Ubrukte investeringsmidler 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ubrukte investeringsmidler 2014"

Transkript

1 Sak 24/15 Haase Saksnummer: 15/3538 Saksbehandler: Linda Merethe Harbo- Ubrukte investeringsmidler 2014 Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS 24/15 Formannsskapet PS / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Det foreslås at midler fra prosjekter som ikke er avsluttet i budsjettåret 2014 overføres til for videre-/sluttføring av prosjektene, i tråd med tabell 1. Vedlegg: 1. Pågående investeringsprosjekter hvor det søkes overføring av ubrukte midler fra 2014 til. Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Nedenfor er det gitt oversikt over prosjekter som ikke er avsluttet i budsjettåret 2014 og der det står ubrukte midler, som foreslås overført til sluttføring av prosjektene i. Til sammen utgjør dette 64 mill kroner. Av dette er det enkelte større prosjekter som av naturlige årsaker ikke har fulgt den framdriften som bevilgningene legger opp til: Nytt renseanlegg på Lahell, 10 mill kr. Her gjenstår det en samkjøring mot Lier og Hurums planer før valg blir tatt. Ødegårdsbakken og Ødegårdslia. Det er foretatt bevilging over 6 ulike prosjekter for å skille disse geografisk og mellom vei, vann og avløp. Samlet gjenstår det 7,1 mill kr i ubrukte midler til disse prosjektene. Spikkestad Torg. Her gjenstår det 7,4 mill kr som er nødvendig å overføre for å sikre realiseringen av prosjektet. Ny kirke/kulturhus på Spikkestad (5,0 mill) gjennomføres i regi av REAS. Detaljert omtale av hvert enkelt prosjekt finnes i vedlegg 1. Det foreslås at midlene overføres til for videre-/sluttføring av prosjektene. Tabell 1: Behov for overføring av midler til (pågående prosjekter) 0201 Mortensrud fyllplass PC-skap, oppbevaring, lading - elever Helsenett - Samhandlingsreformen Evakueringssenter / krisehåndteringsutstyr Utskiftning av PC-er LMS Skoleportal som erstatter mlg 198 Side 16 av 50

2 Sak 24/ Hernestangen Servicebygg Ladestasjon el-bil Plandialog/byggesaksdialog Tåje friluftsområde Slemmestad - infrastruktur etc Oslofeltet geologisenter Egenandel utvikling torg, g/s.veg. Spikkestad Hyggenveien Åpning Bøbekken Trafikksikring Bakkekroken Veilys Katrineåsen Gang/sykkelvei fra Hurumv. til Katrineåsv Skolebakken - bussholdeplass Ødegårdsbakken, vei Ødegårdslia, vei Prosjektering Gangveier Miljøgate Spikkestad Gs og belysning fv 11, Krokodden - Sundbyvn Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp Kirkealleen, vann Ødegårdsbakken, vann Ødegårdslia, vann Utbedring Slemmestad - Bødalen etappe Utløp Åros Ødegårdsbakken, Avløp Ødegårdslia, Avløp Lahell, Nytt renseanlegg Ombygningskostnader Legevakt Ombygging av 10 rom, BBO Trygghetsalarmer 66 Sandpåfylling Jerdalsstranda, Propsen og 5522 Hyggenstranda 41 Sum Ubrukte lånemidler pr var på Avviket skyldes at prosjekter tidligere er avsluttet med mindreforbruk, samt at de 5,0 mill som er bevilget til kirke/kulturhus er budsjettert som husleie til REAS i budsjett Investeringsmidlene til dette prosjektet må derfor inndras. Ubrukte lånemidler som ikke disponeres i denne saken kan inngå som finansiering i fremtidige prosjekter som vedtas av kommunestyret. Side 17 av 50

3 Vedlegg 1 Pågående investeringsprosjekter hvor det søkes overføring av ubrukte midler fra 2014 til 0201 Mortensrud fyllplass Ansvar= Kommunalteknikk - miljø Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er ferdig utført. Det foreligger reklamasjonskrav på utført arbeid fra Landbrukskontoret og oss. Dette følges opp av Vivas advokat. Utfallet av kravet er foreløpig uklart. Det er usikkert om det vil påløpe flere utgifter på dette prosjektet, og det søkes derfor om overføring av gjenstående midler. 14,2% av prosjektkostnadene er viderefakturert Rfd i henhold til avtale PC-skap, oppbevaring, lading - elever Ansvar=IT-avdeling Antatt ferdigstillelse, måned/år -> aug.15 PC-er er innkjøpt som planlagt. Til 8. trinn er det Innkjøpt 310 pc'er. Til barnetrinnet 179. Det søkes om overføring av ubrukte midler for å videreføre ordningen Helsenett - Samhandlingsreformen Ansvar= IT-avdeling Antatt ferdigstillelse, måned/år -> des.15 Vi har i år fått elektronisk kommunikasjon mot alle fastlegekontor i kommunen, samt ett fra nabokommune. Pilotering og oppstart meldingsutveksling mot psykiatri og rus VVHF. Opplæring av ansatte slik at de skal ta meldingene mer i bruk utnytte potensiale i bruk av meldingene. Oppstart med mottak av meldingen Svarrapport Mikrobiologi til Bråset. Udisponerte midler fra 2014 søkes overført til Evakueringssenter / krisehåndteringsutstyr Ansvar= Assisterende rådmann Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Det er anskaffet satelittelefoner til kriseledelsen. Det er også bestilt utbedringer av lager for evakueringssenteret ved Midtbygda skole. Man venter på utførelse og faktura fra REAS. Det søkes om overføring av restbeløp fra 2014 til Utskiftning av PC-er Ansvar= Kommunalsjef IKT og kvalitet Mortensrud fyllplass Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift PC-skap, oppbevaring, lading - elever Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Helsenett - Samhandlingsreformen Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Evakueringssenter / krisehåndteringsutstyr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Utskiftning av PC-er Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> des.14 Det har vært anvendt til å skifte ut pc'er til kommunens ansatte. Det er fortsatt et restbehov og ubrukte midler søkes overført fra 2014 til.

4 0284 LMS Skoleportal som erstatter mlg Ansvar= IT-avdeling Antatt ferdigstillelse, dato des.15 Prosjektet er godt i gang.det søkes om overføring av gjenstående midler til for sluttføring av prosjektet i hht ønsket kvalitet Hernestangen servicebygg Ansvar= Eiendomsforvaltning Antatt ferdigstillelse, måned/år -> aug.15 Midlene i rest skal overføres til restaurering av hovedhuset. Dette ønskes avklart i egen sak, sluttføring av restaurering hovedhuset forutsetter ekstra bevilgning Ladestasjon el-bil Ansvar= Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Antatt ferdigstillelse, måned/år -> mars/april Ladestasjon ved rådhuset er satt i bestilling sommeren Tekniske utfordringer har gjort at prosjektet er forsinket. Antatt ferdigstillelse er våren. Investeringen resulterer i 4 ladepunkt for besøkende til rådhuset og 4 ladepunkt for ansatte. Prosjektet har blitt dyrere en opprinnelig for ladeprosjektet på rådhuset, men er på budsjett iflg prosjektleder hos REAS. Dette resulterer i at ingen flere ladepunkt vil bli opprettet i kommunen uten nye budsjettmidler. Midlene vil derfor bli søkt overført til Plandialog/byggesaksdialog Ansvar= Plansaksbehandling, selvkost Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Leverandøren er straks klar for levering. Leveransen er avhengig av ny versjon av saksbehandlingssystemet ESA, som ble igangsatt januar. Bevilgningen søkes overført til Tåje friluftsområde Ansvar= Idrett og friluftsliv LMS Skoleportal som erstatter mlg Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Hernestangen servicebygg Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ladestasjon el-bil Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Plandialog/byggesaksdialog Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Tåje friluftsområde Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Områderegulering i Slemmestad må være ferdig før midlene kan brukes. Midlene vil bli søkt overført til.

5 1263 Slemmestad - infrastruktur etc. Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet må sees i sammenheng med Boligveien og arbeider for øvrig i Slemmestad sentrum, samt Bøbekken. Prosjektet påvirkes også av arbeider i Ødegårdsbakken og Ødegårdslia, både på vann, avløp og vei. Det er utfordrende å få henført utgifter på riktig prosjekt i de tilfellene prosjektene grenser til hverandre. Dette prosjektet vil avsluttes i løpet av og alt tyder på at man vil holde seg godt innenfor budsjette, men dette må etterhvert sees i sammenheng med de ovennevte prosjektene. Det vil være aktuelt å søke om overføring av midler til prosjektet "Åpning av bøbekken". Midlene søkes overført fra 2014 til Oslofeltet geologisenter Ansvar= Geologi Slemmestad Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet videreføres med skilting av lokaliteter langs geologistien, samt tilrettelegging med lys i sentrum. Prosjektet vil ferdigstilles våren. Ubrukte midler søkes overført til Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Spikkestad Plansaksbehandling Ansvar= utenf selvkost Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2016 Utgiftene som er pådratt har så langt gått til områdeplan, med ca 0,8 mill kr og infrastrukturplan med ca 1,070 mill. Midlene søkes overføres til neste år for å fullføre områdeplanen inklusive utførelse av torget med VA Hyggenveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Arbeid med prosjektering og utførelse av veilys ble forsinket og er ikke satt i bestilling i Veilys vil bli montert i. Det søkes om overføring av gjenstående midler til for å oppfylle kommunestyrets vedtak Åpning Bøbekken Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Slemmestad - infrastruktur etc. Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Oslofeltet geologisenter Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Spikkestad Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Hyggenveien Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Åpning Bøbekken Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Konkurranse om prosjektering er avholdt og rådgiver er valgt. Prosjekteringsarbeid er planlagt ferdigstilt før sommeren innenfor bevilget ramme. Det søkes om overføring av gjenstående midler. Hovedprosjektet er lagt inn økonomiplan -18.

6 1338 Trafikksikring Bakkekroken Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet ble stoppet etter politisk vedtak, men gjenopptatt i juli. Prosjekteringsarbeidene er ferdig og entreprenør er valgt. Oppstart forventes i første halvår. midler søkes overført til for utførelse av tiltaket Veilys Katrineåsen Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet har endt i en tvistesak mot Telenor. Den er ennå ikke avklart. Det vil ikke pådras mer utgifter utover avdokathororar. midler søkes overført til Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien K-teknikk Ansvar= -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Hovedtyngden av utførelsen er ferdigstilt. Noe restarbeider, bl.a. rekkverkarbeider, gjenstår. Prosjektet ble, etter at bevilgning ble gitt, utvidet med en forlengelse opp til Katrineåsveien. Dette er også i all vesentlig gjennomført, med unntak av dekkelegging. Alt, inkludert utvidelsen, er gjort innenfor opprinnelig budsjett. Det søkes om overføring av gjenstående midler for å dekke sluttfakturaer og de gjenstående arbeidene Skolebakken - bussholdeplass Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er ferdigstilt innenfor rammen. Det er mottatt tilskudd fra Vegvesenet i henhold til avtale. Det kan gjenstå noe kostnader knyttet til administrasjon etc og det søkes derfor om overføring av gjenstående midler Ødegårdsbakken, vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Trafikksikring Bakkekroken Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Veilys Katrineåsen Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Skolebakken - bussholdeplass Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ødegårdsbakken, vei Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet er utvidet med en ny bevilgning på 0,4 mill i slik at totalrammen blir 0,8 mill kr. Ødegårdsbakken har også en vannbevilgning og en avløpsbevilgning som inngår i totalprosjektet. Prosjektering er ferdig og valg av entreprenør skjer i starten av. Ubrukte midler av bevilgningen i 2014 søkes overført til.

7 1357 Ødegårdslia, vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er et prosjekt som er tilsvarende Ødegårdsbakken; det finnes et veiprosjekt, et vannprosjekte og et avløpsprosjekt. Framdriften er også sammenlignbar ved at prosjektering er ferdig og valg av entreprenør skjer i starten av. Også disse prosjektene (vei- vann- og avløp) er utvidet med nye bevilgninger i ; veiprosjektet med 340 tusen. midler fra 2014 søkes overført til Gangveier i 2014 Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Dette er prosjekteringsmidler til gangveisatsingen som ble satt opp i økonomiplan Midlene søkes overført til for å kunne gjennomføre tiltakene i gangveisatsingen Miljøgate Spikkestad Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet er ikke påbegynt av kapasitetshensyn og det søkes om overføring av midlene til Gs og belysning fv 11, Krokodden - Sundbyvn Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er midler kommunen har bevilget til veibelysning langs fylkesveien langs Åroselva. Entreprenør er valgt og prosjektstart er opp til Statens vegvesen. Det søkes om overføring av de ubenyttede midlerne slik at de kan overføres Statens vegvesen Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. Ansvar=K-teknikk - prosjekt/vann Ødegårdslia, vei Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Gangveier i 2014 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Miljøgate Spikkestad Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Gs og belysning fv 11, Krokodden - Sundbyvn Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er vanndelen av et større prosjekt som er delt opp i 1263 Slemmestad infrastruktur, 1337 Åpning av Bøbekken og 1572 Utbedring Slemmestad - Bødalen 1.etp. Framdriften i vannprosjektet følger i grove trekk framdriften i prosjekt 1337 Åpning av Bøbekken. Det søkes om overføring av gjenstående midler

8 1483 Kirkealleen, vann Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette gjelder nødvendig omlegging av vannledning i tråd med utbyggingsavtale for tilliggende areal i Kirkealleen. Prosjektet er avhengig av framdriften til utbyggeren. Det søkes om overføring av gjenstående midler til Ødegårdsbakken, vann Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet er utvidet med en ny bevilgning på 1,8 mill i slik at totalrammen blir 3,6 mill. Ødegårdsbakken har også et veibevilgning og en avløpsbevilgning som inngår i totalprosjektet. Prosjektering er ferdig og valg av entreprenør skjer i starten på. Ubrukte midler av bevilgningen i 2014 søkes overført til Ødegårdslia, vann Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er et prosjekt som er tilsvarende Ødegårdsbakken; det finnes et veiprosjekt, et vannprosjekt og et avløpsprosjekt. Framdriften er også sammenlignbar ved at prosjektering er ferdig og valg av entreprenør skjer i starten av. Også disse prosjektene (vei- vann- og avløp) er utvidet med nye bevilgninger i ; herav vannprosjektet med 1,68 mill. midler fra 2014 vil blir søkt overført til Utbedring Slemmestad - Bødalen etappe 1-5 Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2016 Dette er avløpsdelen av et større prosjekt som er delt opp i 1263 Slemmestad sentrum, 1337 Åpning av Bøbekken og 1479 Utbedring Slemmestad - Bødalen 1.etp. Framdriften i avløpsprosjektet følger i grove trekk framdriften i prosjekt 1337 Åpnng av Bøbekken. Det søkes om overføring av gjenstående midler Utløp Åros Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Kirkealleen, vann Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ødegårdsbakken, vann Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ødegårdslia, vann Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Utbedring Slemmestad - Bødalen etappe 1-5 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Utløp Åros Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet har ikke kommet i gang. midler søkes overført til.

9 1577 Ødegårdsbakken, Avløp Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet er utvidet med en ny bevilgning på 1,8 mill i slik at totalrammen blir 3,6 mill. Ødegårdsbakken har også et vannbevilgning og en veibevilgning som inngår i totalprosjektet. Prosjektering er ferdig og valg av entreprenør skjer i starten på. Ubrukte midler av bevilgningen i 2014 søkes overført til Ødegårdslia, Avløp Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er et prosjekt som er tilsvarende Ødegårdsbakken; det finnes et veiprosjekt, et vannprosjekt og et avløpsprosjekt. Framdriften er også sammenlignbar ved at prosjektering er ferdig og valg av entreprenør skjer i starten av. Også disse prosjektene (vei- vann- og avløp) er utvidet med nye bevilgninger i ; avløpsdelen med 1,68 mill. midler fra 2014 søkes overført til Lahell, Nytt renseanlegg Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Hovedplan for vann og avløp i Røyken er påbegynt og vil nå suppleres med Lier og Hurums behov i grenseområdene mot Røyken. Ny samlet plan fremmes av Viva i. Midler søkes overført til Ombygningskostnader Legevakt Ansvar= Helse og omsorgssjef Antatt ferdigstillelse, måned/år -> mar.15 Det kom inn et anbud på ombygging av Legevakta. Ombyggingen vil koste 2,8 mill.kr, hvorav 0,2 mill.kr er IKT-kostnader via DIKT. Prosjektet ble påbegynt i november Ferdigstillelse av prosjektet ventes i mars. Innflytting planlegges i april. Det er ikke regnskapsført noen kostnader på dette prosjektet i 2014, så budsjettet/ubrukte midler på 2,8 mill.kr bes overført til Ombygging av 10 rom, BBO Ansvar= Helse og omsorgssjef Ødegårdsbakken, Avløp Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ødegårdslia, Avløp Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Lahell, Nytt renseanlegg Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ombygningskostnader Legevakt Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Ombygging av 10 rom, BBO Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> jul.05 Det er ikke påløpt noen kostnader på dette prosjektet i Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av. Prosjektet forventes å bli dyrere enn først antatt, med en totalramme på 0,7 mill. Merkostnader på 0,3 mill er budsjettert i budsjettet. Ubrukte midler på 0,4 mill bes overført til.

10 4810 Trygghetsalarmer Ansvar= Bestillerenhet Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Grunnet overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer må alle trygghetsalarmer fornyes. Det har også vært behov for tilpasning av de nye trygghetsalarmene til velferdsteknologi. Det vil bli søkt om overføring av fra 2014 til Sandpåfylling Jerdalsstranda, Propsen og Hyggenstranda Parktjenester Ansvar= Trygghetsalarmer Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Sandpåfylling Jerdalsstranda, Propsen og Hyggenstranda Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet er gjennomført for en noe lavere pris enn ventet. Resterende beløp ønskes overført til for ytterligere påfylling av sand til våren.

11 Sak 25/15 Saksnummer: 15/1124 Saksbehandler: Turid Lohne Velund Høring - Forslag til ny samarbeidsavtale - Kommunehelsesamarbeidet Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS PS 25/15 Formannsskapet PS 5/15 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner forslag til samarbeidsavtale 2017 for Vestregionen Kommunehelsesamarbeidet Vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale Høringsinvitasjon samarbeidsavtale for Kommunehelsesamarbeidet Oppsummering av høringssvar evaluering av Kommunehelsesamarbeidet Sammendrag og konklusjon: Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsrprosjekter, bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling. KHS skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken, og bidra til utvikling av helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i egne kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble startet i Det er gjennomført en evaluering av Kommunehelsesamarbeidet hvor flertallet anbefaler en forlengelse av prosjektet til Evalueringen gir innspill på avtaleinstituttet og samhandlingsstrukturen, utviklingsprosjekter mellom kommuene og Vestre Viken, samarbeid mellom kommunene, foreslåtte fremtidige samarbeidsprosjektet og kommunikasjon. Etter gjennomført evaluering foreslås en forlengelse av prosjektet til Det foreslås strukturelle endringer og samarbeid om konkrete utviklingsprosjekter. Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Side 18 av 50

12 Sak 25/15 KHS startet som et prosjekt i Etter evaluering anbefaler flertallet å utvide prosjektperioden frem til Evalueringen gir innspill på avtaleinstituttet og samhandlingsstrukturen, utviklingsprosjekter mellom kommuene og Vestre Viken, samarbeid mellom kommunene, foreslåtte fremtidige samarbeidsprosjektet og kommunikasjon. Det foreslås strukturelle endringer og samarbeid om konkrete utviklingsprosjekter. Høringsfristen er etter avtale med KHS utvidet for Røyken kommune til 20. mars. Estetiske/miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: (Skal alltid beskrives) Forlengelse av prosjektet vil ikke innebære ytterligere økning i utgifter. Rådmannens vurdering: Kommunehelsesamarbeidet (KHS) består av 26 kommune Bærum, Asker, Ringerrike, Jevnaker, Hole, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Sande, Svelvik, Rollag, Flesberg, Nore- og Uvdal, Nes, Flå, Ål, Gol, Hemsedal, Hol, Sigdal, Modum og Krødsherad kommuner. Det ble startet som et prosjekt i 2009 for å styrke kommunene i tråd med varslet samhandlingsreform. KHS skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling. KHS har bidratt inn i å få på plass lovpålagte avtaler, områdeplaner og flere felles utviklingsprosjekter. Prosjektet ble evaluert høsten 2014 og flertallet av kommunene anbefalte at samarbeidet videreføres til og med Evalueringen har i tillegg gitt signaler et er behov for endringer i styringsstrukturen. Det foreslås å erstatte rådmenn i OSU (overordnet styringsutvalg) med kommunalsjefer som har helsefaglig kompetanse. Erfaring har vist at helsefortaket stiller nesten utelukkende med helsefaglig kompetanse, og for å få sikret en likeverdig diskusjon foreslås en endring i representanter fra kommunene. Erfaring har vist at det har vært viktig og ressurssparende med felles utviklingsprosjekteter. Et moment som trekkes frem som nyttig og bra er erfaringsdeling og temasamlinger. Det foreslås videre at KHS samarbeider om kompetanseheving og utvikling innen områdene somatikk, psykisk helse og rus, folkehelse, læring og mestring, frisklivssentraler, og digitalisering av journaler og informasjonsflyt. Side 19 av 50

13 Sak 25/15 KHS har søkt og fått midler til et prosjekt om psykisk helse og rus. Det er igangsatt et prosjekt hvor Vestre Viken HF v/asker DPS og kommunene Asker, Røyken og Hurum deltar. Dette prosjektet er inkludert i et større prosjekt fra hjem til hjem som et av fire satsningsområder. Side 20 av 50

14 Røyken kommune Grønn, nær og levende Internt notat Til: Fra: Kopi: Rådmannens stab Ordføreren v/politisk sekretariat (Lene Forssell Solsrud) Sak: Høring - Forslag til ny samarbeidsavtale - Kommunehelsesamarbeidet Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ &13 RØYKEN Ordføreren ber administrasjonen om å utarbeide et høringssvar for ovennevnte sak. Forslag til høringssvar bes meldt til: - Helse- og omsorgsutvalgets møte den 18. mars. - Formannskapets møte den 19. mars.

15 Fra: Kari Engen Sørensen Til: Postmottak Asker kommune Kommunepost Drammen [/O=D- IKT/OU=Drammen kommune/cn=recipients/cn=drammen.kommunepost]; Postmottak Nedre Eiker [/O=D-IKT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Postmottak Nedre Eiker19c]; Postmottak Royken [/O=D- IKT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=PosPos]; Postmottak Sande [/O=D- IKT/OU=Drammen kommune/cn=recipients/cn=postmottatk]; Postmottak Svelvik [/O=D-IKT/OU=Drammen kommune/cn=recipients/cn=postmottaksvelvik]; Kopi: Strand, Aud Norunn Eva Waaler Bente Gravdal (Kommunalsjef) Olav Grande [/O=D-IKT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Olagra]; Odd Egil Stavn Nina Solberg Kjetil Axelsen Sendt: :55:05 Emne: Invitasjon til høring Vedlegg: image001.jpg; Forslag til ny samarbeidsavtale Kommunehelsesamarbeidet.pdf; Høringsbrev forslag til ny samarbeidsavtale Kommunehelsesamarbeidet.pdf; Saksnotat forslag til ny samarbeidsavtale kommunehelsesamarbeidet.pdf Til kommuner tilsluttet kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken opptaksområde Vedlagt ligger invitasjon til høring vedrørende forslag til ny samarbeidsplattform for kommunehelsesamarbeidet. Høringsfrist 15. mars

16 Vennlig hilsen Kari Engen Sørensen Prosjektleder kommunehelsesamarbeidet Adresse: Kunnskapssentret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker Tel: Denne eposten har blitt sjekket og ingen problem funnet. Click here to report this as spam

17 SAKSNOTAT Forslag til s amarbeids avtale Avtaleparter Denne avtale n er inngått mellom Bærum, Asker, Ringerike, Jevnaker, Hole, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsbe r g, Sande, Svelvik, Rollag, Flesberg, Nore - og Uvdal, Nes, Flå, Ål, Gol, Hemsedal, Ho l, Sigdal, Modum og Krødsherad kommuner, herette r omtalt som «deltagerkommunene». 2 Formålet med kommunehelsesamarbeidet Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal gjennom e rfaringsutveksling, samarbeidstiltak og delta kelse i utviklingsprosjekter, bidra til å sty rke kommunenes tjene steutvikling. KHS skal ivareta kommunenes interesser i samhandling en med Vestre Viken, og bidra til utvikling av helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i egne kommuner og i spesialisthelsetjenesten. K HS skal bidra til å styrke deltagerkommunenes part sinteresser i forholdet til Vestre Viken gjennom økt samh andling. KHS skal bidra til at deltage rkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet og bedre bli r i stand til å ivareta fo rpliktelser i h.t.t. samhandlingsreformen. KHS skal bidra til å i vareta de ltagerkommunenes partsinteresser ved koordinert oppfølging og reforhandling av inngåt te samarbeidsavtaler med Vestre Viken, og jobbe for å få partsinteressene inn i avtaleverket. KHS skal bidra til å k oordinere deltagerkommunenes innspill og føringer i de ulike samarbeidsorgane ne som er opprettet i h.t.t. o verordnet samarbeidsavtale og andre avtaler mellom kommunene og Vestre Viken. 3 Organisering og rolleavklaring KHS øverste organ er Eiermøtet representert ved ordfører fra hver av deltake rkommunene. Eierm øtet vedtar årlige handlingsplaner og budsjett som legges til grunn for aktivi tetene i KHS. Kommunehelsesamarbeidet har ikke b eslutningsmyndighet på vegne av deltakerkommunene. Øverste myndighet mellom Eiermøtene er Samarbeidsstyret som består av en kommunal representant fra hvert lokalt samarbeids utvalg (LSU). Mandat for samarbeidsstyret utarbeides og behandles i Eiermøtet juni. Det avhol des et årlig/eller ved behov, strategiseminar med administrativ deltakelse fra alle 26 kommuner. Hensikten m ed seminaret er å drøfte saker av felles interesse, og gi innspill til strat egi og oppgaver som skal prioriteres i kommunehelsesamarbeidet. Det avholdes et årlig dialogseminar mellom deltakerkommunene og Vestre Viken. VESTREGIONEN 16 KOMMUNER VEST FOR OSLO KOMMUNEHELSESAMARBEIDET 26 KOMMUNER I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE Kunnskapssent e ret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel , Side 1 av 3

18 SAKSNOTAT Sekretariatet for KHS samlokaliseres med Vestregionens sekretariat. Personalansvar, regnskap og revisjon ivaretas av Vestregionen, et interkommunalt samarbeid etter 27 i Kommuneloven. Sekretariatet skal: - Bistå deltagerkommunene i å finne egned e personer til å delta i ulike samarbeid sorganer og utvalg. - Bistå deltagerkommunenes representanter med å fremme saker, avklare kommunenes syn på aktuelle problemstillinger og gi representantene et godt grunnlag for å utøv e rollen som medlem av lokalt samarbeidsutvalg og overordnet samarbeidsutvalg. - Ta initiativ til å søke prosjektmidler på vegne av deltakende kommuner - Koordinere og være en pådriver i arbeidet med felles kompetanseutvikling for å ivareta deltagerkommunenes økte og endrede kompetansebehov i h else - og omsorgstjenestene. Kommunehelsesamarbeidet skal ha et tett samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. - Bistå med formidling av planlagte og igangsatte tiltak og resultater inkl. eksternt finansierte prosjekter. Deltagerkommun enes ansvar og plikter Deltagerkommunene skal gjennomføre nødvendige avklarings - og beslutningsprosesser i egen or ganisasjon i forbindelse med revisjon av avtaler inngått med Vestre Viken. Deltagerkommunene skal stille til rådighet personer for avtaleprosesser og delta på de samhandlingsarenaer - og forum som er nødvendig for å følge opp avtalene. Deltagerkommunene skal skaffe til veie grunnlag, og legge til rette for forskning i sin organis asjon. Deltagerkommunene skal skaffe til veie grunnlag, legge til rette for utvikling og bruk av felles kompe tanseutviklingstiltak 4. Finansiering Kommunehelsesamarbeidet finansieres gje nnom en medlemskontingent på kr 2 pr. innbygger i deltakende kommun er. I tillegg kommer eksternt finansiert prosjekter. 5. Uttreden/avvikling av samarbeidet Hver deltagerkommune kan melde seg ut av samarbeidet med 1 ett års oppsigelsesfrist slik at fristen regnes fra 1. januar året etter at oppsigelse er varslet. 6. Endringer av avtalen Alle endringer i denne avtalen krever enstemmighet blant deltagerkommunene. 7. Ikrafttredelse Avtalen trer i kraft.. Avtalen er utarbeidet i 26 tjueseks eksemplarer, ett til hver deltagerkommune. Side 2 av 3

19 SAKSNOTAT dato / dato / dato / rådmann rådmann rådmann dato / dato / dato / RÅDMANN RÅDMANN RÅDMANN dato / dato / dato / rådmann rådmann rådmann dato / dato / dato / RÅDMANN RÅDMANN RÅDMANN Side 3 av 3

20 Til Kommunene i Kommunehelsesamarbeidet 20.desember 2014 Høringsinvitasjon - samarbeidsavtale for K ommunehelsesamarbeidet. Kommunehelsesamarbeidet ble etablert som et prosjekt i 2009 for å styrke kommunene i tråd med varslet samhandlingsreform. Høsten 2014 ble K ommunehelsesamarbeidet evaluert, og flertallet av kommunene anbefalte at samarbeidet videreføres til og med På denne bakgrunn anbefaler prosjektstyret i Kommunehelsesamarbeidet at det inngås en samarbeidsavtale mellom deltakerne som klargjør samarbeidets formål, organisering og delta kerkommunenes ansvar og plikter jf vedtak i prosjektstyret den 24. november, sa k 24/2014. Videre prosess Forslag til samarbeidsavtale sendes ut til behandling i deltakende kommuner med svarfrist 15. mars. Høringssvar sendes til Prosjekts tyret behandler innkomne svar 13. april. Saken slutt behand les i Kommunehelsesamarbeidets E iermøte 11. juni. Vedlagt følger: Forslag til ny samarbeidsavtale Oppsummering av evalueringens høringssvar november Med vennlig hilsen Kari Engen Sørensen Prosjektleder i kommunehelsesamarbeidet Mobil VESTREGIONEN 16 KOMMUNER VEST FOR OSLO KOMMUNEHELSESAMARBEIDET 26 KOMMUNER I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE Kunnskapssent e ret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel , Side 1 av 1

21 SAKSNOTAT Sak : Oppsummering av høringssvar evaluering av Kommunehelsesamarbeidet Dato : Saksbehandler : Kari Engen Sørensen Prosjektstyrets vedtak om videreføring av Kommunehelsesamarbeidet, sak 24/2014: Prosjektstyret anbefaler en videreføring av kommunehelsesamarbeidet frem t.o.m Sekretariatet utarbeider et forslag til en samarbeidsplattform som behandles administrativt i kommunene før den sluttbehandles i E iermøtet. Prosjektstyret anbefaler at Overordnet samarbeidsavtale reforhandles med sikte på å endre OSU;s sammensetning og funksjon. 1. Sammendrag og konklusjoner Høringsinvitasjon «Evaluering av Kommunehelsesamarbeidet» (KHS) ble sendt ut til administrativ høring i 26 kommuner med h øringsfrist 10. november. Drammen, Lier, Røyken, Sande, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Svelvik kommuner har levert felles høringssvar. Flesberg, Rollag og Nore - og Uvdal kommuner har levert felles høringssvar. As ker, Bærum, Kongsberg, Sigdal, Krødsherad, Hole, Ål, Gol, Jevnaker, Ringerike og Hol kommuner har levert separate høringssvar. 5 kommuner har ikke levert høringssvar. H øringssvar ene viser at Kommunehelsesamarbeidet har vært nyttig i forhold til å få på plass lovpålagte avtaler, områdeplaner og flere felles utviklingsprosjekt. Kommunene har oppnådd målsettingen om å bidra til å styrke kommunenes interesser i forbindelse med ny sykehusstruktu r, og påvirke utviklingen av kommunehelsetjenestene som følger av samhandlingsreformen. 1.1 Flertallets syn Majoriteten oppfatter at et fortsatt samarbeid vil bidra til å styrke kommunenes samhandling med helseforetaket. I tillegg vil det gi kommunene st erkere innflytelse og muligheter til å væ re med på utviklingsprosjekter som kan styrke tjenesteutviklingen i den enkelte kommune. Kommunene presiserer at KHS må ha en tydelig målse tting basert på et felles i de deltakende kommuner. Disse kommunene ø nsker en videreføring av KHS som et selvstendig innsatsområde med felles prosjektledelse, men ønsker en mere hensiktsm essig sammensetning av OSU og en gje nnomgående representasjon i OSU og LSU. KSH skal være engasjert i utvikli ngsprosjekte r som omfatter alle del takende kommuner, og som ligger på et overordnet, admini strativt og samordnet nivå. Sekretariatets funksjon vil være å ha ansvar for, initiere, administrere og samordne nødvendige prosesser. 1.2 Mindretallets syn Bærum foreslår at de 5 «sykehusområdene» blir separate samhandlingsarenaer med sitt lokalsykehus. OSU foreslås erstattet av samarbeidsmøte ( r ) mellom foretakets ledelse og kommunens politiske og administrative ledelse, samt lederen for hvert av de 5 LSU, e n gang i året eller etter behov. Det etableres arbeidsgrupper på tvers av de lokale samarbeidsutvalgene, etter behov. B ærums høringssvar forstås slik at f elles prosjektledelse og felles prosjektstyre foreslås avviklet. VESTREGIONEN 16 KOMMUNER VEST FOR OSLO KOMMUNEHELSESAMARBEIDET 26 KOMMUNER I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE Kunnskapssent e ret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel , Side 1 av 4

22 SAKSNOTAT 2. Bakgrunn for saken og saksopplysni nger KHS har vært et prosje kt siden 2009 med formål Bidra til å styrke kommunenes interesser i forbindelse med ny sykehusstruktur, og påvirke utviklingen av kommunehelsetjenestene som følger av samhandlingsreformen. (Eiermøte ) Eiermøtet i 2012 justerte hovedmålet slik: Kommunehelsesamarbeidet skal bidra til å styrke kommunene I Vestre Viken helseområde sine interesser i utviklingen av kommunehelsetjenestene som følger av ny lovgiving, samhandlingsreformen og endret spesialisthelsetjeneste, og i å påvirke utviklingen av disse tjenestene. Fra 2014 legges følgende hovedmål til grunn for prosjektets videre arbeid: Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i egne kommuner og i spesialisthelsetjenesten I perioden 2009 til 2012 har hovedfokus i KHS vært å etablere et rammeverk for samarbeidet mellom helseforetaket og sykehuset. KHS har i åren e 2012, 2013 og 2014 blitt styrt etter fastsatte handlingsplaner. Strategiske fokusområder i 2012 og 2013 var lokalmedisinske tjenester, avtaler, systemer, tvisteløsninger og elektronisk samhandling. Høsten 2013 ble det gitt nye føringer for innsatsen i og 2014: Utviklingsoppgaver innen psykisk helse og rus, helhetlig pasientforløp/reinnleggelser, kompetanseutvikling, erfaringsformidling i tillegg til administrering og forberedelse av saker til OSU. Det ligger som en forutsetning at det utarbeides en n y samarbeidsplattform. På bakgrunn av plattformen utarbeides det årlige handlingsplaner. 3. Utdyping av høringssvarene 3.1 Avtaleinstituttet og rammer for overordnet samhandlingsstruktur Kommunene er samstemte i at KHS har bidratt positivt til å få på pl ass lovpålagte avtaler. Alle kommuner med unntak av Bærum støtter et videre samarbeid når avtal ene skal revideres. 4 kommuner mener at dagens sammensetning og funksjon i LSU og OSU fungerer tilfredsstillende. Majoriteten av kommunene mener at kommunalsjefer valgt ut fra sitt LSU område, må erstatte rådmenn i OSU. Begrunnelsen e r et ønske om helsefaglig kompetanse i OSU o g en gjennomgåend e kommunal representasjon i LSU og OSU. Jevnaker foreslår at et arbeidsutvalg fra KHS møter tilsvarende på HF siden med færre aktører totalt sett. Det er bare de 8 kommunene i Drammensområdet og Jevnaker som tar opp spørsmål som ber ører s tyringen av KHS. Kommunene i Drammensområdet foreslår at prosj ektstyret avvikles, og framholder at de som er valgt som representanter til OSU fra LSUene, ikke behøver et formelt organ for å drøft e sakene seg i mellom. Jevnaker foreslår at KHS styres admini strativt, men med et årlig politisk dialogmøte for å få fram overordnede styringssignaler. 8 kommuner i Drammensområde påpeker at prosjektleder KHS bør ha et styrket og t ydelig (ere) mandat på vegne av KHS i OSU. De foresl år at prosjektleder er tilstede t i LSUene, og skal være en rådgivende, koordiner ende og samlende stemme i KHS. Side 2 av 4

23 SAKSNOTAT Kommunene i Hallingdal er i ferd med å opprette en halv stilling som felles samhandlingssjef. Kommunene i Drammensområdet har felles samhandlingssjef. Asker og Bærum kommune har egen samhandlingssjef. Ål og Gol kommune mener at samhandlingssjefene bør ha et ansvar for LSU og disse må inn i samhandlingsstrukturen. Bær um kommune omtaler ikke revisjon av avtaleinstituttet spesielt. Kommunen foreslår at samhandlingen i all hovedsak s kal være i LSUene. Hvis det er saker/avtaler som har felles interesse, bør det nedsettes en arbeidsgruppe som legger fram forslag for alle LSUene. I høringssvaret foreslår Bærum at «.. Kommunene rundt hvert lokalsykehus må finne en samhandlingsform som fre mmer målene i samarbeidsavtalen mellom Vestre Viken og kommunene.» Som en erstatning for OSU foreslår Bærum at ledelsen i Vestre Viken kan ha samarbeidsmøter med kommunenes politiske og administrative ledelse, samt lederen for hvert av de fem lokale sama rbeidsutvalgene en gang i året eller etter behov. Møtet skal bidra til å involvere ledelsen i kommunene i en tidlig fase av aktuelle saker og utveksle erfaringer. 3.2 U tviklingsprosjekter mel lom kommunene og Vestre Viken Kommunene gir tilbakemeldinger på at det har vært viktig og ressursbesparende med felles utviklingsprosjekt er. Det fremkommer et ønske om å velge færre felles utviklingsprosjekter pga begrensede ressurs er i den enkelte kommune. Utviklingsprosjektene må ha et tydelig mandat. Flere k ommune mener at KHS kun bør kun være engasjert i utviklingsprosjek ter som omfatter alle deltakende kommuner, og som ligger på et overordnet, admi nistrativt og samordnet nivå der et felles sekretariat skal ha ansvaret for å initiere, administrere og samordne nød vendige prosesser. 3.3 S amarbeid mellom kommunene Erfaringsdeling og temasamlin ger beskrives som nyttig og bra, og bør arrangeres ved etterspørsel f ra kommunene. Flere komm uner har positivt erfaringer med å delta i utviklingsprosjekter. Her nevnes spesielt utviklingen av helsetjene ster til personer med psykiske helseproblemer og rus. Det fremkommer fortsatt et ønske om å utarbeide felles høringssvar Flere kommuner omtaler k ompetanseutvikling i sine høringssvar. Hol kommune kan ikke se at KHS skal ha noen rolle i utviklingen av kompetanse i kommunen. KHS kan imidlertid ha en rolle som påvirker på innhold i fagutdanninger basert på kommunenes behov ved å ta initiativ overfor høgskoler og statlige styrende organer. Kommunene i Drammensområdet ønsker at KHS samarbeider om kompetanseheving og utvikling innen områdene somatikk, psykisk helse og rus, folkehelse, læring og mestring, frisklivssentraler og digitalisering av journaler og informasjonsflyt. De samme kommunene anbefaler at det settes opp en oversikt over pågående kompetansehevende tiltak i kommunene. Ut i fra dette må det vurderes hvilket og når neste tema bør iverksettes. Kommunenes behov bør være styrende for den kompeta nseutvikling som eventuelt iverksettes i regi av KHS. Dette støttes av Flesberg, Rollag og Nore - og Uvdal Det støttes imidlertid at KHS holder oversikt over eksterne støttemidler og tar initiativ til å søke prosjektmidler på vegne av kommunene. 3.4 Foresl åtte fremtidige samarbeidsprosjekter Det er fremkommet ønske om å samarbeide rundt følgende temaer: Psykisk helse og rus Folkehelse Revidering av avtaler Side 3 av 4

24 SAKSNOTAT Områdeplaner Styringsdata Velferdsteknologi Erfaringsdeling og temasamlinger Felles høringssvar Somat ikk Læring og mestring og frisklivssentraler 3.5 Kommunikasjon Majoriteten av kommunene er fornøyd med kommunikasjon mellom KHS og kommunekontaktene. S pesielt fremheves informative nyhetsbrev. Tilgjengelighet og god kunnskap om partenes rammebetingelser trekkes positivt frem. Hjemmesiden kan bli mere informativ. Det oppleves som viktig at prosjektleder KHS delt ar med informasjon i LSU møter. 3.6 Andre fo r hold Det har fremkommet ønske om at folkehelse og samfunnsbygging bør være en del av KHS. Side 4 av 4

25 Sak 26/15 Saksnummer: 15/3354 Saksbehandler: Cato Steinsvåg Slemmestad friområde - Opprusting av trapper Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS PS 6/15 Kulturutvalget PS PS 26/15 Formannsskapet Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det bevilges kroner til opprusting av trapper og rekkverk på friområdet Odden i Slemmestad. 2. Pengene tas fra prosjekt 1263 opprustning Slemmestad infrastruktur hvor det er ubrukte midler fra 2014 som vil bli søkt overført. Vedlegg: Bilder fra trappene. Sammendrag og konklusjon: Flere av trappene på friområdet Odden i Slemmestad er i dårlig stand og bør rustes opp. Enkelte av installasjonene er i såpass dårlig forfatning at de må stenges eller demonteres i løpet av kort tid av sikkerhetshensyn dersom de ikke blir erstattet. Odden er et viktig sentrumsnært friområde i Slemmestad og trappene forbinder området slik at det blir mulig å ferdes mellom sjøen og opp til øvre del av området og stiene som er der. Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Friområdet Odden i Slemmestad er viktig for nærmiljøet rundt Slemmestad. Det er laget og skiltet en rundløype på området med utgangspunkt i kyststien. Området tilbyr sjøutsikt og gressplener, samt tilgang ned til strandsonen med en rundløype opp tilbake til øvre del av området og mot kyststien. De ulike nivåene forbindes av en rekke metalltrapper. Trappene har etter hvert blitt preget av rust og er stedvis i så dårlig forfatning at de bør stenges umiddelbart dersom de ikke oppgraderes i løpet av kort tid. I verste fall vil man kunne risikere å falle eller tråkke gjennom metallet og/eller skjære seg på brutt og rustskadd metall. Både trappetrinn og rekkverk i området er skadd. Dersom trappene stenges, vil de hindre fremkommeligheten på området vesentlig og rundløypa vil ikke være mulig å benytte fullt ut. Dette vil forringe verdien av friområdet vesentlig. Side 21 av 50

26 Sak 26/15 Det er hentet inn tilbud på oppgradering av trappene. Dette ligger på ca kroner eks mva. I tillegg kommer montering. Vi er blitt antydet at hele tiltaket vil koste om lag Estetiske/miljømessige konsekvenser: Dagens trapper er i dårlig forfatning og ser ikke pene ut. Nye trapper i rustfritt stål vil fremstå penere og stå seg godt med minimalt med vedlikehold. Metall antas å være et greit materialvalg i landskapet. Økonomiske konsekvenser: Det bes om kroner til tiltaket. Rådmannens vurdering: Trappene vurderes som viktige for friområdet som igjen er et viktig tilbud til beboere i Slemmestad-området. Ut i fra et sikkerhetsperspektiv bør det gjøres noe med trappene, og det anbefales å ruste opp trappene fremfor å stenge dem da dette vil påføre brukerne av området store ulemper. Rådmannen anbefaler at en bruker midler avsatt til underveistiltak for opprustning av Slemmestad for gjennomføring av tiltaket. Side 22 av 50

27

28

29

30 Sak 27/15 Saksnummer: 15/2349 Saksbehandler: Susanna Lindqvist Høring - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor - Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS 27/15 Formannsskapet Rådmannens forslag til vedtak: Røyken kommune sender en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om tolking i offentlig sektor et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Høringsuttalelsen er i samsvar med vedlegg 1. Vedlegg: Rådmannens forslag til høringsuttalelse Høringsbrev NOU 2014:8 Sammendrag og konklusjon: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd på høring. Tolkeutvalget (oppnevnt i 2013) har laget en utredning som bekrefter at mangelfull og dårlig tolking fører til at beslutninger tas på feil grunnlag, folk ikke får den hjelpen de trenger og at offentlige ressurser brukes feil. Tolkeutvalget har foreslått en rekke tiltak for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor. Det viktigste forslaget for kommunal sektor er forslaget om å lovforankre en plikt for offentlig sektor om å bruke kvalifisert tolk fra 2019 når hensynet til rettssikkerhet og likebehandling står sentralt og det er påkrevet for at den enkelte skal kunne ivareta sine interesser. Rådmannens forslag til høringsuttalelse følger av vedlegg 1. Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd på høring. Høringsfristen er 31. mars. Røyken kommune er høringsinstans. Politisk sekretariat har på oppdrag av ordfører bedt rådmannen om å lage et utkast til høringsuttalelse til Side 23 av 50

31 Sak 27/15 formannskapets møte 19. mars. Utkastet til høringsuttalelse følger vedlagt. Utredningen som gir grunnlaget for den aktuelle høringen er laget av Tolkeutvalget. Tolkeutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2013 og utredningen ble overlevert til BLD 24. september i år. Tolkeutvalgets rapport: Utvalgets mandat har vært å utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Utvalget har tatt for seg tolking mellom norsk og andre talespråk, samt tolking til og fra samiske og nasjonale minoriteters språk i utredningen. Tolking for døve har ikke vært en del av utvalgets mandat. Utvalget var bedt om å ta utgangspunkt i hver sektors selvstendige ansvar for å informere, veilede og høre sine tjenestemottakere og å beskrive behovet for tolking i offentlig sektor fremover. Bakgrunnen var en bekymring for at mangelfull og dårlig tolking fører til at: beslutninger tas på feil grunnlag folk ikke får den hjelpen de trenger offentlige ressurser brukes feil Tolkeutvalgets utredning bekrefter dette bildet. Utvalgets konklusjon er at underforbruk og manglende kvalitetskrav til tolker fører til at rettssikkerhet og likeverd er truet og undergraves. I tillegg mener utvalget at det er feil bruk av ressurser når samfunnet kvalifiserer tolker som ikke blir benyttet i offentlig sektor. Utvalgets oppfatning er at en hovedmålsetting må være at tolking i offentlig sektor skal bidra til å sikre rettssikkerhet og likebehandling. En naturlig følge av dette målet er at offentlige myndigheter benytter kvalifiserte tolker og at det til enhver tid skal være nok kvalifiserte tolker til å kunne møte samfunnets behov for tolketjenester. Tolking må, ifølge utredningen, anses som en integrert del av oppgaveløsningen i sektorene. Til sammen foreslår utvalget mer enn 70 tiltak for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor, herunder systemer for å innhente kunnskap om tolkebehov i ulike språk, styrket tolkeutdanning, inkludert opplæring i skjermtolking, tilbud om bachelor i tolking, eget utdanningstilbud for tolker i samiske språk, fleksibelt utdanningsløp med Side 24 av 50

32 Sak 27/15 blant annet høy lærertetthet og praktiske øvelser, bevisstgjøring når det gjelder betydningen av å tilby utdanning i flere fremmedspråk, både i grunnopplæringen og på høyskole-/universitetsnivå, for å bedre rekrutteringen til tolkeutdanningen og for å bedre dra nytte av språkmangfoldet i Norge. Tiltakene dekker også rekruttering og kvalifisering av tolker, organisering og tilsyn med tolketjenester, herunder registrering og rapportering. Det er planlagt en tre års opptrappingsperiode for å styrke tolketjenestetilbudet i offentlig sektor. Det viktigste forslaget for kommunal sektor er forslaget om å lovforankre en plikt for offentlig sektor å bruke kvalifisert tolk når hensynet til rettssikkerhet og likebehandling står sentralt og det er påkrevet for at den enkelte skal kunne ivareta sine interesser. Dette foreslås å bli lovfestet i egen lov og foreslås å gjelde fra Med kvalifisert tolk menes at tolken, som et minimum, oppfyller vilkårene for oppføring i Nasjonalt tolkeregister (kategori 5). Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene i utredningen fra Tolkeutvalget. Dette vil bli gjort etter at høringsfristen er utløpt og høringsuttalelsene er vurdert. Uttalelse fra de kommunale enhetene: Høringsdokumentene er sendt til kommunens innkjøpssjef, kommunalsjef for helse sosial og omsorg, kommunalsjef for oppvekst og utdanning, fagrådgiver grunnskole, barnhagesjef, nav, rektorene for grunnskolene i Røyken, barnevernet og rådgiver innen helse og omsorg. Administrasjonen fikk svar fra åtte enheter (innkjøpsavdelingen, fem skoler, fagrådgiver grunnskole og barnhagesjefen). Utkastet til høringsuttalelse som følger vedlagt (vedlegg 1) er laget på bakgrunn av den informasjon som ble opplyst i svarene fra disse enhetene. 7 av 8 enheter som svarte på høringen oppga at man sjelden bruker tolk (kun 0-4 ganger pr år). I ett av svarene ble det oppgitt at man bruker tolk 1-2 ganger pr måned. Det fremkom av svarene at Røyken kommune har rammeavtale med én leverandør sammen med Bærum, Asker, Lier og Hurum. Det ble opplyst at man var fornøyd med det tilbudet som kommunen har pr i dag. På generelt grunnlag opplyste enhetene om at det er dyrt å bruke tolk. Videre opplyste enhetene om at de opplever at tolkene er kvalifisert, men at enhetene ikke selv har kapasitet/kunnskap til å kontrollere tolkenes kvalifikasjoner. Det ble imidlertid antatt at de tolker som kommunen har rammeavtale med er kvalifisert. Side 25 av 50

33 Sak 27/15 Enhetene var positive til høringsforslaget som fremgår av Tolkeutvalgets utredning, herunder forslaget om en plikt for offentlig sektor å bruke kvalifisert tolk i Det ble imidlertid pekt på noen utfordringer med forslaget som for eksempel at tjenesten må kunne leveres til rimelig tid og pris og at kravene skal tilpasses til det formålet som man skal bruke tolken til, og ikke bli en så rigid lovhjemmel at man ikke kan bruke egne ansatte der det er hensiktsmessig. Videre ble det påpekt at det ikke alltid er mulig å få tak i kvalifisert tolk på enkelte språk, spesielt for avsidesliggende områder. Da bør i så fall tolking via videokonferanser etc. tilbys. Enhetene opplyste også om at et nasjonalt register med enkle tekniske løsninger på bestilling av tolk er tidsbesparende. Oppfølging, tilsyn og andre kvalifiseringstiltak for å forbedre tolketjenestene ble også vurdert som positive tiltak. Ansvaret for dette må ligge på sentral myndighet, men ikke ute i kommunene/fylkeskommunene. Behandling av høringsuttalelser i Røyken kommune I henhold til gjeldende reglement for politiske organer og delegasjon skal høringsuttalelser avgis på følgende måte: - kurante saker av administrativ karakter avgis av rådmannen i samråd med ordfører. - saker av politisk interesse avgis av fagutvalgene i saker som er kurante. - forøvrig avgis høringsuttalelser på kommunens vegne av formannskapet. Det er vurdert at denne høringsuttalelsen skal behandles av formannskapet. Estetiske/miljømessige konsekvenser: Ingen konsekvenser. Økonomiske konsekvenser: Det er dyrt å bruke tolk. Et økt bruk av tolketjenester vil føre til økte kostnader for kommunen. Det fremgår av forslaget til høringsuttalelsen at staten må dekke disse kostnadene. Rådmannens vurdering: Forslaget til høringsuttalelse er laget på bakgrunn av innspill fra flere av de enhetene i kommunen som bruker tolk. Rådmannens vurdering er at Røyken kommune bør sende en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samsvar med vedlegg 1. Side 26 av 50

34 Røyken kommune Katrineåsveien Røyken Telefon: Vår referanse: 15/2349 Saksbehandler: Susanna Lindqvist Dato: XX.03. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd 1. Generelt Det vises til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 2. desember 2014 samt NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Formannskapet i Røyken kommune fattet vedtak i møte 19. mars om å sende en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets i samsvar med ordlyden i dette brevet. 2. Merknad til forslaget om å lovforankre en plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk Røyken kommune er i utgangspunktet positiv til å lovforankre en plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk når hensynet til rettssikkerhet og likebehandling står sentralt og det er påkrevet for at den enkelte skal kunne ivareta sine interesser. Kommunens oppfatning er at en slik plikt vil medføre rettssikkerhet og trygghet for begge parter. Forslaget vil gi positive virkninger, som for eksempel økt bruk av tolk i den kommunale sektoren, men også en økt kvalitet på de tolketjenester som tilbys. Kommunale virksomheter som bruker tolketjenester jevnlig, opplever imidlertid at slike tjenester er kostbart. Høringsforslaget vil innebære en betraktelig økning av tolkeutgifter for kommunesektoren. Det er viktig at det foretas en beregning av de økte kostnader som kommunesektoren får som

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer