NAM Delårsrapport pr Generelle kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAM Delårsrapport pr. 31.03.2012. Generelle kommentarer"

Transkript

1 NAM Delårsrapport pr Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat på TNOK pr er samlet sett bedre i forhold til (TNOK -678). Som i er det inneværende år underskudd innen godsvirksomheten og overskudd innen ambulansevirksomheten. Konsernets resultat før skatt pr er TNOK mot TNOK -424 året før. Hovedårsaken til denne resultatbedringen er resultatutviklingen innenfor ambulansedriften. Det er også positiv resultatutvikling både innenfor godsvirksomheten og tilknyttet virksomhet (TS). Driften av tilknyttet virksomhet ga et positivt resultatbidrag i kvartalet på TNOK 900 (inkludert negativ resultateffekt fra løpende avskrivning av merverdier på TNOK -754). De tilknyttede selskapene for Namsos Trafikkselskap ASA omfatter eiendomsdrift, brønnbåtdrift og ferje- og hurtigbåtdrift. Omsetningen for Namsos Trafikkselskap konsernet, eksklusive salgsgevinster/tap ved avhendelse, er noe lavere enn året før, med TNOK i første kvartal 2012 mot TNOK i første kvartal. Kontrakten med Sykehuset Innlandet om drift av ambulansestasjoner i Nord-Gudbrandsdalen gikk ut ved årsskiftet, dette utgjorde om lag 20% av ambulansedriften i og omsetningen er av den grunn redusert i Godsvirksomheten kan vise til noe økt omsetning. Driftsområder Ambulanser Etter at styret i Helse Midt-Norge den 5.mai vedtok at drifta av ambulansetjenesten skal overtas av helseforetakene, vil dagens kontrakter selskapet har med Helse Midt-Norge, lokalisert til stasjoner i Nord-Trøndelag, gå ut 31.desember Drifta i Hedmark løper på eksisterende kontrakt fram til 01.februar Etter utløpet av kontraktene vil det ikke lenger være marked av betydning for privat ambulansedrift i Norge. Fokus framover vil være på god drift også i resten av kontraktsperioden og ivareta selskapets og de ansattes interesser i forbindelse med at det offentlige skal overta fra Segmentrapporten for første kvartal 2012 viser et resultat før skatt for ambulanseområdet på TNOK I dette resultatet ligger en engangsgevinst vedrørende avslutningen av Nord- Gudbrandsdalen, i form av en nettoeffekt på TNOK 500, dette stammer fra salg inventar og driftmidler inkludert noe avslutningskostnader relatert driften.

2 Godsbil og terminaler Gods- og terminaldrift har vært en utfordrende del av virksomheten siden fallet i markedet i Etter omstrukturering og tilpasninger ser vi nå positive endringer i omsetning og resultat, det er likevel utfordrende å oppnå en akseptabel og positiv avkastning i første kvartal. Omsetningen i første kvartal er TNOK , mot TNOK i samme periode. Resultatet før skatt viser tap på TNOK 592, tilsvarende var tapet TNOK i. Resultatet i første kvartal 2012 sammenlignet med første kvartal viser fortsatt bedring, som i hovedsak skyldes effekter av avhendelser og større godsmengde. Forbedringsmulighetene i nærmeste framtid ligger i å optimalisere eksisterende driftskonsept samt inngå nye kontrakter for transportoppdrag. Det er besluttet å intensivere arbeidet med å finne partnere eventuelt kjøpere til godsselskapet. Ved avleggelse av regnskapet er denne virksomheten vurdert å ikke være anleggsmiddel holdt for salg, jfr IFRS 5, punktene 6-8. Investeringer - likviditet Det er ikke foretatt investeringer i driftsmidler i første kvartal. I perioden har det blitt avhendet materiell for TNOK 2.020, hoveddelen av dette er materiell knyttet til godsvirksomheten. Lastebilparken er redusert med tre enheter (bil med hengere/semi). Også noe ambulansemateriell er solgt som følge av kontraktsavslutningen i Oppland ved siste årsskifte. Ambulanseområdet har fra slutten av 2009 driftet færre områder enn tidligere, og dermed mindre mengde materiell. De største investeringene på ambulanse ble foretatt i starten på 2008 og materiellet vi har dekker selskapets behov inntil videre. Investeringene finansieres generelt med egenkapital og lån i bank/ev. leasing, lastebilinvesteringene som ble foretatt i er leasingfinansiert med rentevilkår knyttet til NIBOR. Alle lån i konsernet har NIBOR-tilknytning og følger svingninger i rentemarkedet. Namsos Trafikkselskap sin beholdning av egne aksjer er ved utløpet av rapporteringsperioden 61 aksjer. Egenkapitalandelen er 67 % pr Konsernets likviditet inkludert trekkfasiliteter er vurdert å dekke behovet på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Dette ut fra selskapets bankforbindelse i slutten av mai har innvilget en søknad om utvidet kassekredittramme med TNOK Denne tilleggskreditten har varighet fra og med juni til og med januar Det er utfordringer knyttet til likviditeten fra 2013 og selskapet arbeider videre med nødvendige tiltak. Aksjonærforhold pr I første kvartal 2012 har Kari Øie Nilsen kjøpt aksjer i NTS, slik at posten etter denne transaksjonen utgjør , det er 5% av aksjene i Namsos Trafikkselskap ASA. Kari Øie Nilsen ble valgt som styremedlem i generalforsamlingen avholdt 13.april 2012.

3 I samme periode har Jaras Eiendom AS inngått avtale om salg av aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Jaras Eiendom AS vil etter dette eie 0 aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Daglig leder i Jaras Eiendom AS, Jarle Rasmussen, var på transaksjonstidspunktet varamedlem til styret i Namsos Trafikkselskap ASA. Jane H. Rasmussen som er nærstående til Jarle Rasmussen var styremedlem i Namsos Trafikkselskap ASA. Jane H. og Jarle Rasmussen ble ikke gjenvalgt til styret i generalforsamlingen i april Jarle Rasmussen og Jane Rasmussen vil etter transaksjonen kontrollere til sammen aksjer i NTS, hvilket utgjør 1,1 % av utestående aksjer og stemmer i selskapet. Namsos Invest AS (s.u.s) har i første kvartal 2012 inngått avtale om kjøp av aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Namsos Invest AS vil etter dette eie totalt aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Dette utgjør 25,1 % av utestående aksjer og stemmer i selskapet. Namsos Invest AS eies 25 % hver av SS-Invest AS, Sunde Invest AS, Høylandet Byggutleie AS og Flatholmen AS. SS- Invest AS eies av nyvalgt styremedlem Harry Bøe. Thomas Geving har eierinteresse i Flatholmen AS. Sentrale risikofaktorer Godt over halve balansen er investert i tilknyttet virksomhet. Risikoen er dermed knyttet opp mot de resultater og den kontantstrøm som genereres fra de tilknyttede virksomheter. De tilknyttede virksomheter er FosenNamsos Sjø AS, Siva Namsos Eiendom AS og Norsk Fisketransport AS. Godsvirksomheten har foretatt tilpasninger til lavere omsetning de siste to årene. Det er fortsatt utfordringer med hensyn til lønnsomhet fordi avtalegrunnlaget gir delvis lave priser, kortsiktighet og ikke ideelt grunnlag for optimal fyllingsgrad og kapasitetsutnyttelse (retningsbalanse). Det er knyttet usikkerhet til hvilket nivå dieselprisene vil ligge på framover. Kontraktene for godsvirksomheten har varierende varighet. Marginene er generelt lave innenfor godstransport på veg. Kontraktene på ambulanseområdet har mindre enn ett års gjenværende varighet, jfr kontraktsituasjonen omtalt under Driftsområder ovenfor. Renten på konsernets lån er knyttet til markedsrentene. Det er bundet kapital innenfor ambulansevirksomheten, godsvirksomheten og investeringer i tilknyttet virksomhet. Likviditetssituasjonen preges av de svake økonomiske resultatene over tid på egen drift samt en forsiktig holdning til utbytte fra tilknyttet virksomhet. Egenkapitalen er høy, hvilket er et godt utgangspunkt for en forbedring av den finansielle strukturen. Kontraktssituasjonen for ambulansevirksomheten gjør det vanskeligere å finne eksterne løsninger på den finansielle utfordringen. Hendelser etter periodens utløp Styret i Namsos Trafikkselskap ASA har ansatt Thomas Geving som ny adm direktør

4 i selskapet etter Odd Ivar Løvhaugen, som sa opp sin stilling i februar d.å. Geving er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø, og er bosatt i Namsos. Han kommer fra stillingen som adm direktør i Midvest Fondene. Tidligere har han arbeidet som aksjesjef i Orion Securities AS. Geving begynner i selskapet 1. juni og tiltrer stillingen i løpet av juli Selskapets styrende organer er for øvrig ikke kjent med spesielle hendelser inntruffet etter periodens utløp, som ikke er nevnt i denne rapporten. Namsos, Namsos Trafikkselskap asa Roger Granheim Odd R. Øie Mari-Anne Hoff Styreleder Nestleder Sverre Tangen Grete Rekkebo Brovoll Kari Øie Nilsen Arnulf Bergum May Britt Næss Strand Harry Bøe Hege Bjørgum Skillingstad Odd Ivar Løvhaugen Adm. dir.

5 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Hittil Hittil Regnskap i år i fjor Resultatregnskap (alle tall i hele tusen) Driftsinntekter Salgsgevinster Lønnskostnad Ordinær avskrivning Nedskrivning anl.midler Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat etter skatt Resultat e.skatt av avhendet virksomhet Periodens resultat Resultat i kr. pr. aksje etter skatt 1,73 0,13-5,03 Utvannet resultat i kr. pr aksje 1,73 0,13-5,03

6 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Hittil Hittil Regnskap i år i fjor Balanse (alle tall i hele tusen) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum eiendeler Innskutt egenkapital Beholdning av egne aksjer Opptjent egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Hittil Hittil Regnskap i år i fjor Kontantstrømoppstilling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Betalingsmidler ved utgangen av perioden Hittil Hittil Regnskap i år i fjor Avstemming endring EK Rapportert egenkapital ved inngang periode Resultat denne periode Utvanningseffekt TS v/kapitalutvidelse Kapitalforhøyelse Endring i sikringsreserve EK forhøyet i TS ved oppkjøp Omregningsdifferanser/Annen endring egne aksjer Utbetalt utbytte i året Egenkapital ved utgang av periode

7 NOTER Note 1: Overordnet informasjon Namsos Trafikkselskap ASA sitt konsoliderte konsernregnskap for første kvartal 2012 ble godkjent på styremøte 31.mai Regnskapstallene for perioden er ikke underlagt revisjon. De mottatte regnskaper fra tilknyttede selskaper er ikke revidert. Regnskapet i 2012, med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i siste årsregnskap, dvs. i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og gjeldende IFRS standarder og fortolkninger. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med avlagt konsernregnskap for. Note 2: Utbytte Det ble i generalforsamling 13. april 2012 vedtatt at utbytte for skal være 0,- Note 3: Transaksjoner med nærstående parter Tre av aksjonærene i Namsos Trafikkselskap ASA har i rapporteringsperioden første kvartal 2012 gitt ansvarlig lån til selskapet, dette er gjort for å gjøre det mulig å ivareta selskapets eierinteresser i tilknyttet virksomhet. Midlene er benyttet av Namsos Trafikkselskap ASA til å gå inn med andel i ansvarlig, konvertibelt lån i tilknyttet virksomhet. Rentebetingelsene er nivåmessig likt mellom Namsos Trafikkselskap ASA og dets aksjonærer/nærstående som mellom tilknyttet virksomhet og Namsos Trafikkselskap ASA. Sum låneopptak er lik TNOK som tilsvarer gitt lån fra selskapet til tilknyttet virksomhet. De ansvarlige lånene er gitt av Øyer Vekst AS, Jaras Eiendom AS og Trønderbilene AS, hver med beløpet TNOK Note 4: Segmenttall Forretningssegment (Tall i NOK 1000) Gods & terminaler Ambulanse Ikke allokert/finans 2012 mars Januar- Elimineringer Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Segment eiendeler Segment gjeld Segment egenkapital: Segment nedskrivning Av eiendelene under kolonnen Ikke allokert/finans utgjør investeringene i tilknyttet virksomhet TNOK , dette inkluderer ansvarlig lån på TNOK gitt til TS. Segment gjeld i samme kolonne inneholder i hovedsak konsernmellomværender som er eliminert i kolonnen Elimineringer. Ansvarlig lån gitt av aksjonærer til Namsos

8 Trafikkselskap ASA på TNOK er plassert i linje Segment gjeld i kolonnen Ikke allokert/finans. Note 5: Nedskrivninger i 2012 I forbindelse med avleggelse av regnskapet for første kvartal 2012 er nedskrivning reversert med TNOK 692, reverseringen gjelder materiell solgt i perioden. Nedskrivninger er presentert på egen linje i resultatoppstillingen.

Resultatrapport 4. kvartal 2012

Resultatrapport 4. kvartal 2012 Resultatrapport 4. kvartal 25. februar 2013 1 Hovedtrekk per 4. kvartal NTS ASA hadde per 31.12.12 en omsetning på NOK 190,5 mill (NOK 197,5 mill i samme periode i fjor). Driftsresultatet per 31.12.12

Detaljer

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL.

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. Q4 4. KVARTAL 2013 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: 6 14 12 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. FARTØY:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport 2010. http://ir.shine.no

Årsrapport 2010. http://ir.shine.no Årsrapport 2010 http://ir.shine.no Shine ASA Årsberetning for 2010 Virksomheten Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Viktige hendelser og status Selskapet registrerer tegn på bedring i markedet. Interessen fra kunder, partnere og distributører er høyere for Dolphins produkter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer