Korn og oljefrø 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016"

Transkript

1 Korn og oljefrø 2015/2016

2 2 Korn og oljefrø 2015/2016 Så er vi godt i gang med vekstsesongen 2015/16. Etter en tidlig skuronn og gode innhøstingsforhold ble det sådd store arealer med høstkorn høsten Arealet som er tilsådd av høstrug vil, om alt blir av mat kvalitet, være vesentlig større enn behovet for rug til møllene. Dette kan medføre omdisponering av matrug til fôr ved bruk av omsetningsmidler, som igjen blir belastet i kornoppgjøret. Sammenlignet med de siste fem årene var 2014/15 et bra år for norsk korn produksjon. Det gjorde godt etter noen kompliserte år. For vekstsesongen 2014/15 ble det produsert tonn i følge tall fra markedsregulator. Dette er 31% bedre enn 2013/14- sesongen og 16% bedre enn gjennomsnittet for de fem siste årene. INNHOLD Verdt å vite sesongen 2015/ Prisfastsettelse og oppgjør 4 Innmelding og leveringsbetingelser 5 Basis kvalitet og minimumskrav 6 Tillegg og trekk i kornoppgjøret 7 Matkorn 8 Fôrkorn 10 Oppgjør og reklamasjon 11 Finn ditt anlegg og transportør 12 Høstkorn Etter at nedre grense for protein ble hevet til 11,5% og det ble bedre betalt for hvete med mye protein, kunne en større del av den norske hveten brukes til mat. Møllene ønsker seg mer hvete i kvalitetsklasse 1 og 2, og noen mindre i klasse 3 og 4/5. På grunn av denne skjev fordelingen ble det omdisponert noe hvete i klasse 4 og 5 til fôr. Av et totalt behov for hvete til mat på tonn ble det levert norsk vare, en andel på ca. 65%. Forbruket av mathvete har de siste årene gått nedover, da importen av halvfabrikata baker varer er betydelig. Det ser nå imidlertid ut til at denne nedgangen har stoppet opp. Stor etterspørsel etter forskjellige nisjeprodukter av havre gjør at forbruket av havre til mat øker. Totalt ble det brukt tonn med havre til mat, det alt vesentlige av norsk opprinnelse. Forbruket av havre til mat er nå større en forbruket av rug. De siste to vekstsesongene har det norske kornet hatt svært lavt innhold av mykotoksiner. Dette gjør sortering og behandling ved mottak mye enklere og øker utnyttelsen av det norske kornet til både mat og fôr. Siste året holdt 95,5% av hvete kravene til innhold av mykotoksiner for matkorn, mens det for havre ble 97,5% avregnet uten trekk. Det er lov å håpe, men det er nok naivt å tro at utfordringer knyttet til høyt innhold av mykotoksiner i kornet ikke vil dukke opp igjen. Mattilsynets grenseverdier for innhold av mykotoksiner i korn gir klare føringer for kornbransjens bruk av det norske kornet til for skjellige formål. Bruks begrensningene for korn som har høye DON-verdier, gjør at differensiert trekk i kornoppgjøret i hvete og havre videreføres sesongen 2015/16. For havre blir det for denne sesongen innført strengere differensiering for innhold av myko toksiner. I all matproduksjon øker kravene til kvalitet og sporbarhet. Som et resultat av dette er det fra og med vekstsesongen 2015/16 et bransje krav at produsenter som skal levere matkorn er KSL godkjent. Med hilsen Thore Retvedt Kornsjef Strand Unikorn Tore Swensen Fagsjef korn Strand Unikorn

3 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Verdt å vite sesongen 2015/2016 Prisdifferensiering av mathvete Det ble gjort en endring for sesongen 2014/2015 for å stimulere dyrking av mathvete i klasse 1 og 2. Dette vide reføres. For å heve det generelle proteininnholdet i den norskproduserte hveten som går til mat, ble den nedre grense hevet til 11,5%. Dette har ført til av vi nå kan bruke en større del norsk hvete som matkorn. Leveransemelding For å sikre at sorteringen på mottaksanlegget blir korrekt skal det for hvert kornparti som leveres følge med en leveranse melding. Denne skal følge partiet og leveres mottaks anlegget ferdig utfylt før partiet veies inn. Leveranse meldingen kan lastes ned fra www. strandunikorn.no og eller den kan fås ved henvendelse til et av våre mottaksanlegg eller transportører. KSL-krav til matkorn Foran sesongen 2015/16 innfører bransjen et felles krav som innebærer at alt korn som skal avregnes til mat må ha godkjent KSL- revisjon. Dette innebærer følgende kriterier: Relevante avvik etter KSL-revisjon skal lukkes innen 45 dager etter lukkefrist (gjelder avvik registrert etter 1. juli 2015) Egenrevisjon skal ikke være eldre enn 1 år + 75 dager Ekstern KSL-revisjon skal godtas I forbindelse med brukerskifte/ oppstart, har drifts enheten ett års frihet fra disse kriteriene.

4 4 Prisfastsettelse og oppgjør Målpris Målpris er prisen til produsent avtalt i jordbruksforhandlingene. Prisen gjengir snittpris i løpet av sesongen for all leveranse til markedsregulators målprisanlegg ved Oslofjorden ut fra balanserte markedsforhold og fastsatt importvern. Prisene gjelder feilfri vare av basis kvalitet og er oppgitt i kr/kg (se tabell nedenfor). Vareslag for korn. Omsetningsavgiften blir fastsatt i august. Avregning av levert korn skjer først når denne er fastsatt. Oppgjørspris Det gis tillegg eller trekk i prisen når varen avviker fra basis. Alle tillegg eller trekk blir beregnet på grunnlag av omregnet kvantum ved basis vanninnhold. Målpris kr/kg Mathvete 3,08 Matrug 2,82 Bygg 2,63 Havre 2,39 Oljefrø 5,56 Hvordan beregnes kornoppgjøret? Kvantum v/ basis vanninnhold lokal kornpris Tørkekostnad ± Korrigering for hl.vekt Prognosert basispris Prognosert basispris settes av markeds regulator og legges til grunn ved beregning av lokale kornpriser. For prognosert basispris se Lokale kornpriser Lokale kornpriser fastsettes av det enkelte kornmottak. Disse vil variere gjennom sesongen. Se og aktuelt anlegg, eller for opp daterte ukepriser. Omsetningsavgift For å finansiere kostnader knyttet til markedsregulering og avsetningstiltak fastsetter omsetningsrådet en omsetnings avgift ± Korrigering for protein (gjelder mathvete) Trekk for kvalitetsfeil/hl-vektregulering for skrump og småkorn i mathvete og matrug Analyse-og avregningskostnader ± Evt. andre tillegg og trekk (kontraktstillegg, transport kostnad, KSL-trekk, tillegg økologisk korn m.m.) omsetningsavgift = oppgjør for partiet (eks mva) Se forøvrig regneeksempel på omregning til basis vare på side 7.

5 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Innmelding og leveransebetingelser Leveringsvilkår Ved levering til alle Strand Unikorn og Norgesfôr-bedriftenes mottaksanlegg gjelder leveransevilkår beskrevet i dette heftet. Det forutsettes at leverandørene ved leveranse har satt seg inn i gjeldende leveransevilkår og gjeldende krav til kornkvalitet samt regler for verdifastsettelse av kornpartiet. Det kan også henvises til ytterligere informasjon på og Produsentnummer Produsenten må forsikre seg om at mottaksanlegget har registrert rett produsentnummer, rett navn, adresse og bankkontonummer. Oppgjør for kornleveranser vil ikke foreligge før gyldig produsent nummer og kontonummer er skaffet til veie. Vareopplysning Det er viktig at det gis korrekte opplysninger om varen ved levering. Ferdig utfylt leveransemelding skal følge hvert parti. Dokumentasjon om art og sort er nødvendig for å sikre at sorteringen på anlegget blir riktig, slik at videre behandling gir optimal anvendelse av kornet. Leveransemeldingen kan lastes ned på og eller fås ved henvendelse til mottaksanlegget eller transportører. Priser og vilkår omtalt i Korn og oljefrø 2015/16, forutsetter at kornet som leveres til anlegg tilknyttet Norgesfôr-kjeden, er av norsk opprinnelse. Er kornet dyrket utenfor Norge gjelder ikke de samme vilkårene. Leverandør har plikt til å opplyse om opprinnelsessted dersom dette ikke er Norge. Kan det dokumenteres at det er gitt mangelfulle eller feil opplysninger ved mottak vedrørende opprinnelsesland, vil utbetalte tilskudd bli krevd tilbakebetalt. For hvete er opplysning om sort grunnlaget for riktig prisfastsettelse Kontroll ved mottak Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal den som tar imot kornet kontrollere lasset før levering. Bransjen har stort fokus på mykotoksiner. Derfor vil vi utvide prøvetaking og analyser med hurtigtest før tipping av lasset. Dette gjelder spesielt havre- og mathveteleveranser, da vi ønsker å få en foreløpig oversikt over kvaliteten ved mottak. For at Landbruksdirektoratet skal utbetale prisnedskriving på norsk korn og oljefrø, er det fastsatt minstekrav til kvaliteten som står i forhold til generelle kvalitetskrav til råvarer for produksjon av matmel og kraftfôr. Forhåndsvurdering Er produsenten i tvil om varen han ønsker å levere tilfredsstiller minimumskravene, kan det sendes inn prøve av partiet for å avklare dette. Ta med en prøve til mottaksanlegget. Anlegget vil være behjelpelig med å vurdere hvilke analyser som bør tas og hvor prøven skal sendes. Kostnadene dekkes av produsenten. Det er alltid gjennomsnittsprøven som tas ved levering på anlegget som legges til grunn for oppgjøret til produsent. Dersom et parti ikke tilfredsstiller minstekravene, men likevel kommer inn i beholdningene på anlegget, vil ikke produsenten få betalt for partiet. Produsenten vil heller ikke få partiet tilbake. Kontroll av veieseddel Den som leverer kornet plikter å kontrollere at opplysningene på veieseddelen er korrekte og opplysningen stemmer med leveransemeldingen. For å unngå feilsending av oppgjør eller andre misforståelser må det ved levering foreligge riktig produsentnummer, navn og adresse på den som skal ha oppgjøret. PS! Er det veiadresse på gården må denne oppgis for å sikre at korn oppgjøret kommer frem. Dersom leveran døren etter levering mener anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsent nummer, må dette umiddelbart tas opp med mottaksanlegget. Fraktrefusjon økologisk vare Det ytes tilskudd for frakt av økologisk vare fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta imot den aktuelle arten etter følgende satser. Anlegg som mottar økologisk vare er markert med DEBIO-merket i anleggsoversikten bak i brosjyren. Fraktsatser økologisk vare Fraktsone Avstand, km > 141 Sats kr/tonn 0,- 13,- 25,- 37,- 48,- 59,- 70,- 81,- Floghavresikring Av hensyn til faren for spredning av floghavre, plikter alle som leverer korn å dekke lasset med presenning og unngå spill fra utette transportmidler, jfr. Forskrift om floghavre. Høye verdier av mykotoksiner i korn Markedsregulator legger til grunn at kornbransjen selv må ta ansvaret dersom det oppstår en situasjon med høye verdier av mykotoksiner i kornet. Dersom en slik situasjon oppstår sesongen 2015/16, vil Strand Unikorn/Norgesfôr derfor måtte ta forbehold om kjøp av korn med høyt innhold av mykotoksiner.

6 6 Basis kvalitet For korn, oljefrø og erter gjelder følgende krav til basiskvalitet: Vareslag Mathvete Fôrhvete Rug Fôrrug Rughvete Bygg Havre Erter Oljefrø Vann % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 8,0 Hektolitervekt kg/hl Protein % 12,0 Falltall, sekunder DON µg/kg < Forurensing % < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Kvalitetsfeil Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halv-prosentklasse. Vanninnhold som avleses til 17,8%, avrundes til 18,0% i avregningen. Vanninnhold på 17,7% avrundes til 17,5%. Korn med vanninnhold lavere enn 15% betraktes som 15% vare. I oljefrø vil vanninnhold lavere enn 8% betraktes som 8% vare. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet til det kvantum partiet har ved basis vanninnhold. Kvalitetskrav Kornet skal være fullmodent, uskadd, friskt, ha god lukt og farge. Fysisk kvalitet Korn og oljefrø skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget, uten for store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader og mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Vare med slike feil kan bli avvist. Hygienisk kvalitet Korn og oljefrø som leveres til mottaksanlegget skal ha en tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Varer med sterkt redusert hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. Slik vare kan bli avvist. Plantevernmidler: Korn som er behandlet med plantevernmidler brukt i strid med forskriftene er ikke handelsvare. Dersom dette blir oppdaget vil varen bli avvist. Dersom vare av denne kategorien likevel kommer inn på mottaksanlegget, vil det ikke bli betalt for partiet. Beiset korn: Levering av beiset korn er forbudt. Partier som inneholder beiset korn kjøpes ikke. Forurensninger og lukt: Kornet skal ikke være forurenset av kjemiske midler, andre forurensninger eller ha dårlig lukt. Sopper: Kornet skal ikke være skadet av sopp. Dette gjelder både feltsopper som Fusarium, mjøldrøye, svertesopper, stinksot m.fl. og lagersopper som Aspergillus og Penicillium eller andre. Sopper kan utvikle mykotoksiner som kan være meget giftige. Muggtall Mengde muggsopp i en kornprøve angis i KDE/g (KDE = Kolonidannende enheter). Anbefalte retningslinjer finnes hos Mattilsynet i Anbefalte retningslinjer for innhold av mykotoksiner i fôrvarer. Feltsopper Mange sopper kan angripe kornet på åkeren. Flere av disse er relativt ufarlige. Soppgiften Fusarium derimot kan gi skader på kornet som gjør det uskikket både til mat og fôr. Slik vare kan avvises på mottaksanlegget. Korn som er angrepet av Fusarium kan inneholde mykotoksiner ved høsting. Grense verdiene for soppgiften DON i mathvete er satt til µg/kg korn. For havre til mat er grenseverdien satt til µg/kg. Det er viktig at korn blir raskt nedtørket for å stoppe videre soppvekst og eventuell utvikling av toksiner. Korn som ikke kan tørkes umiddelbart etter tresking, bør leveres mottaksanlegget. Det er en klar sammenheng mellom klima og utvikling av feltsopper. Spesielt uheldig er fuktig og kjølig vær. Et tiltak for å redusere risikoen for soppskader er å dyrke tidlige sorter fordi sannsynligheten for godt innhøstingsvær da er bedre. Lagringssopper utvikler seg i kornlageret dersom forholdene for vekst er til stede. Penicillium er den mest vanlige soppgruppen, men Aspergillus og Mucoralessopper kan også forekomme. For å unngå skade er det viktig med rask nedtørking. Kornet bør tørkes ned til 15,0% vann, og oljefrø bør ikke inneholde over 8,0% vann ved lagring. Det er også viktig at kornet blir nedkjølt og rullert etter tørking. Jevnlig tilsyn og rullering i lagringsperioden er en sikkerhet mot lagerskade. Lagringstemperatur, C Vanninnhold i kornet, % Kornet er lagerfast Silolagring mulig ved hyppig lufting Risiko for sopp og muggskader Noe varmeutvikling - lagring kun mulig i kortere tid Sterk varmeutvikling kornet tåler ikke lagring Illustrasjonen viser hvordan sammenhengen mellom vanninnhold i kornet og lagringstemperatur kan påvirke lagring av kornet.

7 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Tillegg og trekk i kornoppgjøret Vann innhold i % korn Vann innhold i % oljefrø Tørkekostnader 2015/16 Tørketrekk øre/kg t.o.m 31. oktober Tørketrekk øre/kg f.o.m 1. november Tørketrekk øre/kg f.o.m 1. januar 15,0 8,00 0,00 0,00 0,00 15,5 8,50 3,50 3,50 3,50 16,0 9,00 4,50 4,50 4,50 16,5 9,50 5,60 7,30 8,40 17,0 10,00 6,80 8,80 10,20 17,5 10,50 8,10 14,20 15,90 18,0 11,00 9,60 16,90 18,70 18,5 11,50 11,20 19,60 21,80 19,0 12,00 12,80 22,50 25,10 19,5 12,50 14,40 25,20 28,10 20,0 13,00 15,90 27,80 31,00 20,5 13,50 17,50 35,10 38,60 21,0 14,00 19,20 38,40 42,20 21,5 14,50 20,90 41,80 46,00 22,0 15,00 22,60 45,30 49,80 22,5 15,50 24,30 48,60 53,50 23,0 16,00 26,00 52,10 57,00 23,5 16,50 27,80 55,70 61,30 24,0 17,00 29,50 59,00 64,90 24,5 17,50 31,40 62,70 69,00 25,0 18,00 33,10 66,30 72,90 25,5 18,50 35,20 70,40 77,40 26,0 19,00 37,20 74,50 81,90 26,5 19,50 39,40 78,80 86,60 27,0 20,00 41,60 83,10 91,40 27,5 20,50 43,60 87,20 95,90 28,0 21,00 45,80 91,50 100,70 28,5 21,50 48,00 96,00 105,60 29,0 22,00 50,20 100,40 110,40 29,5 22,50 52,40 104,90 115,40 30,0 23,00 54,80 109,60 120,50 30,5 23,50 57,10 114,30 125,70 31,0 24,00 59,50 119,00 130,80 31,5 24,50 61,50 123,10 135,40 32,0 25,00 64,40 128,80 141,60 32,5 25,50 66,90 133,70 147,00 33,0 26,00 69,30 138,60 152,40 33,5 26,50 71,80 143,70 158,10 34,0 27,00 74,40 148,80 163,70 34,5 27,50 77,00 154,10 169,60 35,0 28,00 79,80 159,50 175,40 > 35,0 > 28,0 108,80 217,60 239,10 Tørkekostnader Korn og oljefrø som ved levering har høyere vanninnhold enn basis, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Se oversikt i tabellen til venstre. Hektolitervekt Prisen på alt korn både til mat og fôr, reguleres etter hektoliter vekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Ved prisgradering etter hektolitervekt kompenseres derfor målt verdi for vanninnhold. Tabellen nedenfor viser økning i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vann innhold for de ulike kornartene ved varierende vanninnhold. Oljefrø og erter reguleres ikke etter hektolitervekt. Vannprosent Hvete/Rug/ Rughvete kg/hl Bygg/ havre kg/hl 15,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 19, ,5 20, ,5 21, ,5 22, ,5 23, ,5 24, ,5 25, ,5 26, , Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet. Det gis et tillegg eller trekk på 0,25% av kornprisen for hver kg korrigert hektoliter vekt som avviker fra basis verdi. Maks tillegg er 1% og maks trekk er 1,5%. Komplett tørketabell finnes på og Alle satser gjelder for omregnet kvantum 15% vann (se utregning i rammen under). Regneeksempel omregning til basis vare Kvantum v/basis vanninnhold = levert kvantum x Rått kvantum omregnet til 15% vann100 vann % 100 basis vann % Det gjøres ikke omregning for vare med vanninnhold lavere enn 15% (oljefrø 8%). For erter gjelder satser som for korn + 25%.

8 8 Matkorn Ved levering på kornmottaket må leveranse melding være utfylt med sortens navn. KSL regi strering må også være i orden. Dette er viktig for sortering inn på kornmottaket og for rett avregning til produsent. Dersom kontroll viser at det er levert annen hveteklasse enn oppgitt, vil det trekkes i oppgjøret. Om ikke KSL registrering er i orden, vil partiet bli sortert og avregnet som fôrkorn. Mathvete For å oppnå matavregning må alle kvalitets kriterier som gjelder matkorn være innfridd. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ulike mathvete sortene samt kvalitetskrav og pris regulering knyttet til disse. Sorter som ikke er oppført i tabellen avregnes til fôrpris. Matrug Tabellen nedenfor viser kvalitetskrav til matrug og prisregulering knyttet til disse kravene. Hveteklasser Klasse tillegg/trekk Protein% v/basis tørrstoff Klasse 1 Sterk protein kvalitet vår Klasse 2 Sterk protein kvalitet vår Klasse 3 Sterk protein kvalitet vår Klasse 4 Sterk protein kvalitet vår Klasse 5 Svak protein kvalitet høst Mirakel Bjarne Zebra Olivin Finans Bastian Berserk Krabat Magnifik Rabagast Demonstrant Kuban Ellvis Skagen øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg 10,00 10,00-5,00-5,00 0,00 Prisendring i øre/kg på målpris Prisendring i øre/kg på målpris Prisendring i øre/kg på målpris Prisendring i øre/kg på målpris Pris endring i øre/kg på målpris 13,5 13,86 13,86 10,78 6,16 0,00 13,0 10,78 10,78 7,70 6,16 0,00 12,5 6,16 6,16 3,08 3,08 0,00 12,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5-3,08-3,08-3,08-3,08 0,00 11,0 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Hl-vekst regulering skrump Prisendring i % til lokal kornpris Prisendring i % til lokal kornpris Prisendring i % til lokal kornpris Prisendring i % til lokal kornpris Pris endring i % til lokal kornpris 79 Matpris Matpris Matpris Matpris Matpris 78 Matpris Matpris -3,0-3,0 Matpris 77-3,0-3,0-6,0-6,0 Matpris 76-6,0-6,0-8,0-8,0 Matpris 75-8,0-8,0 Fôrpris Fôrpris -3,0 74 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris -6,0 73 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris -8,0 72 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris DON regulering μg/kg > μg/kg DON verdi DON verdi DON verdi DON verdi DON verdi Matpris Matpris Matpris Matpris Matpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Falltall sek Falltall Falltall Falltall Falltall Falltall 200 sek Matpris Matpris Matpris Matpris Matpris < 200 sek Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Hl. vekt regulering skrump Prisendring i % til lokal kornpris 72 Matpris 71-3,0 70-6,0 69-8,0 68 Falltall sek 120 sek Fôrpris Falltall Matpris < 120 sek Fôrpris Matpris og fôrpris er lokal kornpris på aktuelt kornmottak. Se eller Sorter merket med rød tekst forventes tatt ut av tabellen for sesongen 2016/17.

9 KORN OG OLJEFRØ 2015/2016 Trekk for kvalitetsfeil i matkorn I oppgjørsbrevet vil eventuelle kvalitetsfeil på levert korn bli oppgitt. Tabellen nedenfor beskriver hva de ulike benevnelsene for kvalitetsfeil på matkorn innebærer. Feilart Beskrivelse Skade i vekstperioden Værskadd korn godtas ikke i matkorn Forurensning Halm, snerp, agner, utreskede aks, planterester samt sand jord o.l. går under fellesbetegnelsen fremmedbestanddeler, som det ikke betales for. Dette er ikke ønsket inn på anlegget. Fremmedbestanddeler tas ut i en forrens på anlegget før innveiing av lasset. Prøven tas ut etter rensing. Ved anlegg der prøven tas ut før rensing og innveiing, renses prøven i forbindelse med kvalitetsvurdering på laboratoriet. Andelen avrens blir da fratrukket levert kvantum. Innblanding av andre arter Det tillates inntil 2 vekt% innblanding av andre kornarter i matkorn, men andelen havre eller erter må ikke overstige 1%. Er andelen større blir partiet avregnet som fôrkorn. Nedsatt hygienisk kvalitet Hvete og rug med nedsatt hygienisk kvalitet egner seg ikke som matkorn, og vil bli avregnet som fôrkorn Lagerskade Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. Mugg Muggent korn er ikke salgsvare. Dersom muggen vare likevel kommer inn på mottaksanlegget, blir det ikke betalt for partiet. DON-innhold i mathvete/mathavre Hvete med DON-innhold høyere enn μg/kg fratrukket sikkerhetsmargin på 10%, blir avregnet som fôr. For mathvare er kravet μg/kg. Mjøldrøye Mjøldrøye i korn produserer alkaloider som i små mengder er giftig for mennesker og dyr. Fôrvareforskriften setter anbefalt grenseverdi til maks. 1g/kg. Korn med mjøldrøye < 0,1% gir matpris. Skadde korn Det aksepteres inntil 3 vekt% skadde korn (grønne korn/bruddkorn og eller insektsskadde korn). Inneholder partiet mellom 3 5 vekt% skadde korn, foretas 4% trekk i grunnprisen. Utover 5 vekt% avregnes partiet som fôr. 9

10 10 Fôrkorn Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn Tabellen nedenfor beskriver hva de ulike benevnelsene for kvalitetsfeil på fôrkorn innebærer. Feilart Skade i vekstperioden Forurensning Innblanding av andre arter Beskrivelse Skadet korn som godtas for levering kan trekkes 3% eller 6% av lokal kornpris avhengig av skadens omfang. Skadet korn godtas ikke som matkorn. Korn som er skadet av feltmuggsopper kan ha redusert kvalitet. Den mykologiske kvaliteten angis ved muggtallet KDE (kolonidannende enheter) per gram. For feltmuggsopp vurderes et muggtall større enn KDE/g som dårlig hygienisk kvalitet, jfr. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for vurdering av muggsopp i fôrmidler. Halm, snerp, agner, utreskede aks, planterester samt sand, jord o.l. går under fellesbetegnelsen fremmedbestanddeler, som det ikke betales for. Dette er uønsket inn på anlegget. Fremmedbestanddeler tas ut i en forrens på anlegget før innveiing av lasset. Prøven tas ut etter rensing. Ved anlegg der prøven tas ut før rensing og innveiing, renses prøven i forbindelse med kvalitetsvurderingen på laboratoriet. Andelen avrens blir da fratrukket levert kvantum. Ved innblanding over 2 vekt%, skal det for alt korn, oljefrø og erter foretas trekk i oppgjøret. Trekket utgjør 25% av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2%. Eksempel: Ved 12% innblanding av bygg i havre blir trekket som følger: 25% x 2,39 kr/kg x (12% - 2%) = 0,060 kr/kg (dvs. 6,0 øre/kg) Lagerskade Dersom skadene ikke er større enn at partiet kan godtas, trekkes 10% eller 20% av lokal kornpris. Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. Stor biologisk aktivitet og varmegang kan oppstå når korn lagres med høyt vanninnhold. Tørt korn som lagres ved høy temperatur kan også få lagerskade. Ugunstige tørke- og lagringsforhold kan være årsak til sopp og bakterievekst i kornet. For lagringsmuggsopp angir et muggtall større enn KDE/g lagerskade og at varen har dårlig hygienisk kvalitet, jfr. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for vurdering av muggsopp i fôrmidler Mugg Mjøldrøye Muggent korn er ikke salgsvare. Dersom muggen vare likevel kommer inn på mottaksanlegget, blir det ikke betalt for partiet. Mjøldrøye i korn produserer alkaloider som i små mengder er giftig for mennesker og dyr. Fôrvareforskriften setter anbefalt grenseverdi til maks. 1g/kg. Korn med mjøldrøye 0,1% avregnes til redusert fôrpris etter følgende skala: 0,1 0,49 vekt% gir 5% trekk 0,5 0,99 vekt% gir 10% trekk Ved innhold over 1,0 vekt% avvises partiet. Soppgifter mykotoksiner På bakgrunn av de økte toksinverdiene i korn de siste årene, har bransjen innført pris differensiering etter innhold av soppgiften DON i havre. Tabellen nedenfor viser trekk satsene for sesongen 2015/16. DON gradering µg/kg Prisreduksjon havre øre/kg Ikke trekk øre/kg trekk øre/kg trekk øre/kg trekk øre/kg trekk > øre/kg trekk

11 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Oppgjør og reklamasjon Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til oppgjør. Utenom sesongen må det påregnes noe lenger behandlingstid, da det ikke sendes prøver fra mottaksanleggene daglig. Dessuten vil det også på kornlaboratoriet utenom sesongen ikke analyseres kornprøver daglig, men samle opp prøver for å optimalisere analyseringen. Dersom feil i opplysninger fra produsenten fører til at urettmessig kornoppgjør blir utbetalt, eller dersom produsenten ved en feil fra mottaksanlegget får utbetalt for stort beløp, vil differansen bli krevd tilbakebetalt eller det avkortes i senere oppgjør. Blir beløpet etter skriftlig påkrav ikke tilbakebetalt kommer Lov om morarente (lov nr. 100, 1976) til anvendelse. Dersom oppgjør blir utført mer enn 30 dager etter leveringsdato vil det godskrives renter for antall dager som overstiger 30 dager. I tillegg til alle priser og godtgjørelser kommer 25 % merverdiavgift. Oppgjørsform Kornprodusentene oppfordres til å motta oppgjøret elektronisk der denne tjenesten er tilgjengelig. Ytterligere informasjon om hvilke mottak som tilbyr elektronisk oppgjør finner du på og Du kan også ta kontakt med ditt nærmeste mottaksanlegg. Dataflyt Strand Unikorn er medeier i Landbrukets Dataflyt som utvikler løsninger for mer rasjonell datahåndtering og styrker beslutnings grunnlaget for deg som bonde. Landbrukets Dataflyt tilbyr at kornoppgjøret overføres direkte til ditt regnskapskontor eller inn i ditt eget regnskapssystem, og konterer avregningen rett i regnskapet ditt. Dette avhenger av at regnskapskontoret har avtale om slike tjenester. Analyse- og avregningskostnader Kostnad for analyse og avregning av kornpartiet blir trukket i kornoppgjøret. Analysekostnader Bygg fôrhvete fôrrug Havre *) Mathvete *) Matrug Oljefrø erter Kr pr parti * inklusiv DON-analyse. I tillegg kommer kr 70,- i avregningskostnad per parti. På oppgjørsbrevet vil analyse- og avregningskostnader framkomme som en samlet sum. Driftskreditt Kornhandlere som står bak denne utgivelsen er med som garantister i driftskredittordningen. Produsentene må i samarbeid med sin bank sørge for å ha nødvendig garanti ansvar notert hos Frist for reklamasjon Reklamasjon på kvalitetsavregningen rettes til kornkjøper. Dette må gjøres innen to uker etter at oppgjør eller beskjed om avvisning er mottatt. Klage på vekt må framsettes til korn mottaket umiddelbart etter levering. sin varemottaker. Opprettelse eller endringer av driftskredittavtaler gjøres gjennom den enkelte produsents bankforbindelse. Varemottaker kan, for å gi garanti, i visse tilfeller kreve at bankene etablerer tilleggssikkerhet. Reklamasjonsbehandling og kostnader Ved reklamasjon på oppnådd kvalitet vil det foretas nye kvalitetsanalyser. Tabellen nedenfor viser toleransegrenser for de ulike analyseparametrene. Analyseparameter Vanninhold i % Falltall i sekunder Hektolitervekt i kg/hl Proteininnhold i % Skadde korn i vekt-% Innblanding av andre arter Toleransegrense fra opprinnelig målte verdier 3% relativt avvik 20 sekunder 2 kg/hl 0,5 % enheter 0,5 vekt-%-enheter 2 vekt-%-enheter Ved klagebehandling justeres oppgjøret dersom nye analyser har verdier som ligger utenfor toleransegrensene fra opprinnelig målte verdier (se tabellen over). Det utarbeides nytt kornoppgjør til erstatning for påklaget oppgjør. Påklager vil ikke belastes med reklamasjonskostnader. Ligger derimot nye analyseverdier innenfor toleransegrensene som vist i tabellen over, belastes klager med dobbel avregnings- og analysekostnad. Klager informeres skriftlig dersom det ikke oppnås medhold i reklamasjonen. Reklamasjonsnemda for korn Aktørene i kornhandelen har gått sammen om å etablere en reklamasjonsnemnd. Dersom reklamasjonssaker ikke blir løst mellom kjøper og selger er det mulig å bringe saken inn for reklamasjonsnemnda. Saker som skal bringes inn for behandling i nemnda må skriftlig framlegges innen tre uker etter mottatt svar på reklamasjon. Nemndas vedtak er bindende.

12 12 Finn ditt anlegg... Fylke Anlegg Telefon Timebestilling Webadresse Oslo/ Akershus Strand Unikorn avd. Vippetangen Strand Unikorn avd. Sjursøya Nei Norgesfôr Vestby Norgesfôr Vestby, kornmottak Nei Norgesfôr Øst avd Slorafoss Ja Norgesfôr Øst avd. Trøgstad Ja Norgesfôr Øst avd. Ørje Ja Østfold Vestfold Norgesfôr Mysen avd. Mysen Norgesfôr Mysen avd. Lekum Norgesfôr Råde Mølle Norgesfôr Råde Mølle, kornmottak Norgesfôr Vestfoldmøllene, sentralbord Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Bakke Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Borgen Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Melsomvik Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Herland Sande Kornmagasin AS Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja/sesongbetjent Buskerud Norgesfôr Ringerikes Kornsilo Nei Norgesfôr Hurum Ja Sigdal Kornlager (Strand Unikorn kornkjøper) Ja Strand Unikorn avd. Moelv - sentralbord - kornmottak - transportkontor Strand Unikorn avd. Storhamar Ja Nei Hedmark Strand Unikorn avd. Odal Ja Strand Unikorn avd. Hadeland Ja Oppland Bjoneroa Mølle Nei Norgesfôr Vinstra Bruk Ja Norgesfôr Ottadalen Mølle Nei Møe og Romsdal Norgesfôr Røv Mølle Nei Norgesfôr Orkla avd. Fannrem Nei Sør-Trøndelag Norgesfôr Orkla avd. Skjerva Nei Norgesfôr Orkla avd. Lundamo Nei Norgesfôr Dalebakken Ja Nord-Trøndelag Norgesfôr Hundseth Mølle Ja Anlegg merket med Debio tar både imot økologisk og konvensjonelt korn.

13 KORN OG OLJEFRØ 2015/ og transportør Inntransport / sjåfør Telefon Kommune/distrikt Brd. Fjeldstad Mikkel Brd. Fjeldstad Hans Anders Thomas Waaler Harald Bøhnsdalen Ivar Melnes Kent-Johan Lure Ove Lure Terje Henriksen Ole Lauritz Kjærstad Ivar/Arnt Myrvoll Landbrukstransport Romerike Oslo Romerike Oslo Aurskog/Høland Bjørkelangen Romerike Romerike Oslo Romerike Oslo Romerike Oslo Romerike Oslo Romerike Oslo Asker Bærum Romerike Nittedal Olmas AS, Ole O. Grasdalen Olmas AS, Ole O. Grasdalen Yngve Hellesjø Containerhenting Torulf Vethe Containerhenting Per Klund Containerhenting Svein Engebretsen Kjell Løken Atle Smestad Thomas Fossum Containertransport Norgesfôr Vestfold Håkon J. Fadum Transport Magnus Kjos (container) Kristoffer Kjos, container/kornbil) Bøhn Transport (1) Bøhn Transport (2) Svein Erik Hansen (Totaldrift) Arne Skougstad Norgesfôr Hurum Arnt Bergan Transport Ole Ulberg Erik Schjerpen Johnny Halvorstuen Henning Halvorstuen Fredrik Nannestad jr. Per Hatterud Maskin Per Hatterud Per Hatterud Maskin Morten Gulbrandsen Hans Olav Dompidal Kisegrenda Samdrift Hans Lundstein Kisegrenda Samdrift Harald Finden Hans Einar Stordal Terje Skundberg Transport Aage Stensby Jens Tore Skyberg Tor Olav Stormoen Helge Rabstad Arstad og Jemblie Maskin Morten Arstad og Jemblie Maskin Ludvig Gudbrand Jemblie Lars Jemblie Bekkevold Transport Oppland Tørkefabrikk Tormod Kirkerød Containerservice Hadeland Rune Lien Landbrukstransport Brd. Stenskjær Haug Skogstjeneste Terje Henriksen Ove Lure Bråten Transport Ingemann Midtsund Kent-Johan Lure Taugbøl Landbruk og Bilservice Containerservice Hadeland Landbrukstransport Rune Lien Knut Sand Lastebiltransport Bestilling transport/container T. Ottem Transport Knut Bernard Thorsen, Hundseth Mølle AS Hurum Røyken Ringsaker Gjøvik Ringsaker Gjøvik Ringsaker Gjøvik Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Hamar Ringsaker Hamar Ringsaker Stange- Løten Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Elverum med omegn Gjøvik Østre/Vestre Toten Gjøvik Østre/Vestre Toten Gjøvik Østre/Vestre Toten Land Hov Gjøvik Østre/Vestre Toten Land Hov Gjøvik Østre/Vestre Toten Land Hov Nord/Sør-Odal Kongsvinger Eidskog Nord/Sør-Odal Kongsvinger Eidskog Romerike Sør-Odal Romerike Sør-Odal Sør-Odal Kongsvinger Eidskog Nord-Odal Romerike Sør-Odal Eidskog Kongsvinger Hadeland Østre/Vestre Toten Hadeland Østre/Vestre Toten Hov Østre/Vestre Toten Søndre Land 13

14 14 Høstkorn 2015 Høsthvete Arealene med høsthvete varierer mellom år etter muligheten for å få sådd til riktig tid. De største arealene med høst hvete finner vi i Østfold, Vestfold og Akershus, men også på Hedemarken og i Trøndelag blir det dyrket noe høsthvete. Med et mildere værlag og lengre høster, må vi forvente at dyrkingsomfanget vil øke. Olivin Olivin er en hvetesort i proteinklasse 4 med god resistens mot sykdommer og bra falltallstabilitet. Strået har bra styrke og sorten har et svært høyt avlingspotensiale. Såmengde : kg/daa Ellvis Ellvis er nå en godt innarbeidet sort i høsthvetesortimentet, og har faktisk størst utbredelse blant høsthvetesortene. I forsøk og praktisk dyrking har sorten gitt høye avlinger, med en veldig god falltallstabilitet, noe som er helt avgjørende for å få av regnet avlingen som mathvete. Ellvis er plassert i proteinklasse 4. Såmengde: kg/daa Finans Dette er en svensk høsthvetesort som i dag er plassert i protein klasse 5. Fra sesongen 2016/17 vil denne bli avregnet som fôrhvete. Sorten har god overvintringsevne. Såmengde: kg/daa Dyrkingsegenskaper høsthvetesorter Olivin Ellvis Finans Rel veksttid Rel avling Østlandet* Overvintring Stråstyrke Hl-vekt kornvekt Falltall Proteininnhold * soppsprøytet. Kilde: Bioforsk Øst. Høstrug Hybridrug er i dag helt dominerende i rugdyrkingen i Norge. Hybridrug har et svært høyt avlingspotensiale. Hybridrug har større krav til jordart og dyrkingsforhold enn populasjonsrug som var vanlig tidligere. Palazzo Palazzo har et relativt godt strå, men falltallet reduseres raskt i moden åker. Såkornet av Palazzo selges i units der 1 unit er nok frø til 4 dekar. 1 unit = 1 million spiredyktige frø = ca 35 kg Såmengde: kg/daa. Caspian I forsøk har Caspian over år gitt stabilt høy avling. Strået kan være litt mjukt, og vekstregulering bør utføres. Sjukdomsmessig er sorten god. Såmengde: kg/daa Spelthvete Markedet etterspør et betydelig kvantum av spelthvete til mat. I Norge er det høstformen som dyrkes. Det er først og fremst i økologisk produksjon spelt har vært dyrket, men etterspørres også i konvensjonell dyrking. Den vanligste sorten er Oberkulmer Rotkorn. Såmengde: kg/daa. Rughvete Det har vært dyrket lite rughvete i Norge de siste årene. Arten har imidlertid et høyt avlingspotensiale sjøl med moderat næringstilførsel, og burde være av større interesse som råvare inn i kraftfôrproduksjonen. Høstoljevekster Forrige høst var interessen stor for såing av høstoljevekster. Det meste av arealene klarte seg gjennom vinteren, og ser ut til å kunne gi gode avlinger. Vi må derfor forvente etterspørsel også kommende høst. Vårt sortiment for høsten 2015 blir dverghybridsorten PR44D06 som utmerker seg med sin gode overvintringsevne. I år vil vi også tilby DK Explicit som har vist veldig pene avlingstall i Sverige, men som har noe dårligere overvintringsevne. Såtidspunktet er første utfordring for om en skal lykkes med høstoljevekstene. Såtidsvinduet strekker seg fra 25. juli til 15. august, noe avhengig av sort. Dermed begrenser utbredelsen seg i forhold til høstet/ledig areal for veksten. Kulturen bør etableres på jord mest mulig fri for ugras da tilgangen på plantevernmidler er veldig begrenset. Høstetidspunktet for høstoljevekstene kan forventes å være først i august, og kulturen er dermed en ypperlig forgrøde for høsthvete. PR44D06 selges i enheter av 2,0 mill frø som er til ca 40 daa. DK Explicit selges i enheter av 1,5 mill frø som er til ca 25 daa.

15 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten For å oppnå stor avling med mathvetekvalitet bør man skreddersy dyrkingsteknikker, gjødsling, kalking og andre agronomiske tiltak til det enkelte skifte. Gjødsler du etter balanseprinsippet og tilpasser nitrogenet med delgjødsling, sikrer du deg det beste økonomiske resultatet. Delt gjødsling gir bedre kornkvalitet, redusert legderisiko og ofte mindre miljøbelastning. Gjødslingsanbefalinger høsthvete Delgjødsling for økt proteinnivå Delgjødsling for økt avlingsnivå Avlingsnivå Vårgjødsling Busking kg/daa YaraMila YaraMila FULLGJØDSEL kg N/daa (P, K, S, Mg og B) Strekningsfasen FULLGJØDSEL 3-4 kg N/daa (P, K, S, Mg og B) YaraBela OPTI-NS (4S) 3-5 kg N/daa TM GRAMITREL 300 ml/daa Aksskyting YaraLiva KALKSALPETER 2-3 kg N/daa TM THIOTRAC 500 ml/daa Hjelpemidler: Jordprøver, Yara Megalab bladprøver, Yara N-Sensor, Yara Tankmix Følg med på N-opptaket gjennom vekstsesongen. Meld deg på Gjødselaktuelt nyhetsbrev ved å scanne koden med din smarttelefon.

16 Norgesfôr AS Torggata 10, PB 367, 0028 Oslo Tlf: , Fax: , Strand Unikorn AS Strandveien 15, PB 103, 2391 Moelv, Tlf: , Fax: , Følg oss på Facebook! / Strand Unikorn AS Det tas forbehold om trykkfeil og endringer FERSKVANN

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2015/16 Kornguiden 2015/16 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2015. I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Geir Inge Auklend Foto: May-Linda

Detaljer

Kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør.

Kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør. BONDENS TRYGGE VALG Kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør. www.norgesfor.no VEKSTNÆRING - om jordbruk og utbytte Strategisk kommunikasjon og design: Storm Corp Forskning Produktutvikling Rådgivning

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2015/2016

VEILEDER I KORNHANDEL 2015/2016 VEILEDER I KORNHANDEL 2015/2016 OPPGJØR OG BETINGELSER 2015/2016 FOR KORN, OLJEFRØ OG ERTER En ny kornhøst står for døren, og leveringsbetingelser, kvalitetskrav og priser for kommende sesong er klare.

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør K O R N 2 0 1 0 2 0 1 1 Velkommen til våre kornmottak i Rogaland og Agder Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med Strand Unikorn

Detaljer

Korn og oljefrø 2 0 1 0-2 0 1 1. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør

Korn og oljefrø 2 0 1 0-2 0 1 1. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no K O R N O G O L J E F R Ø 2 0 1 0 2 0 1 1 Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 I N N H O L D 1. Innledning 3 2.

Detaljer

VEILEDER I KORNHANDEL 2013/2014

VEILEDER I KORNHANDEL 2013/2014 VEILEDER I KORNHANDEL 213/214 OPPGJØR OG BETINGELSER 213/214 FOR KORN, OLJEFRØ OG ERTER En ny kornhøst står for døren. Etter at partene i jordbruksoppgjøret ble enige er leveringsbetingelser, kvalitetskrav

Detaljer

KORN OG OLJEFRØ 2014/2015. Korn og oljefrø 2014/2015. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

KORN OG OLJEFRØ 2014/2015. Korn og oljefrø 2014/2015. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2014/2015 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no 1 Korn og oljefrø 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Innhold 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen 2014/2015 4 3. Prisfastsettelse

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2 0 1 1 2 0 1 2 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no K O R N O G O L J E F R Ø 2 0 1 1 2 0 1 2 Korn og oljefrø 2 0 1 1 2 0 1 2 I n n h o l d Side 1. Innledning

Detaljer

Kornguiden. Sesongen 2013/14. Leveringsbetingelser produsentkorn

Kornguiden. Sesongen 2013/14. Leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden Sesongen 2013/14 Leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden 2013/14 Redaksjonen avsluttet 26. juni 2013. I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Svein Aure Geir Inge Auklend Foto:

Detaljer

Mer om økologisk korn

Mer om økologisk korn Mer om økologisk korn Omleggingskurs, 16. mars 2010 1 Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Bygg 2 Spirer raskt, dekker godt tidlig Krever mye N tidlig, kun aktuelt med husdyrgjødsel Blir tynn ved lite næring

Detaljer

Kornguiden Sesongen 2012/13

Kornguiden Sesongen 2012/13 Kornguiden Sesongen 2012/13 Leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden 2012/13 Redaksjonen avsluttet 28. juni 2012. I redaksjonen: Kristian Thunes Sigrid L. Horne Jermund Vågen Geir Inge Auklend Foto:

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. Foto: Tore Swenssen

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. Foto: Tore Swenssen Korn og oljefrø 2 0 1 1 2 0 1 2 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør Foto: Tore Swenssen K O R N O G O L J E F R Ø 2 0 1 1 2 0 1 2 Velkommen til våre mottaksanlegg med ditt korn Felleskjøpet Rogaland

Detaljer

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn. Kornguiden. sesongen 2015/16 Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn Kornguiden sesongen 2015/16 Innhold Tilbud fra Felleskjøpet 3 Å ta vare på kornavlingen Skal kornavlingen bli tatt vare på kreves et mottaksapparat. Felleskjøpets

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Kornguiden Sesongen 2011/12

Kornguiden Sesongen 2011/12 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig

Detaljer

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Per Ove Leistad 25.10.2010 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Metode...5 2.1 Kartlegging...5 2.2 Utvalg...5 2.3 Sortering av korn...5 2.4 Laboratorie utstyr...5

Detaljer

Kornguiden Sesongen 2009/10

Kornguiden Sesongen 2009/10 Kornguiden Sesongen 2009/10 Leveringsbetingelser produsentkorn Innhold Kornguiden 2009/10 Redaksjonen avsluttet 19. juni 2009. I redaksjonen: Øivind Juel Aslak Hauge Sigrid L. Horne Torstein Jensen Felleskjøpet

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 10 (1) mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige bladflekksjukdommene i hvete, hveteaksprikk, hvetebladprikk

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 30 Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 8 () Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen, Oleif Elen 2 & Guro Brodal 2 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse Ås

Detaljer

www.strandunikorn.no Såkorn 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no Såkorn 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no Såkorn 2011 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no Kjære kunde En ny dyrkingssesong er over og vi har blitt enda noen erfaringer rikere. Kornproduksjonen

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen Belgvekster Foto: Unni Abrahamsen Ellen Kristine Olberg et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 99 Forsøk med erter til modning ELLEN KRISTINE OLBERG, MAURITZ ÅSSVEEN OG UNNI ABRAHAMSEN Bioforsk Øst Apelsvoll ellen.kristine.olberg@bioforsk.no

Detaljer

Forsøk med bixafen i hvete

Forsøk med bixafen i hvete 91 Forsøk med bixafen i hvete Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Bruk av soppbekjempingsmidler med ulik virkningsmekanisme

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@lr.no l Hva kan vi gjøre noe med? Vekstskifte Arter og sorter med god økonomi Faste kostnader

Detaljer

Protein i hvete betydning for bakekvalitet

Protein i hvete betydning for bakekvalitet Protein i hvete betydning for bakekvalitet Anne Kjersti Uhlen NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Utviklingen av norsk mathveteproduksjon Sortsforedling : spiretreghet og glutenkvalitet

Detaljer

Mengde og sammensetninger av proteiner i korn, kan vi påvirke det i vekstsesongen

Mengde og sammensetninger av proteiner i korn, kan vi påvirke det i vekstsesongen Mengde og sammensetninger av proteiner i korn, kan vi påvirke det i vekstsesongen Anne Kjersti Uhlen (UMB/Nofima), Bernt Hoel (BIOFORSK) og Anette Moldestad (Nofima) Utfordringer med proteinegeskaper i

Detaljer

Status for fusarium og mykotoksiner

Status for fusarium og mykotoksiner Status for fusarium og mykotoksiner Norgesfôr, Scandic Hamar 5. februar 2013 Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Fagforum Korn

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

Prosjektet HveteKvalitet - Norsk mathvete med god og riktig baketeknisk kvalitet. Hvetekvaliteten 2014 Andre forskningsaktiviteter i prosjektet

Prosjektet HveteKvalitet - Norsk mathvete med god og riktig baketeknisk kvalitet. Hvetekvaliteten 2014 Andre forskningsaktiviteter i prosjektet Prosjektet HveteKvalitet - Norsk mathvete med god og riktig baketeknisk kvalitet. Hvetekvaliteten 2014 Andre forskningsaktiviteter i prosjektet Møte Yara 3. Desember 2014 Anne Kjersti Uhlen, IPV-NMBU/Nofima

Detaljer

Vårkorn 2013-2014. www.strandunikorn.no. 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no

Vårkorn 2013-2014. www.strandunikorn.no. 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no Vårkorn 2013-2014 2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no 2 Vårkorn 2013 2014 Vi har med dette gleden av å presentere en ny utgave av vår såkornkatalog

Detaljer

Verdiprøving økologisk korn 2014, med fokus på gamle kornsorter.

Verdiprøving økologisk korn 2014, med fokus på gamle kornsorter. Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Verdiprøving økologisk korn 2014, med fokus på gamle kornsorter.

Detaljer

Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge?

Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge? Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge? Kornmøte Vitenparken Ås 3/12-2015 Jan Stabbetorp Hva kan vi og hva bør vi dyrke i Norge? Kornmøte Vitenparken Ås 3/12-2015 Jan Stabbetorp Øst Bondelaget: «Målet

Detaljer

Honne, seminar Tilbakeblikk

Honne, seminar Tilbakeblikk Honne, seminar Tilbakeblikk 10. oktober 2007 Vektlegging i ulike perioder 1975 1995 Avlingsøkning, effektivitet 1985 2000 Avrenning, næringsutvasking Miljø, rester av plantevernmidler 1995 2007 Kvalitet

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Høye nivåer av mykotoksiner i korn hva kan fôrprodusentene gjøre?

Høye nivåer av mykotoksiner i korn hva kan fôrprodusentene gjøre? Høye nivåer av mykotoksiner i korn hva kan fôrprodusentene gjøre? KARI LJØKJEL 1, RAGNA SVEIPE STENSETH 2 OG ÅSHILD HELENE RYAN 2 1 Felleskjøpet Fôrutvikling 2 Felleskjøpet Agri Innledning Fôrprodusentene

Detaljer

Gjødsling til korn. Hydro Agri har bidratt til finansieringen av flere av forsøksseriene. Foto: Unni Abrahamsen

Gjødsling til korn. Hydro Agri har bidratt til finansieringen av flere av forsøksseriene. Foto: Unni Abrahamsen Gjødsling til korn Riktig bruk av de ulike næringsstoffene er viktig i all planteproduksjon, både for å sikre miljø, avling, kvalitet og økonomi. I dette hovedkapitlet presenteres forsøk med ulike næringsstoffer

Detaljer

Gjødslingskonsepter i hvete

Gjødslingskonsepter i hvete Gjødslingskonsepter i hvete Tiltak og virkemidler for økt norsk kornproduksjon En 20% produksjonsøkning innen 2030 betyr om lag 265000 tonn økt kornproduksjon sammenlignet med en normalårsavling i 2012

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Morten Berntsen

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Morten Berntsen Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 105 Gjødsling Foto: Morten Berntsen 106 Hoel, B. & Tandsæther, H. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Delt gjødsling til hvete, tidspunkt og nitrogenmengder Bernt Hoel

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 123 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016 13. august 2015 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp gir følgjande prognose for tilgang av norsk korn til matmjøl- og kraftfôrindustrien for sesongen

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Prisliste 2009/2010. Gjelder fra 01.07.2009 (Erstatter prisliste av 01.07.2008) Det tas forbehold om trykkfeil

Prisliste 2009/2010. Gjelder fra 01.07.2009 (Erstatter prisliste av 01.07.2008) Det tas forbehold om trykkfeil liste 2009/2010 Gjelder fra 01.07.2009 (Erstatter prisliste av 01.07.2008) Det tas forbehold om trykkfeil Generelle betingelser Kvalitetspolicy Kimen Såvarelaboratoriet AS skal for kunden innebære garanti

Detaljer

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete God etablering og overvintring i høsthvete er avgjørende for å danne et godt grunnlag for høye avlinger.

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe YaraVita Bladgjødsling Norgesfôr - 5. februar 2013 Ole Stampe Årsaker til økende makromikronæringsmangel i jordbruksvekster Genetiske endringer i plantemateriale, sortsutvikling Større avlinger krever

Detaljer

Prisliste 2015/2016. Gjelder fra 01.07.2015 (Erstatter prisliste av 01.07.2014) Det tas forbehold om trykkfeil

Prisliste 2015/2016. Gjelder fra 01.07.2015 (Erstatter prisliste av 01.07.2014) Det tas forbehold om trykkfeil liste 2015/2016 Gjelder fra 01.07.2015 (Erstatter prisliste av 01.07.2014) Det tas forbehold om trykkfeil Generelle betingelser Kvalitetspolicy Kimen Såvarelaboratoriet AS skal for kunden innebære garanti

Detaljer

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015. Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 241 Frøkvalitet Foto: John Ingar Øverland 242 Øverland, J.I. & Aamlid, T.S. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Spireevne hos timotei John Ingar Øverland 1, Trygve

Detaljer

Sett pris på kornet!

Sett pris på kornet! Sett pris på kornet! - Hva er rett fôrkornpris og kan vi forbedre verdien på det norske kornet? Knut Røflo Felleskjøpet Fôrutvikling Oslo, Mandag 28. januar 13:00 13:30 Disposisjon Næringsinnhold i norsk

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer

Potensiale og framtidsmuligheter for norsk fôrkornproduksjon.

Potensiale og framtidsmuligheter for norsk fôrkornproduksjon. Potensiale og framtidsmuligheter for norsk fôrkornproduksjon. ANNE KJERSTI UHLEN 1, UNNI ABRAHAMSEN 2 OG MAGNE GULLORD 3 Institutt for plante- og miljøvitenskap 1, NLH, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Betydelige utilsiktede virkninger av prisgraderingen av mjølutbytte etter hl-vekt? Jon Arne Dieseth Graminor AS

Betydelige utilsiktede virkninger av prisgraderingen av mjølutbytte etter hl-vekt? Jon Arne Dieseth Graminor AS Betydelige utilsiktede virkninger av prisgraderingen av mjølutbytte etter hl-vekt? Jon Arne Dieseth Graminor AS Skrump og Hektolitervekt God kornfylling Lågt forhold skall/frøhvite Høg utmalingsgrad Prisgradering

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Hvetekvalitetsprosjektet 2014-2017

Hvetekvalitetsprosjektet 2014-2017 Hvetekvalitetsprosjektet 2014-2017 Korsæth Kusnierek Bioforsk Apelsvoll Hoel Quality Wheat, 2014-2017 Quality Wheat Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality Prosjekttittel:

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 37 Kornarter og sorter Foto: Tove Sundgren 38 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter og sortsprøving 2013 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer

Kornråvarer til matmelindustrien. Ønsker og behov.

Kornråvarer til matmelindustrien. Ønsker og behov. Kornråvarer til matmelindustrien. Ønsker og behov. Presentasjon på møtet i Kontaktgruppa i Fagforum Korn 3. feb. 2009 IMPORT AV KAPITTEL 19-VARER korrigerte tall fra SSB for 2007 og 2006 19.01 Blandinger

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Verdikjeden korn og kraftfor Kristen Bartnes, direktør Landbruk, Felleskjøpet Agri SA Kornkonferansen 26.01.2015 År 1990 Årsaker Svekket lønnsomhet Nedbygging av dyrket mark

Detaljer

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet 396 G. J. Aasgård / Grønn kunnskap 9 (2) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet Grim Jardar Aasgård / grim.jardar.aasgaard@lfr.no Øko-Gudbrand Forsøksring Innledning Økologisk avlet frø

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Kompetanse for framtida. Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Kompetanse for framtida. Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Kompetanse for framtida Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Hva er status i dag? Strukturendringer Ant søkere Daa per søker Ant søkere Daa per søker Ant søkere

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Gjødsling. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Gjødsling. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 105 Gjødsling Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen 106 Bernt Hoel & Hans Tandsæther / Bioforsk FOKUS 4 (1) Svovelgjødsling til høsthvete Bernt Hoel & Hans

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer

Page 1 of 6 15 responses moe.olav@gmail.com Edit this form Publish analytics Summary 1. Er du fornøyd med oppfølging i forhold til Kontrakt / Produksjonsplan Ja 6 40% Hverken fornøyd eller misfornøyd 6

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Jord-, klima og miljø

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Jord-, klima og miljø Jord- og Plantekultur 214 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 13 Foto: Unni Abrahamsen 14 Kristoffersen, A.Ø. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Jordpakking og nitrogenutnyttelse Annbjørg Øverli Kristoffersen, Wendy Waalen

Detaljer

Fosforgjødsling til vårkorn

Fosforgjødsling til vårkorn 131 Fosforgjødsling til vårkorn Annbjørg Øverli Kristoffersen Bioforsk Øst Apelsvoll annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no I 27 ble det innført ny fosfornorm til korn og i 20 ble korreksjonslinja for justering

Detaljer

Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien. Ønsker og behov. Karin Røhne Optimeringssjef FKA

Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien. Ønsker og behov. Karin Røhne Optimeringssjef FKA Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien Ønsker og behov Karin Røhne Optimeringssjef FKA Overordnet Vi lever av å selge varer i et marked enten vi er husdyrprodusenter eller planteprodusenter

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk

Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk Rapport fra prosjektet Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk Innhold Bakgrunn 2 Organisering 2 Gjennomføring 2 Forsøk 8 Formidling av resultater 16 Konklusjon / oppsummering / videre

Detaljer

Tid for høstsådde vekster Side 4. - Vi er klare til å ta imot kornet ditt! Side 11. Nr 2 2014. Et fagmagasin fra Strand Unikorn

Tid for høstsådde vekster Side 4. - Vi er klare til å ta imot kornet ditt! Side 11. Nr 2 2014. Et fagmagasin fra Strand Unikorn Nr 2 2014 Et fagmagasin fra Strand Unikorn Tid for høstsådde vekster Side 4 - Vi er klare til å ta imot kornet ditt! Side 11 et selskap i Norgesfôrkjeden INNHOLD Kjære leser Tusen takk for mange hyggelige

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Åpent Norsk Havremesterskap 2012

Åpent Norsk Havremesterskap 2012 Åpent Norsk Havremesterskap 2012 Et verktøy for å bedre havrens posisjon Karstein Brøndbo 24. oktober 2012 Havrens problemer Taper terreng som fôrvekst i verden Mindre dyrking gir mindre ressurser til

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014 YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014 Ole Stampe, 4. februar 2014 Nøkkeltall Omsetning 2012 NOK 84,5 mrd. Omsetning 2010: NOK 80,3 mrd. Omsetning 2009: NOK 65,3 mrd. Antall ansatte >

Detaljer

Potensialet i norsk kornproduksjon

Potensialet i norsk kornproduksjon Mat mulighetenes marked. NHO Mat og Bios næringspolitiske seminar Potensialet i norsk kornproduksjon Nils Vagstad Forskningsdirektør Norsk kornproduksjon Status Mjølk og korn bærebjelken i norsk landbruk

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 135 Åkerbønner Foto: Unni Abrahamsen 136 John Ingar Øverland & Unni Abrahamsen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter av åkerbønner John Ingar Øverland 1 & Unni

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 pr. 21. november 2011 Tilgangsprognose Prognosen byggjer på kvantum avrekna korn for landet til og med veke 46. Det er også gjort undersøkingar

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Planbeskrivelse Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Generelle økologimål og utvikling i økologisk produksjon Landet De første produksjonstilskuddene til økologisk drift ble etablert

Detaljer

Potet. Foto: Per J. Møllerhagen

Potet. Foto: Per J. Møllerhagen Potet Foto: Per J. Møllerhagen 232 Per J. Møllerhagen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Norsk potetproduksjon 2008 Per J. Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll per.mollerhagen@bioforsk.no Arealer Foreløpige tall viser

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Dyrking, foredling og salg av bevaringsverdige kornsorter

Dyrking, foredling og salg av bevaringsverdige kornsorter Dyrking, foredling og salg av bevaringsverdige kornsorter Anders Næss Siviløkonom NHH Økokornbonde på Evje Gård i Sigdal Daglig leder Økologisk Spesialkorn Prosjektsekretær «Levende Matjord» Buskerud Foregangsfylke

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad Unni Abrahamsen et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 65 Soppbekjempelse i vår- og høsthvete UNNI ABRAHAMSEN 1, OLEIF ELEN 2 OG JAFAR RHAZZAGHIAN 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Regelverk i økologisk. Erfaringer med. Økonomi NLRs rådgivingstilbud. NLR Østafjells

Regelverk i økologisk. Erfaringer med. Økonomi NLRs rådgivingstilbud. NLR Østafjells Regelverk i økologisk drift Erfaringer med økologisk k korn Økonomi NLRs rådgivingstilbud Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@lr.no l Økologisk landbruk - definisjon Definert e internasjonalt

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Vekstforhold

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Vekstforhold Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 7 Vekstforhold Foto: Unni Abrahamsen 8 Vær og vekst 2014 Hans Stabbetorp, Anne Kari Bergjord Olsen & Per Y. Steinsholt Bioforsk Landbruk hans.stabbetorp@bioforsk.no

Detaljer