Korn og oljefrø 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2015/2016"

Transkript

1 Korn og oljefrø 2015/2016

2 2 Korn og oljefrø 2015/2016 Så er vi godt i gang med vekstsesongen 2015/16. Etter en tidlig skuronn og gode innhøstingsforhold ble det sådd store arealer med høstkorn høsten Arealet som er tilsådd av høstrug vil, om alt blir av mat kvalitet, være vesentlig større enn behovet for rug til møllene. Dette kan medføre omdisponering av matrug til fôr ved bruk av omsetningsmidler, som igjen blir belastet i kornoppgjøret. Sammenlignet med de siste fem årene var 2014/15 et bra år for norsk korn produksjon. Det gjorde godt etter noen kompliserte år. For vekstsesongen 2014/15 ble det produsert tonn i følge tall fra markedsregulator. Dette er 31% bedre enn 2013/14- sesongen og 16% bedre enn gjennomsnittet for de fem siste årene. INNHOLD Verdt å vite sesongen 2015/ Prisfastsettelse og oppgjør 4 Innmelding og leveringsbetingelser 5 Basis kvalitet og minimumskrav 6 Tillegg og trekk i kornoppgjøret 7 Matkorn 8 Fôrkorn 10 Oppgjør og reklamasjon 11 Finn ditt anlegg og transportør 12 Høstkorn Etter at nedre grense for protein ble hevet til 11,5% og det ble bedre betalt for hvete med mye protein, kunne en større del av den norske hveten brukes til mat. Møllene ønsker seg mer hvete i kvalitetsklasse 1 og 2, og noen mindre i klasse 3 og 4/5. På grunn av denne skjev fordelingen ble det omdisponert noe hvete i klasse 4 og 5 til fôr. Av et totalt behov for hvete til mat på tonn ble det levert norsk vare, en andel på ca. 65%. Forbruket av mathvete har de siste årene gått nedover, da importen av halvfabrikata baker varer er betydelig. Det ser nå imidlertid ut til at denne nedgangen har stoppet opp. Stor etterspørsel etter forskjellige nisjeprodukter av havre gjør at forbruket av havre til mat øker. Totalt ble det brukt tonn med havre til mat, det alt vesentlige av norsk opprinnelse. Forbruket av havre til mat er nå større en forbruket av rug. De siste to vekstsesongene har det norske kornet hatt svært lavt innhold av mykotoksiner. Dette gjør sortering og behandling ved mottak mye enklere og øker utnyttelsen av det norske kornet til både mat og fôr. Siste året holdt 95,5% av hvete kravene til innhold av mykotoksiner for matkorn, mens det for havre ble 97,5% avregnet uten trekk. Det er lov å håpe, men det er nok naivt å tro at utfordringer knyttet til høyt innhold av mykotoksiner i kornet ikke vil dukke opp igjen. Mattilsynets grenseverdier for innhold av mykotoksiner i korn gir klare føringer for kornbransjens bruk av det norske kornet til for skjellige formål. Bruks begrensningene for korn som har høye DON-verdier, gjør at differensiert trekk i kornoppgjøret i hvete og havre videreføres sesongen 2015/16. For havre blir det for denne sesongen innført strengere differensiering for innhold av myko toksiner. I all matproduksjon øker kravene til kvalitet og sporbarhet. Som et resultat av dette er det fra og med vekstsesongen 2015/16 et bransje krav at produsenter som skal levere matkorn er KSL godkjent. Med hilsen Thore Retvedt Kornsjef Strand Unikorn Tore Swensen Fagsjef korn Strand Unikorn

3 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Verdt å vite sesongen 2015/2016 Prisdifferensiering av mathvete Det ble gjort en endring for sesongen 2014/2015 for å stimulere dyrking av mathvete i klasse 1 og 2. Dette vide reføres. For å heve det generelle proteininnholdet i den norskproduserte hveten som går til mat, ble den nedre grense hevet til 11,5%. Dette har ført til av vi nå kan bruke en større del norsk hvete som matkorn. Leveransemelding For å sikre at sorteringen på mottaksanlegget blir korrekt skal det for hvert kornparti som leveres følge med en leveranse melding. Denne skal følge partiet og leveres mottaks anlegget ferdig utfylt før partiet veies inn. Leveranse meldingen kan lastes ned fra www. strandunikorn.no og eller den kan fås ved henvendelse til et av våre mottaksanlegg eller transportører. KSL-krav til matkorn Foran sesongen 2015/16 innfører bransjen et felles krav som innebærer at alt korn som skal avregnes til mat må ha godkjent KSL- revisjon. Dette innebærer følgende kriterier: Relevante avvik etter KSL-revisjon skal lukkes innen 45 dager etter lukkefrist (gjelder avvik registrert etter 1. juli 2015) Egenrevisjon skal ikke være eldre enn 1 år + 75 dager Ekstern KSL-revisjon skal godtas I forbindelse med brukerskifte/ oppstart, har drifts enheten ett års frihet fra disse kriteriene.

4 4 Prisfastsettelse og oppgjør Målpris Målpris er prisen til produsent avtalt i jordbruksforhandlingene. Prisen gjengir snittpris i løpet av sesongen for all leveranse til markedsregulators målprisanlegg ved Oslofjorden ut fra balanserte markedsforhold og fastsatt importvern. Prisene gjelder feilfri vare av basis kvalitet og er oppgitt i kr/kg (se tabell nedenfor). Vareslag for korn. Omsetningsavgiften blir fastsatt i august. Avregning av levert korn skjer først når denne er fastsatt. Oppgjørspris Det gis tillegg eller trekk i prisen når varen avviker fra basis. Alle tillegg eller trekk blir beregnet på grunnlag av omregnet kvantum ved basis vanninnhold. Målpris kr/kg Mathvete 3,08 Matrug 2,82 Bygg 2,63 Havre 2,39 Oljefrø 5,56 Hvordan beregnes kornoppgjøret? Kvantum v/ basis vanninnhold lokal kornpris Tørkekostnad ± Korrigering for hl.vekt Prognosert basispris Prognosert basispris settes av markeds regulator og legges til grunn ved beregning av lokale kornpriser. For prognosert basispris se Lokale kornpriser Lokale kornpriser fastsettes av det enkelte kornmottak. Disse vil variere gjennom sesongen. Se og aktuelt anlegg, eller for opp daterte ukepriser. Omsetningsavgift For å finansiere kostnader knyttet til markedsregulering og avsetningstiltak fastsetter omsetningsrådet en omsetnings avgift ± Korrigering for protein (gjelder mathvete) Trekk for kvalitetsfeil/hl-vektregulering for skrump og småkorn i mathvete og matrug Analyse-og avregningskostnader ± Evt. andre tillegg og trekk (kontraktstillegg, transport kostnad, KSL-trekk, tillegg økologisk korn m.m.) omsetningsavgift = oppgjør for partiet (eks mva) Se forøvrig regneeksempel på omregning til basis vare på side 7.

5 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Innmelding og leveransebetingelser Leveringsvilkår Ved levering til alle Strand Unikorn og Norgesfôr-bedriftenes mottaksanlegg gjelder leveransevilkår beskrevet i dette heftet. Det forutsettes at leverandørene ved leveranse har satt seg inn i gjeldende leveransevilkår og gjeldende krav til kornkvalitet samt regler for verdifastsettelse av kornpartiet. Det kan også henvises til ytterligere informasjon på og Produsentnummer Produsenten må forsikre seg om at mottaksanlegget har registrert rett produsentnummer, rett navn, adresse og bankkontonummer. Oppgjør for kornleveranser vil ikke foreligge før gyldig produsent nummer og kontonummer er skaffet til veie. Vareopplysning Det er viktig at det gis korrekte opplysninger om varen ved levering. Ferdig utfylt leveransemelding skal følge hvert parti. Dokumentasjon om art og sort er nødvendig for å sikre at sorteringen på anlegget blir riktig, slik at videre behandling gir optimal anvendelse av kornet. Leveransemeldingen kan lastes ned på og eller fås ved henvendelse til mottaksanlegget eller transportører. Priser og vilkår omtalt i Korn og oljefrø 2015/16, forutsetter at kornet som leveres til anlegg tilknyttet Norgesfôr-kjeden, er av norsk opprinnelse. Er kornet dyrket utenfor Norge gjelder ikke de samme vilkårene. Leverandør har plikt til å opplyse om opprinnelsessted dersom dette ikke er Norge. Kan det dokumenteres at det er gitt mangelfulle eller feil opplysninger ved mottak vedrørende opprinnelsesland, vil utbetalte tilskudd bli krevd tilbakebetalt. For hvete er opplysning om sort grunnlaget for riktig prisfastsettelse Kontroll ved mottak Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal den som tar imot kornet kontrollere lasset før levering. Bransjen har stort fokus på mykotoksiner. Derfor vil vi utvide prøvetaking og analyser med hurtigtest før tipping av lasset. Dette gjelder spesielt havre- og mathveteleveranser, da vi ønsker å få en foreløpig oversikt over kvaliteten ved mottak. For at Landbruksdirektoratet skal utbetale prisnedskriving på norsk korn og oljefrø, er det fastsatt minstekrav til kvaliteten som står i forhold til generelle kvalitetskrav til råvarer for produksjon av matmel og kraftfôr. Forhåndsvurdering Er produsenten i tvil om varen han ønsker å levere tilfredsstiller minimumskravene, kan det sendes inn prøve av partiet for å avklare dette. Ta med en prøve til mottaksanlegget. Anlegget vil være behjelpelig med å vurdere hvilke analyser som bør tas og hvor prøven skal sendes. Kostnadene dekkes av produsenten. Det er alltid gjennomsnittsprøven som tas ved levering på anlegget som legges til grunn for oppgjøret til produsent. Dersom et parti ikke tilfredsstiller minstekravene, men likevel kommer inn i beholdningene på anlegget, vil ikke produsenten få betalt for partiet. Produsenten vil heller ikke få partiet tilbake. Kontroll av veieseddel Den som leverer kornet plikter å kontrollere at opplysningene på veieseddelen er korrekte og opplysningen stemmer med leveransemeldingen. For å unngå feilsending av oppgjør eller andre misforståelser må det ved levering foreligge riktig produsentnummer, navn og adresse på den som skal ha oppgjøret. PS! Er det veiadresse på gården må denne oppgis for å sikre at korn oppgjøret kommer frem. Dersom leveran døren etter levering mener anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsent nummer, må dette umiddelbart tas opp med mottaksanlegget. Fraktrefusjon økologisk vare Det ytes tilskudd for frakt av økologisk vare fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta imot den aktuelle arten etter følgende satser. Anlegg som mottar økologisk vare er markert med DEBIO-merket i anleggsoversikten bak i brosjyren. Fraktsatser økologisk vare Fraktsone Avstand, km > 141 Sats kr/tonn 0,- 13,- 25,- 37,- 48,- 59,- 70,- 81,- Floghavresikring Av hensyn til faren for spredning av floghavre, plikter alle som leverer korn å dekke lasset med presenning og unngå spill fra utette transportmidler, jfr. Forskrift om floghavre. Høye verdier av mykotoksiner i korn Markedsregulator legger til grunn at kornbransjen selv må ta ansvaret dersom det oppstår en situasjon med høye verdier av mykotoksiner i kornet. Dersom en slik situasjon oppstår sesongen 2015/16, vil Strand Unikorn/Norgesfôr derfor måtte ta forbehold om kjøp av korn med høyt innhold av mykotoksiner.

6 6 Basis kvalitet For korn, oljefrø og erter gjelder følgende krav til basiskvalitet: Vareslag Mathvete Fôrhvete Rug Fôrrug Rughvete Bygg Havre Erter Oljefrø Vann % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 8,0 Hektolitervekt kg/hl Protein % 12,0 Falltall, sekunder DON µg/kg < Forurensing % < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Kvalitetsfeil Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halv-prosentklasse. Vanninnhold som avleses til 17,8%, avrundes til 18,0% i avregningen. Vanninnhold på 17,7% avrundes til 17,5%. Korn med vanninnhold lavere enn 15% betraktes som 15% vare. I oljefrø vil vanninnhold lavere enn 8% betraktes som 8% vare. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet til det kvantum partiet har ved basis vanninnhold. Kvalitetskrav Kornet skal være fullmodent, uskadd, friskt, ha god lukt og farge. Fysisk kvalitet Korn og oljefrø skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget, uten for store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader og mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Vare med slike feil kan bli avvist. Hygienisk kvalitet Korn og oljefrø som leveres til mottaksanlegget skal ha en tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Varer med sterkt redusert hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. Slik vare kan bli avvist. Plantevernmidler: Korn som er behandlet med plantevernmidler brukt i strid med forskriftene er ikke handelsvare. Dersom dette blir oppdaget vil varen bli avvist. Dersom vare av denne kategorien likevel kommer inn på mottaksanlegget, vil det ikke bli betalt for partiet. Beiset korn: Levering av beiset korn er forbudt. Partier som inneholder beiset korn kjøpes ikke. Forurensninger og lukt: Kornet skal ikke være forurenset av kjemiske midler, andre forurensninger eller ha dårlig lukt. Sopper: Kornet skal ikke være skadet av sopp. Dette gjelder både feltsopper som Fusarium, mjøldrøye, svertesopper, stinksot m.fl. og lagersopper som Aspergillus og Penicillium eller andre. Sopper kan utvikle mykotoksiner som kan være meget giftige. Muggtall Mengde muggsopp i en kornprøve angis i KDE/g (KDE = Kolonidannende enheter). Anbefalte retningslinjer finnes hos Mattilsynet i Anbefalte retningslinjer for innhold av mykotoksiner i fôrvarer. Feltsopper Mange sopper kan angripe kornet på åkeren. Flere av disse er relativt ufarlige. Soppgiften Fusarium derimot kan gi skader på kornet som gjør det uskikket både til mat og fôr. Slik vare kan avvises på mottaksanlegget. Korn som er angrepet av Fusarium kan inneholde mykotoksiner ved høsting. Grense verdiene for soppgiften DON i mathvete er satt til µg/kg korn. For havre til mat er grenseverdien satt til µg/kg. Det er viktig at korn blir raskt nedtørket for å stoppe videre soppvekst og eventuell utvikling av toksiner. Korn som ikke kan tørkes umiddelbart etter tresking, bør leveres mottaksanlegget. Det er en klar sammenheng mellom klima og utvikling av feltsopper. Spesielt uheldig er fuktig og kjølig vær. Et tiltak for å redusere risikoen for soppskader er å dyrke tidlige sorter fordi sannsynligheten for godt innhøstingsvær da er bedre. Lagringssopper utvikler seg i kornlageret dersom forholdene for vekst er til stede. Penicillium er den mest vanlige soppgruppen, men Aspergillus og Mucoralessopper kan også forekomme. For å unngå skade er det viktig med rask nedtørking. Kornet bør tørkes ned til 15,0% vann, og oljefrø bør ikke inneholde over 8,0% vann ved lagring. Det er også viktig at kornet blir nedkjølt og rullert etter tørking. Jevnlig tilsyn og rullering i lagringsperioden er en sikkerhet mot lagerskade. Lagringstemperatur, C Vanninnhold i kornet, % Kornet er lagerfast Silolagring mulig ved hyppig lufting Risiko for sopp og muggskader Noe varmeutvikling - lagring kun mulig i kortere tid Sterk varmeutvikling kornet tåler ikke lagring Illustrasjonen viser hvordan sammenhengen mellom vanninnhold i kornet og lagringstemperatur kan påvirke lagring av kornet.

7 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Tillegg og trekk i kornoppgjøret Vann innhold i % korn Vann innhold i % oljefrø Tørkekostnader 2015/16 Tørketrekk øre/kg t.o.m 31. oktober Tørketrekk øre/kg f.o.m 1. november Tørketrekk øre/kg f.o.m 1. januar 15,0 8,00 0,00 0,00 0,00 15,5 8,50 3,50 3,50 3,50 16,0 9,00 4,50 4,50 4,50 16,5 9,50 5,60 7,30 8,40 17,0 10,00 6,80 8,80 10,20 17,5 10,50 8,10 14,20 15,90 18,0 11,00 9,60 16,90 18,70 18,5 11,50 11,20 19,60 21,80 19,0 12,00 12,80 22,50 25,10 19,5 12,50 14,40 25,20 28,10 20,0 13,00 15,90 27,80 31,00 20,5 13,50 17,50 35,10 38,60 21,0 14,00 19,20 38,40 42,20 21,5 14,50 20,90 41,80 46,00 22,0 15,00 22,60 45,30 49,80 22,5 15,50 24,30 48,60 53,50 23,0 16,00 26,00 52,10 57,00 23,5 16,50 27,80 55,70 61,30 24,0 17,00 29,50 59,00 64,90 24,5 17,50 31,40 62,70 69,00 25,0 18,00 33,10 66,30 72,90 25,5 18,50 35,20 70,40 77,40 26,0 19,00 37,20 74,50 81,90 26,5 19,50 39,40 78,80 86,60 27,0 20,00 41,60 83,10 91,40 27,5 20,50 43,60 87,20 95,90 28,0 21,00 45,80 91,50 100,70 28,5 21,50 48,00 96,00 105,60 29,0 22,00 50,20 100,40 110,40 29,5 22,50 52,40 104,90 115,40 30,0 23,00 54,80 109,60 120,50 30,5 23,50 57,10 114,30 125,70 31,0 24,00 59,50 119,00 130,80 31,5 24,50 61,50 123,10 135,40 32,0 25,00 64,40 128,80 141,60 32,5 25,50 66,90 133,70 147,00 33,0 26,00 69,30 138,60 152,40 33,5 26,50 71,80 143,70 158,10 34,0 27,00 74,40 148,80 163,70 34,5 27,50 77,00 154,10 169,60 35,0 28,00 79,80 159,50 175,40 > 35,0 > 28,0 108,80 217,60 239,10 Tørkekostnader Korn og oljefrø som ved levering har høyere vanninnhold enn basis, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Se oversikt i tabellen til venstre. Hektolitervekt Prisen på alt korn både til mat og fôr, reguleres etter hektoliter vekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Ved prisgradering etter hektolitervekt kompenseres derfor målt verdi for vanninnhold. Tabellen nedenfor viser økning i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vann innhold for de ulike kornartene ved varierende vanninnhold. Oljefrø og erter reguleres ikke etter hektolitervekt. Vannprosent Hvete/Rug/ Rughvete kg/hl Bygg/ havre kg/hl 15,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 19, ,5 20, ,5 21, ,5 22, ,5 23, ,5 24, ,5 25, ,5 26, , Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet. Det gis et tillegg eller trekk på 0,25% av kornprisen for hver kg korrigert hektoliter vekt som avviker fra basis verdi. Maks tillegg er 1% og maks trekk er 1,5%. Komplett tørketabell finnes på og Alle satser gjelder for omregnet kvantum 15% vann (se utregning i rammen under). Regneeksempel omregning til basis vare Kvantum v/basis vanninnhold = levert kvantum x Rått kvantum omregnet til 15% vann100 vann % 100 basis vann % Det gjøres ikke omregning for vare med vanninnhold lavere enn 15% (oljefrø 8%). For erter gjelder satser som for korn + 25%.

8 8 Matkorn Ved levering på kornmottaket må leveranse melding være utfylt med sortens navn. KSL regi strering må også være i orden. Dette er viktig for sortering inn på kornmottaket og for rett avregning til produsent. Dersom kontroll viser at det er levert annen hveteklasse enn oppgitt, vil det trekkes i oppgjøret. Om ikke KSL registrering er i orden, vil partiet bli sortert og avregnet som fôrkorn. Mathvete For å oppnå matavregning må alle kvalitets kriterier som gjelder matkorn være innfridd. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ulike mathvete sortene samt kvalitetskrav og pris regulering knyttet til disse. Sorter som ikke er oppført i tabellen avregnes til fôrpris. Matrug Tabellen nedenfor viser kvalitetskrav til matrug og prisregulering knyttet til disse kravene. Hveteklasser Klasse tillegg/trekk Protein% v/basis tørrstoff Klasse 1 Sterk protein kvalitet vår Klasse 2 Sterk protein kvalitet vår Klasse 3 Sterk protein kvalitet vår Klasse 4 Sterk protein kvalitet vår Klasse 5 Svak protein kvalitet høst Mirakel Bjarne Zebra Olivin Finans Bastian Berserk Krabat Magnifik Rabagast Demonstrant Kuban Ellvis Skagen øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg 10,00 10,00-5,00-5,00 0,00 Prisendring i øre/kg på målpris Prisendring i øre/kg på målpris Prisendring i øre/kg på målpris Prisendring i øre/kg på målpris Pris endring i øre/kg på målpris 13,5 13,86 13,86 10,78 6,16 0,00 13,0 10,78 10,78 7,70 6,16 0,00 12,5 6,16 6,16 3,08 3,08 0,00 12,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5-3,08-3,08-3,08-3,08 0,00 11,0 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Hl-vekst regulering skrump Prisendring i % til lokal kornpris Prisendring i % til lokal kornpris Prisendring i % til lokal kornpris Prisendring i % til lokal kornpris Pris endring i % til lokal kornpris 79 Matpris Matpris Matpris Matpris Matpris 78 Matpris Matpris -3,0-3,0 Matpris 77-3,0-3,0-6,0-6,0 Matpris 76-6,0-6,0-8,0-8,0 Matpris 75-8,0-8,0 Fôrpris Fôrpris -3,0 74 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris -6,0 73 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris -8,0 72 Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris DON regulering μg/kg > μg/kg DON verdi DON verdi DON verdi DON verdi DON verdi Matpris Matpris Matpris Matpris Matpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Falltall sek Falltall Falltall Falltall Falltall Falltall 200 sek Matpris Matpris Matpris Matpris Matpris < 200 sek Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Hl. vekt regulering skrump Prisendring i % til lokal kornpris 72 Matpris 71-3,0 70-6,0 69-8,0 68 Falltall sek 120 sek Fôrpris Falltall Matpris < 120 sek Fôrpris Matpris og fôrpris er lokal kornpris på aktuelt kornmottak. Se eller Sorter merket med rød tekst forventes tatt ut av tabellen for sesongen 2016/17.

9 KORN OG OLJEFRØ 2015/2016 Trekk for kvalitetsfeil i matkorn I oppgjørsbrevet vil eventuelle kvalitetsfeil på levert korn bli oppgitt. Tabellen nedenfor beskriver hva de ulike benevnelsene for kvalitetsfeil på matkorn innebærer. Feilart Beskrivelse Skade i vekstperioden Værskadd korn godtas ikke i matkorn Forurensning Halm, snerp, agner, utreskede aks, planterester samt sand jord o.l. går under fellesbetegnelsen fremmedbestanddeler, som det ikke betales for. Dette er ikke ønsket inn på anlegget. Fremmedbestanddeler tas ut i en forrens på anlegget før innveiing av lasset. Prøven tas ut etter rensing. Ved anlegg der prøven tas ut før rensing og innveiing, renses prøven i forbindelse med kvalitetsvurdering på laboratoriet. Andelen avrens blir da fratrukket levert kvantum. Innblanding av andre arter Det tillates inntil 2 vekt% innblanding av andre kornarter i matkorn, men andelen havre eller erter må ikke overstige 1%. Er andelen større blir partiet avregnet som fôrkorn. Nedsatt hygienisk kvalitet Hvete og rug med nedsatt hygienisk kvalitet egner seg ikke som matkorn, og vil bli avregnet som fôrkorn Lagerskade Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. Mugg Muggent korn er ikke salgsvare. Dersom muggen vare likevel kommer inn på mottaksanlegget, blir det ikke betalt for partiet. DON-innhold i mathvete/mathavre Hvete med DON-innhold høyere enn μg/kg fratrukket sikkerhetsmargin på 10%, blir avregnet som fôr. For mathvare er kravet μg/kg. Mjøldrøye Mjøldrøye i korn produserer alkaloider som i små mengder er giftig for mennesker og dyr. Fôrvareforskriften setter anbefalt grenseverdi til maks. 1g/kg. Korn med mjøldrøye < 0,1% gir matpris. Skadde korn Det aksepteres inntil 3 vekt% skadde korn (grønne korn/bruddkorn og eller insektsskadde korn). Inneholder partiet mellom 3 5 vekt% skadde korn, foretas 4% trekk i grunnprisen. Utover 5 vekt% avregnes partiet som fôr. 9

10 10 Fôrkorn Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn Tabellen nedenfor beskriver hva de ulike benevnelsene for kvalitetsfeil på fôrkorn innebærer. Feilart Skade i vekstperioden Forurensning Innblanding av andre arter Beskrivelse Skadet korn som godtas for levering kan trekkes 3% eller 6% av lokal kornpris avhengig av skadens omfang. Skadet korn godtas ikke som matkorn. Korn som er skadet av feltmuggsopper kan ha redusert kvalitet. Den mykologiske kvaliteten angis ved muggtallet KDE (kolonidannende enheter) per gram. For feltmuggsopp vurderes et muggtall større enn KDE/g som dårlig hygienisk kvalitet, jfr. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for vurdering av muggsopp i fôrmidler. Halm, snerp, agner, utreskede aks, planterester samt sand, jord o.l. går under fellesbetegnelsen fremmedbestanddeler, som det ikke betales for. Dette er uønsket inn på anlegget. Fremmedbestanddeler tas ut i en forrens på anlegget før innveiing av lasset. Prøven tas ut etter rensing. Ved anlegg der prøven tas ut før rensing og innveiing, renses prøven i forbindelse med kvalitetsvurderingen på laboratoriet. Andelen avrens blir da fratrukket levert kvantum. Ved innblanding over 2 vekt%, skal det for alt korn, oljefrø og erter foretas trekk i oppgjøret. Trekket utgjør 25% av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger 2%. Eksempel: Ved 12% innblanding av bygg i havre blir trekket som følger: 25% x 2,39 kr/kg x (12% - 2%) = 0,060 kr/kg (dvs. 6,0 øre/kg) Lagerskade Dersom skadene ikke er større enn at partiet kan godtas, trekkes 10% eller 20% av lokal kornpris. Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. Stor biologisk aktivitet og varmegang kan oppstå når korn lagres med høyt vanninnhold. Tørt korn som lagres ved høy temperatur kan også få lagerskade. Ugunstige tørke- og lagringsforhold kan være årsak til sopp og bakterievekst i kornet. For lagringsmuggsopp angir et muggtall større enn KDE/g lagerskade og at varen har dårlig hygienisk kvalitet, jfr. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for vurdering av muggsopp i fôrmidler Mugg Mjøldrøye Muggent korn er ikke salgsvare. Dersom muggen vare likevel kommer inn på mottaksanlegget, blir det ikke betalt for partiet. Mjøldrøye i korn produserer alkaloider som i små mengder er giftig for mennesker og dyr. Fôrvareforskriften setter anbefalt grenseverdi til maks. 1g/kg. Korn med mjøldrøye 0,1% avregnes til redusert fôrpris etter følgende skala: 0,1 0,49 vekt% gir 5% trekk 0,5 0,99 vekt% gir 10% trekk Ved innhold over 1,0 vekt% avvises partiet. Soppgifter mykotoksiner På bakgrunn av de økte toksinverdiene i korn de siste årene, har bransjen innført pris differensiering etter innhold av soppgiften DON i havre. Tabellen nedenfor viser trekk satsene for sesongen 2015/16. DON gradering µg/kg Prisreduksjon havre øre/kg Ikke trekk øre/kg trekk øre/kg trekk øre/kg trekk øre/kg trekk > øre/kg trekk

11 KORN OG OLJEFRØ 2015/ Oppgjør og reklamasjon Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til oppgjør. Utenom sesongen må det påregnes noe lenger behandlingstid, da det ikke sendes prøver fra mottaksanleggene daglig. Dessuten vil det også på kornlaboratoriet utenom sesongen ikke analyseres kornprøver daglig, men samle opp prøver for å optimalisere analyseringen. Dersom feil i opplysninger fra produsenten fører til at urettmessig kornoppgjør blir utbetalt, eller dersom produsenten ved en feil fra mottaksanlegget får utbetalt for stort beløp, vil differansen bli krevd tilbakebetalt eller det avkortes i senere oppgjør. Blir beløpet etter skriftlig påkrav ikke tilbakebetalt kommer Lov om morarente (lov nr. 100, 1976) til anvendelse. Dersom oppgjør blir utført mer enn 30 dager etter leveringsdato vil det godskrives renter for antall dager som overstiger 30 dager. I tillegg til alle priser og godtgjørelser kommer 25 % merverdiavgift. Oppgjørsform Kornprodusentene oppfordres til å motta oppgjøret elektronisk der denne tjenesten er tilgjengelig. Ytterligere informasjon om hvilke mottak som tilbyr elektronisk oppgjør finner du på og Du kan også ta kontakt med ditt nærmeste mottaksanlegg. Dataflyt Strand Unikorn er medeier i Landbrukets Dataflyt som utvikler løsninger for mer rasjonell datahåndtering og styrker beslutnings grunnlaget for deg som bonde. Landbrukets Dataflyt tilbyr at kornoppgjøret overføres direkte til ditt regnskapskontor eller inn i ditt eget regnskapssystem, og konterer avregningen rett i regnskapet ditt. Dette avhenger av at regnskapskontoret har avtale om slike tjenester. Analyse- og avregningskostnader Kostnad for analyse og avregning av kornpartiet blir trukket i kornoppgjøret. Analysekostnader Bygg fôrhvete fôrrug Havre *) Mathvete *) Matrug Oljefrø erter Kr pr parti * inklusiv DON-analyse. I tillegg kommer kr 70,- i avregningskostnad per parti. På oppgjørsbrevet vil analyse- og avregningskostnader framkomme som en samlet sum. Driftskreditt Kornhandlere som står bak denne utgivelsen er med som garantister i driftskredittordningen. Produsentene må i samarbeid med sin bank sørge for å ha nødvendig garanti ansvar notert hos Frist for reklamasjon Reklamasjon på kvalitetsavregningen rettes til kornkjøper. Dette må gjøres innen to uker etter at oppgjør eller beskjed om avvisning er mottatt. Klage på vekt må framsettes til korn mottaket umiddelbart etter levering. sin varemottaker. Opprettelse eller endringer av driftskredittavtaler gjøres gjennom den enkelte produsents bankforbindelse. Varemottaker kan, for å gi garanti, i visse tilfeller kreve at bankene etablerer tilleggssikkerhet. Reklamasjonsbehandling og kostnader Ved reklamasjon på oppnådd kvalitet vil det foretas nye kvalitetsanalyser. Tabellen nedenfor viser toleransegrenser for de ulike analyseparametrene. Analyseparameter Vanninhold i % Falltall i sekunder Hektolitervekt i kg/hl Proteininnhold i % Skadde korn i vekt-% Innblanding av andre arter Toleransegrense fra opprinnelig målte verdier 3% relativt avvik 20 sekunder 2 kg/hl 0,5 % enheter 0,5 vekt-%-enheter 2 vekt-%-enheter Ved klagebehandling justeres oppgjøret dersom nye analyser har verdier som ligger utenfor toleransegrensene fra opprinnelig målte verdier (se tabellen over). Det utarbeides nytt kornoppgjør til erstatning for påklaget oppgjør. Påklager vil ikke belastes med reklamasjonskostnader. Ligger derimot nye analyseverdier innenfor toleransegrensene som vist i tabellen over, belastes klager med dobbel avregnings- og analysekostnad. Klager informeres skriftlig dersom det ikke oppnås medhold i reklamasjonen. Reklamasjonsnemda for korn Aktørene i kornhandelen har gått sammen om å etablere en reklamasjonsnemnd. Dersom reklamasjonssaker ikke blir løst mellom kjøper og selger er det mulig å bringe saken inn for reklamasjonsnemnda. Saker som skal bringes inn for behandling i nemnda må skriftlig framlegges innen tre uker etter mottatt svar på reklamasjon. Nemndas vedtak er bindende.

12 12 Finn ditt anlegg... Fylke Anlegg Telefon Timebestilling Webadresse Oslo/ Akershus Strand Unikorn avd. Vippetangen Strand Unikorn avd. Sjursøya Nei Norgesfôr Vestby Norgesfôr Vestby, kornmottak Nei Norgesfôr Øst avd Slorafoss Ja Norgesfôr Øst avd. Trøgstad Ja Norgesfôr Øst avd. Ørje Ja Østfold Vestfold Norgesfôr Mysen avd. Mysen Norgesfôr Mysen avd. Lekum Norgesfôr Råde Mølle Norgesfôr Råde Mølle, kornmottak Norgesfôr Vestfoldmøllene, sentralbord Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Bakke Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Borgen Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Melsomvik Norgesfôr Vestfoldmøllene avd. Herland Sande Kornmagasin AS Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja/sesongbetjent Buskerud Norgesfôr Ringerikes Kornsilo Nei Norgesfôr Hurum Ja Sigdal Kornlager (Strand Unikorn kornkjøper) Ja Strand Unikorn avd. Moelv - sentralbord - kornmottak - transportkontor Strand Unikorn avd. Storhamar Ja Nei Hedmark Strand Unikorn avd. Odal Ja Strand Unikorn avd. Hadeland Ja Oppland Bjoneroa Mølle Nei Norgesfôr Vinstra Bruk Ja Norgesfôr Ottadalen Mølle Nei Møe og Romsdal Norgesfôr Røv Mølle Nei Norgesfôr Orkla avd. Fannrem Nei Sør-Trøndelag Norgesfôr Orkla avd. Skjerva Nei Norgesfôr Orkla avd. Lundamo Nei Norgesfôr Dalebakken Ja Nord-Trøndelag Norgesfôr Hundseth Mølle Ja Anlegg merket med Debio tar både imot økologisk og konvensjonelt korn.

13 KORN OG OLJEFRØ 2015/ og transportør Inntransport / sjåfør Telefon Kommune/distrikt Brd. Fjeldstad Mikkel Brd. Fjeldstad Hans Anders Thomas Waaler Harald Bøhnsdalen Ivar Melnes Kent-Johan Lure Ove Lure Terje Henriksen Ole Lauritz Kjærstad Ivar/Arnt Myrvoll Landbrukstransport Romerike Oslo Romerike Oslo Aurskog/Høland Bjørkelangen Romerike Romerike Oslo Romerike Oslo Romerike Oslo Romerike Oslo Romerike Oslo Asker Bærum Romerike Nittedal Olmas AS, Ole O. Grasdalen Olmas AS, Ole O. Grasdalen Yngve Hellesjø Containerhenting Torulf Vethe Containerhenting Per Klund Containerhenting Svein Engebretsen Kjell Løken Atle Smestad Thomas Fossum Containertransport Norgesfôr Vestfold Håkon J. Fadum Transport Magnus Kjos (container) Kristoffer Kjos, container/kornbil) Bøhn Transport (1) Bøhn Transport (2) Svein Erik Hansen (Totaldrift) Arne Skougstad Norgesfôr Hurum Arnt Bergan Transport Ole Ulberg Erik Schjerpen Johnny Halvorstuen Henning Halvorstuen Fredrik Nannestad jr. Per Hatterud Maskin Per Hatterud Per Hatterud Maskin Morten Gulbrandsen Hans Olav Dompidal Kisegrenda Samdrift Hans Lundstein Kisegrenda Samdrift Harald Finden Hans Einar Stordal Terje Skundberg Transport Aage Stensby Jens Tore Skyberg Tor Olav Stormoen Helge Rabstad Arstad og Jemblie Maskin Morten Arstad og Jemblie Maskin Ludvig Gudbrand Jemblie Lars Jemblie Bekkevold Transport Oppland Tørkefabrikk Tormod Kirkerød Containerservice Hadeland Rune Lien Landbrukstransport Brd. Stenskjær Haug Skogstjeneste Terje Henriksen Ove Lure Bråten Transport Ingemann Midtsund Kent-Johan Lure Taugbøl Landbruk og Bilservice Containerservice Hadeland Landbrukstransport Rune Lien Knut Sand Lastebiltransport Bestilling transport/container T. Ottem Transport Knut Bernard Thorsen, Hundseth Mølle AS Hurum Røyken Ringsaker Gjøvik Ringsaker Gjøvik Ringsaker Gjøvik Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Ringsaker Hamar Ringsaker Hamar Ringsaker Stange- Løten Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Hamar Stange Løten Romedal Elverum med omegn Gjøvik Østre/Vestre Toten Gjøvik Østre/Vestre Toten Gjøvik Østre/Vestre Toten Land Hov Gjøvik Østre/Vestre Toten Land Hov Gjøvik Østre/Vestre Toten Land Hov Nord/Sør-Odal Kongsvinger Eidskog Nord/Sør-Odal Kongsvinger Eidskog Romerike Sør-Odal Romerike Sør-Odal Sør-Odal Kongsvinger Eidskog Nord-Odal Romerike Sør-Odal Eidskog Kongsvinger Hadeland Østre/Vestre Toten Hadeland Østre/Vestre Toten Hov Østre/Vestre Toten Søndre Land 13

14 14 Høstkorn 2015 Høsthvete Arealene med høsthvete varierer mellom år etter muligheten for å få sådd til riktig tid. De største arealene med høst hvete finner vi i Østfold, Vestfold og Akershus, men også på Hedemarken og i Trøndelag blir det dyrket noe høsthvete. Med et mildere værlag og lengre høster, må vi forvente at dyrkingsomfanget vil øke. Olivin Olivin er en hvetesort i proteinklasse 4 med god resistens mot sykdommer og bra falltallstabilitet. Strået har bra styrke og sorten har et svært høyt avlingspotensiale. Såmengde : kg/daa Ellvis Ellvis er nå en godt innarbeidet sort i høsthvetesortimentet, og har faktisk størst utbredelse blant høsthvetesortene. I forsøk og praktisk dyrking har sorten gitt høye avlinger, med en veldig god falltallstabilitet, noe som er helt avgjørende for å få av regnet avlingen som mathvete. Ellvis er plassert i proteinklasse 4. Såmengde: kg/daa Finans Dette er en svensk høsthvetesort som i dag er plassert i protein klasse 5. Fra sesongen 2016/17 vil denne bli avregnet som fôrhvete. Sorten har god overvintringsevne. Såmengde: kg/daa Dyrkingsegenskaper høsthvetesorter Olivin Ellvis Finans Rel veksttid Rel avling Østlandet* Overvintring Stråstyrke Hl-vekt kornvekt Falltall Proteininnhold * soppsprøytet. Kilde: Bioforsk Øst. Høstrug Hybridrug er i dag helt dominerende i rugdyrkingen i Norge. Hybridrug har et svært høyt avlingspotensiale. Hybridrug har større krav til jordart og dyrkingsforhold enn populasjonsrug som var vanlig tidligere. Palazzo Palazzo har et relativt godt strå, men falltallet reduseres raskt i moden åker. Såkornet av Palazzo selges i units der 1 unit er nok frø til 4 dekar. 1 unit = 1 million spiredyktige frø = ca 35 kg Såmengde: kg/daa. Caspian I forsøk har Caspian over år gitt stabilt høy avling. Strået kan være litt mjukt, og vekstregulering bør utføres. Sjukdomsmessig er sorten god. Såmengde: kg/daa Spelthvete Markedet etterspør et betydelig kvantum av spelthvete til mat. I Norge er det høstformen som dyrkes. Det er først og fremst i økologisk produksjon spelt har vært dyrket, men etterspørres også i konvensjonell dyrking. Den vanligste sorten er Oberkulmer Rotkorn. Såmengde: kg/daa. Rughvete Det har vært dyrket lite rughvete i Norge de siste årene. Arten har imidlertid et høyt avlingspotensiale sjøl med moderat næringstilførsel, og burde være av større interesse som råvare inn i kraftfôrproduksjonen. Høstoljevekster Forrige høst var interessen stor for såing av høstoljevekster. Det meste av arealene klarte seg gjennom vinteren, og ser ut til å kunne gi gode avlinger. Vi må derfor forvente etterspørsel også kommende høst. Vårt sortiment for høsten 2015 blir dverghybridsorten PR44D06 som utmerker seg med sin gode overvintringsevne. I år vil vi også tilby DK Explicit som har vist veldig pene avlingstall i Sverige, men som har noe dårligere overvintringsevne. Såtidspunktet er første utfordring for om en skal lykkes med høstoljevekstene. Såtidsvinduet strekker seg fra 25. juli til 15. august, noe avhengig av sort. Dermed begrenser utbredelsen seg i forhold til høstet/ledig areal for veksten. Kulturen bør etableres på jord mest mulig fri for ugras da tilgangen på plantevernmidler er veldig begrenset. Høstetidspunktet for høstoljevekstene kan forventes å være først i august, og kulturen er dermed en ypperlig forgrøde for høsthvete. PR44D06 selges i enheter av 2,0 mill frø som er til ca 40 daa. DK Explicit selges i enheter av 1,5 mill frø som er til ca 25 daa.

15 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten For å oppnå stor avling med mathvetekvalitet bør man skreddersy dyrkingsteknikker, gjødsling, kalking og andre agronomiske tiltak til det enkelte skifte. Gjødsler du etter balanseprinsippet og tilpasser nitrogenet med delgjødsling, sikrer du deg det beste økonomiske resultatet. Delt gjødsling gir bedre kornkvalitet, redusert legderisiko og ofte mindre miljøbelastning. Gjødslingsanbefalinger høsthvete Delgjødsling for økt proteinnivå Delgjødsling for økt avlingsnivå Avlingsnivå Vårgjødsling Busking kg/daa YaraMila YaraMila FULLGJØDSEL kg N/daa (P, K, S, Mg og B) Strekningsfasen FULLGJØDSEL 3-4 kg N/daa (P, K, S, Mg og B) YaraBela OPTI-NS (4S) 3-5 kg N/daa TM GRAMITREL 300 ml/daa Aksskyting YaraLiva KALKSALPETER 2-3 kg N/daa TM THIOTRAC 500 ml/daa Hjelpemidler: Jordprøver, Yara Megalab bladprøver, Yara N-Sensor, Yara Tankmix Følg med på N-opptaket gjennom vekstsesongen. Meld deg på Gjødselaktuelt nyhetsbrev ved å scanne koden med din smarttelefon.

16 Norgesfôr AS Torggata 10, PB 367, 0028 Oslo Tlf: , Fax: , Strand Unikorn AS Strandveien 15, PB 103, 2391 Moelv, Tlf: , Fax: , Følg oss på Facebook! / Strand Unikorn AS Det tas forbehold om trykkfeil og endringer FERSKVANN

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør K O R N 2 0 1 0 2 0 1 1 Velkommen til våre kornmottak i Rogaland og Agder Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med Strand Unikorn

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Kornguiden Sesongen 2011/12

Kornguiden Sesongen 2011/12 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter Forfatter: Erik Svanes, Østfoldforskning Rapportnr.: OR.28.14 ISBN: 82-7520-727-4 ISBN: 978-82-7520--727-0 Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot,

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 37 Kornarter og sorter Foto: Tove Sundgren 38 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter og sortsprøving 2013 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering

Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 Nr. 49 2015 Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering Sluttrapport Audun Korsæth Bioforsk Seksjon for Systemanalyse og Landbruksteknologi Hovedkontor/Head

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Foto: Mikkel Bakkegard. Korn

Foto: Mikkel Bakkegard. Korn Foto: Mikkel Bakkegard Korn 64 M. Bakkegard / Grønn kunnskap 9 (1) Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen 2004 Mikkel Bakkegard / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 12/2013 15.03.2013 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2012 Forsidefoto: Matmerk Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Levende opptatt av det

Levende opptatt av det Levende opptatt av det Innhold Adm. direktør har ordet........... 3 Styreleiar har ordet................ 4 Green om grønt.................... 5 Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere.................

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer