Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden"

Transkript

1 ~ Fauske kommunè ~r ~. \ :i I( KI;isscririg J.ID S.ID pt /JJa~_ ~L~ b? \ Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden ( \.?, Firma: ta;õlalrf AS Side O av 9

2 Søknad om beviling til skjenking av alkohol 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: Navn: Adresse: Postnr/-sted: Telefon dagtid: Mobil: Telefax: Personnr: b) Dersom søker er et foretak oppgis: B evi oil' in~ssø k er(d ri Of tsse L s anet: k ) Navn: (A S"óLllltE 145 Adresse/postadr o: Postnr/-sted: f'fb l( 6i/l f7 i) l(ft) fi ja( f Daglig leder: Personnro (11 siffer) 4i ri li l- 119' Telefon dagtid: Mobil: Telefax: "7'71( ~~2_ r-l Organisasjonsnr: C S ') '2-10 l-l 1c l ( 6'1 f1. Side 1 av 9

3 Søknad om beviling til skjenking av alkohol 2. Virksomhetens eier( e) a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis: Navn: Eierandel i % Adresse: Postnr/-sted: Telefon dagtid: Mobil: Telefax: Personnr (11 siffer): b) Hvis foretak har eierinteresser oppgis (Bruk eget ark hvis flere.): Navn: Eierandel i %!li ti 4.He) lád 62 Adresse: Postnr/-sted: KL (l ij (:" llm fiia;1\ yr; rz(f ~ Jll (" Telefon dagtid: Mobil: Telefax: c? lí b'2 (1- Organisasjonsnr: Aksjonærer/deltakere Adresse Personnr: Eierandel: (Bruk om nødvendig eget ark i tilegg) Side 2 av 9

4 Søknad om beviling til skjenking av alkohol 3. Eier/utleier av skjenkestedet Navnlirmanavn Fødselsnr (11 siffer) Organisasjonsnummer f) (p öh 6AIi ) t-îr' 9!'( VIY YJf' t4 BostedsadresselKontoradr./Postadr. Telefon dagtidjmobiulf fb ll/ 75fd 1Zcu Postnr Poststed Skattekommune Telefax ll26 ( *Jt( fy! b) Partene i leiekontrakten: Navn firma/person: Org.nr./Personnr (11 siffer) lji flloff 6iARO(.c,h CPrt' YIY YJ:J Navn firma/person: Org.nr./Personnr (11 siffer) ('4 f 6LP!h(t' ri 9cr ') 27;f iy'l c) Aksjonærer med eierinteresser i den faste eiendommen: Navn: Navn: (h4u tt/( IJ Y6)~!NUfff III) -- Personnr (11 siffer) Personnr (11 siffer) Side 3 av 9

5 Søknad Qm beviling til skjenking av alkohol 4. Styrer for skjenkebevillingen: Navn: Adresse: Il? (i l1- f/y (;1; Postnr/-sted: KL f-iv ti A li 11 n-le tw t- '..' (- ~ llei; FvvJttf Telefon dagtid: Mobil: l-)911 Telefax: b'2ti-. Personnr: ( Navn: 5. Stedfortreder for styrer: () be~j Rr'j Jfs hrcj. Adresse: Postnr/-sted: l!) 1J ~6e;l-~~ tl'0+~ 34 '1- '3 O 'Í Ý' ll:h-e'vv Telefon dagtid: Mobil: Telefax: bl/3 6!3 90 Personnr: Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om å ha en stedfortreder fravikes, bes grunnen til dette oppgitt her Side 4 av 9

6 Søknad om beviling til skjenking av alkohol Navn: 6. Skjenkestedet: f) (f( ori & A e0tv Besøksadr. Postadr. Postnr/-sted: J (ol( (jll', tj ftò!?li/. 57 '7 J 2..1: Telefon dagtid: Mobil: Telefax: h4jaf 7. Beskrivelse 'f( E f'714vt Aw'i t- ei&l,aek ( UNjJÐ( Eflf JJcw Æi Di fj( oh 0 (tlf)c-!1fl Rt'vy- Hoi fhl-e: \ I( Skjenkeareal: Alkoholvare (kryss av): m2 Type beviling (kryss av): Til sluttet ~øi ~ Vin ~ Brennevin ~ Alminnelig D selskap Type virksomhet (kryss av): (R Spiserestaurant D Bar D Diskotek D Kafe/kafeteria D Pub D Annet Skjenketid: ADnIn2stid: If~ 07.,,-0 ltd.. Fra kl. til kl. Fra kl. til kl. 0'7.'- (j'v Side 5 av 9

7 Søknad om beviling til skjenking av alkohol Vedlegg: Følgende dokumentasjon skal følge søknaden: Følger vedlagt (kryss av): D l, Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet. D 2. Rolleutskrift fra Brønnøysundsregistrene, D 3. Tegninger av skjenkearealet. D 4. Kopi av husleieavtale (hvis skjenkingen foregår i leide lokaler) D 5. Kopi av aksjebok (hvis aksjeselskap) D 6, Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet. D 7. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kvalifikasjoner. D 8. Erklæring 8. Erklæring Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer i driften av bevertningsstedet og å innhente nødvendig tilatelse før igangssetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til å sende Fauske kommune årlig oppgave over omsatt volum av alkoholvarer i bevertningsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over bevertningsstedets innkjøp av alkoholvarer fra leverandører med tilvirknings-, engros- og salgs beviling for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige alkoholgebyret. Fauskeden~Oq Søker underskrift: l) ti '-i t) hvvf." Á Side 6 av 9

8 --- == Brønnøysundregistrene Firmaattest Organisasjonsnummer : Aksjeselskap Stiftelsesdato : Registrert i Foretaksregisteret : Foretaksnavn : CASOLAE AS Forretningsadresse : Storgata 83 Kommune: 1841 FAUSKE Land: Norge Aksjekapital NOK: ,00 Kapitalen er fullt innbetalt Daglig leder/adm. direktør: Aziz Ahmed Mirkhan Styre: Styrets leder: Aziz Ahmed Mirkhan Kleivhammaren 4 E Varamedlem: Khawar Saleh Mustafa Signatur: Styrets leder alene. Revisor: Revisornummer FAUSKE REVISJON AS Storgaten 56 Vedtektsfestet formål: Drift av restaurant. Godkjent revisjonsselskap Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 1

9 B rø n n øysu n d reg istre n e Kundenr : Mirkhan Aziz Ahmed Kleivhammaren 4 E Referanse: Innsending av årsoppgjør til Regnskapsregisteret Navn/ foretaksnavn : Adresse: Org.form: Organisasj onsnr : CASOLARE AS Storgata 83 Aksjeselskap Alle enheter som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, skal sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning (hvis enheten har revisjonsplikt) til Regnskapsregisteret. Plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap gjelder fra enhetens stiftelsesdato, og fram til den er endelig slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Regnskaps- og innsendingsplikten gjelder uavhengig av om det er drift i enheten. FørstE! regnskapsår innsendingsp1lkte!n gje!lqe!r fqr er 2Q09.DettE! regnskapsåret kan omfatte regnskapsperioden Hvis ønskelig, kan separat årsregnskap sendes inn for perioden Den enkleste måten å sende inn årsregnskapet på, og som Regnskapsregisteret anbefaler, er elektronisk via Altinn, ww.altinn.no. Har du spørsmål om bruk av Altinn, kan henvendelser sendes til firmapost~brreg.no. Dersom enheten har ekstern regnskapsfører og/eller revisor, kj enner sannsynligvis disse til Al tinn fra før. Innsending av årsregnskap kan også skje pr. post. Da må du laste ned følgeskrivet "Vedlegg til årsregnskap" fra ww.brreg.no/regnskap/vedlegg og skrive det ut. Du må fylle ut følgeskrivet og legge dette ved årsregnskapet når du sender det inn. Informasjon fra Regnskapsregisteret finner du på ww.brreg.no/regnskap. Her finner du blant annet svar på spørsmål hvem som er innsendingspliktige, hvilke dokumenter som skal sendes inn og informasjon om forsinkelsesgebyret. om Brønnøysundregistrene Postadresse: Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: firmapostcæbrreg.no Internet!: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

10 B rø n nøysu nd reg istre ne Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret vi har kontrollert at det er gitt tilstrekkelig opplysninger for å registrere enheten i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret og at kravene i lov om Enhetsregisteret av 3. juni 1994 nr 15 og lov om registrering av foretak av 21. juni 1985 nr 78 for øvrig er oppfylt. Hvis ikke alle opplysningene dere har meldt fremgår av utskriften, kan dette skyldes at de er viderefo~idlet til et tilknyttet register som skal kontrollere og registrere dem. Tilknyttet register er Merverdiavgiftsmanntallet, NAV Aa-registeret, Statistisk Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret, Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skattytere og Konkursregisteret. Dere oppfordres til å kontrollere registerutskrift og firmaattest nøye, og gi tilbakemelding uten ugrunnet opphold dersom dere oppdager eventuelle feilregistreringer. Registrering i andre registre Hvis det er søkt registrering i Merverdiavgiftsmanntallet, er opplysningene om den avgiftspliktige virksomheten sendt til skattekontoret. Dere blir underrettet straks saksbehandlingen der er ferdig. Har dere krysset av for at dere har/vil få ansatte, kontaktes dere av NAV Aa-registeret for registrering av arbeidstakere. Vi vil bli oppdatert med de opplysningene som tilknyttet register kontrollerer. Dokumentopplysninger Enheten plikter å bruke organisasjonsnummer og navn/foretaksnavn på sine forretningsdokumenter. Hvis enheten driver næring og er registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal bokstavene MVA føyes til etter organisasjonsnummeret på alle salgsdokumenter. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal i tillegg angi registeret der enheten er registrert, organisasjonsform, hovedkontor og eventuelt at enheten er under avvikling. Norsk filial av utenlandske foretak skal i tillegg angi det register filialen er registrert i, samt opplysninger som nevnt i 2. ledd, om den utenlandske enheten. Innsyn og offentlighet Alle har rett til å gj øre seg kj ent med - og få utskrift av - de opplysningene som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Det te gj elder likevel ikke fødselsnummer og D-nummer, jf. enhetsregisterloven 22 og foretaksregisterloven 8-1. Kredittopplysningsforetak kan likevel få tilgang til disse numrene. Offentlige myndigheter og tilknyttede register har rett til å få tilgang til samtlige registrerte opplysninger i Enhetsregisteret. Sammenstilling av opplysninger om en person vil bare omfatte personens tilknytning til næringsvirksomhet. Opplysningene som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret anses for å være allment kjent. Dette kan være avgjørende i forholdet til rettsregler der det er av betydning hvorvidt de registrerte opplysningene er kjent eller ikke (legitimasjonsvirkning), jf. enhetsregisterloven 24 og foretaksregisterloven BRØNNØYSUNREGISTRERE - Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Brønnøysundregistrene Postadresse: Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: firmapost((brreg,no Internetl: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

11 Brønnøysundregistrene Mirkhan Aziz Ahmed Klei vhammaren 4 E Brønnøysund 06, LEVERING FRA BRØNNØYSUNREGISTRENE vår ref Kundenr Deres ref Utskrift av Brevrapporter Registerutskrift fra SAKSYS O Utskrift av Brevrapporter Utskrift av Brevrapporter Firmaattest fra SAKSYS Med hi 1 sen BR0NN0YSUNREGISTRENE Brønnøysundregistrene Postadresse: 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Telefaks E-post: firmapost( brreg,no Internett: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

12 Tye opplysninger: Regis trer Styre: Styrets leder: Varamedlem: Signatur: Revisor: Regnskapsfører: Målform: te opplysninger: Fødselsnr: Aziz Ahmed Mirkhan Klei vhammaren 4 E Fødselsnr: Khawar Saleh Mustafa Kleivhammaren 4 E Styrets leder alene. Godkjent revisjonsselskap Revisornummer FAUSKE REVISJON AS Storgaten 56 Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer ØKONOMISENTERET AS Sjøg 60 Bokmål Utskriftsdato Organisasjonsnr Dato for Merknad: reqistr. : Side 2 av 2

13 B rø n n øysu nd reg istre ne Kundenr : Mirkhan Aziz Ahmed Kleivhammaren 4 E Referanse: Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til melding mottatt med saksnummer 2008/ for: Navn/foretaksnavn : Adresse: Org. form: CASOLARE AS Storgata 83 Aksj eselskap Enheten er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnumer Organisasjonsnumeret identifiserer enheten entydig. Det kan brukes som identifikasjon overfor banker, kredittinstitusjoner og offentlig myndighet. Vedlagt følger et informasj onsskri v. Her er det gi t t opplysninger om registreringen. I tillegg finner dere en kort beskrivelse av den videre saksbehandlingen hvis dere har søkt samtidig registrering i andre registre (f. eks. Merverdiavgiftsmanntallet). For de foretak som er innsendingspliktige, ligger det også med et eget informasjonsskriv om innsending av årsoppgjør til Regnskapsregisteret. Registerutskriften som er vedlagt viser hvilke opplysninger vi har registrert. Denne utskriften er bare å oppfatte som en bekreftelse av de opplysningene som er meldt. Utskriften er ikke rettsgyldig som legitimasjon overfor tredjemann. De opplysningene som går fram av utskriften, blir stående til vi får melding om endring eller sletting. Enheten har selv ansvar for å holde opplysningene ajour. Det er vedlagt en firmaattest som inneholder opplysninger som er registrert i Foretaksregisteret. Det er bare firmaattesten som er gyldig legitimasjon overfor tredjemann. Opplysningene omfatter forhold som er meldt til registrering i Foretaksregisteret pr. utskriftsdato. Meldepliktige forhold som ikke er meldt, og som er i strid med det som er registrert, kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, med mindre denne kjente eller burde kjent til forholdet, jf. foretaksregisterloven Brønnøysundregistrene Postadresse: Enhetsregisteret 8910 Brønnøysund Telefoner: Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: fjrmapost~brreg,no Internett: ww.brreg.no Organisasjonsnummer:

14 Brønnøysundregistrene RBGISTBRUTSKRIFT FRA BNBTSREGISTBRBT OG FORBTAKSREGISTERET Tye opplysninger: Regis trer Organisasjonsnr.: te opplysninger: Dato for Merknad: reqistr. : Navn/foretaksnavn: CASOLAE AS Forretningsadr. : Kommune: Land: Stiftelsesdato : Storgata FAUSKE Norge Organisasj onsform: Aksj eselskap Daglig leder/ adm. direktør: Vedtektsdato : Vedtektsfestet formål: Virksomhet/art/ bransje: InstitusjonelI sektorkode : Særlige opplysninger: Aksjekapital NOK: Innetalings - forhold: Fødselsnr: Aziz Ahmed Mirkhan Kleivhammaren 4 E Drift av restaurant. Restaurantdrift. 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Registrert i Foretaksregisteret ,00 Fullt inntalt. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side L av 2

15 1',. BODØ,. KOMMUNE KUNN~KAP~PRØV~ OM AlKOJ.OllOV~N Aziz Mitkhan f hat den 2g bedått offentlg kunngkapgptøve fot gkienkebevrling, gitt i medhold av lov av 2. iuni 19ci9 ti. 27 om omgefning av alkoholholdig dtikk m.v., 1-7 c og fotgktiff av 1ci om kunngkapgptøve. Bodø, g1. matg 2005 kommunalditektøt ~.~v AnnB-MatiB AunB koniulent

16 I!Ø,ODØ. KOMMUNE KUfJN~KAP~PRØV~ OM ~~RV~RlfJ~lOV~N AzJz Mirldan f hat d(!ti 2 g bm:tått off(!titlg kutiti~ka~~~tøv(! fot ~(!tv(!trtig~b(!vilrtig, grtt r tn(!dhold av lov av 1 g. jutir 1997 tit. 55 otn ~(!tv(!trtig~vrtk~otnh(!t og fot~ktrft av 1~. jatiuat 2000 otn (!tabl(!t(!t~tøv(!. Bodø, g 1. tnat!: 2005 ~.k Anne-Matie Aune koni:ulbnt

17 , t,1/" v 1 LEIEKONTRAT 1. PARTER Utleier: DiplomgårdenAS, Postboks 211, 8201 FAUSKE, org.nr Leietaker: Aziz Ahed Mirkhan, personn Matikhan Salahadin, personn med solidarisk ansvar,jordbruksveien 14, 8007 Bodø adr LEIEOBJEKT Deler av underetasje vest i Diplomgården, Storgt. 83, 8200 Fauske. Leieareal for restaurantvirksomhet er som vist på vedlagte tegning. Underliggende Igellerarealer kan frtt disponeres av leietaker. Disse arealene overtas av leietaker i den stand de er pr. dags dato. Sistnevnte arealer kan også benytes aven avt. fremleietaker Avtalen omfatter også arealer for uteservering som angitt på vedlagte situasjonsplan. Leietaker kan disponere inntil 15 parkeringsplasser i fellesskap med leietaker for håndvask av biler. 3. INREDNIG M.V. ~. Ved leietakers overtakelse av lokalene skal disse være i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter for den virksomhet som skal drves i lokalene(herunder bygnigslov og branorskrfter) samt vedlagte tegnnger. Avgrensing mot eventuelle uinedede arealer skal framstå som ferdigstilt. Kjøkkeninnedning, kjølerom, serverigsdisker og møbler inngår ike i utleiers ytelse. Det same gjelder eventuelt kjølt avfallsrom. Teknsk tilknytning av kjøkkenutstyr m.m. med hensyn ti VA og el. inngår i utleiers ytelse. For dimensjonering av ventilasjonsanegg legges minimumskrav for virksomheten til gr. Utleier sørger for levering og montering av fetttskiller. Det samme gjelder avtrekk fra kokested i kjøkken under forutsetning av at dette/disse samles på ett sted. EL.-anlegg skal inudere nødvendig oppvaring og grbelysning av lokalene. 4. OVERTAKLSE Lokalene forutsettes klare til overtakelse senest inen utgangen av Endelig dato fastsettes ved nærmere avtale mellom partene.

18 2 5. LEIEN Leien er kr ,- ekskl. mva. pr. måned Samet årlig leie utgjør kr ,- ekskl. mva. Betaling: Den månedlige leien, kr ,- inkl. mva., betales uoppfordret forskuddsvis den 1. i hver måned. Garanti /depositum: Leietaker skal stile bangaranti eller betale inn et depositum tilsvarende 6 måneders husleie til dekng av eventuelt misligholdt inbetaling av husleie. Ved eventuell innbetaling av e depositum skal dette disponeres i henhold til husleielovens regler 3-5. Solidarisk ansvar med anen leietaker: Ovenstående husleie er fastsatt under forutsetning av at denne avtalen og leieavtale på arealer for håndvask av biler (konf. vedlagte plantegning og situasjonsplan) begge er utleid samtidig. I tilfelle leietaker av bilvask avslutter sitt leieforhold tidligere, vil husleien for denne kontrakt øke med kr ,- ekskl. mva. pr. år begrenset til utløpet av oppsigelsestiden for leietaker bilvask. Etter dette tidspun gjelder ikke solidaransvar med denne leietaker. 6. INRE VEDLIKEHOLD Leietaker har ansvar for og dekker utgiftene ved vedlikehold i egne lokaler.. I 7. LEIEREGULERIG I LEIEPERIODEN leieperioden kan leien reguleres hvert anet år med den prosentvise endringen i SSB' s konsumprisindeks med utgangspun i indeksen pr = Første regulerig finner sted med grag i indeksen pr BRUKERAVHENGIGE DRIFTSKOSTNADER SOM DEKKS AV LEIETAKR Brueravhengige driftskostnader, som utføres av utleier og dekkes av leietaker er følgende. andel utgifter til drift og tilsyn av bygningens VV A anegg andel driftsutgifter for vedlikehold grøntanlegg, snørydding og ytre renhold utgifter for renovasjon vann og kloakavgift (det monteres egen vanåler for utleiearealet) Foranstående utgifter faktueres en gang pr. år (ca. ved årsskiftet) og kommer i tilegg til avtalt husleie.

19 3 Energikostnader: Det vil bli montert egen måler for el. forbruk som dekker hele utleiearealet. Leietaker tegner selv abonnement og dekker de faktiske energikostnadene. 9. FRAMLEIE Leietaker har rett til framleie av leiearealene, under forutsetnig av at arealene skal benytes til samme formål, og at skriftlig godkjenning av ny leietaker foreligger fra utleier. 10. LEIETID. Avtalen gjelder for 5 år fra det tidspunk lokalene i henhold til leieavtalen er stilet til leietakers disposisjon og med rett til forlengelse i år. Krav om forlengelse av leieavtalen, innenfor begrensningene som foran beskrevet, må framsettes min. 6 måneder før 5 års periodenes utgang. I avtaleperioden kan leietaker si opp leieavtalen med 6 måneders oppsigelses-tid. 11. OVERLEVERIG AV LOKAENE VED LEIETID ENS UTLØP Ved leietidens utløp leveres lokalene i ren- og ryddiggjort stand, herunder demontering og fjerning av produksjonsutstyr. Leietaker har ikke ansvar for forringelse som følge av elde og almielig slitasje. Leietaker plikter ikke å fjerne skillevegger, fast inventar, ledninger og lignende som han har montert.. Utleier 12. FORSIKRGER har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved brann, tyveri, vannlednigsskader, innbrudd på bruer- eller slutttstyr m.v. utover det som dekkes av normal husforsikring. 13. BRUKERUTVALG - KONTAKTPERSON N år leieforholdet omfatter lokaler for flere leietakere, anbefales det at leietakerne i fellesskap oppnevner et bruerutvalg med en person som utleiers kontakperson i praktiske spørsmål som krever koordinering og felles opptreden fra leietakernes side. Representanter for bestående leietakere bør ingå i utvalget. 14. UNDERSKRVING OG TINGLYSING Denne avtalen, inl. plantegning og situasjonsplan, er utferdiget og undertegnet i 2 - to _ eksemplarer hvorav utleier og leietaker har beholdt hvert sitt. Partene har rett til å tinglyse avtalen.

20 , ~. ~ t/ Fauske,.t~.~ /Öll'~ 0'8 ~ ~ I.... I. 4 For utleier -~~~-~:~~---- Størker Bjømstad Styreformann ~:_::~::~--- Aziz Ahed Mirkhan Daglig leder Vedlegg: Plantegning over leieareal e (""-' /),i",,1 / 'J! ", / " / /l' /, r-/ ' i-.. / C) L (.- u,/;: 0 LI r1 /L/a' /T-!f.- / " ( '(,,1.r;'p1 -ì)ý1 Undertecknad, BJÖRN MAGNUS SON, Notarius Publicus i Göteborg, Sverige, intygar harmed, att M a t i k h a n SJa i a h d i n - e enhandigt undertecknat denna handling. G. teborg de 30 maj 2008 E officio: SEK 250:- ~..

21 Li i i I-~I il I ~::1)~ I.~,fi; rf \t rf \t rfw ri W I I i I I I I i ~ I i. I; I i =in~ol ig~ I II ;AJO I~ L- ~ rr l.; ~~ I!l i i~i Z Ii L KLARGJ0RINGrRHYLlE_ SKIN'IERCci;OOJoM L I I ~ Jo -~~-=i---i I I,_ = ~ I r+/~ -i ".'i,/ IL----i A ~ ~.~,,lo I ~N ~(' A Si ft "" j, $i~ : II ei!; zi ~~ h~7 ri i IJ L, ~êi m, i ~\ \ i:: ~~ I KJ \ I \ i \ i '", I,. I ""~, I _I ~~~--_1t= = I i I ø ø i li i ~~ - AJ ~ I "'~ ~ ft o I~ =in ~ IJ III '"j Jo AJ I ~ -i I I EJ EJ w w ø EJ EJ \l I~ i ~ bhd i EJEJ IW ~ I ~i -----e rf \t IJ bhd J EJ EJ I ~ -c; o

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 101= 1 110111 EION le= 110111 MI INIE Brønnøysundregistrene Kundenr : 2132215 Wiersholm, Mellbye & Bech AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres ref.: Siri Rosendal Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: Personnr: b) Dersom søker er et foretak oppgis:

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) TYSFJORD KOMMUNE Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fra Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fra Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fra 01.07.2016-30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det foreligger søknad om beviling for skjenking av alkohol for perioden 12.12.2009 til 30.06.2012 fra Sulitjelma Fjellandsby AS.

FAUSKE KOMMUNE. Det foreligger søknad om beviling for skjenking av alkohol for perioden 12.12.2009 til 30.06.2012 fra Sulitjelma Fjellandsby AS. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09110848 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2644 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr. T FORMANNSKAP I Dato: 15.12.2009 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE PUBDRIFT LTD - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE PUBDRIFT LTD - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJOU~nalpostID: Arkiv sakid.: 10/119 10/1549 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap II Sak nr.: 027/10 I FORMANNSKAP I. I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 08.03.2010

Detaljer

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 fl fl Bronnøysundregistra ~ Kundenr : 2489227 VOLDA NÆRINGSFORUM Storymra 2 Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 Registrering i Einingsregisteret Vi viser til elektronisk utfylt melding motteken 30.11.2011 med

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Evt.

Detaljer

== Bronnsysundregistrene

== Bronnsysundregistrene == Bronnsysundregistrene Smith Tommy llelge Clvland 4646 FINSI,AI{D Brannaysund 1L. 06.20L2 I"E\TBRING FRA BRONNOYSUNDREGISTRENE VAr ref Kundenr Deres ref 20120000836018-00001_ Utgkrift av Brevrapport

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/6410 I Arkiv sakid.: 12/1153 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet I I Saksbehandler: Line Kristiansen II Sak nr.: 136/12 I FORMANNSKAP I Dato: 24.09.2012

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET Navn på skjenkestedet: Adr.: Evt. tidligere

Detaljer

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Søknaden Kommunens navn Adresse sendes til Serveringsbevilling Skjenkebevilling Søknad om serverings- og skjenkebevilling Søknaden Ja Nei

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JOur.. alpostid: 12/3896 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL

FAUSKE KOMMUNE. JOur.. alpostid: 12/3896 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL r-- SA:KSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JOur.. alpostid: 12/3896 I Arkiv sakid.: 12/730 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 091/12 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 06.06.2012

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145

FAUSKE KOMMUNE. J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap II Sak nu 012/13 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 04.02.2013

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. juni 2020 Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET/BÅTEN

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax E-postadresse Stedets størrelse m 2 Antall sitteplasser

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING. Bevillingsperioden 1. juli 2012 tom. 30. juni 2016.

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING. Bevillingsperioden 1. juli 2012 tom. 30. juni 2016. KRISTIANSAND KOMMUNE Organisasjon Bevilling SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING. Bevillingsperioden 1. juli 2012 tom. 30. juni 2016. Organisasjonsdirektøren har i medhold av bystyrevedtak av 6. desember 2006, fullmakt

Detaljer

Serverings- og skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling Serverings- og skjenkebevilling Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 22.08.2007 17:56:14 Søknaden gjelder Gjelder søknaden skjenkebevilling? Gjelder søknaden serveringsbevilling? Søknaden gjelder Oppstart

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Serverings- og skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling Serverings- og skjenkebevilling Versjon: 5 (Produksjon) Status endret : 06.02.2008 14:22:22 Serveringsstedet/skjenkestedet Gjelder søknaden skjenkebevilling? Gjelder søknaden serveringsbevilling? Søknaden

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 ( volumprosent alkohol) Butikkens navn...

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 ( volumprosent alkohol) Butikkens navn... Lillesand kommune SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2016-30.06.2020 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:...

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe : 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad Bevillingstype

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 Eidsvoll Telefon: 66 10 70 00 Telefaks: 66 10 70 01 E-post: post@eidsvoll.kommune.no Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype

Detaljer

Årsregnskap for regnskapsåret 2011

Årsregnskap for regnskapsåret 2011 Årsregnskap for regnskapsåret 2011 Organisasjonsnr: 995 359 774 Navn/foretaksnavn: SAGA TANKERS ASA Forretningsadresse: c/o Ferncliff TIH AS Sjølyst plass 2 0278 OSLO Brønnøysundregistrene 22.07.2014 Brønnøysundregistrene

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Versjon: 18 (Produksjon) Status endret : 01.08.2012 12:22:25 Innledning Henvendelsen gjelder Søknad om ny bevilling Melding om endringer hos bevillingshaver

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) 1. Foreningens navn Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger for registrering i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret

Detaljer

Z CO. z w z. Z w. r > (fl )

Z CO. z w z. Z w. r > (fl ) E I(fl (i, w w 0 N, ç. 3 G) 0 1 0 - G) (fl ) Ci d I w z II w Z CO D 0 w > G) d z. 0 0 Z 5 Z w o r > I z w z z Ç3 if2(c/n.:?fl -I- -- Westått JaINei Informasjon om Etablererprøve og Kunnskapspreve finnes

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Tlf 32 23 25 00 E-post: post@nedre-eiker.kommune.no SØKNAD OM SKJENKE-, SALGS- OG/ELLER SERVERINGSBEVILLING 1. SØKNADEN GJELDER Salgsbevilling Serveringsbevilling

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol)

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Søknad om bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Butikkens navn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Tid: 08.04.2016 kl.: 14:00-15:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 071/16-071/16 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk som innholder fra 2,5-60 volumprosent alkohol (jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr.

Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk som innholder fra 2,5-60 volumprosent alkohol (jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. Holmestrand kommune Servicekontoret Postboks 312, 3081 Holmestrand E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk som innholder fra 2,5-60 volumprosent

Detaljer

Serverings- og skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling Serverings- og skjenkebevilling Referansenummer: 6EFJ6M Registrert dato: 31.10.2012 16:50:10 Serveringsstedet/skjenkestedet Gjelder søknaden skjenkebevilling? Gjelder søknaden serveringsbevilling? Søknaden

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SERVERINGS / SKJENKESTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SERVERINGS / SKJENKESTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : Serveringsbevilling Ja Nei Skjenkebevilling Ja Nei Fornyelse av bevilling Oppstart av

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling Bevillingstype Det søkes om [ ] Ny bevilling [ ] Endret bevilling Er virksomheten overdratt? Dato for overdragelse Informasjon om tidligere eier Navn på selskap Type bevilling

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja Sandnes kommune v/rune Kanne Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden)

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Volda kommune Telefon: 70 05 87 00 E-post: postmottak@volda.kommune.no Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes om o Ny bevilling o Endret bevilling Er

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent (jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27) INFORMASJON Søknad kan også sendes Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Serverings- og skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling Serverings- og skjenkebevilling Referansenummer: J8CHFM Registrert dato: 10.10.2016 13:01:34 Serveringsstedet/skjenkestedet Gjelder søknaden skjenkebevilling? Gjelder søknaden serveringsbevilling? Søknaden

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G

S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G Ringsaker kommune Postboks 13 2381 Brumunddal S Ø K N A D O M S K J E N K E B E V I L L I N G 1. SKJENKESTEDET Alle underpunktene under punkt 1 skal fylles ut. Navn :... Stedsadresse :... Postnummer :...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn: Organisasjonsnummer: Stedsadresse: Gnr: Bnr: Telefon Postnummer: Poststed: E-postadresse: Stedets størrelse m² Antall personer lokalet er tilrettelagt

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Klepp kommune Solavegen 1 Postboks 25 4358 Kleppe Telefon: 51 42 98 00 E-post: postmottak@klepp.kommune.no Hjemmeside: http://www.klepp.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes om

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN HOLE KOMMUNE Søknaden sendes til: Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR BEVILLINGSPERIODEN 2006-2008 : 32 16 11 00 Telefaks: 32 15 90 03 E-post: posmottakt@hole.kommune.no KUN

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN

SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FREM TIL 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling( sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Eierskifte,

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling (KF-269)

Søknad om skjenkebevilling (KF-269) Søknad om skjenkebevilling (KF-269) Referansenummer: DMVMAT Registrert dato: 31.03.2016 13:49:31 T Vedlegg ettersendes via post Innledning Dersom driftsansvarlig foretak er et enkeltpersonforetak, skal

Detaljer