Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Nordreisa kommune Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 29/10 Referatsaker RS 21/10 Ettergivelse av eiendomsskatt 2010/1361 RS 22/10 K-sekretariatet iks - fordeling årsoverskudd /172 RS 23/10 RS 24/10 RS 25/10 Protokoll og deltakerliste fra årsmøtet i biblioteksentralen al fradag 23.april 2010 Oversendelse av protokoll fra Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms 3. juni 2010 Søknad fra Nordreisa kommune om utvidet inndekningstid for akkumulert underskudd 2010/ / /3784 RS 26/10 Årsmelding Nord- Troms Museum 2010/172 PS 30/10 Referater til møte i kommunestyret den 23.september 2010/172 PS 31/10 Årsmelding 2009 Redigert kapittel 6 ligger vedlagt. Årsmelding 2009 er delt ut til alle utvalgsmedlemmer i kommunestyremøtet , denne tar hver enkelt med seg til dette møtet. PS 32/10 Årsregnskap 2009 Fullversjon av årsregnskap 2009 kun elektronisk. Kortversjon av regnskapet vil være vedlagt i papirversjon av innkallingen. 2010/ /2952 PS 33/10 Revidering av budsjett /8696 PS 34/10 Godkjenning av byggetrinn 3, Storslett skole 2009/796 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 PS 40/10 PS 41/10 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for Nordreisa kommune Oppretting av barns og ungdommens kommunestyre i Nordreisa Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Sappen Leirskole, Ferie- og Fritidssenter ANS Søknad om endring av salgsstider for øl - Coop Prix Storslett Søknad om endring av salgstider for øl - Coop Marked Sørkjosen Søknad om endring av salgstider for øl - REMA 1000 Søknad om endring av salgstider for øl - Giævers Landhandel 2010/ / / / / / /3292 Side 3

4 PS 42/10 PS 43/10 PS 44/10 PS 45/10 PS 46/10 PS 47/10 PS 48/10 PS 49/10 PS 50/10 Søknad om endring av salgstider for øl - Storslett Mathus AS - SPAR Storslett Søknad om endring av salgsstider for øl - Hilberg Lilleng AS Søknad om endring av salgstider for øl - Havna Handel AS Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Grillstua Mat & Vinhus Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Hansabakken Invest AS - Minibar 1 Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - Reisafjord Hotell AS Søknad om endring av salgstider for øl - ICA Nær Storslett Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - BIOS Galleriet Søknad om endring av skjenketider for øl, vin og brennevin - BIOS restaurant (kafe), hems/platå, bar 2009/ / / / / / / / /4830 PS 51/10 Søknad om skjenkebevilling Raisi Hotell AS 2010/3227 Side 4

5 PS 29/10 Referatsaker Side 5

6 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 204 Saksbehandler: Christin Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/10 Nordreisa formannskap /10 Nordreisa kommunestyre Ettergivelse av eiendomsskatt Henvisning til lovverk: - Lov om eiendomsskatt til kommunane - Skattebetalingsloven Rådmannens innstilling Følgende retningslinjer for behandling av ettergivelse, nedsettelse av eiendomsskatt vedtas: - Søknad om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt behandles etter skattebetalingsloven 15-1 med retningslinjer. - Ettergivelse eller nedsettelse må fremmes gjennom skriftlig søknad på eget skjema. - Alle opplysninger om økonomiske forhold må være dokumentert. - Vedtak fattes for ett år om gangen. Ved ny søknad skal vilkårene vurderes på nytt. - Formannskapet fatter avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven 28. Formannskapet treffer vedtak på bakgrunn av skatteoppkrevers konkrete innstilling i hver enkelt sak. - Klageadgang etter forvaltningsloven gjelder ikke, og det vil således ikke foreligge klageadgang jfr eiendomsskatteloven 31 (og 33). Retningslinjene erstatter kommunestyrets vedtak i sak 02/10. Saksopplysninger I kommunestyret 11. februar ble forlag om betalingslempe på eiendomsskatten for husholdinger vedtatt: Husholdninger med samlede inntekter lik eller lavere enn minstepensjonsnivå skal etter søknad gis betalingslempe på eiendomsskatt. Administrasjonen utarbeider utfyllende retningslinjer for sluttbehandling i formannskapet. Side 6

7 Eiendomsskatteloven gir ikke hjemmel for kommunestyret å gi betalingslempe på et generelt grunnlag. Ordlyden i vedtaket gjengir et generelt grunnlag, når ordet skal benyttes. KS Eiendomsskatteforum har utarbeidet en veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt og hovedregelen er at utlignet eiendomsskatt skal betales, enten frivillig eller ved tvangsinndrivelse. 28 i eiendomsskatteloven kan man ettergi eller sette ned eiendomsskatt etter nærmere bestemte vilkår. Eiendomsskatteloven 28: Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet. To hovedvilkår må være fylt: - det må foreligge særlige grunnar - disse grunnene må gjøre det særs urimelig om hele eiendomsskatten ble innkrevd. Finansdepartementet har i brev av 12. november 1996 til en kommune, uttalt følgende om eiendomsskatt for pensjonister i forhold til eiendomsskatteloven 28: Bestemmelsen oppstiller svært strenge vilkår for at eiendomsskatt skal kunne nedsettes eller helt ettergis. ( ) Etter departementets oppfatning åpner ikke eiendomsskatteloven 28 for at kommunen skal kunne foreta en generell nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatten for pensjonister, eventuelt minstepensjonister. Spørsmål om nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatt må derfor avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Pensjon kan i seg selv ikke ansees som en særlig grunn som gjøre det særlig urimelig å kreve inn eiendomsskatt. Dette er etter lovtolkning svært strenge vilkår og det skal derfor svært mye til for at en skatteyter skal få medhold i at skatten settes ned eller ettergis ut fra såkalte rettferdighetsgrunner. Bestemmelsene om betalingsnedsettelse på formues- og inntektsskatt følger av skattebetalingsloven 15-1, som KS Eiendomsskatteforum mener må gjøres gjeldende også for eiendomsskatten og oppfordrer kommunene til å unngå en liberal praksis som er egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral. Ordlyden i 28 er kan og angir at avgjørelsen er skjønnsmessig og treffes etter en helhetsvurdering. Det er som utgangspunkt ingen rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse. Nordreisa kommunestyre har i ordlyden i vedtaket ordet skal som angir det motsatte. Lovens krav: - gjeldsproblemer er ikke tilstrekkelig - sviktende økonomi pga sykdom, ulykke eller lignende kan etter rettferdighetsgrunner gi betalingsnedsettelse eller frafalles. Her er krav om lavere inntekt som skyldes sykdom og at en ikke har formue. - Ved dødsfall er betalingsutsettelse aktuelt til boet er overtatt av privat eller offentlig skifte. - Brann eller annen skade på eiendommen åpner for både nedsettelse og ettergivelse til omtaksering er gjennomført. - Ikke nok i seg selv være pensjonist eller minstepensjonist spørsmål om nedsetting eller frafall må gjøres konkret i hvert tilfelle, pensjon er ikke å anse som særlig grunn. Her må det også tas hensyn til formue, bokostnader og gjøres en konkret helhetsvurdering, også med tanke på muligheter til søknad om bostøtte. - Likebehandlingsprinsippet jfr skatteretten, betyr at dersom kommunen ettergir skatten til en skatteyter med betalingsproblemer, må kommunen også ettergi skatten til andre skatteytere som er i tilsvarende situasjon. Side 7

8 Kommunen må gjøre en konkret helhetsvurdering i hvert enkelte tilfelle, ofte kan det kanskje være nok å få utsatt betalingen jfr eiendomsskatteloven 25. Fremgangsmåte / retningslinjer: - Det er formannskapet som fatter avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, jfr 28. Avgjørelsen kan ikke delegeres andre organ. - Formannskapet treffer vedtak på bakgrunn av skatteoppkrevers konkrete innstilling i hver sak. - Ettergivelse eller nedsettelse må fremmes gjennom skriftlig søknad og på eget utarbeidet skjema hvor alle opplysninger om økonomiske forhold må være dokumentert. - Vedtak må fattes for ett år om gangen og nytt vedtak etter ny søknad, hvor vilkårene på nytt vil måtte vurderes (ettergivelse på flere år frem i tid er å se på som et generelt fritak og er ikke hjemlet i lov). - Klageadgang etter forvaltningsloven gjelder ikke, og det vil således ikke foreligge klageadgang jfr 31 (og 33). Vurdering På bakgrunn av ovennevnte, skal det mye til for at en skatteyter oppfyller lovens krav for å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatt. En konkret helhetsvurdering, likebehandlingsprinsippet, herunder en svekkelse av allmenn betalingsmoral må ligge til grunn i vurderingen. Ovenfornevnte retningslinjer benyttes som fremgangsmåte for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt men vedlagte forslag til skjema. For å unngå regel på generelt grunnlag henstiller administrasjonen til formannskapet om erstatte vedtak kst 02/10 med foreslåtte retningslinjer for behandling av søknad om ettergivelse, nedsettelse av eiendomsskatt. Foreslåtte retningslinjer er i hht til lov om eiendomsskatt og skattebetalingsloven, men ikke i tråd med ordlyden skal i kommunestyrevedtaket. Side 8

9 Nordreisa kommune SØKNADSSKJEMA for nedsatt eiendomsskatt Søknaden gjelder: GNR: BNR: Eierens/enes navn og adresse: Fødselsdato: Formue: Bankinnskudd/aksjer Kr Andre eiendommer Kr Gjeld: Nåværende bruttoinntekt: Arbeidsgiver: Ektefelle/samboer: Kr Kr Ektefelles/samboers fødselsdato: Ektefelle/samboers inntekt: Barn u/18 år: Kr Fødselsdato: Fødselsdato: Fødselsdato: Fødslesdato: Side 9

10 Kommentar: Søkers underskrift Sted/dato Søknadsfrist 31. mars søknadsåret. Siste års likning må legges ved som dokumentasjon. Søknad sendes Nordreisa Kommune, Eiendomsskattekontoret Postboks 174, 9156 Storslett Side 10

11 K-Sekre a riafet NORDREISA KOMMUNE SFRVICEKONTORET Nordreisa kommune Sentrum Storslett d 2 JW 2910 SAKN DOK.NR. LØPENR. ti ARK.KODE I pirtxxv awiaff 1 Deres ref.: Vår ref.: 1179/ 122/BHC Saksbeh.: Bjørn-Harald Christensen Telefon: Dato: E-postadr.: K-SEKRETARIATET IKS FORDELING ÅRSOVERSKUDD 2009 Representantskapet i K-Sekretariatet IKS hadde møte hvor bl.a. årsregnskap og årsberetning 2009 ble behandlet. I henhold til innstillingen fra selskapets styre ble det gjort følgende enstemmige vedtak: 1. Representantskapet godkjenner framlagte årsregnskap og årsberetning for Årsresultatet på kr ,66 utbetales deltaker(fylkes)kommunene. Nordreisa kommune's andel av overskuddet utgjør kr 7 113,31, og vil bli overført kommunens bankkonto innen kort tid. Med vennlig hilsen Bjørn-Harald Christensen daglig leder Gjenpart: Kontrollutvalget Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr: K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 c/o Lenvik kommune Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 FINNSNES 9296 TROMSØ Tlf Tlf Tlf Tlf Side 11

12 Biblioteksentraten NORDREISA KOMMUNE E 1 C E KONTORE: Til andelseierne i Biblioteksentralen AL SAKSN, DO;(.NR. LOPENR. 1 ARK.KODE Oslo, 11. juni 2010 PROTOKOLL OG DELTAKERLISTE FRA ÅRSMØTET I BIBLIOTEKSENTRALEN AL FREDAG 23. APRIL 2010 Vedlagt oversendes protokoll og deltakerliste fra årsmøtet fredag 23. april Kopi av protokollen og deltakerlisten er sendt til biblioteket/fylkesbiblioteket til orientering. Med vennlig hilsen Biblioteksentralen AL LLeux.._ 1.2-X N---rr - Lillian Klemm Adm.sekretær Vedlegg Biblioteksentralen AL Malerhaugveien 20 Postboks 6142 Etterstad 0602 Oslo Tlf: Faks: E-post: Org.nr.: NO MVA Bankgironr.: Swift: NDEANOKK Side 12

13 Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen AL Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted fredag 23.april 2010 kl på i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Bergen. Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet. Svein Arne Tinnesland, ny leder i norsk Bibliotekforening, innledet årsmøtet med å drøfte folkebibliotekenes utfrodringer de kommende årene. Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes 6, ved brev av 29. mars Det fremkom ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt. Følgende dagsorden var satt opp: 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av representantenes fullmakter b) Godkjenning av dagsorden c) Valg av møteleder d) Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen e) Valg av tellekorps 2. Styrets årsberetning for 2009 med finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisjonsberetning. 3. Godtgjørelse til styret 4. Valg til styre og valgkomit a) Valg av styremedlemmer b) Valg av varamedlemmer til styret c) Valg av styrets leder d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen. 5. Valg av revisor Årsmøte i BS 2010 Side Side 13

14 Sak 1 Åpning og konstituering. a. Godkjenning av representanters fullmakter. Det var 16 personer til stede. Av disse var 13 representanter som representerte til sammen 16 stemmer. 3 var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent. b. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble enstemmig godkjent. c. Valg av Møteleder. Tore Andersen, fra Norsk Bibliotekforening ble valgt til møteleder d. Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen. Aase Wivestad, Horten kommune og Anniken Sigholt, Drammen kommune, ble valg til å underskrive protokollen. e. Valg av tellekorps Kristine Aldo og Berit Bjørkli ble valgt til tellekorps. Sak 2 - Styrets årsberetning for 2009, med årsregnskap, forslag til disponering av overskudd og revisjonsberetning. Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2009 med styrets årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors beretning. Styreleder Siri Austeng la frem årsberetningen og pekte på følgende: 2009 var et år preget av finanskrise, stram kommuneøkonomi og stagnerende etterspørsel. BS sin basisdrift går med underskudd. Overraskende lav anbudsandel ca 35% av kundene, men en stor del av omsetningen. Men får bibliotekene nok innflytelse i anbudsprosessen. BS økte sin markedsandel i BS er opptatt av kvalitet og leveringstider og arbeider aktivt med dette. BS har fulgt opp bibliotekmeldingen med å etablere en transportordning for fjernlån. BS har arbeidet med en livsfasepolitikk. Økonomisk godt år for datterselskapene. Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2009, hovedtrender i 2009 og hovedutfordringer for BS fremover. Kommentarer: Mette Nordaseter, Hordaland fylkeskommune, stilte spørsmål omkring negativ driftsresultat, de økonomiske utsiktene fremover styrets konkrete planer i forhold til dett, samt om organiseringen er fleksibel nok. Årsmøte i BS 2010 Side 2 7fak Side 14

15 Svein Bendik Hansen, Fredrikstad kommune, drøftet sviktende kundelojalitet, at BS har gjort en del bra grep internt og eksternt, og hva man ville savne dersom BS forsvant (litteraturformidling og katalogdata) og BS sitt omdømme. Lillian Nilsen, Nome kommune, var fornøyd med grepene som er gjort knyttet til personalpolitikk, leveringstider, fakturering. Hun kommenterte videre BS Transport og het det ville skje noe rundt det. Hun uttrykte bekymring for prisene på katalogdata og fremmet forslag om at Biblioteksentralen skal senke prisene og heller tære på egenkapitalen om dette medfører underskudd. Aud Jorunn Hakestad, Sola kommune, som representerte Sola, Hå, Klepp og Gjesdal kommune. Var imponert over planer og utvikling. Hun spurte om at de små og mellomstore kommuner må betale mer fordi de store presser prisene gjennom anbud. Rolf Storm-Solberg, Tønsberg kommune, uttrykte bekymring over fremmøte på årsmøtet. Styreleder svarte på spørsmålene og henviste videre til administrasjonen og Børge Hofset og Kjartan Vevle svarte. Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen AL Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på kr ,- godskrives annen egenkapital. Sak 3 - Godtgjørelse til styret Innstilling: Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2009/2010. Vedtak: Som innstilling. Sak 4 - Valg til styret Valgkomiteens leder Rolf Storm-Solberg la frem valgkomiteens innstilling. a) Valg av faste medlemmer Innstilling: Styremedlemmer for perioden : Bjørn Arild Gram, Steinkjer (gjenvalg) Paul Henrik Kielland, Tromsø (gjenvalg) Vedtak: Som innstilling Årsmøte i BS 2010 Side 3 Side 15

16 b) Valg av varamedlemmer til styret Innstilling: Varamedlemmer for perioden i nummerisk rekkefølge: 1. Ole Henrik Olsen, Porsgrunn (gjenvalg) 2. Aase Wivestad, Horten (ny) 3. Else Marie Stuenæs, Aurskog-Høland kommune (ny) Vedtak Som innstilling c) Valg av styrets nestleder Innstilling: Bjørn Arild Gram, velges som nestleder for perioden Vedtak Som innstilling d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen Innstilling: Styret la frem følgende forslag til valgkomit: Rolf Storm-Solberg, Tønsberg kommune, leder Vidar Lund, Time kommune, medlem Siri Hov Eggen, Akershus fylkeskommune, medlem Vera Henden, Kongsvinger kommune, varamedlem Anne Foss, Øvre Eiker kommune, varameldem Vedtak Som innstilling. Sak 5 - Valg av revisor Innstilling: Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for år 2010 Vedtak: Som innstilling. Orientering om stipend. Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort og delt ut til de stipendmottakerne som var representert på møtet. Se Ve- S1-1 tim (.)I+ Årsmøte i BS 2010 Side 4 Side 16

17 REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER BIBLIOTEKSENTRALEN ALs ÅRSMØTE Fredag 23. april 2010 Deltakerliste Nr. Kommune 1 Asker kommune 2 Drammen kommune 3 G'esdal kommune 4 Gjøvik kommune 5 Hamar kommune 6 Hordaland lkekommune 7 Hordaland lkeskommune 8 Horten kommune 9 Hå kommune 10 Kle kommune 11 KS 12 KS 13 Lørensko kommune 14 Nome kommune 15 Norsk Bibliotekforenin 16 Norsk Bibliotekforenin 17 0 e aard kommune 18 R e kommune 19 Skedsmo kommune 20 Skedsmo kommune 21 Sola kommune 22 Tønsber kommune Antall stemmer Rep 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re 1 Re Obs Deltakere Obs Live Gulsrud Annikken Si holt Aud Jorunn Hakestad Kristin Aldo Obs Nora Marie Dille Obs Berit W. Eldø Mette Nora Sætre Aase Wivestad Aud Jorunn Hakestad Aud Jorunn Hakestad May-Britt Nordli Hans L. Clementz Berit B'ørklid Lillian Nilssen Svein Arne Tinnesand Obs Tore Kr. Andersen Aase-Liv Birkenes Svein Bendik Hansen In id Ber sted Lundb Obs Elisabeth En ø Aud Jorunn Hakestad Rolf Storm-Solber Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side

25 Fyikesmannen i Troms Rornssa FyIkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref / Asle Tjeldflåt Deres dato Deres ref. Arkivkode NORDREISA KOMMUNE SERVICEKON1ORET Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 1 SAKSNR. 1DOK NR LØPENR ; ARK KODi- Søknad fra Nordreisa kommune om utvidet inndekningstid forakkum Ureft underskudd - uttalelse og vurdering fra Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune datert 3. september 2010 med søknad om forlenget inndekningstid for akkumulert underskudd etter kommuneloven 48 nr. 4. Nordreisa kommune har pr 31. desember 2009 et samlet regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. I henhold til kommunens søknad skal det brukes 8 år på å dekke inn underskuddet fra 2004, 5 år på 2007-underskuddet, 6 år på 2008-underskuddet og 5 år på 2009-underskuddet. Fylkesmannen i Troms er av den oppfatning at departementet bør innvilge den inndekningstid som kommunen har skissert i sin søknad. Kommunen har brukt mer enn fire år på å dekke inn underskuddene fra 2003 og 2004, og uten godkjenning fra departementet må kommunen budsjettere med inndekning av disse underskuddene inneværende/påfølgende budsjettår. Det samlete underskuddet utgjør en betydelig del av kommunens økonomiske ramme, og det er lite realistisk at kommunen skal klare å dekke underskuddene fra 2003 og 2004 i inneværende år uten at det er risiko for at det går på bekostning av lovpålagte oppgaver. Gjennom tilsyn har Fylkesmannen funnet avvik både innenfor opplæringsloven og barnevernloven. Fylkesmannen sendte 9. juli 2010 et brev til Nordreisa kommune med tilbakemelding på regnskap Kommunens regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig merforbruk på 4,346 millioner kroner og inndekning av tidligere års underskudd på kun kroner ,- mot 13 millioner kroner i revidert budsj ett. Ettersom kommunen har brukt mer enn fire år på å dekke inn underskuddene fra 2003 og 2004 gjorde Fylkesmannen kommunen oppmerksom på at det må søkes Kommunal- og regionaldepartementet om forlenget inndekningstid etter 48. nr. 4 tredje punktum. Vi gjør oppmerksom på at regnskapet ennå ikke er revidert og vedtatt av kommunestyret. I henhold til Ot.prp. nr 53 ( ) skal Kommunal- og regionaldepartementet -13,1 Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og Side sosialavdelingen 25

26 Side 2 av 6 avgjøre denne typen søknader etter at Fylkesmannen har gitt sin uttalelse. Fylkesmannen i Troms har gått gjennom kommunens søknad som sammen med vår uttalelse oversendes Kommunal- og regionaldepartementet for endelig vurdering. Søknad fra Nordreisa kommune Kommunen har pr. 31. desember 2009 et samlet underskudd på kr ,-. Nærmere bestemt består underskuddet av: Nordreisa kommune viser i sin søknad til at kommunen har vært i og er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det vises til at kommunen har hatt en realnedgang i skatteinntekter og rammetilskudd uten at driftsnivået har blitt justert tilstrekkelig. Videre peker kommunen på at det har blitt gjennomført flere tiltak som skal bidra til å tilpasse driftsnivået og forbedre den økonomiske handlefriheten betydelig fra kommende år. I 2010 ble eiendomsskatt innført i hele kommunen med 7 %o, det har blitt lagt ned to skoler, ungdomsskoletrinnene har blitt samlet og det har blitt gjennomført reduksjoner innenfor pleie og omsorg (5 sykehjemsplasser). Dessuten har de kommunale VA-avgiftene økt betydelig de siste årene som følge av store investeringer. Samlet sett mener kommunen at de økonomiske konsekvensene og konsekvensene for innbyggerne og for lokalsamfunnene vil bli uforholdsmessig store dersom departementet ikke kan imøtekomme søknaden om forlenget inndekningstid. For kommende budsj ettår skal kommunen ha spesielt fokus på utgiftsnivået til spesialpedagogiske tiltak, hjemmetjeneste og barnevern. Kommunen deltar i et ROBEKnettverk i regi av KS Nord-Norge. Kommunen har i søknaden satt opp følgende inndekningsplan: Undersk Sum Beløp Inndekningsplan SUM Side 26

27 Side 3 av 6 I kommunens vedtatte budsj ett 2010 og økonomiplan ble det lagt inn inndekning av underskudd på kroner ,- i 2010 som en buffer dersom det skulle vise seg at inndekning i 2009 ikke gikk i henhold til revidert budsjett 2009 (13 millioner kroner). Videre ble det lagt inn ,- i 2011 og ,- i 2012, til sammen kroner ,-. Ettersom inndekning av underskudd ikke gikk som planlagt i 2009 har kommunen revidert inndekningsplanen i budsjett 2010 og i økonomiplanperioden , jf. tabellen over. Det vises avslutningsvis til at det i henhold til regnskapsrapporter for 2010 ser kommunen ut til å klare inndekning av underskudd på kr ,- (2003-underskuddet). Fylkesmannens vurdering Kommunelovens bestemmelser Fylkesmannen i Troms viser til kommuneloven 48 nr. 4: Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under scerlige forhold kan kommunestyret og frlkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller ftlkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. Kommunelovens bestemmelser skal bidra til å sikre at kommunene og fylkeskommunene ikke opparbeider større underskudd enn at de kan dekkes inn innenfor en fireårsperiode. Med den siste lovendringen er det åpnet for at det i helt spesielle tilfeller kan aksepteres lengre inndekningstid enn fire år. Nordreisa kommune har vært i ROBEK siden 2004 og har hatt store økonomiske utfordringer og regnskapsunderskudd siden kommunen ble innmeldt. Underskuddet pr 31. desember 2009 på kr ,- utgjør ca. 8,5 % av kommunens totale driftsramme for Kommunen har brukt mer enn fire år på å dekke regnskapsmessig underskudd fra 2003 og 2004 og har dermed brutt kommuneloven på dette punktet. Gjennom dialog med kommunen hadde Fylkesmannen frem til avleggelsen av regnskap 2009 forståelsen av at disse delene av underskuddet skulle dekkes inn i Vi avventet derfor med å eventuelt meddele kommunen om at det må søkes om forlenget inndekningstid til regnskap for 2009 forelå. Dersom Nordreisa kommune ikke skulle få innvilget sin søknad om forlenget inndekningstid, tilsier bestemmelsene i kommuneloven at det akkumulerte underskuddet som er mer enn fire år gammelt til enhver tid i sin helhet skal budsjetteres inndekket det påfølgende budsjettår. For Nordreisa innebærer det evt. at det må budsjetteres med inndekning på 13 millioner kroner Dette utgjør ca. 4 % av kommunens samlete driftsinntekter i I henhold til Side 27

28 Side 4 av 6 revidert budsjett for 2010 er det lagt inn 4,465 millioner i inndekning av underskudd. Dermed må det eventuelt legges inn 8,5 millioner mer. Økonomisk utvikling Tabellen under viser realutvikling i frie inntekter og brutto driftsinntekter og -utgifter i perioden Frie inntekter i kroner per innbygger Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Nordreisa kommune var frem til 2004 med i rammeforsøket hvor øremerkete tilskudd til forsøkskommunene ble innlemmet i rammetilskuddet. Sammenligning av frie inntekter fra blir med dette vanskelig og vi har derfor valgt å måle endringen i inntekter og utgifter fra 2004 frem til 2008 og Som tabellen viser har kommunen hatt en realøkning i frie inntekter på 1,2 % fra 2004 til 2008 (KOSTRA-tall). Tilsvarende vekst i frie inntekter fra er 5,1 % for landsgjennomsnittet u/ Oslo, 3,2 % for gjennomsnittet i Troms og 4 % for kommunegruppe 3. Nordreisa kommune har dermed hatt en svakere inntektsutvikling enn landet og fylket for øvrig i denne perioden. I 2009 fikk kommunen ekstra engangsinntekter gjennom blant annet vedlikeholdstilskuddet samt at skatteinngangen var betydelig bedre enn året før. Dette gjør at endringen fra 2004 til og med 2009 er mer positiv og på nivå med landsgjennomsnittet (11,4 fra 2004 til 2009), men det har altså vært flere år der realøkningen i frie inntekter har vært relativt svak. Kommunen har i perioden hatt en befolkningsøkning på 1 %. Det har imidlertid blitt en del færre bamehagebarn og barn i skolepliktig alder i kommunen, og samtidig flere eldre. Ut fra det Fylkesmannen kan se kan det likevel synes som om utviklingen i frie inntekter ikke står helt i forhold til den demografiske utviklingen i kommunen. Brutto driftsutgifter har reelt sett økt med 5,3 % mer enn brutto driftsinntekter i perioden , slik at kommunen har en stor ubalanse i økonomien. På fylkesnivå har brutto driftsinntekter økt med 1,32 % mer enn brutto driftsutgifter, mens tallet for landsgjennomsnittet u /0slo er 0,47 %. Fylkesmannen er kjent med at kommunen de siste årene har solgt store deler av kommunal boligmasse for å redusere gjeld. Dette har samtidig ført til at salgs- og leieinntekter har blitt redusert. Side 28

29 Side 5 av 6 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er på 84,9 %, på nivå med gjennomsnittet i Troms og 22 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet u/ Oslo. Økte rente- og avdragsutgifter gjør også sitt til at den økonomiske situasjonen i kommunen er anstrengt. Utgiftssiden og tiltak for å skape balanse Fylkesmannen vil videre peke på at Nordreisa kommune har et betydelig høyere antall mottakere av ressurskrevende tjenester over innslagspunktet enn hva som er gjennomsnittet for Troms fylke. Nordreisa kommune har 2,34 brukere per 1000 innbyggere, mens gjennomsnittet i Troms fylke er 1,35. Videre har Nordreisa kommune høy nettoutgift per innbygger sammenlignet med gjennomsnittet i Troms. De store utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester har bidratt til den økonomiske uba1ansen i kommunen. Kommunen deltar i et ROBEK-nettverk i regi av KS Nord-Norge. Dette nettverket skal bidra til å kartlegge tiltak for å kunne lage og følge en forpliktende plan for inndekning av underskudd. Gjennom dette arbeidet har det blitt politisk bestemt at utgiftsnivået til spesialpedagogiske tiltak, hjemmetjeneste og barnevern skal ha spesielt fokus for neste års budsj ett. I budsjett 2010 og økonomiplan er det vedtatt ny skolestruktur og det er innført full eiendomsskatt i kommunen. Fylkesmannen mener det er grunn til å tro at dersom disse tiltakene får effekt som forutsatt vil den økonomiske situasjonen i kommunen forbedres. Ut fra ovenstående kan det for Fylkesmannen synes som om kommunen nå er på rett vei til å gjøre de nødvendige tiltak, men det vil kunne ta noe tid før en ser effekten av disse tiltakene. For 2010 er det lagt inn 4,465 millioner i inndekning Fylkesmannen mener det vil bli svært krevende for kommunen å dekke inn mer enn dette i inneværende år. Resultater fra tilsyn Dersom kommunen må innregulere inndekning av hele underskuddet fra 2003 og 2004 i 2010-budsjettet er det etter vårt syn grunn til å stille spørsmål ved om dette vil føre til at enkelte tjenester ikke vil ha den lovpålagte standard. Gjennom tilsyn innenfor opplæringsloven og barnevernloven er det funnet flere avvik i forhold til lovfastsatte krav. Konklusjon I Ot.prp. nr 53 ( ) heter det at departementet vil praktisere bestemmelsen om inndekning av underskudd over inntil ti år strengt. Det vil kun unntaksvis gis dispensasjon fra lovens hovedregel om fire års inndekningstid. Fylkesmannen mener at departementet bør innvilge søknad om forlenget inndekningstid for underskuddet til Nordreisa kommune. Dersom kommunens søknad ikke innvilges må hele underskuddet fra 2003 og 2004 budsjetteres inndekket i inneværende år. Fylkesmannen mener at det ikke kan utelukkes at dette vil gå på bekostning av oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Side 29

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer