KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:"

Transkript

1 Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: Adresse: Postboks 3 Telefon: Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse: Personnr.: Telefon: Mobiltlf.: som kjøper. 1. BAKGRUNN 1.1 Kaldnes Brygge Dokk Syd består av et kombinert bolig- og næringsbygg med felles utomhusområde mellom bygningen og Kaldnesveien, samt et underjordisk garasjeanlegg. 1.2 Selger eller selskap utpekt av denne har til hensikt å fradele Eiendommen, herunder det felles utomhusområdet slik at dette tildeles eget gårds- og bruksnummer. Hjemmelen til Eiendommen vil bli overført til de fremtidige seksjonseierne. 1.3 Det legges opp til at garasjeplasser og sportsboder tinglyses som tilleggsdeler til de enkelte boligseksjoner. Selger tar imidlertid forbehold om annen organisering, eksempelvis å etablere bruksrettigheter. Det legges likeledes opp til at arealer avsatt til arkiv og sykkelparkering i kjelleretasjen tinglyses som tilleggsdel til næringsseksjonen. Selger tar forbehold om annen organisering. 1.4 Kjøper er gjort kjent med at det kan bli nødvendig å etablere en Huseierforening for ivaretakelse av fellesarealer tilknyttet Eiendommen og videre bebyggelse på Kaldnes. Kjøper plikter i et slikt tilfelle å være deltaker i Huseierforeningen, samt dekke sin forholdsmessige del av omkostninger knyttet til denne. Slike omkostninger er ikke medregnet i stipulerte felleskostnader. 1.5 Kaldnes Brygge Dokk Syd vil bli etablert som et eierseksjonssameie bestående av ca. 30 boligseksjoner og en eller flere næringsseksjoner i henhold til lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 ( eiersl. ). Utkast til vedtekter for sameiet vedlegges som bilag. 1.6 Planlagt boligbebyggelse for hele Kaldnes vil kunne bestå av totalt ca leiligheter med tilhørende næringsarealer, og kjøper må påregne at det vil bli stor aktivitet på området inntil utbyggingen er fullført. 1.7 Hjemmelshaver til eiendommene er Selvaag Bolig Vestfold AS. Adressen til eiendommen vil bli fastsatt av Tønsberg kommune. 1.8 Kjøper og Selger er blitt enige om vilkår som følger av denne avtale i forbindelse med kjøp av ny eierseksjon/leilighet i Kaldnes Brygge Dokk Syd. Selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet og kjøper er forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Avtaleforholdet utfylles derfor av Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43 ( bufl ). _ Initialer kjøper Initialer selger Side 1 av 9

2 2. EIENDOMMEN 2.1 Selger overdrar til kjøper ny eierseksjon med leilighetsnr. under oppføring med tilhørende bruksrett til felles utvendige og innvendige fellesarealer på eiendom som skal fradeles fra gnr bnr. 79 i Tønsberg kommune. 2.2 Til denne boligen medfølger: 1 Bod i kjeller/garasjeanlegg - (fyll inn vedrørende evnt. parkeringsplass) 2.3 Den samlede ytelse som overdras Kjøper er heretter kalt Eiendommen. 2.4 Eiendommen skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak. Ytelsene skal ha god håndverksmessig standard og svare til opplysninger om egenskaper eller bruk som er gitt i samsvar med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring, med unntak av markedsføringen på internett som er omtrentlig. Det vises til bufl. 25, 26 og Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, tomtetilpasninger, rørføringer sjakter, pipeløp og lignende som ikke reduseres Eiendommens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til reduksjon i kjøpesummen. Tilsvarende gjelder for mindre og uvesentlige arealavvik. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer skriftlig. 2.6 Sameiets antatte tomtegrenser fremgår av situasjonskart. Selger tar dog forbehold om tomtens størrelse og endelige grenser. 2.7 Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen er inkludert i kontraktssummen, herunder utgifter til vei- og ledningsanlegg samt tilknytningsavgift til offentlig vannog avløp. Eventuell taksering av Eiendommen står for kjøpers regning. 2.8 Kjøper er ansvarlig for at kjøpet ikke er i strid med eiersl. 22 tredje ledd, hvor det fremgår at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner. 3. KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 3.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør NOK Kroner 00/ Avtalt kjøpesum betales uoppfordret på følgende måte: 10% av kjøpesum innen 10 dager etter inngåelse av kjøpekontrakt NOK Resterende ved overtagelsesdato NOK Totalt NOK 3.3 Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering. 3.4 I tillegg til kjøpesummen betales følgende omkostninger uoppfordret til megler i forbindelse med sluttoppgjøret ved overtagelse: Dokumentavgift til Staten, 2,5% av tomteverdi NOK Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten NOK 1548,- Tinglysingsgebyr for pantedok. inkl. attest NOK 2107,- Oppstartskapital til sameiet NOK 5000,- Sum omkostninger NOK 3.5 Tinglysingsgebyret beløper seg til kr 1.935,- for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Oppstartskapital til sameiet er ett kapitaltilskudd til eierseksjonssameiet som ikke tilbakebetales. _ Initialer kjøper Initialer selger Side 2 av 9

3 3.6 Det tas forbehold om endringer som innvirker på gebyrenes/avgiftenes størrelse. Kjøper har risiko for slike eventuelle endringer. 3.7 Meglers honorar betales av selger. 4. MEGLER OPPGJØR 4.1 Alle innbetalinger skjer til DnB NOR Eiendom AS - Nybygg, heretter kalt megler, klientkonto nr Alle innbetalinger bes merket med oppdragsnr. Oppgjøret foretas av DnB NOR Meglerservice AS, 0021 Oslo, Tlf. nr , fax nr Alle opplysninger og dokumenter vedrørende handelen vil bli oversendt til Meglerservice. Kopi av alle innbetalinger skal fakses til Meglerservice slik at overtagelsen ikke blir forsinket/utsatt. 4.2 Dersom deloppgjør/ sluttoppgjør eller vederlag for endringer/tilvalg betales senere enn avtalt, påløper forsinkelsesrente av den del som berøres av forsinkelsen i henhold til den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats ihht. forsinkelsesrenteloven Oppgjør betraktes å ha funnet sted på det tidspunkt beløpet er valutert meglerens konto. Denne bestemmelse gir ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i kontrakten med mindre forsinkelse er varslet fra selger. 4.3 Megler har fullmakt fra begge parter til å forestå oppgjøret mellom partene. Videre skal megler gi opplysninger og råd av betydning for handelen og selve gjennomføringen av denne. Meglers oppdrag omfatter ikke rådgivning av bygningstekniske karakter, rådgivning/oppfølgning i forbindelse med tilvalg og/eller endringer eller andre forhold som etter sin art er en del av kontraktsforholdet kun mellom kjøper og selger. 4.4 Ved kontraktsbrudd fra kjøpers side vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og merkostnader som følge av kontraktsbruddet. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende som følge av kjøpers kontraktsbrudd i kjøpers innbetalte delbeløp. Dersom selger kan heve kontrakten skal påbegynte endringsarbeider betales i sin helhet. Ved heving skal renter på innbetalt forskudd som tilbakebetales tilfalle kjøper. 4.5 Tinglysing av skjøtet vil ikke finne sted før kjøper har foretatt fullt oppgjør, inkludert evt. betaling av forsinkelsesrenter. Eventuelle forsinkelser med tinglysing som er begrunnet i forsinket oppgjør fra kjøpers side er kjøpers ansvar. 4.6 Selger kan ikke disponere over delinnbetaling(er) før det har blitt stilt bankgaranti til kjøper jf. bufl. 47. Kjøper kan kreve at megler dokumenterer at slik sikkerhet er stilt før beløpet utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stilt, skal delinnbetaling(er) bli stående på meglers klientkonto inntil skjøtet er tinglyst og sluttoppgjør finner sted. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper frem til garanti jf. 47 er stilt, forutsatt at de overstiger 1/2 R. 5. MISLIGHOLD 5.1 Hvis kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av kjøper, har selger rett men ikke plikt til å heve kjøpekontrakten. Manglende innbetaling utover 21 dager etter forfall anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt tilfelle hvor kjøper har utvist vesentlig mislighold rett, men ikke plikt, til å heve kjøpekontrakten og foreta dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på grunn av kjøpers mislighold. 5.2 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten, godtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke rett til å besitte Eiendommen, jf. tvangfullbyrdelseslovens 13-2, 3. ledd (e). 6. TINGLYSING OG SIKKERHET 6.1 Skjøtet blir utstedt av Selger ved underskrift av kjøpekontrakten. Skjøtet oppbevares hos megler inntil tinglysing finner sted. Samtidig med overtagelsesforretning sendes skjøte til tinglysing. Dette under _ Initialer kjøper Initialer selger Side 3 av 9

4 forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle tilleggsbestillinger er bekreftet innbetalt, jf. pkt Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den kjøper som kjøpekontrakten utpeker. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse pga sen kommunal saksbehandling. Det tas forbehold om at offentlige myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling av tomteparsellen og seksjoneringen blir forsinket. Såfremt dette ikke har funnet sted ved overtagelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre. 6.3 Ved underskrift av kjøpekontrakten utsteder selger til megler en pantobligasjon med urådighetserklæring som lyder på den totale Kjøpesummen for boligene. Tinglysingsgebyret belastes selger. Megler vil vederlagsfritt besørge sletting av obligasjonen på eiendommens grunnboksblad når skjøtet er tinglyst og selgers heftelser er slettet. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst. 6.4 Kjøper og Selger gir Meglerservice AS fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i skjøtet før dette sendes inn for tinglysning. 7. HEFTELSER 7.1 Selger garanterer at Eiendommen overleveres fri for andre pengeheftelser enn dem kjøper selv påhefter og de heftelser som fremgår av nærværende avtale. 7.2 Kjøper har fått seg forelagt utskrift fra grunnboken datert og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er kjent med eiendommenes tinglyste servitutter slik disse fremgår av grunnboken. 7.3 Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer/avtaler o.l. knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen for Kaldnes. 7.4 Kjøper er kjent med at nedkjøringen til garasjeanlegget som vist på utomhusplan også vil bli benyttet til fremtidig garasjeanlegg tilknyttet fremtidig bebyggelse på Kaldnes. Det vil bli tinglyst en erklæring om dette som heftelse på Eiendommen. Kjøper er videre kjent med at det på Eiendommen vil bli tinglyst en erklæring knyttet til etablering av gasstank, samt en erklæring knyttet til bruk av søppelhåndteringsanlegg for fremtidige byggetrinn. 8 TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER 8.1 Selger eller dennes representant utarbeider tilvalgsmeny hvor valgmulighetene og priser for tilleggsbestillinger og endringer fremkommer. Tillegg og endringer avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes endringer utover tilvalgsmenyen. 8.2 Alle tilleggsbestillinger og endringer skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper vil motta informasjon om tidsfrister fra selger. 8.3 Dersom kjøper ønsker tilleggsbestillinger og endringer skal dette bestilles ved skriftlig avtale. Avtalen skal blant annet angi arbeidenes art og omfang, pris, betalingstidspunkt samt eventuelle fremdriftsmessig konsekvenser som er kjent på det tidspunkt avtalen blir inngått. 8.4 Tilleggsbestillinger og endringer faktureres av selger når arbeidet er bestilt, og innbetales til megler innen den betalingsfrist som er angitt på fakturaen. Betalinger fra kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil overtakelse, alternativ kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti i henhold til bufl Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15 %, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. 9. _ Initialer kjøper Initialer selger Side 4 av 9

5 8.6 Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf bufl. 44. Selger har ikke plikt til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. 9. FERDIGSTILLELSE OG FREMDRIFT 9.1 Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. 9.2 Selgers ytelse er forsinket og dagmulkt kan beregnes dersom Seksjonen ikke er klar til overlevering på Avtalt overtagelsesdato, og dette ikke skyldes forhold omtalt i pkt Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen og regnes for hver kalenderdag frem til Seksjonen er klar for overlevering. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jfr. bustadoppføringslovas 18. Dersom selgeren er forsinket i henhold til buofl. 17, kan forbrukeren etter lovens kapittel III kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen 9.3 Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader. jfr. bustadoppføringslovas 11 og 43. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll, har Selger krav på fristforlengelse jfr. bustadoppføringslova 11, første ledd punkt c. Det vises også til pkt og FORHÅNDSBEFARING 10.1 Selger innkaller den enkelte kjøper til forhåndsbefaring som avholdes ca. to uker før overtakelse Fra forhåndsbefaringen skal det føres protokoll som signeres av begge parter. Formålet med forhåndbefaringen er særlig å avdekke eventuelle feil/avvik, slik at disse, hvis mulig, kan utbedres innen overtakelse. 11. OVERTAKELSE 11.1 Når Eiendommen er ferdig og midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger, skal Selger innkalle til overtakelsesforretning jfr pnkt 9.2. I tillegg til kjøper og selger kan representant for entreprenør delta under overtakelsesforretningen. Eiendommen overleveres i byggrengjort stand og med midlertidig brukstillatelse Ved overtakelsesforretning skal kjøper sørge for å protokollføre de mangler han påberoper seg vedrørende Eiendommen. Protokollen skal undertegnes av begge parter, og kopi sendes megler. Dersom kjøper vil gjøre gjeldende øvrige mangler som kjøper ikke har anmerket i protokollen, må dette gjøres uten ugrunnet opphold etter at overtakelse har funnet sted, jf. bufl. 30. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes av kjøper etter overtagelsen Selger plikter å rette feil/ mangler som inngår i protokollen innen rimelig tid og i henhold til overtagelsesprotokoll hensyntatt rasjonell fremdrift og sesongavhengige aktiviteter Eiendommen anses for overlevert på dato for overtagelsesforretning. Hvis Kjøper etter behørig varsling jf. bufl. 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, har Selger rett til å gjennomføre overtakelsesforretningen alene. Eiendommen står fra dato for overtakelse for kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle. Eiendommens faste utgifter og inntekter avregnes fra dato for overtagelse. _ Initialer kjøper Initialer selger Side 5 av 9

6 11.5 Kjøper har ikke rett til å overta leiligheten før hele kjøpesummen, inklusive vederlag for endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger, oppstartskapital til sameiet og eventuelle renter er innbetalt og registrert på meglers klientkonto. Dersom det er vesentlige feil eller mangler, har Kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarende utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jf. bufl. 31. Dette må protokolleres i overtagelsesprotokollen slik at det meddeles megler skriftlig.. Med mindre annet er avtalt vil renter på et eventuelt tilbakeholdt beløp tilfalle den av partene som får utbetalt beløpet. Kjøper har jf. bufl. 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter 49, 1. ledd ved deponering likevel kreve overtagelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av Kjøper for beløp som er uberettiget /for mye deponert. Såfremt fullt oppgjør i henhold til kjøpekontrakten er bekreftet innbetalt utleveres nøkler til Eiendommen ved overtagelsesforretningen. Selger sørger for å innhente slik bekreftelse Etter at styret i sameiet er etablert og før overtagelse av de enkelte seksjoner, skal selger innkalle sameiets styre til overtakelse for sameiets fellesarealer. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelsen av fellesarealene Ved overtagelse av Eiendommen må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på fellesarealer som ikke er til hinder for normal bruk av Eiendommen, og som ikke gir kjøper rett til å nekte overtakelse. Det skal føres protokoll og eventuelle gjenstående arbeider som skal utbedres av selger skal noteres. Så snart arbeidene er ferdigstilt skal selger innkalle styret til en ferdigbefaring. Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp fordelt på de ulike gjenstående arbeider som skal sperres hos megler. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at tilbakeholdt beløp kan nedkvitteres tilsvarende Kjøper må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at Kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en mangel. Mangler kan uansett ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtagelsen, jf. bufl. 30, med mindre mangelen skyldes grov uaktsomhet eller svikaktighet fra Selger eller noen denne svarer for. Selger har inngått avtale med Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS som totalentreprenør for prosjektet. Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS vil være ansvarlig for utbedring av feil/mangler i reklamasjonsperioden, og vil utpeke en kontaktperson som håndterer reklamasjoner direkte fra kjøper Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers/totalentreprenørens plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter: a) Krymping av betong, treverk eller plater og derav sprekkdannelser i tapet, maling og lignende, med mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig håndverk eller feilaktig behandling av materialer. b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold. c) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av Eiendommen med utstyr. d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som selger ikke kan lastes eller ha ansvar for Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen Dersom det foreligger en mangel og det er reklamert rettidig, vil mangelen bli utbedret av selger/totalentreprenør innen rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedringen skjer vederlagsfritt for kjøper. Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter kjøper seg til å gi selger/totalentreprenør og dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl og Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på Eiendommen. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelse. _ Initialer kjøper Initialer selger Side 6 av 9

7 13. ETTÅRSBEFARING 13.1 Ca. 1 år etter overtagelsesforretning vil det fra selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf. bufl. 16. Totalentreprenøren vil delta på befaringen. Det skal føres protokoll fra befaringen på samme måte som ved overtakelsesbefaringen, som skal signeres av begge parter Ved utbedring av eventuelle mangler avdekket på ettårsbefaringen plikter kjøper å gi selger/totalentreprenør og dennes representanter adgang til Eiendommen med mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl og SIKKERHETSSTILLELSE 14.1 Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten, garanti på 3 % av kjøpesummen frem til overtagelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og står i 5 - fem - år etter overtagelsen jf. bufl. 12, 3 ledd Garantien skal utstedes av godkjent finansinstitusjon i Norge Kjøper er ikke pliktig til å innbetale noen del av vederlaget før selger har stilt garanti, jf. bufl. 12 siste ledd. Original garanti overleveres megler, og oversendes kjøper etter at overtakelse har funnet sted. 15. FORSIKRING 15.1 Selger holder bygget forsikret som bygg under oppføring frem til overtakelse har funnet sted, jf. pkt. 11. Fra denne dato plikter sameiet v/styret å tegne egen forsikring og melde fra om dette til selger, som da kan slette sin forsikring Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet skadeerstatningen tilfaller selger, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for kjøpers forsinkede innflytting jf. bufl Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring fra og med overtagelsen 16. ETABLERING AV SAMEIE 16.1 Ved ervervet av Eiendommen blir kjøper sameier i Kaldnes Brygge Dokk Syd Sameie jf. Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Kjøper har rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid gjeldende vedtekter Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtekter, samt betale sin andel av sameiets utgifter (fellesutgifter). Det påhviler alle eiere felles solidarisk drift og vedlikeholdsansvar for fellesarealer Fellesutgiftene for Eiendommen avgjøres av sameiet. Hvor store utgiftene blir avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Fellesutgiftene er stipulert av selger på kontraktsinngåelsestidspunket til cirka kr 41,- pr. kvm. BRA pr. mnd inkludert kostnaden til oppvarming og forvarming av varmt vann. Felleskostnadene fordeles mellom seksjonseierne i henhold til vedtektene. Kjøper er gjort oppmerksom på at abonnement til TV, bredbånd og telefoni ikke er inkludert i anslaget over felleskostnader (se prosjektbeskrivelse). For boliger med garasjeplass vil felleskostnader for garasjeplass komme i tillegg med ca kr 430,- pr mnd pr plass. Kjøper er innforstått med at det er de kostnader som faktisk påløper til enhver tid som kommer til fordeling, uavhengig om disse er lavere eller høyere enn dette anslaget. Kjøper er videre innforstått med at anslaget er gjort ut fra dagens pris- og kostnadsnivå. _ Initialer kjøper Initialer selger Side 7 av 9

8 16.4 For sameiet er det utarbeidet utkast til vedtekter. Selger innkaller til konstituerende sameiemøte ca. 1 måned før ferdigstillelse for å etablere sameie og velge styre. Selger vil kunne være eier og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelt usolgte seksjoner Selger engasjerer forretningsfører og teknisk forvalter for sameiet og for sameiets regning. Avtalen kan ikke sies opp før etter 3 år fra og med overtakelse Kjøper er kjent med at sameiet forbeholder seg panterett tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden i Eiendommen iht. Eierseksjonsloven 25, som sikkerhet for sameierens forpliktelser overfor sameiet. 17. SÆRLIGE BESTEMMELSER 17.1 Kjøper er kjent med og aksepterer at den videre utbygging på Kaldnes kan bli til sjenanse inntil samtlige eiendommer på områdene er ferdigstilt Overdragelsen av kjøpekontrakten skal godkjennes av selger. Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Dersom selger aksepterer at kjøpekontrakt overdras før overtakelse har funnet sted, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder avtaler om tilvalg som er gjort av kjøper. Ved overdragelse av kjøpekontrakten skal kjøper betale NOK ,- inkl. mva. til selger i administrasjonsgebyr for merarbeidet knyttet til overskjøtning til ny kjøper. Beløpet skal innbetales til megler samtidig med at overdragelsesavtalen med ny kjøper blir inngått. Kjøper er oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av garantisten Kjøper er kjent med at næringsarealene vil kunne få adkomst over/gjennom fellesarealer, samt kjøreadkomst over områdets eiendommer uten at det skal betales vederlag ut over det som er bestemt i vedtektene til sameiet for utøvelse av eiendomsrett eller til adkomstarealenes drift og vedlikehold. Det må påregnes at avtale om dette vil bli tinglyst i adkomsteiendommene Inntil samtlige eiendommer er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på området. Eventuelle skader dette måtte påføre Eiendommen, skal selger utbedre Veier og ledningsnett for vann- og kloakk skal overdras til Tønsberg kommune, i henhold til utbyggingsavtale. Hvis så ikke skjer forbeholder selger seg retten til å etablere et eget driftsselskap som eier/drifter ledningsnettet og vei/gangareal innenfor reguleringsplanen for Kaldnes og hver enkelt sameier har plikt til å dekke sin forholdsmessige andel av drift og vedlikehold av disse anleggene Eiendommen er regulert til byggeområde for kombinerte formål næring og offentlig, og er plasser på felt N3 i reguleringsplan nr i Tønsberg kommune. Rammetillatelse for prosjektet ble gitt av Tønsberg kommune 4 februar Kopi av reguleringsplan/-kart/-vedtekter og rammetillatelse kan innhentes hos Tønsberg kommune eller hos megler. Selger gjør spesielt oppmerksom på at det pågår en detaljregulering av piren som Dokk Syd er en del av. En situasjonsplan av forslaget til bebyggelse i detaljreguleringen for området er vist i prospektet. Forslaget til bebyggelse forventes behandlet i Tønsberg kommune i løpet av fjerde kvartal Planprosessen kan følges i kartportalen på Tønsberg kommune sin hjemmeside ved og søke på plannummer Selger tar forbehold om endringer i forslag til situasjonsplan Kjøper har rett til å avbestille boligen innen overtakelse. Det vises til bestemmelsene i buofl. 52 og FORBEHOLD 18.1 Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøper Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. _ Initialer kjøper Initialer selger Side 8 av 9

9 19. BEFARING PÅ BYGGEPLASS 19.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og adgang til befaring vil av den grunn ikke være tillatt. 20. TVISTER 20.1 Partene har gjennomgått kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. pkt. 21og bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter, m.v. som ikke er tatt med, er således ikke avtalt mellom partene Tvister angående forståelse av kjøpekontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses ved forhandlinger mellom partene. Når enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. 21. KONTRAKTSDOKUMENT 21.1 Følgende dokumenter legges til grunn for denne kjøpekontrakt mellom partene: i) Dette kontraktsdokument ii) Salgsprospekt datert 11. april 2011 iii) Kontraktstegning datert iv) Prisliste datert v) Utkast til vedtekter for Kaldnes Brygge Dokk Syd vi) Utkast budsjett felleskostnader vii) Utskrift av grunnboken datert viii) Gjeldende reguleringsbestemmelser for området, datert x) Utkast til erklæringer Utskrift av Bustadoppføringslova tildeles ved forespørsel til megler, og vil vedligge i Kjøpers kontraktsdokumenter Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Tilleggsavtaler til denne kjøpekontrakt som er datert etter kjøpekontrakten gjelder foran kjøpekontrakten Er det motstrid internt i det enkelte kontraktsdokument gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtalen foran standardiserte bestemmelser. Denne Kjøpekontrakt er undertegnet i 4 - fire - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt og megler beholder 2 - to - eksemplarer. Sted :... Dato:... Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Kjøper: _ Initialer kjøper Initialer selger Side 9 av 9

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING FØLHUSBAKKEN BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG NBBL, 08.07.2005 KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG 1. Partene og deres representanter Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger og fnr Tlf privat.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassering av boder og parkeringsplasser.

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassering av boder og parkeringsplasser. KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING STORØYA LERKETUNET BOLIGSAMEIE Oppdragsnr: 835-15-9015 Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr (11 siffer) Adresse Postnr

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed. Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon Telefaks. Forbruker (2) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr.

Adresse Postnr. Poststed. Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon Telefaks. Forbruker (2) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026 Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026 KJØPER ER IKKE FORBRUKER KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026 Partene i kontrakten er: Selskap (kjøper) Org.nr. (11 siffer)

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Formidlingsnummer: Dato: BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Østerås Boliger AS Org.nr: 915 521 525 Adresse: c/o Solid Prosjekt AS Bjørnengveien 11, 1664 ROLVSØY Telefon: 916 73 667 (Frode Martinsen)

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV SELVEIET BOLIG UNDER OPPFØRING

AVTALE OM KJØP AV SELVEIET BOLIG UNDER OPPFØRING AVTALE OM KJØP AV SELVEIET BOLIG (IKKE EIERSEKSJON) UNDER OPPFØRING 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Kjøper Navn: Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg (Kjøper) 975 950 662 Adresse:

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Oppdrag: KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING GARTNERLØKKA BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 453, 1327 LYSAKER (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Markveien 4 AS Org.nr. Telefon: 910 204 246 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer