestesportarenaene i Europa. Banen hadde i 2005 sesong fra apri ti november. Starthester Anta starthester på Øvrevo har vært noenunde stabit i et ti-års-perspektiv. Toppåret var 2001 hvor 623 forskjeige gaopphester startet på Øvrevo, mens 461 hester i 1997 er bunnoteringen i perioden. I 2005 var det atså 548 forskjeige hester som detok i øp på Øvrevo. Andeen norsktrente har i samme tidsfase variert fra 347 i 1997 ti 387 i Antaet norskoppdrettede har variert fra 123 i 1998 ti 164 i Inntjeningen Gjennomsnittsinntekten for en norsktrent starthest har vært kroner. Dette er en snau tusenapp mindre enn i Toppåret hva gjeder inntjening per hest på Øvrevo har vært år Da øp gjennomsnittshesten inn kroner. Totat dete Øvrevo ut kroner i premier i Dette var en oppgang på kroner fra 2004, men mindre enn toppnoteringen fra 2001, hvor kroner be fordet i hestesportens Forme 1. Handesbaansen Handesbaansen med utandet peier å være en svært god indikator på hvor norsk gaoppsport egentig står. I 2000 forsynte norsktrente hester seg med 19,7 av 23,8 premiemiioner, mens det tisvarende taet for 2005 var 16,5 av 22,4. Utenandstrente gaoppører rasket med seg kroner i premier i fjor, og det er første gang utendingene har fått med seg mer enn fem miioner kroner hjem. Denne trenden gjenspeier seg også hva gjeder norsktrente hesters inntekter i øp utenfor Norge. Mens norske gaopphester hadde et jubeår i 2002 hvor de øp inn kroner utaskjærs var det tisvarende taet i fjor kroner. Det kan tyde på at det har vært en typisk meomsesong på Øvrevo. Det er ikke så enket å tette huene etter en stjernehest som Vaey Chape i en fei. Sporten Om gaoppsporten i Norge for øyebikket manger en superhest som Vaey Chape, er det ikeve svært mange gode hester på Øvrevo. I februar be Damachida trent av Eva Sundbye den første skandinaviske hesten som karte å vinne i Dubai. Det skjedde da den ynraske sprinteren tok seg av Sandown Park Internationa Stakes. Bant 2-åringene har Icaros vist seg som et stjerneemne. Wido Neuroth-hesten har tatt seg av Dansk Kriterium, Svensk Mesterskap og Breeders Trophy, mens Femaes Fun vant Norsk Kriterium på en fott måte. Høy kjendisfaktor Bant 3-åringene har Bye Bye Loev vist seg som en topphest. Han cruiset hjem Norsk Derby ti stor gede for eierne, Nis Petter Gi og Petter Soberg. Med sistnevnte på eiersiden i gaoppsporten, har det bitt fust av positiv medieomtae for Bye Bye Loev, men norskfødte Desert Warrior har også vist seg som et emne utenom det vanige. Han vant NM, Derbymien og be kåret ti årets 3-åring på den prestisjetunge gaoppgaaen på Øvrevo. Også Xstase fortjener honnør. Neuroth-hesten vant Svensk Oaks, mens Mission Possibe, trent av Cathrine Erichsen, enket tok seg av Dansk Derby. Bant de edste er det to navn som har stukket seg fram: Superhoppa Funny Legend, som har vunnet en rekke storøp over miedistanse og som snart har øpt inn tre miioner kroner, samt stayeren Apino Chieno, som toppet sesongen ved å vinne Scandinavian Open og Water Nisens minneøp. Avsmaterieet Grunn ti bekymring er det ikeve når man ser på antaet avshopper i norsk gaoppsport. Mens det i 2001 og 2002 var registrert henhodsvis 105 og 110 hopper, var det i 2005 kun registrert 79 hopper. Disse be i 2005 registrert med 50 avkom mot 83 i toppåret Espen Ski (bidet) sørget for henorsk seier ved å bi rytterchampion, mens Rune Haugen tidig hadde kart å avgjøre championatkampen bant trenerne.

18 DET NORSKE TRAVSELSKAP kroner pr. starthest Gjennomsnittstraveren i Norge tjente i kroner. Dette gir en tredjepass i Europa bak Frankrike og Itaia, men foran storebror Sverige. Det Norske Travseskap har agt et godt år bak seg. Sportsorganisasjonen har nå medemmer fordet på 185 travag. Ti av agene har fere enn 200 medemmer, og Jæren travkubb er andets største med 308 medemmer totat be et meget godt år for Det Norske Travseskap og for norske hesteeiere. Det be betat ut hee 198,6 miioner kroner i premier ti hesteeierne en økning på nesten 14 prosent fra Statistikken viser at det i 2005 var ti sammen 5610 starthester i norske travøp en økning på 236 fra året før. Norskfødte varmbodshester tjente i snitt kroner i fjor mot kroner i De importerte hestene tjente i snitt kroner mot kroner året før. Kadbodstraveren tjente i snitt kroner. Videre viser statistikken at 64 prosent av premiene be betat ut ti varmbodshester. Dette er i tråd med prosentandeen de siste årene fø I 2005 be det registrert 1488 fø hos Det Norske Travseskap. Fordeingen var 699 varmbodsfø og 789 kadbodsfø. Startprosenten bant norskfødte 3-åringer var i i fjor 38,8 bant varmbodshestene og 27,4 hos kadbodshestene. For begge raser er dette en iten nedgang. Rekruttering Det Norske Travseskap har også hovedansvaret for å rekruttere nye hesteeiere og aktive inn i sporten. Ponnitrav er en viktig kana i så måte. I 2005 var det stor aktivitet på de feste banene og i de feste regionene. Nå er det fere enn 1000 isensierte ponnikusker i Norge. Særig travskoen på Momarken travbane i Mysen har vært viktig for rekrutteringen med oppti 50 ungdommer på kurs hver eneste uke. Monté Også montésporten er en viktig rekrutteringsvei for Det Norske Travseskap. I 2005 var det 493 ryttere som hadde gydig montéisens, og 226 av disse detok i øp. Hee 520 travere er omskoert fra trav ti monté, og det be totat utbetat 3,6 miioner kroner i premier i montéøpene i Årets NM-vinner i monté be Johanne Urica Øveraasen, mens Liv Pedersen be mestvinnende montérytter med 25 førstepasser. Det Norske Travseskap har ansvaret for at som har med sporten og næringen å gjøre. Samarbeid utover andets grenser er et viktig strategisk grep. Et viktig titak var Unionstravet på Färjestad 23. september 2005 hvor norske og svenske travsportmyndigheter samarbeidet om en fees V75-omgang på 100-årsdagen for unionsoppøsningen. Norge og Sverige har et svært godt samarbeid både meom sportsorganisasjonene og meom spieseskapene, og har mange fees utfordringer. Super sport Sportsig har 2005 vært et merkeår i travsporten. Steinager har vært en internasjona murbrekker, og han sørget for den første hjemmeseieren i Oso Grand Prix på 17 år. Han vant også Eitoppet på Sovaa, Forus Open, Copenhagen Cup, Årjängs Stora Sprinteropp og europacupen for travere sammenagt. Thai Tanic, Jetstie og Mystica Dream har også vist seg som topptravere av internasjonat snitt. I kadbodskassen har Boki Ed og Moe Odin vært de to desidert beste. De har møtt hverandre ti ganger og hva var ve mer naturig enn at de so hverandre fem ganger hver? Boki Ed vant imidertid norgesmesterskapet, samt at han karte å spurtså fenomenet Järvsöfaks i andskampen mot Sverige i Östersund. Også bant ungdommene be det vist fott sport. 4-åringene HG Bader og Mørtvedt Jerked har vist enorme evner og er snart eitekare, mens Moe Brage og Åsajerven har vært best bant de kadbodige 3-åringene. 18 Gode kusker Norsk travsport har ry på seg for å ha svært høy standard på de aktive. Dette gjeder også kuskene. Eirik Høitomt be andschampion da han knep seg foran Lars Anvar Koe på årets siste øpsdag, mens Asbjørn Meha var overegen i årets NM for travtrenere. Bant de staansatte var Frode Hamre suveren champion, mens Odd Arne Kjøsnes be amatørchampion. Anita Vastad vant NM for damer, mens Odd Arne Kjøsnes vant NM for amatører og Lars Tore Hauge NM for staansatte. Trond Anderssen be beste travtrener med 108 førstepasser på staen og 5,3 miioner kroner innkjørt på staens hester.

19 Eirik Høitomt måtte vinne de to siste øpene av travåret 2005 for å bi andschampion og karte det! Beak s Romeo spurtet ti seier i sesongens siste øp. Mystica News var freidig nok ti å utkasse konkurrentene i Norsk Trav-Kriterium. I sukyen satt Frode Hamre. Tor Woebæk viste ekte seiersgede da Åsajerven speedet inn ti seier i det kade kriteriet. Bastian Aure fra Sykkyven sikret seg tidenes nest største premiepott da han vant 40,6 miioner kroner på Momarken i november. 19

20 STEINLAGER En augustdag i 2001 debuterte en svenskimportert 3-åring med annenpass på Bjerke. Lite tydet der og da på at det var en av historiens beste travere som var i aksjon, men kusk og trener Per Oeg Midtfjed hadde aerede da panen kar. - Steinager var storvokst og trengte mye tid og trening. Han kom ni ganger ti start i sitt første år i Norge, men vant bare ett øp. Etter fem annenpasser hørte jeg mange kommentarer om at dette kom ti å bi en antivinner, men det er het riktig at jeg aerede da hadde kokkertro på hesten, sier mannen bak Norges utroige traveventyr. 20

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529

Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529 Bjerke Travbane AS RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12. Note Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529 Premier hesteeiere 3 5 830

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer