Områderegulering for Luravika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områderegulering for Luravika"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper

2 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact AS gjennomført en konsekvensanalyse for tema biologisk mangfold med spesiell fokus på marine naturtyper og områdets betydning for vannfugl i forbindelse med områdereguleringsplan for Luravika, Sandnes kommune. Konsekvensanalysen er gjennomført med utgangspunkt i metodikken beskrevet i Statens Vegvesens Håndbok 140 Konsekvensutredninger (2006), og med bakgrunn i merknader til varsel om planarbeid og forslag til planprogram fra Fylkesmannen i Rogaland. Sandnes, Roy Mangersnes

3 Ecofact Aksjeselskap Side 2 INNHOLDSLISTE FORORD INNLEDNING UTBYGGINGSPLANER METODE Fra planprogrammet Datagrunnlag Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurderinger RESULTATER Kunnskapsstatus Naturmiljø i planområdet Konklusjon verdi biologisk mangfold VIRKNINGER AV TILTAK Omfang og konsekvens Mulighet for avbøtende tiltak SAMMENSTILLING REFERANSER Muntlige kilder... 19

4 Ecofact Aksjeselskap Side 3 1 INNLEDNING Planområdet er lokalisert øst for jernbanen i Luravika, 2 km nord for Sandnes sentrum. I området der en ønsker å etablere bystrand er det i dag vann helt inn til jernbanen. Sør for planlagt bystrand ligger etablert båthavn. Helt sør i planområdet ligger Sandnes havn. Området er primært østvendt mot Gandsfjorden. Sjøarealet i planområdet er generelt grunt (0-4mtr), men blir dypere mot øst og nord. Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok 140 Konsekvensanalyser. Etter vår vurdering gir det samlede datatilfang, omfangsvurderinger og konsekvensvurderinger gjengitt i denne rapporten et godt beslutningsgrunnlag. 2 UTBYGGINGSPLANER På vegne av Sandnes tomteselskap KF har Asplan Viak startet arbeid med reguleringsplan for bystrand ved Luravika i Sandnes kommune. Reguleringsplanene, og dokumenter i den forbindelse, er mottatt fra Asplan Viak ved Arild Byrkjedal. Figur 2.1. Regional lokalisering av tiltaket markert med rød sirkel. Det foreligger to alternativ som skal utredes i tillegg til 0-alternativet. 0 - alternativet i dette planarbeidet defineres til å være eksisterende regulerte situasjon. Alternativ 1 defineres til å være etablering av bystrand, uten endring av småbåthavn og havneområde.

5 Ecofact Aksjeselskap Side 4 Alternativ 2 defineres til å være etablering av bystrand, samt småbåthavn og mindre endring av havneområde. Figur 2.2. Planområdet er markert med stiplet linje. (Fra planprogrammet)

6 Ecofact Aksjeselskap Side 5 3 METODE 3.1 Fra planprogrammet Behov og muligheter for erstatningsbiotoper utredes. Utfyllingens konsekvenser for biologisk mangfold vil bli utredet iht. til de ulike alternativene. Dette gjelder både fauna og flora i området. Utredningen kan ha innvirkning på hvilken utstrekning stranda får. Konsekvenser for temaet utredes iht. de ulike alternativene. 3.2 Datagrunnlag Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av gjennomgang av litteratur og tilgjengelige nettdatabaser, samt befaring i området av Rune Søyland og Roy Mangersnes. Årstiden for befaring er ikke optimal for registrering av karplanter men potensialet for funn av sjeldne eller rødlistede arter blir vurdert som svært lite. Årstiden er derimot god for registrering av fugl i området. Det var svært gode forhold på befaringsdagen med vindstille og sol. Bunnforholdene ble undersøkt fra båt med vannkikkert. Landarealet ble befart til fot. 3.3 Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurderinger Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok 140 Konsekvensanalyser. Dette systemet bygger på at en via de foreliggende data vurderer influensområdets verdi samt tiltakets omfang i forhold til verdiene. Ved å sammenholde verdi og omfangsvurderingene i et diagram utledes passivt den totale konsekvens for biologisk mangfold. Verdivurderinger For å komme frem til riktig verdisetting brukes spesielt Norsk Rødliste 2006, samt DN s håndbok nr. 13 (biologisk mangfold), 19 (marint biologisk mangfold) og 11 (viltkartlegging).

7 Ecofact Aksjeselskap Side 6 Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtyper DN-Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper DN-Håndbok 11: Viltkartlegging DN-Håndbok 19: Kartlegging av Marint biologisk mangfold Rødlistede arter Norsk Rødliste 2006 ( Truete vegetasjonstyper Fremstad & Moen 2001 Lovstatus Ulike verneplanarbeider, spesielt vassdragsvern. Naturtyper som er vurdert til svært viktige (verdi A) Svært viktige viltområder (vekttall 4-5) Viktige områder for: Arter i kategoriene kritisk truet og sterkt truet Arter på Bern-liste II Arter på Bonn-liste I Områder med vegetasjonstyper i kategoriene akutt truet og sterkt truet Områder vernet eller foreslått vernet Naturtyper som er vurdert til viktige (verdi B) Viktige viltområder (vekttall 2-3) Viktige områder for: Arter i kategoriene sårbar, nær truet eller datamangel Arter som står på den regionale rødlisten Områder med vegetasjonstyper i kategoriene noe truet og hensynskrevende Områder som er vurdert, men ikke vernet etter naturvernloven, og som kan ha regional verdi. Lokale verneområder (pbl.) Andre områder Andre områder Andre områder Områder som ikke er vurdert, men ikke vernet etter naturvernloven, og som ikke er funnet å ha kun lokal verdi. Tabell 1. Verdivurderinger med metodikk basert på vegvesenets håndbok 140 (Etter Korbøl m fl. 2009). Verdien blir fastsatt langs en kontinuerlig skala som spenner fra liten verdi til stor verdi. Liten Middels Stor Omfangsvurderinger Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger dersom tiltaket gjennomføres på de ulike temaene som blir verdisatt. Omfanget blir blant annet vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal oppstå. På figuren under vises et sett omfangskriterier som skal brukes for å fastsette tiltakets omfang på det aktuelle området. Vurdering av tiltaket gjøres opp mot 0-alternativet.

8 Ecofact Aksjeselskap Side 7 Viktige sammenhenger mellom naturområder Arter (dyr og planter) Stort positivt omfang Tiltaket vil i stor grad styrke viktige biologiske eller landskapsøkol ogiske sammenhenger. Tiltaket vil i stor grad øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levekår Middels positivt omfang Tiltaket vil styrke viktige biologiske eller landskapsøkologis ke sammenhenger Tiltaket vil øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Lite/intet omfang Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige biologiske eller landskapsøkologis ke sammenhenger Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Middels negativt omfang Tiltaket vil svekke viktige landskapsøkolog iske sammenhenger Tiltaket vil i noen grad øk artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Stort negativt omfang Tiltaket vil bryte viktige biologiske eller landskapsøkol ogiske sammenhenger Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Figur 3.1. Kriterier for å vurdere omfang for naturmiljøer. Hentet fra Håndbok 140, konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2006). Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos

9 Ecofact Aksjeselskap Side 8 Konsekvensvurderinger Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdivurderingene og omfanget av tiltaket for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til en følgende diagram: Figur 3.2. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens Vegvesen 2006). Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene - og + (se tabell 2). Symbol Beskrivelse Meget stor positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Middels positiv konsekvens Liten positiv konsekvens Ubetydelig/ingen konsekvens Liten negativ konsekvens Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens Tabell 2. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler.

10 Ecofact Aksjeselskap Side 9 4 RESULTATER 4.1 Kunnskapsstatus Det er gjennomført naturtypekartlegging ( ) og viltkartlegging ( ) i Sandnes kommune, og datasettene er av brukbar kvalitet. Beskrivelser av registrerte naturtyper, begrunnelse for verdisetting med mer er likevel ikke i henhold til DNs oppdaterte retningslinjer for slike kartlegginger. Dette skyldes at arbeidet er av noe eldre dato. Verdivurderinger og beskrivelser er heller ikke gjort etter oppdatert rødliste (Kålås et al 2006), siden arbeidet er utført før denne ble revidert. Naturtypekartlegging og viltkartlegging for kommunen er ikke fullstendig, og miljøplanen for Sandnes lister flere kartleggingsenheter som har dårlig dekning (Sandnes kommune, 2007). Marine naturtyper er foreløpig ikke blitt kartlagt i Sandnes kommune (Hans Ivar Sømme, pers.medd.). Det er ingen registreringer fra influensområdet i de undersøkte databasene. Ved egne undersøkelser foretatt ble marine naturtyper og terrestrisk flora, samt fauna undersøkt i den grad årstiden tillot det. Vurderingene i denne rapporten bygger på ovenfor nevnte registreringer. Det er blitt utført konsekvensutredninger av temaet naturmiljø innenfor området tidligere, og aktuelle utredninger er benyttet som grunnlagsmateriale. Dette gjelder Konsekvensutredning for havneområdet Somaneset i Sandnes (Sandnes Havn KF, 2006) og Rv 44 Kryssing av Gandsfjorden. Konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske, georessurser og vannressurser (Origo miljø as, 2002). 4.2 Naturmiljø i planområdet Terrestrisk flora Hele planområdet er sterkt preget av menneskelig aktivitet. Det finnes ingen spor etter opprinnelig havstrand i området og terrestrisk vegetasjon er begrenset til sprekker og små flekker i molo og langs asfalterte flater ved båthavn. Noen typiske arter med tilhørighet til marine miljøer ble registrert; kystbergknapp og strandkjempe. Øvrige grøntarealer er i hovedsak hage og veikant med få naturlige arter. Prikkperikum og ryllsiv var interessante arter som ble registrert.

11 Ecofact Aksjeselskap Side 10 Figur 4.1. På moloen ved båthavna finnes noe vegetasjon med kysttilknytning. Planområdet for øvrig har svært lite spor etter naturlig vegetasjon. Terrestrisk fauna I miljøplanen til Sandnes kommune er Luravika avsatt som et viktig prioritert område for biologisk mangfold, og da med spesiell verdi for våtmarksfugl. Det står beskrevet at Luravika er viktig beite- og rasteområde for andefugler og brukes hovedsakelig vår, høst og vinter av stokkender, og et mindre antall andre ender. Bruken av slike viltområder varierer veldig med vær og vind i tillegg til årstid. Gode felttellinger bør derfor gjøres over lengre tid for å få et godt inntrykk av arter og antall fugl som bruker området. Under feltbefaring ble det talt 40 stokkender på plassen. I tillegg ble det registrert siland, gråhegre, fiskemåke og gråmåke. Det er kjent at også andre arter bruker lokaliteten som beite- og rasteområde (Søyland 2009). Storskarv, toppand, kvinand og sothøne er innom jevnlig. Luravika har ingen verdi som hekkeområde for våtmarksfugl på grunn av stor menneskelig aktivitet og opparbeidet strandsone. Som viltlokalitet bør Luravika vektes til 2.

12 Ecofact Aksjeselskap Side 11 Figur 4.2. Stokkender ligger like utenfor utløpet av Lurabekken. Marine naturtyper Sandnes kommune har ikke foretatt kartlegging av marine naturtyper og det forelå lite informasjon om marine naturtyper fra Luravika i tidligere dokument. I forbindelse med KU for kommunedelplan Gandsfjordforbindelsen (Søyland 2009) ble det foretatt intervjuundersøkelser av kjentfolk og dykkere som har vært i Luravika. Bunnforholdene rundt Somaneset og kaiområdet på vestsida er svært preget av utfylling og utslipp, og det er lite marint liv å observere på denne siden (Eirik Østbø, pers.medd.). I forbindelse med KU for Sandnes Havn ble bunnforholdene i Gandsfjorden beskrevet som dårlige (mudderbunn) (Sandnes Havn KF, 2006). Det ble da det tatt prøver ved seks punkter i Luravika/Somanesområdet (Sandnes Havn KF, 2006, Fylkesmannen i Rogaland, 2003). Punkt 5 og 6, som ligger lengst nord og mest skjermet, er oppgitt å ha en bunn med mudder og sjøgress. Det ble antatt at sjøgress kunne være en av ålegrasartene, som danner grunnlaget for naturtypen ålegrasenger og andre undervannsenger (I11). Med dette som bakgrunn ble hele planområdet befart med båt og undersøkt med undervannskikkert. Planområdets grunneste områder (ned til 7-8 meter) var dominert av sand- og mudderbunn og kun små forekomster av tang og tare. Sentralt i området ble det registrert et større område (ca. 200kvm) med naturtypen ålegraseng, der smalt ålegras, Zostera angustifolia, dominerer. Det ble også funnet et noe mindre område sør i planområdet mot Somaneset i tillegg til at det vokste ålegras like innen moloen på båthavna. To lokaliteter ble avgrenset (ikke forekomsten i båthavna), men bare det største er verdisatt som viktig marin naturtype.

13 Ecofact Aksjeselskap Side 12 Figur 4.3. Smalt ålegress fotografert fra båt i Luravika. Figur 4.4. To ålegras lokaliteter i Luravika der den nordligste vurderes som en viktig naturtype. Ålegras er en av svært få marine blomsterplanter. Arten vokser på sand- eller mudderbunn i grunne områder, hvor den kan danne store undervannsenger. Naturtypen er vanligst i beskyttede og middels eksponerte områder. Ålegras skiller seg ut fra makroalger (tang og tare) ved at de har et rotsystem i bunnsedimentet som benyttes for næringsopptak og for å holde planten fast. Ålegraseng er som vegetasjonstype vurdert som noe truet av Fremstad og Moen (2001). Større forekomster av undervannsenger er uvanlige og dels sjeldne. Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. Enger fungerer som skjulested, oppvekstområde og spiskammers for blant annet fiskeyngel og

14 Ecofact Aksjeselskap Side 13 krepsdyr. Den kritisk trua ålen bruker ofte ålegrasenger som fødesøksområde og skjulesteder. Naturtypen er også viktige næringsområder for ender og svaner. Ålegras binder sediment og reduserer erosjonen og er derfor viktige for stabiliteten i gruntområder. Den største forekomsten av ålegras i Luravika danner trolig grunnlaget for vikas funksjon som viktig viltområde for andefugler. Marin fauna Store deler av planområdet ble befart fra båt. Nordre del var relativt dyp og bunnen var dominert av større steinblokker. Like sør for båtstøen i nord ble det betydelig grunnere, men sjøbunnen var svært fattig med kun enkelte sandskjell, sjøstjerner og eremittkrepser. Noen steder var det påvekstalger på steinblokker og her ble det registrert mye fiskeyngel av ukjent art. Trolig ble det sett mye sandkutling. Sentralt i planområdet var det langgrunt. Trolig ikke mer enn 2 meter dyp 50 meter fra land. Dette området hadde store forekomster av hjerteskjell og en del sandskjell, samt en større mengde børstemark og eremittkreps. Det ble også sett en del større sandflyndrer her, spesielt ut mot kanten av registrert ålegraseng. Figur 4.5. Grunt område sentralt i planområdet hadde mye spor etter muslinger på sjøbunnen. I området utenfor utløpet av Lurabekken var sjøbunnen tydelig preget av utslipp. Sand- og mudderbunnen er sterkt misfarget. Sør for båthavna var sjøbunnen mer variert med noe steinblokker, sand, grus og mudder. Her ble det registrert et stort antall store rødspetter innen et avgrenset område.

15 Ecofact Aksjeselskap Side 14 Figur 4.6. Rødspette på grusbunn i Luravika. Figur 4.7. Tett forekomst av stor rødspette. I tillegg til rødspette og sandflyndre nevnt over, har trolig store deler av planområdet funksjon som fødesøksområde for sjøørret og torsk. Begge disse artene trekker inn på grunnere områder som i Luravika der det er gode forekomster av børstemark.

16 Ecofact Aksjeselskap Side Konklusjon verdi biologisk mangfold Deler av planområdet er registrert som viktig viltlokalitet, med funksjon som beite- og rasteområde for andefugl. Det ble i tillegg kartlagt en viktig marin naturtype, ålegraseng. Planområdet er i sin helhet påvirket av menneskelig aktivitet og det ble ikke registrert naturlig vegetasjon i området annet enn som tilfeldige rester i moloen. Ut fra de registrerte naturverdiene, viktig marin naturtype (B) og viltvekt 2, vurderes influensområdet til å ha middels verdi. Liten Middels Stor VIRKNINGER AV TILTAK 5.1 Omfang og konsekvens 0-alternativet Alternativet vil ikke medføre endring fra dagens situasjon. Omfanget på kjente naturverdier er intet. Middels verdi og intet omfang gjør at 0-alternativet får ingen konsekvens for biologisk mangfold. Alternativ 1 Alternativet innebærer utfylling til bystrand fra nordre grense i planområdet og ned til eksisterende båthavn. Da det er ønskelig med etablering av promenad og grøntareal i forbindelse med stranden vil det bli foretatt utfylling ut til ca meter fra dagens vannkant. Det vil også bli nødvendig med masseutskifting lengre ut fra land. Tiltaket vil endre forutsetningene for artenes områdebruk i hele planområdet nord for dagens båthavn. Omfanget vil være noe avhengig av hvilke utstrekning det blir utført masseutskiftning og hvilke masser som benyttes. Den grunneste delen ut til meter fra land vil bli utfylt og mister sin funksjon som naturområdet. Dette området er i dag fattig mudderbunn med stedvis mye hjerteskjell og børstemark. Den største ålegrasenga nord i planområdet vil bli berørt av tiltaket. Avhengig av utstrekningen på masseutskiftningen vil hele ålegrasenga bli direkte påvirket. Arter knyttet til denne naturtypen vil forsvinne. På sikt vil allikevel ålegras kunne reetablere seg så lenge det forekommer frø i området, og bunnsedimentene er av en slik karakter at det er grunnlag for at ålegras kan rotslå. Arealet som i dag disponeres av andefugl vil bli redusert. I tillegg vil økt menneskelig aktivitet fortrenge fugler som ikke er tolerante i forhold til folk.

17 Ecofact Aksjeselskap Side 16 Dette vil trolig gjelde gråhegre, fiskeender som siland og kvinand samt storskarv. Stokkendene i Luravika er delvis habituert og vil trolig ikke bli spesielt påvirket av økt aktivitet. Det er imidlertid viktig å merke seg at fuglene i all hovedsak bruker Luravika vår, høst og vinter, altså utenfor badesesongen når aktiviteten er størst. Tiltaket i alternativ 1 får liten til middels negativt omfang på biologisk mangfold. Med områdets verdi som grunnlag blir konsekvensen av tiltaket vurdert til liten negativ. Alternativ 2 Alternativet innebærer utfylling til bystrand fra nordre grense i planområdet og ned til eksisterende båthavn. Som i alternativ 1 vil det bli foretatt utfylling ut til ca meter fra dagens vannkant. Det vil også bli nødvendig med masseutskifting lengre ut fra land. I tillegg vil dagens båthavn bli utvidet møt øst og kobles sammen med utvidet havn på Somaneset. Se skisse under. Figur 5.1. Skisse som viser tiltak i alternativ 2. (Asplan Viak) Verdifull ålegraseng i nord vil bli direkte berørt av utfylling og masseutskifting. På sikt vil allikevel ålegras kunne reetablere seg så lenge det forekommer frø i området, og bunnsedimentene er av en slik karakter at det er grunnlag for at ålegras kan rotslå. Videre vil også ålegrasenga registrert i søndre del bli påvirket gjennom endrede vekstvilkår. I dag vokser det ålegras inne i båthavna og det er mulig at lokaliteten i sør vil kunne klare seg selv med endrede vilkår. Etablering av molo mot nord og øst rundt ny båthavn vil trolig ha liten betydning for gjennomstrømning til søndre del av planområdet. Det er derfor ikke forventet store endringer i sammensetningen av sediment på sjøbunn, og følgelig arter som furasjerer i området slik som rødspette. En utvidelse av dagens småbåthavn vil medføre en del mer menneskelig aktivitet i området. Denne aktiviteten skiller seg fra aktivitet på badestrand ved at den foregår gjennom hele året, men trolig med høyest frekvens i

18 Ecofact Aksjeselskap Side 17 sommerhalvåret. Sørlige deler av planområdet brukes i mindre utstrekning av våtmarksfugl så det direkte arealbeslaget vil ha mindre innvirkning på Luravikas verdi som viltområde. Imidlertid vil den økte aktiviteten medføre at fugler får et noe redusert fødesøksområde, og i større grad må bruke områder lengre mot nord i planområdet. Det er viktig å merke seg her at andefugler også i dag foretrekker å furasjere i den nordlige delen av planområdet. Fortrengningseffekten ved en utvidet småbåthavn er derfor begrenset. Tiltaket i alternativ 2 får middels negativt omfang på biologisk mangfold. Med områdets verdi som grunnlag blir konsekvensen av tiltaket vurdert til middels negativ. 5.2 Mulighet for avbøtende tiltak Ved å redusere utfylling i sjø ved etablering av badestrand vil den direkte konflikten med marin naturtype, ålegraseng, bli noe redusert. Dette vil også øke sannsynligheten for en naturlig reetablering av smalt ålegras på areal ved masseutskiftning. Ålegraseng danner grunnlaget for Luravikas verdi som fødesøksområde for våtmarksfugl, slik at en reetablering vil i tillegg redusere konsekvensen for fugl i planområdet. Ved masseutskiftning bør det etterstrebes å benytte mest mulig naturlige fraksjoner som kan danne grunnlag for reetablering av ålegraseng. Tilgrensende område i nord har andre forutsetninger enn Luravika og det vil trolig ikke være mulig å etablere erstatningsbiotoper her på grunn av dybdeog strømningsforhold. Eeutrofiering er en viktig truslene for naturtypen ålegraseng. Ved eutrofiering øker mengden påvekstalger og kan blant annet gi reduserte lysforhold for ålegraset. Tiltak for å redusere avrenning fra Lurabekken kan være et tiltak som øker sannsynligheten for reetablering av ålegras på areal med masseutskifting. Med utgangspunkt i Ecofacts erfaring med etablering av naturlige vannrensingstiltak mener vi at det er gode muligheter for å etablere naturlig rensesystem i Lurabekken på arealet som er tilgjengelig mellom jernbanen og Rv44, samt mindre areal på sjøsiden av jernbanen. Et slikt tiltak kan ha positiv landskapsmessig og biologisk effekt i tillegg til den tilsiktede renseeffekten.

19 Ecofact Aksjeselskap Side 18 6 SAMMENSTILLING Virkningen på biologisk mangfold er sammenstilt i tabell under. Alternativ Virkninger Verdi Omfang Konsekvens 0-alternativet Middels Alternativet vil ikke medføre endring fra dagens situasjon. Omfanget på kjente naturverdier er intet. Ingen (0) Intet Alternativ 1 Middels Tiltaket vil føre til arealbeslag og direkte konflikt med registrert marin naturtype. Økt ferdsel vil også ha fortrengningseffekt på våtmarksfugl. Liten negativ (-) Liten/middels negativt Alternativ 2 Middels Tiltaket vil føre til arealbeslag og direkte konflikt med registrert marin naturtype. Økt ferdsel, spesielt i forbindelse med utvidet småbåthavn vil ha fortrengningseffekt på våtmarksfugl. Middels negativ (- -) Middels negativt Tabell 3. Sammenstilling av virkningene på biologisk mangfold. 0-alternativet vil ikke medføre endringer fra dagens situasjon og vurderes som det gunstigste for biologisk mangfold. Alternativ 2, etablering av badestrand og utvidelse av småbåthavn, vil ha direkte konsekvens for marin naturtype ålegraseng, samt andefuglers bruk av området. Avbøtende tiltak kan redusere de negative konsekvensene av foreslåtte reguleringsplan.

20 Ecofact Aksjeselskap Side 19 7 REFERANSER Artsdatabanken: Korbøl, A., Kjellevold, D., & Selboe, O. C. (2009). Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW). Mal for utarbeidelse av rapport revidert utgave. NVE-veileder 3/2009. Direktoratet for naturforvaltning. Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning (1999b). Kartlegging av naturtyper. Verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok , 2. utgave Direktoratet for naturforvaltning (2001). Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19, revidert Fremstad, E (1997). Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: Fremstad, E, Moen, A. (red.) (2001). Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. Bot. Ser : Fylkesmannen i Rogaland Forurensede sedimenter i Sandnes havn. Rapport fra fase 1 i arbeid med fylkesvise tiltaksplaner. Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) (2006). Norsk Rødliste Artsdatabanken, Norway. Origo Miljø, Rv 44 Kryssing av Gandsfjorden. Konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske, georessurser og vannressurser delutredning til konsekvensutredning. Sandnes Havn KF, Konsekvensutredning for havneområde Somaneset i Sandnes. Sandnes kommune, Miljøplan for Sandnes Vedtatt av Bystyret oktober Statens Vegvesen (2006). Konsekvensanalyser Håndbok 140. Søyland, R. (2009). Gandsfjordforbindelsen. Konsekvensutredning for tema naturmiljø. Ecofact rapport Muntlige kilder Bjørn Rørslett (botaniker) Eirik Østbø, dykker

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Ecofact rapport 264 KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact.

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact. Ecofact rapport - Vagle næringsområde og biologisk mangfold Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: - Vagle næringsområde Ecofact rapport - www.ecofact.no www.ecofact.no Ecofact Sørvest

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

ISSN: 1891-5450 ISBN:

ISSN: 1891-5450 ISBN: Ecofact rapport 105 / Dimensjon Rådgivning AS Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-103-8 / Dimensjon Rådgivning AS Ecofact rapport 105 www.ecofact.no 0 Referanse til rapporten:

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold RAPPORT L.NR. 6572-2013 Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold Rett fra nettet «Texturisert» Paint brush Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Flekkoselva kraftverk i Steigen

Flekkoselva kraftverk i Steigen Ecofact rapport 101 Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-099-4 Flekkoselva kraftverk i Steigen Ecofact rapport 101 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Arnesen, G.: Biologiske

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Offersøy camping. Bioforsk Rapport. Konsekvensutredning for naturmiljø. Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011. Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind

Offersøy camping. Bioforsk Rapport. Konsekvensutredning for naturmiljø. Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011. Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011 Offersøy camping Konsekvensutredning for naturmiljø Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind Bioforsk Nord, Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A.

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Kråkenes. Biologiske utredninger med fokus på småsalamander og sørlig gulerle. www.ecofact.no

Reguleringsplan for Kråkenes. Biologiske utredninger med fokus på småsalamander og sørlig gulerle. www.ecofact.no Reguleringsplan for Kråkenes Biologiske utredninger med fokus på småsalamander og sørlig gulerle 2009 63 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact AS gjennomført en konsekvensanalyse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre»

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-273-8 Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfald Utarbeidaav: Lifjell, del av Høgefjell PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2638 Vednaturforvaltar IdaLarsen,august/september2014 Samandrag TiltakshavarStein

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) revidert utgave

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) revidert utgave Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) revidert utgave Mal for utarbeidelse av rapport Auen Korbøl, NVE Dag Kjellevold, NVE Odd-Kristian Selboe, DN 3 2009

Detaljer

«Marinbiologiske aspekter»

«Marinbiologiske aspekter» «Marinbiologiske aspekter» Fagtreff om «Forurensninger fra marinaer og småbåthavner skjerpede krav» Eli Rinde (NIVA) CIENS, forskningsparken, Oslo 27. August 2012 Eli Rinde 27 august 2012 1 Konflikter

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

VERKET I MOSS KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ

VERKET I MOSS KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VERKET I MOSS KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ WKN rapport 2014:4 8. OKTOBER 2014 R apport 2 014:4 Utførende institusjon: Kontaktperson: Wergeland Krog Naturkart Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

ASDALSTRAND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ

ASDALSTRAND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ ASDALSTRAND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ WKN notat 2012:5 27. SEPTEMBER 2012 Notat 2012:5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2013:9 24. DESEMBER 2013 R apport 2 013 : 9 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

NOTAT NATURMILJØ. Revisjon av konsekvensutredning som følge av endring av detaljregulering for E105 parsell 1B

NOTAT NATURMILJØ. Revisjon av konsekvensutredning som følge av endring av detaljregulering for E105 parsell 1B NOTAT NATURMILJØ Revisjon av konsekvensutredning som følge av endring av detaljregulering for E105 parsell 1B Trond Aalstad, SVV Region nord, ressursavdelinga Innhold: 1. Tidligere utredning og planarbeid

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

TEMA: NØTSUND, NORDRE KARLSØY - MUDRING FORUNDERSØKELSER VEDR. MUDRING TIL BRYGGE PÅ GNR/BNR 1133/102. WKN notat 2010:1

TEMA: NØTSUND, NORDRE KARLSØY - MUDRING FORUNDERSØKELSER VEDR. MUDRING TIL BRYGGE PÅ GNR/BNR 1133/102. WKN notat 2010:1 TEMA: NØTSUND, NORDRE KARLSØY - MUDRING FORUNDERSØKELSER VEDR. MUDRING TIL BRYGGE PÅ GNR/BNR 1133/102 1. MARS 2010 1 Notat 2010:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2013-16 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Würth Norge AS foretatt en konsekvensutredning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer