KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246"

Transkript

1 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 2. K O N T R A K T E N S O B J E K T Avtalens omfang fremgår av herværende kontrakt med bilag og salgsprospekt. Avtalen reguleres av bustadoppføringsloven av 13. juni 1997 nr. 43 (bufl.) med de plikter og rettigheter for partene som der beskrives. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte bestemmelser. en har prosjektert 4 nye boenheter på gnr 86 bnr 560 i Oslo kommune med adresse Østvangveien 13, 0588 Oslo. Rammetillatelse er gitt. Beliggenheten fremgår av vedlagte situasjonskart. Eiendommen er under seksjonering, og vil bli oppdelt i 4 eierseksjoner. Denne enheten har betegnelsen Hus og seksjonsnr tildeles senere. Tilhørende tomteareal fremgår av vedlagte situasjonskart/utomhusplan. Boligen omfatter andel i fellesareal/adkomstvei i henhold til vedlagte tegninger. Prosjektet oppføres av selgeren som totalentreprenør [ev. vanlig entreprise]. Byggetiden skal ikke overstige 15 måneder fra byggestart, dog slik at rett til forlenget byggetid kan følge som en konsekvens av avtalte tilleggs- og endringsarbeider. Kontrakten gjelder oppføring av bolig hovedsakelig til personlig bruk for kjøper (forbruker). Boligen skal føres opp slik som det fremgår av tegninger, prospekt m v som følger som vedlegg til denne kontrakt ("eiendommen"). en er eier av tomten. Seksjonen vil bli overført til kjøper etter overtakelse.

2 3. K J Ø P E S U M O G O M K O S T N I N G E R 3.1 Kjøpesum Kjøpesummen for den i punkt 2 nevnte bolig er satt til NOK og den forfaller til betaling etter bestemmelsen i punkt 4. Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva. 3.2 Omkostninger I tillegg til kjøpesummen for boligen skal kjøper uoppfordret betale: Dokumentavgift av tomteverdien til statskassen (2,5 %) NOK ,- Tinglysingsgebyr pr. pantedokument NOK 1 935,- Pantattest NOK 202,- Tinglysingsgebyr for skjøte NOK 1 548,- Totalt NOK ,- I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere pantedokument kjøperen må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer, grunnlaget for dokumentavgiften og eventuelle forskriftsendringer i forhold til størrelsen på dokumentavgiften. har risikoen for slike endringer. Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget pr. oppgjørsdato i henhold til punkt 4.1 nedenfor. 3.3 Endrings- og tilleggsarbeider Vederlaget i henhold til punkt 3.1 er gjenstand for justering på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider, som kjøperen bestiller. gjøres oppmerksom på at bestilling av endringer og tilleggsarbeider etter avtaleinngåelse vil kunne medføre uforholdsmessig store merkostnader for kjøper og bør derfor vurderes nøye før de eventuelt besluttes. kan kun kreve endringer og tillegg som i omfang eller karakter ikke skiller seg vesentlig fra den kontraktsfestede ytelse. Videre kan endringer eller tillegg som innebærer en ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tillegget ikke kreves, og kjøperen kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer vederlaget med mer enn 15 %, jfr. bufl. 9. Ønsker kjøper endringer eller tilleggsarbeider, skal selger skriftlig klargjøre for kjøper de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvenser, se bufl. 7 og 8. har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v.

3 Eventuelle endringer og/eller tilleggsarbeider skal bestilles skriftlig. På bakgrunn av kjøpers skriftlige bestilling skal selger eller den han oppnevner opprette skriftlig avtale med angivelse av hvilket vederlag som skal betales for endringene/tilleggsarbeidet, samt om disse arbeidene gir selger rett til forlenget byggetid f.eks. fordi han må vente på leveranser o.l. som kjøperen har bestilt. 50 % av beløpet skal betales ved bestilling. Dersom har bestilt endrings- eller tilleggsarbeider som gir entreprenøren rett til forlenget byggetid, skal fristen for overtagelse forlenges tilsvarende. skal skriftlig informere om den tidsforlengelsen endrings- eller tilleggsarbeidene vil medføre før endelig bestilling gjøres. Avtale om endrings- og tilleggsarbeider skal omfatte tidsforlengelsen.. Endrings-/tilleggsarbeider faktureres av selger eller den han oppnevner, men betales til meglers klientkonto innen den betalingsfrist som er angitt på fakturaen. kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes. Dersom fakturaer for endrings- og tilleggsarbeider ikke er betalt av kjøper innen overtakelse, har ikke kjøperen rett til å flytte inn i boligen før fakturaene, med eventuelt tillegg av forsinkelsesrente, er betalt. en har rett til å foreta endringer i konstruksjon og materialvalg (som er beskrevet i salgsprospekt og tilleggsliste), som følge av off. pålegg eller byggtekniske forsvarlige løsninger, dog forutsatt at dette ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring i avtalt pris. 4. O P P G J Ø R Oppgjøret etter denne kontrakt skjer via megler. Megler på dette oppdraget er Magne Blindheim, eie eiendomsmegling, avd Majorstuen.Denne overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne kontrakt. 4.1 Betaling av kjøpesummen Alle innbetalinger skjer til meglers klientkonto nr i Handelsbanken. Innbetalingen må merkes med oppdragsnummer: deres navn og adresse. Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøperen før den er godskrevet (valutert) meglerens klientkonto. Denne dato er utgangspunkt for renteberegning mellom partene. Renter som opptjenes på forskuddsinnbetaling og i tiden fra overtagelse til utbetaling fra megler skal godskrives kjøper. Snarest etter at selger har stillet entreprenørgaranti etter bustadoppføringslovas 12 innbetales 10 % av kjøpesummen av kjøper. Megler vil meddele og sende kopi av garantien til kjøper. 10 % av kjøpesummen forfaller umiddelbart til betaling ved mottagelse av entreprenørgarantien 10 % av kjøpesum NOK innbetaler pr. overtakelsesdato restkjøpesummen NOK Til sammen NOK

4 Utover kjøpesummen må eventuell rest på endrings- og tilleggsarbeider være innbetalt før overtagelse. Betaling av 10 % ved entreprenørgarantien skal være fri egenkapital, det kan ikke tas pant i eiendommen for denne delen av kjøpesummen. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megleren i rett tid, betaler kjøperen forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven, p.t. 8,75 % rente. Denne bestemmelse gir dog ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen ut over de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selgeren også kunne stanse arbeidet og/eller heve kontrakten. Den del av kjøpesummen som forfaller til betaling ved garantistillelse og for øvrig før overtagelse samt innbetalinger for avtalte endringsarbeider, vil bli innsatt på meglers klientkonto, rentebærende for kjøper. (unntak for 47 garanti) Det gjøres oppmerksom på at innbetaling av forskudd avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Beløpet kan bare utbetales til selger før overtagelse dersom tilfredsstillende selvskyldnergaranti, utstedt til kjøper iht. bufl. 47, foreligger. Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges, vil oppgjør med selger først finne sted etter kjøpers overtagelse av seksjonen og skjøte er tinglyst med hjemmelsoverføring til kjøperen. Oppgjør etter kjøpers overtagelse av seksjonen kan først finne sted når selger har forhøyet entreprenørgarantien til 5 % etter bufl. 12. en må innbetale sluttoppgjøret til meglers klientkonto fullt ut før kjøperen kan få tilgang til bygget eller få nøkler overlevert. Dersom kjøperen ønsker å påberope seg mangler ved overtakelse eller noe av beløpet på annen måte er omtvistet ved overtakelse, så har kjøper rett til å kreve det omtvistede beløp sperret på meglers klientkonto. Alle mangler skal, dersom selger krever det, spesifiseres i detalj med et konkret mangelbeløp. plikter å akseptere frigivelse av mangelbeløpet straks den spesifiserte mangelen er utbedret. Megler skal imidlertid kunne foreta utbetalinger fra kontoen i samsvar med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. 4.2 Garanti Snarest mulig etter avtaleinngåelse skal selgeren stille en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. 12. Garanti skal ikke stilles dersom vederlaget ikke vil overstige 2 G. For perioden frem til overtagelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. Fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget. Garantien stilles direkte til kjøper med kopi til megler. gjøres spesielt oppmerksom på at transport av garantien ved salg av boligen i garantiperioden må godkjennes av garantisten. har anledning til å stille garanti etter bufl. 47. En slik garanti gir selger mulighet til å disponere innbetalte beløp. Renter tilfaller da ikke kjøper.

5 4.3 Innfrielse av lån og sletting av pengeheftelser er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen, datert og har gjort seg kjent med denne. garanterer at eiendommen på overtakelsestidspunktet vil være fri for andre pengeheftelser enn de som kjøper eventuelt skal overta i henhold til denne kontrakt. aksepterer at det vil bli tinglyst en 1. prioritets panterett til sikkerhet for sameiet, se pkt. 13 tredje ledd. gjøres oppmerksom på at megler har tinglyst et pantedokument med pålydende et beløp tilsvarende minimum total salgssum for prosjektet samt tinglysningssperre i eiendommen. Når seksjonering er tinglyst og oppgjør er gjennomført vil pantedokumentet med tinglysningssperre bli besørget slettet av megler på denne seksjonen. gjør oppmerksom på at kommunen vil ifm godkjenning av prosjektet kreve tinglysning av veiopparbeidelsesheftelse, dersom veien som eiendommen grenser til ikke er opparbeidet i full regulert bredde pr. i dag. Det innebærer at sameiet på et tidspunkt i fremtiden kan bli pålagt å betale kommunen for en andel av veiopparbeidelseskostnaden, i samsvar med hvor stor strekning som grenser til veien som opparbeides. Megler skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser på eiendommen. gir ved denne kontrakts underskrift megleren ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av bekreftet grunnbok og som kjøper ikke skal overta. Innfrielse av pengeheftelser skjer ved at megler etter å ha mottatt kjøpesummen, benytter de nødvendige deler av kjøpesummen til å innfri pantegjeld som ikke skal overtas av kjøper, og påser at panthaver besørger panteheftelsene slettet. 4.4 Tinglysing av skjøte en undertegner ved denne kontrakts underskrift skjøte på seksjonen til kjøperen. Skjøtet skal oppbevares hos megler inntil tinglysing finner sted. Tinglysning vil først finne sted når vederlaget, inklusive omkostninger og eventuelle renter, i sin helhet er betalt og kjøper har overtatt seksjonen. 5. F R E M D R I F T Boligen/seksjonen ferdigstilles innen 15 måneder etter byggestart. Forventet byggestart er 4. Kvartal Byggestart defineres som start utgraving av byggegrube. Forberedende aktiviteter på tomta (riving av eksisterende bygg, fjerning av trær og vegetasjon, ny adkomstvei, grøfter fra tilkoblingspunkt til byggegrube etc.) utløser ikke milepelen byggestart. Dersom imidlertid kjøperen har bestilt endrings- eller tilleggsarbeider som gir entreprenøren rett til forlenget byggetid, skal fristen for overtakelse forlenges tilsvarende. skal holde kjøper løpende orientert om fremdrift i byggeprosessen. 3-4 måneder før overtagelse skal selger anslå ca. tidspunk for overtagelsen. 3 uker før overtagelse skal endelig tidspunkt for overtagelse fastsettes. Dersom levering ikke er skjedd innen endelig fastsatt tidspunkt svarer selger for dagmulkt i henhold til bustadoppføringslova.

6 forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer. forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. 6. O V E R T A K E L S E en skal i rimelig tid gi kjøper skriftlig melding om når eiendommen vil bli ferdig til overtakelse. I den forbindelse kan begge parter kreve at det blir avholdt befaring og kan kreve at en representant fra entreprenøren også er til stede. kan kreve at overtakelse skjer tidligere enn forventet, jfr pkt. 5 ovenfor. Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning. Hver av Partene kan innkalle til overtakelsesforretning med minst syv dagers varsel til den andre parten, bufl. 15. Ved overtakelse foretas en felles befaring av eiendommen hvor begge parter deltar. Dersom noen av partene krever det, skal en representant fra entreprenør være til stede. Det skal føres protokoll over befaringen som i to eksemplarer skal undertegnes av begge parter, og som partene beholder hvert sitt eksemplar av. Ved besiktigelse skal kjøperen si ifra om og få nedtegnet i protokollen - de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende eiendommen og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes av kjøper etter overtakelsen. Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele boligen kan bebos. Overtakelsesprotokollen skal leveres til megler direkte eller sendes per telefaks umiddelbart etter overtakelsen. Megler foretar oppgjør til selger på grunnlag av overtakelsesprotokollen. plikter å rette feil/mangler som inngår i protokollen så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdriftsplan. For øvrig henvises det til bufl. 10 og 11. plikter å akseptere frigivelse av beløpet som er holdt tilbake på overtakelsen som følge av mangler dersom selger stiller selvskyldnergaranti som oppfyller kravene i buofl 47 tredje ledd for en sum tilsvarende det tilbakeholdte beløp. Nedtrapping av garantien må aksepteres av begge parter straks etter den spesifiserte mangelen er utbedret. Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på boligen. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan skje. er gjort oppmerksom på at ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelse. er innforstått med at de utvendige fellesarealer vil avhengig av årstid kunne bli ferdigstilt etter kjøpers overtakelse av boligen. Arbeidet med ferdigstillelse av fellesarealer

7 er i henhold til bufl. å anse som gjenstående arbeider som skal ferdigstilles innen rimelig tid, jfr. bufl. 32 tredje ledd., se for øvrig pkt. 13 tredje ledd nedenfor. Dersom ikke annet er avtalt, har kjøper rett til å overta eiendommen og få utlevert nøklene til boligen ved overtakelsesbefaringen, såfremt hele kjøpesummen og omkostninger, samt eventuell renter er bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler til kjøper før innbetaling som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og megler er uten ansvar vedr. dette. Risikoen for eiendommen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av den. Hvis kjøperen ikke overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha fått overta bruken. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for. en plikter å akseptere frigivelse av beløpet som er holdt tilbake på overtagelsen som følge av mangler, dersom selgeren stiller selvskyldnergaranti som oppfyller kravene i bustadoppføringslova 47 tredje ledd, for en sum som tilsvarer det tilbakeholdte beløpet. en plikter å akseptere nedtrapping av garantien straks den spesifiserte mangelen er utbedret. plikter å gi selgeren eller dennes representanter adgang til eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl og Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra selger i byggerengjort stand. (Lett rengjøring) 7. K O N T R O L L B E F A R I N G en forplikter seg til om lag ett år etter overlevering å innkalle til en felles kontrollbefaring av eiendommen, jfr. bufl. 16. skal føre protokoll fra kontrollbefaringen og protokollen skal undertegnes av begge parter på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter selgeren å utbedre så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter kontrollbefaringen. Ved slik kontrollbefaring plikter kjøperen å påvise de mangler som måtte være oppdaget siden overtakelsen og som ikke skyldes kjøperens eget forhold. en hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av eiendommen, eller skader som kjøperen selv har påført denne. en er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold.

8 8. F O R S I N K E L S E P Å S E L G E R E N S S I D E en har rett til tilleggsfrist dersom kjøperen krever endrings- eller tilleggsarbeider eller vilkårene nevnt i bufl. 11 er oppfylt. Videre har selgeren rett til tilleggsfrist hvis arbeidene blir forsinket p.g.a. hindringer utenfor selgerens kontroll, og det ikke er rimelig å vente at selgeren kunne ha regnet med hindringen på avtaletiden, eller at selgeren skal unngå eller overvinne følgene av hindringen. Slik tilleggsfrist har selgeren bare krav på dersom selgeren skriftlig krever det overfor kjøperen uten ugrunnet opphold etter at selgeren ble oppmerksom på omstendighetene for er grunnlaget for tilleggsfristen, dog presiseres ugrunnet opphold etter at alle tilvalg er endelig bestilt. Dersom selger oversitter avtalte tidsfrister gjelder bestemmelsene i bufl. 18 om dagmulkt, 0,75 promille av det totale vederlag, og 19 om erstatning. Dagmulkt kan bare kreves dersom overtakelse av eiendommen blir forsinket og ikke dersom avtalte delfrister oversittes, jfr. punkt 5. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers ville være urimelig. 9. S E L G E R E N S Y T E L S E R 9.1 Utførelsen av arbeidet Arbeidet skal utføres etter vanlig god håndverksmessig standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv som følger prospektet. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra vanlig god håndverksmessig standard. 9.2 Mangler Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved eiendommen, må han reklamere skriftlig overfor selgeren innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen. plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, selv om manglene ikke kunne ha vært oppdaget tidligere. Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger så snart som praktisk mulig etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for kjøperen. en har innen rimelig tid rett til selv eller gjennom fagfolk å foreta reparasjonen. Dersom hindrer ham i dette kan ikke kjøper kreve større erstatning/vederlag enn hva den samme utbedringen netto ville ha kostet selger selv.

9 Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved utbedring er urimelig i forhold til den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har selgeren rett til å gi kjøperen prisavslag i stedet for å foreta utbedring, jfr. bufl. 32 og 33. en er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøperens bruk av eiendommen, krymping av trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapet, maling eller liknende. 10. S E L G E R E N S S A N K S J O N E R Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med fire uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve. Dersom kjøper har overtatt og /eller flyttet inn i boligen og kjøper misligholder betaling av kjøpesummen som nevnt, vedtar kjøperen direkte tvangsfravikelse fra boligen, idet han da ikke har rett til å besitte boligen og misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr , 3. ledd bokstav e). 11. F O R B E H O L D Kjøpet forutsetter at prosjektet ikke blir stoppet av kommunal/ fylkeskommunal saksbehandling, privatrettslige eller andre relevante grunner. Evt. mindre endringer som planog bygningsetaten krever, må kjøper akseptere. oppfordres til å lese/gjennomgå forbeholdene som framgår i punkt 11 i Beskrivelsen i salgsprospektet. Det presiseres at særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming og farger, dog skal salgsoppgave og leveransebeskrivelse følges så langt praktisk mulig. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom selger anser det nødvendig, men endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. Salgsprospektet viser illustrasjon av utstyr som ikke medfører boligen. Utstyr/standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelsen. vil besørge søknad/melding om brukstillatelse så snart boligen er klar til bruk. Det innebærer at ikke kan sende inn en slik søknad/melding før 21 dager før fastsatt overtagelsestidspunkt. Kommunen har en frist på behandling av slike søknader på en 3 uker, jfr Plan- og Bygningsloven Dersom kommunen av ulike årsaker velger å oversitte denne fristen gir dette anledning til å utsette endelig overtagelsestidspunkt til brukstillatelsen til brukstillatelsen foreligger, uten at dagmulkt løper. 12. F O R S I K R I N G Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av selgeren bli holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jfr bufl. 13 siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen. forplikter seg til å tegne ny forsikring fra og med overtakelsestidspunktet.

10 13. S A M E I E T Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av det sameiet som vil bli etablert på ferdigstillelsestidspunktet av de respektive eiere. Han har rett og plikt til å følge lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som vedlegg og en del av denne avtale følger de vedtekter som gjelder for sameiet. Alle seksjonseierne i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, 1/4 på hver. er kjent med at sameiets fellesutgifter først vil bli endelig fastsatt etter stiftelsen av sameiet, og etter hvert som sameiet får erfaring med de utgifter/kostnader som påløper. Fellesutgifter omfatter felles adkomstvei samt kommunale skatter og avgifter/renovasjon. er kjent med at sameiet vil forbeholde seg 1. prioritets panterett for 1 G i seksjonen, som sikkerhet for sameierens forpliktelser overfor sameiet. Når sameiet er etablert og overtagelse av seksjonene foretas, skal selger innkalle styret til overtagelsesbefaring for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger noteres. Eventuelle gjenstående arbeider så vel inn- og utvendig skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. s garanti overfor kjøperne ligger også til sikkerhet for at disse arbeider utføres. 14. A N N E T Det legges opp til 2 befaringer på byggeplass før overlevering. Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal kjøper alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Eventuelle brudd på ferdselsbestemmelsene håndteres iht aktuelle byggeplassforeskrifter og politivedtekter. Kontrakten kan ikke transporteres uten samtykke fra selger. Dette betyr at boligen kan ikke videreselges før den er overtatt av kjøper, med mindre selger særskilt samtykker til dette. Se også punkt 4.2 vedr transport av garanti. Markveien 4 AS forbeholder seg retten til å transportere kontrakten til Aker Utvikling AS, eller annen egnet entreprenør under bygging eller etter overlevering. og kjøper forplikter seg til å returnere oppgjørsskjema til megler i utfylt stand før oppgjør foretas.

11 15. B I L A G har fått seg forelagt følgende dokumenter: Salgsoppgave med komplett tegningssett. Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser. Utskrift av grunnboken datert Kopi av rammetillatelse datert Kopi av firmaattest Markveien 4 AS. Bustadoppføringslova, av Forslag til vedtekter for sameiet ettersendes når klart. Disse dokumenter følger som bilag til denne kontrakt. 16. U N D E R S K R I F T Kontrakten er undertegnet i fire likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt og to beror hos megler, Eie eiendomsmegling avd. Majorstuen. Sted/dato; OSLO / Som kjøper Som selger Markveien 4 AS v/ronny Bjørkavåg i hht fullmakt

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer