Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden"

Transkript

1 ~ Fauske kommunè ~r ~. \ :i I( KI;isscririg J.ID S.ID pt /JJa~_ ~L~ b? \ Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden ( \.?, Firma: ta;õlalrf AS Side O av 9

2 Søknad om beviling til skjenking av alkohol 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: Navn: Adresse: Postnr/-sted: Telefon dagtid: Mobil: Telefax: Personnr: b) Dersom søker er et foretak oppgis: B evi oil' in~ssø k er(d ri Of tsse L s anet: k ) Navn: (A S"óLllltE 145 Adresse/postadr o: Postnr/-sted: f'fb l( 6i/l f7 i) l(ft) fi ja( f Daglig leder: Personnro (11 siffer) 4i ri li l- 119' Telefon dagtid: Mobil: Telefax: "7'71( ~~2_ r-l Organisasjonsnr: C S ') '2-10 l-l 1c l ( 6'1 f1. Side 1 av 9

3 Søknad om beviling til skjenking av alkohol 2. Virksomhetens eier( e) a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis: Navn: Eierandel i % Adresse: Postnr/-sted: Telefon dagtid: Mobil: Telefax: Personnr (11 siffer): b) Hvis foretak har eierinteresser oppgis (Bruk eget ark hvis flere.): Navn: Eierandel i %!li ti 4.He) lád 62 Adresse: Postnr/-sted: KL (l ij (:" llm fiia;1\ yr; rz(f ~ Jll (" Telefon dagtid: Mobil: Telefax: c? lí b'2 (1- Organisasjonsnr: Aksjonærer/deltakere Adresse Personnr: Eierandel: (Bruk om nødvendig eget ark i tilegg) Side 2 av 9

4 Søknad om beviling til skjenking av alkohol 3. Eier/utleier av skjenkestedet Navnlirmanavn Fødselsnr (11 siffer) Organisasjonsnummer f) (p öh 6AIi ) t-îr' 9!'( VIY YJf' t4 BostedsadresselKontoradr./Postadr. Telefon dagtidjmobiulf fb ll/ 75fd 1Zcu Postnr Poststed Skattekommune Telefax ll26 ( *Jt( fy! b) Partene i leiekontrakten: Navn firma/person: Org.nr./Personnr (11 siffer) lji flloff 6iARO(.c,h CPrt' YIY YJ:J Navn firma/person: Org.nr./Personnr (11 siffer) ('4 f 6LP!h(t' ri 9cr ') 27;f iy'l c) Aksjonærer med eierinteresser i den faste eiendommen: Navn: Navn: (h4u tt/( IJ Y6)~!NUfff III) -- Personnr (11 siffer) Personnr (11 siffer) Side 3 av 9

5 Søknad Qm beviling til skjenking av alkohol 4. Styrer for skjenkebevillingen: Navn: Adresse: Il? (i l1- f/y (;1; Postnr/-sted: KL f-iv ti A li 11 n-le tw t- '..' (- ~ llei; FvvJttf Telefon dagtid: Mobil: l-)911 Telefax: b'2ti-. Personnr: ( Navn: 5. Stedfortreder for styrer: () be~j Rr'j Jfs hrcj. Adresse: Postnr/-sted: l!) 1J ~6e;l-~~ tl'0+~ 34 '1- '3 O 'Í Ý' ll:h-e'vv Telefon dagtid: Mobil: Telefax: bl/3 6!3 90 Personnr: Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om å ha en stedfortreder fravikes, bes grunnen til dette oppgitt her Side 4 av 9

6 Søknad om beviling til skjenking av alkohol Navn: 6. Skjenkestedet: f) (f( ori & A e0tv Besøksadr. Postadr. Postnr/-sted: J (ol( (jll', tj ftò!?li/. 57 '7 J 2..1: Telefon dagtid: Mobil: Telefax: h4jaf 7. Beskrivelse 'f( E f'714vt Aw'i t- ei&l,aek ( UNjJÐ( Eflf JJcw Æi Di fj( oh 0 (tlf)c-!1fl Rt'vy- Hoi fhl-e: \ I( Skjenkeareal: Alkoholvare (kryss av): m2 Type beviling (kryss av): Til sluttet ~øi ~ Vin ~ Brennevin ~ Alminnelig D selskap Type virksomhet (kryss av): (R Spiserestaurant D Bar D Diskotek D Kafe/kafeteria D Pub D Annet Skjenketid: ADnIn2stid: If~ 07.,,-0 ltd.. Fra kl. til kl. Fra kl. til kl. 0'7.'- (j'v Side 5 av 9

7 Søknad om beviling til skjenking av alkohol Vedlegg: Følgende dokumentasjon skal følge søknaden: Følger vedlagt (kryss av): D l, Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet. D 2. Rolleutskrift fra Brønnøysundsregistrene, D 3. Tegninger av skjenkearealet. D 4. Kopi av husleieavtale (hvis skjenkingen foregår i leide lokaler) D 5. Kopi av aksjebok (hvis aksjeselskap) D 6, Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet. D 7. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kvalifikasjoner. D 8. Erklæring 8. Erklæring Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer i driften av bevertningsstedet og å innhente nødvendig tilatelse før igangssetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til å sende Fauske kommune årlig oppgave over omsatt volum av alkoholvarer i bevertningsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over bevertningsstedets innkjøp av alkoholvarer fra leverandører med tilvirknings-, engros- og salgs beviling for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige alkoholgebyret. Fauskeden~Oq Søker underskrift: l) ti '-i t) hvvf." Á Side 6 av 9

8 --- == Brønnøysundregistrene Firmaattest Organisasjonsnummer : Aksjeselskap Stiftelsesdato : Registrert i Foretaksregisteret : Foretaksnavn : CASOLAE AS Forretningsadresse : Storgata 83 Kommune: 1841 FAUSKE Land: Norge Aksjekapital NOK: ,00 Kapitalen er fullt innbetalt Daglig leder/adm. direktør: Aziz Ahmed Mirkhan Styre: Styrets leder: Aziz Ahmed Mirkhan Kleivhammaren 4 E Varamedlem: Khawar Saleh Mustafa Signatur: Styrets leder alene. Revisor: Revisornummer FAUSKE REVISJON AS Storgaten 56 Vedtektsfestet formål: Drift av restaurant. Godkjent revisjonsselskap Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 1

9 B rø n n øysu n d reg istre n e Kundenr : Mirkhan Aziz Ahmed Kleivhammaren 4 E Referanse: Innsending av årsoppgjør til Regnskapsregisteret Navn/ foretaksnavn : Adresse: Org.form: Organisasj onsnr : CASOLARE AS Storgata 83 Aksjeselskap Alle enheter som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, skal sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning (hvis enheten har revisjonsplikt) til Regnskapsregisteret. Plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap gjelder fra enhetens stiftelsesdato, og fram til den er endelig slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Regnskaps- og innsendingsplikten gjelder uavhengig av om det er drift i enheten. FørstE! regnskapsår innsendingsp1lkte!n gje!lqe!r fqr er 2Q09.DettE! regnskapsåret kan omfatte regnskapsperioden Hvis ønskelig, kan separat årsregnskap sendes inn for perioden Den enkleste måten å sende inn årsregnskapet på, og som Regnskapsregisteret anbefaler, er elektronisk via Altinn, ww.altinn.no. Har du spørsmål om bruk av Altinn, kan henvendelser sendes til firmapost~brreg.no. Dersom enheten har ekstern regnskapsfører og/eller revisor, kj enner sannsynligvis disse til Al tinn fra før. Innsending av årsregnskap kan også skje pr. post. Da må du laste ned følgeskrivet "Vedlegg til årsregnskap" fra ww.brreg.no/regnskap/vedlegg og skrive det ut. Du må fylle ut følgeskrivet og legge dette ved årsregnskapet når du sender det inn. Informasjon fra Regnskapsregisteret finner du på ww.brreg.no/regnskap. Her finner du blant annet svar på spørsmål hvem som er innsendingspliktige, hvilke dokumenter som skal sendes inn og informasjon om forsinkelsesgebyret. om Brønnøysundregistrene Postadresse: Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: firmapostcæbrreg.no Internet!: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

10 B rø n nøysu nd reg istre ne Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret vi har kontrollert at det er gitt tilstrekkelig opplysninger for å registrere enheten i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret og at kravene i lov om Enhetsregisteret av 3. juni 1994 nr 15 og lov om registrering av foretak av 21. juni 1985 nr 78 for øvrig er oppfylt. Hvis ikke alle opplysningene dere har meldt fremgår av utskriften, kan dette skyldes at de er viderefo~idlet til et tilknyttet register som skal kontrollere og registrere dem. Tilknyttet register er Merverdiavgiftsmanntallet, NAV Aa-registeret, Statistisk Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret, Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skattytere og Konkursregisteret. Dere oppfordres til å kontrollere registerutskrift og firmaattest nøye, og gi tilbakemelding uten ugrunnet opphold dersom dere oppdager eventuelle feilregistreringer. Registrering i andre registre Hvis det er søkt registrering i Merverdiavgiftsmanntallet, er opplysningene om den avgiftspliktige virksomheten sendt til skattekontoret. Dere blir underrettet straks saksbehandlingen der er ferdig. Har dere krysset av for at dere har/vil få ansatte, kontaktes dere av NAV Aa-registeret for registrering av arbeidstakere. Vi vil bli oppdatert med de opplysningene som tilknyttet register kontrollerer. Dokumentopplysninger Enheten plikter å bruke organisasjonsnummer og navn/foretaksnavn på sine forretningsdokumenter. Hvis enheten driver næring og er registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal bokstavene MVA føyes til etter organisasjonsnummeret på alle salgsdokumenter. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal i tillegg angi registeret der enheten er registrert, organisasjonsform, hovedkontor og eventuelt at enheten er under avvikling. Norsk filial av utenlandske foretak skal i tillegg angi det register filialen er registrert i, samt opplysninger som nevnt i 2. ledd, om den utenlandske enheten. Innsyn og offentlighet Alle har rett til å gj øre seg kj ent med - og få utskrift av - de opplysningene som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Det te gj elder likevel ikke fødselsnummer og D-nummer, jf. enhetsregisterloven 22 og foretaksregisterloven 8-1. Kredittopplysningsforetak kan likevel få tilgang til disse numrene. Offentlige myndigheter og tilknyttede register har rett til å få tilgang til samtlige registrerte opplysninger i Enhetsregisteret. Sammenstilling av opplysninger om en person vil bare omfatte personens tilknytning til næringsvirksomhet. Opplysningene som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret anses for å være allment kjent. Dette kan være avgjørende i forholdet til rettsregler der det er av betydning hvorvidt de registrerte opplysningene er kjent eller ikke (legitimasjonsvirkning), jf. enhetsregisterloven 24 og foretaksregisterloven BRØNNØYSUNREGISTRERE - Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Brønnøysundregistrene Postadresse: Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: firmapost((brreg,no Internetl: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

11 Brønnøysundregistrene Mirkhan Aziz Ahmed Klei vhammaren 4 E Brønnøysund 06, LEVERING FRA BRØNNØYSUNREGISTRENE vår ref Kundenr Deres ref Utskrift av Brevrapporter Registerutskrift fra SAKSYS O Utskrift av Brevrapporter Utskrift av Brevrapporter Firmaattest fra SAKSYS Med hi 1 sen BR0NN0YSUNREGISTRENE Brønnøysundregistrene Postadresse: 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Telefaks E-post: firmapost( brreg,no Internett: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

12 Tye opplysninger: Regis trer Styre: Styrets leder: Varamedlem: Signatur: Revisor: Regnskapsfører: Målform: te opplysninger: Fødselsnr: Aziz Ahmed Mirkhan Klei vhammaren 4 E Fødselsnr: Khawar Saleh Mustafa Kleivhammaren 4 E Styrets leder alene. Godkjent revisjonsselskap Revisornummer FAUSKE REVISJON AS Storgaten 56 Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer ØKONOMISENTERET AS Sjøg 60 Bokmål Utskriftsdato Organisasjonsnr Dato for Merknad: reqistr. : Side 2 av 2

13 B rø n n øysu nd reg istre ne Kundenr : Mirkhan Aziz Ahmed Kleivhammaren 4 E Referanse: Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til melding mottatt med saksnummer 2008/ for: Navn/foretaksnavn : Adresse: Org. form: CASOLARE AS Storgata 83 Aksj eselskap Enheten er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnumer Organisasjonsnumeret identifiserer enheten entydig. Det kan brukes som identifikasjon overfor banker, kredittinstitusjoner og offentlig myndighet. Vedlagt følger et informasj onsskri v. Her er det gi t t opplysninger om registreringen. I tillegg finner dere en kort beskrivelse av den videre saksbehandlingen hvis dere har søkt samtidig registrering i andre registre (f. eks. Merverdiavgiftsmanntallet). For de foretak som er innsendingspliktige, ligger det også med et eget informasjonsskriv om innsending av årsoppgjør til Regnskapsregisteret. Registerutskriften som er vedlagt viser hvilke opplysninger vi har registrert. Denne utskriften er bare å oppfatte som en bekreftelse av de opplysningene som er meldt. Utskriften er ikke rettsgyldig som legitimasjon overfor tredjemann. De opplysningene som går fram av utskriften, blir stående til vi får melding om endring eller sletting. Enheten har selv ansvar for å holde opplysningene ajour. Det er vedlagt en firmaattest som inneholder opplysninger som er registrert i Foretaksregisteret. Det er bare firmaattesten som er gyldig legitimasjon overfor tredjemann. Opplysningene omfatter forhold som er meldt til registrering i Foretaksregisteret pr. utskriftsdato. Meldepliktige forhold som ikke er meldt, og som er i strid med det som er registrert, kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, med mindre denne kjente eller burde kjent til forholdet, jf. foretaksregisterloven Brønnøysundregistrene Postadresse: Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: fjrmapost~brreg,no Internett: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

14 Brønnøysundregistrene RBGISTBRUTSKRIFT FRA BNBTSREGISTBRBT OG FORBTAKSREGISTERET Tye opplysninger: Regis trer Organisasjonsnr.: te opplysninger: Dato for Merknad: reqistr. : Navn/foretaksnavn: CASOLAE AS Forretningsadr. : Kommune: Land: Stiftelsesdato : Storgata FAUSKE Norge Organisasj onsform: Aksj eselskap Daglig leder/ adm. direktør: Vedtektsdato : Vedtektsfestet formål: Virksomhet/art/ bransje: InstitusjonelI sektorkode : Særlige opplysninger: Aksjekapital NOK: Innetalings - forhold: Fødselsnr: Aziz Ahmed Mirkhan Kleivhammaren 4 E Drift av restaurant. Restaurantdrift. 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Registrert i Foretaksregisteret ,00 Fullt inntalt. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side L av 2

15 1',. BODØ,. KOMMUNE KUNN~KAP~PRØV~ OM AlKOJ.OllOV~N Aziz Mitkhan f hat den 2g bedått offentlg kunngkapgptøve fot gkienkebevrling, gitt i medhold av lov av 2. iuni 19ci9 ti. 27 om omgefning av alkoholholdig dtikk m.v., 1-7 c og fotgktiff av 1ci om kunngkapgptøve. Bodø, g1. matg 2005 kommunalditektøt ~.~v AnnB-MatiB AunB koniulent

16 I!Ø,ODØ. KOMMUNE KUfJN~KAP~PRØV~ OM ~~RV~RlfJ~lOV~N AzJz Mirldan f hat d(!ti 2 g bm:tått off(!titlg kutiti~ka~~~tøv(! fot ~(!tv(!trtig~b(!vilrtig, grtt r tn(!dhold av lov av 1 g. jutir 1997 tit. 55 otn ~(!tv(!trtig~vrtk~otnh(!t og fot~ktrft av 1~. jatiuat 2000 otn (!tabl(!t(!t~tøv(!. Bodø, g 1. tnat!: 2005 ~.k Anne-Matie Aune koni:ulbnt

17 , t,1/" v 1 LEIEKONTRAT 1. PARTER Utleier: DiplomgårdenAS, Postboks 211, 8201 FAUSKE, org.nr Leietaker: Aziz Ahed Mirkhan, personn Matikhan Salahadin, personn med solidarisk ansvar,jordbruksveien 14, 8007 Bodø adr LEIEOBJEKT Deler av underetasje vest i Diplomgården, Storgt. 83, 8200 Fauske. Leieareal for restaurantvirksomhet er som vist på vedlagte tegning. Underliggende Igellerarealer kan frtt disponeres av leietaker. Disse arealene overtas av leietaker i den stand de er pr. dags dato. Sistnevnte arealer kan også benytes aven avt. fremleietaker Avtalen omfatter også arealer for uteservering som angitt på vedlagte situasjonsplan. Leietaker kan disponere inntil 15 parkeringsplasser i fellesskap med leietaker for håndvask av biler. 3. INREDNIG M.V. ~. Ved leietakers overtakelse av lokalene skal disse være i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter for den virksomhet som skal drves i lokalene(herunder bygnigslov og branorskrfter) samt vedlagte tegnnger. Avgrensing mot eventuelle uinedede arealer skal framstå som ferdigstilt. Kjøkkeninnedning, kjølerom, serverigsdisker og møbler inngår ike i utleiers ytelse. Det same gjelder eventuelt kjølt avfallsrom. Teknsk tilknytning av kjøkkenutstyr m.m. med hensyn ti VA og el. inngår i utleiers ytelse. For dimensjonering av ventilasjonsanegg legges minimumskrav for virksomheten til gr. Utleier sørger for levering og montering av fetttskiller. Det samme gjelder avtrekk fra kokested i kjøkken under forutsetning av at dette/disse samles på ett sted. EL.-anlegg skal inudere nødvendig oppvaring og grbelysning av lokalene. 4. OVERTAKLSE Lokalene forutsettes klare til overtakelse senest inen utgangen av Endelig dato fastsettes ved nærmere avtale mellom partene.

18 2 5. LEIEN Leien er kr ,- ekskl. mva. pr. måned Samet årlig leie utgjør kr ,- ekskl. mva. Betaling: Den månedlige leien, kr ,- inkl. mva., betales uoppfordret forskuddsvis den 1. i hver måned. Garanti /depositum: Leietaker skal stile bangaranti eller betale inn et depositum tilsvarende 6 måneders husleie til dekng av eventuelt misligholdt inbetaling av husleie. Ved eventuell innbetaling av e depositum skal dette disponeres i henhold til husleielovens regler 3-5. Solidarisk ansvar med anen leietaker: Ovenstående husleie er fastsatt under forutsetning av at denne avtalen og leieavtale på arealer for håndvask av biler (konf. vedlagte plantegning og situasjonsplan) begge er utleid samtidig. I tilfelle leietaker av bilvask avslutter sitt leieforhold tidligere, vil husleien for denne kontrakt øke med kr ,- ekskl. mva. pr. år begrenset til utløpet av oppsigelsestiden for leietaker bilvask. Etter dette tidspun gjelder ikke solidaransvar med denne leietaker. 6. INRE VEDLIKEHOLD Leietaker har ansvar for og dekker utgiftene ved vedlikehold i egne lokaler.. I 7. LEIEREGULERIG I LEIEPERIODEN leieperioden kan leien reguleres hvert anet år med den prosentvise endringen i SSB' s konsumprisindeks med utgangspun i indeksen pr = Første regulerig finner sted med grag i indeksen pr BRUKERAVHENGIGE DRIFTSKOSTNADER SOM DEKKS AV LEIETAKR Brueravhengige driftskostnader, som utføres av utleier og dekkes av leietaker er følgende. andel utgifter til drift og tilsyn av bygningens VV A anegg andel driftsutgifter for vedlikehold grøntanlegg, snørydding og ytre renhold utgifter for renovasjon vann og kloakavgift (det monteres egen vanåler for utleiearealet) Foranstående utgifter faktueres en gang pr. år (ca. ved årsskiftet) og kommer i tilegg til avtalt husleie.

19 3 Energikostnader: Det vil bli montert egen måler for el. forbruk som dekker hele utleiearealet. Leietaker tegner selv abonnement og dekker de faktiske energikostnadene. 9. FRAMLEIE Leietaker har rett til framleie av leiearealene, under forutsetnig av at arealene skal benytes til samme formål, og at skriftlig godkjenning av ny leietaker foreligger fra utleier. 10. LEIETID. Avtalen gjelder for 5 år fra det tidspunk lokalene i henhold til leieavtalen er stilet til leietakers disposisjon og med rett til forlengelse i år. Krav om forlengelse av leieavtalen, innenfor begrensningene som foran beskrevet, må framsettes min. 6 måneder før 5 års periodenes utgang. I avtaleperioden kan leietaker si opp leieavtalen med 6 måneders oppsigelses-tid. 11. OVERLEVERIG AV LOKAENE VED LEIETID ENS UTLØP Ved leietidens utløp leveres lokalene i ren- og ryddiggjort stand, herunder demontering og fjerning av produksjonsutstyr. Leietaker har ikke ansvar for forringelse som følge av elde og almielig slitasje. Leietaker plikter ikke å fjerne skillevegger, fast inventar, ledninger og lignende som han har montert.. Utleier 12. FORSIKRGER har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved brann, tyveri, vannlednigsskader, innbrudd på bruer- eller slutttstyr m.v. utover det som dekkes av normal husforsikring. 13. BRUKERUTVALG - KONTAKTPERSON N år leieforholdet omfatter lokaler for flere leietakere, anbefales det at leietakerne i fellesskap oppnevner et bruerutvalg med en person som utleiers kontakperson i praktiske spørsmål som krever koordinering og felles opptreden fra leietakernes side. Representanter for bestående leietakere bør ingå i utvalget. 14. UNDERSKRVING OG TINGLYSING Denne avtalen, inl. plantegning og situasjonsplan, er utferdiget og undertegnet i 2 - to _ eksemplarer hvorav utleier og leietaker har beholdt hvert sitt. Partene har rett til å tinglyse avtalen.

20 , ~. ~ t/ Fauske,.t~.~ /Öll'~ 0'8 ~ ~ I.... I. 4 For utleier -~~~-~:~~---- Størker Bjømstad Styreformann ~:_::~::~--- Aziz Ahed Mirkhan Daglig leder Vedlegg: Plantegning over leieareal e (""-' /),i",,1 / 'J! ", / " / /l' /, r-/ ' i-.. / C) L (.- u,/;: 0 LI r1 /L/a' /T-!f.- / " ( '(,,1.r;'p1 -ì)ý1 Undertecknad, BJÖRN MAGNUS SON, Notarius Publicus i Göteborg, Sverige, intygar harmed, att M a t i k h a n SJa i a h d i n - e enhandigt undertecknat denna handling. G. teborg de 30 maj 2008 E officio: SEK 250:- ~..

21 Li i i I-~I il I ~::1)~ I.~,fi; rf \t rf \t rfw ri W I I i I I I I i ~ I i. I; I i =in~ol ig~ I II ;AJO I~ L- ~ rr l.; ~~ I!l i i~i Z Ii L KLARGJ0RINGrRHYLlE_ SKIN'IERCci;OOJoM L I I ~ Jo -~~-=i---i I I,_ = ~ I r+/~ -i ".'i,/ IL----i A ~ ~.~,,lo I ~N ~(' A Si ft "" j, $i~ : II ei!; zi ~~ h~7 ri i IJ L, ~êi m, i ~\ \ i:: ~~ I KJ \ I \ i \ i '", I,. I ""~, I _I ~~~--_1t= = I i I ø ø i li i ~~ - AJ ~ I "'~ ~ ft o I~ =in ~ IJ III '"j Jo AJ I ~ -i I I EJ EJ w w ø EJ EJ \l I~ i ~ bhd i EJEJ IW ~ I ~i -----e rf \t IJ bhd J EJ EJ I ~ -c; o

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn Adresse Postnr. Sted Att: OSLO,..20 AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer