FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2007 s. 5 Presentasjon av FOKUS s. 7 Prosjektsamarbeid s. 10 Informasjonsvirksomhet s. 30 Vedlegg: 1. Protokoll fra Representantskapsmøter for FOKUS, Styrets og sekretariatet sammensetning, FOKUS vedtekter 4. Prosjektstøtte, Oversikt kompetansemidler 6. Reisestipend Fordeling av informasjonsmidler, Pressemeldinger 9. Revidert regnskap

3 TILSLUTTEDE ORGANISASJONER (72 per ) Afghanistankomiteen i Norges Kvinneutvalg AKPs Kvinneutvalg Aleneforeldreforeningen, Kvinnegruppa Ammehjelpen AMURT Norges kvinneutvalg Arbeiderpartiets Kvinnenettverk CARE Norges Kvinneutvalg De norske Baptisters Kvinneforbund Den Eritreiske Kvinneunion Den Norske Jordmorforening Den norske Tibet-komités Kvinneutvalg Det Hvite Bånd Det Norske Råd for Kurdernes Rettigheters kvinneutvalg Fagforbundet Fellesrådet for Afrikas Kvinneutvalg Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Foreningen for somaliske kvinner og barn Frelsesarmeens Kvinneorganisasjon Høyres Kvinnenettverk Inner Wheel Norge International Association of Women in Radio and Television (IAWRT), norsk avdeling Internasjonal Dugnad, kvinneutvalg Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Jenter i Skogbruket JURK, Juridisk Rådgivning for Kvinner KFUK-Utvalget Kirkerådets Kvinneutvalg Krisesentersekretariatet Kristelig Folkepartis Kvinner Kvinnefronten i Norge Kvinneuniversitetet i Nord Latin-Amerikagruppene i Norges kvinneutvalg Latin-Amerikas Helsefonds Kvinneutvalg Magdalena Norway MiRA Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner Nei til EUs kvinneutvalg Nett BK - Nettverk for bosniske kvinner Nettverk for Øst-Timors kvinner (NET) New Life Community Kvinneutvalg Norgga Sàràhkkà (Samisk Kvinneorganisasjon) Norges Bygdekvinnelag Norges Fredslags kvinnegruppe Norges Katolske Kvinneforbund Norges Kristelige Studentforbunds kvinnegruppe Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Venstrekvinnelag Norgesunionen av Soroptimistklubber Norsk Bonde- og Småbrukarlags Kvinneutvalg 3

4 Norsk Forening for Seksuell og Reproduktiv Rettighet Norsk Kvinnelig Teologforening Norsk Kvinnesaksforening Norsk Psykologforening, Kvinnepolitisk Utvalg Norsk Sykepleierforbund Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK) Norske Kvinnelige Akademikere Norske Kvinnelige Juristers Forening Norske Kvinners Sanitetsforening Palestinakomiteens Kvinneutvalg Pan-African Women s Association (PAWA) RadiOrakel RVs kvinneutvalg SAIHs Kvinneutvalg Sami Nisson Forum, (Samisk Kvinneforum) Senterkvinnene Somali Kvinneintegreringsgruppe Somalisk Kulturhus, kvinnegruppa Somalisk Kvinneforening SVs Kvinnepolitiske Utvalg Tamilsk Kvinneorganisasjon Utdanningsforbundets kvinneutvalg Utviklingsfondets kvinneutvalg Zonta International 4

5 Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art og hvor den drives. FOKUS formål er 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. 2. FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement. FOKUS er lokalisert i Oslo kommune. Redegjørelse om fortsatt drift. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Det er brukt ca av egne midler i Dette fører til at FOKUS ikke har noe fri egenkapital utover TV-aksjonsmidlene uten restriksjoner. FOKUS har imidlertid rammeavtale med Norad på prosjekt og informasjon. Det vil i løpet av 2009 bli forhandlet om en ny 5-årig rammeavtale med Norad som sikrer fortsatt drift. Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø. FOKUS har som policy å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører FOKUS oversikt over sykefravær. I 2007 har sykefraværet vært 22 dager. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. FOKUS har av den grunn ikke ansett det som nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området i året som gikk, men har fortløpende iverksatt tiltak for forbedringer. Forøvrig har FOKUS ikke hatt ulykker eller skader. Forhold som kan påvirke det ytre miljø. Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Redegjørelse om årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet ekstraordinære forhold som har påvirket årets resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av FOKUS årsregnskap. Redegjørelse om den fremtidige utviklingen. Det forventes at neste års omsetning så vel som resultat vil ligge på omtrent samme nivå som for inneværende regnskapsår. 5

6 Forskning og utvikling. FOKUS har ikke arbeidet med særskilte forskningsarbeider. FOKUS har med bakgrunn i vedtatt strategiplan for perioden 2007 til 2012 og NIBRs organisasjonsgjennomgang gjennomført en intern prosess som skal legge grunnlaget for overgang fra prosjekt til program, og en økt synliggjøring av FOKUS som politisk aktør. Resultatdisponering. Styret foreslår følgende resultatdisponering for regnskapsåret 2007: Aktivitetsresultatet for 2007 på ,48 er dekket inn på følgende måte: Reduksjon av egenkapital TVA med restriksjoner ,00 Reduksjon av egenkapital TVA uten restriksjoner ,00 Bruk av egenkapital ,48 Sum disponering ,48 Oslo, den 24. juni 2008 Gerd Louise Molvig Styreleder Gundel Krauss Dahl/sign. Kjersti Lindøe/sign. Susan Rakhsh/sign. Merete Larsmon/sign. June Cathrine Ormstad/sign. Mildrid Mikkelsen/sign. Ansattes representant Martha R. Skretteberg/sign. Daglig leder 6

7 PRESENTASJON AV FOKUS FOKUS er et kompetansesenter i internasjonale kvinnespørsmål. bidrar til å styrke samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner i Norge i deres internasjonale engasjement. medvirker til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon gjennom internasjonalt prosjektsamarbeid og kunnskapsutveksling. gir gjennom informasjonsvirksomhet økt kunnskap om kvinners situasjon og rolle i et globalt perspektiv. Beskytter for FOKUS er Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit Medlemsorganisasjoner FOKUS bidrar til å styrke den internasjonale kvinne- og kjønnsdimensjonen i et bredt mangfold av organisasjoner. 72 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i fagforbund, politiske partier, solidaritets- og bistandsorganisasjoner var tilsluttet FOKUS ved utgangen av To av disse, Norske Kvinners Sanitetsforening og Somali Kvinneintegreringsgruppe ble tatt opp som medlem i FOKUS i Sekretariat Sekretariatet i FOKUS besto i 2007 av daglig leder, kontorsjef, informasjonsleder, fire prosjektrådgivere, resepsjonist samt regnskapsfører på deltid. I tillegg var en rådgiver ansatt på engasjement for gjennomføring av Kontaktkonferansen. I 2007 har FOKUS - vedtatt ny strategi for FOKUS - igangsatt arbeidet med operasjonalisering av strategien - forsatt forhandlingene om FOKUS som kompetansesenter - bidratt til kvinneperspektiv i utviklingssamarbeidet - vært pådriver overfor regjeringen i forhold til prioritering av kvinner - satt kvinner i krig og konflikt og oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 på dagsorden - arbeidet aktivt for å fremme internasjonal likestilling overfor norske myndigheter - hatt organisasjonsgjennomgang gjennomført av NIBR på oppdrag fra Norad Ny norsk strategi for kvinner og likestiling i utviklingssamarbeidet I Norads evalueringsrapport 5/2005 av kvinnestrategien, kom det frem store svakheter i norsk likestillingsarbeid. Hovedkonklusjonene viser at Norge ikke i tilfredsstillende grad har klart å omsette politikkmål til landforhandlinger, programmer og tiltak i felt. Dette skyldes bl.a. manglede kapasitet, svak lederforankring av likestilling, manglende opplæring og bruk av manualer og svake rapporteringsrutiner. FOKUS fulgte opp evalueringen aktivt med å kreve omfattende opprustning av regjeringens internasjonale likestillingsarbeid og ba om økte ressurser for å styrke FOKUS. FOKUS krevde også at kvinneorganisasjonene, nasjonalt og internasjonalt, måtte tas med på råd i utarbeidelse av ny kvinnestrategi. Ny strategi ble lansert i 2007 og FOKUS deltok med innspill til denne. Ny strategi for FOKUS Styret nedsatte høsten 2006 en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide et utkast til strategi for FOKUS. Arbeidsgruppen bestod av styreleder Gerd Louise Molvig, styremedlem Kjersti Lindøe, Anne Røthing, Kvinnefronten og May Lisbeth Myrhaug, Sami NissonForum. Disse ble valgt av styret som representanter for medlemsorganisasjonene etter åpen nominasjonsrunde. Bjørg Skotnes og Beate 7

8 Thoresen (sekretær for gruppen) deltok fra FOKUS sekretariat. Det er flere årsaker til at FOKUS utarbeidet en strategi. TV-aksjonen førte til en sterk vekst i virksomheten. Denne situasjonen aktualiserte behovet for å ha omforente kriterier for å prioritere arbeidet. Det var behov for å se på helheten i FOKUS virksomhet og ha en felles referanseramme. Samtidig møter FOKUS klare forventninger fra norske myndigheter gjennom Norad for å kvalitetssikre og konsentrere utviklingsarbeidet. Arbeidet med strategien ble ferdigstilt våren 2007 og vedtatt på ekstraordinært Representantskapsmøte juni I strategien legger FOKUS retningslinjer for virksomheten i de neste fem årene. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på å utvikle virksomheten videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer kompetent pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. For å oppnå dette vil FOKUS prioritere tre tema i virksomheten; kvinners rettigheter, vold mot kvinner, kvinner i og etter krig og konflikt og kvinners politiske og økonomiske deltakelse. Overordnet tema under vold mot kvinner er kvinner i og etter krig og konflikt. Prosjektene konsentreres mer geografisk for å få en bedre kvalitetssikring av innsatsen. Det blir lagt spesiell vekt på kompetansebygging for å styrke FOKUS innsats på ulike områder. Strategien tar utgangspunkt i FOKUS vedtekter og medlemsorganisasjonenes aktiviteter. Den tar sikte på å utvikle de ulike sidene av FOKUS virksomhet. Den bygger på prosjekt- og informasjonsstrategien som organisasjonen har vedtatt. Hoveddelen av FOKUS virksomhet er finansiert av offentlige midler gjennom NORAD og ulike departementer, og strategien skal bidra til at så vel medlemsorganisasjonene som FOKUS sekretariatet blir bedre i stand til å imøtekomme myndighetenes krav. Dette gjelder blant annet de kravene som stilles fra Norad med hensyn til en forsvarlig administrasjon og oppfølging av bistandsprosjekter. Videre tar strategien sikte på at FOKUS skal bli en bedre ressurs og mer aktiv pådriver for kvinner og utviklingsspørsmål. FOKUS virksomhet har basis i norske kvinneorganisasjoners kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Operasjonalisering av FOKUS strategi Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: daglig leder Martha Skretteberg, styrets representanter Siv Mjaaland og Torild Skard. I tillegg deltok Anne Røthing fra Kvinnefronten, Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiets Kvinnenettverk og Torild Christine Edvardsen fra JURK. Sidsel Aas fra FOKUS sekretariatet var sekretær for arbeidsgruppen. Gruppen skulle utarbeide forslag til operasjonalisering av FOKUS nye strategi. Arbeidet ble igangsatt i 2007 og ferdigstilt våren Retningslinjer for styrets arbeid Det ble i 2006 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til retningslinjer for FOKUS styre. Gruppen bestod av Berit Vegheim fra Kvinnefronten, Ellen Klynderud fra Norges Bygdekvinnelag, Marie Larsson fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Rigmor Kofoed Larsen fra Kristelig Folkepartis Kvinner, Merete Jendal fra Soroptimistene og Bjørg Skotnes, daglig leder, FOKUS (sekretær for gruppen). Retningslinjene skulle ha som formål å gi retningslinjer for arbeidet i FOKUS sitt styre og for samarbeidet med sekretariatet. Endelig forslag til retningslinjer ble vedtatt på FOKUS ekstraordinære Representantskapsmøte juni Tariffavtale FOKUS har fra 2003 vært organisert som arbeidsgiver gjennom HSH. De ansatte er organisert i NTL og Akademikerne. I 2006 ble den gjeldende tariffavtalen som er inngått på sentralt nivå gjort gjeldende i FOKUS og 8

9 forhandlingene om en særavtale ble igangsatt. Særavtalen ble forhandlet ferdig i

10 PROSJEKTSAMARBEID Rammeavtalen med Norad ble fornyet for 2006 og forhandlinger om ny rammeavtale for perioden ble ferdig forhandlet våren FOKUS har et tett samarbeid med Norad både på fag, tema og på prosjektforvaltning. I tillegg samarbeider FOKUS med de to andre paraplyorganisasjonene som har rammeavtale med Norad, Atlas-alliansen (funksjonshemmedes organisasjoner) og Bistandsnemnda (misjonsorganisasjonene). Dette gjelder særlig utveksling av erfaringer på prosjektforvaltning og med felles innspill til myndighetene om rollen som paraplyorganisasjon. I 2006 begynte de tre paraplyorganisasjonene arbeidet med å utarbeide et EDB-verktøy som skal brukes i prosjektforvaltningen. Dette arbeidet fortsatte i 2007 med tanke på igangsetting fra Styret i FOKUS nedsatte en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til operasjonalisering av FOKUS strategi NIBRs gjennomgang av FOKUS ble et viktig innspill i denne prosessen. Rapporten fra gjennomgangen ga klare anbefalinger i forhold til betydningen av å gå fra prosjekt til program, en styrket organisasjonsstruktur og kapasitet, samt behov for økt finansiering og kompetanse. Basert på FOKUS overordnede strategi og NIBRs anbefalinger, har FOKUS påbegynt en gradvis omlegging av virksomheten. FOKUS tar sikte på å få til en hensiktsmessig omforming av prosjekter til programmer innenfor vedtatte prioriterte tema og begrensede geografiske områder. Dette innbefatter en plan for utfasing av de prosjektene som faller utenfor de vedtatte prioriteringene og en plan for omforming av prosjekter til programmer. Det legges blant annet opp til gjennomføring av flere pilotprogrammer i 2009 og en rekke seminarer for å få til en deltakende prosess med FOKUS medlemsorganisasjoner. FOKUS vil legge til rette for en struktur som sikrer en kvalitetsmessig god håndtering av prosjekter samtidig som FOKUS medlemsorganisasjoners og Sørpartneres innflytelse og medvirkning ivaretas. FOKUS ser også nærmere på hvordan det best mulig kan tilrettelegges for en kontinuerlig kompetanseutvikling på alle nivå i organisasjonen. Fordeling I 2007 ble det utbetalt 14,8 millioner kroner til 29 prosjekter gjennom rammeavtalen med Norad. I tillegg ble det gjennom TV-aksjonen 2005 utbetalt 17 millioner kroner til 43 prosjekter og gjennom Operasjon Dagsverk utbetalt kroner til 2 prosjekter. Dette blir en total utbetaling på 32,8 millioner til 74 prosjekter. Fra og med 2005 har organisasjonene måttet dekke hele egenandelen på 10% selv for prosjekter finansiert over Norad. 8 av prosjektene ble i 2007 fullfinansiert fra Norad. Prosjektene finansiert over TV-aksjonen er 100% finansiert for de prosjektene som har fått støtte i perioden Se prosjektoversikt, vedlegg 3. Prosjektene er fordelt Asia, Midt-Østen, Afrika, Latin-Amerika, Øst- og Sør-Øst-Europa og globalt, dvs. prosjekter som arbeider i flere land/kontinent. Prosjektstrategi Representantskapsmøtet 2002 vedtok at det skulle utarbeides en helhetlig strategi for prosjektarbeid med støtte gjennom FOKUS. Hensikten med strategien er å utvikle en felles fundert visjon og klargjøre FOKUS mandat når det gjelder prosjektsamarbeidet, slik at FOKUS har en tydelig og gjennomtenkt profil på denne delen av virksomheten. Første utgave av prosjektstrategien ble godkjent av Representantskapsmøtet Strategien ble revidert høsten 2005 og godkjent av Representantskapsmøtet samme år. Prosjektstrategien er trykket opp på norsk, engelsk og spansk. Prosjektstrategien er under revidering slik at den samsvarer med den nye strategien for FOKUS. Nye prosjekter Det ble i 2007 innvilget støtte til i alt 3 nye prosjekter over Norad. 10

11 Evaluering I 2007 ble følgende prosjekter evaluert: JURKs prosjekt i rettighetsopplæring i Tanzania, GLO-06/ ble evaluert i Rapporten ble gjennomgått på et møte med KWIECO og JURK, hvor også FOKUS, NIBR og Norad var til stede. Evalueringen ble utført av Professor Patricia Kameri-Mbote and Kokuteta Mutembei. Noen av de viktigste funnene var: The project continues to be very relevant in the Kilimanjaro region where there are no other legal aid organization targeting women and children. It should be improved and continued. The project has contributed greatly to the empowerment of women and children in the Kilimanjaro area; created awareness and enhanced knowledge on women s rights; increased access to justice through counseling and litigation; reduced domestic violence against women; and entrenched respect for human rights. The project has brought children to the fore as champions of their own rights through youth clubs and youth festivals. KWIECO still needs assistance to sustain its activities; build its capacity to carry out the work; institutionalise and build an identity as an organisation; develop management policies and streamline management functions; attract and retain competent staff; follow up and sustain activities; carry out research and lobby activities; mobilise resources from a broader range of funders and disseminate information on rights to a wider audience. The relationship between JURK and KWIECO needs to be more synergistic to facilitate learning from each other and not only a donor-grantee relationship. Anbefalingene følges opp i Evalueringen av Norske Kvinnelige Juristers Forening (NKJF) rettighetsprosjekt i Thailand, GLO-06/281-22, måtte forskyves til Evalueringsmidler ble i stedet reallokert til evaluering av Afghanistankomiteens kvinneutvalgs prosjekter i Jalalabad, Utdanning av jordmødre GLO-06/ og Mor- barn klinikk, TV-AiN-AFG-07. Evaluering av prosjektene har blitt utsatt gjentatte ganger på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet, men lot seg endelig realisere i Evalueringsteamet besto av Synne Holan, Rabia Sadat and Arghawan Akbari, og de viktigste funnene i forhold til jordmorutdanningen var følgende: The project is relevant to the needs in the population with a high maternal and child mortality and lack of female trained health personnel. It gives education and secures work for young women. This is real empowerment for women. It elevates the women s status in their family and also in their society. It supports the family economy in remote areas, where there are few job opportunities for both sexes. The program and the teaching environment for two years also give the students good social skills which they can bring back to their families and societies. This again improves the situation in the family. The societies experience with the midwifery education has inspired other families to send their daughters to get education. The midwifery education is supporting gender equality and are empowering women. The program is effective. 196 midwives have been graduated from the program since We would like to see more women in the leadership of the Institute of Health Sciences. The teachers we met in the midwifery education were young and seemed very capable in their teaching methods and in dealing with the students, both in the classrooms and in the clinical field. Some of them could be considered as part of the leaderteam for the institute. De viktigste funnene fra støtten til mor-barn klinikken var: The Hewad clinic is still a Mother and Child Health Clinic. This means that they are outside the MoPH regulations where clinics are organised according to scope of activities and are meant to cover certain number of the population. They have been advised to change their status by the MoPH in Jalalabad. The changes necessary to become a Comprehensive Health Clinic (in the MoPH system) will mean to have 24 hours service and to give primary healthcare to all the population of the sector of Jalalabad where the clinic is situated. 11

12 This problem has not been addressed clearly by NAC. We will strongly ask NAC and Hewad to organise the clinic to correspond with the guidelines from MoPH. This will make the clinic more efficient and relevant to the total health situation in Afghanistan. Neither local nor foreign NGOs should ignore national plans and guidelines. Their opening hours are only five hours. This is not effective when it comes to birthcare or women and children in need of emergency. Hewad should also reorganize the physical structure of the clinic to be more patientfriendly and give better working conditions to the staff, especially the doctors in order to provide better service for the patients. The clinic is empowering women in a way that it gives work to 13 women, and all, except one, of these women had relevant health education. The clinic gives service to female patients and children under 15 years. One could argue that the health education and HIV/AIDS information given, at least in theory, will strengthen the women with some information and possibility to choose a healthier life. The team is not convinced that the form of health information is effective. What we saw of health information was the two health educators showing some information in forms of posters while the patients were waiting for the doctor and children were crying and running around. The project is fulfilling their objectives to a certain degree. Most of the objectives are difficult to assess, due to their general nature and the objectives are not quantifiable. When it comes to activities and expected results for the year, most of the activities listed are established. Rapporten ble framlagt på et fellesseminar mellom FOKUS og AiN, og anbefalingene tas til følge i det videre prosjektoppfølgingsarbeidet i Kvinnefrontens/Coalition Against Trafficking in Women sitt prosjekt på Filippinene GLO- 06/281-7 ble evaluert i Det ble mot slutten av 2007 gjennomført et evalueringsseminar hvor representanter fra CATW, målgruppen, Kvinnefronten og FOKUS deltok. Noen av funnene fra evalueringen var: CATW s programs are comprehensive and have addressed the various aspects of trafficking and prostitution prevention, protection of victims, prosecution of perpetrators, and re-integration of survivors. The package of services provided by the various programs complemented each other and the synergy of these could create greater impact in the long-term. The comprehensiveness of the programs has created an enabling mechanism to prevent and address the issue of trafficking and prostitution. Viewed from the rights-based framework, the programs have contributed to strengthening the capabilities of both the national and local government officials and its agencies in order to perform their duties in preventing trafficking and prostitution, protecting victims/survivors and potential victims, enforcing the law, and prosecuting the perpetrators. Similarly, the programs have contributed in empowering people the survivors, the Coalition members and partners and the young men and women to demand from the government and its agencies to enact and enforce laws, and to protect women and girls from trafficking and sexual exploitation. The programs also provided the opportunity for both the government and the people (CATW-AP members, partners and survivors) to work together in the campaigns, advocacy and implementation of projects. Kvinnefrontens/Inter African Committee arbeid rettet mot ungdom i Gambia og Guinea OD/GLO-369 Despite the constraints, the two organizations have been able to forge ahead and take up the challenge to addressing FGM issue among youth. The year 2004/2005 has been successful in reaching out to the communities, especially the young people. The workshops, seminars, sociocultural and sports events, media, testimony of girls cut have proven to be very useful to exchange views on FGM, and in Gambia on a more broad adolescent sexual and reproductive health and rights. This process has demonstrated that when support from partners is forthcoming, the will and determination is available to prepare young people to take up their communities to safe sexual and reproductive lifestyle. Not all objectives were reached but the majority of 12

13 it has been achieved. Major activities of the project are in line with the objectives. The participation of different partners was encouraging to increase the effectiveness of the project. The community members especially the youth have shown interest and commitment during the intervention program. The outcome of this project such as discouraging FGM, promising not to circumcise their daughter in the future and deciding to marry a girl who is not circumcised are encouraging results to push the youth project forward. Latin-Amerikagruppene i Norges Kvinnegruppes prosjekter i Chiapas, Mexico TV-LAG-KU-MEX-49 Styrking av mayakvinner, Chiapas, Mexico og TV-LAG-KU-MEX-52, landsbyutvikling for indianske kvinnekollektiv, Zona Norte, Chiapas, Mexico The main findings are here summarised: Indigenous women have very practical interests and needs to improve income given the extreme poverty and the daily struggle to survive. To date, it has not been possible to successfully articulate and create synergies between production and empowerment activities, although contradictorily, FOKUS/LAG-KU s support has done more to empower women in concrete ways than it has to generate income. Both projects have lacked good technical support in qualitative and quantitative terms. Women of the Northern Zone: the productive projects of the women s collectives supported by FOKUS contribute to women s empowerment given the fact that women are in charge of resource administration, decision making and work distribution. These projects also strengthen women s collective work and encourage opportunities for exchanges, learning and socialising among women; further, they strengthen women s standing since they are the only productive projects in the area and profits generated help cover the cost of bus fares for men and women authorities. In this way the women are contributing strategically to autonomy. Maya Antsetic: the production and sales of handcrafts have contributed to a certain form of empowerment of women, particularly of representatives and leaders who are most directly involved in collective activities with new responsibilities (chairing assemblies, consulting and taking information to members, etc.), learning new activities (from new product designs to practical experiences such as using the telephone, making bank withdrawals, travelling to distant cities and recording sales), and participate in exchanges (in Oaxaca and Chihuahua), thus widening their horizons and sharing experiences with other indigenous women. Yet, until recently, Nueva Primavera had given greater priority to technical accompaniment, to the detriment of organisational strengthening in terms of identity, values and principles of organisation and internal regulations, leadership training. AMURT Norges kvinneutvalgs mødrehelseprosjekt i Burkina Faso GLO- 06/ Prosjektet tok sikte på å skape en tradisjon for svangerskapsrådgivning og fødselsassistanse blant kvinner i Oudalen i den nordvestlige delen av Burkina Faso. Evalueringen viser at det har vært vanskelig å gjennomføre prosjektet som planlagt, blant annet på grunn av at AMURT Burkina Faso har jobbet i en svært isolert situasjon (eneste NGO i området). AMURT har imidlertid fått til et godt samarbeid med helsemyndighetene, hvor de sammen har drevet oppsøkende informasjons og helsearbeid i landsbyene med kontroll av barn og ammende kvinner. Evalueringen peker på at det har vært en positiv utvikling, og at det for eksempel har vært en økning i antall kvinner som føder under tilsyn av kvalifisert helsepersonell (fra 175 i 2003 til 358 i 2007). Prosjektet ble utfaset fra FOKUS side ved utgangen av I tillegg begynte sekretariatet i samarbeid med flere organisasjoner forberedelser til evalueringer i Prosjektbesøk Styret/sekretariatet gjennomførte følgende prosjektbesøk: Gerd Louise Molvig, og Mette Moberg besøkte NETT BKs prosjekter i Bosnia Mildrid Mikkelsen besøkte to av Kvinnefrontens prosjekter i Tanzania Mette Moberg og Tore Skarvang 13

14 besøkte JURK sitt prosjekt i Tanzania Mildrid Mikkelsen besøkte Kvinneutvalget i LAGs sine prosjekt i Mexico. Mildrid Mikkelsen besøkte Kvinnefrontens prosjekt på Filippinene Mildrid Mikkelsen besøkte Inter- African Committees kontor i Geneve i forbindelse med evaluering. Sissel Thorsdalen besøkte Den Norske Jordmorforening sitt prosjekt i forbindelse med et kartleggingsbesøk til Bangladesh Sissel Thorsdalen besøkte Norske Kvinnelige Juristers Forenings og Nettverk for Øst-Timors Kvinners prosjekter på Øst-Timor Charlotte Norby og revisor Marit Vigrestad besøkte utviklingsfondet, NewLife Community s og Inner Wheels prosjekt i Etiopia. Kompetanseutvikling Det ble i 2007 avholdt kurs i regnskaps- og årsrapportering. Innledere på kurset var regnskapsfører Tore Skarvang og revisor Marit Vigrestad. I tillegg holdt sekretariatet innledning om årsrapportskjemaet. I månedsskiftet mai/juni holdt konsulent Anette Simonsen kurs for organisasjonene om resultatstyring i prosjektarbeidet. I tillegg holdt sekretariatet Kurset ble fordelt over to dager, slik at hver organisasjon kunne velge hvem dag de ville delta. Sekretariatet har i løpet av året deltatt på flere prosjektreiser sammen med norsk prosjektorganisasjon for å følge opp forvaltning av prosjektene. I tillegg har regnskapsfører og revisor deltatt på prosjektreise til henholdsvis Tanzania og Etiopia. Sekretariatet har hatt et eget kurs med regnskapsfører Tore Skarvang i regnskaps- og økonomiforvaltning. Det ble samtidig gjennomgått rutiner og laget forslag til nye bedrede system for økonomiforvaltningen på prosjekt. I tilegg har Anette Simonsen hatt eget kurs i resultatstyring for sekretariatet. Sekretariatet deltar stadig på kurs for å holde seg oppdatert på bistandsspørsmål og forvaltning, Ett av temaene det har vært jobbet med er GEA metoden for prosjektarbeidet. Kontraktsmøter Ved inngåelse av nye kontrakter gjennomfører FOKUS sekretariat hvert år møter med alle prosjektorganisasjonene for å gå gjennom administrative rutiner, få informasjon om prosjektenes fremdrift og planer. Kontraktsmøtene er en viktig møteplass for FOKUS-sekretariatet og prosjektorganisasjonene. Prosjektforvaltningsmappe FOKUS sekretariat har utarbeidet en egen prosjektforvaltningsmappe. Mappen er ment som et verktøy for organisasjonene i prosjektarbeidet. Den inneholder forklaringer i forhold til alt som skjer i løpet av et prosjektår. Innholdet presenteres i kronologisk rekkefølge fra den dagen organisasjonene begynner forberedelsene til en søknad som skal sendes FOKUS og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det laget egne kapitler om prosjektreiser og om evalueringer. Prosjektforvaltingsmappen ble i 2007 oppdatert og omfatter både Norad- og TV-aksjonsprosjektene. Resultatrapportering Det har vært jobbet mye i forhold til å finne gode resultatrapporteringsverktøy for prosjektvirksomheten. Våren 2007 ble det blant annet utarbeidet ett nytt søknadsskjema som i større grad er lagt opp til en bedre måling av resultater. I juli ble det levert en sluttrapport til Norad som bl.a. tok utgangspunkt i resultatrapportering fra rammeavtaleperioden Det er levert rapport til NRKs Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen for bruken av TVaksjonsmidlene

15 Kompetansemidler Det ble våren 2007 utlyst egne kompetansemidler til kompetanseheving for samarbeidspartnerne ute med norsk partnerdeltakelse. Midlene skulle gå til forskjellige tiltak for å styrke prosjektforvaltning og kompetanse i prosjektene, som for eksempel kurs hvor det innhentes eksterne innledere om spesielle tema, styrking av forvaltningen på måloppnåelse og resultatrapportering i prosjektarbeidet eller andre. Det ble i alt innvilget støtte til 15 kompetansetiltak ute. Se vedlagte oversikt Reisestipend FOKUS utlyser hvert år reisestipend. Reisestipendene skal bidra til å styrke organisasjonenes arbeid med internasjonale kvinnespørsmål og være en støtte til at kvinneorganisasjonene kan delta der relevante kvinnepolitiske og kvinnefaglige temaer tas opp. Styret i FOKUS velger ut hvem som skal få stipend basert på kvinnefaglig/-politisk relevans samt rotasjonsprinsipp mellom organisasjonene. Det ble fordelt 10 reisestipend i Se vedlagte oversikt. Nettverkskonferanse Asia/Midt-Østen I perioden januar arrangerte FOKUS en nettverkskonferanse i Chiang Mai, Thailand med støtte fra Utenriksdepartementet. 11 av FOKUS medlemsorganisasjoner deltok sammen med sine partnere fra Afghanistan, Sri Lanka, Øst Timor, Bangladesh, Libanon, Palestina, Filippinene, India/Kashmir, India/Tibet og Thailand. I tillegg deltok representanter fra FOKUS sekretariat og styre, en konsulent som skulle utarbeide en rapport med anbefalinger til UD, innledere fra Uganda og Burma og en representant fra den norske ambassaden i Bangkok. Til sammen deltok 51 personer. Tema på konferansen var kvinners situasjon under og etter krig og konflikt, og et av målene for konferansen var å kartlegge hvordan kvinner og kvinneorganisasjoner på grasrotnivå relaterer seg og sitt arbeid til FN Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Dokumentasjon av kvinner og jenters situasjon var et sentralt tema, med Jessica Nkuuhe fra FOKUS partnerorganisasjon Isis-WICCE i Uganda som innleder. For å drive politisk påvirkningsarbeid for å fremme kvinners og jenters sikkerhetsinteresser, er det helt nødvendig med dokumentasjon om brudd på kvinners menneskerettigheter som bidrar til å synliggjøre kvinners og jenters utsatthet for vold, var en konklusjonene på konferansen. Det er utarbeidet en egen rapport fra konferansen som kan bestilles fra FOKUS. I tillegg er det utarbeidet en rapport med anbefalinger til Utenriksdepartementet, basert på de i ulike innspillene fra konferansen. Denne rapporten kan også bestilles fra FOKUS eller lastes ned fra Prosjekter 2007 Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosjektene. AMURT Norge kvinneutvalg GLO-06/ Trygghet under svangerskap og fødsel, AMURT Burkina Faso kvinneutvalg Burkina Faso er et av verdens fattigste land. Deoudistriktet er en av de mest avsidesliggende og underutviklete delene av landet. Her er det ikke utbygd veier, ikke elektrisitet, telefon eller innlagt vann. Det er få økonomiske muligheter og i de avsidesliggende landsbyene er det nesten 100 % analfabetisme. Selv om det ikke finnes noen tilgjengelig statistikk, så er historier om kvinner som dør i barselseng vanlige. Tradisjonelle jordmødre har ikke gjennomgått noen form for opplæring i å hanskes komplikasjoner under fødsel, og de har ikke noe utstyr for å sikre god hygiene. 15

16 Gjennom prosjektet vil kvinnene Deou-distriktet i Burkina Faso få et bedre helsetilbud. Prosjektet har som målsetting å bidra til og skape gode tradisjoner for svangerskapsrådgivning og fødselsassistanse. Ved å gi opplæring til tradisjonelle jordmødre ønsker man å redusere antall kvinner som dør i barselseng. I tillegg forsøker man gjennom prosjektet å øke antall kvinner som besøker de medisinske sentrene for svangerskapsrådgivning. Afghanistankomiteens kvinneutvalg GLO-06/ Utdanning av jordmødre Sykepleierskolen i Jalalabad ble etablert i 1970 og stengt i 1996, da Talibanregimet nedla all form for utdanning for kvinner. I tillegg til at ingen sykepleiere har blitt utdannet de siste årene, er det mange som også har flyktet fra landet. Sykepleierskolen er nå gjenåpnet, og prosjektet støtter kvinnelige studenter som utdanner seg til jordmødre. Lærere ved skolen gis også oppfølging. Jordmorstudiet varer i to år. Når studentene er ferdig utdannet vil de dra tilbake til sine landsbyer og jobbe som profesjonelle jordmødre ved lokale klinikker. Det langsiktige målet for prosjektet er å redusere mødre- og spedbarnsdødeligheten i de aktuelle områdene i landet. TV-AIN-AFG-07- Mor og barnklinikk, Afghanistan Klinikken ligger i et spesielt fattig område hvor kvinnene har lidd mye i løpet av krigen. I tillegg til en vanlig mor-barnklinikk drives det opplysningsarbeid blant annet om hiv/aids og andre infeksjonssykdommer. Delmål for prosjektet er å gi bedre behandlingstilbud til kvinner og barn, øke forståelsen for sykdomsforebygging, kontrollere og stoppe spredning av smittsomme sykdommer, spre kunnskap om hiv/aids, gi hjelp til mishandlete og sårbare kvinner, senke dødeligheten for kvinner og barn, bedre hygiene, forbedre opplysningen om og bruken av familieplanlegging, oppmuntre kvinnene til større deltagelse i det sosiale liv og i utviklingsarbeidet i landet. Det overordnede målet er å styrke afghanske kvinners og barns stilling og bedre situasjonen for den afghanske befolkning generelt. CARE Norges Kvinneutvalg TV-CARE-KU-BAL-09, Bekjempelse av kjønnsbasert vold, Balkan Prosjektet tar utgangspunkt i det geografiske området Bosnia Herzegovina, Kroatia og Serbia og Montenegro. Målsetningen er å forebygge vold mot kvinner, inkludert menneskehandel med jenter. Informasjonsarbeid om kjønnsroller står sentralt. Hovedmålgruppen er ungdom i alderen år, spesielt jenter. En annen viktig målgruppe for prosjektet er undervisningspersonell på skoler, som får innføring i kjønnsspørsmål og menneskehandel, og hjelp til å inkorporere disse temaene i undervisningen. Lokale organisasjoner er sentrale i prosjektet, slik at man får styrket lokalsamfunnets evne til å bekjempe menneskehandel og vold mot kvinner. Den norske Tibetkomites Kvinneutvalg OD-IND-675, Utdanning av tibetanske nonner, India Både i Tibet og blant tibetanere i eksil har kvinner lavere utdanningsnivå enn menn. Prosjektet ser på utdanning som nøkkelen til styrking av jenter og kvinners posisjon, og har som hovedmålsetting å opprette et ikke-sekterisk hovedlæresete for tibetanske nonner i eksil. Gjennom høyere utdanning kan kvinner få økt innflytelse i beslutningsprosessene i det tibetanske samfunnet og dermed bedre sikre likestilling mellom kjønnene. Omkring 500 tibetanske nonner i eksil i India mottar støtte. Nonnene er tilknyttet fem nonneklostre, fire klostre under Tibetan Nuns Project i tillegg til nonneklosteret Jamyang Choeling Insititute. Støtten går til undervisning, undervisningslokaler, lærebøker/ studiemateriell, mat, klær og husvære. Den norske Jordmorforening 16

17 GLO 06/281-8 Forbedring av helseforhold i forbindelse med fødsel og svangerskap i Netrakonaområdet, Bangladesh Prosjektet har som målsetning å bedre helsetilstanden for kvinner, barn og den øvrige befolkningen gjennom opplæring og bevisstgjøring av jordmødre og kvinner. Målsettingen er å redusere mødredødelighet og komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsler, redusere barnedødeligheten, redusere uførhet blant barn som følge av utrygge fødsler, redusere sykdom blant barn gjennom vaksinering samt øke bevisstheten om valg av prevensjon. Prosjektet har de siste årene også utviklet et godt faglig samarbeid med Den Norske Jordmorforening, som fra 2006 overtok som norsk prosjektpartner. Det Hvite Bånd GLO-06/281-2, Opplæring av kvinner og jenter, Villa Lobos, Guatemala Prosjektet er et tilbud til den fattigste befolkningen i Villa Lobos, en slumby i utkanten av Guatemala City. Prosjektets mål er å gi undervisning til unge jenter/kvinner samt funksjonshemmede kvinner slik at de kan bli finansielt uavhengige. Det er mange unge alenemødre i bosettingsområdet og mange som ønsker å komme bort fra til dels voldelige forhold. Villa Lobos er sterkt preget av misbruk av stoff og alkohol, noe kvinnene lider under. Prosjektet har også som mål å informere den kvinnelige delen av befolkningen i Villa Lobos om forebygging og hjelp ved samlivsbrudd, uønskede svangerskap, seksuelt overførbare sykdommer, ungdomskriminalitet og hjemløse barn. Det gis tilbud om barnehage mens mødrene går på skoler og kurs. Fellesrådet for Afrikas Kvinneutvalg GLO-06/ Styrke kvinner ved utdanning og opplæring, Isis Wicce, Uganda Isis Wicce retter spesielt blikket mot Afrika, hvor kvinner har redusert tilgang på informasjon, og mangler midler for å komme i kontakt med kvinner fra andre land og regioner. Isis- WICCE organiserer landsdekkende prosjekter for å kanalisere informasjon fra Uganda til andre deler av Afrika og resten av verden. ISIS-Wicce arbeider spesielt med temaet kvinner som lever under krig eller konflikt. Dokumentasjon av overgrep er viktig i en slik situasjon for å beskytte kvinner. Organisasjonen arrangerer internasjonale kurs for kvinner som skal kunne innhente slik dokumentasjon. TV-FFA-KU-BSA-17, Gender Links, Sør-Afrika Prosjektet omfatter «gender justice»-kampanjen, som bruker «The Sixteen Days of Activism» (16- dagerskampanjen mot vold mot kvinner) som utgangspunkt. Gender Links ønsker å videreutvikle tre komponenter av denne kampanjen: Gender and Media Southern Africa (GEMSA) GEMSA-nettverket mobiliserer media rundt 16- dagerskampanjen. GEMSA formidler blant annet et nyhetsbrev med relevante saker til media for å få saker på trykk hver dag under kampanjen. Gender Links vil organisere en gjennomgang av likestillingssituasjonen i Southern African Development Community (SADC)s lovverk og tjenester. Dette vil bli diskutert under en historisk videokonferanse. Programmet inneholder skolering i å drive strategiske mediekampanjer med økt fokus på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Cyber dialogues - Nett-dialoger Gender Links er pionéren bak det internettbaserte diskusjonsforumet «Nett-dialoger», som består av 16 NGO-partnere i SAGEM (den sørafrikanske delen av GEMSA) og 80 lokale tilretteleggere rundt om i Sør-Afrika. GL vil utvide nettdialogene til det Sørlige Afrika ved opplæring av representanter fra SADC- land i bruk av nettbaserte konferanser, trening av lokale tilretteleggere, koordinering av regionale nettdialoger, samt mobilisere til en gjennomgang av "The SADC Addendum". "Jeg-historier" En metode for å gi personer som har erfart kjønnsbasert vold en mulighet til å formidle sine erfaringer gjennom personlige historier. Arbeidet er også rettet mot rehabiliterte overgripere og deres 17

18 historier. Gender Violence Barometer" Et månedlig elektronisk nyhetsbrev som følger kampanjene i de ulike land, og et magasin fire ganger i året. TV-FFA-KU-UGA-19, Mediekampanje mot vold mot kvinner UMWA har som mål å bevisstgjøre kvinner omkring deres rettigheter og forpliktelser, i tillegg til å gi kunnskap til myndigheter og menn om temaet vold mot kvinner slik at problemet blir satt på dagsorden og internasjonale konvensjoner kan iverksettes. Prosjektet har også som mål å redusere spredningen av hiv/aids som følge av vold i hjemmet. Prosjektet er et deltakende multimediaprosjekt som rettes mot vold i hjemmet. UMWA s kjerneaktiviteter er radiostasjonen Mama FM, avisen The Other Voice, og kampanjen Get Smart. Disse tre kjerneaktivitetene vil utfylle hverandre i kampanjen mot vold mot kvinner. Gjennom kvinneradioen Mama FM blir spørsmål om vold i hjemmet belyst, debattert og kringkastet til befolkningen. Informasjonen fungerer både som et redskap for kvinner til bedre å kunne mestre sin situasjon, men også som en pekepinn overfor myndighetene om deres forpliktelser overfor borgerne. The Other Voice vil publisere artikler om vold mot kvinner. Get Smart er et opplysningsprosjekt om kvinners rettigheter. IAWRT-Norsk avdeling GLO-06/ Støtte til mediekvinner i Sør utbygging av globalt nettverk IAWRT er et internasjonalt nettverk som jobber konkret med internasjonal kontakt, kommunikasjon, opplæring og bevisstgjøring, med spesiell fokus på å styrke innflytelsen til kvinner i Sør i forhold til media, lokalt og internasjonalt. Gjensidig kontakt mellom mediekvinner fra Nord og Sør er et viktig element i dette globale nettverket. Arbeidet gjøres ved å arrangere seminarer om mediefaglige tema, regionseminarer i Sør, utdanningsstipend og reisestipend til medlemmer fra Sør, samt opplæring i ny teknologi. IAWRT holder en stor internasjonal konferanse med deltagere fra Sør og Nord annet hvert år. TV-IAWRT-IND-92, Halvenker I Kashmir I Kashmir i Nord-India er volden fortsatt stor, selv om det foregår forhandlinger og det er opprettet bussforbindelse mellom indisk og pakistansk Kashmir. Mer enn menn er dokumentert forsvunnet, og et stort antall menn er i tillegg borte uten noen dokumentasjon. En situasjon som også er kjent fra andre land i krig eller konflikt. Kvinnene som har mistet sine ektemenn på denne måten er verken gift eller enker, de lever i et slags limbo, og kalles "halvenker. Prosjektet skal lage en videodokumentar og fire videomagasiner, som skal benyttes til å dokumentere situasjonen og arbeide for å endre halvenkenes status i et tradisjonelt samfunn. Videomaterialet vil vise hvilke vanskeligheter kvinnene møter i sin politiske, juridiske og sosiale kamp for å få rettshjelp og informasjon om dem som er savnet. Samtidig gis det støtte til halvenkenes organisasjon. Et mål er å få endret situasjonen for "halvenkene" til å få status som enker. TV-IAWRT-CMR-23, Bekjempelse av kjønnslemlestelse, Kamerun National Association of Professional Media Women og IAWRT (International Association of Women in Radio and Television) har gått sammen med ABEMO i Kamerun, for å motarbeide kjønnslemlestelse. Første delen av prosjektet har gjennomført workshops i to av de provinsene der det praktiseres kjønnslemlestelse, Eyumojock i sydvestprovinsen (South West Province) og i Kousseri i den nordligste provinsen (Far North Province). IAWRTs medlemmer har produseret et radiodokumentardrama, et tv-talkshow og et radiomagasin i tre deler. Materialet vil benyttes lokalt og hjelpe kvinnene til å bli bevisst sine rettigheter og til å forandre livet til kvinner i Kamerun. Hensikten er å formidle kunnskap om rettigheter, om skadevirkninger av 18

19 kjønnslemlestelse, og påvirke beslutningstakere lokalt og nasjonalt for å få bort diskriminerende lover og holdninger som tillater kjønnslemlestelse. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet GLO-06/281-15, Kompetansebygging for en fredskultur, Libanon Gjennom sin partner i Libanon ønsker IKFF å bidra til å styrke kvinners samfunnsmessige stilling gjennom utdanning og organisasjonsbygging. Kvinnene lever i et samfunn med vanskelige levekår og med politiske og gruppemessige uroligheter og konflikter. Prosjektets målsetting er todelt, både å bedre kvinners hverdagskår og å endre deres innflytelse og makt i samfunnet på sikt. GLO-06/281-24, Opplæring i Menneskerettigheter og kompetanseutvikling, Colombia Samarbeidet mellom IKFF Norge og søsterorganisasjonen i Colombia startet opp i januar Begge organisasjonene er en del av den internasjonale organisasjonen WILPF, Women s International League for Peace and Freedom, en internasjonal fredskvinneorganisasjon stiftet i 1915 og som i dag har avdelinger i 40 land. Colombia er et land i væpnet konflikt, med halvmilitære styrker, flere millioner internflyktninger og omfattende narkotikahandel. Situasjonen for kvinner og jenter er vanskelig: stor arbeidsledighet, uregulert og uformelt arbeid med lange dager og lav lønn, høy fattigdom, mye vold i hjemmet. Samarbeidsprosjektet mellom IKFF i Norge og i Colombia gjelder dels voksne kvinnelige internflyktninger, dels unge jenter. Prosjektet fokuserer på opplæring i menneskerettigheter - og i å bruke disse rettighetene i dagliglivet som en del av bygging av en fredskultur. Målsettingene er å bidra til at voksne kvinner og unge jenter ser seg selv som ledere og talskvinner for fred. Prosjektet arrangerer aktiviteter i to ulike områder i Colombia, hovedstaden Bogota og havnebyen Cartagena, begge byer med stor andel internflyktninger. Hovedmålet er å bygge fredskultur blant fordrevne kvinner og jenter som har vært utsatt for langvarig intern borgerkrig. Dette gjøres blant annet gjennom å skape en felles plattform for sosial bevegelse som kan fremme endringsbehov for kvinner som er utsatt for overgrep. TV-IKFF-LBN-23, Kompetanseheving for unge kvinner, Libanon På grunn av den langvarige konflikten i Libanon har mange unge kvinner ikke fått en tilstrekkelig utdannelse. Konflikten har rammet både den statlige økonomien og privatøkonomien hardt. En konsekvens er at utdanning har blitt nedprioritert, særlig for kvinner. Ved å tilby språkkurs der deltagerne vil få mulighet til å lære fransk eller engelsk på et nivå som fører fram til internasjonalt anerkjente sertifikater, vil IKFF Norge og WILPF Libanon bidra til å styrke unge kvinners stilling og deres muligheter til å ta høyere utdannelse eller skaffe seg lønnet arbeid. På kursene vil kvinnene i tillegg til å lære å skrive jobbsøknader også bli kjent med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Et annet aspekt ved prosjektet er å være brobygger mellom unge kvinner i den arabiske og den vestlige verden. Ved å bli bedre kjent med hverandres kultur ønsker prosjektet å motvirke fordommer som er et voksende problem i begge samfunn. Inner Wheel Norge TV-IWN-ETH-26, Styrking av kvinners rettigheter, Etiopia Hvert år rammes kvinner i Etiopia av fistel. Fistel er en skade som kan oppstå i forbindelse med kompliserte fødsler uten tilgang på nødvendig fødselshjelp/medisinsk hjelp, som muligheten til å foreta keisersnitt. Fistel kan oppstå ved sterkt og langvarig press mot bekkenbunnen som følge av at barnets hode er for stort, morens bekken er for lite eller barnet ligger i en vanskelig posisjon. Kvinner som er for unge eller for små av vekst til å føde, 19

20 rammes særlig. Fistel fører til store skader på fødselskanalen, som blant annet kan føre til inkontinens, svært sterke smerter, infeksjoner og andre alvorlige medisinske tilstander. Prosjektet er todelt. Den ene delen er holdningsskapende arbeid i forhold til vold mot kvinner gjennom informasjon. Den andre delen dreier seg om bistand til kvinner med fistula slik at de kan bli operert i ved Fistelsykehuset i Addis Abeba. Det vil også arrangeres kurs for lokalbefolkningen om risikoen forbundet med tidlig graviditet. Målgruppene er kvinner som kan nås gjennom nettverket til Den evangeliske kirken i Etiopia, samt nasjonale og regionale myndigheter. Det vil legges vekt på opplæring av kvinnelige ledere. JURK Juridisk Rådgivning for Kvinner GLO-06/281-19, Rettshjelp og lovreform, Tanzania I Kilimanjaro- regionen er det bare 14 advokater med hovedkontor i Moshi Town. Bygdeområder er ikke prioritert og advokatsalærene er fastsatt etter den gjennomsnittlige tanzanianer. For langt de fleste fattige betyr dette at deres konstitusjonelle rett til å bli representert av en advokat ikke er tilstede. Prosjektet skal lette adgangen til likhet og rettferdighet for fattige og marginaliserte mennesker i Kilimanjaro-området, gjennom å tilby rettshjelp, rådgivning og bistå i rettstvister. Prosjektet skal fremme en menneskerettighetskultur i Kilimanjaro. Gjennom påvirkning av holdninger og praksis skal prosjektet oppmuntre til likestilling gjennom å tilby juridisk og menneskerettslig opplæring. Med tanke på å oppnå langsiktige resultater vil prosjektet rettes spesielt mot ungdom. Prosjektet skal i tillegg lobbe for å reformere undertrykkende og diskriminerende sedvanerett (customary law). For å oppnå slagkraft skal dette gjøres i samarbeid med andre nettverk. Prosjektets hovedtema er eiendomsrett og rettigheter for HIV/AIDS-syke. Strategien er å angripe problemstillinger knyttet til disse tema ved hjelp av undervisning, rettshjelp og lobbyvirksomhet. TV-JURK-LAT-28, Juridisk Rådgivning for voldsutsatte kvinner, Latvia Kvinner i Latvia blir stadig utsatt for diskriminering og grove krenkelser, som vold i nære relasjoner. Noen kvinner tør ikke gjøre noe med krenkelsene, enten på grunn av redsel eller uvitenhet om hvordan og hvor de kan få nødvendig hjelp. Kvinner som tar kontakt med politiet eller andre instanser blir ikke alltid tatt på alvor og får ikke den oppfølgingen de trenger. Man anser dette for å være familiens privatsak, som myndighetene ikke ønsker å blande seg i. Prosjektet er rettet mot kvinner som har vært eller står i faresonene for å bli utsatt for vold. Det skal etableres et rettshjelpstiltak for kvinnene, og sikre alt fra råd og veiledning til hjelp til å prosedere saker i retten. For å bedre kvinners stilling i Latvia jobber man også med å forandre holdningene i samfunnet ved å arrangere kurs og seminarer for yrkesgrupper som er i kontakt med voldsutsatte kvinner, som politi, dommere, leger og andre. TV-JURK-LAT-29,Rettshjelp og rettsinformasjon for kvinner, Litauen Women s Issues Centre (WIC) jobber for å bedre kvinners stilling i Litauen. De ser stadig at kvinner blir utsatt for diskriminering og grove krenkelser, som vold i nære relasjoner. Senteret har som mål å gi kvinner rettshjelp og informasjon om deres rettigheter, slik at de i neste omgang kan klare seg selv og hevde sin rett. Mangel på kunnskap om egne rettigheter gjør at enkeltindivider, spesielt kvinner, blir undertrykt og finner seg i urett. Hovedmålet med prosjektet er å gi kvinner rettshjelp og informasjon. Et annet mål er at jusstudentene som jobber i WIC vil få kjennskap til temaer som vold i nære relasjoner, trafficking og andre kvinnerettslige temaer med et annet perspektiv enn de ellers ville ha fått. Nåværende studenter vil bli dommere og jurister i offentlige eller private instanser, eller få andre posisjoner i det litauiske rettssystemet. WIC mener at når disse studentene får en annen holdning til 20

FOKUS- Årsrapport 2003 Å R S R A P P O R T

FOKUS- Årsrapport 2003 Å R S R A P P O R T FOKUS- Årsrapport 2003 Å R S R A P P O R T 1 2006 0 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 1 Styrets beretning s. 3 Presentasjon av FOKUS s. 6 Prosjektsamarbeid s. 8 Fordeling Fremdrift/ rapportering Informasjonsvirksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 FOKUS- Årsrapport 2003 FORUM FOR WOMEN AND DEVELOPMENT ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FORO DE MUJERES Y DESAROLLO 2008 2008 1 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Perinataldag 7. mai 2015

Perinataldag 7. mai 2015 Svangerskapsretningslinjen - hvordan avdekke vold Kjersti Kellner, rådgiver Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Bakgrunn Regjeringen la i mars fram Meld. St. 15 (2012-2013), Forebygging og bekjempelse

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09)

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) 1 INNLEDNING Virksomhetsplanen for 2010 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre. Kjersti Kellner, rådgiver/jordmor Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre. Kjersti Kellner, rådgiver/jordmor Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre Kjersti Kellner, rådgiver/jordmor Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Hva skal jeg snakke om? Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen-

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI

FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI 2007-2010 1 INNHOLD: I : 1.. InnlI ledning 3 1..1.. FOKUS 3 1..2.. Bakteppe 3 1..3.. Visjon 4 1..4.. Målsetting 4 1..5.. Budskap 4 1..6.. Rammeverrk og verrdi ierr 4 1..7.. Metode

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Klart språk i staten

Klart språk i staten DIFI 15. juni 2011 Frokostseminar Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt, UiO Klart språk i staten hvordan man kan få til varige endringer; organisasjonsutvikling, holdningsendring, organisasjonskultur

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Liv Jorunn Jenssen og Dag Kavlie Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11)

headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11) Lokalt kunnskapsbasert psykisk helse- & rusarbeid med bl.a. headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11) Tor Helge Tjelta prosjekt-, team- & studieleder master i tverrfaglig

Detaljer

Hovedkvarteret Evanston USA JOIN A ROTARIAN ACTION GROUP A Rotarian Action Group is an autonomous group of Rotarians, family members, program participants and alumni who are experts in a particular field,

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Kvinners helse Globalt perspektiv

Kvinners helse Globalt perspektiv Kvinners helse Globalt perspektiv Molde 17. oktober 2011 Inger Johanne Rasmussen Vold mot kvinner rammer spesielt den reproduktive helse Partner vold Seksuelle overgrep Kulturelt skadelige tradisjoner

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Prosjekt-rapport: Masimanyane - Women's support sentre

Prosjekt-rapport: Masimanyane - Women's support sentre Prosjekt-rapport: Masimanyane - Women's support sentre Masimanyane Women Support Centre i East London jobber med et mangfold av aktiviteter. Siden Masimanyane ble etablert i 1996 har de i dag totalt 40

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Hva og hvem passer inn? Å ha rett og få rett makt, avmakt, språk og byråkrati

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Velkommen! Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning

Velkommen! Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Velkommen! Samordning for godt vannmiljø - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Innføring i Vanndirektivet Trondheim 25. september 2007 Bakgrunn for Vanndirektivet Anders Iversen, DN Globalt perspektiv

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn

Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn Torsdag 28. august 2014 Workshop: Trygge lokalsamfunn Eva Jakobson Vaagland, Inge Kristiansen, Sund by Horsens Ylva Bryngelsson, Uddevalla kommun Kees Jan Verhage, Norsafety AS Forebygging av skader og

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer