SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B"

Transkript

1 SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B

2 - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister det med en mer praktisk og vedlikeholdsfri hverdag. Vil du bo sentralt i Lørenskog men likevel nær marka! Da er Sølvbyggene stedet for deg! - Eiendomsgruppen Salgstrinn 2 Bygg B 2- og 4-roms løsninger, med kvalitet ned til minste detalj. 1 2

3 økkelinformasjon økkelinformasjon Salgstrinn 2, Bygg B økkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet og en del av salgsprospektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Dette er tilgjengelig hos megler samt på prosjektets hjemmeside Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GEERELL IFORMASJO Selger / Utbygger Eiendomsgruppen Oslo AS org.nr Hjemmelshaver Eiendomsgruppen Oslo AS Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Ragnhilds vei 1, har matrikkelnr: Gnr. 102, Bnr. 14, 80 i Lørenskog kommune. Bygg A, salgstrinn 2 er en del av 2 salgstrinn. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Megler Eileen Vammervold Dreyer I tillegg vil megler Tomas. Gabrielsen og medhjelper Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. BEBYGGELSE / LEVERASE Omfang Utbyggingen er en selvstendig del av utbyggingen i Prinsesseparken på Lørenskog som skal bestå av flere boligprosjekter. Sølvbyggene, Bygg A utgjør 21 leiligheter og Bygg B består av 0 leiligheter og er det siste av to planlagte bygg i dette prosjektet. Det leveres garasjeplasser i et felles garasjeanlegg under byggene. Her kommer også boder og sykkelparkering. Byggene er på 5 etasjer over garasjeplan. Byggenes plassering fremgår av vedlagte situasjonsplan. Boligtype Selveierleiligheter Byggemåte Se vedlagt leveringsbeskrivelse fra selger og situasjonsplan for nærmere informasjon. Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Eiendomsgruppen Oslo AS. Det er p.t. ikke valgt entreprenør. Byggeår Antatt 2015/2016 Arealangivelser Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om at avvik opptil +/- 5 %. Garasje / parkering Det er mulig å kjøpe garasjeplass så lenge det er ledige plasser. Ekstra plasser, evt. dobbelt garasjeplass kan kjøpes i tillegg, så lenge det er ledige plasser. Det er begrenset antall plasser. Se prislisten for priser og betingelser. Organisering og lokalisering av garasjeplassene avgjøres av selger og er ikke avklart på salgstidspunkt. Standard/Utstyr Se vedlagte leveransebeskrivelse av Tilvalg Alternativene fremkommer i en egen tilvalgsbrosjyre når denne er klar. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tilvalg eller endringer begrenset til 15 % av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ifht. oppsatt frist som relaterer seg til produksjon. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti i.h.t. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Energimerking Leilighetene har energikarakter hhv. B og C Energiattest vil fremkomme av FDV-dokumentasjon som fremlegges ved overtakelsen. er Hver leilighet får tilgang til 1 stk. sportsbod på ca. 5m2, i parkeringskjeller/fellesareal. I de tilfeller leiligheten ikke har innvendig bod/ev. har innvendig bod< m2, vil sportsbodens størrelse kompensere dette arealet. I tillegg etableres det en fellesbod og sykkelparkering i garasjeanlegget. FELLESAREAL Tomt/areal Eiet tomt. Arealbekreftelse fra Lørenskog kommune viser areal på 2 220,5 kvm for gnr. 102 bnr.14 og 291,8 kvm for gnr 102 bnr 80. Tomten planlegges fradelt/sammenslått og det tas derfor forbehold om tomtens endelige eiendomsgrenser og areal. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet i henhold til vedlagte utomhusplan. ØKOOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 525,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Etableringsgebyr sameie, tilknytning kabel-tv kr ,- Andre omkostninger og gebyrer kan fremkomme og vil bli spesifisert ifbm. oppgjørsoppstilling. Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av størrelsen/eierbrøk på leiligheten da andel dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av andel tomteverdi. Omkostninger utgjør tot. ca. kr ,- + dok. avgift: (leilighet på 48 kvm BRA = dok. Avgift ca. kr 9.61,-. Leilighet på 101 kvm BRA = dok. Avgift ca. kr ,-). Dok. avgift er oppgitt i prislisten for hver leilighet. Det tas forbehold om antall byggetrinn, kommunal godkjenning av fradeling og nødvendig godkjenning fra tinglysningsmyndighetene. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følger av endringer i de offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr og/ eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontrakts signering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter at bud er antatt. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. ) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppbære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr reguleres etter Bustadoppføringslovens 54. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av edre Romerriket likningskontor og vil være ca 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. SAMEIET Forretningsfører USBL er valgt som forretningsfører. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, vedlikehold av tekniske installasjoner, valg av signaloperatør for Kabel-TV og data, valg av sikkerhetsleverandør (alarm, overvåkning), etc.) Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 2. mai 1997 nr.1. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Eneretten omfatter også balkong eller privat uteareal for leiligheter på bakkeplan. Garasjeanlegg seksjoneres som næringsseksjon med bruksrett til leilighetens garasjeplass(er). Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Viser til vedlagte utomhusplan. Seksjoneeierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av Sølvbyggene, bygg A og B. Dersom prosjektet blir delt i to byggetrinn, ett for hus A og ett for hus B, vil sameiet dels opp i to egne sameier. Leilighetene i første etasje vil få tildelt en del av tilliggende utomhusareal som tilleggsareal til sine respektive seksjoner eller i form av annen klausulering/vedtektsfesting. Hver leilighet får tilgang til en sportsbod i kjeller. Selger foretar fordelingen av boder og evt. parkeringsplasser. Bruksrettene til boder og parkeringsplasser kan ikke selges separat fra Boligen. Selger forbeholder seg retten til fritt å omsette eventuelle ekstra parkeringsplasser. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte før overlevering, der det velges et styre som vil representere sameiet. Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Sameiet som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvire. Fellesutgifter er estimert til kr 5,- pr. kvm. BRA pr. mnd inkl. oppvarming og varmtvann. Det påløper i tillegg ca. kr 50,- pr. mnd. i felleskostnader pr. garasjeplass. Fellesutgiftene faktureres månedlig fra forretningsfører Oppvarming og varmtvann via fjernvarme faktureres med a-konto pr. mnd. som avregnes årlig ut i fra faktisk forbruk fordelt etter eierbrøken. I fellesutgifter inngår bl.a. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale avgifter, felles strøm, Tv-og datasignaler, alarm og sikkerhetsanlegg, driftstjenester, m.m. Det foreligger p.t. ikke regnskap eller budsjett for sameiet / sameierne. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Det vil bli innkrevd doble felleskostnader 1. måned slik at sameiet får egenkapital fra første dag. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fel- 4

4 økkelinformasjon økkelinformasjon lesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger. OFFETLIGE FORHOLD Vei / Vann og kloakk Offentlig. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-, nærings- og kontorformål. Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Lørenskog kommune. Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Lørenskog kommune fra Utbyggingstjenesten. abotomten er under utvikling til boliger. Det kan bli etablert midlertidige løsninger på diverse forhold som først endelig etableres ifbm full utbygging av Prinsesseparken. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pantrett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Disse er også vedlegg til kjøpekontrakt. Forbehold Det tas forbehold om at det gis rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet. Videre tas det forbehold om at 70 % av hele prosjektet, bygg A og B, er solgt innen Kjøper vil bli skriftlig informert om vedtak om byggestart. Informasjon om prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne hver 6-8 uke, i hele perioden fram til overtagelse. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byg- geprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte utenomhusplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstillet samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Se ellers selgers detaljerte leveransebeskrivelse datert Selger står fritt til uten varsel å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser uten nærmere varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 1. juni 1997 nr. 4. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 450 dager fra byggestart. Estimert tidspunkt for byggestart er 1. kvartal 2015, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i løpet av 2. kvartal 2016, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket utgjør 70 % av leilighetene i bygg A og B. Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også vedtas uavhengig av overnevnte forbehold. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbeholdet omhandlet i denne bestemmelse innen er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen blir senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. Brukstillatelse og Ferdigattest Utbygger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Lørenskog kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr.0.000,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 0 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato / lok S Ø L V B Y G G E E 5 6

5 Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelse BESKRIVELSE LEILIGHETER - 01/06/2014 Adresse: Ragnhilds vei 1, gnr.102 bnr. 14, 80 i Lørenskog kommune Prosjektet: Tomten ligger sentralt i Lørenskog sentrum, like ved kjøpesenter, kulturhus, bussterminal, m.m. Byggene har fått en moderne og spektakulær utforming, med utstrakt bruk av vedlikeholdsfrie materialer. Garasjeanlegg etablereres under boligene med trapp og heis til leilighetene via et tiltalende trapperom. Et attraktivt utomhusområde etableres rundt og mellom byggene. Leiligheter i 1. etasje vil få egen hage i tilknytning til terrasse. Øvrige leiligheter har romslige private balkonger/terrasser. Bygning: 2 bygg i 5 etasjer med totalt 51 leiligheter. Garasjeanlegg utføres i betong. Leilighetene prefabrikkeres i fabrikk og oppføres på byggeplass. Innvendige flater av gips og utvendige flater med komposittplater. Isolasjon utover minimumskravene i plan- og bygningslov / teknisk forskrift. Tak og terrasser tekkes med membraner tilegnet formålet. Høyisolerte vinduer og balkongdører av komposittmateriale, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Hengslede vinduer er innadslående. Vinduer som ikke er tilgjengelig for renhold fra innsiden eller fra terrasse, leveres med selvrensende glass. Hovedtrapp i stål/betong med fliser, med rekkverk i tilpasset utførelse i glass og/eller metall. Heis i stål og glass. er i tre eller metall, med rekkverk i tilpasset utførelse. Garasjer, boder og fellesanlegg: Under bakkenivå oppføres et garasjeanlegg. Det er mulig å kjøpe bruksrett til mer enn en garasjeplass pr. leilighet. Selger forbeholder seg retten til å bestemme organisering av garasjeplasser. Sportsboder etableres i en egen fløy i garasjen. Selger forbeholder seg retten til å bestemme plassering av sportsboder. 1 fellesbod for oppbevaring av større ting (takbokser, kajakk, etc.), samt nødvendig utstyr til vaktmester. Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg. Vedlikehold og drift av dette dekkes gjennom felles driftsutgifter. Sykkelparkering anlegges i garasjeanlegget Heis: Fra garasjeanlegg monteres heis til alle atkomstnivåer. Byggene har 2 heiser. Innvendig: 14 mm. natur eikeparkett på gulv i alle rom, unntatt bad og evnt. fellesarealer. Flislagte gulv og vegger i baderom. For øvrig gipsvegger m/ hvitmalt glassfibertapet. Dører og vinduer med tilhørende foringer leveres hvite. Innvendige tak i gips med hvitmalt glassfibertapet. Detaljert beskrivelse av innvendig standard og standardleveranser fremkommer for øvrig i romskjema. Kjøkkeninnredning: Leveres i hht egne skjemategninger. Kjøkkenfronter i hvit utførelse med takhøye overskap og benkeplate i mørk laminat. Håndtak i rustfritt stål. Hvitevarer med innbygd kjøleskap leveres som standard, integrert i innredningen. eromsinnredning: Leveres i hvit utførelse med bredde fra cm (avhengig av løsning). r: Leveres 1 lm skap pr/sengeplass, fortrinnsvis montert i soverom, men kan også monteres i andre rom. Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre viste garderober i entré og/ eller boder inngår ikke i leveransen. Energi og miljø: Boligene bygges etter kriterier for tilgjengelighet, med løsninger utover minimumskravene i plan- og bygningslov / teknisk forskrift. Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming skjer med radiatorer, med unntak av baderom som har gulvvarme. Ventilasjon: Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon med høy temperaturvirkningsgrad. Brannsikring: Bygningene brannsikres etter forskriftenes krav som bl.a. innbefatter sprinkling og brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap. Sikkerhet: I tillegg til brannvarslingsanlegg leveres leilighetene med innbruddsalarm. Garasjeanlegg er kameraovervåket. Som tilvalg kan også kamera leveres til dørtelefon. Månedlige kostnader vedrørende sikring er medtatt i felleskostnader. Renovasjon: Det anlegges søppelsuganlegg og/eller nedgravde søppelbrønner tilrettelagt for kildesortering Telefon/TV/PC: Leilighetene leveres med bredbåndsopplegg til lavspentskap, tilknyttet Canal Digital. Rør for TV/PC/mm til stue og alle soverom vil bli ført fram der det ikke kan finnes trådløse løsninger/i den grad de er nødvendig. Månedlige kostnader er medtatt i felleskostnader. Arealangivelse: Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetenes mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Leilighetens sportsbod som ligger i kjelleretasjen utgjør ca. 5 m2 og er ikke medregnet i bruksarealet. Der bod i leilighet er mindre enn m2 vil arealet på sportsbod utvides tilsvarende. er, terrasser, trapper og garasjer er ikke medtatt i arealberegningen som her fremkommer. Prosjektet er i et tidlig stadium og det kan forekomme arealavvik på inntil 5 % Omkostninger: I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper dokumentavgift, tinglysning og andre gebyrer og omkostninger ved etablering, totalt ca. kr ,- (spesifisert i kontrakt) Forvaltning og drift: Avtale vil bli inngått med profesjonelt forvaltningsselskap vedrørende forretningsførsel, forvaltning, drift (vaktmestertjenester), mm Fellesutgifter: n på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulert til kr. 5,- pr.m2 BRA/pr. mnd. Stipulerte fellesutgifter skal dekke boligenes ordinære driftsutgifter. Prisen er avhengig av det servicenivået sameiet velger. Finansiering: Megler vil bistå og rettlede interessenter med henvisning til finansieringsselskap. Ved signering av kontrakt skal det innbetales kr ,-. Resterende betales ved overtagelse av boligen. Eventuelle tilvalg betales samtidig boligen overtas. Forhåndsbefaring og Overlevering: Selger innkaller til forhåndsbefaring ca. 2 uker før Overtagelsesmåned vil bli varslet ca. 8 uker før antatt overlevering overtakelse og overlevering vil bli varslet skriftlig 2 uker før ferdigstillelse. Utvendig overleveres prosjektet til sameiets styre. Garanti/sikkerhet: Leilighetene selges i hht. Bustadoppføringslova. Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten med % av kjøpesummen og fra overtagelsen økes sikkerheten til 5 %, gjeldende i 5 år etter overlevering. Diverse: Byggestart planlegges 2. kv under forutsetning av at 70 % av leilighetene er solgt og byggetillatelse gitt. Forbeholdet gjelder fram kjøper varsles om at byggestart er vedtatt og senest innen Det presiseres at prospekt ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger, materialer, innredninger, mv. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer, samt rett til å foreta endringer i planløsninger, størrelser samt antall enheter på de boligene som ikke er solgt. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det denne leveransebeskrivelsen som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. S Ø L V B Y G G E E 7 8

6 Romskjema ROMSKJEMA Romskjema Rom Golv Vegger Tak Elektro Sanitær Ventilasjon Annet Felles Betongheller, asfalt Tre- og/eller Utvendig belysning inngangsssoner eller tredekke betongvegger Atkomst og trapperom Heis i stål og glass Trapperom med fliser Gjengs standard båreheis Malte betongflater Event. brann/ skjermvegger iht. mynd. krav. Stål og glass Lettak over deler av atkomstsoner. Malt betonghimling i trapperom Gjengs standard båreheis. Belysning i hht forskriftskrav i EC 400:2010 Gjengs standard belysning. Ventilasjon i hht forskriftskrav Betong eller ståltrapper med flisbelagte trinn. Rekkverk i tilpasset utførelse Entre/gang Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 6m2 gulvareal. Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentskap. Dørtelefon med mulighet for tilvalg av kamera på ytterdør. innvendig Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 4m2 golvflate. Takpunkt med bryter. Som stuer Pulverapparat skap i entré inngår ikke Ventilasjonsanlegget monteres vanligvis i bod. Stuer Gulv m. 14 mm parkett eik natur. Golvlister i eik. Vegger m/gipsplater, sparklet, påført glassfibertapet og malt. Ferdig overflatebeh. dører og vinduer i hvit farge innvendig Kjøkken Som stuer Som stuer Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap Gipsplater sparklet, påført glassfibertapet og malt. Som stuer I hht EC 400: uttak pr 4 m2 gulvareal+6 uttak for TV/hjemmekino/ol. Takpunkt med bryter. Røropplegg for TV Uttak for hvert faste el.utstyr (kjøl, ovn, osv.). 2 uttak pr 2 m benk, 4 uttak ved spiseplass. sikring (overoppheting) Takpunkt med bryter Side 1 av Radiatorer Oppvaskkum m/ettgreps armatur. Opplegg for opv.maskin. Radiator Balansert ventilasjon Kjøkkenventilator tilkoblet vent.anlegg Det kan forekomme synlige kanalkasser i himlinger ifbm ventilasjonen Kjøkkeninnredning med hvite fronter m/stålbøylegrep. Mørk laminat benkeplate. Integrert stekeovn, koketopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys inngår i leveransen. Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 4 m2 gulvflate Takpunkt m. bryter. Røropplegg for TV. /WC Membran og mørke, keramiske fliser 10 x 10 cm Spesial våtromsplater, membran, hvite keramiske fliser ca. 20 x 40. Ferdig overflatebehandlede dører og vinduer Som stuer Uttak for vaskemaskin og tørketrommel. (gjelder kun bad der vaskemaskin er inntegnet) Takpunkt med bryter. Lysarm. over speil m/dobbel stikk. Gulvvarme. er/ terrasser Tre- eller metall Rekkverk i hht tegninger Jfr. tegninger 2 uttak pr 15 m2 gulvflate Garasjekjeller Asfalt eller betong Betong, sprøytet 1 strøk hvitmaling Betong, sprøytet 1 strøk hvitmaling God allmenbelysning. 2 uttak for ca. hver 10. P-plass Radiator Som stuer 1 lm hvite garderobeskap pr. sengeplass. Kan ev. plasseres i andre rom Servant. Ettgreps servantbatteri. Termostatbatteri til dusj/bad. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC Kran/avløp til vaskemaskin i bad hvor dette er vist på tegning. Gulv sluk. Brannskap med slange Balansert ventilasjons med avsug Ventilasjonsanlegg dimensjonert etter forskriftenes krav vedrørende gass og fuktighet. Hvit baderomsinnredning med underskap m/heldekkende servant. Speilskap. Rør i rør skap. Oppmerkede oppstillingsplasser. Opplegg for el-bil kan leveres som tilvalg. 9 Side 2 av 10

7 Romskjema Sportsboder Betong Vegger i betong el tre, uten overflatebehandling Dør med lås Betong, el tretak Belysning. 2 uttak ca. pr. 25 m/korridor. Åpent anlegg Etter behov Merking med tilknytning til leilighet. Fellesrom (hobby/sykkel/ski /etc.) Betong el. tregolv avh. av plassering Vegger i betong el tre Dør med lås Betong, el tretak El-uttak dimensjonert i hht formålet. Takpunkt m/bryter. Åpent anlegg Etter behov Eiendomsgruppen Oslo AS Landstads Gate 10, 2000 Lillestrøm Tlf.: Landstads Gate 10, 2000 Lillestrøm Tlf.: S Ø L V B Y G G E E SØL V BYGGE E 11 12

8 Losby Golf Tunveien eien Gamleveien Triaden Skårersletta Løkenåsveien Trygves vei Tormods vei Rolvsrud Idrettsplass S Ø L V B Y G G E E Ragnhildsvei Rolvsrud park Veibeskrivelse Prosjektet har adresse Ragnhildsvei 1. Innkjøring er vis a vis innkjøringen til Metrosenteret. Tomten ligger på høyre side, det vil bli skiltet til tomten. Fakta og demografi Ditt nye nabolag Velkommen til Sølvbyggene! Sølvbyggene er et helt unikt prosjekt med hele 51 ulike leiligheter fordelt over to bygg. Kino / Bibliotek mm. Butikk Metro Senter Buss Strømsveien Langevann 15% Er barnefamilier 42% ER GIFT 20% HAR HØYSKOLEUTDAIG 6% HAR ITEKT OVER % EIER SI EGE BOLIG 7% EIER HYTTE 81% AV BOLIGEE ER YERE E 20 ÅR 65% BOR I TERRASSEHUS, BYGÅRD ELLER BLOKK 82% AV EIEDOMMEE HAR PRIS OVER KR. 2,5 mil Varer/tjenester Metro Senter Lørenskog Storsenter Lørenskog Postkontor Rimi Finstadjordet Boots apotek Lørenskog Apotek 1 Triaden Triaden Vinmonopol Strømmen Vinmonopol Kiwi Skårer Coop Mega Metro Lørenskog Brusshop Sydhagen Esso Tiger Skårer Esso Stasjon Metro Senter 0. km 0.9 km 0. km 2.1 km 0. km 0.9 km 0.9 km 4.4 km 0.2 km 0.4 km 0.2 km 0.2 km 0.2 km 0.2 km I Sølvbyggene får du høy standard, eksklusive løsninger, store vindusflater, vestvendte terrasser/egen plen og solrike balkonger. Med ulike størrelser og kvaliteter, tilbyr vi et hjem- uansett hvilke ønsker og behov som er viktigst for deg. Her kan du velge mellom mindre og arealeffektive leiligheter til stor toppleiligheter med fantastiske terrasser med flotte solforhold og utsikt. Eller kanskje du har grønne fingre og ønsker deg en hageleilighet med privat solrik utesone i kombinasjon av plen og terrasse, skjermet for innsyn med hekk. Her kan du la din lille hun eller katt løpe fritt omkring. Alt etter hva som passer deg best! Standard Det legges opp til høy standard med gode tilvalgmuligheter for å tilpasse egne ønsker og behov. Fra felles garasjekjeller er det adkomst til med heis eller trapp til leilighetsplanene. Leiligheten får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det blir et flott og eksklusivt felles inngangsparti i front av byggene. I kjeller får alle leilighetene en egen sportsbod og sykkelparkering. På fellesområdet vil det opparbeides med hekker og grøntarealer samt egen lekeplass. Beliggenhet Foto av Diakrit orge Sølvbyggene ligger i Lørenskog sentrum, tilbaketrukket fra krysset Solheimsveien og Skårersletta, rett ved bussterminalen, taxisentralen og Metrosenteret. Lørenskog Hus ligger også rett ved. Her finner du et stort utvalg av butikker, kafeer, spisesteder, kino, bibliotek, teater samt flere servicefunksjoner. I nærheten finner du også barnehager, barneskoler og ungdoms- og videregående skole. Med bil tar det ca 15 minutter til Oslo og 10 minutter til Lillestrøm. Det idylliske Langvannet ligger ikke langt unna og Østmarka innbyr til tur og bademuligheter. Losby Golf i naturskjønne Losbydalen har flott 18 hulls golfbane og innendørs golfsimulator. Losby Gods og konferansehotell ligger like ved. Transport Avstand Skoler, Barnehager ivå Avstand Oslo Gardermoen Oslo S Lørenskog Ellingsrudåsen Lørenskog sentrum Skårersletta 8.5 km 1.6 km 2.7 km 4.2 km 0.1 km Solheim skole 1-7 kl. 0.4 km Kjenn ungdomsskole 8-10 kl. 0.6 km Løkenåsen ungdomsskole 8-10 kl. 1 km Mailand videregående skole km Lørenskog videregående skole km 1 14

9 SØL V BYGGE E 15 16

10 Arkitektens visjon Vår ambisjon med Sølvbyggene har vært å skape et spennende boligprosjekt med utradisjonelle løsninger, moderne formspråk og materialvalg. Vi har lagt opp til universelle og tidløse kvaliteter med gode dagslysforhold og store uteplasser. Byggenes form og plassering er tilpasset tomtens karakter og solens bevegelse gjennom dagen. Vårt mål var å skape et alternativ til den tradisjonelle boligblokken ved å gjøre Sølvbyggene til et helt unikt boligprosjekt i Lørenskog! Vi håper dere vil trives i deres nye hjem. - UO Arkitektur SØL V BYGGE E

11 B ,1 m² 1 B ,8 m² 1 Leilighetstype B1-1 Leilighetstype B1-2 TT Tørketrommel 14,8 m² -roms hageleilighet med private, solrike utesoner i en kombinasjon av plen og terrasse. Skjermet for innsyn med hekk. Terrasse/Hage Romslig -roms hageleilighet med stort oppholdsrom direkte tiilknyttet hagen/terrassen via flere terrasseskyvedører. Terrasse/Hage 7,6 m² /Disponibelt 14,9 m² 52,6 m² Flere terrasse-skyvedører gir deg nær kontakt med uterommet Leiligheten har en sør-vest vendt beliggenhet. løsningen består av et stort oppholdsrom som også har direkte adkomst til soverommene, der det største har eget bad i tilknytning til garderoben. Terrasse/Hage 47,9 m² 42,2 m² / Disponibelt 7,8 m² 9,4 m² WC 12,5 m² Også dette er en leilighet tilpasset de som ønsker å lla sin lille hund få sin egen hage å løpe i, godt skjermet med hekker rundt. Leiligheten har en romslig hall med direkte adkomst til soverommene, bad og gjestetoalett. orth TT orth 105 m 2 Etasje m 2 Etasje 1 S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 19 20

12 2 52,8 m² 1 SØLVBYGGEE B1.4 Leilighetstype B1-94,8 m² 1 Leilighetstype B1-4 Terrasse 16,0 m² 2-roms leilighet med praktisk soverom og et romslig oppholdsrom der kjøkkenet er plassert i enden av rommet. -roms leilighet med delvis adskilt kjøkken/stueløsning 11,1 m² 25,8 m² Flott åpen stue-kjøkkenløsning. I motsatt ende er det direkte kontakt med hagen via en stor skyvedør. 1,2 m² 7,9 m² 50,6 m² Terrasse/Hage 5,8 m² Leiligheten har romslig uteplass på bakkeplan. Sør-øst vedt beliggenhet. 94 m 2 Etasje 1 orth 2 52 m 2 Etasje 1 orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 21 22

13 2 55,7 m² 1 SØLVBYGGEE B1.6 Leilighetstype B1-5 70,2 m² 1 Leilighetstype B1-6 Praktisk og romslig 2-romsleilighet på bakkeplan -roms hageleilighet med god kontakt mellom hage/terrasse og bolig. 10,9 m² Leiligheten har åpen stue/kjøkkenløsning, en god entré og soverom med romslig vinkelgarderobe. Et romslig oppholdsrom åpner for en fleksibel bruk av det ene soverommet via doble skyvedører. 22,8 m² Terrasse/Hage 21,8 m² 2 55m 2 Etasje 1 12,7 m² 1, m² / Disponibelt 8,0 m² 70 m 2 Etasje 1 orth orth Terrasse/Hage 25,2 m² S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 2 24

14 2 54,4 m² 1 SØLVBYGGEE B2.1 Leilighetstype B1-7 95, m² 2 Leilighetstype B2-1 2-roms leilighet med stor terrasse/hage. For de som ønsker store rom i en romslig leilighet, passer denne roms leiligheten. 25,2 m² 1,1 m² met er romslig og med stor, utenpåliggende skyvedør mot stue invitere løsningen til fleksibelt bruk av rommene. Hallen har god garderobeplass og adkomst til bad. 14,8 m² 44,4 m² met har fått en generøs størrelse og leiligheten innbyr til fleksibelt bruk ved at dette rommet har stor skyvedør mot oppholdsrommet Terrasse/Hage 1,8 m² orth 2 54 m 2 Etasje 1 /Disponibelt 14,0 m² 95m 2 Etasje 2 15,8 m² orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 25 26

15 100,1 m² 2 SØLVBYGGEE B2. Leilighetstype B ,4 m² 2 Leilighetstype B2- TT Tørketrommel 8,4 m² 1,6 m² 11,6 m² -roms leilighet med attraktiv planløsning, der oppholdsrommet (kjøkken/stue) er gjennomlyst via svært mye glass og har adkomst til 2 separate balkonger. Begge soverommene ligger med adkomst fra entre, som også har adkomst til separat bad og wc. 5,6 m² 2-roms leilighet med praktisk soverom og et romslig oppholdsrom der kjøkkenet er plassert i enden av rommet. I motsatt ende er det adkomst til balkongen via en skyvedør i hele rommets bredde 11,1 m² 18,0 m² TT WC 100 m 2 Etasje 2 2,5 m² 2 50 m 2 Etasje 2 orth orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 27 28

16 84,1 m² 2 B2.4 Leilighetstype B2-4 SØLVBYGGEE B2.5 91,5 m² 2 Leilighetstype B2-5 1,1 m² 7,9 m² -roms leilighet der lys, luft og rom er vektlagt ved bruk av store glassfelt og skyvedører til balkongen. 11,8 m² 8,8 m² Lys, luft og god kontakt mellom oppholdsrom og balkong preger denne leiligheten. 9,9 m² Kjøkkenet er utformet for å gi god plass for et hyggelig spisebord. Fra entre er det adkomst til bad og et generøst soverom med garderobeløsning 45,9 m² Et soverom som legger til rette for fleksibelt bruk, samt en moderne kjøkkenløsning setter prikken over I-en. Fra entre er det adkomst til bad og til et praktisk soverom med tilhørende garderobe. 19,4 m² 91 m 2 Etasje 2 21,7 m² orth 84 m 2 Etasje 2 orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 29 0

17 B2.6 B , m² ,0 m² 2 Leilighetstype B2-6 med ovn Leilighetstype B2-7 Denne leiligheten er planlagt ut fra ønsket om fleksibelt bruk. Kjøkken med skyvedør mellom oppholdsrom og et stort soverom 19,8 m² Kontor 7,7 m² En egen sone foran soverommet et tilknyttet oppholdsrommet med en stor skyvedør, og kan fungere hhv som kontor, tv-stue, garderobe og sågar som soveplass for hyggelige gjester som overnatter. 19,8 m² tilrettelegger for at også denne 2- roms leiligheten kan fungere for mange forskjellige behov. Hallen har god garderobeplass og adkomst til bad. 14,7 m² 6,9 m² 11,1 m² orth 2 57m 2 Etasje 2 6,8 m² orth 2 50m 2 Etasje 2 S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 1 2

18 SØLVBYGGEE B.2 B.1 84,8 m² Leilighetstype B-1 91,0 m² Leilighetstype B-2 TT Tørketrommel -roms romslig leilighet med store rom. -roms leilighet med attraktiv planløsning 14,8 m² / Disponibelt 10, m² 8,1 m² Oppholdsrommet er planløst med et tilbaketrukket kjøkken, en svært romslig spisestue/allroms løsning, samt en salong-sone med mye lys og direkte adkomst til balkongen. Det ene soverommet har stor skyvedør, slik at dette kan fungere i samvirke med oppholdsrommet. Leiligheten har også et master soverom med bad, samt bad nr 2 med adkomst fra entre. 4,0 m² 9,4 m² 11,6 m² der oppholdsrommet (kjøkken/stue) er gjennomlyst via svært mye glass og skyvedører til terrassen. Kjøkkenet har plass for et hyggelig spisebord. De to soverommene ligger med adkomst fra entre, som også har adkomst til separat bad og wc. 19,5 m² WC 17,1 m² orth 84 m 2 Etasje TT orth 91 m 2 Etasje S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 4

19 SØLVBYGGEE B. 2 50,4 m² Leilighetstype B- B.4 79,8 m² Leilighetstype B-4 11,1 m² 5,6 m² 2-roms leilighet med praktisk soverom og et romslig oppholdsrom der kjøkkenet er plassert i enden av rommet. I motsatt ende er det adkomst til balkongen via en skyvedør i hele rommets bredde 1,1 m² 8,8 m² 4,9 m² -roms leilighet der lys og luft er vektlagt ved bruk av store glassfelt og skyvedører. Kjøkkenet er utformet for å gi god plass for et hyggelig spisebord. Fra entre er det adkomst til bad og et generøst soverom med garderobeløsning 2,5 m² 2 50 m 2 Etasje 1,6 m² orth 79 m 2 Etasje orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 5 6

20 SØLVBYGGEE B.5 96, m² 91,5 m² Leilighetstype B-5 B.6 Leilighetstype B-6 11,8 m² Lys, luft og god kontakt mellom oppholdsrom og balkong preger denne leiligheten. Lys -roms leilighet med flott beliggenhet. Sør-vestvendt. WC 8,8 m² Et soverom som legger til rette for fleksibelt bruk, samt en moderne kjøkkenløsning gir denne leiligheten særpreg og fleksibilitet. Fra entre er det adkomst til bad og til et praktisk soverom med tilhørende garderobe. 1,8 m² / 7,9 m² 45,9 m² Kjøkkenet er delvis adskilt fra stua. Både stue og soverom har utgang mot flott balkong. 45,9 m² 16,8 m² orth 91 m 2 Etasje 12,4 m² orth 96 m 2 Etasje S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 7 8

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop

Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop kontakt oss: Megler: Bodil Kristin Innset Telefon: 99 21 68 07 Megler: Lena Leikvoll Telefon: 48 08 13 61 Kontor: Proaktiv Prosjektmegling AS

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer