Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund Hestdal Leder AP Trond Bjerkmo Medlem AP Terje Olsen Medlem H Siv Elin Hansen Nestleder SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Bakkejord Musum MEDL AP Liv Anita Johansen MEDL KRF Else Marie Myrheim MEDL FRP Lill Harriet Bakke kunne ikke møte Ida Bakkejord Musum AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Jonny Henriksen Else Marie Myrheim FRP Følgende møtte ikke: Navn Møtte for Representerer Sunniva Nyvoll Medlem UNG Merknader Ingen medlemmer kan møte for Liv Anita Johansen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bodil Mikkelsen Helse- og omsorgsleder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Sigrund Hestdal Bodil Mikkelsen Leder Utvalgssekretær

2 Siv Elin Hansen Johnny Henriksen Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 8/15 Referatsaker RS 52/15 Befaringsrapport salgsbevilling Rema /376 RS 53/15 Befaringsrapport salgsbevilling Rimi 2015/374 RS 54/15 Befaringsrapport salgsbevilling Coop Prix 2015/375 RS 55/15 Befaringsrapport salgsbevilling Spar Gammen 2015/390 RS 56/15 RS 57/15 RS 58/15 RS 59/15 RS 60/15 RS 61/15 RS 62/15 RS 63/15 RS 64/15 RS 65/15 RS 66/15 RS 67/15 RS 68/15 RS 69/15 Befaringsrapport salgsbevilling Joker Havna handel Minibar 1 Reisafjord hotell Bios kafe Grillstua mat og vin hus Kronebutikken AS På taket kafe AS Storslett Hoteldrift Melding om vedtak : godkjenning av ny stedfortreder salgsbevilling - REMA 1000 Melding om vedtak: Skjenkebevilling Oksfjord og Straumfjord IL (OSIL) 1. august "Fjordhåven" Bekreftelse på etterkommet vedtak - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Finansiering og organisering av sykestuesenger i Nord-Troms Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (Statsavtalen ASA 4301) Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 5 andre ledd - beregning av 2015/ / / / / / / / / / / / / /51

3 RS 70/15 RS 71/15 RS 72/15 RS 73/15 RS 74/15 RS 75/15 RS 76/15 RS 77/15 RS 78/15 etterlattepensjon etter endring i regler for uføretrygd Invitasjon til deltakelse i samarbeidsforum mellom UNN Tromsø og lokalsykehuskommuner Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene (OSO møte 18.juni) Omsorgstjenesten invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Utsendelse av rapport fra nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens Tilsagnsbrev - tilskudd 2015 fra kompetanse- og innovasjonstilskudd - statsbudsjettet kapittel desentralisert sykepleierutdanning Tilsagnsbrev - tilskudd 2015 fra kompetanse- og innovasjonstilskudd - statsbudsjettet kapittel Utdanning helsefagarbeidere Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede Invitasjon til deltakelse i konkurranse " Gylne måltidsøyeblikk" 2015/ / / / / / / / /1721 RS 79/15 Tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge 2015/1623 PS 9/15 Prosjekt kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms 2015/1841 PS 10/15 Nødnett og legevakt tjenester i framtiden 2015/1831 PS 11/15 PS 12/15 Tilleggssak PS 13/15 Tiltak for å forebygge overgrep mot barn, ung og utsatte grupper 2015/1837 Deltagelse i forsøk med statlig finansiering 2015/1754 Behandling av årsmøtesaker i Nordreisa frivillighetssentral 2015/2178 Orienteringer: Sonjatun sykehjem v/virksomhetsleder Gunn Næss. Cellegiftbehandling og annet fra DMA v/leder Aina Hagen. Økonomiske konsekvenser v/helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen. Diverse informasjon v/helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen. Møtet lukkes jf. kommuneloven 31 nr. 2 og forvaltningsloven 13.1 ledd 1.

4 PS 8/15 Referatsaker Referatsakene tatt til orientering. Referatsakene tatt til orientering.

5 RS 52/15 Befaringsrapport salgsbevilling Rema 1000 RS 53/15 Befaringsrapport salgsbevilling Rimi RS 54/15 Befaringsrapport salgsbevilling Coop Prix RS 55/15 Befaringsrapport salgsbevilling Spar Gammen RS 56/15 Befaringsrapport salgsbevilling Joker Havna handel RS 57/15 Minibar 1 RS 58/15 Reisafjord hotell RS 59/15 Bios kafe RS 60/15 Grillstua mat og vin hus RS 61/15 Kronebutikken AS RS 62/15 På taket kafe AS RS 63/15 Storslett Hoteldrift RS 64/15 Melding om vedtak : godkjenning av ny stedfortreder salgsbevilling - REMA 1000 RS 65/15 Melding om vedtak: Skjenkebevilling Oksfjord og Straumfjord IL (OSIL) 1. august "Fjordhåven" RS 66/15 Bekreftelse på etterkommet vedtak - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RS 67/15 Finansiering og organisering av sykestuesenger i Nord-Troms RS 68/15 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (Statsavtalen ASA 4301) RS 69/15 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 5 andre ledd - beregning av etterlattepensjon etter endring i regler for uføretrygd RS 70/15 Invitasjon til deltakelse i samarbeidsforum mellom UNN Tromsø og lokalsykehuskommuner RS 71/15 Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene (OSO møte 18.juni)

6 RS 72/15 Omsorgstjenesten invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering RS 73/15 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene RS 74/15 Utsendelse av rapport fra nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens RS 75/15 Tilsagnsbrev - tilskudd 2015 fra kompetanse- og innovasjonstilskudd - statsbudsjettet kapittel desentralisert sykepleierutdanning RS 76/15 Tilsagnsbrev - tilskudd 2015 fra kompetanse- og innovasjonstilskudd - statsbudsjettet kapittel Utdanning helsefagarbeidere RS 77/15 Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede RS 78/15 Invitasjon til deltakelse i konkurranse " Gylne måltidsøyeblikk" RS 79/15 Tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge PS 9/15 Prosjekt kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Nordreisa kommune ønsker å videreføre prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms i en iverksettingsfase, fase 3. Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning overlates til samarbeidspartnerne Nordreisa kommune forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord- Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen i den enkelte kommune, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget. Medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivå. Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg

7 Innstillinga enstemmig vedtatt. Nordreisa kommune ønsker å videreføre prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms i en iverksettingsfase, fase 3. Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning overlates til samarbeidspartnerne Nordreisa kommune forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord- Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen i den enkelte kommune, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget. Medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivå. Rådmannens innstilling Nordreisa kommune ønsker å videreføre prosjektet kompetanseutvikling i helse og omsorg Nord-Troms i en iverksettingsfase, fase 3. Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning overlates til samarbeidspartnerne Nordreisa kommune forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord- Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen i den enkelte kommune, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget. Medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivå. PS 10/15 Nødnett og legevakt tjenester i framtiden Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt kulepunkt: Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med bakgrunn i utvalgets diskusjoner. Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Nordreisa kommune installerer og drifter nytt nødnett og ny legevaktsentral på Helsesenteret Sonjatun fom februar Kostnadene for installering og drift innarbeides i budsjett for Endelig plassering, drift og personellmessige disponeringer legges frem i egen sak med bakgrunn i utvalgets diskusjoner.

8 PS 11/15 Tiltak for å forebygge overgrep mot barn, ung og utsatte grupper Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Nordreisa kommune gjennomfører ROS analyser innenfor hele helsesektoren i forhold til fare for overgrep mot utsatte grupper. Det må komme fram hvilke grupper som er utsatt og hvilke typer overgrep brukere kan bli utsatt for. 2. Nordreisa kommune skal ha ferdigstilt arbeidet med å skriftliggjøre prosedyrer og rutiner for å forhindre overgrep mot utsatte grupper i løpet av våren Nordreisa kommune lager en opplæringsplan for ansatte innenfor helsesektoren innenfor overgrep mot utsatte grupper. 4. Nordreisa kommune foretar en befaring på virksomhetene på kommunale bygg med tanke på å forhindre overgrep. Rådmannens innstilling 5. Nordreisa kommune gjennomfører ROS analyser innenfor hele helsesektoren i forhold til fare for overgrep mot utsatte grupper. Det må komme fram hvilke grupper som er utsatt og hvilke typer overgrep brukere kan bli utsatt for. 6. Nordreisa kommune skal ha ferdigstilt arbeidet med å skriftliggjøre prosedyrer og rutiner for å forhindre overgrep mot utsatte grupper i løpet av våren Nordreisa kommune lager en opplæringsplan for ansatte innenfor helsesektoren innenfor overgrep mot utsatte grupper. 8. Nordreisa kommune foretar en befaring på virksomhetene på kommunale bygg med tanke på å forhindre overgrep. PS 12/15 Deltagelse i forsøk med statlig finansiering Innstillingen enstemmig vedtatt. Nordreisa kommune søker om deltagelse i forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester.

9 Rådmannens innstilling Nordreisa kommune søker om deltagelse i forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. PS 13/15 Behandling av årsmøtesaker i Nordreisa frivillighetssentral Innstillingen enstemmig vedtatt. Årsmelding 2014 for Nordreisa Frivillighetssentral tas til orientering. Årsregnskap 2014 Nordreisa Frivillighetssentral tas til orientering. Valgkomiteens innstilling til valg av styrerepresentanter, vararepresentanter til styret og valgkomite vedtas. Rådmannens innstilling Årsmelding 2014 for Nordreisa Frivillighetssentral tas til orientering. Årsregnskap 2014 Nordreisa Frivillighetssentral tas til orientering. Valgkomiteens innstilling til valg av styrerepresentanter, vararepresentanter til styret og valgkomite vedtas. PS 14/15 Lillebo alderspensjonat Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggssak: Helse- og omsorg vurderer at situasjonen for eldre uten muligheter for å bo hjemme er så prekær at tiltak må iverksettes nå. Lillebo åpnes derfor med 5 plasser for resten av 2015, og saken legges frem for kommunestyret til ny behandling snarest. Tilleggssaken enstemmig vedtatt. Helse- og omsorg vurderer at situasjonen for eldre uten muligheter for å bo hjemme er så prekær at tiltak må iverksettes nå. Lillebo åpnes derfor med 5 plasser for resten av 2015, og saken legges frem for kommunestyret til ny behandling snarest.

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2012 Tidspunkt: 09:00 15:40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg, ekstraordinært

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg, ekstraordinært Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg, ekstraordinært Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller mail postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00-12.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapskontoret, Rådhuset Dato: 26.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd H. Kristiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen Ordfører SP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Johnsen Ordfører SP Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer