Årsberetning og regnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012

2 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift, godstransport og annen transportvirksomhet, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper.» Utdrag fra selskapets strategiplan: NTS med hovedsete i Namsos skal hovedsakelig være engasjert innenfor transportvirksomhet og maritim virksomhet. De sentrale verdiene vi ønsker skal prege NTS-konsernet er: Kvalitet, Utvikling, Lønnsomhet. Selskapets tillitsvalgte Styrets medlemmer Roger Granheim, leder Odd Reidar Øie, nestleder Arnulf Bergum, ansatterepr. Grete Rekkebo Brovoll Harry Bøe Mari-Anne Hoff Kari Øie Nilsen Hege Bjørgum Skillingstad Valgkomite Ingolf Marifjæren Øystein Tungseth Erling Katmo Varamedlemmer til valgkomite Lillian Olden Rudi Ingerid Katharina Havik Varamedlemmer Håvard Sunde Dag Rustad Michael Momyr Lill Tove Røed Geir Vidar Sørheim Tordis Vitsø Kjørsvik Kari Rolstad Per Olav Juul Ledende ansatte Thomas Brobakken Geving Arne M. Galguften Espen Ledang Håvard Sunde Administrerende direktør Økonomisjef Leder forretningsutvikling Daglig leder NTS Transport AS og NTS Miljø AS Årsberetning og regnskap 2012

3 Styrets beretning for 2012 Egen virksomhet Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) har i 2012 hatt drift i egen regi innenfor tre virksomhetsområder. Ambulansedriften har vært basert på kontrakt med helseforetak og har i meldingsåret operert i Trøndelagsfylkene og Hedmark gjennom det heleide datterselskapet NTS Ambulanse AS. Ambulansevirksomheten opphørte i januar 2013 i forbindelse med at helseforetakene nå driver virksomheten i egen regi. Godstransporten er landsdekkende og ble i årets ni første måneder drevet gjennom det heleide datterselskapet Namdalske AS. Virksomhetsområdet ble utvidet i 4. kvartal gjennom etableringen av NTS Transport AS som er morselskap og en administrativ overbygging for de heleide datterselskapene Namdalske AS og Sunde Transport AS. NTS Transport AS eies 50,01 % av NTS og 49,99 % av Sunde Invest AS og er følgelig datterselskap av førstnevnte. Renovasjon og avfallstransport ble et nytt forretningsområde i 4. kvartal gjennom kjøp av 66,67 % av aksjene i Sunde Renovasjon AS, nå NTS Miljø AS. Selskapets virksomhet drives i ni kommuner i Namdalen og på Fosen. I 1. kvartal 2013 har NTS kjøpt resterende utestående aksjer i NTS Miljø AS som dermed er et heleiet datterselskap av NTS. Tilknyttede selskaper NTS har i 2012 hatt eierskap i tre tilknyttede selskaper. I FosenNamsos Sjø AS, som driver kollektivtransport til sjøs, eier selskapet 33,34 % av aksjene, mens eierskapet i Norsk Fisketransport Holding AS (NFTH), som opererer brønnbåter for transport av levende fisk, var på 25,27 % ved utgangen av året. Eierskapet i NFTH ble styrket i januar 2013 og er nå på 28,34 % av utestående aksjer. I mars 2013 er det inngått intensjonsavtale om kjøp av ytterligere 40,47 % av aksjene i NFTH hvilket vil gi NTS en samlet eierandel på 68,81 % dersom endelig avtale inngås. NTS har i 2012 også eiet 33,33 % av aksjene i SIVA Namsos Eiendom AS (SNE), et ledende selskap lokalt når det gjelder utleie av bygg og tilrettelegging og salg av tomtearealer. Det ble i november inngått avtale om salg av aksjene i SNE og overdragelsen ble gjennomført i januar Ansatte Pr var det 197 ansatte i konsernet totalt. Disse er fordelt på 147 ansatte i NTS Ambulanse AS, 32 ansatte i NTS Transport AS med datterselskaper, 13 ansatte i NTS Miljø AS og 5 ansatte i morselskapet. Kontrakten med Sykehuset Innlandet om drift av 5 ambulansestasjoner med 45 ansatte i Oppland ble avsluttet fra og med 1. januar Kvinneandelen pr er på 31,3 % mot 32,7 % i Konsernet vektlegger likestilling og å gi like muligheter for alle ansatte uavhengig av kjønn, livssyn og etnisk opprinnelse. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Helse, miljø og sikkerhet Gjennomsnittlig sykefravær for konsernet ble 7,1 % i 2012, mot 6,3 % i Sykefraværet i NTS Ambulanse i 2012 var på 7,3 % mot 6,4 % i Sykefraværet i Namdalske AS ble 9,7 % i 2012 mot 5,5 % i 2011, mens det i selskapene NTS Transport AS, Sunde Transport AS og NTS Miljø AS som ble konsolidert i 4. kvartal, var på hhv. 4,5 %, 5,0 % og 6,0 %. For de ansatte i morselskapet ble sykefraværet 1,3 % i 2012 mot 4,0 % i Både morselskapet, NTS Ambulanse og Namdalske er IA- virksomheter. Det har vært mye fokus på sykefraværsoppfølging og tilrettelegging av sykmeldte i 2012 i samtlige datterselskaper. Det ble rapportert fire ulykker med personskade i NTS Ambulanse i løpet av 2012 og to ulykker med materielle skader (bilskader). Ingen av ulykkene førte til lengre sykefravær og alle var relatert til pasientbehandling. I NTS Miljø AS var det én ulykke med personskade som medførte sykmelding. Ulykken inntraff i 3. kvartal, dvs. før NTS kjøpte aksjer i selskapet. Her var sjåføren tilbake i jobb etter drøyt fire måneder. Ansatte i de øvrige selskapene i konsernet har ikke vært utsatt for ulykker. Arbeidsmiljøutvalget i NTS Ambulanse har avholdt tre møter i Arbeidsmiljøet i konsernet ansees for tilfredsstillende. Årsberetning og regnskap 2012

4 Transportvirksomheten benytter seg av fossilt drivstoff som vil gi CO2-utslipp. Det blir lagt stor vekt på å redusere dette mest mulig, bl.a. ved å redusere drivstofforbruk, anvende kjøretøyer med EURO4 eller EURO5-motorer, ta miljøhensyn ved innkjøp og ved sikker behandling av alle former for avfall. Ambulanse Ambulansevirksomheten besto i 2012 av drift av 14 stasjoner i to fylker for to oppdragsgivere. Kontraktene for Midt-Norge løp ut 2012, i Hedmark ut januar Etter dette tidspunktet er markedet for privat ambulansedrift i praksis borte i og med at helseforetakene har besluttet å drive denne virksomheten i egen regi. Til tross for at man i 2012 har vært kjent med at ambulansevirksomheten har gått mot avvikling har driften under året vært meget god. I forbindelse med avviklingen har man i stor grad lyktes med å selge selskapets ambulanser og annet driftsutstyr. Godstransport Etter flere år med svake resultater i godstransportvirksomheten ble det i august inngått avtale med Sunde Invest AS som eier av Sunde Transport AS om samdrift mellom Sunde Transport AS og Namdalske AS. I denne forbindelse ble overbygningen NTS Transport AS etablert. Dette selskapet kjøpte samtlige aksjer i Sunde Transport AS og Namdalske AS med virkning pr. 1. oktober. Samdriften forventes å gi synergieffekter og et styrket driftsgrunnlag i Til tross for en vesentlig resultatforbedring sammenlignet med de senere år har Namdalske AS også i 2012 måttet ta tap knyttet til langtransporten og utleie av terminalbygning i Namsos. Resultatframgangen skyldes i hovedsak kostnadsreduksjoner relatert til et pågående driftsoptimaliseringsprogram, samt bortfall av engangseffekter. Et viktig element i dette er å utvikle en kontraktsportefølje som gir styrket retningsbalanse og en akseptabel lønnsomhet. Renovasjon og avfallstransport NTS Miljø AS (tidl. Sunde Renovasjon AS) har siden 2009 drevet transport av avfall på oppdrag for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA). Kontrakten med MNA er på fem år og omfatter innsamling, transport og levering av restavfall, papir og matavfall i kommunene Roan, Osen, Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, Overhalla, Grong og Høylandet. MNA har en ensidig rett til forlengelse av kontrakten med to år. NTS Miljø AS kan vise til tilfredsstillende resultater hvert år siden oppstart, og det forventes at selskapets driftsmargin opprettholdes i gjenværende løpetid på MNA-kontrakten. Tilknyttede selskaper Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper er vesentlig. Disse selskapene har hatt tilfredsstillende resultater og utvikling i året med unntak av FosenNamsos Sjø AS som også i 2012 har hatt tap på drifta. Økonomisk utvikling og sentrale risikofaktorer Oppdragsgiveren for våre kontrakter på ambulanseområdet har besluttet offentlig overtagelse av drifta fra 2013 og virksomhetsområdet er som en naturlig konsekvens under avvikling. Godstransporten er i hovedsak basert på relativt korte kontrakter ofte med en varighet på ett år med gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Korte kontrakter representerer isolert sett en forretningsmessig risiko, mens en bred kundeportefølje trekker risiko i motsatt retning. Gjennom etableringen av NTS Transport AS arbeides det kontinuerlig med å utvikle kundeporteføljen med tanke på optimalisering av retningsbalanse og styrket inntjening. NTS Miljø AS er inne i sitt fjerde driftsår i kontrakten med MNA og har veletablerte ruter for sin innsamling av husholdningsavfall. Den forretningsmessige risiko i virksomhetsområdet vurderes som lav i kontraktens løpetid. Aksjonærforhold Gjennom en forening av lokale eiere ble det nyetablerte selskapet Namsos Invest AS største eier i NTS i løpet av 1. kvartal. Det har ikke vært andre vesentlige endringer i eierforholdene i året. Antall aksjonærer er Styrets sammensetning Ved valget på generalforsamlingen i 2012 ble det gjennomført vesentlige endringer i styrets sammensetning. Styret ble utvidet med to representanter og totalt ble det valgt inn fem nye medlemmer av styret, herunder ny styreleder. De ansattes tre representanter har vært de samme gjennom året. De to som representerte NTS Ambulanse AS fratrådte ved utgangen av året slik at styret i 2013 på nytt teller åtte medlemmer. Årsberetning og regnskap 2012

5 Årsregnskapet Konsernet fikk i 2012 et driftsresultat på kr ,-. Ordinært resultat før skatt kom på kr ,- mot kr ,- året før. Egenkapitalandelen i konsernet er 63% ved utløpet av regnskapsåret mot 67% foregående år. Konsernregnskapet er avlagt etter International Financial Reporting Standards (IFRS). I morselskapet ble driftsresultatet kr ,- og resultat før skatt ble kr ,-. Selskapsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Driftsinntektene i konsernet var kr ,- mot kr ,- året før. Samlet resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er betydelig større enn foregående år. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ubetydelig eksponert for endringer i valutakurser, da en svært liten del av selskapets inntekter og utgifter er i utenlandsk valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da all gjeld i konsernet har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses stabile i de markeder godsvirksomheten opererer i. Tap på fordringer har i 2012 og året før vært ubetydelig. Brutto kredittrisiko pr utgjør totalt kr 16,7 mill. for konsernet og kr 2,3 mill. for selskapet. Dette innebærer en økning fra kr 8,6 mill. for konsernet og fra kr 5,8 mill. for selskapet i De opplistede tallene for selskapet er eksklusiv fordringer på konsernselskaper. Bankgarantier stilt overfor helseforetakene på til sammen kr 21,6 mill. utløp pr og og representerer således ingen kredittrisiko lenger. Stilt sikkerhet på vegne av tilknyttet selskap FosenNamsos Sjø AS utgjør til sammen kr. 71,6 mill. Konsernnotene til årsregnskapet inneholder nærmere informasjon knyttet til garantier og sikkerhetsstillelse. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Konsernets likviditet er betydelig styrket gjennom året og vurderes pr. balansedato som tilfredsstillende. Likviditetsforbedringen skyldes styrket inntjening, salg av aksjer i tilknyttet selskap og andre operasjonelle tiltak gjennom året. Forfallstidspunkter for kundefordringer og andre fordringer opprettholdes og er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Forfallstidspunkter knyttet til leverandøravtaler er ikke vurdert reforhandlet. Investeringer Investeringer foretatt i året er i det vesentligste knyttet til etableringen av NTS Transport AS og dette selskapets kjøp av Sunde Transport AS og Namdalske AS. Videre er det foretatt mindre erstatningsinvesteringer gjennom leasing av kjøretøy. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidsutsikter Styrets oppfatning er at resultatet for selskapets egne driftsaktiviteter er styrket gjennom etableringen av NTS Transport AS og kjøpet av NTS Miljø AS. Disse nyervervelsene vil likevel ikke kompensere fullt ut for bortfallet av ambulansevirksomheten. For å utvide omfanget av egen drift er det i 1. kvartal 2013 inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Folla Sjøtransport AS som driver fraktebåten MS Folla. Sjøverts godstransport reetableres dermed som et nytt virksomhetsområde i NTS. Videre er det inngått intensjonsavtale om kjøp av ytterligere 40,47 % av aksjene i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport Holding AS. Dersom endelig avtale inngås vil dette konsernet bli konsolidert i NTS, hvilket vil gi en betydelig økning i egne driftsaktiviteter i Årsberetning og regnskap 2012

6

7 Namsos Trafikkselskap ASA Konsern Resultatregnskap (Tall i hele tusen, hvis ikke annen spesifikasjon) NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 4 Salgsinntekt Driftskontrakter Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter ,16 Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivning ,8 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 9,10 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat videreført virksomhet ÅRSRESULTAT Resultat pr. aksje (i NOK) 20,59-5,03 23 Utvannet resultat pr. aksje (i NOK) 20,59-5,03 OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT: Periodens resultat Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse Sum

8 Namsos Trafikkselskap ASA Konsernbalanse pr 31. desember (Tall i hele tusen, hvis ikke annen spesifikasjon) NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 22 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 6,17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom ,17 Driftsløsøre, inventar, kjøretøy Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 10 Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 11,19,24 Kundefordringer ,24 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9

10 (Tall i hele tusen, hvis ikke annen spesifikasjon) Namsos Trafikkselskap ASA Kontantstrømoppstilling konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Tapskontrakt Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 265 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler KONTANTSTRØMMER Utbetalinger ved kjøp av varige FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld KONTANTSTRØMMER Innbetaling av egenkapital FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

11 Oppstilling av endringer i egenkapitalen ( NOK 1000) Note Kontrollerende eierinteresse Ikkekontrollerende eierinteresse Sum egenkapital Aksjekapitakursfond Over- Egne Annen Sum aksjer egenkapital Egenkapital pr Korrigert egenkapital Utbytte 0 0 Resultat for perioden Andre inntekter og kostnader 0 0 Egenkapital pr Egenkapital Kapitalforhøyelse Transaksjonskostnader 0 0 Kjøp / salg av datterselskap Kjøp av egne aksjer Utbytte 0 0 Totalresultat Overføring til annen egenkapital 0 13,15 Egenkapital pr

12 Noter til konsernregnskapet 2012 Note 1 Generelt om selskapet og regnskapsprinsipper 1.1 Generelt om konsernet Namsos Trafikkselskap ASA er et norsk allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapets forretningskontor er i Namsos i Nord-Trøndelag. Foretakets konsernregnskap for regnskapsåret 2012 omfatter selskapet og dets datterselskaper og konsernets andel i tilknyttede selskaper. Alle beløp i årsregnskapet er i hele tusen NOK, hvis ikke annet er spesifikt oppgitt. Konsern- og selskapsregnskapet ble godkjent av selskapets styre Hovedprinsippet Det konsoliderte regnskapet for konsernet Namsos Trafikkselskap er utarbeidet i overenstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder for finansiell rapportering IFRS, og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC), godkjent av EU, publisert av International Accounting Standards Board ( IASB) og som er pliktig pr Historisk kost er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet med unntak av finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi. 1.3 Endringer i regnskapsprinsipper Det har ikke skjedd endringer i regnskapsprinsipper i løpet av regnskapsåret. Ingen av utgitte standarder eller fortolkninger som ikke har trådt i kraft i pr er tidligimplementert. Basert på de vurderinger som er gjort vil ingen av disse ha vesentlig effekt på konsernregnskapet. 1.4 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Alle selskapene i konsernet har NOK som funksjonell valuta. 1.5 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Namsos Trafikkselskap ASA og selskaper som Namsos Trafikkselskap ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av aksjene i selskapet, og at konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Overtakelsesmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er konsolidert fra/til tidspunktet for overtakelse av kontroll. Tilknyttet selskap er definert som selskap hvor den regnskapspliktige har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse (kontroll). Normalt anses betydelig innflytelse å foreligge når investor eier mellom 20% og 50% av de stemmeberettigede aksjene i selskapet. I konsernregnskapet er investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost og deretter anvendes egenkapitalmetoden i konsernet. Balanseført beløp inkluderer goodwill og andre mer- eller mindreverdier, eventuelt redusert med eventuelle senere av og nedskrivinger. Dette innebærer at resultatregnskapet på èn linje presenteres selskapets andel av resultatene fra de tilknyttede selskapene i tillegg til periodens resultatførte av- og nedskrivinger på netto merverdier identifisert ved anskaffelse av det tilknyttede selskapet. Det foretas vurderinger av verdien av investeringene når det foreligger indikasjoner på verdifall eller når behovet for tidligere nedskrivninger ikke lenger er tilstede.

13 Når konsernets andel av tapet overstiger investeringen, er investeringen regnskapsført til null. Dersom konsernets andel av tapet overstiger investeringen, vil dette kun bli regnskapsført i den grad konsernet har forpliktelser for å dekke dette tapet, eller har plikt til å foreta betalinger på vegne av tilknyttet selskap. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner med tilknyttet selskap elimineres. Det samme gjelder for urealisert tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskriving av den overførte eiendelen. Når konsernet ikke lenger har betydelig innflytelse måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføringen som finansiell eiendel. Alle andre investeringer er regnskapsført i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og Måling hvor utfyllede opplysninger er gitt i note Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. Dette betyr at der det har vært nødvendig, er regnskapene i datterselskaper og tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 1.6 Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstakere. Konsernets segmenter er avgrenset på basis av de ulike typer tjenester som leveres. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Armlengdes avstand er lagt til grunn for prising av interne varer og tjenester. Segmentresultat, eiendeler og forpliktelser inkluderer poster som relaterer seg direkte til segmentene. Dette inkluderer også inntekter og kostnader til konsernadministrasjon. Segmentinformasjonen er rapportert i samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Gevinster og tap fra konserninterne overføringer, konsernbidrag og utbytte er ikke inkludert i resultatene fra segmentene. Elimineringer i balansen omfatter i hovedsak interne fordringer og gjeld. 1.7 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 1.8 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer og tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen et år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringen som anleggsmiddel. Ved første gangs balanseføring, måles kundefordringer og andre fordringer til virkelig verdi. I etterfølgende perioder vurderes kundefordringer til amortisert kost. Ved objektive indikatorer på verdifall, foretas avsetning til tap.

14 1.9 Anleggsmidler Egne anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang av anleggsmidler. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode, avskrivningstid fremkommer i note 6. Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Driftsavtalene inneholder ikke tilbakekjøp av eiendeler eller infrastruktur knyttet til tjenester levert det offentlige, således kommer ikke IFRIC 12 til anvendelse Leie av eiendeler (i) Finansielle leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris. Samme avskrivningstid benyttes som for selskapets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens økonomiske levetid. (ii) Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden Utleie av eiendeler (i) Operasjonelle leieavtaler Konsernet presenter eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Initielle direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Financial Instruments: Innregning og måling, anvendes følgende prinsipper: Aksjer og andeler som ikke er investeringer i tilknyttede selskaper er klassifisert som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endringer i verdi fra inngående balanse resultatføres. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi,

15 men endringen i verdi fra inngående balanse føres mot egenkapitalen. Aksjer som ikke kan måles pålitelig vurderes til anskaffelseskost. Aksjer som er balanseført til virkelig verdi er verdsatt basert på omsetningsverdi på balansedagen Kriterier for inntekts- og kostnadsføring Inntekter blir inntektsført i den perioden de er opptjent, det vil si når risiko og kontroll er gått over på kjøper eller tjenestene er levert. Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Salg resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte konsernet og spesielle kriterier knyttet til de ulike formene for salg som nevnt under er oppfylt. Konsernet baserer estimatene for inntektsføring på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt eventuelle spesielle forhold knyttet til den enkelte transaksjon. Inntektene inkluderer i hovedsak følgende elementer: a) Inntekter fra godssegmentet og segmentet for avfallstransport Disse inntektene inntektsføres i samme periode som de er opptjent, det vil si når tjenestene er levert og inntektsbeløpet kan måles pålitelig. b) Kontraktsinntekter fra ambulansesegmentet Selskapet mottar årlig kontraktsbetaling fra offentlige myndigheter. De mottatte beløpene er klassifisert som ordinære driftsinntekter. Kontraktsinntekter er tilskudd fra det offentlige ved drift av ambulansetjenester og vederlag for definerte tjenester i anbudskontrakter med offentlige helseforetak. Inntektsføring skjer i samsvar med tildeling fra helseforetakene for hver enkelt periode. Denne tildelingen er tilnærmet lineær, men kan for enkelte kontrakter utgjøre et høyere eller lavere beløp basert på kjørte kilometer. Krav på kontraktsinntekt blir balanseført som en fordring dersom inntektene ikke fullt ut er innbetalt per årsskiftet c) Øvrige inntekter Øvrige inntekter inntektsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. normalt på leveringstidspunktet. Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. Renteinntekter blir innregnet etter hvert som inntektene blir opptjent basert på den effektive rente metode Skatter Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatregnskapet med unntak av skatt på poster som er ført direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på balansedagen. Skatter beregnes med utgangspunkt i skattesats og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattepliktig inntekt.

16 1.13 Ytelser til ansatte (i) (ii) (iii) (iv) Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på foretaksobligasjoner (obligasjoner med fortrinnsrett, OMF). Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning ved foretakets forpliktelser innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte akturarielle gevinster og tap overstiger 10% av det høyeste av pensjonsforpliktelse eller pensjonsmidler. Innskuddsbasrerte pensjonsordninger Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres løpende ved innbetaling til forsikringsselskapet, og balanseføres ikke. Aksjebaserte betalingstransaksjoner Konsernets ansatte omfattes ikke av aksjebaserte betalingstransaksjoner eller opsjonsordninger Lånekostnader vedrørende rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter innregnes til virkelig verdi ved opptak, fratrukket direkte henførbare transaksjonsutgifter. I etterfølgende periode måles rentebærende gjeld i henhold til amortisert kost, og evt. differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode Utbytte Utbytte føres som forpliktelse i den perioden den blir formelt vedtatt. Mottatt utbytte inntektsføres i tilsvarende periode når utdeler formelt vedtar utbytte. Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som egenkapital frem til tidspunkt for generalforsamling Tapsbringende kontrakter Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten. Konsernet måler nåverdien av framtidige forventede kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter iht. kontrakt, hvorav estimerte utbetalinger omfatter alle uungåelige fremtidige betalbare kontastrømmer. Av- og nedskrivinger, finanskostnader og skatt inkluderes således ikke. Avsetningen reverseres i takt med eventuell reduskjon av negativ nåverdi i senere perioder Avsetninger En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

17 1.18 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende av ledelsen. Eventuelle endringer i estimatene innregnes i den periode endringene oppstår, dersom de kun gjelder denne periode. Gjelder endringene flere perioder, fordeles effekten over både inneværende og fremtidige perioder. Nedenfor gis en beskrivelse av de regnskapsposter hvor vesentlige estimater er benyttet: Pensjoner Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater herunder, avkastning på pensjonsmidler, fremtidig rente-og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i G og den generelle utviklingen i antall uføretrygdede og levealder er av stor betydning. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den nettoforpliktelse som fremkommer i balansen. Estimatendringer som følge av endringer inevnte parametere vil i stor utstrekning periodiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaste resultatregnskapet umiddelbart slik som andre estimatendringer. Virkelig verdi aksjer Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over resultatregnskapet vil i hovedsak være verdipapirer som omsettes i et aktivt marked. De aksjene som ikke lar seg verdivurdere med rimelig stor sikkerhet blir videreført til kostpris. Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Konsernet gjør løpende vurderinger i forhold til å identifisere indikasjoner verdifall på eiendeler jfr. IAS 36. Gjenvinnbart beløp er beregnet for transportmidler, enten ved markedsverdier på tilsvarende eiendeler eller gjennom inntjening og effektivitet til de ulike transportmidler sammenholdt med de ruter transportmidlene går på. For ambulanser finnes det normalt ikke noe effisient marked. De nedskrivninger som tidligere er gjort av ambulanser ble derfor basert på neddiskontert framtidig inntjening på de kontrakter som betjenes. Nedskrivinger er senere reversert i den grad dette er funnet forsvarlig med bakgrunn i inngåtte avtaler om salg av ambulansemateriell. Anleggsmidler Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode, avskrivningstid fremkommer i note 6. Avskrivningsperiode og metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Det foretas løpende vurderinger iht. IAS 36 for å avdekke indikasjoner på verdifall. Ved indikasjoner på verdifall måles gjenvinnbart beløp. Avsetninger og tapsbringende kontrakter Poster av denne art medfører også vesentlig bruk av estimater, for behandling av disse se pkt og Anleggsmidler holdt for salg / avhendingsgrupper Anleggsmidler blir klassifisert som holdt for salg når deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli realisert ved en salgstransaksjon og et salg er vurdert som svært sannsynlig. Klassifisering til holdt for salg skjer fra og med det tidspunktet anleggsmidlene er besluttet solgt og eiendelene er aktivt markedsført til en pris som er rimelig sett i forhold til eiendelenes virkelige verdi. Videre er det en betingelse for klassifisering som holdt for salg at salget forventes innregnet innen ett år etter beslutningen om salg er tatt og at det er usannsynlig at det vil bli gjort betydelige endringer i planene om salg, herunder at disse vil bli trukket tilbake. Fra tidspunktet for klassifisering til holdt for salg foretas ikke avskrivninger på eiendelene. Måling skjer til laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, hvis balanseført verdi i hovedsak skal realiseres ved en salgstransaksjon og ikke fortsatt bruk.

18 Konsernets ambulansevirksomhet er avviklet i løpet av 1. kvartal Eiendelene i segmentet vil realiseres i all hovedsak gjennom den gjenværende driften og dels ved salg. Segmentet omfattes av virksomhetsoverdragelse til Helseforetakene, og segmentet er derfor ikke klassifisert som holdt for salg Hendelser etter balansedagen Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet årsregnskapet. Generalforsamling og regulerende myndigheter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre dette. Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og som vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater og således reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige Kjøp og salg av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer blir kjøpesummen inklusive direkte kostnader ført som reduksjon i egenkapitalen. Pålydende av egne aksjer blir ført til reduksjon av innskutt egenkapital, resten som reduksjon av opptjent egenkapital. Ved salg av egne aksjer føres netto mottatt beløp fra salget direkte mot opptjent egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer og tjenester som er levert fra leverandører til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Resultater per aksje Resultat per aksje Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet og totalresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer. Utvannet resultat per aksje Ved beregning av utvannet resultat per aksje benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp, regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Det er to kategorier av potensielle aksjer som kan medføre utvanning; konvertibelt lån og aksjeopsjoner. Konsernet Namsos Trafikkselskap ASA har ingen av disse, og resultat per aksje og utvannet resultat per aksje er dermed de samme verdiene.

19 Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk Namsos Trafikkselskap ASA Konsernledelse Lønn Pensjonskostnader * Naturalytelser/ annen godtgjørelse Samlet godtgjørelse 2012 Samlet godtgjørelse 2011 Thomas Brobakken Geving, konsernsjef fra 1. juni 2012** Odd Ivar Løvhaugen, konsernsjef til 31. mai Svein Harald Nagelhus, økonomisjef Thomas Hestmo, daglig leder i Namdalske AS fra 1. juli Steinar Lio, daglig leder Namdalske til 30. juni Håvard Sunde, daglig leder NTS Miljø AS/NTS Transport AS Leif Aarnes Sunde, daglig leder Sunde Transport AS * Pensjonskostnader representerer her selskapets andel av premie til innskuddsordning. ** Konsernsjef er adm.dir i Namsos Trafikkselskap ASA og i datterselskapet NTS Ambulanse AS. Det er for adm.dir avtalt inntil en månedslønn i bonus basert på måloppnåelse av nærmere avtalte kriterier. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet overfor ledende ansatte eller medlemmer av styret. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: Innledning I tråd med allmennaksjelovens 5-6 og 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning. Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene. Lønnsprinsipp Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuelt fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement. Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon. Pensjonsordning Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen. Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet. Andre ytelser Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre. Sluttvederlagsordninger Dersom adm.dir. blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnsperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes. Policy ang. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte har vært uendret de senere år og forventes å være uendret framover.

20 Godtgjørelse til styret (NOK) Odd Reidar Øie (styrets leder ) Roger Granheim (styrets leder ) 0 0 Vidar Kjesbu Ole Dag Rustad Mari-Anne Hoff Michael Jan Momyr Jane H Rasmussen Halle Ragnar Sivertsen Gry Anita Ranum Arnulf Bergum May-Britt Næss Strand Kari Rolstad SUM godtgjørelse Godtgjørelse (NOK): Fast Pr. ord. møte Pr. telefonmøte Styreleder Medlem Varamedlem Note 3 Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Øvrige fordringer Sum andre fordringer I beløpet for øvrige fordringer inngår fordring på Jaras Eiendom AS med TNOK i forbindelse med salg av aksjer i det tilknyttede selskapet Siva Namsos Eiendom AS.

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer