Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 29/10 Referatsaker RS 21/10 Ettergivelse av eiendomsskatt 2010/1361 RS 22/10 K-sekretariatet iks - fordeling årsoverskudd /172 RS 23/10 RS 24/10 RS 25/10 Protokoll og deltakerliste fra årsmøtet i biblioteksentralen al fradag 23.april 2010 Oversendelse av protokoll fra Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms 3. juni 2010 Søknad fra Nordreisa kommune om utvidet inndekningstid for akkumulert underskudd 2010/ / /3784 RS 26/10 Årsmelding Nord- Troms Museum 2010/172 PS 30/10 Referater til møte i kommunestyret den 23.september 2010/172 PS 31/10 Årsmelding 2009 Redigert kapittel 6 ligger vedlagt. Årsmelding 2009 er delt ut til alle utvalgsmedlemmer i kommunestyremøtet , denne tar hver enkelt med seg til dette møtet. PS 32/10 Årsregnskap 2009 Fullversjon av årsregnskap 2009 kun elektronisk. Kortversjon av regnskapet vil være vedlagt i papirversjon av innkallingen. 2010/ /2952 PS 33/10 Revidering av budsjett /8696 PS 34/10 Godkjenning av byggetrinn 3, Storslett skole 2009/796 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 PS 40/10 PS 41/10 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune Oppretting av barns og ungdommens kommunestyre i Nordreisa Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Sappen Leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS Søknad om endring av salgsstider for øl - Coop Prix Storslett Søknad om endring av salgstider for øl - Coop Marked Sørkjosen Søknad om endring av salgstider for øl - REMA 1000 Søknad om endring av salgstider for øl - Giævers Landhandel 2010/ / / / / / /3292 Side 3

4 PS 42/10 PS 43/10 PS 44/10 PS 45/10 PS 46/10 PS 47/10 PS 48/10 PS 49/10 PS 50/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Storslett Mathus AS - SPAR Storslett Søknad om endring av salgsstider for øl - Hilberg Lilleng AS Søknad om endring av salgstider for øl - Havna Handel AS Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Grillstua Mat & Vinhus Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Hansabakken Invest AS - Minibar 1 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Reisafjord Hotell AS Søknad om endring av salgstider for øl - ICA Nær Storslett Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - BIOS Galleriet Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - BIOS restaurant (kafe), hems/platå, bar 2009/ / / / / / / / /4830 PS 51/10 Søknad om skjenkebevilling Raisi Hotell AS 2010/3227 Side 4

5 PS 29/10 Referatsaker Side 5

6 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 204 Saksbehandler: Christin Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/10 Nordreisa formannskap /10 Nordreisa kommunestyre Ettergivelse av eiendomsskatt Henvisning til lovverk: - Lov om eiendomsskatt til kommunane - Skattebetalingsloven Rådmannens innstilling Følgende retningslinjer for behandling av ettergivelse, nedsettelse av eiendomsskatt vedtas: - Søknad om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt behandles etter skattebetalingsloven 15-1 med retningslinjer. - Ettergivelse eller nedsettelse må fremmes gjennom skriftlig søknad på eget skjema. - Alle opplysninger om økonomiske forhold må være dokumentert. - Vedtak fattes for ett år om gangen. Ved ny søknad skal vilkårene vurderes på nytt. - Formannskapet fatter avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven 28. Formannskapet treffer vedtak på bakgrunn av skatteoppkrevers konkrete innstilling i hver enkelt sak. - Klageadgang etter forvaltningsloven gjelder ikke, og det vil således ikke foreligge klageadgang jfr eiendomsskatteloven 31 (og 33). Retningslinjene erstatter kommunestyrets vedtak i sak 02/10. Saksopplysninger I kommunestyret 11. februar ble forlag om betalingslempe på eiendomsskatten for husholdinger vedtatt: Husholdninger med samlede inntekter lik eller lavere enn minstepensjonsnivå skal etter søknad gis betalingslempe på eiendomsskatt. Administrasjonen utarbeider utfyllende retningslinjer for sluttbehandling i formannskapet. Side 6

7 Eiendomsskatteloven gir ikke hjemmel for kommunestyret å gi betalingslempe på et generelt grunnlag. Ordlyden i vedtaket gjengir et generelt grunnlag, når ordet skal benyttes. KS Eiendomsskatteforum har utarbeidet en veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt og hovedregelen er at utlignet eiendomsskatt skal betales, enten frivillig eller ved tvangsinndrivelse. 28 i eiendomsskatteloven kan man ettergi eller sette ned eiendomsskatt etter nærmere bestemte vilkår. Eiendomsskatteloven 28: Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet. To hovedvilkår må være fylt: - det må foreligge særlige grunnar - disse grunnene må gjøre det særs urimelig om hele eiendomsskatten ble innkrevd. Finansdepartementet har i brev av 12. november 1996 til en kommune, uttalt følgende om eiendomsskatt for pensjonister i forhold til eiendomsskatteloven 28: Bestemmelsen oppstiller svært strenge vilkår for at eiendomsskatt skal kunne nedsettes eller helt ettergis. ( ) Etter departementets oppfatning åpner ikke eiendomsskatteloven 28 for at kommunen skal kunne foreta en generell nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatten for pensjonister, eventuelt minstepensjonister. Spørsmål om nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatt må derfor avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Pensjon kan i seg selv ikke ansees som en særlig grunn som gjøre det særlig urimelig å kreve inn eiendomsskatt. Dette er etter lovtolkning svært strenge vilkår og det skal derfor svært mye til for at en skatteyter skal få medhold i at skatten settes ned eller ettergis ut fra såkalte rettferdighetsgrunner. Bestemmelsene om betalingsnedsettelse på formues- og inntektsskatt følger av skattebetalingsloven 15-1, som KS Eiendomsskatteforum mener må gjøres gjeldende også for eiendomsskatten og oppfordrer kommunene til å unngå en liberal praksis som er egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral. Ordlyden i 28 er kan og angir at avgjørelsen er skjønnsmessig og treffes etter en helhetsvurdering. Det er som utgangspunkt ingen rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse. Nordreisa kommunestyre har i ordlyden i vedtaket ordet skal som angir det motsatte. Lovens krav: - gjeldsproblemer er ikke tilstrekkelig - sviktende økonomi pga sykdom, ulykke eller lignende kan etter rettferdighetsgrunner gi betalingsnedsettelse eller frafalles. Her er krav om lavere inntekt som skyldes sykdom og at en ikke har formue. - Ved dødsfall er betalingsutsettelse aktuelt til boet er overtatt av privat eller offentlig skifte. - Brann eller annen skade på eiendommen åpner for både nedsettelse og ettergivelse til omtaksering er gjennomført. - Ikke nok i seg selv være pensjonist eller minstepensjonist spørsmål om nedsetting eller frafall må gjøres konkret i hvert tilfelle, pensjon er ikke å anse som særlig grunn. Her må det også tas hensyn til formue, bokostnader og gjøres en konkret helhetsvurdering, også med tanke på muligheter til søknad om bostøtte. - Likebehandlingsprinsippet jfr skatteretten, betyr at dersom kommunen ettergir skatten til en skatteyter med betalingsproblemer, må kommunen også ettergi skatten til andre skatteytere som er i tilsvarende situasjon. Side 7

8 Kommunen må gjøre en konkret helhetsvurdering i hvert enkelte tilfelle, ofte kan det kanskje være nok å få utsatt betalingen jfr eiendomsskatteloven 25. Fremgangsmåte / retningslinjer: - Det er formannskapet som fatter avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, jfr 28. Avgjørelsen kan ikke delegeres andre organ. - Formannskapet treffer vedtak på bakgrunn av skatteoppkrevers konkrete innstilling i hver sak. - Ettergivelse eller nedsettelse må fremmes gjennom skriftlig søknad og på eget utarbeidet skjema hvor alle opplysninger om økonomiske forhold må være dokumentert. - Vedtak må fattes for ett år om gangen og nytt vedtak etter ny søknad, hvor vilkårene på nytt vil måtte vurderes (ettergivelse på flere år frem i tid er å se på som et generelt fritak og er ikke hjemlet i lov). - Klageadgang etter forvaltningsloven gjelder ikke, og det vil således ikke foreligge klageadgang jfr 31 (og 33). Vurdering På bakgrunn av ovennevnte, skal det mye til for at en skatteyter oppfyller lovens krav for å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatt. En konkret helhetsvurdering, likebehandlingsprinsippet, herunder en svekkelse av allmenn betalingsmoral må ligge til grunn i vurderingen. Ovenfornevnte retningslinjer benyttes som fremgangsmåte for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt men vedlagte forslag til skjema. For å unngå regel på generelt grunnlag henstiller administrasjonen til formannskapet om erstatte vedtak kst 02/10 med foreslåtte retningslinjer for behandling av søknad om ettergivelse, nedsettelse av eiendomsskatt. Foreslåtte retningslinjer er i hht til lov om eiendomsskatt og skattebetalingsloven, men ikke i tråd med ordlyden skal i kommunestyrevedtaket. Side 8

9 Nordreisa kommune SØKNADSSKJEMA for nedsatt eiendomsskatt Søknaden gjelder: GNR: BNR: Eierens/enes navn og adresse: Fødselsdato: Formue: Bankinnskudd/aksjer Kr Andre eiendommer Kr Gjeld: Nåværende bruttoinntekt: Arbeidsgiver: Ektefelle/samboer: Kr Kr Ektefelles/samboers fødselsdato: Ektefelle/samboers inntekt: Barn u/18 år: Kr Fødselsdato: Fødselsdato: Fødselsdato: Fødslesdato: Side 9

10 Kommentar: Søkers underskrift Sted/dato Søknadsfrist 31. mars søknadsåret. Siste års likning må legges ved som dokumentasjon. Søknad sendes Nordreisa Kommune, Eiendomsskattekontoret Postboks 174, 9156 Storslett Side 10

11 K-Sekre a riafet NORDREISA KOMMUNE SFRVICEKONTORET Nordreisa kommune Sentrum Storslett d 2 JW 2910 SAKN DOK.NR. LØPENR. ti ARK.KODE I pirtxxv awiaff 1 Deres ref.: Vår ref.: 1179/ 122/BHC Saksbeh.: Bjørn-Harald Christensen Telefon: Dato: E-postadr.: K-SEKRETARIATET IKS FORDELING ÅRSOVERSKUDD 2009 Representantskapet i K-Sekretariatet IKS hadde møte hvor bl.a. årsregnskap og årsberetning 2009 ble behandlet. I henhold til innstillingen fra selskapets styre ble det gjort følgende enstemmige vedtak: 1. Representantskapet godkjenner framlagte årsregnskap og årsberetning for Årsresultatet på kr ,66 utbetales deltaker(fylkes)kommunene. Nordreisa kommune's andel av overskuddet utgjør kr 7 113,31, og vil bli overført kommunens bankkonto innen kort tid. Med vennlig hilsen Bjørn-Harald Christensen daglig leder Gjenpart: Kontrollutvalget Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr: K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 c/o Lenvik kommune Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 FINNSNES 9296 TROMSØ Tlf Tlf Tlf Tlf Side 11

12 Biblioteksentraten NORDREISA KOMMUNE E 1 C E KONTORE: Til andelseierne i Biblioteksentralen AL SAKSN, DO;(.NR. LOPENR. 1 ARK.KODE Oslo, 11. juni 2010 PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I BIBLIOTEKSENTRALEN AL FREDAG 23. APRIL 2010 Vedlagt oversendes protokoll og deltakerliste fra årsmøtet fredag 23. april Kopi av protokollen og deltakerlisten er sendt til biblioteket/fylkesbiblioteket til orientering. Med vennlig hilsen Biblioteksentralen AL LLeux.._ 1.2-X N---rr - Lillian Klemm Adm.sekretær Vedlegg Biblioteksentralen AL Malerhaugveien 20 Postboks 6142 Etterstad 0602 Oslo Tlf: Faks: E-post: Org.nr.: NO MVA Bankgironr.: Swift: NDEANOKK Side 12

13 Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen AL Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted fredag 23.april 2010 kl på i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Bergen. Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet. Svein Arne Tinnesland, ny leder i norsk Bibliotekforening, innledet årsmøtet med å drøfte folkebibliotekenes utfrodringer de kommende årene. Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes 6, ved brev av 29. mars Det fremkom ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt. Følgende dagsorden var satt opp: 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av representantenes fullmakter b) Godkjenning av dagsorden c) Valg av møteleder d) Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen e) Valg av tellekorps 2. Styrets årsberetning for 2009 med finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisjonsberetning. 3. Godtgjørelse til styret 4. Valg til styre og valgkomit a) Valg av styremedlemmer b) Valg av varamedlemmer til styret c) Valg av styrets leder d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen. 5. Valg av revisor Årsmøte i BS 2010 Side Side 13

14 Sak 1 Åpning og konstituering. a. Godkjenning av representanters fullmakter. Det var 16 personer til stede. Av disse var 13 representanter som representerte til sammen 16 stemmer. 3 var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent. b. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble enstemmig godkjent. c. Valg av Møteleder. Tore Andersen, fra Norsk Bibliotekforening ble valgt til møteleder d. Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen. Aase Wivestad, Horten kommune og Anniken Sigholt, Drammen kommune, ble valg til å underskrive protokollen. e. Valg av tellekorps Kristine Aldo og Berit Bjørkli ble valgt til tellekorps. Sak 2 - Styrets årsberetning for 2009, med årsregnskap, forslag til disponering av overskudd og revisjonsberetning. Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2009 med styrets årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors beretning. Styreleder Siri Austeng la frem årsberetningen og pekte på følgende: 2009 var et år preget av finanskrise, stram kommuneøkonomi og stagnerende etterspørsel. BS sin basisdrift går med underskudd. Overraskende lav anbudsandel ca 35% av kundene, men en stor del av omsetningen. Men får bibliotekene nok innflytelse i anbudsprosessen. BS økte sin markedsandel i BS er opptatt av kvalitet og leveringstider og arbeider aktivt med dette. BS har fulgt opp bibliotekmeldingen med å etablere en transportordning for fjernlån. BS har arbeidet med en livsfasepolitikk. Økonomisk godt år for datterselskapene. Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2009, hovedtrender i 2009 og hovedutfordringer for BS fremover. Kommentarer: Mette Nordaseter, Hordaland fylkeskommune, stilte spørsmål omkring negativ driftsresultat, de økonomiske utsiktene fremover styrets konkrete planer i forhold til dett, samt om organiseringen er fleksibel nok. Årsmøte i BS 2010 Side 2 7fak Side 14

15 Svein Bendik Hansen, Fredrikstad kommune, drøftet sviktende kundelojalitet, at BS har gjort en del bra grep internt og eksternt, og hva man ville savne dersom BS forsvant (litteraturformidling og katalogdata) og BS sitt omdømme. Lillian Nilsen, Nome kommune, var fornøyd med grepene som er gjort knyttet til personalpolitikk, leveringstider, fakturering. Hun kommenterte videre BS Transport og het det ville skje noe rundt det. Hun uttrykte bekymring for prisene på katalogdata og fremmet forslag om at Biblioteksentralen skal senke prisene og heller tære på egenkapitalen om dette medfører underskudd. Aud Jorunn Hakestad, Sola kommune, som representerte Sola, Hå, Klepp og Gjesdal kommune. Var imponert over planer og utvikling. Hun spurte om at de små og mellomstore kommuner må betale mer fordi de store presser prisene gjennom anbud. Rolf Storm-Solberg, Tønsberg kommune, uttrykte bekymring over fremmøte på årsmøtet. Styreleder svarte på spørsmålene og henviste videre til administrasjonen og Børge Hofset og Kjartan Vevle svarte. Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen AL Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på kr ,- godskrives annen egenkapital. Sak 3 - Godtgjørelse til styret Innstilling: Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2009/2010. Vedtak: Som innstilling. Sak 4 - Valg til styret Valgkomiteens leder Rolf Storm-Solberg la frem valgkomiteens innstilling. a) Valg av faste medlemmer Innstilling: Styremedlemmer for perioden : Bjørn Arild Gram, Steinkjer (gjenvalg) Paul Henrik Kielland, Tromsø (gjenvalg) Vedtak: Som innstilling Årsmøte i BS 2010 Side 3 Side 15

16 b) Valg av varamedlemmer til styret Innstilling: Varamedlemmer for perioden i nummerisk rekkefølge: 1. Ole Henrik Olsen, Porsgrunn (gjenvalg) 2. Aase Wivestad, Horten (ny) 3. Else Marie Stuenæs, Aurskog-Høland kommune (ny) Vedtak Som innstilling c) Valg av styrets nestleder Innstilling: Bjørn Arild Gram, velges som nestleder for perioden Vedtak Som innstilling d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen Innstilling: Styret la frem følgende forslag til valgkomit: Rolf Storm-Solberg, Tønsberg kommune, leder Vidar Lund, Time kommune, medlem Siri Hov Eggen, Akershus fylkeskommune, medlem Vera Henden, Kongsvinger kommune, varamedlem Anne Foss, Øvre Eiker kommune, varameldem Vedtak Som innstilling. Sak 5 - Valg av revisor Innstilling: Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for år 2010 Vedtak: Som innstilling. Orientering om stipend. Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort og delt ut til de stipendmottakerne som var representert på møtet. Se Ve- S1-1 tim (.)I+ Årsmøte i BS 2010 Side 4 Side 16

17 REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER BIBLIOTEKSENTRALEN ALs ÅRSMØTE Fredag 23. april 2010 Deltakerliste Nr. Kommune 1 Asker kommune 2 Drammen kommune 3 G'esdal kommune 4 Gjøvik kommune 5 Hamar kommune 6 Hordaland lkekommune 7 Hordaland lkeskommune 8 Horten kommune 9 Hå kommune 10 Kle kommune 11 KS 12 KS 13 Lørensko kommune 14 Nome kommune 15 Norsk Bibliotekforenin 16 Norsk Bibliotekforenin 17 0 e aard kommune 18 R e kommune 19 Skedsmo kommune 20 Skedsmo kommune 21 Sola kommune 22 Tønsber kommune Antall stemmer Rep 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re Obs Deltakere Obs Live Gulsrud Annikken Si holt Aud Jorunn Hakestad Kristin Aldo Obs Nora Marie Dille Obs Berit W. Eldø Mette Nora Sætre Aase Wivestad Aud Jorunn Hakestad Aud Jorunn Hakestad May-Britt Nordli Hans L. Clementz Berit B'ørklid Lillian Nilssen Svein Arne Tinnesand Obs Tore Kr. Andersen Aase-Liv Birkenes Svein Bendik Hansen In id Ber sted Lundb Obs Elisabeth En ø Aud Jorunn Hakestad Rolf Storm-Solber Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side

25 Fyikesmannen i Troms Rornssa FyIkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref / Asle Tjeldflåt Deres dato Deres ref. Arkivkode NORDREISA KOMMUNE SERVICEKON1ORET Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 1 SAKSNR. 1DOK NR LØPENR ; ARK KODi- Søknad fra Nordreisa kommune om utvidet inndekningstid forakkum Ureft underskudd - uttalelse og vurdering fra Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune datert 3. september 2010 med søknad om forlenget inndekningstid for akkumulert underskudd etter kommuneloven 48 nr. 4. Nordreisa kommune har pr 31. desember 2009 et samlet regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. I henhold til kommunens søknad skal det brukes 8 år på å dekke inn underskuddet fra 2004, 5 år på 2007-underskuddet, 6 år på 2008-underskuddet og 5 år på 2009-underskuddet. Fylkesmannen i Troms er av den oppfatning at departementet bør innvilge den inndekningstid som kommunen har skissert i sin søknad. Kommunen har brukt mer enn fire år på å dekke inn underskuddene fra 2003 og 2004, og uten godkjenning fra departementet må kommunen budsjettere med inndekning av disse underskuddene inneværende/påfølgende budsjettår. Det samlete underskuddet utgjør en betydelig del av kommunens økonomiske ramme, og det er lite realistisk at kommunen skal klare å dekke underskuddene fra 2003 og 2004 i inneværende år uten at det er risiko for at det går på bekostning av lovpålagte oppgaver. Gjennom tilsyn har Fylkesmannen funnet avvik både innenfor opplæringsloven og barnevernloven. Fylkesmannen sendte 9. juli 2010 et brev til Nordreisa kommune med tilbakemelding på regnskap Kommunens regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig merforbruk på 4,346 millioner kroner og inndekning av tidligere års underskudd på kun kroner ,- mot 13 millioner kroner i revidert budsj ett. Ettersom kommunen har brukt mer enn fire år på å dekke inn underskuddene fra 2003 og 2004 gjorde Fylkesmannen kommunen oppmerksom på at det må søkes Kommunal- og regionaldepartementet om forlenget inndekningstid etter 48. nr. 4 tredje punktum. Vi gjør oppmerksom på at regnskapet ennå ikke er revidert og vedtatt av kommunestyret. I henhold til Ot.prp. nr 53 ( ) skal Kommunal- og regionaldepartementet -13,1 Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og Side sosialavdelingen 25

26 Side 2 av 6 avgjøre denne typen søknader etter at Fylkesmannen har gitt sin uttalelse. Fylkesmannen i Troms har gått gjennom kommunens søknad som sammen med vår uttalelse oversendes Kommunal- og regionaldepartementet for endelig vurdering. Søknad fra Nordreisa kommune Kommunen har pr. 31. desember 2009 et samlet underskudd på kr ,-. Nærmere bestemt består underskuddet av: Nordreisa kommune viser i sin søknad til at kommunen har vært i og er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det vises til at kommunen har hatt en realnedgang i skatteinntekter og rammetilskudd uten at driftsnivået har blitt justert tilstrekkelig. Videre peker kommunen på at det har blitt gjennomført flere tiltak som skal bidra til å tilpasse driftsnivået og forbedre den økonomiske handlefriheten betydelig fra kommende år. I 2010 ble eiendomsskatt innført i hele kommunen med 7 %o, det har blitt lagt ned to skoler, ungdomsskoletrinnene har blitt samlet og det har blitt gjennomført reduksjoner innenfor pleie og omsorg (5 sykehjemsplasser). Dessuten har de kommunale VA-avgiftene økt betydelig de siste årene som følge av store investeringer. Samlet sett mener kommunen at de økonomiske konsekvensene og konsekvensene for innbyggerne og for lokalsamfunnene vil bli uforholdsmessig store dersom departementet ikke kan imøtekomme søknaden om forlenget inndekningstid. For kommende budsj ettår skal kommunen ha spesielt fokus på utgiftsnivået til spesialpedagogiske tiltak, hjemmetjeneste og barnevern. Kommunen deltar i et ROBEKnettverk i regi av KS Nord-Norge. Kommunen har i søknaden satt opp følgende inndekningsplan: Undersk Sum Beløp Inndekningsplan SUM Side 26

27 Side 3 av 6 I kommunens vedtatte budsj ett 2010 og økonomiplan ble det lagt inn inndekning av underskudd på kroner ,- i 2010 som en buffer dersom det skulle vise seg at inndekning i 2009 ikke gikk i henhold til revidert budsjett 2009 (13 millioner kroner). Videre ble det lagt inn ,- i 2011 og ,- i 2012, til sammen kroner ,-. Ettersom inndekning av underskudd ikke gikk som planlagt i 2009 har kommunen revidert inndekningsplanen i budsjett 2010 og i økonomiplanperioden , jf. tabellen over. Det vises avslutningsvis til at det i henhold til regnskapsrapporter for 2010 ser kommunen ut til å klare inndekning av underskudd på kr ,- (2003-underskuddet). Fylkesmannens vurdering Kommunelovens bestemmelser Fylkesmannen i Troms viser til kommuneloven 48 nr. 4: Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under scerlige forhold kan kommunestyret og frlkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller ftlkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. Kommunelovens bestemmelser skal bidra til å sikre at kommunene og fylkeskommunene ikke opparbeider større underskudd enn at de kan dekkes inn innenfor en fireårsperiode. Med den siste lovendringen er det åpnet for at det i helt spesielle tilfeller kan aksepteres lengre inndekningstid enn fire år. Nordreisa kommune har vært i ROBEK siden 2004 og har hatt store økonomiske utfordringer og regnskapsunderskudd siden kommunen ble innmeldt. Underskuddet pr 31. desember 2009 på kr ,- utgjør ca. 8,5 % av kommunens totale driftsramme for Kommunen har brukt mer enn fire år på å dekke regnskapsmessig underskudd fra 2003 og 2004 og har dermed brutt kommuneloven på dette punktet. Gjennom dialog med kommunen hadde Fylkesmannen frem til avleggelsen av regnskap 2009 forståelsen av at disse delene av underskuddet skulle dekkes inn i Vi avventet derfor med å eventuelt meddele kommunen om at det må søkes om forlenget inndekningstid til regnskap for 2009 forelå. Dersom Nordreisa kommune ikke skulle få innvilget sin søknad om forlenget inndekningstid, tilsier bestemmelsene i kommuneloven at det akkumulerte underskuddet som er mer enn fire år gammelt til enhver tid i sin helhet skal budsjetteres inndekket det påfølgende budsjettår. For Nordreisa innebærer det evt. at det må budsjetteres med inndekning på 13 millioner kroner Dette utgjør ca. 4 % av kommunens samlete driftsinntekter i I henhold til Side 27

28 Side 4 av 6 revidert budsjett for 2010 er det lagt inn 4,465 millioner i inndekning av underskudd. Dermed må det eventuelt legges inn 8,5 millioner mer. Økonomisk utvikling Tabellen under viser realutvikling i frie inntekter og brutto driftsinntekter og -utgifter i perioden Frie inntekter i kroner per innbygger Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Nordreisa kommune var frem til 2004 med i rammeforsøket hvor øremerkete tilskudd til forsøkskommunene ble innlemmet i rammetilskuddet. Sammenligning av frie inntekter fra blir med dette vanskelig og vi har derfor valgt å måle endringen i inntekter og utgifter fra 2004 frem til 2008 og Som tabellen viser har kommunen hatt en realøkning i frie inntekter på 1,2 % fra 2004 til 2008 (KOSTRA-tall). Tilsvarende vekst i frie inntekter fra er 5,1 % for landsgjennomsnittet u/ Oslo, 3,2 % for gjennomsnittet i Troms og 4 % for kommunegruppe 3. Nordreisa kommune har dermed hatt en svakere inntektsutvikling enn landet og fylket for øvrig i denne perioden. I 2009 fikk kommunen ekstra engangsinntekter gjennom blant annet vedlikeholdstilskuddet samt at skatteinngangen var betydelig bedre enn året før. Dette gjør at endringen fra 2004 til og med 2009 er mer positiv og på nivå med landsgjennomsnittet (11,4 fra 2004 til 2009), men det har altså vært flere år der realøkningen i frie inntekter har vært relativt svak. Kommunen har i perioden hatt en befolkningsøkning på 1 %. Det har imidlertid blitt en del færre bamehagebarn og barn i skolepliktig alder i kommunen, og samtidig flere eldre. Ut fra det Fylkesmannen kan se kan det likevel synes som om utviklingen i frie inntekter ikke står helt i forhold til den demografiske utviklingen i kommunen. Brutto driftsutgifter har reelt sett økt med 5,3 % mer enn brutto driftsinntekter i perioden , slik at kommunen har en stor ubalanse i økonomien. På fylkesnivå har brutto driftsinntekter økt med 1,32 % mer enn brutto driftsutgifter, mens tallet for landsgjennomsnittet u /0slo er 0,47 %. Fylkesmannen er kjent med at kommunen de siste årene har solgt store deler av kommunal boligmasse for å redusere gjeld. Dette har samtidig ført til at salgs- og leieinntekter har blitt redusert. Side 28

29 Side 5 av 6 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er på 84,9 %, på nivå med gjennomsnittet i Troms og 22 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet u/ Oslo. Økte rente- og avdragsutgifter gjør også sitt til at den økonomiske situasjonen i kommunen er anstrengt. Utgiftssiden og tiltak for å skape balanse Fylkesmannen vil videre peke på at Nordreisa kommune har et betydelig høyere antall mottakere av ressurskrevende tjenester over innslagspunktet enn hva som er gjennomsnittet for Troms fylke. Nordreisa kommune har 2,34 brukere per 1000 innbyggere, mens gjennomsnittet i Troms fylke er 1,35. Videre har Nordreisa kommune høy nettoutgift per innbygger sammenlignet med gjennomsnittet i Troms. De store utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester har bidratt til den økonomiske uba1ansen i kommunen. Kommunen deltar i et ROBEK-nettverk i regi av KS Nord-Norge. Dette nettverket skal bidra til å kartlegge tiltak for å kunne lage og følge en forpliktende plan for inndekning av underskudd. Gjennom dette arbeidet har det blitt politisk bestemt at utgiftsnivået til spesialpedagogiske tiltak, hjemmetjeneste og barnevern skal ha spesielt fokus for neste års budsj ett. I budsjett 2010 og økonomiplan er det vedtatt ny skolestruktur og det er innført full eiendomsskatt i kommunen. Fylkesmannen mener det er grunn til å tro at dersom disse tiltakene får effekt som forutsatt vil den økonomiske situasjonen i kommunen forbedres. Ut fra ovenstående kan det for Fylkesmannen synes som om kommunen nå er på rett vei til å gjøre de nødvendige tiltak, men det vil kunne ta noe tid før en ser effekten av disse tiltakene. For 2010 er det lagt inn 4,465 millioner i inndekning Fylkesmannen mener det vil bli svært krevende for kommunen å dekke inn mer enn dette i inneværende år. Resultater fra tilsyn Dersom kommunen må innregulere inndekning av hele underskuddet fra 2003 og 2004 i 2010-budsjettet er det etter vårt syn grunn til å stille spørsmål ved om dette vil føre til at enkelte tjenester ikke vil ha den lovpålagte standard. Gjennom tilsyn innenfor opplæringsloven og barnevernloven er det funnet flere avvik i forhold til lovfastsatte krav. Konklusjon I Ot.prp. nr 53 ( ) heter det at departementet vil praktisere bestemmelsen om inndekning av underskudd over inntil ti år strengt. Det vil kun unntaksvis gis dispensasjon fra lovens hovedregel om fire års inndekningstid. Fylkesmannen mener at departementet bør innvilge søknad om forlenget inndekningstid for underskuddet til Nordreisa kommune. Dersom kommunens søknad ikke innvilges må hele underskuddet fra 2003 og 2004 budsjetteres inndekket i inneværende år. Fylkesmannen mener at det ikke kan utelukkes at dette vil gå på bekostning av oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Side 29

Årsmelding. Foto: karin Tretten Nyvoll

Årsmelding. Foto: karin Tretten Nyvoll Årsmelding Foto: karin Tretten Nyvoll 2009 Forord... 3 1. FORMIDLING... 5 1.1 Åpningstider... 5 1.2 Utstillinger... 6 1.3 Arrangementer i NTRM... 6 1.4 Publikasjoner og distribusjoner... 8 1.5 Skolebesøk...

Detaljer

Biblioteksentralen HORDALAND 1-YLKHSKOMMUN-

Biblioteksentralen HORDALAND 1-YLKHSKOMMUN- Biblioteksentralen HORDALAND 1-YLKHSKOMMUN- Saknr ;ic)0sol 3*^5"Dok.iir. 2_l Til andelseierne i Biblioteksentralen AL Arkmu OlS.Cdt. Eksp Uoff. SaksL. H^GC Oslo, 29. juni 2011 PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Styremøte 01.09.08. Referat. Tilstede. Asle Tveitnes. Elin Kaasen. Elna Karlsen. Carl Johan Bentsen. Solveig Braastad.

Styremøte 01.09.08. Referat. Tilstede. Asle Tveitnes. Elin Kaasen. Elna Karlsen. Carl Johan Bentsen. Solveig Braastad. Styremøte 01.09.08 Tilstede Asle Tveitnes Elin Kaasen Elna Karlsen Carl Johan Bentsen Solveig Braastad Ole Anton Teigen Åshild Simonsen (meldt frafall) Guri Isaksen (meldt frafall) Nytilsatt konservator

Detaljer

PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I BIBLIOTEKSENTRALEN SA MANDAG 16. APRIL 2012

PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I BIBLIOTEKSENTRALEN SA MANDAG 16. APRIL 2012 111 Biblioteksentralen Til andelseierne i Biblioteksentralen SA Oslo,29. mai 2012 PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I BIBLIOTEKSENTRALEN SA MANDAG 16. APRIL 2012 Vedlagtoversendesprotokollog deltakerlistefra

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Referat 9. februar 2009. Olderdalen.

Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Tilstedet: Asle Tveitnes Elin Kaasen Carl johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen Åshild Simonsen Guri Isaksen (meldt frafall) Elna karlsen Referent: Nina Einevoll

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Styremøte: 31.mai 2010 Sted: Bjørkligården, Sørkjosen Tid: klokken 10.00

Styremøte: 31.mai 2010 Sted: Bjørkligården, Sørkjosen Tid: klokken 10.00 Styremøte: 31.mai 2010 Sted: Bjørkligården, Sørkjosen Tid: klokken 10.00 Innkalt: Asle Tveitnes Elin Kaasen Guri Isaksen Elna Karlsen (meldt forfall) Ole Anton Teigen (ikke møtt) Solveig Bråstad Carl Johan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 Fritak eiendomsskatt 7C - Førstegangsetablerere K.sak 57/14 (f.sak 51/14)... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Anleggene holdt åpent i perioden fra og med 29. juni til og med 29. juli, onsdager til søndager mellom kl. 12-18. Museet hadde gratis adgang.

Anleggene holdt åpent i perioden fra og med 29. juni til og med 29. juli, onsdager til søndager mellom kl. 12-18. Museet hadde gratis adgang. RAPPORT SOMMERSESONGEN 2007 Åpningstider Nord-Troms Museum holdt følgende anlegg åpne i sommer: Alf Gamslett fiskerbondegård, Svensby, Lyngen kommune Skibotn markedsplass, Storfjord kommune: Utstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Skoleprogram for Nord-Troms Museum

Skoleprogram for Nord-Troms Museum Nyttige telefonnummer: Sentralbord: 97 55 83 30 kontor@ntrm.no Bestyrer / Rune Sundelin 97 55 83 31 rs@ntrm.no Avdeling Skjervøy / Nina Einevoll 97 55 83 34 skjervøy@ntrm.no Avdeling Kvænangen / Torill

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Jensen MEDL NOFRP Tonje Holm MEDL NOSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Jensen MEDL NOFRP Tonje Holm MEDL NOSV Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 09:00 16:00 Saksnr: 10/14 15/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom, ASVO Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 09:00 15:20 Saker: 8/13 13/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.09.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 09:00 11:45 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. februar 2008 Møtetid: 0900-1145 Møtested: Fylkets Hus, møterom BU 00 Saker: 001/08 006/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2012 Tidspunkt: 09:00 15:40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 17.9.2015 Varighet: 11.00 14.35 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Møterom, Senter for nordlige folk Møtedato: Mandag 7.9.2015 Varighet: 11.00 14.00 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok.

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2013 Søknad om fristforlengelse på investeringstilskudd Guleng 3, forprosjekt

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer