VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M SØKNADEN GJELDER : SERVERINGS / SKJENKESTEDET :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SERVERINGS / SKJENKESTEDET :"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE SØKNAD OM SERVERINGS OG / ELLER SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M SØKNADEN GJELDER : Serveringsbevilling Ja Nei Skjenkebevilling Ja Nei Fornyelse av bevilling Oppstart av ny virksomhet Overdragelse av igangværende virksomhet Dato for overdragelse SERVERINGS / SKJENKESTEDET : Navn: Gnr. og bnr. Telefonnr.: Telefaksnr.: Epost : Type virksomhet : Kafé/ konditori Gatekjøkken Pub Annet Hvis annet, spesifiser Restaurant Bar BEVILLINGSSØKER : = økonomisk ansvarlig (driftsselskap) Driftsselskap: Daglig leder: Postnr/sted Telefonnr.: Mobiltlfnr. Telefaksnr.: : Skattekommune Har søker andre skjenkebevillinger Ja Nei Hvis ja hvilke

2 EIERSAMMENSETNING (legg evt. ved tilleggsliste) = eier(e) av driftsselskapet (juridisk/fysisk person) + eiere av juridisk person. ANDRE EIERFORHOLD: Er søkeren/eierne involvert i andre virksomheter i dag Ja Nei Hvis ja, oppgi navn på virksomhet, driftsselskap og organisasjonsnr for hver virksomhet Har søkeren/eierne vært involvert i andre virksomheter i løpet av de siste 10 årene Ja Nei Hvis ja, oppgi navn på virksomhet, driftsselskap og oganisasjonsnr for hver virksomhet side 2

3 INTERNE SKJENKEAVDELINGER Skjenkebevillinger med flere skjenkeområder skal ha egen styrer og stedfortreder for hvert skjenkeområde med minst 50 sitteplasser eller mer. Eget ark må legges ved for hvert skjenkeområde. Alminnelig bevilling som også omfatter skjenking til sluttet selskap i selskapslokaler, skal ha egen styrer og stedfortreder for selskapslokalene under ett. STYRER FOR SERVERINGS-/SKJENKEBEVILLINGEN : Styrer må være over 20 år og ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes person som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelse av bevillingen. Styrer må ha kunnskapsprøve Navn: Telefonnr.: Mobiltlfnr. : Personnr.: Etablererprøve (serveringsloven) - prøvedato Kunnskapsprøve i alkoholloven - prøvedato STEDFORTREDER FOR STYRER : Stedfortreder må være over 20 år og ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Stedfortreder må ha kunnskapsprøve. Navn: Telefonnr.: Mobiltlfnr. : Personnr.: Kunnskapsprøve i alkoholloven - prøvedato DRIFTSKONSEPT/TYPE VIRKSOMHET Spiserestaurant (navn) Sitteplasser Areal m 2 Etasje Godkjent av brannvesenet for antall personer Bar / Pub (navn) Sitteplasser Ståplasser Areal m 2 Etasje Godkjent av brannvesenet for antall personer Kafe/kafeteria (navn) Sitteplasser Ståplasser Areal m 2 Etasje Godkjent av brannvesenet for antall personer Annet (hva slags virksomhet) Sitteplasser Ståplasser Areal m 2 Etasje Godkjent av brannvesenet for antall personer side 3

4 SØKER OM Alminnelig bevilling Gruppe 1 Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. vol Gruppe 2 Alkoholholdig drikk med høyst 22 % alkohol. vol Gruppe 2 All alkoholholdig drikk Skjenking til sluttet selskap (selskapslokaler) Gruppe 1 Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. vol Gruppe 2 Alkoholholdig drikk med høyst 22 % alkohol. vol Gruppe 2 All alkoholholdig drikk Selvservering kjøleskap (hoteller) antall rom Målgruppe Skjenketid Åpningstid Totalt antall ansatte i virksomheten OMSETNING (hele virksomheten = alle skjenkeområder til sammen) Forventet totalomsetning på årsbasis Herav forventet omsetning av alkoholholdige drikkevarer i kr kr og i % (Revisorbekreftet oppgave over faktisk omsetning må legges frem ved årets slutt. Se vedlagte erklæring). Sted Dato Søkers underskrift/stempel: side 4

5 FØLGENDE DOKUMENTASJON MÅ FØLGE SØKNADEN : 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten 2. For aksjeselskap: Aksjebok. 3. For ANS/DA: Selskapsavtale. 4. Dokumentasjon av overdragelsen/eierskiftet/leiekontrakt. 5. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten. 6. Har styrer og/eller stedfortreder avlagt kunnskapsprøve, vedlegges kopi av bevis. 7. Tegninger. Bord og antall sitteplasser skal være inntegnet. 8. Brannvesenets godkjenning av antall personer for hvert skjenkelokale. 9. Dokumentasjon på godkjent arbeidskontrakt og inngått yrkesskadeforsikring for ansatte. 10. Husleiekontrakt 11. Erklæring (se 6 side). Søknaden returneres ved mangelfull utfylling/manglende dokumentasjon. SØKNADEN SENDES Vennesla kommune Servicetorget Postboks Vennesla. GJENPART AV MEDDELT BEVILLING BLIR SENDT TIL Kontrollutvalget Politiet Skattefogden Fylkesskattesjefen Likningssjefen Mattilsynet Tollvesenet Arbeidstilsynet Brannvesenet, side 5

6 ERKLÆRING Skjenkebevilling På vegne av (skjenkestedets navn m/blokkbokstaver, evt. også stempel) forplikter jeg virksomheten overfor Vennesla kommune som bevillingsmyndighet, slik: 1. Alle endringer i driften meddeles umiddelbart til kommunen. (eksempelvis navneendring, endring av driftskonsept, skifte av styrer/ stedfortreder m v). 2. Hvert år får kommunen tilsendt oppgave (fastsatt skjema) over forventet omsatt øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Hvert år får kommunen tilsendt revisorbekreftet oppgave over faktisk omsatt øl, rusbrus, vin og brennevin. Oppgaven gjelder året forut for den forventede omsetningen. 4. Jeg samtykker i at kommunen kan innhente oppgave over innkjøp av alkoholvarer fra leverandør med tilvirknings-, engros- eller salgsbevilling for alkoholholdig drikk, til bruk ved fastsettelse av det årlige bevillingsgebyret. Sted og dato Forpliktende underskrift side 6

7 VEILEDNING TIL SØKNADSUTFYLLINGEN INNLEDNING : Skjemaet er felles for serverings- og skjenkebevillinger. I den grad det er behov for en nærmere forklaring, gis det en kortfattet kommentar til de enkelte punktene i søknaden hvor det angis om punktet gjelder serverings- eller skjenkebevilling eller begge. SERVERINGS/SKJENKESTEDET Her oppgis stedets navn, adresse mv. og hva slags type virksomhet. BEVILLINGSSØKER : Serverings/skjenkebevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person, f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Bevillingen gis til den som har det økonomiske ansvaret for selve salgsvirksomheten, dvs. driftsselskapet. Dersom serverings/skjenkestedet drives som enkeltmannsforetak, gis bevillingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften, må bevillingen registreres på denne. Bevillingen kan bare gis til lovlig stiftet juridisk person. EIER(E). Her fylles det navn, adresse, personnummer (for fysiske personer med eierinteresser), foretaksnummer og aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser). Alle eierandeler oppføres i prosent. VANDELSKRAV. Sentrale personer i virksomheten må ha vist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingshaver og person som eier vesentlig del av virksomheten eller vesentlig del av selskap som driver virksomheten, eller som oppebærer en vesentlig del av dens inntekter. Det retter seg også mot bevillingshaver og person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på virksomheten. Dette vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrutt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen kan be om uttalelse om vandel fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Nevnte myndigheter har plikt til, av eget tiltak, å gi melding til bevillingsmyndigheten om forhold som avdekkes, som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet. Jfr. Alkohollovens STYRER OG STEDFORTREDER. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på serverings/skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serverings-/skjenkestedet. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den tidligere slutter. Styrer må være over 20 år og ha bestått etablererprøven eller ha bestått eksamen i konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (avlagt godkjent prøve). Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Kravet om å ha en stedfortreder for styrer kan fravikes dersom det virker urimelig for eksempel i forhold til salgsstedets størrelse. Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om stedfortreder fravikes, må dette grunngis i registreringsskjemaet under punktet om stedfortreder. SKJENKESTEDET. I tillegg til de tekniske opplysningene om sitteplasser og areal, skal det i søknaden redegjøres for driftskonsept, meny, og eventuelt annet publikumstilbud. Det må opplyses om stedet presenteres side 7

8 med ulikt konsept til forskjellige tider, for eksempel om eventuelt mattilbud endres eller fjernes til visse tider. Vær oppmerksom på at iflg. Vennesla kommunes bevillingsvilkår kan brennevinsbevilling bare gis til spiserestaurant med meny og betjent kjøkken, og at minimum 30 % av skjenkstedets omsetningen må være mat. Videre at rene puber ikke kan gis brennevinsbevilling, heller ikke som engangsbevilling. Bruk event. eget ark til å beskrive driftskonseptet. SKJENKEAREAL. Skjenkeretten kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale. Alle søkere skal vedlegge tegning over skjenkeområdet. Tegningen skal være påført mål og vise plassering av bord og antall sitteplasser og event. bardisk. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR VENNESLA KOMMUNE SKJENKETIDER (GJELDENDE ER UNDER REVISJON) GRUPPE 2 (inntil 22%) GENERELL BEVILLING GRUPPE 2 UTENDØRSSKJENKING Søndag til torsdag kl Alle dager Fredag / lørdag kl GRUPPE 3 (all alkoholh. drikk) GENERELL BEVILLING GRUPPE 3 TIL SLUTTET SELSKAP Søndag til torsdag kl Alle dager kl Fredag / lørdag kl ÅPNINGSTIDER Tillatte åpningstider er kl (0330) RETNINGSLINJER FOR SKJENKEBEVILLINGER 1. Det legges vekt på følgende kriterier ved behandling av søknad om skjenkebevilling : bevilling i hvert lokale alkoholpolitiske vurderinger skal legges til grunn i hvert enkelt tilfelle skjenkestedets beliggenhet skjenkestedets karakter, størrelse og innredning gruppe 3-bevilling innvilges kun til spiserestauranter dvs. det settes krav til at det skal være betjent kjøkken m/ meny. Minimum 30 % av omsetningen skal være mat. 2. Retningslinjene gjelder samtlige skjenkesteder i kommunen. 3. Retningslinjene gjøres gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 4. Det er ikke adgang til å dispensere fra disse retningslinjer. 5. Det settes inn minimum 2 kontrollører ved gjennomføringen av kontrollen. 6. Bevillingshaver plikter til en hver tid å ha tilgjengelig de ansattes arbeidskontrakter og gjeldende yrkesskadeforsikringsavtale. 7. Det etableres kontakt med regionens øvrige kommuner for å prøve å etablere felles skjenkebestemmelser. 8. Bevillingshaver plikter uoppfordret innen utgangen av februar hvert år å sende oppgave til kommunen over omsetningen i foregående år og forventet omsetning i oppgaveåret. Omsetningstallene skal oppgis i volum. 9. Retningslinjene for skjenkebevillinger gjelder ikke for engangsbevillinger, dog kan det likevel ikke gis brennevinsbevilling som engangsbevilling til puber. 10.Kontrollutvalget / kontrollørene får umiddelbart beskjed når bevilling gis. Videre skal kontrollutvalg / kontrollører umiddelbart gis melding ved driftsendring ved det enkelte skjenkested og ved skifte / overdragelse av skjenkebevilling i perioden. SPØRSMÅL. Eventuelle spørsmål i tilknytning til utfyllingen av søknaden besvares av saksbehandler Herbjørn J Stigen på telefon eller e-post til Sist oppdatert side 8