Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg"

Transkript

1 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Anita Johansen MEDL NOKRF Siv Elin Hansen NESTL NOSV Sigrund Hestdal LEDER NOAP Terje Olsen MEDL NOH Trond H Bjerkmo MEDL NOAP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida O.B. Musum MEDL NOAP Else Marie Myrheim MEDL NOFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rodner Nilsen Ida O.B. Musum NOAP Harald W. Henriksen Else Marie Myrheim NOFRP Merknader Siv Elin Hansen Permisjon fra kl fra sak 24/14 og 25/14 Fra ungdomsrådet: Ingen møtte Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bodil Mikkelsen Helse- og omsorgsleder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Sigrund Hestdal Bodil Mikkelsen - leder - - møtesekretær - Rodner Nilsen Liv Anita Johansen

2 Saksliste Orienteringer: Diverse informasjon v/bodil Mikkelsen. Møte lukkes jf. kommuneloven 31 nr. 2 og forvaltningsloven 13.1 ledd 1. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 19/14 RS 112/14 RS 113/14 RS 114/14 RS 115/14 RS 116/14 Referatsaker Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. og 25. oktober Landsbymarked Svar på søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om skjenking i lavooene på Høeghvollen - Kronebutikken Butikkdrift AS Den kulturelle spaserstokken Fordeling av midler Bekreftelse på etterkommet vedtak - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Rekrutering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt 2012/ / / / /3743 PS 20/14 PS 21/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord- Troms videregående skole DMS - drift av sykestue/ område geriatri/ fødestue PS 22/14 Etteroppgjør for vederlag på institusjon PS 23/14 Behov for sykehjems- og korttids/avlastningsplasser, samt heldøgns omsorgsboliger 2014/ / / /3697 PS 24/14 og økonomiplan /1891 PS 25/14 Klage på avslag om utvidelse av avtalehjemmel i fysioterapi 2014/947

3 PS 19/14 Referatsaker Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Referatene tatt til orientering Referatene tatt til orientering RS 112/14 Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 24. og 25. oktober Landsbymarked RS 113/14 Svar på søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om skjenking i lavooene på Høeghvollen - Kronebutikken Butikkdrift AS RS 114/14 Den kulturelle spaserstokken Fordeling av midler RS 115/14 Bekreftelse på etterkommet vedtak - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RS 116/14 Rekrutering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt PS 20/14 Partnerskapsavtale Nordreisa kommune - Nord-Troms videregående skole Rådmannens innstilling Nordreisa kommune inngår partnerskapsavtale og samarbeidsavtale med Nord-Troms videregående skole med formål om å legge til rette for et godt samarbeid for å gi elever et større innsikt i arbeids- og næringsliv legge til rette for praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og handlinger i praksis. bidra til å gi et realistisk grunnlag for valg av yrke og utdanning. om å sikre utdanning og rekruttering av dyktige fagfolk. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

4 Nordreisa kommune inngår partnerskapsavtale og samarbeidsavtale med Nord-Troms videregående skole med formål om å legge til rette for et godt samarbeid for å gi elever et større innsikt i arbeids- og næringsliv legge til rette for praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og handlinger i praksis. bidra til å gi et realistisk grunnlag for valg av yrke og utdanning. om å sikre utdanning og rekruttering av dyktige fagfolk. Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg PS 21/14 DMS - drift av sykestue/ område geriatri/ fødestue Rådmannens innstilling Det søkes om eksterne midler på kroner for gjennomføring av utviklingsprosjekt på Sonjatun Sykestue/ områdegeriatrisk rehabilitering / fødestue. Ansvarlig: leder for DMS, Leder Sonjatun Sykestue og representant fra helse og omsorgsutvalget. Ad-Hoc gruppen for DMS blir informert. Det skal jobbes for at drift av KAD tilbud skal bakes inn i budsjettramme fra Planlegging av tilbudet må skje i samarbeid med rådmann, leder for DMS, leder for sykestua og helse og omsorgsleder. Det opprettes en gruppe på tvers av kommunegrensene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Gruppen skal bestå av politikere og fagfolk. UNN HF skal også være representert i denne gruppen. Gruppen skal jobbe frem avtale om innhold, omfang, plassering og finansiering av sykestue tjenesten i Nord-Troms 4. Leder for Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa er initiativtaker og leder for denne gruppa. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Forslag fra Terje Olsen, Høyre om nytt kulepunkt 3:

5 Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen jobbe videre med å avklare sykestuesengenes framtid. Det skal legges fram en sak for Nordreisa kommunestyre om hvilke strategi en skal velge i arbeidet med å bevare sykestuesengene i framtiden. Votering: Kulepunkt 1 og 2 i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Kulepunkt 3 erstattes med forslaget fra Terje Olsen, enstemmig vedtatt. Det søkes om eksterne midler på kroner for gjennomføring av utviklingsprosjekt på Sonjatun Sykestue/ områdegeriatrisk rehabilitering / fødestue. Ansvarlig: leder for DMS, Leder Sonjatun Sykestue og representant fra helse og omsorgsutvalget. Ad-Hoc gruppen for DMS blir informert. Det skal jobbes for at drift av KAD tilbud skal bakes inn i budsjettramme fra Planlegging av tilbudet må skje i samarbeid med rådmann, leder for DMS, leder for sykestua og helse og omsorgsleder. Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen jobbe videre med å avklare sykestuesengenes framtid. Det skal legges fram en sak for Nordreisa kommunestyre om hvilke strategi en skal velge i arbeidet med å bevare sykestuesengene i framtiden. PS 22/14 Etteroppgjør for vederlag på institusjon Rådmannens innstilling Helse- og omsorgsutvalget er av den oppfatning at kravene formelt kan innkreves, men vil likevel, av hensyn til beboerne og pårørende til tidligere beboere, regulere hvordan etteroppgjørene for disse årene skal behandles. Følgende prinsipper for videre oppfølging skal gjelde: 1. For lite innbetalt vederlag for tida før 2011 ettergis i sin helhet. Dette er i samsvar med tidligere utsendte vedtak. 2. Utsendte vedtak med tilgode beløp utbetales i henhold til vedtakene. 3. Etteroppgjør for de som har hatt opphold fram til 2011 eller 2012 regnes årene mot hverandre der det er aktuelt, ved at for lite innbetalt ett år motregnes mot for mye innbetalt annet år. Resulterer utregninga i at beboer/pårørende blir skyldig kommunen vederlag, ettergis dette. Det sendes ikke ut krav for disse tilfellene. 4. Dersom utregning for disse to årene (2011 og 2012) viser at beboer eller pårørende har vederlag til gode, skal det utbetales. 5. Viser etteroppgjøret for 2013 at beboer eller pårørende har beløp til gode, men at det er betalt for lite vederlag for de to tidligere år, regnes disse årene mot hverandre. Resulterer summen av dette i et skyldig beløp for beboer eller pårørende, ettergis beløpet. Dersom det blir en utbetaling, utbetales det overskytende. 6. Vederlag tilgode utbetales med renter tilsvarende tilbakebetalt skatt. Rente beregnes fra og med 1. dag i året etteroppgjøret gjelder for. Det gjøres ingen endringer i de utsendte vedtak som kun gjelder året 2013, jfr de begrensninger som er nevnt ovenfor dersom det er foretatt etteroppgjør for flere år.

6 Helse- og omsorgsadministrasjonen får i oppgave å følge opp disse prinsippene med nye vedtak. Administrasjonen må videre sørge for at rutiner er på plass for å sikre at etteroppgjør foretas årlig i framtida, samt at det sendes ut tilstrekkelig informasjon i forkant til de det gjelder. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalget er av den oppfatning at kravene formelt kan innkreves, men vil likevel, av hensyn til beboerne og pårørende til tidligere beboere, regulere hvordan etteroppgjørene for disse årene skal behandles. Følgende prinsipper for videre oppfølging skal gjelde: 1 For lite innbetalt vederlag for tida før 2011 ettergis i sin helhet. Dette er i samsvar med tidligere utsendte vedtak. 2 Utsendte vedtak med tilgode beløp utbetales i henhold til vedtakene. 3 Etteroppgjør for de som har hatt opphold fram til 2011 eller 2012 regnes årene mot hverandre der det er aktuelt, ved at for lite innbetalt ett år motregnes mot for mye innbetalt annet år. Resulterer utregninga i at beboer/pårørende blir skyldig kommunen vederlag, ettergis dette. Det sendes ikke ut krav for disse tilfellene. 4 Dersom utregning for disse to årene (2011 og 2012) viser at beboer eller pårørende har vederlag til gode, skal det utbetales. 5 Viser etteroppgjøret for 2013 at beboer eller pårørende har beløp til gode, men at det er betalt for lite vederlag for de to tidligere år, regnes disse årene mot hverandre. Resulterer summen av dette i et skyldig beløp for beboer eller pårørende, ettergis beløpet. Dersom det blir en utbetaling, utbetales det overskytende. 6 Vederlag tilgode utbetales med renter tilsvarende tilbakebetalt skatt. Rente beregnes fra og med 1. dag i året etteroppgjøret gjelder for. Det gjøres ingen endringer i de utsendte vedtak som kun gjelder året 2013, jfr de begrensninger som er nevnt ovenfor dersom det er foretatt etteroppgjør for flere år. Helse- og omsorgsadministrasjonen får i oppgave å følge opp disse prinsippene med nye vedtak. Administrasjonen må videre sørge for at rutiner er på plass for å sikre at etteroppgjør foretas årlig i framtida, samt at det sendes ut tilstrekkelig informasjon i forkant til de det gjelder.

7 PS 23/14 Behov for sykehjems- og korttids/avlastningsplasser, samt heldøgns omsorgsboliger Rådmannens innstilling Nordreisa kommune benytter midlertidig pårørenderommene på sykehjemmene, slik at alle 3 sykehjemmene driver med overbelegg. Kostnader pr måned for alle 3 sykehjemmene blir på kr Driftskostnader tas innenfor eksisterende rammer for Nordreisa kommune etablerer Lillebo Alderspensjonat sommeren 2015 med 10 plasser. Det bemannes med 3 ansatte på dagtid, 3 ansatte på aftenvakt og 1 ansatt på nattvakt. Administrasjonen lager forslag til retningslinjer for opphold på Lillebo Alderspensjonat. Driftskostnadene legges inn i økonomiplanen. Planlegging av heldøgnsomsorgsboliger for eldre starter opp. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en politiker, rådmann, helse og omsorgsleder, virksomhetsleder hjemmetjenesten, representant fra teknisk avdeling, representant fra eldrerådet, hovedverneombud og sekretær fra helse og omsorgsadministrasjonen. Planlegging av flere sykehjemsplasser starter opp. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en politiker, rådmann, helse og omsorgsleder, virksomhetsleder fra et av sykehjemmene, representant fra teknisk avdeling, representant fra eldrerådet, hovedverneombud og sekretær fra helse og omsorgsadministrasjonen. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Forslag fra Siv Elin Hansen, Sv: Arbeidsgruppene i kulepunkt 3 og 4 slåes sammen til en gruppe og utvalget utpeker Terje Olsen, Høyre som politisk representant. Innstilling med endringsforslag fra Siv Elin Hansen, enstemmig vedtatt Nordreisa kommune benytter midlertidig pårørenderommene på sykehjemmene, slik at alle 3 sykehjemmene driver med overbelegg. Kostnader pr måned for alle 3 sykehjemmene blir på kr Driftskostnader tas innenfor eksisterende rammer for Nordreisa kommune etablerer Lillebo Alderspensjonat sommeren 2015 med 10 plasser. Det bemannes med 3 ansatte på dagtid, 3 ansatte på aftenvakt og 1 ansatt på nattvakt. Administrasjonen lager forslag til retningslinjer for opphold på Lillebo Alderspensjonat. Driftskostnadene legges inn i økonomiplanen. Planlegging av heldøgnsomsorgsboliger for eldre og planlegging av flere sykehjemsplasser starter opp. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en politiker, rådmann, helse og omsorgsleder, virksomhetsleder hjemmetjenesten, virksomhetsleder fra et av sykehjemmene, representant fra teknisk avdeling, representant fra eldrerådet, hovedverneombud og sekretær fra helse og omsorgsadministrasjonen.

8 Som politisk representant ble Terje Olsen, Høyre valgt. PS 24/14 og økonomiplan Rådmannens innstilling 1. Økonomiplanen vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for Driftsbudsjettet vedtas med følgende netto ramme per sektor: Tall i hele kroner Sektor for administrasjon Sektor for oppvekst og kultur Helse og omsorg Utviklingsavdelingen Selvkost Bygg og eiendom Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetninger Prosjekter og interkommunale selskap Sum sektor Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme: Investeringsbudsjett Tiltak Samlet Ny vei til Moan skole Videreføring av Guleng Halti II Egenkapitalinnskudd KLP Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre Startlån EPC Energisparekontakter, alternativ Fellesinvesteringer IKT Nord Troms Grunnkjøp Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp Utbygging Høgegga barnehage IKT investering oppvekst Infrastruktur nye utbyggingsområder Innkjøp av IP telefoni Gulvdekke Idrettshallen

9 Takkonstruksjon Idrettshallen Oppgradering inventar/utstyr alle bhg Planlegging og utbygging av Moan skole Nytt taktekke Rotsundelv skole Sikring Sørkjosen havn Ny småbåthavn Utstyr til Lillebo aldershjem Avdrag videreformidlingslån Avdrag Husbanken VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp VAR - Vannverk Sum tiltak Finansiering Samlet Opptak av lån Salg av tomter Innbetaling avdrag startlån Refusjon fra staten - Guleng Tilskudd og refusjon - Halti II Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger Avdragsinntekt startlån Refusjon fra staten - EPC kontrakter Sum finansiering Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr i Lånet opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 6. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015: Driftstilskudd små barn: kr for heltidsplass Driftstilskudd store barn: kr for heltidsplass Kapitaltilskudd: kr for heltidsplass 7. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 1 Økonomiplanen vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for Driftsbudsjettet vedtas med følgende netto ramme per sektor: Tall i hele kroner Sektor for administrasjon Sektor for oppvekst og kultur Helse og omsorg Utviklingsavdelingen Selvkost Bygg og eiendom Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetninger Prosjekter og interkommunale selskap Sum sektor Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme: Investeringsbudsjett Tiltak Samlet Ny vei til Moan skole Videreføring av Guleng Halti II Egenkapitalinnskudd KLP Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre Startlån EPC Energisparekontakter, alternativ Fellesinvesteringer IKT Nord Troms Grunnkjøp Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp Utbygging Høgegga barnehage IKT investering oppvekst Infrastruktur nye utbyggingsområder Innkjøp av IP telefoni Gulvdekke Idrettshallen Takkonstruksjon Idrettshallen Oppgradering inventar/utstyr alle bhg Planlegging og utbygging av Moan skole Nytt taktekke Rotsundelv skole Sikring Sørkjosen havn Ny småbåthavn Utstyr til Lillebo aldershjem

11 Avdrag videreformidlingslån Avdrag Husbanken VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp VAR - Vannverk Sum tiltak Finansiering Samlet Opptak av lån Salg av tomter Innbetaling avdrag startlån Refusjon fra staten - Guleng Tilskudd og refusjon - Halti II Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger Avdragsinntekt startlån Refusjon fra staten - EPC kontrakter Sum finansiering Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr i Lånet opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 5 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 6 Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015: a. Driftstilskudd små barn: kr for heltidsplass b. Driftstilskudd store barn: kr for heltidsplass c. Kapitaltilskudd: kr for heltidsplass 7 Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller. Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg Innstillingen enstemmig vedtatt 1 Økonomiplanen vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for Driftsbudsjettet vedtas med følgende netto ramme per sektor:

12 Tall i hele kroner Sektor for administrasjon Sektor for oppvekst og kultur Helse og omsorg Utviklingsavdelingen Selvkost Bygg og eiendom Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetninger Prosjekter og interkommunale selskap Sum sektor Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme: Investeringsbudsjett Tiltak Samlet Ny vei til Moan skole Videreføring av Guleng Halti II Egenkapitalinnskudd KLP Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre Startlån EPC Energisparekontakter, alternativ Fellesinvesteringer IKT Nord Troms Grunnkjøp Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp Utbygging Høgegga barnehage IKT investering oppvekst Infrastruktur nye utbyggingsområder Innkjøp av IP telefoni Gulvdekke Idrettshallen Takkonstruksjon Idrettshallen Oppgradering inventar/utstyr alle bhg Planlegging og utbygging av Moan skole Nytt taktekke Rotsundelv skole Sikring Sørkjosen havn Ny småbåthavn Utstyr til Lillebo aldershjem Avdrag videreformidlingslån Avdrag Husbanken VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp VAR - Vannverk

13 Sum tiltak Finansiering Samlet Opptak av lån Salg av tomter Innbetaling avdrag startlån Refusjon fra staten - Guleng Tilskudd og refusjon - Halti II Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger Avdragsinntekt startlån Refusjon fra staten - EPC kontrakter Sum finansiering Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr i Lånet opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 5 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 6 Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015: a. Driftstilskudd små barn: kr for heltidsplass b. Driftstilskudd store barn: kr for heltidsplass c. Kapitaltilskudd: kr for heltidsplass 7 Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller. Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg Driftsutvalget fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet:

14 Driftsutvalget anbefaler formannskapet å velge EPC alternativ 1 på kr 6,9 millioner. Dvs en økning på netto kr 4,4 millioner, samt en økning vedlikehold veg på 0,6 millioner. Økningen dekkes inn gjennom redusert investering Guleng III jfr kst vedtak 47/14 på kr 5 millioner. Rådmannens innstilling med endringsforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt. 1 Økonomiplanen vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for Driftsbudsjettet vedtas med følgende netto ramme per sektor: Tall i hele kroner Sektor for administrasjon Sektor for oppvekst og kultur Helse og omsorg Utviklingsavdelingen Selvkost Bygg og eiendom Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetninger Prosjekter og interkommunale selskap Sum sektor Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme: Investeringsbudsjett Tiltak Samlet Ny vei til Moan skole Videreføring av Guleng Halti II Egenkapitalinnskudd KLP Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre Startlån EPC Energisparekontakter, alternativ Fellesinvesteringer IKT Nord Troms Grunnkjøp Investering veg Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp Utbygging Høgegga barnehage IKT investering oppvekst Infrastruktur nye utbyggingsområder Innkjøp av IP telefoni

15 Gulvdekke Idrettshallen Takkonstruksjon Idrettshallen Oppgradering inventar/utstyr alle bhg Planlegging og utbygging av Moan skole Nytt taktekke Rotsundelv skole Sikring Sørkjosen havn Ny småbåthavn Utstyr til Lillebo aldershjem Avdrag videreformidlingslån Avdrag Husbanken VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp VAR - Vannverk Sum tiltak Finansiering Samlet Opptak av lån Salg av tomter Innbetaling avdrag startlån Refusjon fra staten - Guleng Tilskudd og refusjon - Halti II Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger Avdragsinntekt startlån Refusjon fra staten - EPC kontrakter Sum finansiering Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr i Lånet opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. 5 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen. 6 Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015: a. Driftstilskudd små barn: kr for heltidsplass b. Driftstilskudd store barn: kr for heltidsplass c. Kapitaltilskudd: kr for heltidsplass 7 Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller. Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg

16 PS 25/14 Klage på avslag om utvidelse av avtalehjemmel i fysioterapi Rådmannens innstilling Helse- og omsorgsutvalget opprettholder avslaget om utvidelse av privat avtalehjemmel i fysioterapi. Saken oversendes Nordreisa kommunes klagenemnd for endelig avgjørelse. Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalget opprettholder avslaget om utvidelse av privat avtalehjemmel i fysioterapi. Saken oversendes Nordreisa kommunes klagenemnd for endelig avgjørelse.

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2012 Tidspunkt: 09:00 15:40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 17:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 16:20 22:20. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen MEDL KVH Tryggve

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Ordfører AP Arvid

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer