Kornguiden Sesongen 2011/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kornguiden Sesongen 2011/12"

Transkript

1 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn

2 Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig på Østlandet har de siste sesongene skapt store utfordringer i kornbransjen, både med dannelse av mykotoksiner og med skrumpne/mindreverdige korn i hvete. Forekomstene av mykotoksiner har vært størst i havre, men har til dels vært økende også i andre arter. Også fra kornsesongen 2010/2011 blir det overlagret korn til ny sesong under markedsordningen, men heldigvis noe mindre enn foregående år. Årsaken er at kraftfôrbransjen ikke har kunnet bruke hele volumet pga. for høyt innhold av mykotoksiner. I tillegg til overlagringen har toksinutfordringene medført store ekstrakostnader i form av utvidet analyseprogram for korn og ferdigvarer, samt urasjonell logistikk for å kunne bruke mest mulig norsk korn i kraftfôret. Det har i mange år vært arbeidet intenst innenfor forskning og kornbransjen i inn- og utland for å finne løsninger på mykotoksinproblemene. Årsaksforholdene er komplekse og varierende. Inntil man greier å finne effektive forebyggende tiltak, må korn- og kraftfôrbransjen utvikle praktiske tiltak som gjør at vi best mulig kan håndtere de varierende toksinnivåene. I årets jordbruksoppgjør ble den relative havreprisen ytterligere senket, slik at havrevolumet sannsynligvis vil bli ytterligere redusert etter hvert. I tillegg til dette har kornhandlerne i samarbeid med kornlaboratoriene greid å komme fram til en ordning som gjør det teknisk/økonomisk mulig å analysere samtlige havrepartier (anslagsvis partier) for mykotoksinet DON (deoxynivalenol) og innføre et gradert pristrekk for økende DON-innhold. Videre vil også analyse- og trekkregimet for skrumpne/mindreverdige korn i hvete bli endret. Siden andelen skrumpne/ mindreverdige korn i stor grad øker med synkende hektolitervekt, vil ordningen med visuell vurdering og telling av mindreverdige korn i ny kornsesong bli erstattet med en ordning der det innføres et ekstra trekk med synkende hektolitervekt. DON-ANALYSER I HAVRE Ordningen fra kornåret 2010/2011 med rabatt på havreanalyser ved framlegging av resultat fra Bioforsk sin beregningsmodell, bortfaller. Beregningsmodellen har ikke fullt ut svart til forventningene, men vil antagelig bli forbedret og kan fortsatt benyttes som hjelpemiddel for havredyrkere. Samtlige produsentpartier av havre vil nå bli analysert på kornlaboratoriet, og produsenten får et analysetrekk for dette på ca. kr 100 pr. parti. Ved toksinverdier under 2000 μg DON pr kg betales kornet med full pris. Ved målte verdier , og >8000 μg DON pr. kg trekkes henholdsvis 8, 13 og 23 øre/kg. En sikkerhetsmargin på 10 % av målte DON-verdier er fratrukket før avregning av kornet for å ta høyde for analyseusikkerhet. Dersom ordningen fungerer som planlagt, vil det f.o.m. kornsesongen 2012/2013 være aktuelt også å analysere andre arter (primært hvete). Mottaksanleggene vil som i siste sesong måtte bruke hurtiganalyser i stort omfang for å kunne sortere kornet best mulig etter DON-innhold på anlegget. KRAV TIL HL-VEKT I MATKORN Det innføres en forbedret rutine for skrumpne/mindreverdige korn i hvete og rug. Siden forekomsten av skrumpne/mindreverdige korn i stor grad øker med synkende hl-vekt, vil det fra ny kornsesong bli innført et trekk for hl-vekter på 78, 77 og 76 (79 er fortsatt basis). Hl-vekt på 75 og lavere gir avregning som fôrkorn. (NB! Unntak for hvete klasse 5 der hovedsort er Finans og minstekravet for hektolitervekt er 73 kg). Dette ser bransjen på som en svært positiv endring der en manuell/visuell analyse blir erstattet med en langt på vei 100 % objektiv analyse. En slik ordning vil heller ikke være fullgod som «korrekt» trekk for skrumpkorn, men trekkgrunnlaget mot produsent vil i alle fall være entydig. Videre vil sorteringen på mottaksanleggene bli mye enklere når man ikke lenger trenger å basere seg på en skjønnsmessig vurdering i mottaksøyeblikket for å vurdere om hveten holder mat- eller fôrkvalitet. LYKKE TIL MED INNHØSTINGEN Endringene som er beskrevet, realiseres etter et godt samarbeid i kornbransjen. Vi tror at dette vil bringe oss et langt skritt videre i retning av å kunne håndtere fusarium og mykotoksiner på en fornuftig måte. Når det gjelder generelle dyrkingsråd, viser vi til veilederen som er utgitt av Bioforsk. Nok en gang vil vi i Felleskjøpet Agri takke våre kornleverandører for godt samarbeid, og vi ønsker alle våre leverandører og samarbeidspartnere et godt kornår og ei god skuronn. Øivind Juel Felleskjøpet Agri vil i kommende sesong være kornkjøper ved 51 anlegg. Priser vil variere noe fra område til område. Informasjon om priser m.v. vil bli løpende oppdatert på under avsnittet «Kornhandel». Hele Kornguiden vil også være tilgjengelig på internett. I markedsordningen for korn har Norske Felleskjøp ansvaret for prisnotering og markedsregulering. Prisnoteringen gjelder for korn av basis kvalitet levert ved et målprisanlegg. Disse anleggene er Felleskjøpet Agri sine anlegg ved Oslofjorden (Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik), og Trondheim Kornsilo (gjeldende for bygg). Pris for basiskvalitet på andre mottaksanlegg, samt øvrige tillegg og trekk i kornprisen, fastsettes av den enkelte kornhandler. 2

3 Innhold Kornguiden 2011/12 Redaksjonen avsluttet 28. juni I redaksjonen: Øivind Juel Kristian Thunes Sigrid L. Horne Torstein Jensen Felleskjøpet Agri Foto: Oddrun Karlstad Eurofins Inge Olav Rosendal Håvard Simonsen Design og trykk: GRØSET Opplag: eks. Med forbehold om trykkfeil og endringer. NY KORNSESONG 2 KORN I JORDBRUKSOPPGJØRET 4 PRISER 4 - Målpriser og noteringspriser 4 - Økologisk korn 4 KVALITETSKRAV GENERELLE - Hygienisk kvalitet - minstekrav 5 - Vanninnhold og trekk for tørking 6 - Hektolitervektregulering 7 FÔRKORN - KVALITETSKRAV 7 - Proteinbetaling i fôrhvete 7 - Fôrverdi havre 7 - Fôrverdi bygg 7 - Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn 8 MATKORN - KVALITETSKRAV 9 - Deklarasjonsanalyser for matkorn 9 - Falltall i hvete og rug 9 - Protein i mathvete 9 - Krav til hl-vekt i matkorn (nyhet) 10 - Kvalitetsfeil i matkorn 11 KSL 12 FRAKTILSKUDD 12 ANLEGG OG LEVERING Innmelding 17 OPPGJØR OG OPPGJØRSBETINGELSER 17 - Produsentnummer 17 - Omsetningsavgift 17 - Analysekostnader 17 - Oppgjør 18 - Reklamasjon 18 - Driftskreditt 18 TRANSPORT - Containere og inntransport - Østlandet 20 - Containere og inntransport - Trøndelag 20 TILBUD FRA FKA 22 FAGKONSULENTER KORN 22 3

4 Korn i jordbruksoppgjøret Målpriser for kornsesongen 2011/12 er fastsatt i jordbruksoppgjøret. Målprisene for mathvete øker med 16 øre pr. kg, målprisen for matrug øker med 15 øre pr. kg. Målprisen for bygg øker med 11 øre pr. kg, målprisen for havre øker med 8 øre pr. kg og målprisen for oljefrø øker med 17 øre pr. kg. Priser Målpriser og noteringspriser Målpriser for sesongen 2011/12 Mathvete 2,64 kr/kg Matrug 2,47 kr/kg Bygg 2,25 kr/kg Havre 2,03 kr/kg Oljefrø 5,04 kr/kg Felleskjøpet Agri setter egne priser på fôrhvete, fôrrug, rughvete, erter og åkerbønner. Prisene kunngjøres på og informeres om ved våre mottaksanlegg. FKA legger opp til følgende gjennomsnittspriser for varekvaliteter uten målpriser ved kystanlegg for sesongen Fôrhvete 2,33 kr/kg (prisløype som for bygg) Fôrrug 2,12 kr/kg (prisløype som for matrug) Rughvete 2,25 kr/kg (prisløype som for matrug) Erter 2,91 kr/kg (prisløype som for oljefrø) Åkerbønner 4,00 kr/kg (prisløype som for oljefrø) Norske Felleskjøp fastsetter en priskurve for basispriser som varierer gjennom mottakssesongen. Markedsregulator er gjennom jordbruksavtalen pålagt å sette basispriser for korn og oljefrø på en slik måte at volum x pris gjennom hele sesongen i gjennomsnitt tilsvarer målpris satt av myndighetene. Pris for basiskvalitet for de forskjellige kornartene på målprisstedene, settes ukentlig av Norske Felleskjøp. Denne prisen offentliggjøres løpende på Felleskjøpets nettsider og i Bondebladet. Prisen for basiskvalitet på andre mottaksanlegg til Felleskjøpet Agri, både på Østlandet og i Trøndelag, bygges normalt opp med en differanse til den som gjelder ved målprisanleggene. Denne differansen kalles stedskorrigering. De enkelte anleggs stedskorrigering vises på Felleskjøpets nettsted og oppgis ved henvendelse til det enkelte anlegg. Dette gjelder både FKA og samarbeidende anlegg på kornsektoren. Se anleggsoversikten på side 14 og 15. Egne kornhandlere som FKA samarbeider med, setter selv prisen for basiskvalitet til produsent. I kommende sesong gjelder dette Østfoldkorn i Halden og Sarpsborg og Follebu Bruk, Gausdal. Gjeldende pris får du ved henvendelse til anleggene. Økologisk korn Felleskjøpet Agri kjøper i kornsesongen 2011/12 økologisk korn fra produsentene. Det blir mottak av økologisk vare ved 5 anlegg på Østlandet og 4 anlegg i Trøndelag. Østlandet: FKA Gran, Rakkestad FKA Østre Romerike, Bjørkelangen FKA Eidsvoll FKA Eiker Mølle, Hokksund FKA Lena FKA Eidsvoll er åpent i innhøstingsperioden. Levering til de andre anleggene kan skje fra ca. 1. oktober og ut sesongen etter avtale. Trøndelag: FKA Melhus Kornsilo (Bygg, havre. Mathvete etter 15. oktober) FKA Verdal Kornsilo (Bygg. Mathvete og erter etter 15. oktober) FKA Frosta (Bygg og havre. Fôrhvete etter 15. oktober) HOFF Sundnes (Havre) Felleskjøpet Agri produserer økologisk kraftfôr ved FKA Lena og FKA Frosta. Statlig frakttilskudd ytes for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta i mot den aktuelle arten (se side 13). PRISTILLEGG ØKOLOGISK KORN I tillegg til gjeldende basispris ved kyst og øvrige betingelser utbetaler Felleskjøpet Agri både på Østlandet og i Trøndelag følgende økotillegg for sesongen 2011/12: Mathvete Matrug Fôrhvete Fôrrug Bygg Havre Rughvete Erter Åkerbønner Oljefrø Spelthvete, mat Spelthvete, fôr kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,95 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 0,80 pr. kg kr 3,50 pr. kg kr 0,80 pr. kg Kontaktpersoner for økologisk korn i Felleskjøpet Agri: Kristian Thunes tlf / (Østlandet) Øivind Juel tlf / (Østlandet) Torstein Jensen tlf / (Trøndelag) 4

5 Kvalitetskrav - generelle Basis kvalitet For korn og oljefrø gjelder følgende krav: Vareslag Vann% Hl-vekt Protein% i mathvete Falltall i matkorn Hvete 15, ,0 200 Rug 15, Bygg 15, Havre 15, Oljefrø 8,0 - - Hygienisk kvalitet - minstekrav LEVERING KONTROLL Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene. Ved mottaksanleggene er det også etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller kravene kommer inn i beholdningene. Hvis et slikt parti likevel kommer inn på anlegget og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke regne med å få varen tilbake. For kjøp av norsk korn og oljefrø er det fastsatt minstekrav til kvaliteten som står i forhold til generelle kvalitetskrav til råvarer for produksjon av matmel og kraftfôr. HYGIENISK KVALITET Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Varer med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. I følge Mattilsynets anbefalte retningslinjer omfatter hygienisk kvalitet i denne sammenhengen: Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak Bakteriologisk kvalitet Mykologisk kvalitet (samlet vurdering ut fra totalt muggtall) Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) Midd PLANTEVERNMIDLER Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med forskriftene er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Dersom analyser påviser slike rester av plantevernmidler, vil Felleskjøpet kreve trekk i oppgjøret. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. Det vil årlig bli foretatt stikkprøvekontroll. BEISET KORN Levering av beiset korn er forbudt. Dersom det likevel blir funnet beiset korn i gjennomsnittsprøven fra et kornparti, blir produsenten pålagt å sende skriftlig forklaring til det enkelte Felleskjøp på hvordan innblandingen kan ha skjedd. Hvis produsenten kan gi en rimelig forklaring på innblandingen og denne samtidig er ubetydelig, vil partiet bli avregnet til halv fôrpris. RØYKGASSER Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røykgassen fra oljefyrte anlegg går gjennom kornet. FORURENSNINGER OG LUKT Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller lignende eller ha dårlig lukt. Korn med dårlig lukt betraktes som lagerskadd vare. FYSISK KVALITET Det kreves at korn og oljefrø skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader og mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Vare med slike feil kan bli avvist. MUGG Felleskjøpet er ikke kjøper av korn med uakseptabel mengde mugg. Dette kornet skal avvises før tipping av lasset. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg og analyse viser for høye muggverdier, kan det føre til at oppgjør ikke utbetales. Produsenten kan heller ikke regne med å få igjen kornet. Ved tvilstilfelle sendes prøven til hygienisk analyse. MYKOTOKSINER Felt- og lagersopper kan utvikle mykotoksiner som kan være meget giftige. Toksinene kan skade forskjellige organsystemer og gi akutte eller mer kroniske effekter. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke fjerne ved etterbehandling. Korn med høye toksinverdier har redusert vareverdi. BRUK AV VIPS (Varsling innen planteskadegjørere). Her finnes Bioforsks varslingsmodeller for sjukdommer i korn og oljevekster. I modellen kan det legges inn dyrkingsdata som kombineres med værdata fra aktuelle værstasjoner. Vi anbefaler kornprodusenter å benytte modellen. Dette vil kunne være til nytte for å finne kritiske dyrkingsfaktorer som bør tas hensyn til for å redusere angrep av fusariumsopper og problemet med dannelsen av soppgifter i korn. 5

6 Vanninnhold og trekk for tørking Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halve prosent i avregningen. Vanninnhold som analyseres til for eksempel 17,8 % blir avrundet til 18,0 %, mens vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet til det kvantum partiet har ved basis vanninnhold. Omregnet kvantum = Levert kvantum x vann % basis vann % TILLEGG FOR TØRR VARE Alle tillegg og trekk i prisen blir beregnet på grunnlag av kvantum vare omregnet til basis vanninnhold. Partier som har vanninnhold under basis blir ikke omregnet. I stedet utbetaler FKA et tillegg for tørr vare. Tillegget gjelder for bygg og havre med 14,5 % og 14,0 % vann. Partier som har vanninnhold under 14,0 %, blir betraktet som 14,0 % vare. Tilsvarende gjelder for oljefrø med 7,5 % og 7,0 % vann. Pristillegget beregnes på følgende måte: Tillegg for tørr vare = Noteringspris x basis vann % - vann % basis vann % Dette tillegget tilsvarer ved 14 % vanninnhold ca. 1,2 % av kornprisen. Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Det er brukt samme utregningsformel som tidligere år. Det lagres for mye korn med for høy vannprosent på gårdstørkene ut over vinteren. Dette kan nedsette den hygieniske kvaliteten og øker risikoen for muggdannelse. Tørketrekket økes derfor for vare som leveres med høy vannprosent (16,5 % eller høyere) etter 1. november og et ytterligere trekk hvis slik vare leveres etter 1. januar. Tørketabell 2011/12 Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket etter følgende tabell: KORN OG ERTER Vann% TØRKETREKK KORN TØRKETREKK ERTER OLJEøre/kg t.o.m. øre/kg f.o.m. øre/kg f.o.m. øre/kg t.o.m. øre/kg f.o.m. øre/kg f.o.m. FRØ 31. okt. 1. nov 1. jan 31. okt. 1. nov 1. jan Vann% TØRKETREKK OLJEFRØ øre/kg t.o.m. 31. okt. øre/kg f.o.m. 1. nov øre/kg f.o.m. 1. jan 15,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0 0,00 0,00 0,00 15,5 3,30 3,30 3,30 4,10 4,10 4,10 8,5 3,30 3,30 3,30 16,0 4,30 4,30 4,30 5,40 5,40 5,40 9,0 4,30 4,30 4,30 16,5 5,30 6,40 13,40 6,60 7,90 14,90 9,5 5,30 6,40 13,40 17,0 6,50 8,50 15,50 8,10 10,50 17,50 10,0 6,50 8,50 15,50 17,5 7,60 13,70 20,70 9,50 17,10 24,10 10,5 7,60 13,70 20,70 18,0 8,80 15,80 22,80 11,00 19,80 26,80 11,0 8,80 15,80 22,80 18,5 10,20 19,40 I avregningen 12,80 24,30 I avregningen 11,5 10,20 19,40 I avregningen 19,0 11,60 23,20 fortsetter fortsetter fortsetter tørketrekket 14,50 29,00 tørketrekket 12,0 11,60 23,20 tørketrekket 19,5 13,10 26,20 16,40 32,80 12,5 13,10 26,20 20,0 14,60 34,20 18,30 41,60 13,0 14,60 34,20 20,5 16,10 37,20 20,10 45,20 13,5 16,10 37,20 21,0 17,60 40,20 22,00 49,00 14,0 17,60 40,20 21,5 19,20 43,40 24,00 53,00 14,5 19,20 43,40 22,0 20,70 46,40 25,90 56,80 15,0 20,70 46,40 22,5 22,30 49,60 27,90 60,80 15,5 22,30 49,60 23,0 23,90 52,80 29,90 64,80 16,0 23,90 52,80 23,5 25,50 56,00 31,90 68,80 16,5 25,50 56,00 24,0 27,20 59,40 34,00 73,00 17,0 27,20 59,40 24,5 28,80 62,60 36,00 77,00 17,5 28,80 62,60 38,10 I avregningen fortsetter 18,0 30,50 I avregningen fortsetter tørketrekket 25,0 30,50 I avregningen 25,5 32,40 fortsetter tørketrekket 40,50 tørketrekket 18,5 32,40 26,0 34,30 42,90 19,0 34,30 26,5 36,30 45,40 19,5 36,30 27,0 38,20 47,80 20,0 38,20 27,5 40,20 50,30 20,5 40,20 28,0 42,20 52,80 21,0 42,20 28,5 44,30 55,40 21,5 44,30 29,0 46,30 57,90 22,0 46,30 29,5 48,40 60,50 22,5 48,40 30,0 50,60 63,30 23,0 50,60 6

7 Hektolitervektregulering (se også krav til hl-vekt i matkorn side 10) HEKTOLITERVEKT BASISKVALITET Vareslag Hvete Rug Bygg Havre Rughvete Hektolitervekt (kg/hl) Prisen på alt korn reguleres etter hektolitervekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Tabellen viser økning i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vanninnhold. Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet. Det gis tillegg eller trekk på 0,5 % av kornprisen for bygg og 0,25 % av kornprisen for andre kornarter for hver kg korrigert hektolitervekt avviker fra basisverdi. Hvis korrigert hektolitervekt i bygg er 68 kg, er dette 4 kg over basis og pristillegget blir 2 % av aktuell byggpris. Hektolitervekt reguleres etter vanninnhold. Et hveteparti med hektolitervekt 78 kg og vanninnhold 18 % korrigeres i henhold til tabellen: 78 kg + 3 kg = 81 kg 81 kg er 2 kg over basis hektolitervekt for hvete. Tillegget skal være på 0,25 % av kornprisen for hver kg korrigert hektolitervekt over basis. Tillegget i oppgjøret blir i dette eksemplet 0,5 % av aktuell hvetepris. Vannprosent Hvete/Rug/ Rughvete Bygg/Havre 15,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 19, ,5 20, ,5 21, ,5 22, ,5 23, ,5 24, ,5 25, ,5 26, > 26, Fôrkorn kvalitetskrav Tillegg/trekk for ulike kvaliteter av fôrkorn vurderes kontinuerlig. Dette gjelder både proteinavregning i fôrhvete og fôrverdi i bygg og havre. Proteinbetaling i fôrhvete FKA avregner fôrhvete etter proteininnhold. Også i denne sesongen vil det bli gitt tillegg for protein over basis vare (12 prosent protein) etter følgende skala (se tabell). Det er proteinanalysene for vurdering av mathvete eller fôrhvete med proteinanalyse som blir brukt i beregningen av tillegget. Hvis det velges forenklet analyse, vil det ikke oppnås proteintillegg i fôrhvete. Dette må oppgis ved levering. 12,0 % Basis 12,5 % 1 øre/kg 13,0 % 2 øre/kg 13,5 % 3 øre/kg Fôrverdi havre I rapporter fra Bioforsk/Graminor til FKA fremgår det at innholdet av omsettelig energi er lite korrelert til hektolitervekt i havre. Fettinnhold og skallprosent er de to egenskapene som i følge litteraturen har størst sammenheng med innholdet av omsettelig energi. Begge disse egenskapene følger i stor grad sort, og dagens sortsdifferensiering er et bedre verktøy når det gjelder å heve kvaliteten i havre. Derfor beholdes dagens sortsbetaling i havre, men det er viktig at nye havresorter på markedet løpende blir vurdert og kommer inn i tabellen. Havresort må oppgis ved levering. Havre som leveres uten at sorten oppgis, betales som sort med lav fôrverdi. Det kan bli foretatt stikkprøvekontroll av sort. Viser denne kontrollen at det er oppgitt og levert havre i en for høy fôrverdiklasse, vil det bli trukket 10 % av basisprisen i oppgjøret. Sorter med høy fôrverdi Sorter med middels fôrverdi Sorter med lav fôrverdi + 2 øre pr. kg Basis havrepris 2 øre pr. kg Frode Belinda Biri Kapp Celsia Andre sorter Lena Bessin Svea Veli Roope Ingeborg Hurdal Nes Gere Gunhild Ringsaker Ivory Haga Odal Fôrverdi bygg utvidet betaling for hl-vekt Som det fremgår i avsnittet om hektolitervekt, har Felleskjøpet Agri i prisgraderingen lagt større vekt på betydningen av hektolitervekt for bygg. Tillegg/trekk for korrigert hektolitervekt ble doblet i bygg og erstattet sortsbetalingen f.o.m. kornsesongen 2010/11. Det gis tillegg eller trekk på 0,5 % av kornprisen for bygg for hver kg korrigert hektolitervekt avviker fra basisverdi. Hvis korrigert hektolitervekt i bygg er 68 kg, er dette 4 kg over basis og pristillegget blir 2 % av aktuell byggpris. Hvis hektolitervekt blir 4 kg under basis blir det tilsvarende et pristrekk på 2 % av aktuell byggpris. 7

8 Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn Det trekkes i oppgjøret når kornet har en redusert vareverdi. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper eller gir lavere holdbarhet. Følgende kvalitetsfeil kan forekomme: SKADE I VEKSTPERIODEN Skadet korn godtas ikke som matkorn. Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v. FORURENSNING I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmedbestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaksanlegg hvor prøve blir tatt ut før rensing, blir prøven renset. Antall kg levert blir trukket for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk. INNBLANDING AV ANDRE ARTER Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn og oljefrø foretas trekk i oppgjøret. Trekket utgjør 25 % av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2 %. OLJEFRØ Felleskjøpet er kjøper av fullverdig vare av oljefrø, definert som frø av normal form som ikke går gjennom sold med diameter 0,8 mm. Mindre frø og lettkorn, skolmer og lignende er avrens. LAGERSKADE Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. Dersom skadene ikke er større enn at partiet kan godtas som fôrkorn, trekkes 10 % eller 20 % av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninnhold. MJØLAUKE Særlig rug kan inneholde mjølauke. Partier som inneholder over 0,2 vektprosent mjølauke vil bli avregnet som fôrkorn. Det trekkes i kornprisen etter følgende skala: 0,2-0,5 vektprosent mjølauke 3 % trekk i kornpris 0,5-1,0 vektprosent mjølauke 6 % trekk i kornpris Over 1,0 vektprosent mjølauke Partiet avvises FLOGHAVRE Inneholder varen floghavre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: 1-9 kjerner floghavre/kg korn 2 % trekk i kornpris kjerner floghavre/kg korn 4 % trekk i kornpris kjerner floghavre/kg korn 12 % trekk i kornpris kjerner floghavre/kg korn 24 % trekk i kornpris Over 250 kjerner/kg korn Partiet avvises NYTT SESONGEN 2011/12 PRISTREKK I HAVRE VED HØYE DON-VERDIER. Det vil fra sesongen 2011/12 bli innført pristrekk i havre ved høyt innhold av mykotoksinet DON (deoxynivalenol). Havre med DON-verdier lavere enn μg pr kg vil ikke få prisreduksjon. Ved målte DON-verdier μg pr kg, μg pr kg og > μg kg trekkes henholdsvis 8, 13 og 23 øre/ kg. Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen. TABELL FOR PRISREDUKSJON VED HØYE DON-VERDIER I HAVRE DON-verdi μg pr kg (målt verdi -10%) Prisreduksjon øre pr kg øre pr kg øre pr kg > øre pr kg Målte DON-verdier reduseres med 10% før avregning. NB! Det gis ikke lenger rabatt i analysekostnader ved levering av utskrift av beregningsmodellen for DON fra VIPS. ENERGIKORN Hvis kornet ikke kan brukes til mat eller fôr tilbyr Felleskjøpet Agri en ordning på Østlandet med mottak og betaling etter energiverdi. Dette gjelder for korn som leveres etter 1. oktober. Energikorn vil denne sesongen avregnes med 50 øre/kg. 8

9 Matkorn - kvalitetskrav Deklarasjonsanalyser for matkorn Kvaliteten på matkorn skal som en hovedregel deklareres med et analysebevis før partiet leveres på et mottaksanlegg. Noen anlegg kan ta forhåndsanalyse av matkornet på anlegget. Det er en fordel hvis prøven kan leveres til analyse dagen før levering til anlegget. Anleggsoversikten viser hvilke anlegg dette gjelder. Også for disse anleggene vil vi oppfordre til å sende inn deklarasjonsanalyse på forhånd. Analysebeviset gir nødvendig informasjon til mottaksanlegget slik at kornet kan sorteres riktig etter kvalitet. Det er viktig at prøven som sendes inn til analyse representerer et gjennomsnitt av partiet slik at det er representativt for kvantumet som skal leveres. Sort må oppgis. Vanninnholdet i kornprøven må ikke overstige 20 % for at protein- og falltallsanalysen skal kunne utføres. Poser til å sende prøvene i fås ved henvendelse til kornmottakene. Prøveuttak skal skje etter den informasjonen som er gitt på prøveposen. Prøveposer sendes til Eurofins avdeling korn i Moss, eller leveres på kornmottaket. Skal matkvalitet oppnås, må hvete og rug leveres til et kornmottak som er godkjent for behandling av slik vare (se anleggsoversikten). Partier av mathvete og matrug må tilfredsstille minstekrav fra myndighetene når det gjelder innhold av mykotoksiner for å kunne avregnes som matkorn. Se kapittel - kvalitetsfeil i matkorn. Falltall i hvete og rug For at hvete og rug skal avregnes som mat, er kravet at falltallet skal være > 200 i hvete og > 120 i rug. Det er viktig å være klar over at relativt små mengder grodde korn kan redusere falltallet betydelig i et stort parti. Bland derfor aldri partier som kan ha store forskjeller i falltall. Ved innhøsting bør legdeflekker behandles og lagres for seg. Dersom innhøstingen av et felt blir avbrutt på grunn av dårlig vær, er det også grunn til å regne med at falltallet endres. Protein i mathvete MATHVETE - KVALITETSKLASSER KLASSE 1 STERK KLASSE 2 STERK KLASSE 3 STERK KLASSE 4 STERK KLASSE 5 SVAK Bastian (vårhvete) Bjarne (vårhvete) Zebra (vårhvete) Bjørke (høsthvete) Mjølner (høsthvete) Berserk (vårhvete) Demonstrant (vårhvete) Magnifik (høsthvete) Finans (høsthvete) Krabat (vårhvete) Olivin (høsthvete) Kuban (høsthvete) Elvis (høsthvete) I mathvete reguleres prisen etter proteinkvalitet og proteininnhold. Denne avregningen bygger i stor grad på et brukerstyrt forskningsprosjekt. Der har en sett på forholdet mellom protein kvaliteten og proteininnholdets betydning for bakeegenskapene. Forskningen viser at det er proteinkvaliteten som er viktigst for disse egenskapene. Proteinkvaliteten er sortsavhengig og kan påvirkes ved foredling. Sortene inndeles i to hovedgrupper - sterk og svak proteinkvalitet. Videre er sortene med sterk proteinkvalitet inndelt i fire klasser som vist i tabellen ovenfor. Eventuelle andre sorter som ikke er nevnt i tabellen, avregnes som sorter med svak proteinkvalitet. Kontroll av sort skjer primært gjennom opplysning fra produsent (deklarasjonsbevis). Produsenten må derfor alltid påføre sortens navn på deklarasjonsprøven. Det vil bli foretatt stikkprøvekontroll av sort ved elektroforese (kjemisk analysemetode). Dersom kontroll viser at produsenten har oppgitt sort som er berettiget høyere tillegg enn levert sort, vil det i oppgjøret bli trukket 20 % av basisprisen. Når det gjelder betaling etter proteininnholdet, vil sorter med sterk proteinkvalitet oppnå tillegg og trekk som vist i tabellen på side 10. Høyeste tillegg oppnås ved 13,5 % proteininnhold. For sorter med svak proteinkvalitet er det en helt nøytral prisgradering for proteininnhold. Hvis proteininnholdet er lavere enn 10 %, avregnes hvete som fôrhvete. Sorter med sterk proteinkvalitet både i klasse 1 og 2 gis et generelt pristillegg på + 5 øre/kg. Klasse 3 får ikke pristillegg eller trekk, mens klasse 4 får et pristrekk på 5 øre/kg. Klasse 5 (svak proteinkvalitet) får ikke pristillegg eller trekk. Betaling etter proteinmengde og proteinkvalitet foretas i samsvar med tabellen på neste side. 9

10 PROTEINBETALING TILLEGG OG TREKK PROTEIN% BASIS TØRRSTOFF SORTER MED STERK PROTEINKVALITET SORTER MED SVAK PRO- TEINKVALITET kl 1 sterk kl 2 sterk kl 3 sterk kl 4 sterk kl 5 svak øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg >13,5% (13,3) 12,92 12,92 7,92 2, ,0 (12,8-13,2) 10,28 10,28 5,28 0, ,5 (12,3-12,7) 7,64 7,64 2,64-2, ,0 (11,8-12,2) 5,00 5,00 0,00-5, ,5 (11,3-11,7) 5,00 5,00 0,00-5, ,0 (10,8-11,2) 2,36 2,36-2,64-7, ,5 (10,3-10,7) -0,28-0,28-5,28-10, ,0 (9,8-10,2) -2,92-2,92-7,92-12,92 0 <10 (<9,8) Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris NYTT SESONGEN 2011/12 Korrigering for melutbytte i matkorn krav til hektolitervekt Fra og med sesongen 2011/12 vil vurdering av kornets evne til å gi godt melutbytte bygges på krav til hektolitervekt. Minstekrav til hl-vekt for mathvete i klasse 1, 2, 3 og 4 er satt til 76 kg. For svak hvete i klasse 5 der hovedsort er Finans vil minstekravet være 73 kg og for matrug er minstekravet satt til 69 kg. Målt hektolitervekt korrigeres til basis vanninnhold 15% vann før prisberegning. MINSTEKRAV TIL HL-VEKT I MATHVETE OG PRISTREKK ØRE/KG (%) Hvete mat Rug mat Hl-vekt Klasse 1 sterk Klasse 2 sterk Klasse 3 sterk Klasse 4 sterk Klasse 5 svak Hl-vekt 79 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 kg 0,00 78 kg -7,92 (-3%) -7,92 (-3%) -7,92 (-3%) -7,92 (-3%) 0,00 71 kg -7,41 (-3%) 77 kg -15,84 (-6%) -15,84 (-6%) -15,84 (-6%) -15,84 (-6%) 0,00 70 kg -8,47 (-6%) 76 kg -21,12 (-8%) -21,12 (-8%) -21,12 (-8%) -21,12 (-8%) 0,00 69 kg -19,76 (-8%) 75 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn -7,92 (-3%) <68 kg fôrkorn 74 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn -15,84 (-6%) 73 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn -21,12 (-8%) 72 kg fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn fôrkorn 10

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

HUN STYRER NORGES BESTE BANK

HUN STYRER NORGES BESTE BANK MEDLEMSMAGASIN NR 1 FEBRUAR 2015 HUN STYRER NORGES BESTE BANK De beste bankene i 2014 er kåret. Hele 16 000 kroner skiller mellom beste til dårligste bank. DETTE MÅ DU VITE OM BARNE- FORSIKRING Vi har

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer