Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring"

Transkript

1 Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Gjelder fra

2 Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for Hvilke reiser forsikringen gjelder for Sikkerhetsforskrifter Reisegods Reisesyke, hjemtransport og avbrutt reise Rettsansvar og rettshjelp Forsinkelse/Avbestilling Naturkatastrofe, krigsrisiko og atomkjernereaksjoner Definisjoner Generelle vilkår Hvem forsikringen gjelder for - (sikrede/forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd. Når forsikringen er tegnet for familie, gjelder den for - den som er nevnt i forsikringsbeviset. - ektefelle, samboer eller partner med felles adresse i Folkeregisteret. - barn og fosterbarn av forsikringstaker/ektefelle/samboer eller partner, samtlige med samme adresse i folkeregisteret som forsikringstaker. - barn eller barnebarn som bor fast hos forsikringstaker og som forsikringstaker har den daglige omsorgen for, selv om barnet ikke har samme adresse i Folkeregisteret som forsikringstaker. - Barn av forsikringstaker/dennes ektefelle/samboer eller partner som ikke bor hos sikrede/forsikrede, er omfattet av forsikringen på reiser sammen med sikrede/forsikrede. For medforsikret barn opphører forsikringen ved forsikringens første hovedforfall etter fylte 20 år. 2. Hvilke reiser forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for ferie-/ fritidsreiser og yrkesreiser. 2.1 Forsikringen gjelder - Forsikringen gjelder i hele verden på reiser med varighet inntil 2 måneder. - Reisens varighet regnes fra det tidspunkt man reiser fra bostedsadressen i Norge, og til man er tilbake på samme sted. - For pendlere og studenter gjelder forsikringen også fra midlertidig bopel og med retur til denne eller fast bopel. Forsikringen kan utvides til å gjelde reiser med varighet utover 2 måneder. 3

3 2.2 Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme. - på arbeids-/undervisningsstedet i din arbeids-/ undervisningstid. - på ekspedisjoner, så sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Med ekspedisjon menes reiser som krever større og spesiell utrustning for et bestemt formål. 3. Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene gjelder for personer som er omfattet av forsikringen. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, jf Forsikrings-avtaleloven 4-8 og Reisegods 4.1 Hva som er forsikret - Personlig reisegods (herunder ting som er lånt/leid) som sikrede har med på reisen for sitt personlige bruk. Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander samlet med inntil kr for en person og inntil kr for familie når to eller flere reiser sammen. Ut over forsikringssummen dekkes: - Utgifter i forbindelse med tap av reisedokumenter/pass/sjekker dekkes med inntil kr pr. sikret. - Kontanter erstattes med inntil kr pr. skadetilfelle. Arbeidsgivers effekter Dersom bedriften har tegnet egen yrkesreiseforsikring og en er på en yrkesreise, dekkes arbeidsgivers effekter med inntil kr utover forsikringssummen for reisegods. 4.2 Reiseforsikringen dekker - tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/kommer bort anses ikke som tyveri. - ran (straffeloven 266 og 267). - skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffeloven 291). - skade som følge av brann, eksplosjon, nedsoting, direkte lynnedslag eller som følge av vanninntregning i bygning. - naturskade (naturskadeloven 4). - trafikkuhell (kollisjon eller utforkjøring) med motorkjøretøy, campingvogn og sykkel samt grunnstøting og kantring med båt. - tap av/skade på reisegods som sendes som innsjekket bagasje. Sikkerhetsforskriftene for reisegods må være overholdt. 4

4 4.3 Reiseforsikringen dekker ikke - ytre skader på emballasje (koffert o.l.) under transport. (Dette er transportørs ansvar). - skade på og tyveri av sykkel/sykkel-tilhenger innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem eller arbeids / undervisningssted. - motorkjøretøy og båt, samt fast tilbehør til dette. - flyttegods. - økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt 4.1. og Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. - Avbestilling av planlagt reise skal straks foretas hos reisearrangør. - Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi og reiseleder. - Transportskader skal umiddelbart meldes til transportør. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Hvordan erstatningen blir beregnet Reisegods Erstatningen settes til hva det vil koste selskapet å - reparere/utbedre skaden, eller - gjenanskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativ som skal benyttes og hvilken reparatør I leverandør som velges. Selskapet vil i hvert skadetilfelle vurdere om sikrede kan få kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløp som selskapet skulle ha betalt for reparasjon I gjenanskaffelse. Det som er beskrevet i dette punktet, gjelder også dersom en av partene krever skjønn. Var gjenstanden defekt eller hadde nedsatt anvendelighet, gjøres det fradrag for dette. Skade på og tyveri av låst sykkel/sykkelhenger dekkes med inntil kr pr. sykkel Egenandel Det trekkes ingen egenandel ved skade på reisegods. 5

5 4.4.4 Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter ol. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf forsikringsavtalelovens 8-4 og Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden selskapet. 5. Reisesyke. hjemtransport og avbrutt reise 5.1 Reisesyke Reiseforsikringen dekker utgifter ved - ulykkesskade - akutt sykdom - akutt forverring av kronisk lidelse såfremt sikkerhetsforskriftene for sykdom/skade er overholdt Reiseforsikringen dekker På reisen dekker forsikringen utgifter til - lege - sykehusopphold - kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke dersom dette har medført akutt psykisk krise - innhenting av fastsatt reiserute når reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen - fysikalsk behandling foreskrevet av lege. - medisiner etc foreskrevet av lege/tannlege - reise til/fra behandlingsinstitusjon. - utvidet hotellopphold som følge av legens ordre - tannlegebehandling som følge av ulykkesskade - merutgifter som følge av sengeleie utenom sykehus etter ordre fra lege med inntil kr pr. døgn Etter hjemkomst - ved behandling innen 3 år - erstattes også utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. For barn under 20 år erstattes nødvendige utgifter etter overslag fra tannlege/tanntekniker selv om behandlingen går utover 3 år. Erstatning for tannlege behandling er begrenset til kr tannlegebehandling som følge av akutt tannsykdom/tannskade ved spising og som må behandles på reisen. Erstatningen er begrenset til kr per skadetilfelle. 6

6 Regler: Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd. Ved bruk av egen bil, kr 2,50 pr km Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen når reisen foretas for behandling, operasjon, kur - eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlings behov eller dersom forverring / komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - dykking dypere enn 39 m. - skader påført under boksing og luftsport, hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base - fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege, i samråd med selskapet eller SOS-International anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge. - økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/ skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted i Norge ved - egen akutt sykdom / ulykke, når det er medisinsk nødvendig. Er det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til dette. - plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS-Iand, som er inntruffet etter at reisen er startet, og sikrede ikke er på skadestedet. - skade på forsikredes bolig, næringseiendom, forretning eller kontor, inntruffet etter avreisedato og som nødvendiggjør hans/hennes nærvær. - naturkatastrofer på ferie- / oppholdsstedet eller ekstrautgifter ved evakuering. - dødsfall. Er det ønske om begravelse på ferie eller oppholdsstedet i utlandet, dekkes i stedet for hjemtransport - de faktiske utgifter til gravlegging med inntil kr Reiseforsikringen dekker ikke hjemtransport som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen. - når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. 7

7 - sykdom / lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov, eller dersom forverring eller komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - dykking dypere enn 39 m. - skader påført under boksing og luftsport, hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base. 5.3 Erstatning for avbrutt reise Reiseforsikringen dekker betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise når dette skyldes - sykehusopphold eller annet sengeleie beordret av lege - erstatningsmessig hjemtransport (ikke ved død). - alvorlig ulykke og akutt sykdom med varighet mer enn 3 dager når dette medfører at bevegeligheten begrenses til rommet / leiligheten. Slik erstatning gis ved reiser med varighet inntil 2 måneder. Skriftlig bekreftelse fra behandlende lege på stedet må fremlegges. Erstatningen gis ut fra dokumenterte utgifter (transport og losji) som er betalt før reisen avbrytes - i forholdet mellom avbrutte reisedager og totalt antall planlagte reisedager - begrenset til kr per dag, maksimum kr per sikret. Når en familie reiser sammen, gis i tillegg erstatning for ett av de øvrige familie medlemmene. Når reisen foregår med egen bil, regnes totalt kr 2,50 per km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 5.4 Utgifter når medreisende blir syk eller skadet Reiseforsikringen dekker utgifter nevnt nedenfor såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom eller skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS- International skal innhentes på forhånd. Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikredes eneste medreisende eller dennes nærmeste familie bosatt i EØS-Iand eller samme land som forsikrede bor og jobber i - medfører at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes - ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji. - transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. - ekstrautgifter til hjemtransport. - erstatning for avbrutt reise - se punkt dekningen gjelder for en person over 18 år, og eventuelle barn under 18 år. Ved sykdom, skade eller død som rammer mindreårige barn på reise sammen med begge foreldrene, gjelder dekningen for begge foreldrene. Erstatningen er begrenset til kr pr. person, maks kr pr. skadetilfelle. 8

8 5.5 Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/Norden/bostedslandet og opphold for inntil to personer bosatt i Norge/Norden/bosteds-landet, som blir tilkalt på grunn av sikredes akutte og alvorlige sykdom / ulykkesskade eller dødsfall. Bostedslandet er det landet forsikrede bor og jobber i. Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd. 5.6 Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade / sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. - avbestilling av planlagt reise skal straks foretas hos reisearrangør. - overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi eller reiseleder eller SOS-International. - transportskader skal umiddelbart meldes til transportør. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden / utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter ol. Selskapet kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen eller transportøren. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf forsikringsavtalelovens 8-4 og Reiseansvar og rettshjelp 6.1 Ansvar Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede - i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset - pådrar seg for skade på annens person eller ting, eller formuesskader. 9

9 - Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil også være dekket. - Med formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (så som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli pålagt å erstatte - med unntak av begrensinger i pkt Selskapet erstatter skader konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset Forsikringen dekker ikke 1) ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2) ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 3) ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfe brett - hangglider og paraglider - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser ol. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 4) ansvar for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen. 5) ansvar overfor ektefelle, samboer, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6) ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 7) ansvar i form av oppreisning og ansvar for ærekrenking og krenking av privatlivets fred (jf lov om skadeerstatning 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr ol. 8) ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Likevel dekkes skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9) ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 10) styreansvar 11) ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 12) ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. 13) ansvar for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 10

10 6.1.3 Behandling av erstatningskrav Erstatningskrav som reises mot sikrede - eller som forventes å bli reist - skal snarest meldes selskapet. Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningsspørsmålet. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert. Sikrede plikter for egen regning - å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for å vurdere ansvar og utbetale erstatning. - å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig - å møte ved forhandlinger eller rettergang Forsikringssum Selskapets samlede erstatningsplikt for alle skader voldt i forsikringstiden, er kr , dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel Utbetaling av erstatning Selv om forsikringssummen overskrides, betales de kostnader som på forhand er god kjent av selskapet, samt renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet eller betale kravet, dekkes ikke videre utgifter ved tvisten. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 6.2 Rettshjelp Rettshjelp er omfattet dersom ikke annet frem kommer av forsikringsbeviset. For reiseforsikringen gjelder forsikringen med varighet inntil 2 måneder Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist; i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Utgifter til rettsbehandling Selskapet dekker utgifter til: 11

11 - sakkyndige som er oppnevnt av retten - sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, såfremt utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. - vitner, kun ved hovedforhandling og bevisopptak. Følgende dekkes ikke: idømte saksomkostninger, rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Saksomkostninger ved forlik: Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostning er i dommen til fratrekk i erstatningen. Hvilke domstoler tvisten må høre inn under: Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten, jf domstolsloven 1. Dersom saken føres for særdomstol, jf domstolsloven 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft. Rettshjelp-utgifter dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Tvist oppstått etter at eiendommen er solgt eller ved kjøp av ny bolig. Selv om forsikringen på boligen ikke var i kraft da tvisten oppsto, dekkes likevel følgende tvistetilfeller: 1) Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. 2) Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpetidspunktet Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. 12

12 Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel Forsikringen dekker ikke utgifter til 1) tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. 2) tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom eller leilighet, herunder tvist om fysiske feil eller mangler og rene avtaletvister vedrørende eiendom utenfor Norden, som time-shareleiligheter og lignende. 3) tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av boligen og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på boligen/ eiendommen. 4) tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 5) tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleie forhold som knytter seg til den forsikredes faste eiendom eller leilighet. 6) tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 7) tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder - kano, kajakk og seilbrett - hangglider og paraglider - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 8) straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred) 9) ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. 10) tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltnings-behandling, unntatt fra erstatningsberegningen. 11) rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. 12) tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 13) tvist i saker om personskade, før det fra motpart eller motparts forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. 14) utgifter pådratt før tvist er oppstått 13

13 Behandling av rettshjelpssaker 1) Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal forespørsel/kravet snarest meldes til selskapet og senest ett år etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 2) Selskapet har rett til å velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted, eller forhold ellers, passer for oppdraget. 3) Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv omkostninger som ikke anses rimelige og nødvendige. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter (i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper) til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til Tvistemålslovens 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. 4) Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltnings behandling av klage på offentlig forvaltnings vedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i henhold til Tvistemålslovens 52. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten Definisjoner Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning. 7. Forsinkelse / Avbestilling 7. 1 Forsinket reisegods Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendige klær og toalettsaker o.l med inntil kr pr. sikret. Det samme gjelder der uekspedert bagasje er forbyttet og dette medfører at bagasjen ikke kommer til rette innen 4 timer. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst. Forsinkelsen må bekreftes av transportør. 14

14 7.2 Forsinket ankomst til reisemålet Ved forsinket ankomst med rutefly, charterreiser eller reiser arrangert av turoperatør, erstatter selskapet kr 500 pr. påbegynt døgn pr. sikret, maksimum kr pr. sikret, dersom reisearrangørens transportmiddel er forsinket med mer enn 8 timer. Forsinkelsen må skyldes værforhold eller tekniske feil og være dokumentert av reisearrangør. Ved utreise beregnes forsinkelsen til bestemmelsesstedet. Ved hjemreise beregnes forsinkelsen fra det tidspunkt sikrede ankommer reisens siste destinasjon(flyplass, togstasjon og båtterminal). Forsinkelsen beregnes i overensstemmelse med reisearrangørens til enhver tid gjeldende ordinære ruteplan med de endringer som måtte være meldt før reisens begynnelse. 7.3 Forsinket fremmøte Dersom sikrede møter forsinket frem ved avreise, og dette skyldes: - værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker når sikrede reiser med offentlig transportmiddel, - kollisjon/utforkjøring med den bilen sikrede sitter i og dette krever berging, erstattes rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr Dersom den forsinkede ankomst medfører at den planlagte videre reise ikke er mulig samme dag, dekkes overnattingsutgiftene. Det forutsettes at det er minst 2 t. fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen må dokumenteres. Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes av reisearrangør, fly eller trafikkselskap. 7.4 Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel. 7.5 Avbestilling Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger som påføres sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av - transportør - reisearrangør - hotell eller utleier ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) før planlagt avreise fra bostedsadresse. Forsikringen gjelder kun for reiser som er betalt før avreisedtoen. Erstatningen er begrenset til kr per person og begrenset oppad til kr per familie når det er tegnet familieforsikring. Innenfor samme forsikringsår kan erstatningen samlet maksimalt utgjøre kr for de sikrede. 15

15 7.5.1 Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsomkostninger som skyldes - akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes nærmeste familie eller sikredes eneste medreisende eller medreisendes nærmeste familie bosatt i EØS-land inntruffet etter at reisen helt eller delvis er betalt. - skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær og som er inntruffet etter at forsikringen var tegnet. Sykdom/skade må være alvorlig til hinder for gjennomføring av reisen. Årsak til avbestilling pga sykdom / skade må være attestert av lege Avbestillingsforsikringen dekker ikke omkostninger som skyldes avbestilling - på grunn av sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet - på grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet før reisen helt eller delvis er betalt Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes det ingen egenandel. 7.6 Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Avbestillingsomkostninger erstattes med forsikringssummen Skademelding Ved skade/sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold. Attest fra lege og regning på avbestillingsomkostningene må sendes selskapet snarest. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter o.l. Selskapet kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen/transportøren. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf FAL 8-4 og Evakuering pga naturkatastrofer, krigsrisiko, atomkjernereaksjoner m.m Evakuering dekker Merutgifter til evakuering til fast bostedsadresse i Norge ved 16

16 - utbrudd av krig eller alvorlige uroligheter - terrorhandlinger - naturkatastrofer. Med naturkatastrofe menes plutselig og uventede naturkrefter /naturfenomen av ekstraordinær, ekstrem og voldsom karakter som ligger utenfor sikredes kontroll - Epidemi som bryter ut mens forsikrede befinner i det aktuelle området. Med epidemi menes smittsom og alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker. Forutsetninger: - at Det norske Utenriksdepartementet anbefaler evakuering eller fraråder innreise til eller fortsatt opphold i området, eller at selskapet, etter å ha samråde med forsikrede, på annet grunnlag finner at det ville være forbundet med overhengende fare for liv eller helse fortsatt å oppholde seg i området. - at forsikringstaker/sikrede befinner seg i området når hendelsen inntreffer. Med mindre annet beløp er avtalt med selskapet, er erstatningen begrenset til kr pr. forsikret person. 8.2 Reiseforsikringen dekker ikke skader inntruffet under krig eller alvorlig uro/opprør i områder hvor det er krig/uro når forsikrede reiser inn i området/landet med mindre dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Opplysninger om krigs områder fås ved henvendelse til selskapet. 9. Definisjoner Forsikringstaker: Den som inngår en forsikringsavtale med selskapet. Sikrede: den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket. Forsikrede: Den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til. Nærmeste familie: ektefelle eller samboer - barn, stebarn, fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre eller fosterforeldre og svigerforeldre - søsken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn. For de som bor og jobber i utlandet vil hjemtransport gjelde til fast bosted i utlandet eller i Norge. Krigsområde: UDs vurderinger ligger til grunn. 17

17 Generelle vilkår Gjelder fra Innhold: 1. Forsikringsavtalen består av Forsikringsavtaleloven Fornyelse og forsikringstakers rett til oppsigelse Selskapets rett til oppsigelse Opphør eierskifte Tilgode og skyldig premie Følger av å gi feil opplysninger Sikkerhetsforskrifter Grov uaktsomhet og forsett Betydningen av andres handlinger (identifikasjon) Frist for å melde krav om erstatning Skjønn Krigsrisiko og atomkjernereaksjoner Skade etter terrorhandlinger Forsikringsselskapenes felles registre Norske lover og domstoler Valuta Renter ved erstatningsoppgjør Egenandel ved skader som gjelder flere forsikringer Forsikringsavtalen består av Forsikringsbeviset Forsikringsvilkårene Sikkerhetsforskrifter kollektiv Avtale ved forsikring Forsikringsavtalen reguleres av: - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - det øvrige lovverket Forsikringsbevisets bestemmelser gjelder foran vilkår og sikkerhetsforskrifter. Ved konflikt mellom bestemmelser i forsikringsavtalen, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser. Forsikringsbeviset, sikkerhetsforskriftene og avtale ved kollektive forsikringer gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 2. Forsikringsavtaleloven Disse generelle vilkårene gjengir noen av bestemmelsene i forsikringsavtaleloven i forkortet form. Gjengivelsen endrer ikke på de plikter og rettigheter som følger av forsikrings-avtaleloven. Der forsikringsavtalelovens regler er fraveket er dette angitt. I tillegg til forsikringsavtaleloven kommer punktene 6, 12, 13, 15 og

18 3. Fornyelse og forsikringstakers rett til oppsigelse Forsikringsavtalen er bindende i den avtalte forsikrings-tiden. Dersom forsikringsbehovet opphører eller det foreligger andre særlige grunner, kan forsikringstakeren likevel si opp avtalen. Likeledes kan forsikringen sies opp med en måneds varsel ved flytting av forsikringen til annet selskap. Det skal i varselet også gis melding om til hvilket selskap forsikringen flyttes. Ved kollektive avtaler kan retten til å flytte forsikringsavtalen være fjernet i avtalen. Forsikringstakeren kan si opp avtalen fra utløpet av forsikringstiden dersom selskapet blir varslet innen forsikringstidens utløp. Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom forsikringstakeren ikke benytter retten til oppsigelse. Vilkår og premie kan endres ved hovedforfall. Forholdene reguleres av forsikringsavtalelovens kapittel 3 for skadeforsikring og kapittel 12 for personforsikring. 4. Selskapets rett til oppsigelse 4.1 Oppsigelse ved manglende premiebetaling Dersom de angitte betalingsfrister ikke overholdes, vil forsikringen i sin helhet opphøre. Dette innebærer at selskapet ikke dekker skader som oppstår etter varslet opphørsdato. FAL kapittel 5 for skadeforsikring og kapittel 14 for personforsikring. 4.2 Oppsigelse ved konkurs Dersom forsikringstakeren erklæres konkurs i forsikrings-tiden, kan selskapet si opp forsikringsavtalen hvis dette er rimelig. Denne bestemmelse gjelder i tillegg til forsik-ringsavtalen. Se FAL 3-7 for skadeforsikring og 12-4 for personforsikring. 4.3 Oppsigelse ved feil eller manglende opplysninger. Dersom opplysningsplikten er forsømt, kan selskapet si opp forsikringen. Om konsekvenser, se pkt Oppsigelse ved særlige grunner Selskapet kan si opp forsikringen: - med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. - med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen. Se FAL 4-3 for skadeforsikring og 13-3 for personforsikring. - med en ukes varsel dersom det foreligger svik ved skadeoppgjøret. Se FAL 8-1 for skadeforsikring og 18-1 for personforsikring. Etter inntruffet skade kan selskapet si opp forsikringen dersom: - sikrede har voldt skaden forsettelig - sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter - sikrede har i løpet av siste 12 måneder har hatt mer - enn 3 skader til sammen under denne og andre avtaler med selskapet. - det foreligger andre grunner og oppsigelsen ellers er rimelig. Se FAL 3-7 for skadeforsikring og 12 4 for personforsikring. 5. Opphør eierskifte Forsikringsavtalelovens 7-2 er fraveket. Følgende gjelder: 19

19 Skifter den forsikrede ting eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for skader som inntreffer innen fjorten dager etter dato for overdragelse av eiendomsrett. Når den nye eier har tegnet forsikring faller forsikringen bort. 6. Tilgode og skyldig premie 6.1 Opphør og flytting. Når forsikringen opphører i forsikringstiden, eller ved flytting, beregnes premie tilgode for gjenstående del av forsikringstiden. Dette gjelder ikke ved svik, se pkt. 7. Skyldig premie på inntil kr. 100 innkreves ikke. Tilgodepremie på kr. 50 eller mindre tilfaller selskapet. 6.2 Ved endringer. Premie tilgode på kr. 50 eller mer på grunn av endringer i løpende forsikringer returneres kunde. Premie tilgode på kr. 50 eller mindre godskrives ved neste premievarsel. Skyldig premie over kr. 100 kreves inn særskilt. Dersom skyldig premie er kr. 100 eller mindre, kreves beløpet inn ved neste forfall. For noen forsikringer foretas beregningen etter korttids -eller sesongtabell. Nærmere regler er angitt i de aktuelle forsikringsvil kårene. 7. Følger av å gi feil opplysninger Forsikringstaker, forsikrede og sikrede har plikt til å gi fullstendige og riktige opplysninger til selskapet ved inngåelse av avtaler, fornyelser og ved krav om erstatning. Er opplysningsplikten forsømt, kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort. Ved svik bortfaller retten til erstatning. Likeså bortfaller retten til refusjon av premie til gode. Denne bestemmelsen gjelder i tillegg til FAL. Dersom opplysningsplikten er forsømt, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Ved svik kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med forsikringstakeren med øyeblikkelig virkning. Se FAL kapittel 4 og 8-1 for skadeforsikring og kapittel 13 og 18-1 for personforsikring. 8. Sikkerhetsforskrifter For enkelte forsikringer gjelder det spesielle sikkerhets forskrifter. De kan stille krav til kvalifikasjoner, sertifikater eller atferd. Dette for å forebygge eller skader eller begrense omfanget av en skade. Sikkerhetsfor-skriftene skal framgå av forsikringsavtalen og tydeliggjøres i forsikringsbeviset. Ved brudd på sikkerhetsforskrift kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, se FAL 4-8. Se også reglene om identifikasjon i punkt Grov uaktsomhet og forsett Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller ved forsett fremkalt eller medvirket til en skade, kan erstat-ningen reduseres eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. For skadeforsikring gjelder også reglene om identifikasjon i punkt 10. Se FAL 4-9 for skadefor-sikring og 13-8 og 13-9 for personforsikring. 10. Betydningen av andres handlinger (identifikasjon) Selskapet har i noen grad tatt inn i forsikringsavtalen bestemmelser om at den 20

20 som ellers vill hatt rett til erstatning, vil måtte bære konsekvensene av handlinger begått av andre (identifikasjon). Se FAL 4-11 for skadeforsikring. 11. Frist for å melde krav om erstatning Hendelser som kan medføre erstatningskrav, skal meldes til selskapet så snart som mulig. Retten til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. For enkelte forsikringer gjelder andre frister. Se FAL 4-10 og 8-5 for skadeforsikring og og 18-5 for personforsikring. 12. Skjønn Ved forsikring av ting eller interesser gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade. Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap. Avgjøres ved skjønn når sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Det kan velges spesielle skjønnsmenn for bestemte spørsmål knyttet til avbrudds tap og for spesielle objekter. Har den ene part skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre å meddele sitt valg innen en uke. Skjønnsmennene velger så en oppmann før skjønnet settes. Denne skal være bosatt utenfor partenes hjemsted eller kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet, dersom en av partene krever det. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av ting retten i den krets hvor skjønnet blir foretatt. Dersom skjønnsmennene ikke blir enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de nødvendige opplysninger og foreta alle de undersøkelser som de finner nødvendig i den angjeldende sak. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene skal: Foreta verdifastsettelsen. Besvare spørsmål rundt avbruddstap. Blir de ikke enige, til kalles oppmannen som avgir sitt skjønn på de punkter som skjønnsmennene ikke har blitt enige om. Dette skjønnet skal ligge innefor de rammer som de to skjønnsmennene har satt. Partene bærer hver for seg sine kostnader til sin skjønnsmann. Honorarer til oppmann og eventuelt andre kostnader, bæres med en halvpart på hver. Dersom selskapet krever skjønn overfor privatperson på privatforsikringer, bærer selskapet alle kostnader. Skjønnsfastsettelser er bindende for begge parter. Dersom ting er uteglemt i et skjønn eller det kommer fram ting som skulle ha vært med som en ikke hadde kjennskap til, kan det settes tilleggsskjønn for dette. 13. Krigsrisiko og atomkjernereaksjoner 13.1Krigsrisiko Forsikringen dekker ikke skader oppstått i forbindelse med krig eller krigsrisiko, med mindre noe annet framgår av spesielle vilkår. 21

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 1.7.2011 I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Øvrig lovverk

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Reise Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

111 Forsikringsbevis for medlemmer

111 Forsikringsbevis for medlemmer GJENSIDIGE Org.nr. NO-995568217 Forsikringsnummer 80992872 lav 21 Safe i Odfjell v/frode Nysa=ter Dronningasen 86 4032 Stavanger 30305 Forsikringsoversikt for medlemmer Naeringslivsforsikringer Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013 Vilkår av 1. mars 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift Vilkår av 1. mai 2015 Innhold 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 Side Hoveddekninger (som gjelder for alle) 3. Avbestilling... 3 4. Forsinkelse på reisen...

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. i Reiseforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE REISEFORSIKRING VILKÅR FOR FORSIKRINGEN R01 R02 U10 U11 F01 F02 F10 REISE Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011 FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring Innboforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES REISEFORSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES REISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES REISEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2008 Innhold Side 1. Hvem forsikringen gjelder for............. 3 2. Hvor forsikringen gjelder................ 4 3. Hva forsikringen omfatter...............

Detaljer

Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods Vilkår Reise i kort Vilkår av 1. januar 2011 Reise 1. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Innhold Tryg Alarm - Hjelp under reisen 3 Dekningsoversikt 3 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

LOfavør Reiseforsikring

LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 27.12.2012 LOfavør Tlf: 815 32 600 lofavor.no SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2015 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer