LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien kvm side 12 Skagen kvm side 14 Nygata kvm side 15 Breigaten kvm side 16 Skagen kvm side 17 Saudagaten kvm side 18 Bergelandsgata kvm side 19 Sverdrupsgate kvm side 21 Løkkeveien kvm side 21 Byøyene: Austbøsletta kvm side 16 Åsen: Auglendsmyrå kvm side 15 Auglendsdalen kvm side 20 Forus: Koppholen kvm side 7 Luramyrveien kvm side 8 Luramyrveien 25A 2900 kvm side 9 Heiamyrå kvm side 10 Gamle Forusvei kvm side 10 Torneroseveien kvm side 11 Luramyrveien kvm side 11 Røynebergsletta kvm side 13 Sandnes: Langgata kvm side 8 Welhavensvei kvm side 13 Hovebakken kvm side 12 Tananger/Sola: Energiveien kvm side 20 Energiveien kvm side 22 Flyplassveien kvm side 23 Bryne: Reevegen kvm side 23 Vigrestad: Fabrikkvegen kvm side 9 Ullandhaug: Prof. Olav Hanssensvei kvm side 19

3 3 LEDER Velkommen til dette tredje nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vi har nå gleden av å presentere den tredje utgaven av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen. Vi har i denne utgaven stort fokus på leie av næringslokaler. Basale AS har levert en meget interessant artikkel med nøkkeltall over eierkostnader og felleskostnader i næringsbygg. Analysen bygger på konkrete data og tall fra 2011, og er hentet fra ca. 50 utvalgte bygg. Advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA, tar for seg problemstillingen rundt regulering av leie i næringsforhold. Markedet for leie av lokaler er aktivt, og vi har inngått mange leiekontrakter i perioden fra mai til september. I tillegg til at det er en del større aktører som sonderer markedet, er det også en bydelig aktivitet på mindre arealer. Gode verkstedslokaler er som normalt omtrent ikke å oppdrive. Videre registrerer vi en god etterspørsel etter mindre kontorer, men her er utvalget mye større. Salgsmarkedet er rimelig stabilt, med størst fokus på eiendommer for eget bruk. Det samme gjelder for tomter, hvor de stort sett ikke selges før noen har et konkret prosjekt, enten til bruker eller investor med leiekontrakt. Det er solgt noen rene investeringsobjekter til fond, mens vi ser at en del mindre investerings og utviklingseiendommer er mer krevende å få solgt. I kaph Næringsmegling AS er det også skjedd endringer siden sist. Kjetil Andre Haver har sluttet og godt over i ny stilling som markedssjef i Hinna Park. I skrivende stund er vi i ferd med å ansette ny medarbeider, og gleder oss til at vedkommende kan ta fatt på nye utfordringer hos oss. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvaltning av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 NØKKELTALL EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER Artikkelen er skrevet av analyseavdelingen i Basale som består av Kai Helge Sundlisæter, Odd-Arne Lande og Tor Inge Våge. Basales analyseavdeling arbeider med en av markedets største informasjonsdatabaser relatert til drift og forvaltning av næringseiendom. Ved å forene kompetanse og et solid datagrunnlag kan Basale definere, analysere og evaluere gode og relevante nøkkeltall. Basale leverer komplette årsregnskap for ca. 200 eiendomsselskaper. Samlet forvaltningsportefølje er på ca kvm med en samlet verdi på over NOK 30 milliarder. Basale utfører med utgangspunkt i egen database årlig en undersøkelse av eierkostnader og felleskostnader. Artikkelen er basert på data fra regnskapsåret Utvalget som danner grunnlaget for nøkkeltallene omfatter ca 50 eiendommer både for eier- og felleskostnader. EIERKOSTNADER Vi definerer her eierkostnader som de driftskostnadene gårdeier ikke får viderefakturert leietaker i form av felleskostnader. Grensesnittet for hvilke kostnader som kan belastes leietaker vil selvfølgelig variere og avhenger av hva som er beskrevet i den enkelte leiekontrakt. Eksempelvis vil det være forskjeller for hvordan utleier og leietakers vedlikeholdsplikt reguleres i leiekontraktene. Nøkkeltallene inneholder ikke aktiveringer. Tabellen nedenfor oppsummerer resultater for eiendommene som er med i utvalget. 70 % av eiendommene ligger innenfor vist intervall. Vi gjør oppmerksom på at nøkkeltallene fra Basale er påvirket av stordriftsavtaler. Det vil si at noen kostnadselementer er lavere enn hva en enkelt eiendomsbesitter vil oppnå ved innkjøp. Videre er også noen av kostnadselementene påvirket av betydelige investeringer i forvaltningssystemer for å strømlinjeforme daglig administrasjon og oppfølging av eiendommene. Nøkkeltallene må derfor sies å være en indikasjon på kostnadsnivåer ved profesjonell forvaltning. Eiers andel felleskostnader og eventuell eiendomsskatt og festeavgift er holdt utenfor nøkkeltallene. Forutsatt den gjennomsnittlige kvadratmeterleien i utvalget som er på kr 1544 per kvm tilsvarer dette en relativ eierkostnad på ca 8,2 % av brutto leie. Dette er eierkostnadsnivåer vi ofte ser teoretisk fremstilt i prospekter og lignende, men sjelden i praksis. Vi anser derfor dette for å være et lavt eierkostnadsnivå for kontoreiendom. REELL EIERKOSTNAD 181 KR PER KVM Prime eierkostnad er de klassiske kostnadselementene som ofte tas hensyn til ved en teoretisk beregning av eierkostnadsnivåer. I tillegg til disse kostnadselementene påløper det som oftes kostnader ved drift av næringseiendom som gjør at teoretiske og faktiske kostnadsnivåer kan avvike. Andre honorarer fordeler seg på: Meglingshonorarer / utleievirksomhet Juridiske honorarer Honorar konsulenter m.m. Asset management / kommersiell og strategisk forvaltning Inkluderer vi disse postene får vi følgende oppstilling for den totale gjennomsnittlige eierkostnaden for utvalget: «PRIME» EIERKOSTNAD 127 KR PER KVM I kalkyler og verdivurderinger ser vi ofte estimater på eierkostnader som er basert på «en ideell verden» hvor nesten alle driftskostnader fordeles over felleskostnadene. Eierkostnadene begrenser seg da ofte til: Vedlikehold (utleiers vedlikeholdsplikt) Forsikring Revisjon Administrasjon/forvaltning Andre driftskostnader Med bakgrunn i vårt utvalg på 50 kontoreiendommer tilsvarer disse kostnadselementene en samlet eierkostnad på 127 kr/ kvm. Tabellen nedenfor viser fordelingen per kostnadselement. Total eierkostnad utgjør da totalt kr 181 per kvm i snitt for utvalget. Kostnader som defineres under andre honorarer utgjør 54 kr per kvm, eller nesten 30 % av total eierkostnad, og bør derfor ikke glemmes når det skal vurderes hvor mye det koster å drifte en eiendom.

5 5 OPPSUMMERING Vi konkluderer med at kostnader knyttet til vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre driftskostnader tilsvarer kr 127 kr per kvm for utvalget. Dette er kostnadselementer som ofte benyttes i teoretiske beregninger for eierkostnadsnivå. Undersøkelsen vi har gjort indikerer imidlertid at dette må anses å være et minimumsnivå da faktisk eierkostnad for utvalget inkluderer flere kostnadselementer. Vi kan oppsummere nøkkeltallet for eierkostnad i følgende nivåer: 127 kr per kvm («prime» eierkostnad) 181 kr per kvm (reell eierkostnad) FELLESKOSTNADER Felleskostnader omfatter normalt kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg i eiendommen. Felleskostnader bygger på en grunnleggende idé om et spleiselag der flere leietakere bruker en eiendom i fellesskap og fordeler kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg seg i mellom. Forutsatt at eiendommen er fullt utleid skal felleskostnadsregnskapet i teorien være et nullsumspill for huseier der alle felleskostnader blir belastet leietakerne. I utvalget for beregning av nøkkeltallene er eiendommer med ekstremt lave energikostnader holdt utenfor beregningsgrunnlaget da dette indikerer at leietakerne har egne energiabonnement, og av den grunn ikke er direkte sammenlignbar med de andre eiendommene. Videre er felleskostnader knyttet til heis/rulletrapp, kantine, administrasjonspåslag, senterledelse og sentermarkedsføring holdt utenfor i nøkkeltallene da slike kostnader for de aktuelle eiendommene kan være en betydelig kostnadsdriver, og vil gi et feilaktig bilde sammenlignet med bygg uten disse kostnadene. Nøkkeltallene som presenteres er basert på et vektet areal, dette vil si at det ikke er byggenes brutto areal som legges til grunn, men det areal som kostnadene reelt sett fordeles på. Eksempelvis kan dette være aktuelt for arealer som kjeller, lager og innvendig parkering som typisk vil ha en lavere vektlegging enn for eksempel ordinære kontorarealer, eller ledige arealer som typisk ikke vil ha samme energiforbruk eller behov for avfallshåndtering som lokaler som er i bruk. Dette vil medføre at kvadratmeterkostnaden jevnt over vil være høyere enn ved å bruke felleskostnader fordelt på byggets brutto areal. Denne metodikken mener vi vil gi et mer reelt nøkkeltall enn når type areal ikke blir hensyntatt. Merverdiavgift og forholdsmessig merverdiavgift er holdt utenfor i beregningen av nøkkeltallene, det vil si at alle nøkkeltall er eksklusiv merverdiavgift. Fordelingen av de ulike kostnadene varierer avhengig blant annet av type eiendom, byggeår og energieffektivitet. Som diagrammet viser utgjør energikostnader opp mot halvparten av totale felleskostnader for utvalget. Intervallet som er utarbeidet for de ulike kategoriene inneholder 60 % av eiendommene i utvalget. Tlf

6 6 REGULERING AV LEIE I NÆRINGSFORHOLD Advokat Einar Johan Espeland Artikkelen er skrevet av advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Formålet med denne artikkelen er å gi en kort grunnleggende orientering om adgangen til regulering av leie i næringsforhold og vanlige reguleringsmekanismer som særskilt avtales og benyttes i praksis. Jeg ser bort fra spørsmål knyttet til betaling for felleskostnader og andre ytelser enn selve leien. Ved leie av næringslokaler kommer husleieloven (lov nr. 17 av 1999) i utgangspunktet til anvendelse fullt ut, med mindre partene gyldig har avtalt seg vekk fra lovens regler. Når det gjelder regulering av leie vil partene i et næringsleieforhold i de fleste tilfeller ha fastsatt konkret hvordan dette skal skje i selve leieavtalen, og da vil det som er avtalt i utgangspunktet gjelde fullt ut. Hvis partene mot formodning ikke har særskilt avtalt hvordan regulering av leien skal skje, eller på annen måte har fraveket husleielovens regler om leieregulering, vil derimot husleielovens regler for leieregulering få anvendelse. Lovens bakgrunnsregler Det kan være greit å vite hva som er lovens bakgrunnsregler. Lovens regler om adgangen til leieregulering består i korthet av to reguleringsmekanismer: - Hver av partene kan kreve leien endret i tråd med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks (KPI) siden sist leiefastsetting, likevel tidligst ett år siden siste leiefastsetting ble satt i verk ( 4-2) - Etter at leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten annen endring enn KPI-regulering kan hver av partene kreve at leien blir satt til gjengs leie ( 4-3). Iverksettelse av slik justering kan tidligst skje seks måneder etter slikt krav er fremsatt, dvs tidligst 3 år fra leieforholdets oppstart. Deretter kan leiejustering i tråd med gjengs leie skje hvert 3. år av leieforholdet. Gjengs leie tilsvarer et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår. Ved fastsetting av gjengs leie skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leietakers forbedringer og innsats i leieobjektet. Det må påpekes at gjengs leie ikke er det samme som markedsleie. Ved fastsetting av en markedsleie er spørsmålet hva som kan oppnås i markedet ved utleie av leieobjektet i dag. Gjengs leie innebærer et tidsmessig etterslep i forhold til en markedsleievurdering ved at en i stedet spør hvilken leie som i gjennomsnitt betales i tilsvarende løpende leieforhold. Dermed vil gjengs leie gjerne øke mindre enn markedsleien når denne går opp, og falle mindre enn markedsleien når denne går ned. Hva som er gjengs leie kan være vanskelig å fastsette i praksis og jeg vil generelt anbefale at en avtaler en annen reguleringsmekanisme. Avtalt leieregulering Som nevnt vil partene i næringsforhold i de fleste tilfeller nettopp avtale en særskilt leiereguleringsmekanisme i leieavtalen. Det er vanlig å avtale at leien skal reguleres i tråd med den årlige endringen i KPI (som jo også er lovens bakgrunnsregel). Leien blir således justert for inflasjon. Det forekommer av og til at leien skal reguleres i tråd med en prosentvis endring av KPI (over eller under 100 %), med andre ord at leien øker enten mer eller mindre enn inflasjonen i samme periode. En annen variant, som blant annet forekommer i tilknytning til kjøpesentre, er å fastsette en omsetningsbasert leie. Dette innebærer at leien fastsettes ut fra en forholdsmessig andel av leietakers omsetning i en gitt periode. Ellers er det ikke uvanlig å bestemme at leien, ofte kun etter krav fra utleier, skal kunne justeres i tråd med markedsbasert leie på reguleringstidspunktet (ofte i kombinasjon med årlig KPI-regulering). Det er imidlertid vanlig at dette kun skal gjelde ved lengre tids mellomrom eller ved forlengelse av leiekontrakten. En slik reguleringsmekanisme fordrer ofte større innsats i form av innhenting av verdivurderinger og konkrete forhandlinger mellom partene, men vil jo ideelt sett justere leien, enten i utleiers eller leietakers gunst, til det som er riktig markedsleie på reguleringstidspunktet. Sett fra leietakers ståsted kan det være i dennes interesse å sikre seg at også leietaker har adgang til å kreve slik markedsbasert leiejustering gitt dagens generelt noe usikre økonomiske situasjon i samfunnet. Av og til settes det også særskilte tak eller gulv for det beløp leien gyldig kan settes til ved regulering, blant annet er gulv vanlig ved omsetningsbasert leie. Det fins også andre varianter av leieregulering enn det jeg nå har nevnt. Det må påpekes at ved forhandlinger om inngåelse av leieavtale bør partene også se på leien og reguleringsmekanismen for leien opp mot helheten i avtalen. Det er flere hensyn som gjør seg gjeldende. For å ta et konkret eksempel: Dersom leietiden er kort innebærer det generelt en mindre risiko for utleier å ikke ha adgang til å justere leien i tråd med markedsleie enn i de tilfeller der avtalen skal strekke seg over lengre tid. På den annen side kan en langvarig leieavtale, uten eller med begrenset oppsigelsesadgang for leietaker, innebære en langsiktig forutsigbarhet og verdi for utleier som gjør at utleier kanskje bør strekke seg noe lenger på andre punkter i avtalen, blant annet ved valg av konkret leiereguleringsmekanisme.

7 7 01 Forus Nyere kontorlokaler 875 KVM Adresse: Koppholen 19 I dette meget sentralt bygget i Koppholen 19, blir det ledig en flott kontorseksjon på 875 kvm beliggende i 3. etasje av bygget. Lokalene er innredet med hovedvekt på landskap. Videre 7 cellekontorer, stillerom, møterom, en sosial sone med sitteplasser og te-kjøkken. Resepsjonsområde, toaletter, garderobe samt arkiv-printer rom. Felles betjent kantine i bygget. Høy god nybyggstandard i bygget. Eiendommen ligger like ved Mi-Swaco, Aibel, ENI, COSL, GDF Suez og Sandnes Sparebank. Videre er Statoil i umiddelbar nærhet, med to større kontorer. I lokalet er det også ett større u-innredet rom på ca. 100 kvm som var tiltenkt som datarom. Dette rommet kan integreres i det øvrige arealet som arbeidsplasser. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

8 8 02 Sandnes Salg / Utleie: Forretningseiendom med disponible arealer i Sandnes KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegata. God og enkel adkomst til eiendommen. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. Samlet kvm. Eiendommen er p.t. utleid for ca. kr ,-. Fullt leiepotensial er estimert til ca. kr ,-. Det er ledig ca. 630 kvm kontorer for videre utleie/utvikling eller ny eiers eget bruk. Ventilasjon med kjøling i bygget. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Lura/Forus Kontorlokaler 600 KVM Adresse: Luramyrveien 75 Ledige kontorlokaler i en meget sentral og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. 600 kvm kontorer, innredet med cellekontorer, landskap, møterom, felles kantine etc. Lyse og trivelige lokaler, kan vurderes delt. Meget god parkering på eiendommen KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

9 9 04 Forus Kontorlokaler på Lura KVM Adresse: Luramyrveien 25A Meget sentralt beliggende bygg med god markedsføring. Det er meget god kollektivdekning i området. Bygget blir i disse dager pusset opp utvendig og i fellesarealer. Eiendommen har en spennende utforming som gir spennende innredningsmessige løsninger. Det er god parkeringsdekning på eiendommen. Eiendommen er på kvm fordelt over 4 etasjer. Noe areal er utleid. Eiendommen kan vurderes solgt. KONTAKT:Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

10 10 06 Forus Salg: Utleid næringsseksjon 2060 KVM Adresse: Heiamyrå 19 Eiendommen ligger meget sentralt på Gausel/Forus like ved krysset R-44 og Gamle Forusvei. Meget god offentlig kommunikasjon i området, kort avstand til Gausel stasjon. Seksjonen består av lokaler i 1. et. og 2. etasje, samlet ca kvm. med kontorer. Seksjonen er utleid til Jadarhus Gruppen AS, på en lengre leiekontrakt med potensial for høyere leie ved utløp. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Arealeffektive kontorer. 620 KVM Adresse: Gamle Forusvei 43 For utleie har vi ledig 620 kvm kontorer i 2. etasje. Lokalene holder god standard. Mulighet for deltagelse med felles resepsjon, felles kantine og felles post og sentralbordtjenester. Eiendommen ligger sentralt i Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

11 11 08 Forus/Lura Salg: Utleid kombinasjonsbygg på Forus/Lura 1800 KVM Adresse: Torneroseveien 8 Eiendommen ligger i et etablert næringsområde på Lura like ved Ahlsell, Elektroscandia m. fl. Eiendommen er et verksted/lager og kontorbygg på ca 1800 kvm bestående av lager/verksted i 1. etasje og diverse kontorseksjoner i de øvrige. Torneroseveien 8 ble oppført i 1983/84 og senere påbygget med blant annet glasshus i front og enkelt langsgående garasje/skur. Byggets tilstand er i jevnt over grei stand sett i forhold til alder. Bygget har behov for normalt vedlikehold og oppjustering i henhold til egne krav og behov. Eiendommen er i dag fullt utleid for ca kr ,- pr år. Prisantydning: ,-+omk. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Flotte kontorlokaler i toppetasje med 100 % parkeringsdekning 306,4 KVM Adresse: Luramyrveien 12 Eiendommen fremstår med god standard med systemskillevegger, t-profil himling og utstrakt bruk av parkett og fliser på gulv. Glass i skillevegger. Ventilasjon med kjøling. Innh: 5. etasje: 306,4 kvm inkl andel av fellesareal. Felles trapperom med heis toaletter og dusj. Lokalet består av 5 kontorer av variabel størrelse. Møterom med peis samt eget bad og kjøkken. Stort kontor brukes i dag som åpnet landskap/vrimleareal med plass flere arbeidsstasjoner. Eiendommen meget sentralt på Forus med rask adkomst til motorveien E-39 og like ved bla. Exxon Mobile, Statoil, Kvadrat kjøpesenter, Weatherford, m.fl. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros M

12 12 10 Sandnes Kontorer/lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 11 Stavanger Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering 364 KVM Adresse: Løkkeveien 10 Sentrumsnære kontorlokaler med god profilering God parkeringsdekkning i lukket anlegg. Heis Lokalet som er ledig ligger i 4 etg. og består av 10 stk kontorceller. Oppusset med god standard. Bygget ligger like ved sentrum og har god tilgang til offentlig transport som buss og tog. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

13 13 12 Sandnes Flotte kontorer m/sentral beliggenhet. 525 KVM Adresse: Welhavensvei 9 Vi har ledig 525 kvm flotte kontorer med utsikt i 3 etg. Bygget er fra år Inneholder bla.: Konferanserom, møterom, enkeltkontorer, og te-kjøkken med spiseplass. Lokalet holder god standard. Tilkomst via heis og trapperom. Balansert ventilasjon. Gode parkeringsmuligheter for ansatte og kunder. Eiendommen har gode adkomstforhold med kort vei til E-39 RV 44. Det er ledige kontorer i 1 etg. i kontorfelleskap. Kontakt utleiemegler for nærmere informasjon. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 13 Forus Pris gunstige nye kontorlokaler sentralt på Forus. 360 KVM Adresse: Røynebergsletta 33 Det står ledig ca 360 kvm kontor i byggets toppetasje (3. etasje). Det ledige areal står uinnredet og endelig innredning og standard vil bli tilpasset og skreddersydd leiers ønsker og behov. Antatt ferdigstillelse ca 2-3 måneder. Arealet vil bli overlevert ferdigbehandlet og vil bli klargjort med funksjonsdyktige og komplette tekniske installasjoner. Eiendommen ligger meget godt plassert i forhold til ny infrastruktur på vei, Solasplitten og Forus for øvrig. Bygget holder Energiklasse B. Estimert kvadratmeterpris 1.350,- pr kvm pr år (+mva og andel felleskost) Kan utvikles med kvm verksted og kvm kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

14 14 14 Stavanger sentrum Serveringslokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 I Tårngalleriet har vi for utleie flere arealer som kan benyttes til servering. Det er i dag flere serveringskonsepter i eiendommen, som Phileas Fogg og Harbour Cafe. 1. et. ca. 620 kvm som kan åpnes helt opp. Fasade ut mot Skagen. U. et. inntil 730 kvm lokaler som kan tilpasses flere virksomheter. Eiendommen ligger meget sentralt i lysløypa i Stavanger sentrum. Området er preget av ute-steder som restauranter, barer, puber, diskotek og nattklubber. KONTAKT:* Kontakt: Frode Krohn-Pettersen m:

15 15 15 Stavanger sentrum Kontorlokaler 164 KVM Adresse: Nygata 15 Vi har fått for leie kontorlokaler i Stavanger sentrum Bygningen er typisk Stavanger hus med sjarm og detaljer bør ses! Lokalene som skal leies ut ligger i 2. og 3. etasje i bygget. 2. et.: 105 m2 inndelt med noen kontorer av varierende størrelse, resepsjon etc. 3. et.: 59 m2 inndelt med møte-/spiserom, åpent område, tekjøkken, og wc. Flott takterrasse utenfor lokalet. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 16 Åsen Lager 540 KVM Adresse: Auglendsmyrå m² rimelig lager. Består hovedsakelig av ett stort åpent rom, med noe søyler. Porter. Takhøyde ca. 3,3 meter, også i nedkjørsel. Godt egnet som plukk- og/eller fjernelager. Beliggende sentralt på Åsen med kort og enkel adkomst til motorveien. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

16 16 17 Stavanger sentrum Butikklokaler 110 KVM Adresse: Breigaten 13 Sentralt i Stavanger sentrum har vi fått for leie lokaler i på gateplan. Lokalet er ett butikklokalet med god standard. Lokalet er på 110 kvm og består av åpent lokale med gjennomgående lys og inngangsdør på 2 sider av bygget. Kortids kundeparkering like utenfor inngangsdøra. Lokalet ligger i trivelig gågate miljø med nisjebutikker. Lokalet bør ses. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 18 Hundvåg Kontorlokaler 214 KVM Adresse: Austbøsletta 5 Like ved Hundvåg sentrum i et område preget av næringsvirksomhet og boligområde. Øverige leietakere er Coop Prix, Stavanger kommune, Pulz treningssenter m.fl. 2 etg. Ankomst fra felles gang. inngang/resepsjon, toaletter, stort møterom, kontor, stort åpent landskap, kjøkken, lager, kontor. Felles trapperom med heis. Lokalene fremstår som lyse og trivelige med store vindusflater. Belegg på gulvene, hvitmalte veggflater. Toaletter med fliser på gulv. Lokalene ligger mot vei og har god eksponering. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

17 17 19 Stavanger sentrum Ledige lokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 Vi har fått for leie ledige lokaler i Tårngalleriet i Stavanger sentrum. 3 etg. Lokale på 120 kvm. Lokalet har tidligere vært brukt til hudpleie og frisør. Inngang direkte fra bakkeplan. 3 etg. Lokale på 825 kvm. Lokalet er fremstår som åpnet, egnet til bla. kontorlandskap/showrom. Flott utsikt over Vågen! 4 etg. Lokale på 186 kvm fremstår som ett råbygg. Her er alle muligheter åpne! Utleier tilpasser lokalene tilpasset leietakers ønsker og spesifikasjoner. Lokalet har adkomt med egen inngang fra gateplan utover heis og trapper. 4 etg. Lokale på 120 kvm. Innredet med 3 stk kontoret stort fellesrom med te-kjøkken. 2 kontorer har flott utsikt over Vågen i sentrum. Tilkomst via heis eller trapper. Eiendommen er et meget sentralt forretningsbygg som består av utleielokaler til restaurant, kontor, service og forretningsformål. Det er flere leietakere i bygget, deriblant Phileas Fogg, Harbour Cafe, Løplabbet m.fl KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

18 18 20 Stavanger sentrum Salg / Utleie: kontorseksjon 1257 KVM Adresse: Saudagaten 2 Kontorseksjon beliggende meget nært Stavanger sentrum, og blant annet jernbanen og Tinghuset. Det er få minutters gange til sentrums fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Mulighet for kjøp av seksjonen med areal for eget bruk etter avtale, eller leie av lokaler. Seksjonen består hovedsakelig av kvm kontorer på gateplan og i 1. etasje samt 94 kvm kantine i 4. etasje. 18 p-plasser i garasje. Gateplanet er utleid for ,- pr. år. Det kan fristilles for utleie eller eget bruk inntil 775 kvm. KONTAKT:* Kontakt: Frode Krohn-Pettersen m:

19 19 21 Stavanger Salg: Trivelige kontorer i Stavanger sentrum 65 KVM Adresse: Bergelandsgata 20 Beliggende i Bergelandsgata, like ved blant annet Stavanger Tinghus. Kort avstand til den indre sentrumskjernen. 1. et.: 65 kvm., innredet med 4 cellekontorer, møte-/spiserom med kjøkken, dusj og wc, teknisk rom. Lokalene er av god standard, innredning i glass, fliser med varme, fra ombygging i Nytt el. og rør opplegg. Lyse bredbånd. Balansert ventilasjon. KONTAKT: Frode Krohn-Petetrsen Ullandhaug Kontorer 294 KVM Adresse: Prof. Olav Hanssensvei. 7 Vi har fått for leie kontorer i Ipark. Ipark er sentralt plassert på universitets-området på Ullandhaug. Kort vei til Stavanger sentrum, Sola flyplass og Forus. Lokalene i ligger i byggning i3 2 etg. 294 kvm + 5 kvm: Består av 9 stk kontorer m/stort møterom, en rack 5 kvm i lagerom. 5 umerkekede parkeringsplasser. Gode parkeringstilbud for g jester. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

20 20 23 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST Gården i Risavika har vi ledig noe kontorlokaler for utleie. 3. et.: 305 kvm. Inneholder 7 celle kontorer etc. 4. et.: 424 kvm del av arealet eller 769 kvm for hele arealet. Meget god standard, fantastisk utsikt, betjent kantine og resepsjon. EST Gården har består av et cluster av energi-relaterte selskaper som kan drar nytte av hverandres kompetanse med tanke på eksisterende og fremtidig utvikling. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Åsen Kombinasjonsbygg 1300 KVM Adresse: Auglendsdalen 80 Eiendommen ligger i utkanten av Åsen Industriområde og kort og god adkomst til øvrige deler av regionen med motorveien E-39 like ved. Kombinasjonseiendom bestående av kontorer og lager over 2 etasjer samt messanin. 1.etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport (3x3meter) og lasterampe. Takhøyde 3,7 meter under drager, kontorer, garderober og toaletter. U. etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport. Inngangspart, kontor, spiserom, kontor. Adkomst til 1. etasje. Takhøyde 2,5 meter. Showroom, lager og toalett. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 TEMA: MARKEDSLEIE LEDER Svein Erik Nordbotten Adm. direktør Basale AS Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014 Næringsmegleren Nr 2 2014 KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET Avinor om nye Flesland Realistisk om 3 år Bergen sentrum Fantastisk utsikt Sartor Storsenter Kontorlokaler i toppetasjen

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Februar 2014. Ledige lokaler

Februar 2014. Ledige lokaler Februar 2014 Ledige lokaler Innhold SMALVOLLVEIEN 65 550 4.000 m 2 kontor 03 SMALVOLLVEIEN 65 04 LEDER 05 KARENLYST ALLÉ 11 06 ROALD AMUNDSENS GATE 6 INKOGNITOGATA 33A 07 RÅDHUSGATEN 26 08 DRONNINGENS

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/39 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/39 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 04. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. ArcusGruppen på Gjelleråsen, Norges største produsent av brennevin og importør av vin. Innhold Skedsmo kommune

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Månedens utvalgte eiendommer!

Månedens utvalgte eiendommer! NR 2 Juni 2015 Månedens utvalgte eiendommer! Intet oppdrag for lite, intet for stort. Ta kontakt for en uformell prat på telefon 73 83 34 50! Kontor/showroom - Ladeveien 13.!!! Kontorlokaler. Innherredsveien

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

BDO innsikt. Mai 2010

BDO innsikt. Mai 2010 BDO innsikt Mai 2010 LEDER Kjære leser, BDO INNSIKT ble lansert som vår nye publikasjon med fokus på kompetanse tidligere i år. Responsen fra både kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte har vært

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB ILP Institutt for landskapsplanlegging, UMB Versjon januar 2012 VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER Sølve Bærug Forord Dette kompendiet er tenkt brukt som lærestoff innen fagområdet

Detaljer