LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS"

Transkript

1 Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Velkommen til årets første nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom Vi har gleden av å ønske velkommen til første utgave av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen i Kaph Næringsmegling AS har gjennomført noen organisasjonsmessige og strategiske endringer det siste halvåret som bl.a. har medført at selskapet igjen er 100% eid av de ansatte. Undertegnede kjøpte i desember tilbake Basale AS eierandeler i selskapet og har som konsekvens av det invitert med Cathrine Silgjerd Leiros og Arne Tårup som nye partnere i kaph Næringsmegling AS. Arne Tårup ble ansatt fra og kom da fra stillingen som avdelingsleder for Basale AS i Stavanger. Arne har tidligere jobbet i 12 år som rådgiver i næringslivsavdelingene til Nordea og Sparebanken Vest med særskilt fokus på næringseiendom og prosjektfinansiering. Cathrine Silgjerd Leiros har vært ansatt i kaph Næringsmegling AS siden høsten 2011 og det er en stor glede for meg å meddele at både Cathrine og Arne har takket ja til å bli partnere i kaph Næringsmegling AS med virkning fra Vi har nå et solid grunnlag for den videre driften og veksten i kaph Næringsmegling og ikke minst et godt faglig fundament for å kunne levere et godt produkt til våre kunder fremover. Vi setter pris på at endringene er godt mottatt av kunder og markedet, og ser frem til spennende tider fremover! I anledning endringene, har vi også byttet lokaler og er nå lokalisert i Hinna Park, blokk B 3. etasje. Vi la bak oss et meget godt år i 2013 med et solid resultat som gir et godt grunnlag for å møte aktiviteten i markedet i Vi har stor tro på 2014 og har allerede merket et skifte i markedet for salg av mellomstore næringseiendommer. Særlig har etterspørselen for kjøp av næringseiendom vært positiv, noe som vi ser i sammenheng med at bankene ser ut til å løsne på finansieringen, både med hensyn til krav til egenkapital og marginer. En tiltagende uro i oljesektoren, med oppsigelser og kostnadskutt, legger en viss demper på optimismen, men den underliggende aktiviteten er god og vi har tro på et godt marked både for salg og utleie av næringsbygg i Kombinasjonsbygg med mulighet for eget bruk er fremdeles etterspurt. I vår juridiske spalte har Kluge Advokatfirma DA, tatt for seg en nylig avsagt dom i Høyesterett vedrørende fisjon med påfølgende salg av aksjer. Det er forventet at denne dommen har stor interesse for eiendomstransaksjoner generelt. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie eller rådgivning knyttet til næringseiendom. Frode Krohn-Pettersen Mob: E-post: Partner Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Mob: E-post: Partner Næringsmegling Arne Tårup Mob: E-post: Partner Næringsmegling REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

3 3 NY DOM I HØYESTERETT MED STOR BETYDNING FOR SKATTERETTSLIG GJENNOMSKJÆRING: Høyesterett godtok fisjon med påfølgende salg av aksjer Artikkelen er skrevet av senioradvokat Einar Johan Espeland, assosiert partner Frode Olsen og partner Knut Prestvik hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse innen rådgivning og gjennomføring av transaksjoner knyttet til fast eiendom. Se gjerne for mer informasjon. Senioradvokat Einar Johan Espeland Assosiert partner Frode Olsen Partner Knut Prestvik Høyesterett avsa 12. mars dom i en tvist mellom ConocoPhillips Skandinavia AS og Staten v/oljeskattekontoret med stor prinsipiell betydning ved salg av fast eiendom og større driftsmidler. Dommen er allerede karakterisert som den viktigste og mest prinsipielle Høyesterettsdommen om skatterettslig omgåelse på i alle fall 10 år. Selskapet, som var representert ved advokat Eirik Jensen i Kluge, vant frem og ble tilkjent sakskostnadene. Tvisten gjaldt to spørsmål. Det er særlig det ene spørsmålet som har stor praktisk betydning. Særlig etter at den såkalte fritaksmetoden ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006, er det blitt svært vanlig å selge aksjer i stedet for fast eiendom. Etter gjeldende praksis skal denne fremgangsmåte aksepteres også om den sparer selger for betydelig skatt, så fremt eiendomsselskapet er blitt organisert før salget har kommet i stand. Skattemyndighetenes standpunkt har imidlertid til nå vært at dersom eiendommen fisjoneres ut i et eget aksjeselskap i forbindelse med salget, og man deretter selger aksjene isteden for eiendommen, anses fremgangsmåten for å være en illojal tilpasning til skattereglene. Skattemyndighetene har i en rekke slike saker derfor omklassifisert transaksjonen til et skattepliktig salg av eiendom. I den aktuelle saken hadde skattyter inngått avtale om salg av aksjene i et eiendomsselskap i Eiendomsselskapet hadde imidlertid andre eiendeler utover eiendommen. Kjøper og selger var enig om at disse eiendelene skulle utfisjoneres fra eiendoms selskapet før salget av aksjene fant sted. Etter fritaksmetoden var gevinsten ved aksjesalget skattefri. Hadde man i stedet solgt eiendommen, ville gevinsten blitt skattepliktig. Skattemyndighetene mente at denne fremgangsmåten rammes av den ulovfestede skatterettslige omgåelsesnormen, men tapte i Høyesterett. Høyesterett slår fast at lovgiver var fullt klar over insentivvirkningene av å innføre fritaksmetoden, men valgte likevel ikke å lage særlige regler for å begrense rekkevidden av fritaksmetoden. Førstvoterende fremhever at lovgiver meget vel var klar over mulighetene for skattemotiverte transaksjonsformer og med åpne øyne hadde bestemt at det ikke burde innføres en lovfestet gjennomskjæringsregel eller andre spesialregler for å hindre denne type tilpasninger. Dette [er] noe lovgiver er vel klar over og må sies å ha akseptert, heter det i dommen. Høyesterett fremhevet videre at overføring av fast eiendom mellom næringsdrivende i stor grad skjer gjennom skattefritt aksjesalg av single purpose -selskap. Dette er noe lovgiver har vært innforstått med og som skattemyndighetene også har godtatt. Endelig viste Høyesterett til at næringslivet har innrettet seg etter fritaksmetoden slik at salg av fast eiendom i atskillig utstrekning skjer ved salg av aksjer. Det heter: Slik fritaksmodellen er utformet og begrunnet, er det etter mitt syn generelt ikke noe å innvende mot overføring av eiendom gjennom skattefritt salg av aksjene i et datterselskap hvis eneste eiendel er den faste eiendommen som ønskes solgt. Med dette utgangspunkt har jeg vanskelig for å se at det skulle stille seg annerledes om denne situasjonen som i vår sak oppnås gjennom en fisjon. Førstvoterendes begrunnelse er så vidt generell at det heretter trolig må kunne tillates å fisjonere ut en eiendom og selge aksjene i det utfisjonerte selskapet selv om fisjonen skjer i umiddelbar forbindelse med salget. I etterkant av dommen kan det synes som skattemyndighetene selv er innstilt på å akseptere at dommen har en slik generell rekkevidde. I to andre verserende saker for domstolene av lignende karakter har skattemyndighetene trukket saken etter at Høyesteretts dom forelå. En av disse sakene er omhandlet i en artikkel på E24, og hvor det fremgår at skattemyndighetene, etter en langvarig skattetvist over flere år, nå har gitt seg og aksepterer at Hafslund får tilbake 205 millioner kroner med renter: e24.no/boers-og-finans/hafslund-faar-205-millioner-igjenpaa-skatten/ I tillegg til betydningen dommen vil ha for friheten til å gjennomføre selskapsmessige organiseringer uten gjennomskjæring i fremtiden, vil vi avslutningsvis nevne at dommen også kan tenkes å ha betydning for avsluttede og verserende saker med skattemyndighetene hvor skatterettslig gjennomskjæring ved fisjon har vært eller er et aktuelt tema. Kluge kan kontaktes ved spørsmål til noe av dette.

4 4 TIL SALGS MARIERO 01 BTA KVM Næringsbygg på Mariero Adresse: Langflåtveien 37 Bruttoareal: m² Tomteareal: m² Svært god eksponering mot RV-44, Marieroveien, samt gode adkomstforhold til motorveien (E-39) og regionen for øvrig. Eiendommen ble oppført i 1985 og påbygd rundt Kombinasjonseiendom meds salgs-/utstillingslokaler. I tillegg verksted, kontorer og stort innegjerdet uteområde. Bygningsareal på cirka m². Festetomt. Grunnareal: m. Festetid frem til med rett til å fornye for ytterligere 45 år. Eiendommen er samlet utleid til Bikerstreet AS frem til 2021 med opsjon på to perioder først 5 år, deretter til den etg, cirka m². Salgs-/ utstillingsområde med kundemottak, kontoer og delelager, samt verksted med dobbel takhøyde. Tilfluktsrom og en overbygd utvendig spyleplass. Verkstedet er delt i to haller, hver med avløp til oljeutskiller, porter og for øvrig tilpasset dagens bruk. 2. etg. cirka 855 m². Salgs-/ utstillingsområde, kontorer, møte- og spiserom, garderober med dusj og wc, samt div. arkiv- og rekvisitarom. Teknisk rom. 3. etg. Teknisk rom til ventilasjon. God parkeringsdekning på egen grunn. Eiendommen selges via 100 % overdragelse av aksjene i selskapet Stavanger Næringsbygg AS. Arne Tårup

5 5 SALG/LEIE STAVANGER KVM Prosjekterte næringslokaler i Marielunden: Kan leveres innflyttingsklare Adresse: Langflåtveien 28 Vi har fått for salg to flotte næringslokaler i Marielunden på Mariero. Marielunden er et nytt boligprosjekt fra JM Norge AS. Prosjektet har en meget sentral beliggenhet på Mariero, med gode tog- og bussforbindelser like i nærheten. Næringslokalene ligger på bakkeplan og vender mot sør/ vest. Plasseringen gir meget god profilering mot Coop OBS og Marielundens fremtidige gatetun. På tegning fremstår lokalene som rå-lokaler, med stor fleksibilitet rundt innredning. Lokalenes planløsning gir stor fleksibilitet og utallige muligheter rundt fremtidig innredning. JM Norge AS ønsker å levere innflyttingsklare lokaler til kjøper. Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor. Detaljhandel tillatelse opptil 200 kvm. Estimert ferdigstillelse årskiftet 2014/2015. Arne Tårup

6 6 TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Flotte kontorer i Stavanger sentrum med meget god standard Adresse: Haakon VII s gate 9 Alle byens fasiliteter finnes like utenfor hovedinngang. God offentlig kommunikasjon. Parkeringshus like ved. Bygget holder meget god standard. Kontorlokalet er 1025 kvm inkl. fellesarealer. Arealet består av resepsjon, toalettsoner, cellekontorer, møterom av ulik størrelse, åpent landskap samt kantine. Det er utgang til bakgård fra kantinen. Kontorlokalene ligger i 2 etasje. Det er trapper og heis til lokalene. Lokalene som er ledige er egnet til flere typer virksomhet. Hovedleietaker er DNB. Mulighet for leie av parkeringsplass. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Butikk eller kontorlokale Adresse: Haakon VII s gate 9 Vi har fått for leie flotte butikk eller kontorlokaler i sentrale Postbygget i Stavanger sentrum. Lokalene som er ledige er egnet til flere typer virksomhet. Inngang fra gateplan. God parkering like utenfor og i flere nærliggende parkeringshus. Lokalet er ca. 586 kvm og består av åpent areal samt ett pauserom og toalett. Cathrine Silgjerd Leiros

7 7 TIL SALGS RANDABERG 01 Ca KVM Utleid næringseiendom Adresse: Vistnesveien 5 Eiendommen ligger meget sentralt midt i Randaberg sentrum. Eiendommen er en kombinert forretnings- og bolig eiendom. Eiendommen består av forretningslokale og kontorer i 1. etasje, samt næringsarealer i kjeller. Eiendommen er fullt utleid for samlet ca ,- pr. år. Hovedleietakerne er ICA Detalj AS og Randaberg kommune. Eiendommen har gode adkomstforhold, og det er en stor offentlig parkeringsplass i forkant av bygget. Samlet ca kvm. Frode Krohn-Pettersen

8 8 TIL SALGS RANDABERG 01 BTA 910 KVM Næringseiendom med disponibelt tomteareal Adresse: Randabergveien 306 Eiendommen ligger sentralt på Randaberg, like utenfor Randaberg sentrum. Meget god eksponering. Bygget er dimensjonert for påbygg av inntil to etasjer. Innehold bygning: 1. et.: ca kvm. oppdelt i 4 utleie enheter og består av enheter med forretning, kontor, lager og noe lett industri/ produksjon. Eiendommen er p.t. utleid for ca. 1,2 mill. pr. år. Ledig areal på 910 kvm. Ubebygd tomteareal på ca kvm. Kan sannsynligvis bebygges med for eksempel en industrihall eller en annen type bygning. Det ligger også godt til rette for å kombinere dagens bygg med et nybygg. Frode Krohn-Pettersen

9 9 TIL SALGS LURA / SANDNES 03 Prisantydning: NOK , KVM Utviklingseiendom med kontantstrøm: Utsikt Mulighet for eget bruk Adresse: Gamleveien 25 Eiendommen ligger i et etablert område på Lura med utsikt mot Gandsfjorden. Fra eiendommen er det kort avstand til Sandnes sentrum og Forus. Bussholdeplass like i nærheten. Bygningen er godt vedlikeholdt. Standarden i de ulike lokalene varierer. Flere oppgraderinger er utført. Bygningen består av kontorer, div. lager, treningssenter, salgslokaler, serveringslokale og vaktmesterbolig. Store deler av eiendommen er utleid med leieavtaler på 6 mnd. gjensidig oppsigelse. Gnr. 69 og bnr er ubebygd og benyttes p.t. til parkering og lagring. Nedre del av tomten, mot sjøen, er regulert til kontorformål. Eiendommen er regulert til næringsbebyggelse, kontorformål og friområde. Konferer megler for detaljer. Tomtearealet er samlet 4940 kvm. Arne Tårup TIL SALGS LURA / FORUS 03 BTA 800 KVM Prisantydning: NOK ,- Næringseiendom m/utviklingsmulighet Mulighet for eget bruk Adresse: Jakob Askelandsvei 21 Eiendommen ligger sentralt i et etablert næringsområde på Lura, godt eksponert mot Rv44 og enkel adkomst til E-39. Tomt: m² eietomt. 1. etg.: 400 m². Resepsjons område, kontorer, spise-/møterom med kjøkken. Div. arkiv/rekvisitarom, samt toaletter og bad m/dusj. U.etg.: 400 m². Kontor/møte/undervisningsrom, verksted/lager, brannsikkert arkivrom, produksjonskjøkken med kjøl, toalett/dusj. Skråplan og rulleport gir enkel adkomst til lager og verksted. Bygget er dimensjonert, forberedt og tilpasset for påbygging av en 3. etasje. Ytterligere utvidelse potensiale på eiendommen. Betydelig oppgradert ute- og innvendig i 2008, med bl. a. ny kontorinnredning og ny ventilasjon. Eiendommen har god parkeringsdekning på egen grunn. Mulighet for utleie av parkeringsplasser til naboer. Eiendommen er utleid til AB Solutions Stavanger AS for NOK ,- pr. år. Cirka 250 kvm. står ledig og klar for utleie. Arne Tårup

10 10 TIL LEIE KVM Adresse: Kanalsletta 3 Velkommen til Kanalsletta 3. Nytt flott kvalitetsbygg på Forus vest. Bygget holder høy standard. Det er lagt vekt på kvalitetsprodukter og tidsriktig funksjon og uttrykk. Det er tenkt helhet i planlegging og gjennomføring av bygget og det merkes! Blant annet er fargevalg nøye gjennomtenkt, det er lagt vekt på bla energi og farger i fellesområder og arbeidssoner og nøytralt i stillesoner og avlastningsrom. Fra en nøytral resepsjon, trer en inn i byggets kjerne og opplever, takhøyde, lys og funksjon. De som jobber i bygget har effektive samhandlingssoner, mulighet for raske inn/ut møter og møteplasser ved kaffestasjonene som en finner i hver etasje. I byggets kjerne finner man også møterom av ulik størrelse for benyttelse til f.eks kundemøter. Ett auditorium har arkitektene også fått plass til og den kan også benyttes av byggets nye leietakere. Bygget har en flott takterrasse med panoramautsikt som kan benyttes til f.eks sosiale/kunde- arrangement. Kontorene som blir ledige for utleie ligger i 4 og 5 etasje i bygget. Arealet fordeler seg som følger: 4. etasje.: 3 seksjoner på ca 740 kvm. 1 seksjon på ca 1370 kvm. 5. etasje.: 1 seksjon på ca 1370 og en seksjon på ca. 740 kvm. Totalt ledig areal er på kvm.

11 11 FORUS VEST 01 Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Hver seksjon er komplett med: Åpent landskap med mulighet for etablering av cellekontor. Møtesoner i ulik størrelse. Stillerom. Sosiale sone med kjøkkenfunksjoner. Kopi/rekvisita-rom Toalettsoner. Garderobe. Fellesområder: I 1. etasje er det etablert en felles betjent kantine for bygget. Kantinen serverer i dag bla.: varme måltider, brødmat og salatbar. Svært hyggelig kantine som også har peis! Kantinen i bygget blir satt stor pris på! Ansatte og besøkende spiser mer enn gjerne her. Wilberg er leverandør og lager mat med høy kvalitet. Det blir lagt vekt på nøkkelhullsprodukter, gode råvarer og lokal mat av høy kvalitet. Trimrom med god garderobeløsning, Sykkelparkering med egent verksted, flere kaffebarer, flott takterrasse - det er mange tilbud i bygget! Cathrine Silgjerd Leiros

12 12 TIL LEIE HILLEVÅG KVM Lyse og trivelige butikklokaler over 2 etasjer Adresse: Hillevågsveien 93 Vi har fått for fremleie lyse og trivelige lokaler med god profilering! Det er god parkering til kunder og ansatte. Butikklokale over 2 etasjer. Lokalet fremstår som lyst og nylig malt innvendig og holder bra standard. Lokalet er egent for mange typer butikker og bedrifter. Arealet frem står som åpent salgslokale med møterom og toalett på 1 etasje, gateplan. Mellomnivå med inngangsdør inn fra gateplan. Underetasjen fremstår som åpent salgslokale. Rulleport. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Meget flott beliggende butikklokale i Stavanger sentrum Adresse: Østervåg 24 Eiendommen er en meget sentralt beliggende forretningsgård i Stavanger sentrum. Eiendommen består av forretningslokaler på gateplan og kontorer/leilighet i de øvrige etasjer. Meget flott beliggende butikklokale i Stavanger sentrum. Lokalet her flott fasade og profilering. Ca. 110 kvm, på gateplan. Stort sett åpent lokale. Trapp opp til 2. etg: Åpent lokale på ca. 125 kvm. Mulighet for leie av parkeringsplasser bak bygget. Meget sentralt i Stavanger sentrum, innenfor gågatemiljøet. Østervåg er en livlig handlegate som strekker seg fra krysset med Klubbgata og ender ved Nedre Holmegate. 1. etg. 2. etg. Cathrine Silgjerd Leiros

13 13 TIL LEIE TANANGER KVM Flotte kontorer i Tananger Adresse: Energiveien 20 Meget sentralt beliggende i Risavika, like ved blant annet Shell og Risavika Havn. Kort avstand til Sola flyplass og Forus området. Som leietaker til ledige arealer i EST Gården, søker vi etter bedrifter som kan komplettere/bidra i det energi clusteret som er etablert, og dra synergier ut av det fellesskapet. Det er tilgjengelig for utleie arealer fra 5 til opp mot 100 arbeidsplasser. Lokalene inneholder en blanding av cellekontorer, landskapsområder, små og større møterom, sosiale soner etc. Mulighet for tilpasset leieareal samt skreddersøm av innredningsløsninger. Moderne og presentabelt bygg, med en generell høy teknisk og innredningsmessig standard. Stor felles betjent kantine, betjent felles resepsjon med adgangskontroll, felles møte- og undervisningsrom. Fantastisk utsikt over havet. Frode Krohn-Pettersen

14 14 TIL LEIE LURA / FORUS 03 Ca KVM Adresse: Luramyrveien 25A Eiendommen er et kontorbygg sentralt plassert på Lura. Området er preget av en varierende næringsvirksomhet, med en blanding av handel, kontorer, lett-industri og service bedrifter. Meget enkel adkomst med bil, offentlig kommunikasjon og som syklende! God parkeringsdekning på tomten. Innhold bygning: 1. et.: ca. 270 kvm butikklokale. 2. et.: 550 kvm. Innredet med cellekontorer og landskap, sosiale rom etc. 3. et.: 785 kvm. Innredet med cellekontorer og landskap, sosiale rom etc. 4. et.: 520 kvm. Innredet med cellekontorer og landskap, kantine med tilhørende fasiliteter, sosiale rom, sørvendt terrasse. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE FORUS VEST KVM Nytt kontorbygg god parkering Adresse: Kanalarmen 10 Eiendommen Forus Tech Arena med adresse Kanalarmen 10 på Forus, er et nytt bygg, oppført i Det er lagt vekt på en god utforming og arkitektur som gjør bygget til en presentabel lokalisering for mange virksomheter. 4 etg. Ankomst via trapper eller heis. Åpnet område egnet også for resepsjonsområde. Del 1: ca. 50 kvm. Består av 2 stk kontorer. Egen del fra resepsjonsområde. Del2: ca 450 kvm. Kontorer, åpent areal, møterom kjøkkenkrok, toalettsone, kopirom. Del 3 ca 600 kvm. kontorer, åpent landskap, møterom, kjøkken med spiseplass, toalettsone. Det er mulig å lage kantine i etasjen. Arealet kan leies hver for seg eller samlet. Utgang til stor terrasse. Fellesfunksjoner som sykkelparkering og garderobefasiliteter. Pris for enkeltkontorer: - 48 m2 = ,- pr.år - 30 m2= ,- pr.år - 25 m2= ,- pr. år Inkl. felleskostnader som strøm, varme, ventilasjon, vask (fellesarealer). Tilgang til møterom, spiserommet, kopimaskin og parkering i kjeller etter først til mølla prinsippet. Cathrine Silgjerd Leiros

15 15 TIL SALGS SANDNES SENTRUM KVM Forretnings- og utviklingseiendom i Sandnes sentrum Adresse: Langgata 28 Meget sentralt beliggende eiendom i Langgata i Sandnes sentrum. Bygningen består av lokale for forretning på gateplan, lager og kontorer oppover i eiendommen. Gode utviklingsmuligheter. Samlet kvm. over 4 etasjer. Eiendommen er regulert til Sentrumsformål. Prisantydning kr ,- Frode Krohn-Pettersen

16 16 TIL LEIE FORUS KVM Kontorer og lager med meget god profilering Adresse: Bjødnabeen 4 Vi har for leie et meget attraktive kontorlokale i nyere kontor bygg. Lokalene har god profilering mot Forusbeen som har ca passerende biler i døgnet. Det er gode parkeringsmuligheter utenfor bygget og i parkeringskjeller under det nye Scandic Hotell. Kontorene som er ledige for utleie ligger i 2. etasje i bygget. Arealet fordeler seg som følger: Del 1: 161 kvm kontor, 210 kvm. lager. Del 2: 646 kvm. kontor Om ønskelig kan deler av cellekontorene fjernes for å gi rom for landskapsområder og dermed økt arealeffektivitet. Lokalene er tilknyttet lys og trivelig kantine i byggets 2. etasje. Cathrine Silgjerd Leiros TIL LEIE STAVANGER SENTRUM KVM Adresse: Bergelandsgaten 14 Meget sentral beliggenhet. Beliggende like ved Stavanger tinghus. Enkel adkomst med bil og fra kollektivtilbud. 2 etg: Inngang fra felles trappegang. Lokalet inneholder resepsjonsområde, toalett og flere større kontorer. 3. etg: Lokalet inneholder resepsjonsområde, kontorer store i størrelsen og toalett. Begge etasjene er egnet for flere typer virksomheter. Det er mulighet for å få leie parkeringsplass i bakgård. Lokalene fremstår som slitt og har behov for oppussing. Huseier er innstilt på å foreta oppussing etter ønske fra ny leietaker. Bygget blir malt utvendig i nær fremtid. Lager i kjelleren. Cathrine Silgjerd Leiros

17 17 TIL SALGS HUNDVÅG KVM Næringseiendom med kontantstrøm Adresse: Austbøsletta 5 Beliggende like ved Hundvåg sentrum i et området preget av boligbebyggelse, men kort av stand til Hundvåg sentrum. Eiendommen er et nyere forretningsbygg oppført i , med Coop Økonom BA og Stavanger kommune som hovedleietakere. Videre er det et treningssenter og noen øvrige kontorleietakere. Eiendommen er godt tilpasset sitt formål, og ligger i et område med en stabil utvikling. Samlet kvm over 3 etasjer. Eiendommen er utleid for samlet ca ,- Eiendommen har gode adkomstforhold, og er lett tilgjengelig fra hovedveinettet. Adkomsten til Hundvåg vil bli vesentlig forbedret ved ferdigstillelsen av Hundvågtunellen, som er en del av Ryfastprosjektet. Frode Krohn-Pettersen

18 18 TIL SALGS HUNDVÅG KVM Næringstomt med dypvannskai Adresse: Ulsnesveien 20 Eiendommen ligger på Hundvåg, et steinkast fra Hundvågkrossen, og med sjøen som nærmeste nabo. Området preges av boligbebyggelse og naust, samt noe industri/lager. Tomt på 1443 kvm. Ytre del av tomten består av kai. Tomtens gjennomsnitt lengde og bredde er henholdsvis 65 m og 22 m. Tomten er opparbeidet med grus og betong. Eiendommen er regulert til industri og lager. Bygningen på eiendommen er trolig oppført i Bygningen er i dårlig stand. Rivning eller omfattende renovering anbefales. Frode Krohn-Pettersen TIL LEIE TANANGER KVM Adresse: Energivegen 18 Prosjektert kombinasjonsbygg i Risavika På denne meget sentrale tomten i Risavika, prosjekteres et nytt kombinasjonsbygg for utleie. Eier vil utvikle et høystandard oljerelatert industribygg. Bygget vil bestå av verksted, lager og kontorer, fortrinnsvis etter leietakers egne spesifikasjoner. Verksted kan tilpasse i forhold til takhøyder, porter, traverskraner, oljeutskiller og øvrig utstyr etter avtale. Tomter er på kvm. og kan bebygges tilsvarende en TU på 100%. Kan også utvikles og tilpasses for flere mindre leietakere. Eiendommen ligger meget attraktivt til, midt i kjerneområdet for den oljerelaterte industrien i Stavanger-regionen. Ta kontakt for en nærmere samtale rundt prosjektet. Mulighet for innegjerdet uteareal. Parkering planlegges i p-kjeller. Frode Krohn-Pettersen

19 19 TIL LEIE SOLA KVM Lager / verksted med kontorer på Sola Adresse: Skvadronveien Eiendommene ligger i Solakrossen like ved Hellestø AS, på aksen mellom Forus og Sola flyplass og videre mot Tananger. Skvadronveien 27: 315 kvm lager- verkstedhall med takhøyde på ca. 4 meter, to porter. 295 kvm kontorer, sos. rom etc. 700 kvm innegjerdet uteområde utenfor hallen. Lokalet kan vurderes delt i to utleieenheter. Skvadronveien 25: 400 kvm. verksted/lagerhall. Takhøyde ca. 6 meter. Stor port. Mulighet for traverskran. Frode Krohn-Pettersen Behovsanalyse ved flytting Leietakers direkte driftskostnader og kostnader per ansatt ved å leie. Kan vi benytte flyttingen til å organisere virksomheten annerledes? Kan vi bruke mindre plass per ansatt uten at det går ut over produktivitet og trivsel? Kan vi øke informasjonsdeling, idéskaping og kreativitet ved utforming av lokalene? Ønsker vi en beliggenhet som gjør det lettere å rekruttere ansatte? Har image noe å si når vi skal inn i nye lokaler? Trenger vi noe å vokse i, det vil si bør vi leie større lokaler enn vi har behov for i dag eller få en opsjon på større areal? Hvor er lokaliseringen som minimerer/forenkler summen av de ansattes reisevei? Etter at man har funnet ut hvilke behov man har, kan man begynne arbeidet med å se etter alternativer. ne.no er et utmerket alternativ for å finne de beste leieobjektene. Tekst: Ne.no Få oversikt over ledige lokaler i Rogaland

20 20 VURDERER DU Å SELGE ELLER LEIE UT DIN NÆRINGSEIENDOM? REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

21 21 TIL LEIE FORUS KVM Utleie: Prosjektert verksted/lager med kontorer Adresse: Røynebergsletta 33 Eiendommen ligger meget godt plassert i forhold til den nye Solasplitten, som går mellom E-39 og Sola flyplass og videre til Tananger. Eksisterende bygg er et nytt kombinasjonsbygg oppført i Det er lagt vekt på en god utforming og arkitektur som gjør bygget til en presentabel lokalisering for mange virksomheter. Prosjektert videre utbygging av kvm med verksted eller lagerareal, tilpasset leietakers behov. Kontorer etter behov, også mulighet for større areal med kontorer. Ledig kontorer i eksisterende bygg til om lag 4 arbeidsplasser. Leietakere i eiendommen er: Bureau Veritas Norway AS, Onninen AS, AB Systemer AS og Greencarrier S & L AS Frode Krohn-Pettersen

22 22 TIL LEIE STAVANGER / MARIERO KVM Tannlegekontor i Marierogården Adresse: Langflåtveien 33 Eiendommen har en sentral beliggenhet på Mariero, i samme bygg som Fretex, og like ved OBS!, Helgø Matsenter, Video verden m.fl. Eiendommen har god profilering ut mot Marieroveien. Lokalet ligger i eiendommens 2. etg. og er på 131 kvm. + andel fellesareal på 29 kvm. Lokalet er innredet med 4 delvis åpne behandlingsrom med vask, venterom/ekspedisjon, laboratorium og pauserom/ lager/arkiv. Lokalet holder en gjennomgående god standard og den åpne planløsningen gir god romfølelse. Parkering på tomten. Heis. Arne Tårup TIL LEIE FORUS 02 Kombinasjonslokale: Verksted/lager og kontor 410 KVM Adresse: Fabrikkveien 14 Eiendommen ligger meget sentralt på Forus med meget god eksponering ut mot Fabrikkveien. 350 kvm lager-verksted, 3 kjøreporter, takhøyde ca. 3,0 m. 135 kvm kontorer i 2. et kontorplasser av varierende størrelse som tilpasses etter behov, samt spise-/møterom med te-kjøkken. Tilgang til felles møterom, toaletter etc. Lokalet er velegnet for en mindre bedrift med behov for kontor og et mindre lager/verksted med kjøreport. Frode Krohn-Pettersen

23 23 TIL SALGS FINNØY dekar Næringstomter på Ladstein i Finnøy kommune Adresse: Ladstein Området ble hovedsaklig etablert av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av ny undersjøisk fastlandsforbindelse, Finnfast, mellom Stavanger området og Finnøy. Området er samlet på ca. 30 dekar regulert til forretning/kontor/industri. Mulighet for å etablere dypvannskai. Salg av hele eller mindre deler av området. Eiendommen er beliggende like ved tunellåpningen på Ladstein i Finnøy kommune. Avstand til Stavanger sentrum er ca. 35 km. Frode Krohn-Pettersen

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 01. 2016 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Innhold Skedsmo kommune Strømsveien 48-50 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Brøtergata 4 E s.

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2744 kvm 194 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Gunh Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Oslo nord KM Telecom har siden starten i 2001 vært i kraftig vekst. De er i dag en av Danmarks største leverandører av Mobile

Detaljer

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Effektive kontorlokaler på Lysaker Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Informasjon Kort avstand til Lysaker stasjon

Detaljer

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Essendropsgate 3 Essendropsgate 3 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Rett ved Majorstuen

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

Dronningens Kvarter Kristiansand

Dronningens Kvarter Kristiansand Dronningens Kvarter Kristiansand Utleie av flotte kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Nyrenovert med nye inngangsparti, kantine og trimrom Nye tekniske anlegg Gode parkeringsmuligheter

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture Realnytt Nr. 01. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde Ill.: Nordic Office of Architecture Innhold Oslo kommune Østre Aker vei 207 s. 3 Ulvenveien 90 s.

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Et signalbygg for fremtiden

Et signalbygg for fremtiden Et signalbygg for fremtiden Innhold INNHOLD 6 Eiendommen Lokalene 10 12 Skøyen Arealene 17 18 Plantegning Adkomst 26 28 Fellesfasiliteter Teknisk 29 30 Kontakt Gårdeier 31 3 Eiendommen 23 000 m 2 NYBYGG

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Bygdøy Allé 2 Lavblokka

Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Ledig kontorareal: Ledig lagerareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Ca. 8.400 kvm Ca. 1.200 kvm Ca. 1.100 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Bangeløkka. 9 000 kvm profilerte lokaler Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 3044 Drammen

Bangeløkka. 9 000 kvm profilerte lokaler Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 3044 Drammen Bangeløkka 000 kvm profilerte lokaler Bjørnstjerne Bjørnsons gate 0 0 Drammen Bangeløkka : drammen Innholdsfortegnelse s 0: Beliggenhet, adkomst, eksponering s 0: Arkitektur og inndeling s : Solid Miljøprofil

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor Stortingsgaten 20 Stortingsgaten 20 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Flotte lokaler i representativ

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 PERSVEIEN KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 28 plass til de største og rom FOR de små ulven.oslo.no BELIGGENHET EIENDOMMEN KONTOR OG LAGER LOKALET 4-5 6-9 10-11 12-13 PLANTEGNINGER KONTOR PLANTEGNINGER

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom. LLERN ANORAMA OPPLYSNINGER UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.no Akershus Eiendom er landets ledende aktør innen rådgivning, utleie og

Detaljer

til leie bassengbakken 2

til leie bassengbakken 2 til leie bassengbakken 2 sammendrag Bassengbakken 1 er en næringstomt med glimrende eksponering og sentral beliggenhet på Nedre Elvehavn, Trondheim sentrum. Tomten er regulert til kontor. Området er i

Detaljer

SIDE 2. Innhold HELSFYR

SIDE 2. Innhold HELSFYR TIL LEIE SIDE 2 Innhold HELSFYR SIDE 3 Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 16 off. komm. s. 18 Plantegninger s. 20 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 GRENSEVEIEN 88 SIDE 4 BYGGET

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Haakon VIIs gate 6. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Haakon VIIs gate 6. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Haakon VIIs gate 6 Haakon VIIs gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2

Detaljer

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Nærhet til alt! Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Arealer til leie/salg av seksjoner Karmsundsgaten Næringspark 2 Beliggenhet Karmsundsgaten Næringspark ligger midt i Haugesund. Næringsparken

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Ring 916 75 000. næringsmarked

Ring 916 75 000. næringsmarked Ring 916 75 000 leie@acnor.no Ring 916 75 000 Ring 916 75 000 Her kan du notere nyttige ting ;) www.acnor.no Areal fra 25m² til 25m² Storgaten 20 Flott kontor midt i Tønsberg 25m 2 Finnkode 30109677 Referanse

Detaljer

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 INNHOLD SØRKEDALS- VEIEN 150 Området og historien s. 4 Eiendommen s. 6 Lokalene s.8 Beliggenhet s.16 Areal og plantegninger s. 18 Kontakt s. 30 HISTORIEN 4 5 DET ER

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Fakta om eiendommen Mariboes gate 6-8 Ledig utleieareal: 6 250 kvm Minimum utleieareal: 1 500 kvm P-plassser: 33 stk. Ledig fra: Etter avtale,

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO ST. OLAVS GATE 27 UNIKT BYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO SO ST.OLAVS GATE 27 SO27 3 INNHOLD 03 INNLEDNING 04 BELIGGENHET 08 KART 10 BYGGET 14 HISTORIEN 18 PLANTEGNINGER 22 STANDARD Unikt kontorbygg ADRESSE:

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130. Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå. God offentlig kommunikasjon.

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130. Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå. God offentlig kommunikasjon. Sandakerveien 130 Sandakerveien 130 Sentralt i Nydalen Kontor Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 FRA OLYMPIA KINEMATOGRAF TIL OLYMPIAGÅRDEN Fra filmen den farlige leken. Tillatt vist av Sigval B. Maartmann-Moes familie 2013. Fotokilde: Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Lysaker Park - Storebrand bygget

Lysaker Park - Storebrand bygget Lysaker Park - Storebrand bygget Kontor: 1.300-4.200 kvm Vinner av Cityprisen 2010 mer enn eiendom Storebrand Eiendom AS Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker Mobil: 92 44 01 00 www.storebrand.no/eiendom

Detaljer

Næringseiendommer til leie Trondheim

Næringseiendommer til leie Trondheim Næringseiendommer til leie Trondheim Eiendomsbilag fra Norion Næringsmegling AS HÅVARD 2. halvår STENBERG 2015 954 95 592 havard.stenberg@norion.no Norion Næringsmegling AS Våre tjenester Transaksjoner

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

Kontorlokaler i rehabilitert bygg med gode fellesfasiliteter. Lilleakerveien 2C/D. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Kontorlokaler i rehabilitert bygg med gode fellesfasiliteter. Lilleakerveien 2C/D. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien C/D Lilleakerveien C/D lokaler i rehabilitert bygg med gode fellesfasiliteter Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post:.0 kvm 0 kvm Etter avtale, ledig nå

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

24/7 Bygget. Nytt kontorbygg på Rossabø. Utleieprospekt

24/7 Bygget. Nytt kontorbygg på Rossabø. Utleieprospekt 24/7 Bygget Nytt kontorbygg på Rossabø Utleieprospekt 24/7 Bygget «Attraktive lokaler med genuin beliggenhet og hyggelige fasiliteter» I 2015 oppføres nytt kontorbygg ved rundkjøringen E134 og Spannavegen

Detaljer

Haakon VIIs gate 5. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.

Haakon VIIs gate 5. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom. Haakon VIIs gate 5 Haakon VIIs gate 5 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Vikas ledende

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer