111 Forsikringsbevis for medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "111 Forsikringsbevis for medlemmer"

Transkript

1 GJENSIDIGE Org.nr. NO Forsikringsnummer lav 21 Safe i Odfjell v/frode Nysa=ter Dronningasen Stavanger Forsikringsoversikt for medlemmer Naeringslivsforsikringer Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede selv ma s0rge for, se side 6 Innholdsfortegnelse for Sikkerhetsforskrifter og vilkar, se side 5 Sm\- og fritidsreise Kombinert

2 GJENSIDIGE Forsikringsnummer Utstedt av Forsikringsbevis for medlemmer Ferie- og fritidsreise Alle ansatte Ny forsikring gjelder fra Forsikringssum Egenandel Vilkar side Forsikringen omfatter Alle ansatte Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn og fosterbara inntil forste hovedforfall etter at barnet bar fylt 20 ar. Forsikringen for del enkelte medlem trer tidligst i kraft fra del tidspunkt vedkommende fyller betingelsene for medlemsskap Ferie- og fritidsreiser i hele verden med varighet inntil 7 uker. Nar en person i familien reiser alene, gjelder forsikringen pa reiser med varighet inntil 7 uker. Reisegodssum - familie, samlet sum nar to eller flere reiser sammen Reisegodssum - nar en person i familien reiser alene Dekningsomfang - Kombinert Rettshjelp - ansvar som privatperson utenfor Norden - rettshjelp som privatperson utenfor Norden Sykeutgifter Hjemtransport Reisegods Forsinkelse Ulykke invaliditet/ded Avbestilling pr. person Ubegrenset Ubegrenset Se vilkar Ingen Ingen Ingen Ingen 500 Ingen Se del Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede selv ma serge for Forebygge tap/skade av reisegods ved tilsyn, lasing og under transport Krav til legevurdering ved sykdom/lidelse for avreise og pa reisen Avbestilling av reise - krav til legevurdering og rask avbestilling I tillegg gjelder Generelle vilkar for forsikringsavtalen Reise 7 10

3 GJENSIDIGE Forsikringsnummer av21 Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkar Ilil Ferie- og fritidsreise For Ferie- og fritidsreise gjelder folgende sikkerhetsforskrifter Forebygge tap/skade av reisegods ved tilsyn, lasing og under transportsiki Krav til legevurdering ved sykdom/lidelse for avreise og pa reisen sikh2i 6 Avbestilling av reise - krav til legevurdering og rask avbestillingsikh23 6 For Ferie- og fritidsreise gjelder falgende vilkar Generelle vilkar for forsikringsavtalen GENOOOI 7 Reise REI Ansvar ANSiooa 15 Rettshjelp RET Ulykke ULYIOOI 18 Avbestillingsforsikring REIIOIS 20

4 GJENSIDIGE Forsikringsnummer av21 Sikkerhetsforskrifter Forebygge tap/skade av reisegods ved tilsyn, lasing og under transport -SIKH20 lil Sikkerhetsforskriftene gjelder for: - personer som er omfattet av forsikringen. 1. Sikring av reisegods For a forebygge tap av /skade pa reisegods m.m., skal - del fores tilsyn med reisegodset, og sorges for at eiendeler ikke gjenglemmes - reisegodset, nar det forlates, oppbevares i last og lukket hotellrom / annet rom i bygning eller i last og lukket bat/bil/buss/campingvogn. - sykkel og sykkeltilhenger vasre last nar de forlates. - verdigjenstander* ikke etterlates i telt hvor ingen er tilstede. - verdigjenstander* fjernes nar en forlater bil/buss/campingvogn, eller oppbevares i last, separat bagasjerom uten innsyn, last skiboks, lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i last bil/buss/campingvogn. *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur, o.l. - kontanter og verdipapirer - kunst/antikviteter - sportsutstyr - som f.eks. golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - vapen - musikkinstrument 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn Nar bil/buss/campingvogn hensettes for mer enn 8 timer eller ved overnatting, skal reisegods fjernes eller oppbevares i - last, separat bagasjerom uten innsyn - last skiboks, sykkel- eller skistativ - lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i last bil/buss/campingvogn. - Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. smykker, ur, o.l., flasker, kontanter og verdipapirer, skjore gjenstander, bedervelige varer og reseptbelagte medisiner skal ikke sendes som ekspedert bagasje. - Reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det taler transporten. Krav til legevurdering ved sykdom/lidelse for avreise og pa reisen -sikh2i lil 1. Legeerklaering ved alvorlig sykdom/lidelse for reisen Dersom forsikrede gar til legebehandling for alvorlig sykdom eller lidelse, skal det for reisen innhentes skriftlig erklaering fra forsikredes lege om at det er forsvarlig a foreta reisen og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring eller behandlingsbehov vil oppsta. 2. Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade ma forsikrede snarest soke lege og folge legens forskrifter. Avbestilling av reise - krav til legevurdering og rask avbestilling -SIK1123 HI 1. Legebehandling ved sykdom/ skade Ved sykdom/skade ma forsikrede seke lege og felge legens forskrifter. 2. Avbestilling Ved sykdom/skade som gjor at planlagt reise/opphold ma avbestilles, ma sikrede snarest foreta avbestilling hos transportor, reisearrangor, hotell, utleier, reisebyra eller dets agenter Reisegods pa arbeids-/undervisningssted Nar reisegodset forlates, skal det oppbevares i last, separat og fastmontert skap. 2. Sikring av reisegods som sendes - Transportorens bestemmelser skal folges.

5 GJENSIOICE Forsikringsnummer Utstedt av21 Vilkar Generelle vilkar for forsikringsavtalen -GENOOOI Dette vilkar gjelderfor alle produkter i forsikringsavtalen 1. Forsikringsavtalen bestarav - Forsikringsbeviset, - Forsikringsvilkarene, - Eventuelle sikkerhetsforskrifter, - Eventuell avtale ved kollektive forsikringer og reguleres av: - Forsikringsavtaleloven av 16. Juni 1989 nr 69, - Det ovrige lowerket Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkar og sikkerhetsforskrifter. Ved konflikt mellom bestemmelser i forsikringsavtalen, gar mer spesielle bestemmelser foran mer generelle bestemmelser. 2.1 Forhold til forsikringsavtaleloven I disse generelle vilkarene (GENOOOI) gjengis noen av reglene fra forsikringsavtaleloven i forkortet form. Gjengivelsen verken begrenser eller utvider plikter eller rettigheter i forhold til forsikringsavtalelovens regler. Der reglene i forsikringsavtaleloven fravikes eller der det kommer bestemmelser i tillegg, er dette angitt. Punktene 6.2, 12, 13, 14, 15, 17 og 18 kommer i sin helhet i tillegg til forsikringsavtaleloven. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkarene, sikkerhetsforskriftene og avtale ved kollektive forsikringer gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Med selskapet menes i det folgende Gjensidige Forsikring ASA. 2.2 Informasjon om garantiordningen for skadeforsikringer Selskapet er med i en garantiordning som skal hjelpe de sikrede hvis selskapet ikke har penger til a betale erstatninger i henhold til skadeforsikringsavtalene. se lov og sasrlig forskrift av nr 1617 om garantiordning for skadeforsikring. Garantiordningen har maksimalbelop pr krav. Ordningen dekker blandt annet ikke kreditforsikring, livsforsikring, energiforsikring, luftfartsforsikring, sjoforsikring eller nseringsforsikringer for storre nasringsdrivende. For detaljer viser vi til forskriften. 3. Fornyelse og forsikringstakers rett til oppsigelse Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid, normalt ett ar. Likevel kan forsikringstakeren si opp avtalen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre ssrlige grunner. Forsikringstakeren kan flytte forsikringsavtalen til annet forsikringsselskap, men for kollektive forsikringer kan flytteretten vasre fjernet ved avtale. Forsikringstakeren kan ellers si opp forsikringsavtalen fra utlopet av forsikringstiden dersom selskapet varsles om dette innen forsikringstidens utlop. Individuelle livsforsikringer kan sies opp av forsikringstaker ps ethvert tidspunkt. Forsikringen fornyes for ett ar av gangen dersom forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse. Vilkar og premie kan endres ved hvert hovedforfall. Se forsikringsavtalelovens kapittel 3 for skadeforsikring og kapittel 12 for personfbrsikring. 4. Selskapets rett til a si opp forsikringen 4.1 Oppsigelse ved manglende premiebetaling Dersom de angitte belalingsfrister ikke overholdes, vil forsikringsavtalen i sin helhet opphore. Dette innebterer at selskapet ikke dekker skader som oppstar etter varslet opphsrsdato. Se forsikringsavtalelovens kapittel 5 for skadeforsikring og kapittel 14 for personforsikring. 4.2 Oppsigelse ved konkurs Dersom forsikringstaker i forsikringstiden erklsres konkurs, kan selskapet si opp forsikringsavtalen hvis det er rimelig. Denne bestemmelse gjelder i tillegg til forsikringsavtaleloven. Selskapets rett til oppsigelse ved konkurs gjelder ikke for individuelle livsforsikringer. Se forsikringsavtalelovens 3-7 og Oppsigelse ved feil eller manglende opplysninger Dersom opplysningsplikten er forsemt, kan selskapet si opp forsikringen. Se punkt Oppsigelse ved saerlige grunner Selskapet kan for ovrig si opp forsikringen ved hovedforfall nar det foreligger saerlige grunner og oppsigelse er rimelig.

6 1 GJENSIDIGE Forsikringsnummer av21 I forsikringstiden kan selskapet si opp forsikringen etter forsikringstilfellet, hvis oppsigelse er rimelig. Denne bestemmelsen gjelder i tillegg til forsikringsavtaleloven. Selskapets rett til oppsigelse ved saerlige gninner gjelder ikke for individuelle livsforsikringer. Se forsikringsavtalelovens 3-5 og 3-7 for skadeforsikring og 12-4, 12-7 og 13-3 for personforsikring. 5. Opphor ved eierskifte Forsikringavtalelovens 7-2 er fraveket. I stedet gjelder folgende: - Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett nar den nye eier bar tegnet forsikring. 6. Tilgodepremie og skyldig premie 6.1 Nar forsikringen opphorer i forsikringstiden Dersom forsikringen oppherer i forsikringstiden, beregnes tilgodepremie for gjenstaende del av forsikringstiden. For noen forsikringer foretas beregningen etter korttidseller sesongtabell. Nasrmere regler er gitt i de aktuelle forsikringsvilkarene. 6.2 Ved endringer av forsikringer som er i kraft Tilgodepremie over kr 100 pa grunn av endringer i forsikringsforholdet returneres kunden. Tilgodepremie pa kr 100 eller mindre blir trukket fra ved neste premievarsel. Skyldig premie over kr 100 kreves inn scerskilt. Dersom skyldig premie er kr 100 eller mindre, kreves manglende premie inn sammen med premien ved neste forfall, 7. Folgene av a gi fell opplysninger Forsikringstaker, forsikrede og sikrede har plikt til a gi riktige og fullstendige opplysninger til selskapet ved avtaleinngaelse, fornyelse og krav om erstatning. Er opplysningsplikten forsomt, kan rett til erstatning bli redusert eller bortfalle. Ved svik bortfaller retten til erstatning. Ved svik bortfaller ogsa eventudl rett til refusjon av premie. Denne bestemmelsen gjelder i tillegg til forsikringsavtaleloven. Tilgodepremie for gjenstaende del av forsikringstiden reguleres av pkt 6.1. Dersom opplysningsplikten er forsomt, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Ved svik kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale del har med forsikringstakeren med oyeblikkelig virkning. Se forsikringsavtalelovens kapittel 4 og 8-1 for skadeforsikring og kapittel 13 og 18-1 for personforsikring. 8. Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede ma sorge for For enkelte forsikringer gjelder Sikkerhetsforskrifter. De stiller krav til adferd, kvalifikasjoner og sertifikater som er egnet til a forebygge eller begrense skade. Sikkerhetsforskriftene fremgar av forsikringsavtalen og er fremhevet i forsikringsbeviset. Ved brudd pa Sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, se forsikringsavtalelovens 4-8. Se ogsa identifikasjonsbestemmelsene i punkt Grov uaktsomhet og forsett Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder sarskilte regler i forsikringsvilkar eller lovgivning. For skadeforsikring gjelder ogsa identifikasjonsbestemmelsene, se punkt 10. Se forsikringsavtalelovens 4-9 for skadeforsikring og 13-8 og 13-9 for personforsikring. 10. Betydningen av andres handlinger (identifikasjon) Selskapet har i noen grad inntatt i forsikringsavtalen bestemmelser om at den som ellers ville hatt rett til erstatning, vil matte bsre konsekvensene av handlinger begatt av andre (identifikasjon). Se forsikringsavtalelovens 4-11 for skadeforsikring. 11. Frist til a melde krav om erstatning Hendelser som kan medfere erstatningskrav, skal snarest meldes til selskapet. Avhengig av forsikringstype kan rett til erstatning falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett ar etter at den som har rett til erstatning fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Se forsikringsavtalelovens 4-10 og 8-5 for skadeforsikring og og 18-5 for personforsikring. 12. Skjonn Ved forsikring av ting eller interesse gjelder folgende bestemmelser om skjonn ved skade.

7 1 GJENSIDICE Forsikringsnummer Utstedt av21 Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og sporsmal i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjores ved skjonn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjonn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjonnsmann. Dersom en av partene onsker det, kan det velges sasrskilt skjennsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte sporsmal. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at det er mottatt underretning a meddele om hvem som velges. For skjonnet velger skjonnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne vaere bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene a velge skjonnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjennet foretas. Blir skjonnsmennene ikke enige om oppmann. oppnevnes denne pa samme mate. Skjonnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersokelser som de anser nodvendige. De plikter a avgi sitt skjonn pa grunnlag av forsikringsavtalen. Skjonnsmennene foretar verdsettelsen - besvarer spersmalene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjenn over de punkter som skjonnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen pa grunnlag av dennes skjonn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjonnsmennenes ansettelser medferer. Partene betaler hver sin skjonnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjonnet baeres med en halvpart pa hver. Ved skjonn overfor privatkunder som gjelder tingskade knyttet til privat forsikring, hvor det er selskapet som krever skjonn, betaler selskapet alle skjonnskostnader. Skjonnets verdsettelser er bindende for begge parter. 13. F0lger av krig og krigslignende tilstander Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dodsfall som direkte eller indirekte skyldes eller star i sammenheng med krigslignende handlinger (enten krig er erklaert eller ikke), opprar eller lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig orden, dersom dette ikke er avtalt skriftlig. Forsikringen dekker ikke skader inntruffet under krig eller alvorlig uro i omrader hvor det er krig/uro nar forsikrede reiser inn i omradet/landet, dersom dette ikke er avtalt skriftlig. Opplysninger om slike omrader kan fas ved henvendelse til selskapet. Pa reiser i utlandet dekker forsikringen likevel krigsrisiko nar forsikrede allerede befmner seg i et omrade hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder i inntil 6 uker fra dette tidspunkt. 14. Skade ved terrorhandlinger Denne dekningsbegrensningen gjelder ikke for personskade som gar inn under Bilansvarsloven, Lov om yrkesskadeforsikring, for reiseforsikring eller for personforsikringer. Definisjon Med terrorhandling forstas en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstas a vasre utf0rt i den hensikt a uteve innflytelse pa politiske, religiose eller andre ideologiske organer eller for a fremkalle frykt. Belopsbegrensning Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard per skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom pa 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense per hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Unntak For folgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte, eller indirekte er en folge av terrorhandling: - Damrner, tunneller, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer - Objekter/interesser utenfor Norden 15. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m. Selskapet dekker ikke skade eller tap som felge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller skade eller tap forarsaket av raketter, atomvapen eller radioaktiv straling, dersom dette ikke er avtalt skriftlig. Denne dekningsbegrensningen gjelder ikke for personskade som gar inn under Bilansvarsloven, Lov om yrkesskade, for reiseforsikring eller for personforsikringer. 16. Jordskjelv og vulkanske utbrudd Selskapet dekker ikke skade eller tap, og okning i skade eller tap, som direkte eller indirekte er forarsaket av eller star i sammenheng med Jordskjelv eller vulkanske utbrudd. 17. Forsikringsselskapenesfelles registre

8 CJENSIDICE Forsikringsnummer av Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i "Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister" (FOSS) eller i ROFF, se nedenfor. Nar et forsikringsselskap melder en skade til registeret, far selskapet automatisk oversikt over fodsels- eller organisasjonsnummer, saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt pa samme kunde - ogsa skader i andre forsikringsselskap. Det er ikke mulig for selskapene a hente ut informasjon fra registeret annet enn ved registrering av skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre. Registrerte skader slettes etter 10 ar. Forsikringstaker bar innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens 18. Dersom slikt innsyn onskes, ma skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finansnceringens Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo Register for forsikringssokere og forsikrede Dersom forsikringssokerens/forsikredes helseopplysninger medforer tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fodselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i "Register for forsikringssokere og forsikrede" (ROFF). I tillegg registreres soknader om uforeerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finansnsringens Fellesorganisasjon (FNO) for a sikre at helsebedommelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. Registreringer bli slettet etter 10 ar. Forsikrede bar innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens 18. Dersom slikt innsyn onskes, ma skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finansnffiringens Servicekontor, Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Register over livsforsikring og pensjon Finansn«ringens Fellesorganisasjon (FNO) bar et register over livsforsikringer og pensjoner. Formalet med registeret er at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger om hvor forsikrede bar en livsforsikring eller en pensjonsavtale. For denne livsforsikringen/pensjonsavtalen blir fblgende registrert: navn, fodselsnummer, referansenummer og navnet ps fmans- institusjonen. Ved a henvende seg til FNO kan forsikrede/etterlatte fa en oversikt over hvilke fmansinstitusjoner som bar en livsforsikring/pensjons- avtale registrert pa forsikrede. Ved onske om mer informasjon om den enkelte Uvsforsikring/pensjonsavtale ma man ta direkte kontakt med den aktuelle fmansinstitusjonen. Den som onsker a reservere seg mot a sta oppfort i registeret, ma henvende seg skriftlig til Finansnsringens Fellesorganisasjon, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. En slik reservasjon vil gjelde alle opplysninger om vedkommende i registeret. 18. Norske lover og domstoler Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27. november 1992 nr. Ill om lowalg i forsikring. Tvister etter forsikringsavtalen avgjeres ved norsk domstol, med mindre del er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. 19. Valuta Premier, erstatninger og renter beregnes og gjores opp i norske kroner - NOK. 20. Renter ved erstatningsoppgjer Renter beregnes i overensstemmelse med forsikringsavtalelovens 8-4 og Forsommer den berettigede a gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan ban eller bun ikke kreve renter for den tid som gar tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig awiser rullt eller delvis oppgjor. 21. Bistand ved klage Dersom du mener selskapet bar gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjor, kan du kontakte: Gjensidige Forsikring ASA Kundeombudet Postboks 276, 1326 Lysaker E-post: Finansklagenemnda Postboks 53 Skoyen, 0212 Oslo E-post: Finansklagenemnda er mottak for klager til Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Person. Det er gratis a henvende seg til disse klageinstansene. 22. Grunnpris Grunnprisen er et fast belop uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Grunnprisen dekker kostnader til administrasjon og dokumentutsendelse. Reise-REi4oo3 lii 1. Definisjoner

9 if GJENSIDIGE Forsikringsniunmer Utstedt Ilav Forsikringstaker er den som inngar forsikringsavtalen med selskapet Forsikrede er den forsikiingen er knyttet til Sikrede er den som bar rett til erstatning Naermeste familie - ektefelle/registrert partner, samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn, fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre, fosterforeldre og svigeforeldre - sosken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn - oldeforeldre og oldebarn 1.5. Yrkesreise er en reise i arbeidsgivers regi som erter reglene utloser diettgodtgjorelse, og der mer enn 50 % av reisens totale varighet er yrkesrelatert. I tillegg dekkes ogsa korte dagsreiser i arbeidsgivers regi Bostedslandet er benevnelsen vi broker pa det landet forsikrede bor og jobber i Utestasjonerte er personer som jobber og bor pa fast adresse i utlandet Ekspedisjon er reise som krever storre og spesiell utrustning for et bestemt formal Verdigjenstander - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg, o.l. - smykker, ur o.l. - kunst/antikviteter - sportsutstyr - som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - vapen - musikkinstrumenter. 2. Hvem reiseforsikringen gjelderfor Forsikringen gjelder for personer angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede ma vtere medlem av norsk folketrygd. Dersom forsikrede jobber og bor i utlandet krever vi medlemsskap i norsk folketrygd med utvidet stenad til helsetjenester. 3. Hvilke reiserforsikringen gjelderfor Det fremgar av forsikringsbeviset om forsikringen gjelder for ferie- og fritidsreiser, yrkesreiser eller begge deler. Dersom det bare er tegnet ferie- og fritidsreiseforsikring, gjelder forsikringen ikke pa yrkesreiser. Dersom det bare er tegnet yrkesreiseforsikring, gjelder forsikringen ikke mellom hjem og fast arbeidssted. 3.1 Forsikringen gjelder - pa reiser i hele verden med utgangspunkt fra bostedsadressen. 3.2 Forsikringen gjelder ikke - nar du er hjemme (pa bostedsadresse). - nar du er pa arbeidsstedet i din arbeidstid, se unntak i pkt. 4.2 siste ledd - nar du er pa ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Gronland og Himalaya sa sant dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Med ekspedisjon menes reise som krever st0rre og spesiell utrustning for et bestemt formal 4. Reisegods 4.1. Hva som erforsikret Personlig reisegods (herunder ting som er lant/leid) som sikrede har med pa reisen for sitt personlige bruk - med forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander samlet med inntil kr for en person og inntil kr for familie nar to eller flere reiser sammen. Utover forsikringssumraen omfattes - kontanter og verdipapirer med inntil kr pr. sikret maksimum kr pr. skadetilfelle. - reisedokumenter/pass og andre nedvendige utgifter i forbindelse med tap av dette med inntil kr pr. sikret. Arbeidsgivers effekter Arbeidsgivers effekter dekkes med inntil kr utover reisegodssummen Reiseforsikringen dekker skade og tap av reisegods ved: - tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/kommer bort anses ikke som tyveri. - ran (straffeloven 266 og 267). - skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig edelegger, skader, gjor ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffelovens 291). - brann- og vannledningsskade. - naturskade (naturskadeloven 4). - trafikkuhell (kollisjon eller utforkjoring) med motorkjoretey, campingvogn og sykkel samt grunnstoting og kantring med bat. - reisegods som sendes som innsjekket bagasje.

10 GJENSIDICE Forsikringsnummer Utstedt av21 Sikkerhetsforskriftene for reisegods ma vaere overholdt. Kontanter og verdipapirer dekkes med inntil kr pr. sikret, maksomalt kr pr skadetilfelle/familie. Tyveri fra telt hvor ingen er tilstede, dekkes med inntil kr pr. sikiet. Skade pa og tyveri av sykkel/sykkelhenger dekkes med inntil kr pr. sykkel. Tyveri fra skap pa arbeid- og undervisningsssted dekkes i arbeids- og undervisningstid med inntil kr 5000 pr sikret Reiseforsikringen dekker ikke - ytre skader pa emballasje (koffert o. L) under transport (dette er transportors ansvar). - Sykkel/sykkeltilhenger innenfor den kommune sikrede har sitt hjem eller arbeids-/undervisningssted. - Motorkjoretoy - Fast tilbehor og sikkerhetsittstyr til motorkjoretoy nar dette er i bntk eller oppbevares sammen med kjoretoyet - Bat, kajakk/kano samtfast tilbeh0r til dette. - nokler til motorkjeretoy og bat - verktoy -Jlyttegods. - tap ved underslag (strl. 255) eller bedrageri (strl 270). - okonomiske tap utover det sow er nevnt i punkt 4.1 og Sykeutgifter/sykehusopphold Reiseforsikringen dekker utgifter ved - ulykkesskade - akutt sykdom - akutt forverring av kronisk lidelse safremt Sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Ved reise til E0S-land ma europeisk helsetrygdkort tas med. Kortet vises frem ved behov for behandling pa offentlig sykehus/legesenter 5.1. Reiseforsikringen dekker Pa reisen dekker forsikringen nedvendige utgifter til - lege. - sykehusopphold* (I Norge/Norden dekkes kun offentlig sykehus). - kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke dersom dette har medfort akutt psykisk krise.* Etter hjemkost dekkes fortsatt nedvendig kriseterapi ved behandling innen 6 maneder. Erstatningen er begrenset til kr innhenting av fastsatt reiserute nar reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen.* - fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. - medisiner etc. foreskrevet av lege/tannlege. - reise til/fra behandlingsinstirusjon.** - utvidet hotellopphold - ved utsatt hjemreise - som folge av legens ordre. - nedvendige telefonutgifter med inntil kr tannlegebehandling som folge av ulykkeskade. Etter hjemkomst - ved behandling innen 3 ar - erstattes ogsa utgifter til tannlegebehandling som felge av ulykkesskade. For barn under 20 ar erstattes nodvendige utgifter til forste permanente tannlegebehandling (bro, krone o.l.) etter overslag fra tannlege / tanntekniker nar behandlingen skjer senere 3 ar etter skadedatoen. Erstatning for tannlegebehandling er begrenset til kr tannlegebehandling som folge av akutt tannsykdom/tannskade ved spisingog som ma behandles pa reisen. Erstatningen er begrenset til kr pr skadetilfelle. *) Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes pa forhand. **) Ved bruk av egen bil, kr 2,00 pr km. 5.2 Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes - sykdom/lidelse som var kjentfor avreisen - nar reisen foretasfor behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold, - sykdom/lidelse som var kjentfor avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppsta med stor grad av sannsyniighet, - svangerskap etter utlopet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - dykking dypere enn 40 m. - skader pafort under boksing og luftsport; hang gliding, para gliding, fallskjermhoppingfrajly eller Jly\ming med mikrolette/ultralette fly, sa sant dette ikke avtalt og angitt i forsikringsbeviset. - fallskjermhopping fra fast base dekkes ikke. -fortsatt behandling i utlandet nar behandlende lege, i samrad med selskapet/sos Internationals lege anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge - lete~/redningsaksjon - 0konomisk tap utover det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport safremt Sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International ma innhentes pa forhand Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted eller avtalt behandlingssted i Norge* ved - egen akutt sykdom/ulykke, nar det er medisinsk nedvendig. Er det nodvendig at lege, sykepleier eller nasrstaende person ledsager forsikrede, erstattes ogsa utgifter til dette. - plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dodsfall i nasrmeste familie bosatt i E0S-land, som er inntruffet etter at reisen starlet, og sikrede ikke er pa skadestedet. - skade pa egen bolig eller forretning som gjor det nodvendig a reise hjem.

11 GJENSIDIGE Forsikringsnummer Utstedt av21 - dedsfall. Er del onske om begravelse pa ferie-/oppholdsstedet i utlandet, dekkes - i stedet for hjemtransport - de fafctiske utgifter til gravlegging med inntilkr *Utestasjonerte kan velge transport til Norge eller til bostedslandet. Remplassering ved yrkesreiser For yrkesreiser dekkes ordinaire reiseutgifter (transportutgifter) for en annen person som ma avlose forsikrede etter erstatningsmessig hjemtransport/sykeopphold Remplasseringen ma skje innen 14 dager etter at hjemtransporten/ sykeoppholdet har funnet sted. I tillegg dekkes forsikredes ekstrautgifter til returreise innen 2 maneder - til det sted hvor oppholdet/reisen ble avbrutt Reiseforsikringen dekker ikke hjemtransport som skyldes - sykdom/lidelse som var kjentfor avreisen - nar reisen foretasfor behandling, operas/on, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjentfor avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom fon>erring/komplikasjoner vil kunne oppsta med stor grad av sannsynlighet. - svcmgerskap etter utlopet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - dykking dypere enn 40 m. - skader pafort under boksing og luftsport; hang gliding, para gliding, faliskjermhoppingfrafly eller flyvning med mikrolette/ultralette fly, sa sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Fallskjermhopping fra fast base dekkes ikke. 7. Erstatning for avbrutt reise Reiseforsikringen dekker betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise nar dette skyldes - erstatningsmessig sykehusopphold - erstatningsmessig hjemtransport (erstattes ikke for avdode). - alvorlig ulykke og akutt sykdom med varighet mer enn 1 dag nar dette medforer at bevegeligheten begrenses til rommet/leiligheten. Slik erstatning gis ved reiser med varighet inntil 7 uker. Skriftlig bekreftelse fra behandlende lege pa stedet ma fremlegges. Vi erstatter dokumenterte utgifter (transport og losji) som er betalt eller sikrede er forpliktet til a betale, for reisen avbrytes-iforhold mellom avbrutte reisedager og totalt antall planlagte reisedager- begrenset til kr pr. dag, maksimalt kr pr. sikret, begrenset til maksimalt kr prfamilie. Nar en familie reiser sammen, gis i tillegg erstatning for ett av de ovrige familiemedlemmene. I tillegg erstattes forhandsbetalte billetter til arrangementer og utflukter som ikke ble benyttet pga avbrutt reise. Slik erstatning gis ved reiser med varighet inntil 7 uker. Nar reisen foregar med egen bil, regnes totalt kr 2,00 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 8. Utgifter nar medreisende blir syk/skadet Reiseforsikringen dekker utgifter nevnt nedenfor safremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Godfcjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes pa forhand. Nar legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dodsfall hos forsikredes eneste medreisende - eller dennes naermeste familie bosatt i E0S-land eller samme land som forsikrede bor og jobber i - medforer at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes - ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji. - transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. - ekstrautgifter til hjemtransport. - erstatning for avbrutt reise - se punkt 7. Erstatningen er begrenset til kr og gjelder en person over 18 ar samt barn under 18 ar. 9. Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/Norden/ bostedslandet og opphold for inntil to personer bosatt i Norge/Norden/bostedslandet, som blir tilkalt pa grunn av sikredes akutte og alvorlige sykdom/ulykkesskade eller dodsfall. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes pa forhand. 10. Forsinkelse Forsinket reisegods Nar ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nedvendige klasr og utstyr med inntil kr2.500pr. sikret. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst. Forsinkelsen ma bekreftes av transportor. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst Forsinkelse av offentlig transportmiddel Nar det enkelte transportmiddelets avgang er forsinket med mer enn 8 timer pa grunn av: - vasrfbrhold - tekniske/ mekaniske feil - trafikkuhell erstattes utgifter til reise og/eller overnatting inntil kr pr person, maks kr for familie.

12 1 GJENSIDIGE Forsikringsnummer av21 Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangorens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt for reisen startet. Forsinkelsen ma bekreftes av reisearrangor Forsinketfremmote Hvis sikrede kommer for sent frem ved avreise og forsinkelsen skyldes - vasrfbrhold - tekniske/mekaniske fell - trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede sitter i eller skal reise med, erstattes nedvendigejimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr pr. sikret. Dersom den planlagte reisen videre ikke kan gjennomfores samme dag, dekkes rimelige overnattingsutgifter. Det forutsettes at det er minst 11. og 30 min. fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen ma dokumenteres. Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangor, fly- eiler trafikkselskap. 11. Erstatningsoppgj0r Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade/sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. - Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi eller reiseleder/sos. - Transportskader skal umiddelbart meldes til transporter. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett ar etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Hvordan erstatningen blir beregnet Reisegods Selskapet har inngatt gunstige avtaler med forskjellige leverandorer av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjor. Erstatningen settes til hva det vil koste selskapet a - reparere/utbedre skaden, eller - gjenanskaffe tilsvarende - eller i det vesenthge tilsvarende - ting etter pris pa skadedagen. Selskapet bestemmer hvilket av disse alteraativene som skal benyttes og hvilken reparator/leverandor som velges, Det vurderes fradrag pa grunnlag av slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet. Selskapet vil i et hvert skadeulfelle vurdere om sikrede kan fa kontanterstatning. Kontanterstatningen vil vasre lik det belop som selskapet skulle ha betalt for reparasjon/ gjenanskaffelse Egenandel Fra erstatningsoppgjoret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Egenandelen skal fratrekkes for eventuelle ovrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkar eller lov Utbetaiing av erstatning Erstatning utbetales nar det foreligger oversikt over skaden/utgiftene Utgiftene ma dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter o.l. Selskapet kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen/ transportoren. Sikrede har krav pa renter av erstatningenjf. forsikringsavtalelovens 8-4 og Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at selskapet har betalt erstatning kan sikrede beholde gjenstanden mot a betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden selskapet Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikredes - eller sikredes ektefelle/samboers - side, jf. Forsikringsavtalelovens kap Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med to maneders varsel etter skade, eller nar det foreligger brudd pa sikkerhetsforskriftene. 13. Krig, terror og uroligheter Reiseforsikringen dekker tap/skade som skyldes at det bryter ut krig, terror, oppror eller andre alvorlige uroligheter i utlandet nar forsikrede allerede befinner seg i dette omradet. Dekningen gjelder i inntil 6 uker fra dette tidspunkt. Evakuering

13 GJENSIDICE Forsikringsnummer av21 Merutgifter ved evakuering med maksimalt kr pr. sikret, maksimalt kr pr.skadetilfelle. Ordre om evakuering ma vsere gitt av norsk utenriksdepartement eller stedlige myndigheter. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes pa forhand. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Reiseforsikringen dekker ikke skader inntruffet under krig eller alvorlig uro/oppror i omrader hvor del er krig/uro nar forsikrede reiser inn i omradet/landet - sd sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Opplysninger om risikoomrader fas ved henvendelse til selskapet. 14. Naturkatastrofer I forbindelse med naturkatastrofer pa ferie-/oppholdsstedet dekker reiseforsikringen ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted i Norge* eller ekstrautgifter ved evakuering. Erstatningen gis etter samme regler som punkt *Utestasjonerte kan velge transport til Norge eller til bostedslandet. 15. Streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs Forsikringen dekker ikke okonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte har sin arsak i streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs. Ansvar-ANsioo2 HI 1. Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede - i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset - padrar seg for skade pa annens person eller ting, eller formuesskader. - Med personskade forstas skade, sykdom eller dod pafert en person. - Med tingskade forstas tap av eller fysisk skade pafort ting (heninder dyr og fast eiendom). 0konomisk tap pafort tredjemann som folge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil ogsa vzere dekket. - Med formuesskade forstas okonomisk tap som ikke er oppstatt som folge av skade pa person eller ting. Forsikringen dekker det ekonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (sa som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli palagt a erstatte - med unntak av begrensninger i pkt. 2. Selskapet erstatter skader - utover egenandelen - konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Forsikringen dekker ikke 1. ans\>ar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2. ansvar som har sammenheng med sikredesyrke eller erver\>svirksomhet. 3. ansvar som eier, forer eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, bat, vannjet, luftfartoy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som Irenes for eller deltar i fop. Likevel dekkes ansvar som eier, forer eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfbrett - hang glider, para glider og fallskjerm - bat under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgaende gressklipper, snofreser o.l. som ikke kan oppna en hastighet over 10 km/t. 4. ansvar for skade pa ting oppstatt ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samtvedras, jordforskyvning, dambrudd og seining i grunnen. 5. ansvar overfor ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/ fosterforeldre/svigerforeldre, sosken, barn/stebarn/fosterbarn, saint ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdetpa det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6. ansvar for skade pa sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet pa det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til gnmn. 7. ansvar i form av oppreisning og ansvar for cerekrenking og krenking av privatlivets fred (jf lov om skadeerstatning 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke b&ter, gebyr o. I. 8. ansvar for skade pa ting som tilhorer en annen, men som sikrede eller noen pa dennes vegne bruker, leier, laner eller har mottatt til transport eller forvaring. Likevel dekkes skade pa leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9. ansvar som alene byggerpa tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede endelig ma bcere fordi sikrede har gitt avkall pa sin rett til regress. 10. styreansvar 11. ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. 12. ansvar ved overforing av smittsom sykdom. 13. ansvar som sikrede padrar seg ved forurensning. 14. ansvar for skade pa ting forarsaket av sopp og rate, eller pa grunn av langsom inntrengning avfuktighet. 3. Behandling av erstatningskrav Erstatningskrav som reises mot sikrede - eller som forventes a bli reist - skal snarest raeldes til selskapet. Sikrede ma ikke pata seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom kravet overstiger egenandelen og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningssporsmalet.

14 GJENSIDICE Forsikringsnummer av21 Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henfores til det tidspunkt da den forste skade ble konstatert. Sikrede plikter for egen regning - a gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for a vurdere ansvar og utbetale erstatning. - a utf0re de undersokelser og utredninger selskapet finner nodvendig. - & m0te ved forhandlinger eller rettergang. Egenandel Fra erstatningsoppgjeret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Utbetaling av erstatning Selv om forsikringssummen overskrides, betales de kostnader som pa forhand er godkjent av selskapet, samt renter av idomt erstatningsbelep som horer inn under forsikringen. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes okonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til a ordne en sak i minnelighet ellerbetale kravet, dekkes ikke videre utgifter ved tvisten. Selskapet bar rett til a betale enhver erstatning direkte til skadelidte, Rettshjelp-RETioo2 lil 1. Forsikringen dekker rimelige og nodvendige utgifter til advokat retten, sakkyndige og vitner nar sikrede er part i tvist - i den egenskap som er angitt i i forsikringsbeviset. Tvisten ma ha oppstatt mens forsikringen var ikraft. Utgifter til rettsbehandling Gjensidige Forsikring BA dekker utgifter til - sakkyndige som er oppnevnt av retten - sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, safremt utgiftene pa forhand er godkjent av selskapet. - vitner, kun ved hovedforhandling og bevisopptak F0lgende dekkes ikke: - idemte saksomkostninger - rettsgebyr i ankeinstans Bestemmelsen om anke gjelder ogsa ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger gar til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger nar sikrede kan godtgjere at motparten ikke er sokegod. Saksomkostninger ved forlik Inngas forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til folge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, ma sikrede pa forhand ha godkjennelse fra Gjensidige Forsikring BA dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal baere sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet bterer sikrede omkostningene se!v. Hvilke domstoler tvisten ma hore inn under Tvisten ma here inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten, jf. domstolsloven 1. Dersom saken fores for sserdomsstol, jf. domstolsloven 2, men kunne vaert fort for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter, Tvist oppstatt for forsikringen tradte i kraft Rettshjelputgifter dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forsto eller matte forsta at tvisten kunne oppsta. Tvist oppstatt etter at eiendommen er solgt eller ved kjop av ny bolig Selv om forsikringen pa boligen ikke var i kraft da tvisten oppsto, dekkes likevel folgende tvistetilfeller: 1 Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i Gjensidige Forsikring BA opphorte i ' forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. 2. Ved tvist med selger i forbindelse med kjop av ny bolig som sikrede enna ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring pa, dekkes rettshjelputgifter dersom navffirende bolig var forsikret i Gjensidige Forsikring BA pa kjopstidspunktet. 2. Forsikringssum og egenandel Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til forsikringssum nevnt i forsikringsbevis selv om det er flere parter pa samme side. Dette gjelder ogsa om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap, Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte okonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av Gjensidige Forsikring BA pa forhand.

15 CJENSIDIGE Forsikringsnummer av21 Egenandelen er kr med tillegg av 20 % av det overskytende belop. For reiseforsikringen - se forsikringsbeviset. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter pa samme side. 3. Forsikringen dekker ikke utgiftertil 1. tvist som har sammenheng med sikredesyrke eller erven'. 2. tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom eller leilighet, herunder tvist om jysiskefeil eller mangier og rene avtaletvister vedrorende eiendom utenfor Norden, som timeshareleiligheter og lignende. 3. tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap a\> a vcere selger a\> boligen og sikrede har tegnet eierskifteforsikring pa boligen/eiendommen. 4. tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefor deling, samvcersrett, farsskap, arv, krav om omstotelse, underholdsbidrag, bodeiing, opplosing av det okonomiske felleskap etablert av samboende og opplosing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 5. tvist som alene horer inn under namsmyndighetene, bortsettfra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. 6. tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 7. tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, bat, luftfartoy, registrert trav-eller galopphest, eller nar sikrede er part i egenskap av eier, forer eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder - kano, kajakk og seilbrett - hang glider, para glider og fallskjerm - bat under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - mllestol, selvgaende gressklipper, snefreser o.l som ikke kan oppna en hastighet over 10 km/t. 8. straffesak, cerekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivetsjred). 9. ekspropriasjonssak eller skjonnsak hvor sikrede soker a erverve rettighet over annen eiendom. 10. tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved soksmal nar den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til soksmal er enhver utgift padratt under forvaltningsbehandling, unntatt fra dekning. 11. rettshjelputgifter for juridiske personer som dodsbo, borettslag, andelslag, stifteise o.l - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. 12. tvist om advokatsalcer eller utgifter til sakkyndige. 13. tvist i saker om personskade, for det fra motpart eller motparts forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om a dekke sikredes nodvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostningssporsmalet avgjores av retten i henhold til Tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder ogsa ved voldgift. 14. utgifter padratt for tvist er oppstatt. 15. tvist mellom sameiere. Likevel dekkes tvist mellom eiere av ulike eierseksjoner i samme sameie. 4. Behandling av rettshjelpsaker 1. Vil sikrede seke om a fa dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal foresp0rsel/kravet snarest meldes til selskapet og senest et ar etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for sasrdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 2. Gjensidige Forsikring BA har rett til a velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted - eller forhold ellers - passer for oppdraget. 3. Sikrede plikter a begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bzerer selv omkostninger som ikke anses rimelige og nedvendige. For saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nedvendige utgifter (i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper) til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjonn var nedvendige for a fs saken betryggende utfert, i henhold til Tvistemalslovens 176. Er det flere parter pa samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 4. Gjensidige Forsikring BA kan kreve a bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er palopt under eventuell behandling i sserdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage pa offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjor har selskapet den samme rett som sikrede til a fa dokumentert hvordan advokaten har beregnet sift salzer. For endelig oppgjor foretas. skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Sporsmal om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Gjensidige Forsikring BA kan kreve at sikrede forelegger spersmal om salsr til egen advokat for retten i henhold til Tvistemalslovens 52. Salaer avregnes maksimalt 2 ganger i aret overfor advokaten.

16 1 GJENSIDIGE Forsikringsnummer Utstedt av21 5. Definisjoner Med tvist forstas at et krav er fremsatt og bestridt. belt eller delvis - muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke a anse som ffere tvister selv om saken bestar av flere individuelle spersmal som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstas utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning. Ulykke-uLYiooi ill 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for personer angitt i forsikringsbeviset. Dedsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidisrt arvinger etter lov eller testament, sa sant ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 2. Hvor forsikringen gjelder 2.1 Ulykkesforsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden, hele dognet, sa sant det ikke er angitt reiseulykke i forsikringsbeviset. Da gjelder forsikringen kun pa reise. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen i inntil 12 maneder. Denne begrensingen gjelder ikke for studenter/au pair og personer ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet 2.2 Ulykkesforsikringen gjelder ikke Pa ekspedisjoner nar dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Med ekspedisjon menes reise som kiever sterre og spesiell utrustning for et bestemt formal. 3. Hvilke skader det gis erstatning for For barn inntil forste hovedforfall etter fylte 20 ar, gis erstatning ved dod og ved varig medisinsk invaliditet. Utvidet ulykkesforsikring pa arsreiseforsikring gjelder inntil fylte 70 ar. Med ulykkesskade menes skade pa kroppen forarsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. 4. Hva forsikringen dekker 4.1. Dodsfall Forsikringen dekker forsikredes dod som folge av ulykkesskade som inntreffer mens forsikringen er i kraft Medisinsk invaliditet Forsikringen dekker livsvarig medisinsk invaliditet som folge av ulykkesskade som inntreffer mens forsikringen er i kraft Behandlingsutgifter Behandlingsutgifter inntil 5 % av forsikringssummen erstattes etter en erstatningsmessig ulykkesskade nar forsikrede er medlem av norsk folketrygd. Behandlingsutgifter utbetales i inntil 3 ar fra skadedagen. Selskapet erstatter nedvendige utgifter etter ulykkesskade til: 1. Lege med offentlig driftstilskudd tannlege og behandling pa sykehus. 2. Fysikalsk behandling, kiropraktor og alternativ behandling foreskrevet av lege. 3. Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege. 4. Rimelige og nodvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet Etter avtale med selskapet erstattes nedvendige utgifter til rehabilitering/ opptreningssenter foreskrevet av lege. Det ma fremlegges originale kvitteringer. Forsikringen dekker kun utgifter som ikke kan kreves fra annet hold. Forsikringen dekker ikke: - Utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker - Utgifter til opphold pa hotell, rekonvalesenthjem e.i Det fratrekkes en egenandel pa kr 500 for hveri skadetilfelle. 5. Ulykkeforsikringen dekker ikke: 1. Skade pa sinnet alene, f eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstatt legemsskade. Psykiske skader dekkes bare nar det samtidig er oppstatt en fysisk skade som medforer livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet. 2. Skade som anses a skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon. 3. Folgende sykdommer, diagnoser, tilstander eller skader dekkes ikke selv om ulykke kan pavises som arsak: Muskel/skjelettilstander - myalgier og andre uspesifikke smertetilstander - tendinitter, tendinoser og impingement - frozen shoulder - prolaps, i hele ryggsoylen - lumbago - nerverotaffeksjon med utstraling til armer eller bein (isjias) eller annen nerveavklemming

17 GJENSIDIGE Forsikringsnummer av 21 - spondylolyse/spondylolisthese, spondylose og osteochondrose - brudd som folge av patologisk prosess Hjerte/karsykdommer Tretthetssyndromer 4. Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk/bitt. alle former for hepatitt og sykdommer forarsaket av HIV-infeksjon. 5. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner ved undersokelse eller behandling utfort av autorisert eller uautorisert helsepersonell. 6.Tannskader Tannskader som folge av tygging dekkes ikke. 7, Forsikringen dekker ikke selvmord eller forsok pa selvmord. Selskapet dekker likevel selvmord dersom kravstilleren kan sannsynliggjore at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre arsak - og ikke en sinnslidelse. 8, Skade ved deltakelse i slagsmal eller forbrytelser 5.1 Fritidsaktiviteter/sport Forsikringen dekker ikke skade oppstatt under - boksing - sportsdykking dypere enn 40 m - fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flyvning med mikrolette eller ultralette fly o.l. - ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, pa Gronland og i Himalaya 6. Forsikringstilfellet Et forsikringstilfefle inntreffer pa skadedato. 7. Erstatningsoppgj0r 7.1. Skademelding Erstatningen forfaller til utbetaling nsr et forsikringstilfeile er inntruffet og krav om erstatning er meldt. Dersom forsikringssummen er angitt i G, vil det ved erstatningsberegningen benyttes G pa det tidspunktet forsikringstilfellet inntreffer. 7.2 Dsdsfall Dersom ulykkesskaden medforer dodsfall innen ett ar, utbetales dodsfallserstatning. Det gjores fradrag dersom det er utbetalt forskudd pa invaliditetserstatning for samme skade under dekningen ulykke invaliditet. 7.3 Invaliditet Erstatningen forfaller til utbetaling nar et forsikringstilfeile er inntruffet og krav om erstatning er meldt. Dersom forsikringssummen er angitt i G, vil det ved erstatningsberegningen benyttes G pa det tidspunket forsikringstilfellet inntreffer. Dor forsikrede innen ett ar etter skaden, utbetales ingen invaliditetserstatning. Ved 100 % varig invaliditet tilsvarer erstatningen den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset. Hvis forsikredes varige invaliditet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjor utsettes inntil 5 ar etter skadedagen for personer under 20 ar og 3 ar for personer over 20 ar. Det endelige oppgjoret skal da basere seg pa hva som ma antas a bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden pa henholdsvis 5-arsdagen eller 3 arsdagen etter ulykkesskaden. 7.4 Spesielle bestemmelser for barn For bam under 20 ar gjelder: Selskapet dekker tannbehandling som ikke dekkes av det offentlige og som er utfort innen utgangen av det kalenderar forsikrede fyller 22 ar. Utgifter til behandling hos tanmege uten offentlige driftstilskudd dekkes ikke for barn under 18 ar. Ved dodsfall som f01ge av ulykke, utbetales erstatning med 1 G. Forsikringssumved 100% varig medisinsk invaliditet er kr Selskapet dekker ikke skader inntruffet under fodselen. 7.5 Spesielle bestemmelser vedrorende i n val i d itetse rstatn i n g 1. Invaliditetserstatning beregnes pa grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet. 2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del Hog III. 3. Tap av eller skade pa kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig for ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig, gjores det fradrag nar invaliditetsgraden bestemmes. 4. Tannskade gir ikke rett til invaliditetserstatning. 5. Samlet invaliditetsfastsettelse for en og samme ulykkesskade kan hoyst bli 100 %. 8. Militaertjeneste

18 GJENSIDIGE Forsikringsnummer av21 For personer i militasre styrker med oppdrag utenfor Norge dekkes ikke skader som folger av krigshandling, terrorhandling og opptoyer eller lignende. 9. Jordskjelv Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes Jordskjelv i Norge. Avbestillingsforsikring -REHO-IS lil 1. Hvem avbestillingsforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for personer angitt i forsikringsbeviset. 2. Hva avbestillingsforsikringen omfatter Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger som pafores sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av - transportor - reisearrangor - hotel! eller utleier ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) for planlagt avreise fra bostedsadresse. Forsikringen gjelder kun for reiser hvor betalingsforpliktelsen har oppstatt for skadetidspunktet. Nar reisen avbestilles, erstattes forhandsbetalte billetter til utflukter og arrangementer i forbindelse med reisen Forsikringssum Engangsforsikring Nar det er tegnet avbestillingsforsikring for en enkelt reise - se forsikringssum i forsikringsbeviset Arsreiseforsikring Under arsreiseforsikringen er erstatningen begrenset til kr pr. person. Dersom det er tegnet familieforsikring er erstatningen begrenset til kr pr. person, med begrensning oppad til kr pr. skadetilfelle. Innenfor samme forsikringsar kan erstatningen samlet maksimalt utgjore kr for de sikrede Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsomkostninger inntruffet etter at reisen belt eller delvis er betalt og som skyldes - akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse - ulykkesskade eller dod som rammer sikrede, sikredes eneste medreisende og deres neermeste familier*, - bosatt i E0S-land. Sykdom/skade ma vaere alvorlig til hinder for gjennomforing av reisen. Arsak til avbestilling pa grunn av sykdom/skade ma vaere attestert av lege. - planlagt operasjon eller undersokelse i forbindelse med operasjon som fremskyndes eller utsettes, og melding om dette mottas mindre enn 14 dager for planlagt avreisedato - skade pa egen bolig eller forretning som nodvendiggjor sikredes nasrveer. *) Med naermeste familie menes - ektefelle, - samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn/fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre/fosterforeldre og svigerfbreldre - sosken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn - oldeforeldre og oldebara Avbestillingsforsikringen dekker ikke omkostninger som skyldes avbestilling - pa grunn av sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet. - pa grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet f0r reisen helt eller delvis er betalt. - at hensikten med reisen faller bort. - okonomisk tap vtover det som er nevnt i punkt 2. - skatter og avgifter. 3. Erstatningsoppgjor 3.1. Skademelding Ved skade/sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold. Attest fra lege og regning pa avbestillingsomkostningene ma sendes selskapet snarest Egenandel Fra erstatningsoppgjoret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Egenandelen skal fratrekkes for eventuelle ovrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkar eller lov Hvordan erstatningen blir beregnet Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke, i stedet gjelder folgende: Avbestillingsomkostninger erstattes inntil forsikringssummen Utbetaling av erstatningen

19 1 GJENSIDICE Forsikringsnummer av21 Erstatning utbetales nar del foreligger oversikt over skaden/utgiften. Utgiftene ma dokumenteres med originate legeattester kvitteringer, reisedokumenter o.l. Sikrede bar krav pa renter av erstatningen, jfr. forsikringsavtalelovens 8-4 og 18-4.

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1 INNHOLD 1. Forsikringsavtalen består av... 3 2. Forhold til forsikringsavtaleloven... 3 3. Informasjon om garantiordningen... 3 4. Fornyelse og forsikringringstaker rett til oppsigelse... 3 5. Selskapets

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for forsikrede 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva forsikringen omfatter 3 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 1. Hvem

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2016 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for... 3 2. Hvilke reiser forsikringen gjelder for... 3 3.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 0401 7129 Brekstad Dato: 31.10.14 Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161152 Avtalenummer: 4045017 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014 Vilkår av 1. juni 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor og når forsikringen gjelder...2 3. Reisegods...3 4. Reisesyke m.v. Sykeutgifter...4 5. Reisesyke m.v. Hjemtransport...4

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Side 2 av 10 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hvem forsikringen omfatter 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018.

GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018. GENERELLE VILKÅR Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2018. Forsikringsavtalen består av - Forsikringsbeviset inklusiv vedlegg - Forsikringsvilkårene inklusiv

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Reise Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 1.7.2011 I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Øvrig lovverk

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring 209201002967001009 Org.nr. NO-938 741 700 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring Fornyelse Forsikringsnumm er 79112645 Gjelder fra 01.06.2010 Hovedforfall 01.06

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

000401000668001006 DEL

000401000668001006 DEL Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Aldri Et År Uten Kryssveien 14 C 0583 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer 2 Side 000401000668001006

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer