Resultatrapport 4. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatrapport 4. kvartal 2012"

Transkript

1 Resultatrapport 4. kvartal 25. februar

2 Hovedtrekk per 4. kvartal NTS ASA hadde per en omsetning på NOK 190,5 mill (NOK 197,5 mill i samme periode i fjor). Driftsresultatet per endte på NOK 15,2 mill. (NOK 0,4 mill), mens resultat før skatt endte på NOK 22,5 mill. (NOK -4,5mill). Omsetningen i fjerde kvartal utgjorde NOK 58,7 mill. Driftsresultatet i kvartalet endte på NOK 6,2 mill. (NOK 0,0 mill.). Resultat før skatt i kvartalet utgjore NOK 7,4 mill. Resultatforbedringen kommer som følge av resultatforbedring innenfor egne driftsområder, samt betydelig økte resultatbidrag fra tilknyttede virksomheter. NTS Transport AS ble etablert med virkning fra NTS Transport AS eier 100 % av datterselskapene Sunde Transport AS og Namdalske AS. NTS ASA eier 50,01 % av aksjene i NTS Transport AS. Kjøp av 67 % av aksjene i NTS Miljø AS ble gjennomført med virkning fra og med NTS ASA solgte i kvartalet samtlige aksjer i Siva Namsos Eiendom AS til en verdi av NOK 38 mill. Dette medfører en vesentlig forbedring av konsernets likviditetssituasjon. Det ble samtidig inngått avtale om kjøp av aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS. Etter avklaringer om forkjøpsretter utgjør transaksjonsbeløpet NOK 5,4 mill. Ny eierandel etter transaksjonen er 28,3 %. Generelle kommentarer Resultat før skatt i kvartalet endte på NOK 7,4 mill inkludert reversering av tapsavsetning på leiekontrakt knyttet til terminaldrift. Resultat før skatt i samme periode i fjor utgjorde NOK -3,1 mill. Framgangen skyldes samlet sett gode resultater på egen virksomhet samt gode bidrag fra tilknyttet virksomhet. Driften av tilknyttede virksomheter ga et resultatbidrag i kvartalet på NOK 2,0 mill, mot NOK -1,0 mill i samme periode i fjor. Per har tilknyttet virksomhet bidratt med et resultat på NOK 9,4 mill. I utgjorde resultatbidraget fra tilknyttede virksomheter NOK -2,9 mill. De tilknyttede selskapene per er Norsk Fisketransport Holding AS og FosenNamsos Sjø AS. Omsetningen i kvartalet utgjør NOK 58,7 mill sammenlignet med NOK 50,8 mill i samme periode i fjor. Omsetningsøkningen skyldes økt aktivitet innenfor godssegmentet som følge av etableringen av NTS Transport AS samt oppkjøpet av NTS Miljø AS. Driftsområder Ambulanser Som nevnt tidligere har våre oppdragsgivere innen ambulanse besluttet å overta drifta av ambulansetjenesten. Dette betyr at våre kontrakter i Nord-Trøndelag og Hedmark utløpte henholdsvis og Etter 2

3 dette vil det ikke lenger være marked av betydning for privat ambulansedrift i Norge. Fokus også i sluttfasen av kontraktsperioden har vært å ha god drift og ivareta selskapets og de ansattes interesser. Resultat før skatt i kvartalet utgjør NOK 6,4 mill. Dette inkluderer en reversering av pensjonsforpliktelser på NOK 2,0 mill som følge av nedskaleringen av virksomheten. Justert for engangseffekter representerer resultatet en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor (NOK 2,1 mill i ). Per utgjør resultat før skatt NOK 16,8 mill, mot NOK 5,3 mill i samme periode i fjor. Godsbil og terminaler NTS Transport AS viser på konsernbasis et resultat før skatt på NOK -1,7 mill i fjerde kvartal. Dette skyldes i hovedsak svak lønnsomhet i Namdalske AS som følge av bortfall av enkeltkontrakter og svekket retningsbalanse. Omsetningen i kvartalet endte på NOK 28,4 mill. De nye selskapene som inngår i driftsområdet fra , Sunde Transport AS og NTS Transport AS, fikk et samlet resultat før skatt i perioden på NOK 0,6 mill. NTS Transport AS ble etablert med virkning fra og med , og relevante sammenligningstall for samme periode i fjor er derfor ikke tilgjengelige. Det arbeides fortsatt med driftsoptimalisering og omstrukturering av Namdalske AS. Et viktig element i dette er å utvikle en kontraktsportefølje som gir akseptabel lønnsomhet. I tillegg ventes sammenslutningen med Sunde Transport AS å gi positive effekter i Avfallstransport NTS Miljø AS ble tatt inn i konsernet med virkning fra og med Omsetningen i kvartalet endte på NOK 2,9 mill med et resultat før skatt på NOK 1,1 mill. Omsetningen for som helhet utgjør NOK 11,5 mill med et resultat før skatt på NOK 2,4 mill. Utviklingen innenfor dette virksomhetsområdet vurderes som tilfredsstillende og i tråd med tidligere forventinger. Investeringer - likviditet I forbindelse kjøpet av 67 % av aksjene i NTS Miljø AS er det investert NOK 2,68 mill. I tillegg er samtlige aksjer i Siva Namsos Eiendom AS solgt til NOK 38 mill. Aksjekjøpet i Norsk Fisketransport Holding AS ble gjennomført i første kvartal Det er ikke foretatt andre investeringer i perioden. Investeringene finansieres generelt med egenkapital og lån i bank/ev. leasing. Kjøretøy i NTS Transport AS og NTS Miljø AS er i hovedsak leasingfinansiert med rentevilkår knyttet til NIBOR. Lån i konsernet er delt mellom fast rente og NIBOR-tilknytning som følger svingninger i rentemarkedet. NTS ASA sin beholdning av egne aksjer er ved utløpet av rapporteringsperioden 61 aksjer. Egenkapitalandelen er 64 % pr Konsernets likviditetssituasjon vurderes som god ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Årsaken til dette er salg av aktiva i kvartalet samt forbedret kontantstrøm fra egne driftsaktiviteter. I tillegg til bankinnskudd har selskapet også trekkfasiliteter som kan benyttes ved behov. Aksjonærforhold pr Det har ikke skjedd vesentlige endringer i aksjonærstrukturen i kvartalet. Det er i perioden foretatt én meldepliktig handel. Sentrale risikofaktorer Nærmere halve balansen er investert i tilknyttet virksomhet. Risikoen er dermed knyttet opp mot de resultater og den kontantstrøm som genereres fra disse virksomhetene. Godsvirksomheten har foretatt tilpasninger og omstruktureringer de senere periodene. Til tross for en gradvis bedring i er det 3

4 fortsatt utfordringer med hensyn til lønnsomhet. Kontraktene for godsvirksomheten har ulik varighet. Kontraktene på ambulanseområdet utløp hhv. per og per , jfr. kontraktssituasjonen omtalt under Driftsområder ovenfor. Renten på konsernets lån hos finansinstitusjoner er knyttet til markedsrentene. Denne gjelden utgjør per NOK 8,6 mill. I tillegg leasing-finansieres kjøretøy med rentevilkår knyttet til NIBOR. Likviditetssituasjonen ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen vurderes å være god, men man vil være avhengig av tilfredsstillende kontantstrøm fra egne driftsaktiviteter og utbetalinger fra tilknyttede virksomheter for at dette bildet skal opprettholdes. Hendelser etter periodens utløp NTS ASA inngikk den avtale med Folla Sjø Holding AS om kjøp av samtlige aksjer i Folla Sjøtransport AS til en verdi av NOK 8,3 mill. Folla Sjøtransport AS driver godsfrakt i ukentlig rute mellom Namsos og Tromsø. Det vises for øvrig til børsmelding av 14. februar Namsos 25. februar Namsos Trafikkselskap ASA Roger Granheim Odd R. Øie Mari-Anne Hoff Styreleder Nestleder Grete Rekkebo Brovoll Kari Øie Nilsen Arnulf Bergum Harry Bøe Hege Bjørgum Skillingstad Thomas Geving Adm. dir. 4

5 Hittil Hittil i år i fjor Resultatregnskap (alle tall i hele tusen) 4Q 4Q Driftsinntekter Salgsgevinster Lønnskostnad Ordinær avskrivning Nedskrivning anl.midler Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat etter skatt Periodens resultat Resultat i kr. pr. aksje etter skatt 6,94-3,83 20,59-5,03 Utvannet resultat i kr. pr aksje 6,94-3,83 20,59-5,03 Totalresultat

6 Hittil Hittil i år i fjor Balanse (alle tall i hele tusen) Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Varer 0 0 Fordringer Investeringer 0 0 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum eiendeler Innskutt egenkapital Beholdning av egne aksjer -2-1 Opptjent egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Hittil Hittil i år i fjor Kontantstrømoppstilling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Betalingsmidler ved utgangen av perioden Hittil Hittil i år i fjor Avstemming endring EK Rapportert egenkapital ved inngang periode Resultat denne periode Kapitalforhøyelse/stiftelse i datterselskap Omregningsdifferanser/Annen endring egne aksjer -4 0 Andre endringer 0 0 Egenkapital ved utgang av periode

7 NOTER Note 1: Overordnet informasjon Namsos Trafikkselskap ASA sitt konsoliderte konsernregnskap for fjerde kvartal ble godkjent i styremøte 25. februar Delårsrapporten er ikke underlagt revisjon. De mottatte regnskaper fra tilknyttede selskaper er ikke revidert. Regnskapet i, med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i siste årsregnskap, dvs. i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og gjeldende IFRS standarder og fortolkninger. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med avlagt konsernregnskap for. Note 2: Utbytte Det ble i generalforsamling 13. april vedtatt at utbytte for skal være 0,-. Det er ved tidspunktet for avleggelse av delårsrapporten ikke tatt stilling til utbytte for regnskapsåret. Note 3: Transaksjoner med nærstående parter Tre av aksjonærene i Namsos Trafikkselskap ASA har i første kvartal gitt ansvarlig lån til selskapet. Midlene er benyttet av Namsos Trafikkselskap ASA til å gå inn med andel i ansvarlig, konvertibelt lån i tilknyttet virksomhet. Rentebetingelsene er nivåmessig likt mellom Namsos Trafikkselskap ASA og dets aksjonærer/nærstående som mellom tilknyttet virksomhet og Namsos Trafikkselskap ASA. Sum låneopptak er lik NOK 5,0 mill som tilsvarer lån gitt fra selskapet til tilknyttet virksomhet. De ansvarlige lånene er gitt av Øyer Vekst AS, Jaras Eiendom AS og Trønderbilene AS, hver med beløpet NOK 1,667 mill. På tidspunktet for avleggelsen av delårsrapporten er Jaras Eiendom AS ikke lenger aksjonær i NTS ASA. Note 4: Segmenttall Forretningssegment (Tall i NOK 1000) Gods & terminaler Ambulanse Avfallstransport Ikke allokert/finans Elimineringer Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Segment eiendeler Segment gjeld Segment egenkapital: Segment nedskrivning

8 Forretningssegment (Tall i NOK 1000) Gods & terminaler Ambulanse Avfallstransport Ikke allokert/finans Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Av eiendelene under kolonnen «Ikke allokert/finans» utgjør investeringene i tilknyttet virksomhet NOK 91,7 mill, dette inkluderer ansvarlig lån på NOK 5,0 mill gitt til TS. Segment gjeld i samme kolonne inneholder i hovedsak konsernmellomværender som er eliminert i kolonnen «Elimineringer». Ansvarlig lån gitt av aksjonærer til Namsos Trafikkselskap ASA på NOK 5,0 mill er plassert i linje Segment gjeld» i kolonnen «Ikke allokert/finans». Note 5: Nedskrivinger i I forbindelse med avleggelse av regnskapet for første kvartal er nedskriving reversert med NOK 0,7 mill, reverseringen gjelder materiell solgt i perioden. Nedskrivinger er presentert på egen linje i resultatoppstillingen. Ingen justeringer av nedskrivningssaldi ble foretatt i andre kvartal. I tredje kvartal har selskapet reversert NOK 3,4 mill nedskrivninger knyttet til ambulansemateriell. Bakgrunnen for denne reverseringen av nedskrivningen er at selskapet har inngått salgskontrakter på ambulansebilene, som gir en restverdi på bilmateriellet. Dette indikerer at tap ved verdifall for dette materiellet ikke lenger finnes, jfr. IAS36, 111. Grunnlaget for nedskrivningene er derfor ikke lenger til stede. Det aktuelle ambulansebilmateriellet er nødvendig til egen drift av anbudskontraktene med helseforetakene i Midt-Norge og Sykehuset Innlandet og vil etter utløpet av anbudskontraktene avhendes. 8

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer