LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS"

Transkript

1 Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Velkommen til årets første nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom Vi har gleden av å ønske velkommen til første utgave av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen i Kaph Næringsmegling AS har gjennomført noen organisasjonsmessige og strategiske endringer det siste halvåret som bl.a. har medført at selskapet igjen er 100% eid av de ansatte. Undertegnede kjøpte i desember tilbake Basale AS eierandeler i selskapet og har som konsekvens av det invitert med Cathrine Silgjerd Leiros og Arne Tårup som nye partnere i kaph Næringsmegling AS. Arne Tårup ble ansatt fra og kom da fra stillingen som avdelingsleder for Basale AS i Stavanger. Arne har tidligere jobbet i 12 år som rådgiver i næringslivsavdelingene til Nordea og Sparebanken Vest med særskilt fokus på næringseiendom og prosjektfinansiering. Cathrine Silgjerd Leiros har vært ansatt i kaph Næringsmegling AS siden høsten 2011 og det er en stor glede for meg å meddele at både Cathrine og Arne har takket ja til å bli partnere i kaph Næringsmegling AS med virkning fra Vi har nå et solid grunnlag for den videre driften og veksten i kaph Næringsmegling og ikke minst et godt faglig fundament for å kunne levere et godt produkt til våre kunder fremover. Vi setter pris på at endringene er godt mottatt av kunder og markedet, og ser frem til spennende tider fremover! I anledning endringene, har vi også byttet lokaler og er nå lokalisert i Hinna Park, blokk B 3. etasje. Vi la bak oss et meget godt år i 2013 med et solid resultat som gir et godt grunnlag for å møte aktiviteten i markedet i Vi har stor tro på 2014 og har allerede merket et skifte i markedet for salg av mellomstore næringseiendommer. Særlig har etterspørselen for kjøp av næringseiendom vært positiv, noe som vi ser i sammenheng med at bankene ser ut til å løsne på finansieringen, både med hensyn til krav til egenkapital og marginer. En tiltagende uro i oljesektoren, med oppsigelser og kostnadskutt, legger en viss demper på optimismen, men den underliggende aktiviteten er god og vi har tro på et godt marked både for salg og utleie av næringsbygg i Kombinasjonsbygg med mulighet for eget bruk er fremdeles etterspurt. I vår juridiske spalte har Kluge Advokatfirma DA, tatt for seg en nylig avsagt dom i Høyesterett vedrørende fisjon med påfølgende salg av aksjer. Det er forventet at denne dommen har stor interesse for eiendomstransaksjoner generelt. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie eller rådgivning knyttet til næringseiendom. Frode Krohn-Pettersen Mob: E-post: Partner Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Mob: E-post: Partner Næringsmegling Arne Tårup Mob: E-post: Partner Næringsmegling REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

3 3 NY DOM I HØYESTERETT MED STOR BETYDNING FOR SKATTERETTSLIG GJENNOMSKJÆRING: Høyesterett godtok fisjon med påfølgende salg av aksjer Artikkelen er skrevet av senioradvokat Einar Johan Espeland, assosiert partner Frode Olsen og partner Knut Prestvik hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse innen rådgivning og gjennomføring av transaksjoner knyttet til fast eiendom. Se gjerne for mer informasjon. Senioradvokat Einar Johan Espeland Assosiert partner Frode Olsen Partner Knut Prestvik Høyesterett avsa 12. mars dom i en tvist mellom ConocoPhillips Skandinavia AS og Staten v/oljeskattekontoret med stor prinsipiell betydning ved salg av fast eiendom og større driftsmidler. Dommen er allerede karakterisert som den viktigste og mest prinsipielle Høyesterettsdommen om skatterettslig omgåelse på i alle fall 10 år. Selskapet, som var representert ved advokat Eirik Jensen i Kluge, vant frem og ble tilkjent sakskostnadene. Tvisten gjaldt to spørsmål. Det er særlig det ene spørsmålet som har stor praktisk betydning. Særlig etter at den såkalte fritaksmetoden ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006, er det blitt svært vanlig å selge aksjer i stedet for fast eiendom. Etter gjeldende praksis skal denne fremgangsmåte aksepteres også om den sparer selger for betydelig skatt, så fremt eiendomsselskapet er blitt organisert før salget har kommet i stand. Skattemyndighetenes standpunkt har imidlertid til nå vært at dersom eiendommen fisjoneres ut i et eget aksjeselskap i forbindelse med salget, og man deretter selger aksjene isteden for eiendommen, anses fremgangsmåten for å være en illojal tilpasning til skattereglene. Skattemyndighetene har i en rekke slike saker derfor omklassifisert transaksjonen til et skattepliktig salg av eiendom. I den aktuelle saken hadde skattyter inngått avtale om salg av aksjene i et eiendomsselskap i Eiendomsselskapet hadde imidlertid andre eiendeler utover eiendommen. Kjøper og selger var enig om at disse eiendelene skulle utfisjoneres fra eiendoms selskapet før salget av aksjene fant sted. Etter fritaksmetoden var gevinsten ved aksjesalget skattefri. Hadde man i stedet solgt eiendommen, ville gevinsten blitt skattepliktig. Skattemyndighetene mente at denne fremgangsmåten rammes av den ulovfestede skatterettslige omgåelsesnormen, men tapte i Høyesterett. Høyesterett slår fast at lovgiver var fullt klar over insentivvirkningene av å innføre fritaksmetoden, men valgte likevel ikke å lage særlige regler for å begrense rekkevidden av fritaksmetoden. Førstvoterende fremhever at lovgiver meget vel var klar over mulighetene for skattemotiverte transaksjonsformer og med åpne øyne hadde bestemt at det ikke burde innføres en lovfestet gjennomskjæringsregel eller andre spesialregler for å hindre denne type tilpasninger. Dette [er] noe lovgiver er vel klar over og må sies å ha akseptert, heter det i dommen. Høyesterett fremhevet videre at overføring av fast eiendom mellom næringsdrivende i stor grad skjer gjennom skattefritt aksjesalg av single purpose -selskap. Dette er noe lovgiver har vært innforstått med og som skattemyndighetene også har godtatt. Endelig viste Høyesterett til at næringslivet har innrettet seg etter fritaksmetoden slik at salg av fast eiendom i atskillig utstrekning skjer ved salg av aksjer. Det heter: Slik fritaksmodellen er utformet og begrunnet, er det etter mitt syn generelt ikke noe å innvende mot overføring av eiendom gjennom skattefritt salg av aksjene i et datterselskap hvis eneste eiendel er den faste eiendommen som ønskes solgt. Med dette utgangspunkt har jeg vanskelig for å se at det skulle stille seg annerledes om denne situasjonen som i vår sak oppnås gjennom en fisjon. Førstvoterendes begrunnelse er så vidt generell at det heretter trolig må kunne tillates å fisjonere ut en eiendom og selge aksjene i det utfisjonerte selskapet selv om fisjonen skjer i umiddelbar forbindelse med salget. I etterkant av dommen kan det synes som skattemyndighetene selv er innstilt på å akseptere at dommen har en slik generell rekkevidde. I to andre verserende saker for domstolene av lignende karakter har skattemyndighetene trukket saken etter at Høyesteretts dom forelå. En av disse sakene er omhandlet i en artikkel på E24, og hvor det fremgår at skattemyndighetene, etter en langvarig skattetvist over flere år, nå har gitt seg og aksepterer at Hafslund får tilbake 205 millioner kroner med renter: e24.no/boers-og-finans/hafslund-faar-205-millioner-igjenpaa-skatten/ I tillegg til betydningen dommen vil ha for friheten til å gjennomføre selskapsmessige organiseringer uten gjennomskjæring i fremtiden, vil vi avslutningsvis nevne at dommen også kan tenkes å ha betydning for avsluttede og verserende saker med skattemyndighetene hvor skatterettslig gjennomskjæring ved fisjon har vært eller er et aktuelt tema. Kluge kan kontaktes ved spørsmål til noe av dette.

4 4 TIL SALGS MARIERO 01 BTA KVM Næringsbygg på Mariero Adresse: Langflåtveien 37 Bruttoareal: m² Tomteareal: m² Svært god eksponering mot RV-44, Marieroveien, samt gode adkomstforhold til motorveien (E-39) og regionen for øvrig. Eiendommen ble oppført i 1985 og påbygd rundt Kombinasjonseiendom meds salgs-/utstillingslokaler. I tillegg verksted, kontorer og stort innegjerdet uteområde. Bygningsareal på cirka m². Festetomt. Grunnareal: m. Festetid frem til med rett til å fornye for ytterligere 45 år. Eiendommen er samlet utleid til Bikerstreet AS frem til 2021 med opsjon på to perioder først 5 år, deretter til den etg, cirka m². Salgs-/ utstillingsområde med kundemottak, kontoer og delelager, samt verksted med dobbel takhøyde. Tilfluktsrom og en overbygd utvendig spyleplass. Verkstedet er delt i to haller, hver med avløp til oljeutskiller, porter og for øvrig tilpasset dagens bruk. 2. etg. cirka 855 m². Salgs-/ utstillingsområde, kontorer, møte- og spiserom, garderober med dusj og wc, samt div. arkiv- og rekvisitarom. Teknisk rom. 3. etg. Teknisk rom til ventilasjon. God parkeringsdekning på egen grunn. Eiendommen selges via 100 % overdragelse av aksjene i selskapet Stavanger Næringsbygg AS. Arne Tårup

5 5 SALG/LEIE STAVANGER KVM Prosjekterte næringslokaler i Marielunden: Kan leveres innflyttingsklare Adresse: Langflåtveien 28 Vi har fått for salg to flotte næringslokaler i Marielunden på Mariero. Marielunden er et nytt boligprosjekt fra JM Norge AS. Prosjektet har en meget sentral beliggenhet på Mariero, med gode tog- og bussforbindelser like i nærheten. Næringslokalene ligger på bakkeplan og vender mot sør/ vest. Plasseringen gir meget god profilering mot Coop OBS og Marielundens fremtidige gatetun. På tegning fremstår lokalene som rå-lokaler, med stor fleksibilitet rundt innredning. Lokalenes planløsning gir stor fleksibilitet og utallige muligheter rundt fremtidig innredning. JM Norge AS ønsker å levere innflyttingsklare lokaler til kjøper. Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor. Detaljhandel tillatelse opptil 200 kvm. Estimert ferdigstillelse årskiftet 2014/2015. Arne Tårup

6 6 TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Flotte kontorer i Stavanger sentrum med meget god standard Adresse: Haakon VII s gate 9 Alle byens fasiliteter finnes like utenfor hovedinngang. God offentlig kommunikasjon. Parkeringshus like ved. Bygget holder meget god standard. Kontorlokalet er 1025 kvm inkl. fellesarealer. Arealet består av resepsjon, toalettsoner, cellekontorer, møterom av ulik størrelse, åpent landskap samt kantine. Det er utgang til bakgård fra kantinen. Kontorlokalene ligger i 2 etasje. Det er trapper og heis til lokalene. Lokalene som er ledige er egnet til flere typer virksomhet. Hovedleietaker er DNB. Mulighet for leie av parkeringsplass. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Butikk eller kontorlokale Adresse: Haakon VII s gate 9 Vi har fått for leie flotte butikk eller kontorlokaler i sentrale Postbygget i Stavanger sentrum. Lokalene som er ledige er egnet til flere typer virksomhet. Inngang fra gateplan. God parkering like utenfor og i flere nærliggende parkeringshus. Lokalet er ca. 586 kvm og består av åpent areal samt ett pauserom og toalett. Cathrine Silgjerd Leiros

7 7 TIL SALGS RANDABERG 01 Ca KVM Utleid næringseiendom Adresse: Vistnesveien 5 Eiendommen ligger meget sentralt midt i Randaberg sentrum. Eiendommen er en kombinert forretnings- og bolig eiendom. Eiendommen består av forretningslokale og kontorer i 1. etasje, samt næringsarealer i kjeller. Eiendommen er fullt utleid for samlet ca ,- pr. år. Hovedleietakerne er ICA Detalj AS og Randaberg kommune. Eiendommen har gode adkomstforhold, og det er en stor offentlig parkeringsplass i forkant av bygget. Samlet ca kvm. Frode Krohn-Pettersen

8 8 TIL SALGS RANDABERG 01 BTA 910 KVM Næringseiendom med disponibelt tomteareal Adresse: Randabergveien 306 Eiendommen ligger sentralt på Randaberg, like utenfor Randaberg sentrum. Meget god eksponering. Bygget er dimensjonert for påbygg av inntil to etasjer. Innehold bygning: 1. et.: ca kvm. oppdelt i 4 utleie enheter og består av enheter med forretning, kontor, lager og noe lett industri/ produksjon. Eiendommen er p.t. utleid for ca. 1,2 mill. pr. år. Ledig areal på 910 kvm. Ubebygd tomteareal på ca kvm. Kan sannsynligvis bebygges med for eksempel en industrihall eller en annen type bygning. Det ligger også godt til rette for å kombinere dagens bygg med et nybygg. Frode Krohn-Pettersen

9 9 TIL SALGS LURA / SANDNES 03 Prisantydning: NOK , KVM Utviklingseiendom med kontantstrøm: Utsikt Mulighet for eget bruk Adresse: Gamleveien 25 Eiendommen ligger i et etablert område på Lura med utsikt mot Gandsfjorden. Fra eiendommen er det kort avstand til Sandnes sentrum og Forus. Bussholdeplass like i nærheten. Bygningen er godt vedlikeholdt. Standarden i de ulike lokalene varierer. Flere oppgraderinger er utført. Bygningen består av kontorer, div. lager, treningssenter, salgslokaler, serveringslokale og vaktmesterbolig. Store deler av eiendommen er utleid med leieavtaler på 6 mnd. gjensidig oppsigelse. Gnr. 69 og bnr er ubebygd og benyttes p.t. til parkering og lagring. Nedre del av tomten, mot sjøen, er regulert til kontorformål. Eiendommen er regulert til næringsbebyggelse, kontorformål og friområde. Konferer megler for detaljer. Tomtearealet er samlet 4940 kvm. Arne Tårup TIL SALGS LURA / FORUS 03 BTA 800 KVM Prisantydning: NOK ,- Næringseiendom m/utviklingsmulighet Mulighet for eget bruk Adresse: Jakob Askelandsvei 21 Eiendommen ligger sentralt i et etablert næringsområde på Lura, godt eksponert mot Rv44 og enkel adkomst til E-39. Tomt: m² eietomt. 1. etg.: 400 m². Resepsjons område, kontorer, spise-/møterom med kjøkken. Div. arkiv/rekvisitarom, samt toaletter og bad m/dusj. U.etg.: 400 m². Kontor/møte/undervisningsrom, verksted/lager, brannsikkert arkivrom, produksjonskjøkken med kjøl, toalett/dusj. Skråplan og rulleport gir enkel adkomst til lager og verksted. Bygget er dimensjonert, forberedt og tilpasset for påbygging av en 3. etasje. Ytterligere utvidelse potensiale på eiendommen. Betydelig oppgradert ute- og innvendig i 2008, med bl. a. ny kontorinnredning og ny ventilasjon. Eiendommen har god parkeringsdekning på egen grunn. Mulighet for utleie av parkeringsplasser til naboer. Eiendommen er utleid til AB Solutions Stavanger AS for NOK ,- pr. år. Cirka 250 kvm. står ledig og klar for utleie. Arne Tårup

10 10 TIL LEIE KVM Adresse: Kanalsletta 3 Velkommen til Kanalsletta 3. Nytt flott kvalitetsbygg på Forus vest. Bygget holder høy standard. Det er lagt vekt på kvalitetsprodukter og tidsriktig funksjon og uttrykk. Det er tenkt helhet i planlegging og gjennomføring av bygget og det merkes! Blant annet er fargevalg nøye gjennomtenkt, det er lagt vekt på bla energi og farger i fellesområder og arbeidssoner og nøytralt i stillesoner og avlastningsrom. Fra en nøytral resepsjon, trer en inn i byggets kjerne og opplever, takhøyde, lys og funksjon. De som jobber i bygget har effektive samhandlingssoner, mulighet for raske inn/ut møter og møteplasser ved kaffestasjonene som en finner i hver etasje. I byggets kjerne finner man også møterom av ulik størrelse for benyttelse til f.eks kundemøter. Ett auditorium har arkitektene også fått plass til og den kan også benyttes av byggets nye leietakere. Bygget har en flott takterrasse med panoramautsikt som kan benyttes til f.eks sosiale/kunde- arrangement. Kontorene som blir ledige for utleie ligger i 4 og 5 etasje i bygget. Arealet fordeler seg som følger: 4. etasje.: 3 seksjoner på ca 740 kvm. 1 seksjon på ca 1370 kvm. 5. etasje.: 1 seksjon på ca 1370 og en seksjon på ca. 740 kvm. Totalt ledig areal er på kvm.

11 11 FORUS VEST 01 Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Hver seksjon er komplett med: Åpent landskap med mulighet for etablering av cellekontor. Møtesoner i ulik størrelse. Stillerom. Sosiale sone med kjøkkenfunksjoner. Kopi/rekvisita-rom Toalettsoner. Garderobe. Fellesområder: I 1. etasje er det etablert en felles betjent kantine for bygget. Kantinen serverer i dag bla.: varme måltider, brødmat og salatbar. Svært hyggelig kantine som også har peis! Kantinen i bygget blir satt stor pris på! Ansatte og besøkende spiser mer enn gjerne her. Wilberg er leverandør og lager mat med høy kvalitet. Det blir lagt vekt på nøkkelhullsprodukter, gode råvarer og lokal mat av høy kvalitet. Trimrom med god garderobeløsning, Sykkelparkering med egent verksted, flere kaffebarer, flott takterrasse - det er mange tilbud i bygget! Cathrine Silgjerd Leiros

12 12 TIL LEIE HILLEVÅG KVM Lyse og trivelige butikklokaler over 2 etasjer Adresse: Hillevågsveien 93 Vi har fått for fremleie lyse og trivelige lokaler med god profilering! Det er god parkering til kunder og ansatte. Butikklokale over 2 etasjer. Lokalet fremstår som lyst og nylig malt innvendig og holder bra standard. Lokalet er egent for mange typer butikker og bedrifter. Arealet frem står som åpent salgslokale med møterom og toalett på 1 etasje, gateplan. Mellomnivå med inngangsdør inn fra gateplan. Underetasjen fremstår som åpent salgslokale. Rulleport. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Meget flott beliggende butikklokale i Stavanger sentrum Adresse: Østervåg 24 Eiendommen er en meget sentralt beliggende forretningsgård i Stavanger sentrum. Eiendommen består av forretningslokaler på gateplan og kontorer/leilighet i de øvrige etasjer. Meget flott beliggende butikklokale i Stavanger sentrum. Lokalet her flott fasade og profilering. Ca. 110 kvm, på gateplan. Stort sett åpent lokale. Trapp opp til 2. etg: Åpent lokale på ca. 125 kvm. Mulighet for leie av parkeringsplasser bak bygget. Meget sentralt i Stavanger sentrum, innenfor gågatemiljøet. Østervåg er en livlig handlegate som strekker seg fra krysset med Klubbgata og ender ved Nedre Holmegate. 1. etg. 2. etg. Cathrine Silgjerd Leiros

13 13 TIL LEIE TANANGER KVM Flotte kontorer i Tananger Adresse: Energiveien 20 Meget sentralt beliggende i Risavika, like ved blant annet Shell og Risavika Havn. Kort avstand til Sola flyplass og Forus området. Som leietaker til ledige arealer i EST Gården, søker vi etter bedrifter som kan komplettere/bidra i det energi clusteret som er etablert, og dra synergier ut av det fellesskapet. Det er tilgjengelig for utleie arealer fra 5 til opp mot 100 arbeidsplasser. Lokalene inneholder en blanding av cellekontorer, landskapsområder, små og større møterom, sosiale soner etc. Mulighet for tilpasset leieareal samt skreddersøm av innredningsløsninger. Moderne og presentabelt bygg, med en generell høy teknisk og innredningsmessig standard. Stor felles betjent kantine, betjent felles resepsjon med adgangskontroll, felles møte- og undervisningsrom. Fantastisk utsikt over havet. Frode Krohn-Pettersen

14 14 TIL LEIE LURA / FORUS 03 Ca KVM Adresse: Luramyrveien 25A Eiendommen er et kontorbygg sentralt plassert på Lura. Området er preget av en varierende næringsvirksomhet, med en blanding av handel, kontorer, lett-industri og service bedrifter. Meget enkel adkomst med bil, offentlig kommunikasjon og som syklende! God parkeringsdekning på tomten. Innhold bygning: 1. et.: ca. 270 kvm butikklokale. 2. et.: 550 kvm. Innredet med cellekontorer og landskap, sosiale rom etc. 3. et.: 785 kvm. Innredet med cellekontorer og landskap, sosiale rom etc. 4. et.: 520 kvm. Innredet med cellekontorer og landskap, kantine med tilhørende fasiliteter, sosiale rom, sørvendt terrasse. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE FORUS VEST KVM Nytt kontorbygg god parkering Adresse: Kanalarmen 10 Eiendommen Forus Tech Arena med adresse Kanalarmen 10 på Forus, er et nytt bygg, oppført i Det er lagt vekt på en god utforming og arkitektur som gjør bygget til en presentabel lokalisering for mange virksomheter. 4 etg. Ankomst via trapper eller heis. Åpnet område egnet også for resepsjonsområde. Del 1: ca. 50 kvm. Består av 2 stk kontorer. Egen del fra resepsjonsområde. Del2: ca 450 kvm. Kontorer, åpent areal, møterom kjøkkenkrok, toalettsone, kopirom. Del 3 ca 600 kvm. kontorer, åpent landskap, møterom, kjøkken med spiseplass, toalettsone. Det er mulig å lage kantine i etasjen. Arealet kan leies hver for seg eller samlet. Utgang til stor terrasse. Fellesfunksjoner som sykkelparkering og garderobefasiliteter. Pris for enkeltkontorer: - 48 m2 = ,- pr.år - 30 m2= ,- pr.år - 25 m2= ,- pr. år Inkl. felleskostnader som strøm, varme, ventilasjon, vask (fellesarealer). Tilgang til møterom, spiserommet, kopimaskin og parkering i kjeller etter først til mølla prinsippet. Cathrine Silgjerd Leiros

15 15 TIL SALGS SANDNES SENTRUM KVM Forretnings- og utviklingseiendom i Sandnes sentrum Adresse: Langgata 28 Meget sentralt beliggende eiendom i Langgata i Sandnes sentrum. Bygningen består av lokale for forretning på gateplan, lager og kontorer oppover i eiendommen. Gode utviklingsmuligheter. Samlet kvm. over 4 etasjer. Eiendommen er regulert til Sentrumsformål. Prisantydning kr ,- Frode Krohn-Pettersen

16 16 TIL LEIE FORUS KVM Kontorer og lager med meget god profilering Adresse: Bjødnabeen 4 Vi har for leie et meget attraktive kontorlokale i nyere kontor bygg. Lokalene har god profilering mot Forusbeen som har ca passerende biler i døgnet. Det er gode parkeringsmuligheter utenfor bygget og i parkeringskjeller under det nye Scandic Hotell. Kontorene som er ledige for utleie ligger i 2. etasje i bygget. Arealet fordeler seg som følger: Del 1: 161 kvm kontor, 210 kvm. lager. Del 2: 646 kvm. kontor Om ønskelig kan deler av cellekontorene fjernes for å gi rom for landskapsområder og dermed økt arealeffektivitet. Lokalene er tilknyttet lys og trivelig kantine i byggets 2. etasje. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Adresse: Bergelandsgaten 14 Meget sentral beliggenhet. Beliggende like ved Stavanger tinghus. Enkel adkomst med bil og fra kollektivtilbud. 2 etg: Inngang fra felles trappegang. Lokalet inneholder resepsjonsområde, toalett og flere større kontorer. 3. etg: Lokalet inneholder resepsjonsområde, kontorer store i størrelsen og toalett. Begge etasjene er egnet for flere typer virksomheter. Det er mulighet for å få leie parkeringsplass i bakgård. Lokalene fremstår som slitt og har behov for oppussing. Huseier er innstilt på å foreta oppussing etter ønske fra ny leietaker. Bygget blir malt utvendig i nær fremtid. Lager i kjelleren. Cathrine Silgjerd Leiros

17 17 TIL SALGS HUNDVÅG KVM Næringseiendom med kontantstrøm Adresse: Austbøsletta 5 Beliggende like ved Hundvåg sentrum i et området preget av boligbebyggelse, men kort av stand til Hundvåg sentrum. Eiendommen er et nyere forretningsbygg oppført i , med Coop Økonom BA og Stavanger kommune som hovedleietakere. Videre er det et treningssenter og noen øvrige kontorleietakere. Eiendommen er godt tilpasset sitt formål, og ligger i et område med en stabil utvikling. Samlet kvm over 3 etasjer. Eiendommen er utleid for samlet ca ,- Eiendommen har gode adkomstforhold, og er lett tilgjengelig fra hovedveinettet. Adkomsten til Hundvåg vil bli vesentlig forbedret ved ferdigstillelsen av Hundvågtunellen, som er en del av Ryfastprosjektet. Frode Krohn-Pettersen

18 18 TIL SALGS HUNDVÅG KVM Næringstomt med dypvannskai Adresse: Ulsnesveien 20 Eiendommen ligger på Hundvåg, et steinkast fra Hundvågkrossen, og med sjøen som nærmeste nabo. Området preges av boligbebyggelse og naust, samt noe industri/lager. Tomt på 1443 kvm. Ytre del av tomten består av kai. Tomtens gjennomsnitt lengde og bredde er henholdsvis 65 m og 22 m. Tomten er opparbeidet med grus og betong. Eiendommen er regulert til industri og lager. Bygningen på eiendommen er trolig oppført i Bygningen er i dårlig stand. Rivning eller omfattende renovering anbefales. Frode Krohn-Pettersen TIL LEIE TANANGER KVM Adresse: Energivegen 18 Prosjektert kombinasjonsbygg i Risavika På denne meget sentrale tomten i Risavika, prosjekteres et nytt kombinasjonsbygg for utleie. Eier vil utvikle et høystandard oljerelatert industribygg. Bygget vil bestå av verksted, lager og kontorer, fortrinnsvis etter leietakers egne spesifikasjoner. Verksted kan tilpasse i forhold til takhøyder, porter, traverskraner, oljeutskiller og øvrig utstyr etter avtale. Tomter er på kvm. og kan bebygges tilsvarende en TU på 100%. Kan også utvikles og tilpasses for flere mindre leietakere. Eiendommen ligger meget attraktivt til, midt i kjerneområdet for den oljerelaterte industrien i Stavanger-regionen. Ta kontakt for en nærmere samtale rundt prosjektet. Mulighet for innegjerdet uteareal. Parkering planlegges i p-kjeller. Frode Krohn-Pettersen

19 19 TIL LEIE SOLA KVM Lager / verksted med kontorer på Sola Adresse: Skvadronveien Eiendommene ligger i Solakrossen like ved Hellestø AS, på aksen mellom Forus og Sola flyplass og videre mot Tananger. Skvadronveien 27: 315 kvm lager- verkstedhall med takhøyde på ca. 4 meter, to porter. 295 kvm kontorer, sos. rom etc. 700 kvm innegjerdet uteområde utenfor hallen. Lokalet kan vurderes delt i to utleieenheter. Skvadronveien 25: 400 kvm. verksted/lagerhall. Takhøyde ca. 6 meter. Stor port. Mulighet for traverskran. Frode Krohn-Pettersen Behovsanalyse ved flytting Leietakers direkte driftskostnader og kostnader per ansatt ved å leie. Kan vi benytte flyttingen til å organisere virksomheten annerledes? Kan vi bruke mindre plass per ansatt uten at det går ut over produktivitet og trivsel? Kan vi øke informasjonsdeling, idéskaping og kreativitet ved utforming av lokalene? Ønsker vi en beliggenhet som gjør det lettere å rekruttere ansatte? Har image noe å si når vi skal inn i nye lokaler? Trenger vi noe å vokse i, det vil si bør vi leie større lokaler enn vi har behov for i dag eller få en opsjon på større areal? Hvor er lokaliseringen som minimerer/forenkler summen av de ansattes reisevei? Etter at man har funnet ut hvilke behov man har, kan man begynne arbeidet med å se etter alternativer. ne.no er et utmerket alternativ for å finne de beste leieobjektene. Tekst: Ne.no Få oversikt over ledige lokaler i Rogaland

20 20 VURDERER DU Å SELGE ELLER LEIE UT DIN NÆRINGSEIENDOM? REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

21 21 TIL LEIE FORUS KVM Utleie: Prosjektert verksted/lager med kontorer Adresse: Røynebergsletta 33 Eiendommen ligger meget godt plassert i forhold til den nye Solasplitten, som går mellom E-39 og Sola flyplass og videre til Tananger. Eksisterende bygg er et nytt kombinasjonsbygg oppført i Det er lagt vekt på en god utforming og arkitektur som gjør bygget til en presentabel lokalisering for mange virksomheter. Prosjektert videre utbygging av kvm med verksted eller lagerareal, tilpasset leietakers behov. Kontorer etter behov, også mulighet for større areal med kontorer. Ledig kontorer i eksisterende bygg til om lag 4 arbeidsplasser. Leietakere i eiendommen er: Bureau Veritas Norway AS, Onninen AS, AB Systemer AS og Greencarrier S & L AS Frode Krohn-Pettersen

22 22 TIL LEIE STAVANGER / MARIERO KVM Tannlegekontor i Marierogården Adresse: Langflåtveien 33 Eiendommen har en sentral beliggenhet på Mariero, i samme bygg som Fretex, og like ved OBS!, Helgø Matsenter, Video verden m.fl. Eiendommen har god profilering ut mot Marieroveien. Lokalet ligger i eiendommens 2. etg. og er på 131 kvm. + andel fellesareal på 29 kvm. Lokalet er innredet med 4 delvis åpne behandlingsrom med vask, venterom/ekspedisjon, laboratorium og pauserom/ lager/arkiv. Lokalet holder en gjennomgående god standard og den åpne planløsningen gir god romfølelse. Parkering på tomten. Heis. Arne Tårup TIL LEIE FORUS 02 Kombinasjonslokale: Verksted/lager og kontor 410 KVM Adresse: Fabrikkveien 14 Eiendommen ligger meget sentralt på Forus med meget god eksponering ut mot Fabrikkveien. 350 kvm lager-verksted, 3 kjøreporter, takhøyde ca. 3,0 m. 135 kvm kontorer i 2. et kontorplasser av varierende størrelse som tilpasses etter behov, samt spise-/møterom med te-kjøkken. Tilgang til felles møterom, toaletter etc. Lokalet er velegnet for en mindre bedrift med behov for kontor og et mindre lager/verksted med kjøreport. Frode Krohn-Pettersen

23 23 TIL SALGS FINNØY dekar Næringstomter på Ladstein i Finnøy kommune Adresse: Ladstein Området ble hovedsaklig etablert av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av ny undersjøisk fastlandsforbindelse, Finnfast, mellom Stavanger området og Finnøy. Området er samlet på ca. 30 dekar regulert til forretning/kontor/industri. Mulighet for å etablere dypvannskai. Salg av hele eller mindre deler av området. Eiendommen er beliggende like ved tunellåpningen på Ladstein i Finnøy kommune. Avstand til Stavanger sentrum er ca. 35 km. Frode Krohn-Pettersen

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB ILP Institutt for landskapsplanlegging, UMB Versjon januar 2012 VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER Sølve Bærug Forord Dette kompendiet er tenkt brukt som lærestoff innen fagområdet

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Sentrumsgården Trio E 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO E 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn Rune Salte Telefon: 51 77 80 10 Mobil: 91

Detaljer