SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B"

Transkript

1 SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B

2 - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister det med en mer praktisk og vedlikeholdsfri hverdag. Vil du bo sentralt i Lørenskog men likevel nær marka! Da er Sølvbyggene stedet for deg! - Eiendomsgruppen Salgstrinn 2 Bygg B 2- og 4-roms løsninger, med kvalitet ned til minste detalj. 1 2

3 økkelinformasjon økkelinformasjon Salgstrinn 2, Bygg B økkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet og en del av salgsprospektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Dette er tilgjengelig hos megler samt på prosjektets hjemmeside Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GEERELL IFORMASJO Selger / Utbygger Eiendomsgruppen Oslo AS org.nr Hjemmelshaver Eiendomsgruppen Oslo AS Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Ragnhilds vei 1, har matrikkelnr: Gnr. 102, Bnr. 14, 80 i Lørenskog kommune. Bygg A, salgstrinn 2 er en del av 2 salgstrinn. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Megler Eileen Vammervold Dreyer I tillegg vil megler Tomas. Gabrielsen og medhjelper Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. BEBYGGELSE / LEVERASE Omfang Utbyggingen er en selvstendig del av utbyggingen i Prinsesseparken på Lørenskog som skal bestå av flere boligprosjekter. Sølvbyggene, Bygg A utgjør 21 leiligheter og Bygg B består av 0 leiligheter og er det siste av to planlagte bygg i dette prosjektet. Det leveres garasjeplasser i et felles garasjeanlegg under byggene. Her kommer også boder og sykkelparkering. Byggene er på 5 etasjer over garasjeplan. Byggenes plassering fremgår av vedlagte situasjonsplan. Boligtype Selveierleiligheter Byggemåte Se vedlagt leveringsbeskrivelse fra selger og situasjonsplan for nærmere informasjon. Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Eiendomsgruppen Oslo AS. Det er p.t. ikke valgt entreprenør. Byggeår Antatt 2015/2016 Arealangivelser Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om at avvik opptil +/- 5 %. Garasje / parkering Det er mulig å kjøpe garasjeplass så lenge det er ledige plasser. Ekstra plasser, evt. dobbelt garasjeplass kan kjøpes i tillegg, så lenge det er ledige plasser. Det er begrenset antall plasser. Se prislisten for priser og betingelser. Organisering og lokalisering av garasjeplassene avgjøres av selger og er ikke avklart på salgstidspunkt. Standard/Utstyr Se vedlagte leveransebeskrivelse av Tilvalg Alternativene fremkommer i en egen tilvalgsbrosjyre når denne er klar. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tilvalg eller endringer begrenset til 15 % av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ifht. oppsatt frist som relaterer seg til produksjon. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti i.h.t. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Energimerking Leilighetene har energikarakter hhv. B og C Energiattest vil fremkomme av FDV-dokumentasjon som fremlegges ved overtakelsen. er Hver leilighet får tilgang til 1 stk. sportsbod på ca. 5m2, i parkeringskjeller/fellesareal. I de tilfeller leiligheten ikke har innvendig bod/ev. har innvendig bod< m2, vil sportsbodens størrelse kompensere dette arealet. I tillegg etableres det en fellesbod og sykkelparkering i garasjeanlegget. FELLESAREAL Tomt/areal Eiet tomt. Arealbekreftelse fra Lørenskog kommune viser areal på 2 220,5 kvm for gnr. 102 bnr.14 og 291,8 kvm for gnr 102 bnr 80. Tomten planlegges fradelt/sammenslått og det tas derfor forbehold om tomtens endelige eiendomsgrenser og areal. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet i henhold til vedlagte utomhusplan. ØKOOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 525,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Etableringsgebyr sameie, tilknytning kabel-tv kr ,- Andre omkostninger og gebyrer kan fremkomme og vil bli spesifisert ifbm. oppgjørsoppstilling. Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av størrelsen/eierbrøk på leiligheten da andel dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av andel tomteverdi. Omkostninger utgjør tot. ca. kr ,- + dok. avgift: (leilighet på 48 kvm BRA = dok. Avgift ca. kr 9.61,-. Leilighet på 101 kvm BRA = dok. Avgift ca. kr ,-). Dok. avgift er oppgitt i prislisten for hver leilighet. Det tas forbehold om antall byggetrinn, kommunal godkjenning av fradeling og nødvendig godkjenning fra tinglysningsmyndighetene. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følger av endringer i de offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr og/ eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontrakts signering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter at bud er antatt. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. ) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppbære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr reguleres etter Bustadoppføringslovens 54. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av edre Romerriket likningskontor og vil være ca 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. SAMEIET Forretningsfører USBL er valgt som forretningsfører. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, vedlikehold av tekniske installasjoner, valg av signaloperatør for Kabel-TV og data, valg av sikkerhetsleverandør (alarm, overvåkning), etc.) Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 2. mai 1997 nr.1. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Eneretten omfatter også balkong eller privat uteareal for leiligheter på bakkeplan. Garasjeanlegg seksjoneres som næringsseksjon med bruksrett til leilighetens garasjeplass(er). Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Viser til vedlagte utomhusplan. Seksjoneeierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av Sølvbyggene, bygg A og B. Dersom prosjektet blir delt i to byggetrinn, ett for hus A og ett for hus B, vil sameiet dels opp i to egne sameier. Leilighetene i første etasje vil få tildelt en del av tilliggende utomhusareal som tilleggsareal til sine respektive seksjoner eller i form av annen klausulering/vedtektsfesting. Hver leilighet får tilgang til en sportsbod i kjeller. Selger foretar fordelingen av boder og evt. parkeringsplasser. Bruksrettene til boder og parkeringsplasser kan ikke selges separat fra Boligen. Selger forbeholder seg retten til fritt å omsette eventuelle ekstra parkeringsplasser. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte før overlevering, der det velges et styre som vil representere sameiet. Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Sameiet som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvire. Fellesutgifter er estimert til kr 5,- pr. kvm. BRA pr. mnd inkl. oppvarming og varmtvann. Det påløper i tillegg ca. kr 50,- pr. mnd. i felleskostnader pr. garasjeplass. Fellesutgiftene faktureres månedlig fra forretningsfører Oppvarming og varmtvann via fjernvarme faktureres med a-konto pr. mnd. som avregnes årlig ut i fra faktisk forbruk fordelt etter eierbrøken. I fellesutgifter inngår bl.a. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale avgifter, felles strøm, Tv-og datasignaler, alarm og sikkerhetsanlegg, driftstjenester, m.m. Det foreligger p.t. ikke regnskap eller budsjett for sameiet / sameierne. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Det vil bli innkrevd doble felleskostnader 1. måned slik at sameiet får egenkapital fra første dag. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fel- 4

4 økkelinformasjon økkelinformasjon lesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger. OFFETLIGE FORHOLD Vei / Vann og kloakk Offentlig. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-, nærings- og kontorformål. Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Lørenskog kommune. Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Lørenskog kommune fra Utbyggingstjenesten. abotomten er under utvikling til boliger. Det kan bli etablert midlertidige løsninger på diverse forhold som først endelig etableres ifbm full utbygging av Prinsesseparken. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pantrett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Disse er også vedlegg til kjøpekontrakt. Forbehold Det tas forbehold om at det gis rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet. Videre tas det forbehold om at 70 % av hele prosjektet, bygg A og B, er solgt innen Kjøper vil bli skriftlig informert om vedtak om byggestart. Informasjon om prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne hver 6-8 uke, i hele perioden fram til overtagelse. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byg- geprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte utenomhusplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstillet samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Se ellers selgers detaljerte leveransebeskrivelse datert Selger står fritt til uten varsel å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser uten nærmere varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 1. juni 1997 nr. 4. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 450 dager fra byggestart. Estimert tidspunkt for byggestart er 1. kvartal 2015, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i løpet av 2. kvartal 2016, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket utgjør 70 % av leilighetene i bygg A og B. Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også vedtas uavhengig av overnevnte forbehold. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbeholdet omhandlet i denne bestemmelse innen er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen blir senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. Brukstillatelse og Ferdigattest Utbygger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Lørenskog kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr.0.000,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 0 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato / lok S Ø L V B Y G G E E 5 6

5 Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelse BESKRIVELSE LEILIGHETER - 01/06/2014 Adresse: Ragnhilds vei 1, gnr.102 bnr. 14, 80 i Lørenskog kommune Prosjektet: Tomten ligger sentralt i Lørenskog sentrum, like ved kjøpesenter, kulturhus, bussterminal, m.m. Byggene har fått en moderne og spektakulær utforming, med utstrakt bruk av vedlikeholdsfrie materialer. Garasjeanlegg etablereres under boligene med trapp og heis til leilighetene via et tiltalende trapperom. Et attraktivt utomhusområde etableres rundt og mellom byggene. Leiligheter i 1. etasje vil få egen hage i tilknytning til terrasse. Øvrige leiligheter har romslige private balkonger/terrasser. Bygning: 2 bygg i 5 etasjer med totalt 51 leiligheter. Garasjeanlegg utføres i betong. Leilighetene prefabrikkeres i fabrikk og oppføres på byggeplass. Innvendige flater av gips og utvendige flater med komposittplater. Isolasjon utover minimumskravene i plan- og bygningslov / teknisk forskrift. Tak og terrasser tekkes med membraner tilegnet formålet. Høyisolerte vinduer og balkongdører av komposittmateriale, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Hengslede vinduer er innadslående. Vinduer som ikke er tilgjengelig for renhold fra innsiden eller fra terrasse, leveres med selvrensende glass. Hovedtrapp i stål/betong med fliser, med rekkverk i tilpasset utførelse i glass og/eller metall. Heis i stål og glass. er i tre eller metall, med rekkverk i tilpasset utførelse. Garasjer, boder og fellesanlegg: Under bakkenivå oppføres et garasjeanlegg. Det er mulig å kjøpe bruksrett til mer enn en garasjeplass pr. leilighet. Selger forbeholder seg retten til å bestemme organisering av garasjeplasser. Sportsboder etableres i en egen fløy i garasjen. Selger forbeholder seg retten til å bestemme plassering av sportsboder. 1 fellesbod for oppbevaring av større ting (takbokser, kajakk, etc.), samt nødvendig utstyr til vaktmester. Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg. Vedlikehold og drift av dette dekkes gjennom felles driftsutgifter. Sykkelparkering anlegges i garasjeanlegget Heis: Fra garasjeanlegg monteres heis til alle atkomstnivåer. Byggene har 2 heiser. Innvendig: 14 mm. natur eikeparkett på gulv i alle rom, unntatt bad og evnt. fellesarealer. Flislagte gulv og vegger i baderom. For øvrig gipsvegger m/ hvitmalt glassfibertapet. Dører og vinduer med tilhørende foringer leveres hvite. Innvendige tak i gips med hvitmalt glassfibertapet. Detaljert beskrivelse av innvendig standard og standardleveranser fremkommer for øvrig i romskjema. Kjøkkeninnredning: Leveres i hht egne skjemategninger. Kjøkkenfronter i hvit utførelse med takhøye overskap og benkeplate i mørk laminat. Håndtak i rustfritt stål. Hvitevarer med innbygd kjøleskap leveres som standard, integrert i innredningen. eromsinnredning: Leveres i hvit utførelse med bredde fra cm (avhengig av løsning). r: Leveres 1 lm skap pr/sengeplass, fortrinnsvis montert i soverom, men kan også monteres i andre rom. Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre viste garderober i entré og/ eller boder inngår ikke i leveransen. Energi og miljø: Boligene bygges etter kriterier for tilgjengelighet, med løsninger utover minimumskravene i plan- og bygningslov / teknisk forskrift. Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming skjer med radiatorer, med unntak av baderom som har gulvvarme. Ventilasjon: Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon med høy temperaturvirkningsgrad. Brannsikring: Bygningene brannsikres etter forskriftenes krav som bl.a. innbefatter sprinkling og brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap. Sikkerhet: I tillegg til brannvarslingsanlegg leveres leilighetene med innbruddsalarm. Garasjeanlegg er kameraovervåket. Som tilvalg kan også kamera leveres til dørtelefon. Månedlige kostnader vedrørende sikring er medtatt i felleskostnader. Renovasjon: Det anlegges søppelsuganlegg og/eller nedgravde søppelbrønner tilrettelagt for kildesortering Telefon/TV/PC: Leilighetene leveres med bredbåndsopplegg til lavspentskap, tilknyttet Canal Digital. Rør for TV/PC/mm til stue og alle soverom vil bli ført fram der det ikke kan finnes trådløse løsninger/i den grad de er nødvendig. Månedlige kostnader er medtatt i felleskostnader. Arealangivelse: Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetenes mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Leilighetens sportsbod som ligger i kjelleretasjen utgjør ca. 5 m2 og er ikke medregnet i bruksarealet. Der bod i leilighet er mindre enn m2 vil arealet på sportsbod utvides tilsvarende. er, terrasser, trapper og garasjer er ikke medtatt i arealberegningen som her fremkommer. Prosjektet er i et tidlig stadium og det kan forekomme arealavvik på inntil 5 % Omkostninger: I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper dokumentavgift, tinglysning og andre gebyrer og omkostninger ved etablering, totalt ca. kr ,- (spesifisert i kontrakt) Forvaltning og drift: Avtale vil bli inngått med profesjonelt forvaltningsselskap vedrørende forretningsførsel, forvaltning, drift (vaktmestertjenester), mm Fellesutgifter: n på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulert til kr. 5,- pr.m2 BRA/pr. mnd. Stipulerte fellesutgifter skal dekke boligenes ordinære driftsutgifter. Prisen er avhengig av det servicenivået sameiet velger. Finansiering: Megler vil bistå og rettlede interessenter med henvisning til finansieringsselskap. Ved signering av kontrakt skal det innbetales kr ,-. Resterende betales ved overtagelse av boligen. Eventuelle tilvalg betales samtidig boligen overtas. Forhåndsbefaring og Overlevering: Selger innkaller til forhåndsbefaring ca. 2 uker før Overtagelsesmåned vil bli varslet ca. 8 uker før antatt overlevering overtakelse og overlevering vil bli varslet skriftlig 2 uker før ferdigstillelse. Utvendig overleveres prosjektet til sameiets styre. Garanti/sikkerhet: Leilighetene selges i hht. Bustadoppføringslova. Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten med % av kjøpesummen og fra overtagelsen økes sikkerheten til 5 %, gjeldende i 5 år etter overlevering. Diverse: Byggestart planlegges 2. kv under forutsetning av at 70 % av leilighetene er solgt og byggetillatelse gitt. Forbeholdet gjelder fram kjøper varsles om at byggestart er vedtatt og senest innen Det presiseres at prospekt ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger, materialer, innredninger, mv. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer, samt rett til å foreta endringer i planløsninger, størrelser samt antall enheter på de boligene som ikke er solgt. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det denne leveransebeskrivelsen som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. S Ø L V B Y G G E E 7 8

6 Romskjema ROMSKJEMA Romskjema Rom Golv Vegger Tak Elektro Sanitær Ventilasjon Annet Felles Betongheller, asfalt Tre- og/eller Utvendig belysning inngangsssoner eller tredekke betongvegger Atkomst og trapperom Heis i stål og glass Trapperom med fliser Gjengs standard båreheis Malte betongflater Event. brann/ skjermvegger iht. mynd. krav. Stål og glass Lettak over deler av atkomstsoner. Malt betonghimling i trapperom Gjengs standard båreheis. Belysning i hht forskriftskrav i EC 400:2010 Gjengs standard belysning. Ventilasjon i hht forskriftskrav Betong eller ståltrapper med flisbelagte trinn. Rekkverk i tilpasset utførelse Entre/gang Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 6m2 gulvareal. Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentskap. Dørtelefon med mulighet for tilvalg av kamera på ytterdør. innvendig Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 4m2 golvflate. Takpunkt med bryter. Som stuer Pulverapparat skap i entré inngår ikke Ventilasjonsanlegget monteres vanligvis i bod. Stuer Gulv m. 14 mm parkett eik natur. Golvlister i eik. Vegger m/gipsplater, sparklet, påført glassfibertapet og malt. Ferdig overflatebeh. dører og vinduer i hvit farge innvendig Kjøkken Som stuer Som stuer Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap Gipsplater sparklet, påført glassfibertapet og malt. Som stuer I hht EC 400: uttak pr 4 m2 gulvareal+6 uttak for TV/hjemmekino/ol. Takpunkt med bryter. Røropplegg for TV Uttak for hvert faste el.utstyr (kjøl, ovn, osv.). 2 uttak pr 2 m benk, 4 uttak ved spiseplass. sikring (overoppheting) Takpunkt med bryter Side 1 av Radiatorer Oppvaskkum m/ettgreps armatur. Opplegg for opv.maskin. Radiator Balansert ventilasjon Kjøkkenventilator tilkoblet vent.anlegg Det kan forekomme synlige kanalkasser i himlinger ifbm ventilasjonen Kjøkkeninnredning med hvite fronter m/stålbøylegrep. Mørk laminat benkeplate. Integrert stekeovn, koketopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys inngår i leveransen. Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 4 m2 gulvflate Takpunkt m. bryter. Røropplegg for TV. /WC Membran og mørke, keramiske fliser 10 x 10 cm Spesial våtromsplater, membran, hvite keramiske fliser ca. 20 x 40. Ferdig overflatebehandlede dører og vinduer Som stuer Uttak for vaskemaskin og tørketrommel. (gjelder kun bad der vaskemaskin er inntegnet) Takpunkt med bryter. Lysarm. over speil m/dobbel stikk. Gulvvarme. er/ terrasser Tre- eller metall Rekkverk i hht tegninger Jfr. tegninger 2 uttak pr 15 m2 gulvflate Garasjekjeller Asfalt eller betong Betong, sprøytet 1 strøk hvitmaling Betong, sprøytet 1 strøk hvitmaling God allmenbelysning. 2 uttak for ca. hver 10. P-plass Radiator Som stuer 1 lm hvite garderobeskap pr. sengeplass. Kan ev. plasseres i andre rom Servant. Ettgreps servantbatteri. Termostatbatteri til dusj/bad. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC Kran/avløp til vaskemaskin i bad hvor dette er vist på tegning. Gulv sluk. Brannskap med slange Balansert ventilasjons med avsug Ventilasjonsanlegg dimensjonert etter forskriftenes krav vedrørende gass og fuktighet. Hvit baderomsinnredning med underskap m/heldekkende servant. Speilskap. Rør i rør skap. Oppmerkede oppstillingsplasser. Opplegg for el-bil kan leveres som tilvalg. 9 Side 2 av 10

7 Romskjema Sportsboder Betong Vegger i betong el tre, uten overflatebehandling Dør med lås Betong, el tretak Belysning. 2 uttak ca. pr. 25 m/korridor. Åpent anlegg Etter behov Merking med tilknytning til leilighet. Fellesrom (hobby/sykkel/ski /etc.) Betong el. tregolv avh. av plassering Vegger i betong el tre Dør med lås Betong, el tretak El-uttak dimensjonert i hht formålet. Takpunkt m/bryter. Åpent anlegg Etter behov Eiendomsgruppen Oslo AS Landstads Gate 10, 2000 Lillestrøm Tlf.: Landstads Gate 10, 2000 Lillestrøm Tlf.: S Ø L V B Y G G E E SØL V BYGGE E 11 12

8 Losby Golf Tunveien eien Gamleveien Triaden Skårersletta Løkenåsveien Trygves vei Tormods vei Rolvsrud Idrettsplass S Ø L V B Y G G E E Ragnhildsvei Rolvsrud park Veibeskrivelse Prosjektet har adresse Ragnhildsvei 1. Innkjøring er vis a vis innkjøringen til Metrosenteret. Tomten ligger på høyre side, det vil bli skiltet til tomten. Fakta og demografi Ditt nye nabolag Velkommen til Sølvbyggene! Sølvbyggene er et helt unikt prosjekt med hele 51 ulike leiligheter fordelt over to bygg. Kino / Bibliotek mm. Butikk Metro Senter Buss Strømsveien Langevann 15% Er barnefamilier 42% ER GIFT 20% HAR HØYSKOLEUTDAIG 6% HAR ITEKT OVER % EIER SI EGE BOLIG 7% EIER HYTTE 81% AV BOLIGEE ER YERE E 20 ÅR 65% BOR I TERRASSEHUS, BYGÅRD ELLER BLOKK 82% AV EIEDOMMEE HAR PRIS OVER KR. 2,5 mil Varer/tjenester Metro Senter Lørenskog Storsenter Lørenskog Postkontor Rimi Finstadjordet Boots apotek Lørenskog Apotek 1 Triaden Triaden Vinmonopol Strømmen Vinmonopol Kiwi Skårer Coop Mega Metro Lørenskog Brusshop Sydhagen Esso Tiger Skårer Esso Stasjon Metro Senter 0. km 0.9 km 0. km 2.1 km 0. km 0.9 km 0.9 km 4.4 km 0.2 km 0.4 km 0.2 km 0.2 km 0.2 km 0.2 km I Sølvbyggene får du høy standard, eksklusive løsninger, store vindusflater, vestvendte terrasser/egen plen og solrike balkonger. Med ulike størrelser og kvaliteter, tilbyr vi et hjem- uansett hvilke ønsker og behov som er viktigst for deg. Her kan du velge mellom mindre og arealeffektive leiligheter til stor toppleiligheter med fantastiske terrasser med flotte solforhold og utsikt. Eller kanskje du har grønne fingre og ønsker deg en hageleilighet med privat solrik utesone i kombinasjon av plen og terrasse, skjermet for innsyn med hekk. Her kan du la din lille hun eller katt løpe fritt omkring. Alt etter hva som passer deg best! Standard Det legges opp til høy standard med gode tilvalgmuligheter for å tilpasse egne ønsker og behov. Fra felles garasjekjeller er det adkomst til med heis eller trapp til leilighetsplanene. Leiligheten får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det blir et flott og eksklusivt felles inngangsparti i front av byggene. I kjeller får alle leilighetene en egen sportsbod og sykkelparkering. På fellesområdet vil det opparbeides med hekker og grøntarealer samt egen lekeplass. Beliggenhet Foto av Diakrit orge Sølvbyggene ligger i Lørenskog sentrum, tilbaketrukket fra krysset Solheimsveien og Skårersletta, rett ved bussterminalen, taxisentralen og Metrosenteret. Lørenskog Hus ligger også rett ved. Her finner du et stort utvalg av butikker, kafeer, spisesteder, kino, bibliotek, teater samt flere servicefunksjoner. I nærheten finner du også barnehager, barneskoler og ungdoms- og videregående skole. Med bil tar det ca 15 minutter til Oslo og 10 minutter til Lillestrøm. Det idylliske Langvannet ligger ikke langt unna og Østmarka innbyr til tur og bademuligheter. Losby Golf i naturskjønne Losbydalen har flott 18 hulls golfbane og innendørs golfsimulator. Losby Gods og konferansehotell ligger like ved. Transport Avstand Skoler, Barnehager ivå Avstand Oslo Gardermoen Oslo S Lørenskog Ellingsrudåsen Lørenskog sentrum Skårersletta 8.5 km 1.6 km 2.7 km 4.2 km 0.1 km Solheim skole 1-7 kl. 0.4 km Kjenn ungdomsskole 8-10 kl. 0.6 km Løkenåsen ungdomsskole 8-10 kl. 1 km Mailand videregående skole km Lørenskog videregående skole km 1 14

9 SØL V BYGGE E 15 16

10 Arkitektens visjon Vår ambisjon med Sølvbyggene har vært å skape et spennende boligprosjekt med utradisjonelle løsninger, moderne formspråk og materialvalg. Vi har lagt opp til universelle og tidløse kvaliteter med gode dagslysforhold og store uteplasser. Byggenes form og plassering er tilpasset tomtens karakter og solens bevegelse gjennom dagen. Vårt mål var å skape et alternativ til den tradisjonelle boligblokken ved å gjøre Sølvbyggene til et helt unikt boligprosjekt i Lørenskog! Vi håper dere vil trives i deres nye hjem. - UO Arkitektur SØL V BYGGE E

11 B ,1 m² 1 B ,8 m² 1 Leilighetstype B1-1 Leilighetstype B1-2 TT Tørketrommel 14,8 m² -roms hageleilighet med private, solrike utesoner i en kombinasjon av plen og terrasse. Skjermet for innsyn med hekk. Terrasse/Hage Romslig -roms hageleilighet med stort oppholdsrom direkte tiilknyttet hagen/terrassen via flere terrasseskyvedører. Terrasse/Hage 7,6 m² /Disponibelt 14,9 m² 52,6 m² Flere terrasse-skyvedører gir deg nær kontakt med uterommet Leiligheten har en sør-vest vendt beliggenhet. løsningen består av et stort oppholdsrom som også har direkte adkomst til soverommene, der det største har eget bad i tilknytning til garderoben. Terrasse/Hage 47,9 m² 42,2 m² / Disponibelt 7,8 m² 9,4 m² WC 12,5 m² Også dette er en leilighet tilpasset de som ønsker å lla sin lille hund få sin egen hage å løpe i, godt skjermet med hekker rundt. Leiligheten har en romslig hall med direkte adkomst til soverommene, bad og gjestetoalett. orth TT orth 105 m 2 Etasje m 2 Etasje 1 S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 19 20

12 2 52,8 m² 1 SØLVBYGGEE B1.4 Leilighetstype B1-94,8 m² 1 Leilighetstype B1-4 Terrasse 16,0 m² 2-roms leilighet med praktisk soverom og et romslig oppholdsrom der kjøkkenet er plassert i enden av rommet. -roms leilighet med delvis adskilt kjøkken/stueløsning 11,1 m² 25,8 m² Flott åpen stue-kjøkkenløsning. I motsatt ende er det direkte kontakt med hagen via en stor skyvedør. 1,2 m² 7,9 m² 50,6 m² Terrasse/Hage 5,8 m² Leiligheten har romslig uteplass på bakkeplan. Sør-øst vedt beliggenhet. 94 m 2 Etasje 1 orth 2 52 m 2 Etasje 1 orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 21 22

13 2 55,7 m² 1 SØLVBYGGEE B1.6 Leilighetstype B1-5 70,2 m² 1 Leilighetstype B1-6 Praktisk og romslig 2-romsleilighet på bakkeplan -roms hageleilighet med god kontakt mellom hage/terrasse og bolig. 10,9 m² Leiligheten har åpen stue/kjøkkenløsning, en god entré og soverom med romslig vinkelgarderobe. Et romslig oppholdsrom åpner for en fleksibel bruk av det ene soverommet via doble skyvedører. 22,8 m² Terrasse/Hage 21,8 m² 2 55m 2 Etasje 1 12,7 m² 1, m² / Disponibelt 8,0 m² 70 m 2 Etasje 1 orth orth Terrasse/Hage 25,2 m² S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 2 24

14 2 54,4 m² 1 SØLVBYGGEE B2.1 Leilighetstype B1-7 95, m² 2 Leilighetstype B2-1 2-roms leilighet med stor terrasse/hage. For de som ønsker store rom i en romslig leilighet, passer denne roms leiligheten. 25,2 m² 1,1 m² met er romslig og med stor, utenpåliggende skyvedør mot stue invitere løsningen til fleksibelt bruk av rommene. Hallen har god garderobeplass og adkomst til bad. 14,8 m² 44,4 m² met har fått en generøs størrelse og leiligheten innbyr til fleksibelt bruk ved at dette rommet har stor skyvedør mot oppholdsrommet Terrasse/Hage 1,8 m² orth 2 54 m 2 Etasje 1 /Disponibelt 14,0 m² 95m 2 Etasje 2 15,8 m² orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 25 26

15 100,1 m² 2 SØLVBYGGEE B2. Leilighetstype B ,4 m² 2 Leilighetstype B2- TT Tørketrommel 8,4 m² 1,6 m² 11,6 m² -roms leilighet med attraktiv planløsning, der oppholdsrommet (kjøkken/stue) er gjennomlyst via svært mye glass og har adkomst til 2 separate balkonger. Begge soverommene ligger med adkomst fra entre, som også har adkomst til separat bad og wc. 5,6 m² 2-roms leilighet med praktisk soverom og et romslig oppholdsrom der kjøkkenet er plassert i enden av rommet. I motsatt ende er det adkomst til balkongen via en skyvedør i hele rommets bredde 11,1 m² 18,0 m² TT WC 100 m 2 Etasje 2 2,5 m² 2 50 m 2 Etasje 2 orth orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 27 28

16 84,1 m² 2 B2.4 Leilighetstype B2-4 SØLVBYGGEE B2.5 91,5 m² 2 Leilighetstype B2-5 1,1 m² 7,9 m² -roms leilighet der lys, luft og rom er vektlagt ved bruk av store glassfelt og skyvedører til balkongen. 11,8 m² 8,8 m² Lys, luft og god kontakt mellom oppholdsrom og balkong preger denne leiligheten. 9,9 m² Kjøkkenet er utformet for å gi god plass for et hyggelig spisebord. Fra entre er det adkomst til bad og et generøst soverom med garderobeløsning 45,9 m² Et soverom som legger til rette for fleksibelt bruk, samt en moderne kjøkkenløsning setter prikken over I-en. Fra entre er det adkomst til bad og til et praktisk soverom med tilhørende garderobe. 19,4 m² 91 m 2 Etasje 2 21,7 m² orth 84 m 2 Etasje 2 orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 29 0

17 B2.6 B , m² ,0 m² 2 Leilighetstype B2-6 med ovn Leilighetstype B2-7 Denne leiligheten er planlagt ut fra ønsket om fleksibelt bruk. Kjøkken med skyvedør mellom oppholdsrom og et stort soverom 19,8 m² Kontor 7,7 m² En egen sone foran soverommet et tilknyttet oppholdsrommet med en stor skyvedør, og kan fungere hhv som kontor, tv-stue, garderobe og sågar som soveplass for hyggelige gjester som overnatter. 19,8 m² tilrettelegger for at også denne 2- roms leiligheten kan fungere for mange forskjellige behov. Hallen har god garderobeplass og adkomst til bad. 14,7 m² 6,9 m² 11,1 m² orth 2 57m 2 Etasje 2 6,8 m² orth 2 50m 2 Etasje 2 S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 1 2

18 SØLVBYGGEE B.2 B.1 84,8 m² Leilighetstype B-1 91,0 m² Leilighetstype B-2 TT Tørketrommel -roms romslig leilighet med store rom. -roms leilighet med attraktiv planløsning 14,8 m² / Disponibelt 10, m² 8,1 m² Oppholdsrommet er planløst med et tilbaketrukket kjøkken, en svært romslig spisestue/allroms løsning, samt en salong-sone med mye lys og direkte adkomst til balkongen. Det ene soverommet har stor skyvedør, slik at dette kan fungere i samvirke med oppholdsrommet. Leiligheten har også et master soverom med bad, samt bad nr 2 med adkomst fra entre. 4,0 m² 9,4 m² 11,6 m² der oppholdsrommet (kjøkken/stue) er gjennomlyst via svært mye glass og skyvedører til terrassen. Kjøkkenet har plass for et hyggelig spisebord. De to soverommene ligger med adkomst fra entre, som også har adkomst til separat bad og wc. 19,5 m² WC 17,1 m² orth 84 m 2 Etasje TT orth 91 m 2 Etasje S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 4

19 SØLVBYGGEE B. 2 50,4 m² Leilighetstype B- B.4 79,8 m² Leilighetstype B-4 11,1 m² 5,6 m² 2-roms leilighet med praktisk soverom og et romslig oppholdsrom der kjøkkenet er plassert i enden av rommet. I motsatt ende er det adkomst til balkongen via en skyvedør i hele rommets bredde 1,1 m² 8,8 m² 4,9 m² -roms leilighet der lys og luft er vektlagt ved bruk av store glassfelt og skyvedører. Kjøkkenet er utformet for å gi god plass for et hyggelig spisebord. Fra entre er det adkomst til bad og et generøst soverom med garderobeløsning 2,5 m² 2 50 m 2 Etasje 1,6 m² orth 79 m 2 Etasje orth S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 5 6

20 SØLVBYGGEE B.5 96, m² 91,5 m² Leilighetstype B-5 B.6 Leilighetstype B-6 11,8 m² Lys, luft og god kontakt mellom oppholdsrom og balkong preger denne leiligheten. Lys -roms leilighet med flott beliggenhet. Sør-vestvendt. WC 8,8 m² Et soverom som legger til rette for fleksibelt bruk, samt en moderne kjøkkenløsning gir denne leiligheten særpreg og fleksibilitet. Fra entre er det adkomst til bad og til et praktisk soverom med tilhørende garderobe. 1,8 m² / 7,9 m² 45,9 m² Kjøkkenet er delvis adskilt fra stua. Både stue og soverom har utgang mot flott balkong. 45,9 m² 16,8 m² orth 91 m 2 Etasje 12,4 m² orth 96 m 2 Etasje S Ø L V B Y G G E E S Ø L V B Y G G E E 7 8

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området reguleres

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

ODELSVEGEN Leveransebeskrivelse - 01/06/2014

ODELSVEGEN Leveransebeskrivelse - 01/06/2014 ODELSVEGEN Leveransebeskrivelse - 01/06/2014 Adresse: Bygning: Garasjer, boder og fellesanlegg: Odelsvegen, del av gnr 132 bnr 273 i Ullensaker kommune 3 bygg i 4 etasjer Garasjeanlegg utføres i betong

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 1 BYGG A

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 1 BYGG A SØL V BYGGE E Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 1 BYGG A Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. Arkitekten SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister det med

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT BALKONG MED FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN PARKERING I FELLES GARASJE - KORT AVSTAND TIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON, POST- BANK,

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 4 Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Byggetrinn 4 este stopp: Råstølen Salgsstart: Juni 2016 Planlagt byggestart: 1. kvartal 2017 Planlagt overlevering: 2. kvartal

Detaljer

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SENTRALT. UTSIKT FRA TOPPEN. Sentral beliggenhet Boligene i Skogstjernevegen får en sentral beliggenhet på Jørpeland, kun tre minutter

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Sentrumsnære og arealeffektive selveierleiligheter med god standard og heis. 10 Lekre leiligheter. Henningsengården Langgaten 29

Sentrumsnære og arealeffektive selveierleiligheter med god standard og heis. 10 Lekre leiligheter. Henningsengården Langgaten 29 10 Lekre leiligheter Sentrumsnære og arealeffektive selveierleiligheter med god standard og heis Henningsengården Langgaten 29 www.holmestrandutvikling.no Nybygde leiligheter med sentral beliggenhet og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 2 Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom este stopp: Råstølen Salgstart: Høsten 21 Planlagt byggestart: Våren 216 Planlagt overlevering: Ca. 4. kvartal 217 Ferdig

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

PLANNR 2013-4 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER SYD

PLANNR 2013-4 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER SYD PLANNR 2013-4 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER SYD 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 08.08.2013, sist revidert 24.03.2014. 2 Formål Området

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

SLETTATUNET 2.714.000,- Hustype B (Bra 158 m 2 )

SLETTATUNET 2.714.000,- Hustype B (Bra 158 m 2 ) LETTATUNET 17 nøkkelferdige eneboliger, Vedavågen aste priser, første mann til mølla! Hustype A (Bra 18 m ) Inkl. tomt (604-737 m ) Hustype B (Bra 158 m ) Inkl. tomt (604-737 m ).614.000,-.714.000,-.984.000,-

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

kr. 1 200 000,- + omk

kr. 1 200 000,- + omk Oslo Dyretråkket 29, 1251 Oslo Prisant.: kr. 1 200 000,- + omk Verditakst: kr. 1 300 000,- Eierform: Andel/borettslag BRA/P-rom: 58 m 2 /55 m 2 Felleskostnader: kr. 4 660,- Fellesgjeld: kr. 193 394,- 1

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

Info om Juvika Hage Adresse: Betegnelse: Eier/utbygger: Oppdragsansvarlig: Salg: Oppgjør:

Info om Juvika Hage Adresse: Betegnelse: Eier/utbygger: Oppdragsansvarlig: Salg: Oppgjør: Info om Juvika Hage Adresse: Djupvikstranda, 6035 Fiskarstrand Betegnelse: Gnr. 87 Bnr. 206 i Sula kommune Eier/utbygger: Hendneset AS / Nordvest Bolig AS Oppdragsansvarlig: Salg: Norvest Bolig AS sander@nordvestbolig.no

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no SOLSIDEN Bo ved sjøen - lev i byen Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet SOLSIDEN www.solsiden-haugesund.no Velkommen til SOLSIDEN Solsiden ligger vakkert til i innseilingen til Haugesund. Her

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer