Områderegulering for Luravika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områderegulering for Luravika"

Transkript

1 Utvalg for byutvikling sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper

2 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact AS gjennomført en konsekvensanalyse for tema biologisk mangfold med spesiell fokus på marine naturtyper og områdets betydning for vannfugl i forbindelse med områdereguleringsplan for Luravika, Sandnes kommune. Konsekvensanalysen er gjennomført med utgangspunkt i metodikken beskrevet i Statens Vegvesens Håndbok 140 Konsekvensutredninger (2006), og med bakgrunn i merknader til varsel om planarbeid og forslag til planprogram fra Fylkesmannen i Rogaland. Sandnes, Roy Mangersnes

3 Ecofact Aksjeselskap Side 2 INNHOLDSLISTE FORORD INNLEDNING UTBYGGINGSPLANER METODE Fra planprogrammet Datagrunnlag Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurderinger RESULTATER Kunnskapsstatus Naturmiljø i planområdet Konklusjon verdi biologisk mangfold VIRKNINGER AV TILTAK Omfang og konsekvens Mulighet for avbøtende tiltak SAMMENSTILLING REFERANSER Muntlige kilder... 19

4 Ecofact Aksjeselskap Side 3 1 INNLEDNING Planområdet er lokalisert øst for jernbanen i Luravika, 2 km nord for Sandnes sentrum. I området der en ønsker å etablere bystrand er det i dag vann helt inn til jernbanen. Sør for planlagt bystrand ligger etablert båthavn. Helt sør i planområdet ligger Sandnes havn. Området er primært østvendt mot Gandsfjorden. Sjøarealet i planområdet er generelt grunt (0-4mtr), men blir dypere mot øst og nord. Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok 140 Konsekvensanalyser. Etter vår vurdering gir det samlede datatilfang, omfangsvurderinger og konsekvensvurderinger gjengitt i denne rapporten et godt beslutningsgrunnlag. 2 UTBYGGINGSPLANER På vegne av Sandnes tomteselskap KF har Asplan Viak startet arbeid med reguleringsplan for bystrand ved Luravika i Sandnes kommune. Reguleringsplanene, og dokumenter i den forbindelse, er mottatt fra Asplan Viak ved Arild Byrkjedal. Figur 2.1. Regional lokalisering av tiltaket markert med rød sirkel. Det foreligger to alternativ som skal utredes i tillegg til 0-alternativet. 0 - alternativet i dette planarbeidet defineres til å være eksisterende regulerte situasjon. Alternativ 1 defineres til å være etablering av bystrand, uten endring av småbåthavn og havneområde.

5 Ecofact Aksjeselskap Side 4 Alternativ 2 defineres til å være etablering av bystrand, samt småbåthavn og mindre endring av havneområde. Figur 2.2. Planområdet er markert med stiplet linje. (Fra planprogrammet)

6 Ecofact Aksjeselskap Side 5 3 METODE 3.1 Fra planprogrammet Behov og muligheter for erstatningsbiotoper utredes. Utfyllingens konsekvenser for biologisk mangfold vil bli utredet iht. til de ulike alternativene. Dette gjelder både fauna og flora i området. Utredningen kan ha innvirkning på hvilken utstrekning stranda får. Konsekvenser for temaet utredes iht. de ulike alternativene. 3.2 Datagrunnlag Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av gjennomgang av litteratur og tilgjengelige nettdatabaser, samt befaring i området av Rune Søyland og Roy Mangersnes. Årstiden for befaring er ikke optimal for registrering av karplanter men potensialet for funn av sjeldne eller rødlistede arter blir vurdert som svært lite. Årstiden er derimot god for registrering av fugl i området. Det var svært gode forhold på befaringsdagen med vindstille og sol. Bunnforholdene ble undersøkt fra båt med vannkikkert. Landarealet ble befart til fot. 3.3 Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurderinger Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok 140 Konsekvensanalyser. Dette systemet bygger på at en via de foreliggende data vurderer influensområdets verdi samt tiltakets omfang i forhold til verdiene. Ved å sammenholde verdi og omfangsvurderingene i et diagram utledes passivt den totale konsekvens for biologisk mangfold. Verdivurderinger For å komme frem til riktig verdisetting brukes spesielt Norsk Rødliste 2006, samt DN s håndbok nr. 13 (biologisk mangfold), 19 (marint biologisk mangfold) og 11 (viltkartlegging).

7 Ecofact Aksjeselskap Side 6 Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtyper DN-Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper DN-Håndbok 11: Viltkartlegging DN-Håndbok 19: Kartlegging av Marint biologisk mangfold Rødlistede arter Norsk Rødliste 2006 (www.artsdatabanken.no) Truete vegetasjonstyper Fremstad & Moen 2001 Lovstatus Ulike verneplanarbeider, spesielt vassdragsvern. Naturtyper som er vurdert til svært viktige (verdi A) Svært viktige viltområder (vekttall 4-5) Viktige områder for: Arter i kategoriene kritisk truet og sterkt truet Arter på Bern-liste II Arter på Bonn-liste I Områder med vegetasjonstyper i kategoriene akutt truet og sterkt truet Områder vernet eller foreslått vernet Naturtyper som er vurdert til viktige (verdi B) Viktige viltområder (vekttall 2-3) Viktige områder for: Arter i kategoriene sårbar, nær truet eller datamangel Arter som står på den regionale rødlisten Områder med vegetasjonstyper i kategoriene noe truet og hensynskrevende Områder som er vurdert, men ikke vernet etter naturvernloven, og som kan ha regional verdi. Lokale verneområder (pbl.) Andre områder Andre områder Andre områder Områder som ikke er vurdert, men ikke vernet etter naturvernloven, og som ikke er funnet å ha kun lokal verdi. Tabell 1. Verdivurderinger med metodikk basert på vegvesenets håndbok 140 (Etter Korbøl m fl. 2009). Verdien blir fastsatt langs en kontinuerlig skala som spenner fra liten verdi til stor verdi. Liten Middels Stor Omfangsvurderinger Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger dersom tiltaket gjennomføres på de ulike temaene som blir verdisatt. Omfanget blir blant annet vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal oppstå. På figuren under vises et sett omfangskriterier som skal brukes for å fastsette tiltakets omfang på det aktuelle området. Vurdering av tiltaket gjøres opp mot 0-alternativet.

8 Ecofact Aksjeselskap Side 7 Viktige sammenhenger mellom naturområder Arter (dyr og planter) Stort positivt omfang Tiltaket vil i stor grad styrke viktige biologiske eller landskapsøkol ogiske sammenhenger. Tiltaket vil i stor grad øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst- og levekår Middels positivt omfang Tiltaket vil styrke viktige biologiske eller landskapsøkologis ke sammenhenger Tiltaket vil øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Lite/intet omfang Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige biologiske eller landskapsøkologis ke sammenhenger Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Middels negativt omfang Tiltaket vil svekke viktige landskapsøkolog iske sammenhenger Tiltaket vil i noen grad øk artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Stort negativt omfang Tiltaket vil bryte viktige biologiske eller landskapsøkol ogiske sammenhenger Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres vekst og levekår Figur 3.1. Kriterier for å vurdere omfang for naturmiljøer. Hentet fra Håndbok 140, konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2006). Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos

9 Ecofact Aksjeselskap Side 8 Konsekvensvurderinger Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdivurderingene og omfanget av tiltaket for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til en følgende diagram: Figur 3.2. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens Vegvesen 2006). Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene - og + (se tabell 2). Symbol Beskrivelse Meget stor positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Middels positiv konsekvens Liten positiv konsekvens Ubetydelig/ingen konsekvens Liten negativ konsekvens Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens Tabell 2. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler.

10 Ecofact Aksjeselskap Side 9 4 RESULTATER 4.1 Kunnskapsstatus Det er gjennomført naturtypekartlegging ( ) og viltkartlegging ( ) i Sandnes kommune, og datasettene er av brukbar kvalitet. Beskrivelser av registrerte naturtyper, begrunnelse for verdisetting med mer er likevel ikke i henhold til DNs oppdaterte retningslinjer for slike kartlegginger. Dette skyldes at arbeidet er av noe eldre dato. Verdivurderinger og beskrivelser er heller ikke gjort etter oppdatert rødliste (Kålås et al 2006), siden arbeidet er utført før denne ble revidert. Naturtypekartlegging og viltkartlegging for kommunen er ikke fullstendig, og miljøplanen for Sandnes lister flere kartleggingsenheter som har dårlig dekning (Sandnes kommune, 2007). Marine naturtyper er foreløpig ikke blitt kartlagt i Sandnes kommune (Hans Ivar Sømme, pers.medd.). Det er ingen registreringer fra influensområdet i de undersøkte databasene. Ved egne undersøkelser foretatt ble marine naturtyper og terrestrisk flora, samt fauna undersøkt i den grad årstiden tillot det. Vurderingene i denne rapporten bygger på ovenfor nevnte registreringer. Det er blitt utført konsekvensutredninger av temaet naturmiljø innenfor området tidligere, og aktuelle utredninger er benyttet som grunnlagsmateriale. Dette gjelder Konsekvensutredning for havneområdet Somaneset i Sandnes (Sandnes Havn KF, 2006) og Rv 44 Kryssing av Gandsfjorden. Konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske, georessurser og vannressurser (Origo miljø as, 2002). 4.2 Naturmiljø i planområdet Terrestrisk flora Hele planområdet er sterkt preget av menneskelig aktivitet. Det finnes ingen spor etter opprinnelig havstrand i området og terrestrisk vegetasjon er begrenset til sprekker og små flekker i molo og langs asfalterte flater ved båthavn. Noen typiske arter med tilhørighet til marine miljøer ble registrert; kystbergknapp og strandkjempe. Øvrige grøntarealer er i hovedsak hage og veikant med få naturlige arter. Prikkperikum og ryllsiv var interessante arter som ble registrert.

11 Ecofact Aksjeselskap Side 10 Figur 4.1. På moloen ved båthavna finnes noe vegetasjon med kysttilknytning. Planområdet for øvrig har svært lite spor etter naturlig vegetasjon. Terrestrisk fauna I miljøplanen til Sandnes kommune er Luravika avsatt som et viktig prioritert område for biologisk mangfold, og da med spesiell verdi for våtmarksfugl. Det står beskrevet at Luravika er viktig beite- og rasteområde for andefugler og brukes hovedsakelig vår, høst og vinter av stokkender, og et mindre antall andre ender. Bruken av slike viltområder varierer veldig med vær og vind i tillegg til årstid. Gode felttellinger bør derfor gjøres over lengre tid for å få et godt inntrykk av arter og antall fugl som bruker området. Under feltbefaring ble det talt 40 stokkender på plassen. I tillegg ble det registrert siland, gråhegre, fiskemåke og gråmåke. Det er kjent at også andre arter bruker lokaliteten som beite- og rasteområde (Søyland 2009). Storskarv, toppand, kvinand og sothøne er innom jevnlig. Luravika har ingen verdi som hekkeområde for våtmarksfugl på grunn av stor menneskelig aktivitet og opparbeidet strandsone. Som viltlokalitet bør Luravika vektes til 2.

12 Ecofact Aksjeselskap Side 11 Figur 4.2. Stokkender ligger like utenfor utløpet av Lurabekken. Marine naturtyper Sandnes kommune har ikke foretatt kartlegging av marine naturtyper og det forelå lite informasjon om marine naturtyper fra Luravika i tidligere dokument. I forbindelse med KU for kommunedelplan Gandsfjordforbindelsen (Søyland 2009) ble det foretatt intervjuundersøkelser av kjentfolk og dykkere som har vært i Luravika. Bunnforholdene rundt Somaneset og kaiområdet på vestsida er svært preget av utfylling og utslipp, og det er lite marint liv å observere på denne siden (Eirik Østbø, pers.medd.). I forbindelse med KU for Sandnes Havn ble bunnforholdene i Gandsfjorden beskrevet som dårlige (mudderbunn) (Sandnes Havn KF, 2006). Det ble da det tatt prøver ved seks punkter i Luravika/Somanesområdet (Sandnes Havn KF, 2006, Fylkesmannen i Rogaland, 2003). Punkt 5 og 6, som ligger lengst nord og mest skjermet, er oppgitt å ha en bunn med mudder og sjøgress. Det ble antatt at sjøgress kunne være en av ålegrasartene, som danner grunnlaget for naturtypen ålegrasenger og andre undervannsenger (I11). Med dette som bakgrunn ble hele planområdet befart med båt og undersøkt med undervannskikkert. Planområdets grunneste områder (ned til 7-8 meter) var dominert av sand- og mudderbunn og kun små forekomster av tang og tare. Sentralt i området ble det registrert et større område (ca. 200kvm) med naturtypen ålegraseng, der smalt ålegras, Zostera angustifolia, dominerer. Det ble også funnet et noe mindre område sør i planområdet mot Somaneset i tillegg til at det vokste ålegras like innen moloen på båthavna. To lokaliteter ble avgrenset (ikke forekomsten i båthavna), men bare det største er verdisatt som viktig marin naturtype.

13 Ecofact Aksjeselskap Side 12 Figur 4.3. Smalt ålegress fotografert fra båt i Luravika. Figur 4.4. To ålegras lokaliteter i Luravika der den nordligste vurderes som en viktig naturtype. Ålegras er en av svært få marine blomsterplanter. Arten vokser på sand- eller mudderbunn i grunne områder, hvor den kan danne store undervannsenger. Naturtypen er vanligst i beskyttede og middels eksponerte områder. Ålegras skiller seg ut fra makroalger (tang og tare) ved at de har et rotsystem i bunnsedimentet som benyttes for næringsopptak og for å holde planten fast. Ålegraseng er som vegetasjonstype vurdert som noe truet av Fremstad og Moen (2001). Større forekomster av undervannsenger er uvanlige og dels sjeldne. Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. Enger fungerer som skjulested, oppvekstområde og spiskammers for blant annet fiskeyngel og

14 Ecofact Aksjeselskap Side 13 krepsdyr. Den kritisk trua ålen bruker ofte ålegrasenger som fødesøksområde og skjulesteder. Naturtypen er også viktige næringsområder for ender og svaner. Ålegras binder sediment og reduserer erosjonen og er derfor viktige for stabiliteten i gruntområder. Den største forekomsten av ålegras i Luravika danner trolig grunnlaget for vikas funksjon som viktig viltområde for andefugler. Marin fauna Store deler av planområdet ble befart fra båt. Nordre del var relativt dyp og bunnen var dominert av større steinblokker. Like sør for båtstøen i nord ble det betydelig grunnere, men sjøbunnen var svært fattig med kun enkelte sandskjell, sjøstjerner og eremittkrepser. Noen steder var det påvekstalger på steinblokker og her ble det registrert mye fiskeyngel av ukjent art. Trolig ble det sett mye sandkutling. Sentralt i planområdet var det langgrunt. Trolig ikke mer enn 2 meter dyp 50 meter fra land. Dette området hadde store forekomster av hjerteskjell og en del sandskjell, samt en større mengde børstemark og eremittkreps. Det ble også sett en del større sandflyndrer her, spesielt ut mot kanten av registrert ålegraseng. Figur 4.5. Grunt område sentralt i planområdet hadde mye spor etter muslinger på sjøbunnen. I området utenfor utløpet av Lurabekken var sjøbunnen tydelig preget av utslipp. Sand- og mudderbunnen er sterkt misfarget. Sør for båthavna var sjøbunnen mer variert med noe steinblokker, sand, grus og mudder. Her ble det registrert et stort antall store rødspetter innen et avgrenset område.

15 Ecofact Aksjeselskap Side 14 Figur 4.6. Rødspette på grusbunn i Luravika. Figur 4.7. Tett forekomst av stor rødspette. I tillegg til rødspette og sandflyndre nevnt over, har trolig store deler av planområdet funksjon som fødesøksområde for sjøørret og torsk. Begge disse artene trekker inn på grunnere områder som i Luravika der det er gode forekomster av børstemark.

16 Ecofact Aksjeselskap Side Konklusjon verdi biologisk mangfold Deler av planområdet er registrert som viktig viltlokalitet, med funksjon som beite- og rasteområde for andefugl. Det ble i tillegg kartlagt en viktig marin naturtype, ålegraseng. Planområdet er i sin helhet påvirket av menneskelig aktivitet og det ble ikke registrert naturlig vegetasjon i området annet enn som tilfeldige rester i moloen. Ut fra de registrerte naturverdiene, viktig marin naturtype (B) og viltvekt 2, vurderes influensområdet til å ha middels verdi. Liten Middels Stor VIRKNINGER AV TILTAK 5.1 Omfang og konsekvens 0-alternativet Alternativet vil ikke medføre endring fra dagens situasjon. Omfanget på kjente naturverdier er intet. Middels verdi og intet omfang gjør at 0-alternativet får ingen konsekvens for biologisk mangfold. Alternativ 1 Alternativet innebærer utfylling til bystrand fra nordre grense i planområdet og ned til eksisterende båthavn. Da det er ønskelig med etablering av promenad og grøntareal i forbindelse med stranden vil det bli foretatt utfylling ut til ca meter fra dagens vannkant. Det vil også bli nødvendig med masseutskifting lengre ut fra land. Tiltaket vil endre forutsetningene for artenes områdebruk i hele planområdet nord for dagens båthavn. Omfanget vil være noe avhengig av hvilke utstrekning det blir utført masseutskiftning og hvilke masser som benyttes. Den grunneste delen ut til meter fra land vil bli utfylt og mister sin funksjon som naturområdet. Dette området er i dag fattig mudderbunn med stedvis mye hjerteskjell og børstemark. Den største ålegrasenga nord i planområdet vil bli berørt av tiltaket. Avhengig av utstrekningen på masseutskiftningen vil hele ålegrasenga bli direkte påvirket. Arter knyttet til denne naturtypen vil forsvinne. På sikt vil allikevel ålegras kunne reetablere seg så lenge det forekommer frø i området, og bunnsedimentene er av en slik karakter at det er grunnlag for at ålegras kan rotslå. Arealet som i dag disponeres av andefugl vil bli redusert. I tillegg vil økt menneskelig aktivitet fortrenge fugler som ikke er tolerante i forhold til folk.

17 Ecofact Aksjeselskap Side 16 Dette vil trolig gjelde gråhegre, fiskeender som siland og kvinand samt storskarv. Stokkendene i Luravika er delvis habituert og vil trolig ikke bli spesielt påvirket av økt aktivitet. Det er imidlertid viktig å merke seg at fuglene i all hovedsak bruker Luravika vår, høst og vinter, altså utenfor badesesongen når aktiviteten er størst. Tiltaket i alternativ 1 får liten til middels negativt omfang på biologisk mangfold. Med områdets verdi som grunnlag blir konsekvensen av tiltaket vurdert til liten negativ. Alternativ 2 Alternativet innebærer utfylling til bystrand fra nordre grense i planområdet og ned til eksisterende båthavn. Som i alternativ 1 vil det bli foretatt utfylling ut til ca meter fra dagens vannkant. Det vil også bli nødvendig med masseutskifting lengre ut fra land. I tillegg vil dagens båthavn bli utvidet møt øst og kobles sammen med utvidet havn på Somaneset. Se skisse under. Figur 5.1. Skisse som viser tiltak i alternativ 2. (Asplan Viak) Verdifull ålegraseng i nord vil bli direkte berørt av utfylling og masseutskifting. På sikt vil allikevel ålegras kunne reetablere seg så lenge det forekommer frø i området, og bunnsedimentene er av en slik karakter at det er grunnlag for at ålegras kan rotslå. Videre vil også ålegrasenga registrert i søndre del bli påvirket gjennom endrede vekstvilkår. I dag vokser det ålegras inne i båthavna og det er mulig at lokaliteten i sør vil kunne klare seg selv med endrede vilkår. Etablering av molo mot nord og øst rundt ny båthavn vil trolig ha liten betydning for gjennomstrømning til søndre del av planområdet. Det er derfor ikke forventet store endringer i sammensetningen av sediment på sjøbunn, og følgelig arter som furasjerer i området slik som rødspette. En utvidelse av dagens småbåthavn vil medføre en del mer menneskelig aktivitet i området. Denne aktiviteten skiller seg fra aktivitet på badestrand ved at den foregår gjennom hele året, men trolig med høyest frekvens i

18 Ecofact Aksjeselskap Side 17 sommerhalvåret. Sørlige deler av planområdet brukes i mindre utstrekning av våtmarksfugl så det direkte arealbeslaget vil ha mindre innvirkning på Luravikas verdi som viltområde. Imidlertid vil den økte aktiviteten medføre at fugler får et noe redusert fødesøksområde, og i større grad må bruke områder lengre mot nord i planområdet. Det er viktig å merke seg her at andefugler også i dag foretrekker å furasjere i den nordlige delen av planområdet. Fortrengningseffekten ved en utvidet småbåthavn er derfor begrenset. Tiltaket i alternativ 2 får middels negativt omfang på biologisk mangfold. Med områdets verdi som grunnlag blir konsekvensen av tiltaket vurdert til middels negativ. 5.2 Mulighet for avbøtende tiltak Ved å redusere utfylling i sjø ved etablering av badestrand vil den direkte konflikten med marin naturtype, ålegraseng, bli noe redusert. Dette vil også øke sannsynligheten for en naturlig reetablering av smalt ålegras på areal ved masseutskiftning. Ålegraseng danner grunnlaget for Luravikas verdi som fødesøksområde for våtmarksfugl, slik at en reetablering vil i tillegg redusere konsekvensen for fugl i planområdet. Ved masseutskiftning bør det etterstrebes å benytte mest mulig naturlige fraksjoner som kan danne grunnlag for reetablering av ålegraseng. Tilgrensende område i nord har andre forutsetninger enn Luravika og det vil trolig ikke være mulig å etablere erstatningsbiotoper her på grunn av dybdeog strømningsforhold. Eeutrofiering er en viktig truslene for naturtypen ålegraseng. Ved eutrofiering øker mengden påvekstalger og kan blant annet gi reduserte lysforhold for ålegraset. Tiltak for å redusere avrenning fra Lurabekken kan være et tiltak som øker sannsynligheten for reetablering av ålegras på areal med masseutskifting. Med utgangspunkt i Ecofacts erfaring med etablering av naturlige vannrensingstiltak mener vi at det er gode muligheter for å etablere naturlig rensesystem i Lurabekken på arealet som er tilgjengelig mellom jernbanen og Rv44, samt mindre areal på sjøsiden av jernbanen. Et slikt tiltak kan ha positiv landskapsmessig og biologisk effekt i tillegg til den tilsiktede renseeffekten.

19 Ecofact Aksjeselskap Side 18 6 SAMMENSTILLING Virkningen på biologisk mangfold er sammenstilt i tabell under. Alternativ Virkninger Verdi Omfang Konsekvens 0-alternativet Middels Alternativet vil ikke medføre endring fra dagens situasjon. Omfanget på kjente naturverdier er intet. Ingen (0) Intet Alternativ 1 Middels Tiltaket vil føre til arealbeslag og direkte konflikt med registrert marin naturtype. Økt ferdsel vil også ha fortrengningseffekt på våtmarksfugl. Liten negativ (-) Liten/middels negativt Alternativ 2 Middels Tiltaket vil føre til arealbeslag og direkte konflikt med registrert marin naturtype. Økt ferdsel, spesielt i forbindelse med utvidet småbåthavn vil ha fortrengningseffekt på våtmarksfugl. Middels negativ (- -) Middels negativt Tabell 3. Sammenstilling av virkningene på biologisk mangfold. 0-alternativet vil ikke medføre endringer fra dagens situasjon og vurderes som det gunstigste for biologisk mangfold. Alternativ 2, etablering av badestrand og utvidelse av småbåthavn, vil ha direkte konsekvens for marin naturtype ålegraseng, samt andefuglers bruk av området. Avbøtende tiltak kan redusere de negative konsekvensene av foreslåtte reguleringsplan.

20 Ecofact Aksjeselskap Side 19 7 REFERANSER Artsdatabanken: Korbøl, A., Kjellevold, D., & Selboe, O. C. (2009). Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW). Mal for utarbeidelse av rapport revidert utgave. NVE-veileder 3/2009. Direktoratet for naturforvaltning. Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning (1999b). Kartlegging av naturtyper. Verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok , 2. utgave Direktoratet for naturforvaltning (2001). Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19, revidert Fremstad, E (1997). Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: Fremstad, E, Moen, A. (red.) (2001). Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. Bot. Ser : Fylkesmannen i Rogaland Forurensede sedimenter i Sandnes havn. Rapport fra fase 1 i arbeid med fylkesvise tiltaksplaner. Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) (2006). Norsk Rødliste Artsdatabanken, Norway. Origo Miljø, Rv 44 Kryssing av Gandsfjorden. Konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske, georessurser og vannressurser delutredning til konsekvensutredning. Sandnes Havn KF, Konsekvensutredning for havneområde Somaneset i Sandnes. Sandnes kommune, Miljøplan for Sandnes Vedtatt av Bystyret oktober Statens Vegvesen (2006). Konsekvensanalyser Håndbok 140. Søyland, R. (2009). Gandsfjordforbindelsen. Konsekvensutredning for tema naturmiljø. Ecofact rapport Muntlige kilder Bjørn Rørslett (botaniker) Eirik Østbø, dykker

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Ecofact rapport 264 KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø

Detaljer

Sandnes Ulf stadion. Kartlegging av biologisk mangfold. rapport 386. Ecofact rapport. Bjarne Oddane.

Sandnes Ulf stadion. Kartlegging av biologisk mangfold. rapport 386. Ecofact rapport. Bjarne Oddane. Ecofact rapport rapport 386 Kartlegging av biologisk mangfold Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-384-1 Kartlegging av naturmangfold Ecofact rapport 386 www.ecofact.no Referanse

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact.

Ecofact rapport - Vagle næringsområde. Temarapport naturmiljø og biologisk mangfold. Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - www.ecofact. Ecofact rapport - Vagle næringsområde og biologisk mangfold Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: - Vagle næringsområde Ecofact rapport - www.ecofact.no www.ecofact.no Ecofact Sørvest

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m.

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m. Vedlegg 3 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkninger på naturmangfold Her vurderes virkninger av planendringsforslaget i Figur 1 på naturmangfoldet i influensområdet. Figur 1. Forslaget

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning

Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven 8-12 Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning NOTAT Oppdragsgiver: Dr Techn Olav Olsen As Oppdrag: 604253-06 Kystverket

Detaljer

ISSN: 1891-5450 ISBN:

ISSN: 1891-5450 ISBN: Ecofact rapport 105 / Dimensjon Rådgivning AS Ole Kristian Larsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-103-8 / Dimensjon Rådgivning AS Ecofact rapport 105 www.ecofact.no 0 Referanse til rapporten:

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Dirdal gang- og sykkelvei

Dirdal gang- og sykkelvei Ecofact rapport 304 Dirdal gang- og sykkelvei Temarapport naturmiljø Knut Børge Strøm 2013 www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-302-5 Dirdal gang- og sykkelvei Temarapport naturmiljø Ecofact

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold RAPPORT L.NR. 6572-2013 Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold Rett fra nettet «Texturisert» Paint brush Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Befaring i Djupevia, Hordnes, Fanafjorden søk etter ålegras

Befaring i Djupevia, Hordnes, Fanafjorden søk etter ålegras Befaring i Djupevia, Hordnes, Fanafjorden søk etter ålegras Anders Lundberg, geograf og botaniker På forespørsel fra Terje Jacobsen, Hordnesveien 140, foretok jeg en befaring i Porsavika-Djupevika på Hordnes,

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart.

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart. Notat Dato: 17.02.2008 Til: Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen Region Sør. Fra: Leif Simonsen, Naturplan Kopi til: - Emne: Ny avkjøring til Mørjeveien fra E18 Konsekvenser for naturmiljøet. Bakgrunn Statens

Detaljer

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/.

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/. r\jvvll V C_ 20V NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL 2014-- : It/t.>" Innledning Ecofact ble i begynnelsen av april 2011 engasjert av Kvithei Utbyggingsselskap KS for å gjøre undersøkelser

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Endring av tillatelse til mudring og deponering av masser ved Salsnes Gjestehavn, Fosnes kommune

Endring av tillatelse til mudring og deponering av masser ved Salsnes Gjestehavn, Fosnes kommune Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth Deres ref.: Vår dato: 30.03.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 57 E-post: mbg@fmnt.no Vår ref.: 2009/7612 Arkivnr: 461.5 Midtre Namdal Samkommune Postboks 333 Sentrum 7800

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Kileneset- En vurdering av fremlagte dokumenter ved søknad om mudring og anleggelse av småbåthavn.

Kileneset- En vurdering av fremlagte dokumenter ved søknad om mudring og anleggelse av småbåthavn. NOTAT Vår ref.: OKL- 2210 Dato: 31. mars 2015 Kileneset- En vurdering av fremlagte dokumenter ved søknad om mudring og anleggelse av småbåthavn. Innledning Ecofact har på oppdrag av Naturvernforbundet

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune

Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2013-11 Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Boxs Arkitektstudio AS foretatt

Detaljer

Flekkoselva kraftverk i Steigen

Flekkoselva kraftverk i Steigen Ecofact rapport 101 Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-099-4 Flekkoselva kraftverk i Steigen Ecofact rapport 101 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Arnesen, G.: Biologiske

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Norsk Ornitologisk forening, avd. Troms. Vedlegg: Om mangelfull utredning i hht. Naturmangfoldloven om arter og utvalgte naturtyper,

Norsk Ornitologisk forening, avd. Troms. Vedlegg: Om mangelfull utredning i hht. Naturmangfoldloven om arter og utvalgte naturtyper, Tromsø, 22.11.2011 Til Statens Vegvesen avd. Nord Vegdirektoratet Tromsø kommune ved byutviklingskomitéen Fylkesmannen i Troms Forslag til reguleringsplan med risikoanalyse - E8 Sørbotn - Laukslett i Ramfjorden.

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Ecofact rapport 324. Farsund sykehus. Temarapport naturmiljø. Knut Børge Strøm 2014 ISSN: ISBN:

Ecofact rapport 324. Farsund sykehus. Temarapport naturmiljø. Knut Børge Strøm 2014 ISSN: ISBN: Ecofact rapport 324 Farsund sykehus Temarapport naturmiljø Knut Børge Strøm 2014 www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-322-3 Farsund sykehus Temarapport naturmiljø Ecofact rapport 324 www.ecofact.no

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av ålegras. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av ålegras. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Foruresent grunn/006-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

Reguleringsplan for Kråkenes. Biologiske utredninger med fokus på småsalamander og sørlig gulerle. www.ecofact.no

Reguleringsplan for Kråkenes. Biologiske utredninger med fokus på småsalamander og sørlig gulerle. www.ecofact.no Reguleringsplan for Kråkenes Biologiske utredninger med fokus på småsalamander og sørlig gulerle 2009 63 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact AS gjennomført en konsekvensanalyse

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum Miljøvernavdelingen Mottakere iht. adresselisten Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/7469 11.04.2016 Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre»

Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan for «del av Sandnes øvre» Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-273-8 Ecofact rapport 275 Områdereguleringsplan

Detaljer

Offersøy camping. Bioforsk Rapport. Konsekvensutredning for naturmiljø. Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011. Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind

Offersøy camping. Bioforsk Rapport. Konsekvensutredning for naturmiljø. Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011. Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 117 2011 Offersøy camping Konsekvensutredning for naturmiljø Thomas H. Carlsen og Liv Jorunn Hind Bioforsk Nord, Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A.

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius.

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius. Til: Hans Kristian Woldstad, Fabritius Fra: Leif Simonsen Dato: 2012-10-22 Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM I forbindelse med planlagt byggeaktivitet i Persveien 26-28 i Oslo er undertegnede

Detaljer

Ecofact rapport 471. Figgjo skole. Temarapport naturmangfold. Knut Børge Strøm ISSN: ISBN:

Ecofact rapport 471. Figgjo skole. Temarapport naturmangfold. Knut Børge Strøm ISSN: ISBN: Ecofact rapport 471 Figgjo skole Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-469-5 Figgjo skole Temarapport naturmangfold Ecofact rapport 471 www.ecofact.no

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer