Årsberetning og regnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012

2 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift, godstransport og annen transportvirksomhet, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper.» Utdrag fra selskapets strategiplan: NTS med hovedsete i Namsos skal hovedsakelig være engasjert innenfor transportvirksomhet og maritim virksomhet. De sentrale verdiene vi ønsker skal prege NTS-konsernet er: Kvalitet, Utvikling, Lønnsomhet. Selskapets tillitsvalgte Styrets medlemmer Roger Granheim, leder Odd Reidar Øie, nestleder Arnulf Bergum, ansatterepr. Grete Rekkebo Brovoll Harry Bøe Mari-Anne Hoff Kari Øie Nilsen Hege Bjørgum Skillingstad Valgkomite Ingolf Marifjæren Øystein Tungseth Erling Katmo Varamedlemmer til valgkomite Lillian Olden Rudi Ingerid Katharina Havik Varamedlemmer Håvard Sunde Dag Rustad Michael Momyr Lill Tove Røed Geir Vidar Sørheim Tordis Vitsø Kjørsvik Kari Rolstad Per Olav Juul Ledende ansatte Thomas Brobakken Geving Arne M. Galguften Espen Ledang Håvard Sunde Administrerende direktør Økonomisjef Leder forretningsutvikling Daglig leder NTS Transport AS og NTS Miljø AS Årsberetning og regnskap 2012

3 Styrets beretning for 2012 Egen virksomhet Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) har i 2012 hatt drift i egen regi innenfor tre virksomhetsområder. Ambulansedriften har vært basert på kontrakt med helseforetak og har i meldingsåret operert i Trøndelagsfylkene og Hedmark gjennom det heleide datterselskapet NTS Ambulanse AS. Ambulansevirksomheten opphørte i januar 2013 i forbindelse med at helseforetakene nå driver virksomheten i egen regi. Godstransporten er landsdekkende og ble i årets ni første måneder drevet gjennom det heleide datterselskapet Namdalske AS. Virksomhetsområdet ble utvidet i 4. kvartal gjennom etableringen av NTS Transport AS som er morselskap og en administrativ overbygging for de heleide datterselskapene Namdalske AS og Sunde Transport AS. NTS Transport AS eies 50,01 % av NTS og 49,99 % av Sunde Invest AS og er følgelig datterselskap av førstnevnte. Renovasjon og avfallstransport ble et nytt forretningsområde i 4. kvartal gjennom kjøp av 66,67 % av aksjene i Sunde Renovasjon AS, nå NTS Miljø AS. Selskapets virksomhet drives i ni kommuner i Namdalen og på Fosen. I 1. kvartal 2013 har NTS kjøpt resterende utestående aksjer i NTS Miljø AS som dermed er et heleiet datterselskap av NTS. Tilknyttede selskaper NTS har i 2012 hatt eierskap i tre tilknyttede selskaper. I FosenNamsos Sjø AS, som driver kollektivtransport til sjøs, eier selskapet 33,34 % av aksjene, mens eierskapet i Norsk Fisketransport Holding AS (NFTH), som opererer brønnbåter for transport av levende fisk, var på 25,27 % ved utgangen av året. Eierskapet i NFTH ble styrket i januar 2013 og er nå på 28,34 % av utestående aksjer. I mars 2013 er det inngått intensjonsavtale om kjøp av ytterligere 40,47 % av aksjene i NFTH hvilket vil gi NTS en samlet eierandel på 68,81 % dersom endelig avtale inngås. NTS har i 2012 også eiet 33,33 % av aksjene i SIVA Namsos Eiendom AS (SNE), et ledende selskap lokalt når det gjelder utleie av bygg og tilrettelegging og salg av tomtearealer. Det ble i november inngått avtale om salg av aksjene i SNE og overdragelsen ble gjennomført i januar Ansatte Pr var det 197 ansatte i konsernet totalt. Disse er fordelt på 147 ansatte i NTS Ambulanse AS, 32 ansatte i NTS Transport AS med datterselskaper, 13 ansatte i NTS Miljø AS og 5 ansatte i morselskapet. Kontrakten med Sykehuset Innlandet om drift av 5 ambulansestasjoner med 45 ansatte i Oppland ble avsluttet fra og med 1. januar Kvinneandelen pr er på 31,3 % mot 32,7 % i Konsernet vektlegger likestilling og å gi like muligheter for alle ansatte uavhengig av kjønn, livssyn og etnisk opprinnelse. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Helse, miljø og sikkerhet Gjennomsnittlig sykefravær for konsernet ble 7,1 % i 2012, mot 6,3 % i Sykefraværet i NTS Ambulanse i 2012 var på 7,3 % mot 6,4 % i Sykefraværet i Namdalske AS ble 9,7 % i 2012 mot 5,5 % i 2011, mens det i selskapene NTS Transport AS, Sunde Transport AS og NTS Miljø AS som ble konsolidert i 4. kvartal, var på hhv. 4,5 %, 5,0 % og 6,0 %. For de ansatte i morselskapet ble sykefraværet 1,3 % i 2012 mot 4,0 % i Både morselskapet, NTS Ambulanse og Namdalske er IA- virksomheter. Det har vært mye fokus på sykefraværsoppfølging og tilrettelegging av sykmeldte i 2012 i samtlige datterselskaper. Det ble rapportert fire ulykker med personskade i NTS Ambulanse i løpet av 2012 og to ulykker med materielle skader (bilskader). Ingen av ulykkene førte til lengre sykefravær og alle var relatert til pasientbehandling. I NTS Miljø AS var det én ulykke med personskade som medførte sykmelding. Ulykken inntraff i 3. kvartal, dvs. før NTS kjøpte aksjer i selskapet. Her var sjåføren tilbake i jobb etter drøyt fire måneder. Ansatte i de øvrige selskapene i konsernet har ikke vært utsatt for ulykker. Arbeidsmiljøutvalget i NTS Ambulanse har avholdt tre møter i Arbeidsmiljøet i konsernet ansees for tilfredsstillende. Årsberetning og regnskap 2012

4 Transportvirksomheten benytter seg av fossilt drivstoff som vil gi CO2-utslipp. Det blir lagt stor vekt på å redusere dette mest mulig, bl.a. ved å redusere drivstofforbruk, anvende kjøretøyer med EURO4 eller EURO5-motorer, ta miljøhensyn ved innkjøp og ved sikker behandling av alle former for avfall. Ambulanse Ambulansevirksomheten besto i 2012 av drift av 14 stasjoner i to fylker for to oppdragsgivere. Kontraktene for Midt-Norge løp ut 2012, i Hedmark ut januar Etter dette tidspunktet er markedet for privat ambulansedrift i praksis borte i og med at helseforetakene har besluttet å drive denne virksomheten i egen regi. Til tross for at man i 2012 har vært kjent med at ambulansevirksomheten har gått mot avvikling har driften under året vært meget god. I forbindelse med avviklingen har man i stor grad lyktes med å selge selskapets ambulanser og annet driftsutstyr. Godstransport Etter flere år med svake resultater i godstransportvirksomheten ble det i august inngått avtale med Sunde Invest AS som eier av Sunde Transport AS om samdrift mellom Sunde Transport AS og Namdalske AS. I denne forbindelse ble overbygningen NTS Transport AS etablert. Dette selskapet kjøpte samtlige aksjer i Sunde Transport AS og Namdalske AS med virkning pr. 1. oktober. Samdriften forventes å gi synergieffekter og et styrket driftsgrunnlag i Til tross for en vesentlig resultatforbedring sammenlignet med de senere år har Namdalske AS også i 2012 måttet ta tap knyttet til langtransporten og utleie av terminalbygning i Namsos. Resultatframgangen skyldes i hovedsak kostnadsreduksjoner relatert til et pågående driftsoptimaliseringsprogram, samt bortfall av engangseffekter. Et viktig element i dette er å utvikle en kontraktsportefølje som gir styrket retningsbalanse og en akseptabel lønnsomhet. Renovasjon og avfallstransport NTS Miljø AS (tidl. Sunde Renovasjon AS) har siden 2009 drevet transport av avfall på oppdrag for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA). Kontrakten med MNA er på fem år og omfatter innsamling, transport og levering av restavfall, papir og matavfall i kommunene Roan, Osen, Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, Overhalla, Grong og Høylandet. MNA har en ensidig rett til forlengelse av kontrakten med to år. NTS Miljø AS kan vise til tilfredsstillende resultater hvert år siden oppstart, og det forventes at selskapets driftsmargin opprettholdes i gjenværende løpetid på MNA-kontrakten. Tilknyttede selskaper Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper er vesentlig. Disse selskapene har hatt tilfredsstillende resultater og utvikling i året med unntak av FosenNamsos Sjø AS som også i 2012 har hatt tap på drifta. Økonomisk utvikling og sentrale risikofaktorer Oppdragsgiveren for våre kontrakter på ambulanseområdet har besluttet offentlig overtagelse av drifta fra 2013 og virksomhetsområdet er som en naturlig konsekvens under avvikling. Godstransporten er i hovedsak basert på relativt korte kontrakter ofte med en varighet på ett år med gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Korte kontrakter representerer isolert sett en forretningsmessig risiko, mens en bred kundeportefølje trekker risiko i motsatt retning. Gjennom etableringen av NTS Transport AS arbeides det kontinuerlig med å utvikle kundeporteføljen med tanke på optimalisering av retningsbalanse og styrket inntjening. NTS Miljø AS er inne i sitt fjerde driftsår i kontrakten med MNA og har veletablerte ruter for sin innsamling av husholdningsavfall. Den forretningsmessige risiko i virksomhetsområdet vurderes som lav i kontraktens løpetid. Aksjonærforhold Gjennom en forening av lokale eiere ble det nyetablerte selskapet Namsos Invest AS største eier i NTS i løpet av 1. kvartal. Det har ikke vært andre vesentlige endringer i eierforholdene i året. Antall aksjonærer er Styrets sammensetning Ved valget på generalforsamlingen i 2012 ble det gjennomført vesentlige endringer i styrets sammensetning. Styret ble utvidet med to representanter og totalt ble det valgt inn fem nye medlemmer av styret, herunder ny styreleder. De ansattes tre representanter har vært de samme gjennom året. De to som representerte NTS Ambulanse AS fratrådte ved utgangen av året slik at styret i 2013 på nytt teller åtte medlemmer. Årsberetning og regnskap 2012

5 Årsregnskapet Konsernet fikk i 2012 et driftsresultat på kr ,-. Ordinært resultat før skatt kom på kr ,- mot kr ,- året før. Egenkapitalandelen i konsernet er 63% ved utløpet av regnskapsåret mot 67% foregående år. Konsernregnskapet er avlagt etter International Financial Reporting Standards (IFRS). I morselskapet ble driftsresultatet kr ,- og resultat før skatt ble kr ,-. Selskapsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Driftsinntektene i konsernet var kr ,- mot kr ,- året før. Samlet resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er betydelig større enn foregående år. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ubetydelig eksponert for endringer i valutakurser, da en svært liten del av selskapets inntekter og utgifter er i utenlandsk valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da all gjeld i konsernet har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses stabile i de markeder godsvirksomheten opererer i. Tap på fordringer har i 2012 og året før vært ubetydelig. Brutto kredittrisiko pr utgjør totalt kr 16,7 mill. for konsernet og kr 2,3 mill. for selskapet. Dette innebærer en økning fra kr 8,6 mill. for konsernet og fra kr 5,8 mill. for selskapet i De opplistede tallene for selskapet er eksklusiv fordringer på konsernselskaper. Bankgarantier stilt overfor helseforetakene på til sammen kr 21,6 mill. utløp pr og og representerer således ingen kredittrisiko lenger. Stilt sikkerhet på vegne av tilknyttet selskap FosenNamsos Sjø AS utgjør til sammen kr. 71,6 mill. Konsernnotene til årsregnskapet inneholder nærmere informasjon knyttet til garantier og sikkerhetsstillelse. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Konsernets likviditet er betydelig styrket gjennom året og vurderes pr. balansedato som tilfredsstillende. Likviditetsforbedringen skyldes styrket inntjening, salg av aksjer i tilknyttet selskap og andre operasjonelle tiltak gjennom året. Forfallstidspunkter for kundefordringer og andre fordringer opprettholdes og er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Forfallstidspunkter knyttet til leverandøravtaler er ikke vurdert reforhandlet. Investeringer Investeringer foretatt i året er i det vesentligste knyttet til etableringen av NTS Transport AS og dette selskapets kjøp av Sunde Transport AS og Namdalske AS. Videre er det foretatt mindre erstatningsinvesteringer gjennom leasing av kjøretøy. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidsutsikter Styrets oppfatning er at resultatet for selskapets egne driftsaktiviteter er styrket gjennom etableringen av NTS Transport AS og kjøpet av NTS Miljø AS. Disse nyervervelsene vil likevel ikke kompensere fullt ut for bortfallet av ambulansevirksomheten. For å utvide omfanget av egen drift er det i 1. kvartal 2013 inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Folla Sjøtransport AS som driver fraktebåten MS Folla. Sjøverts godstransport reetableres dermed som et nytt virksomhetsområde i NTS. Videre er det inngått intensjonsavtale om kjøp av ytterligere 40,47 % av aksjene i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport Holding AS. Dersom endelig avtale inngås vil dette konsernet bli konsolidert i NTS, hvilket vil gi en betydelig økning i egne driftsaktiviteter i Årsberetning og regnskap 2012

6

7 Namsos Trafikkselskap ASA Konsern Resultatregnskap (Tall i hele tusen, hvis ikke annen spesifikasjon) NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 4 Salgsinntekt Driftskontrakter Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter ,16 Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivning ,8 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 9,10 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat videreført virksomhet ÅRSRESULTAT Resultat pr. aksje (i NOK) 20,59-5,03 23 Utvannet resultat pr. aksje (i NOK) 20,59-5,03 OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT: Periodens resultat Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse Sum

8 Namsos Trafikkselskap ASA Konsernbalanse pr 31. desember (Tall i hele tusen, hvis ikke annen spesifikasjon) NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 22 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 6,17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom ,17 Driftsløsøre, inventar, kjøretøy Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 10 Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 11,19,24 Kundefordringer ,24 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9

10 (Tall i hele tusen, hvis ikke annen spesifikasjon) Namsos Trafikkselskap ASA Kontantstrømoppstilling konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Tapskontrakt Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 265 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler KONTANTSTRØMMER Utbetalinger ved kjøp av varige FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld KONTANTSTRØMMER Innbetaling av egenkapital FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

11 Oppstilling av endringer i egenkapitalen ( NOK 1000) Note Kontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierinteresse Sum egenkapital Aksjekapitakursfond Over- Egne Annen Sum aksjer egenkapital Egenkapital pr Korrigert egenkapital Utbytte 0 0 Resultat for perioden Andre inntekter og kostnader 0 0 Egenkapital pr Egenkapital Kapitalforhøyelse Transaksjonskostnader 0 0 Kjøp / salg av datterselskap Kjøp av egne aksjer Utbytte 0 0 Totalresultat Overføring til annen egenkapital 0 13,15 Egenkapital pr

12 Noter til konsernregnskapet 2012 Note 1 Generelt om selskapet og regnskapsprinsipper 1.1 Generelt om konsernet Namsos Trafikkselskap ASA er et norsk allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapets forretningskontor er i Namsos i Nord-Trøndelag. Foretakets konsernregnskap for regnskapsåret 2012 omfatter selskapet og dets datterselskaper og konsernets andel i tilknyttede selskaper. Alle beløp i årsregnskapet er i hele tusen NOK, hvis ikke annet er spesifikt oppgitt. Konsern- og selskapsregnskapet ble godkjent av selskapets styre Hovedprinsippet Det konsoliderte regnskapet for konsernet Namsos Trafikkselskap er utarbeidet i overenstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder for finansiell rapportering IFRS, og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC), godkjent av EU, publisert av International Accounting Standards Board ( IASB) og som er pliktig pr Historisk kost er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet med unntak av finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi. 1.3 Endringer i regnskapsprinsipper Det har ikke skjedd endringer i regnskapsprinsipper i løpet av regnskapsåret. Ingen av utgitte standarder eller fortolkninger som ikke har trådt i kraft i pr er tidligimplementert. Basert på de vurderinger som er gjort vil ingen av disse ha vesentlig effekt på konsernregnskapet. 1.4 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Alle selskapene i konsernet har NOK som funksjonell valuta. 1.5 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Namsos Trafikkselskap ASA og selskaper som Namsos Trafikkselskap ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av aksjene i selskapet, og at konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Overtakelsesmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er konsolidert fra/til tidspunktet for overtakelse av kontroll. Tilknyttet selskap er definert som selskap hvor den regnskapspliktige har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse (kontroll). Normalt anses betydelig innflytelse å foreligge når investor eier mellom 20% og 50% av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. I konsernregnskapet er investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost og deretter anvendes egenkapitalmetoden i konsernet. Balanseført beløp inkluderer goodwill og andre mer- eller mindreverdier, eventuelt redusert med eventuelle senere av og nedskrivinger. Dette innebærer at resultatregnskapet på èn linje presenteres selskapets andel av resultatene fra de tilknyttede selskapene i tillegg til periodens resultatførte av- og nedskrivinger på netto merverdier identifisert ved anskaffelse av det tilknyttede selskapet. Det foretas vurderinger av verdien av investeringene når det foreligger indikasjoner på verdifall eller når behovet for tidligere nedskrivninger ikke lenger er tilstede.

13 Når konsernets andel av tapet overstiger investeringen, er investeringen regnskapsført til null. Dersom konsernets andel av tapet overstiger investeringen, vil dette kun bli regnskapsført i den grad konsernet har forpliktelser for å dekke dette tapet, eller har plikt til å foreta betalinger på vegne av tilknyttet selskap. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner med tilknyttet selskap elimineres. Det samme gjelder for urealisert tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskriving av den overførte eiendelen. Når konsernet ikke lenger har betydelig innflytelse måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføringen som finansiell eiendel. Alle andre investeringer er regnskapsført i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og Måling hvor utfyllede opplysninger er gitt i note Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. Dette betyr at der det har vært nødvendig, er regnskapene i datterselskaper og tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 1.6 Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstakere. Konsernets segmenter er avgrenset på basis av de ulike typer tjenester som leveres. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Armlengdes avstand er lagt til grunn for prising av interne varer og tjenester. Segmentresultat, eiendeler og forpliktelser inkluderer poster som relaterer seg direkte til segmentene. Dette inkluderer også inntekter og kostnader til konsernadministrasjon. Segmentinformasjonen er rapportert i samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Gevinster og tap fra konserninterne overføringer, konsernbidrag og utbytte er ikke inkludert i resultatene fra segmentene. Elimineringer i balansen omfatter i hovedsak interne fordringer og gjeld. 1.7 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 1.8 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer og tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen et år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringen som anleggsmiddel. Ved første gangs balanseføring, måles kundefordringer og andre fordringer til virkelig verdi. I etterfølgende perioder vurderes kundefordringer til amortisert kost. Ved objektive indikatorer på verdifall, foretas avsetning til tap.

14 1.9 Anleggsmidler Egne anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang av anleggsmidler. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode, avskrivningstid fremkommer i note 6. Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Driftsavtalene inneholder ikke tilbakekjøp av eiendeler eller infrastruktur knyttet til tjenester levert det offentlige, således kommer ikke IFRIC 12 til anvendelse Leie av eiendeler (i) Finansielle leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris. Samme avskrivningstid benyttes som for selskapets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens økonomiske levetid. (ii) Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden Utleie av eiendeler (i) Operasjonelle leieavtaler Konsernet presenter eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Initielle direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Financial Instruments: Innregning og måling, anvendes følgende prinsipper: Aksjer og andeler som ikke er investeringer i tilknyttede selskaper er klassifisert som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endringer i verdi fra inngående balanse resultatføres. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi,

15 men endringen i verdi fra inngående balanse føres mot egenkapitalen. Aksjer som ikke kan måles pålitelig vurderes til anskaffelseskost. Aksjer som er balanseført til virkelig verdi er verdsatt basert på omsetningsverdi på balansedagen Kriterier for inntekts- og kostnadsføring Inntekter blir inntektsført i den perioden de er opptjent, det vil si når risiko og kontroll er gått over på kjøper eller tjenestene er levert. Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Salg resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet og spesielle kriterier knyttet til de ulike formene for salg som nevnt under er oppfylt. Konsernet baserer estimatene for inntektsføring på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt eventuelle spesielle forhold knyttet til den enkelte transaksjon. Inntektene inkluderer i hovedsak følgende elementer: a) Inntekter fra godssegmentet og segmentet for avfallstransport Disse inntektene inntektsføres i samme periode som de er opptjent, det vil si når tjenestene er levert og inntektsbeløpet kan måles pålitelig. b) Kontraktsinntekter fra ambulansesegmentet Selskapet mottar årlig kontraktsbetaling fra offentlige myndigheter. De mottatte beløpene er klassifisert som ordinære driftsinntekter. Kontraktsinntekter er tilskudd fra det offentlige ved drift av ambulansetjenester og vederlag for definerte tjenester i anbudskontrakter med offentlige helseforetak. Inntektsføring skjer i samsvar med tildeling fra helseforetakene for hver enkelt periode. Denne tildelingen er tilnærmet lineær, men kan for enkelte kontrakter utgjøre et høyere eller lavere beløp basert på kjørte kilometer. Krav på kontraktsinntekt blir balanseført som en fordring dersom inntektene ikke fullt ut er innbetalt per årsskiftet c) Øvrige inntekter Øvrige inntekter inntektsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. normalt på leveringstidspunktet. Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. Renteinntekter blir innregnet etter hvert som inntektene blir opptjent basert på den effektive rente metode Skatter Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatregnskapet med unntak av skatt på poster som er ført direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på balansedagen. Skatter beregnes med utgangspunkt i skattesats og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattepliktig inntekt.

16 1.13 Ytelser til ansatte (i) (ii) (iii) (iv) Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på foretaksobligasjoner (obligasjoner med fortrinnsrett, OMF). Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning ved foretakets forpliktelser innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte akturarielle gevinster og tap overstiger 10% av det høyeste av pensjonsforpliktelse eller pensjonsmidler. Innskuddsbasrerte pensjonsordninger Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres løpende ved innbetaling til forsikringsselskapet, og balanseføres ikke. Aksjebaserte betalingstransaksjoner Konsernets ansatte omfattes ikke av aksjebaserte betalingstransaksjoner eller opsjonsordninger Lånekostnader vedrørende rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter innregnes til virkelig verdi ved opptak, fratrukket direkte henførbare transaksjonsutgifter. I etterfølgende periode måles rentebærende gjeld i henhold til amortisert kost, og evt. differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode Utbytte Utbytte føres som forpliktelse i den perioden den blir formelt vedtatt. Mottatt utbytte inntektsføres i tilsvarende periode når utdeler formelt vedtar utbytte. Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som egenkapital frem til tidspunkt for generalforsamling Tapsbringende kontrakter Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten. Konsernet måler nåverdien av framtidige forventede kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter iht. kontrakt, hvorav estimerte utbetalinger omfatter alle uungåelige fremtidige betalbare kontastrømmer. Av- og nedskrivinger, finanskostnader og skatt inkluderes således ikke. Avsetningen reverseres i takt med eventuell reduskjon av negativ nåverdi i senere perioder Avsetninger En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

17 1.18 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende av ledelsen. Eventuelle endringer i estimatene innregnes i den periode endringene oppstår, dersom de kun gjelder denne periode. Gjelder endringene flere perioder, fordeles effekten over både inneværende og fremtidige perioder. Nedenfor gis en beskrivelse av de regnskapsposter hvor vesentlige estimater er benyttet: Pensjoner Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater herunder, avkastning på pensjonsmidler, fremtidig rente-og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i G og den generelle utviklingen i antall uføretrygdede og levealder er av stor betydning. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den nettoforpliktelse som fremkommer i balansen. Estimatendringer som følge av endringer inevnte parametere vil i stor utstrekning periodiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaste resultatregnskapet umiddelbart slik som andre estimatendringer. Virkelig verdi aksjer Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over resultatregnskapet vil i hovedsak være verdipapirer som omsettes i et aktivt marked. De aksjene som ikke lar seg verdivurdere med rimelig stor sikkerhet blir videreført til kostpris. Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Konsernet gjør løpende vurderinger i forhold til å identifisere indikasjoner verdifall på eiendeler jfr. IAS 36. Gjenvinnbart beløp er beregnet for transportmidler, enten ved markedsverdier på tilsvarende eiendeler eller gjennom inntjening og effektivitet til de ulike transportmidler sammenholdt med de ruter transportmidlene går på. For ambulanser finnes det normalt ikke noe effisient marked. De nedskrivninger som tidligere er gjort av ambulanser ble derfor basert på neddiskontert framtidig inntjening på de kontrakter som betjenes. Nedskrivinger er senere reversert i den grad dette er funnet forsvarlig med bakgrunn i inngåtte avtaler om salg av ambulansemateriell. Anleggsmidler Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode, avskrivningstid fremkommer i note 6. Avskrivningsperiode og metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Det foretas løpende vurderinger iht. IAS 36 for å avdekke indikasjoner på verdifall. Ved indikasjoner på verdifall måles gjenvinnbart beløp. Avsetninger og tapsbringende kontrakter Poster av denne art medfører også vesentlig bruk av estimater, for behandling av disse se pkt og Anleggsmidler holdt for salg / avhendingsgrupper Anleggsmidler blir klassifisert som holdt for salg når deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli realisert ved en salgstransaksjon og et salg er vurdert som svært sannsynlig. Klassifisering til holdt for salg skjer fra og med det tidspunktet anleggsmidlene er besluttet solgt og eiendelene er aktivt markedsført til en pris som er rimelig sett i forhold til eiendelenes virkelige verdi. Videre er det en betingelse for klassifisering som holdt for salg at salget forventes innregnet innen ett år etter beslutningen om salg er tatt og at det er usannsynlig at det vil bli gjort betydelige endringer i planene om salg, herunder at disse vil bli trukket tilbake. Fra tidspunktet for klassifisering til holdt for salg foretas ikke avskrivninger på eiendelene. Måling skjer til laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, hvis balanseført verdi i hovedsak skal realiseres ved en salgstransaksjon og ikke fortsatt bruk.

18 Konsernets ambulansevirksomhet er avviklet i løpet av 1. kvartal Eiendelene i segmentet vil realiseres i all hovedsak gjennom den gjenværende driften og dels ved salg. Segmentet omfattes av virksomhetsoverdragelse til Helseforetakene, og segmentet er derfor ikke klassifisert som holdt for salg Hendelser etter balansedagen Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet årsregnskapet. Generalforsamling og regulerende myndigheter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre dette. Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og som vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater og således reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige Kjøp og salg av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer blir kjøpesummen inklusive direkte kostnader ført som reduksjon i egenkapitalen. Pålydende av egne aksjer blir ført til reduksjon av innskutt egenkapital, resten som reduksjon av opptjent egenkapital. Ved salg av egne aksjer føres netto mottatt beløp fra salget direkte mot opptjent egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer og tjenester som er levert fra leverandører til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Resultater per aksje Resultat per aksje Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet og totalresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer. Utvannet resultat per aksje Ved beregning av utvannet resultat per aksje benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp, regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Det er to kategorier av potensielle aksjer som kan medføre utvanning; konvertibelt lån og aksjeopsjoner. Konsernet Namsos Trafikkselskap ASA har ingen av disse, og resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er dermed de samme verdiene.

19 Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk Namsos Trafikkselskap ASA Konsernledelse Lønn Pensjonskostnader * Naturalytelser/ annen godtgjørelse Samlet godtgjørelse 2012 Samlet godtgjørelse 2011 Thomas Brobakken Geving, konsernsjef fra 1. juni 2012** Odd Ivar Løvhaugen, konsernsjef til 31. mai Svein Harald Nagelhus, økonomisjef Thomas Hestmo, daglig leder i Namdalske AS fra 1. juli Steinar Lio, daglig leder Namdalske til 30. juni Håvard Sunde, daglig leder NTS Miljø AS/NTS Transport AS Leif Aarnes Sunde, daglig leder Sunde Transport AS * Pensjonskostnader representerer her selskapets andel av premie til innskuddsordning. ** Konsernsjef er adm.dir i Namsos Trafikkselskap ASA og i datterselskapet NTS Ambulanse AS. Det er for adm.dir avtalt inntil en månedslønn i bonus basert på måloppnåelse av nærmere avtalte kriterier. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet overfor ledende ansatte eller medlemmer av styret. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: Innledning I tråd med allmennaksjelovens 5-6 og 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning. Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene. Lønnsprinsipp Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuelt fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement. Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon. Pensjonsordning Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen. Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet. Andre ytelser Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre. Sluttvederlagsordninger Dersom adm.dir. blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnsperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes. Policy ang. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte har vært uendret de senere år og forventes å være uendret framover.

20 Godtgjørelse til styret (NOK) Odd Reidar Øie (styrets leder ) Roger Granheim (styrets leder ) 0 0 Vidar Kjesbu Ole Dag Rustad Mari-Anne Hoff Michael Jan Momyr Jane H Rasmussen Halle Ragnar Sivertsen Gry Anita Ranum Arnulf Bergum May-Britt Næss Strand Kari Rolstad SUM godtgjørelse Godtgjørelse (NOK): Fast Pr. ord. møte Pr. telefonmøte Styreleder Medlem Varamedlem Note 3 Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Øvrige fordringer Sum andre fordringer I beløpet for øvrige fordringer inngår fordring på Jaras Eiendom AS med TNOK i forbindelse med salg av aksjer i det tilknyttede selskapet Siva Namsos Eiendom AS.

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Resultatrapport 4. kvartal 2012

Resultatrapport 4. kvartal 2012 Resultatrapport 4. kvartal 25. februar 2013 1 Hovedtrekk per 4. kvartal NTS ASA hadde per 31.12.12 en omsetning på NOK 190,5 mill (NOK 197,5 mill i samme periode i fjor). Driftsresultatet per 31.12.12

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NAM Delårsrapport pr. 31.03.2012. Generelle kommentarer

NAM Delårsrapport pr. 31.03.2012. Generelle kommentarer NAM Delårsrapport pr. 31.03.2012 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat på TNOK 1.486 pr. 31.03.2012 er samlet sett bedre i forhold til (TNOK -678). Som i er det inneværende år underskudd innen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :59 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :59 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 328905 Innsendt dato: 23.05.2013 18:59 UtstederID: NTS Utsteder: NTS ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg: Delaarsrapport

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2017 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2017 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 Ordinær generalforsamling for 2017 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Torsdag 11. mai

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RENOVASJON BRØNNBÅT GODSTRANSPORT SJØ GODSTRANSPORT LAND BILER: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 299 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING:

RENOVASJON BRØNNBÅT GODSTRANSPORT SJØ GODSTRANSPORT LAND BILER: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 299 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: Q1 1. KVARTAL 2014 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER RENOVASJON BRØNNBÅT GODSTRANSPORT SJØ GODSTRANSPORT LAND BILER: ANSATTE: OMSETNING: 6 14 12 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 299 MILL.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL.

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. Q4 4. KVARTAL 2013 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: 6 14 12 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. FARTØY:

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2016 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2016 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Ordinær generalforsamling for 2016 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Torsdag 12. mai

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer