Innst. 43 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader"

Transkript

1 Innst. 43 S ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:114 S ( ) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om endringer i folketrygdloven vedrørende beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt Til Stortinget Sammendrag I dokumentet fremmes følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lovendringer i lov om folketrygd, slik at de som kombinerer næringsinntekt og frilansinntekt får beregnet sykepenger etter samme regler som arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt.» Komiteens behandling Komiteen ba i brev av 22. mai 2012 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 2. august 2012 følger vedlagt. Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tove Linnea Brandvik, Thor Erik Forsberg, Steinar Gullvåg, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Fremskrittspartiet, lederen Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen, fra Høyre, Sylvi Graham og Edvard Mæland, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, viser til Representantforslag 114 S ( ) fra representantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om endringer i folketrygdloven vedrørende beregning av sykepenger. K o m i t e e n viser videre til at representantforslaget innebærer at sykmeldte med både frilansinntekt og næringsinntekt får kompensert frilansinntekten med 100 pst. dekning opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp fra 17. fraværsdag, mens det etter dagens regler gis sykepenger som tilsvarer 65 pst. av samlet inntekt. K o m i t e e n har merket seg at mens arbeidstakere får 100 pst. sykelønn fra dag én, får frilansere og selvstendig næringsdrivende utbetalt sykelønn fra 17. fraværsdag på et nivå som tilsvarer henholdsvis 100 pst. og 65 pst. av sykepengegrunnlaget. En person som kombinerer lønnsinntekt og næringsinntekt gis sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere for lønn opp til taket på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, mens en person med tilsvarende frilansinntekt kombinert med næringsinntekt kun gis sykepenger etter reglene for selvstendig næringsdrivende. K o m i t e e n har også merket seg at Finansdepartementet i en uttalelse om dette saksforholdet datert 12. mars 2009 slår fast: «det er ingen skattemessige begrunnelser for at sykepenger og frilansinntekt reduseres fra 100 til 65 prosent av sykepengegrunnlaget når frilansere også er selvstendig næringsdrivende.» K o m i t e e n viser videre til statsrådens svarbrev til komiteen av 2. august 2012 der det heter:

2 2 Innst. 43 S «Jeg er i utgangspunktet enig i at forslaget til lovendring vil gi et rimelig resultat.» Statsråden fastslår deretter at dagens regler kan slå uheldig ut for personer som kombinerer næringsvirksomhet med en betydelig frilansinntekt, men at det er praktiske problemer knyttet til en regelendring. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, registrerer at dette blant annet er knyttet til at ligningsmyndighetene ikke fastsetter frilansinntekt separat, og at man med gjeldende IT-systemer vil måtte forvente lengre saksbehandlingstider, redusert kvalitet og økt risiko for forskjellsbehandling ved en regelendring av den typen forslagsstillerne foreslår. K o m i t e e n registrerer også at selv om det gjeldende forslaget er vanskelig gjennomførbart på det nåværende tidspunkt, vil nye IT-systemer gjøre det enklere å avslutte den urimelige forskjellsbehandlingen av dem som kombinerer frilansinntekt med næringsinntekt innen få år. K o m i t e e n sier seg enig med forslagsstillerne i at dagens ordning gir urimelige utslag, men anerkjenner likevel de betydelige praktiske problemer knyttet til en endring av regelverket på det nåværende tidspunkt. K o m i t e e n viser til at det er bred politisk enighet om at disse reglene bør endres. K o m i - t e e n påpeker viktigheten av at de tekniske hindringene for å gjennomføre ønskede endringer forutsettes å bli løst gjennom de planlagte investeringene i IKT i Nav. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til at statsråden i sitt svarbrev lover å komme tilbake til dette spørsmålet i forbindelse med ny IKTløsning for sykepenger. F l e r t a l l e t imøteser dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti mener det er flere grunner til behovet for å endre Men først og fremst må behovet sees i lys av endringene i arbeidsmarkedet, med en økende bruk av frilansere og midlertidig ansatte. Dagens regelverk var tilpasset en forgangen tid, da det var et klarere skille mellom lønnsmottakere og næringsdrivende, mens man i dagens arbeidsmarked har en voksende gruppe av ikke-ansatte som har inntekt fra ulike oppdragsgivere, kunder og arbeidsgivere. Disse medlemmer har merket seg tidligere arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøms svar i brev av 2. august 2012 til komiteen der hun gir uttrykk for at hun er enig i intensjonen i Representantforslag 114 S ( ) og at reglene for beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt bør endres. D i s s e m e d l e m m e r har også merket seg de kompliserte forholdene som vanskeliggjør en endring i regelverket på det nåværende tidspunkt. Det er imidlertid, slik d i s s e m e d l e m m e r ser det, urimelig at de grupper dette gjelder skal bli skadelidende på grunn av blant annet et lite fleksibelt IKT-system for sykepenger. D i s s e m e d l e m m e r mener videre at dagens kompliserte regelverk og den manglende IKT-løsningen for sykepenger ikke er en god nok grunn til å beholde dagens urettferdige ordning. Med tanke på at ny IKT-løsning er forventet gjennomført først i 2017, mener d i s s e m e d l e m - m e r det må finnes en midlertidig løsning som ivaretar korrekt og rettferdig sykepengeytelse til frilansere som har både lønnsinntekt og næringsinntekt. D i s - s e m e d l e m m e r vil derfor anmode statsråden om å ta initiativ til å finne en rettferdig, midlertidig løsning på dette problemet. D i s s e m e d l e m m e r fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen finne en midlertidig løsning som gir frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt en rettferdig og korrekt sykepengeytelse ved behov, og legge sak frem for Stortinget snarest og senest i løpet av våren 2013.» Forslag fra mindretall Forslag fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti: Forslag 1 Stortinget ber regjeringen finne en midlertidig løsning som gir frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt en rettferdig og korrekt sykepengeytelse ved behov, og legge sak frem for Stortinget snarest og senest i løpet av våren Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: Dokument 8:114 S ( ) representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om endringer i folketrygdloven vedrørende beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt vedlegges protokollen.

3 Innst. 43 S Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 25. oktober 2012 Robert Eriksson leder Sylvi Graham ordfører

4 4 Innst. 43 S VEDLEGG Brev fra Arbeidsdepartementet v/statsråden til arbeids- og sosialkomiteen, datert 2. august 2012 Dokument 8: 114 S ( ) representantforslag fra representantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun Jeg viser til brev av 22. mai 2012 fra Arbeids- og sosialkomiteen med vedlagt representantforslag 8: 114 S ( ) fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun. Arbeids- og sosialkomiteen ber om en vurdering av følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lovendringer i lov om folketrygd, slik at de som kombinerer frilansinntekt og næringsinntekt får beregnet sykepenger etter samme regler som arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt.» Jeg er klar over at det kan virke urimelig at frilansere som har inntekt både som frilanser og selvstendig næringsdrivende får sykepenger tilsvarende 65 prosent av grunnlaget, også i forhold til frilansinntekten. Som representantene viser til, har denne problemstillingen vært tatt opp tidligere. Det har så langt ikke vært hensiktsmessig å foreta endringer i regelverket. Dette skyldes blant annet et komplisert regelverk med en del skjønnsutøvelser og et lite fleksibelt IKT-system for sykepenger (Infotrygd). Jeg vil først gjøre rede for gjeldende regelverk for beregning av sykepenger fra folketrygden for arbeidstakere, frilansere, selvstendig næringsdrivende og ved ulike kombinasjoner av disse tre inntektstypene. Deretter vil jeg gjøre grundig rede for de administrative og økonomiske konsekvensene av forslaget på bakgrunn av oppdaterte vurderinger fra Arbeidsog velferdsdirektoratet, før jeg til slutt foretar en samlet vurdering av representantforslaget. Gjeldende regelverket for beregning av sykepenger Fastsetting av sykepengegrunnlaget Sykepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom. Sykepengeretten er avhengig av hvordan virksomheten er organisert, om man er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Sykepengegrunnlaget per år kan ikke overstige 6 G. Sykepenger til arbeidstakere gis med 100 % av sykepengegrunnlaget fra første fraværsdag. Arbeidsgiver betaler de første 16 dagene. Sykepenger til frilansere gis med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. fraværsdag. Selvstendig næringsdrivende gis sykepenger med 65 % av grunnlaget fra 17. fraværsdag. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan mot særskilt premie tegne forsikring som kan gi rett til sykepenger med 100 % kompensasjon fra første fraværsdag. Sykepenger til arbeidstakere fastsettes på grunnlag av den aktuelle ukeinntekten som omregnes til årsinntekt, jf. folketrygdloven 8-28 og Når trygden yter sykepenger (fra 17. fraværsdag), tilsvarer grunnlaget i utgangspunktet den aktuelle ukeinntekten omregnet til årsinntekten, jf. folketrygdloven Dersom årsinntekt avviker mer enn 25 % fra den pensjonsgivende årsinntekt, skal pensjonsgivende årsinntekt i stedet legges til grunn. Pensjonsgivende årsinntekt beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de tre siste pensjonspoengtallene. Dersom den pensjonsgivende årsinntekten ikke er representativ for den pensjonsgivende årsinntekten på sykmeldingstidspunktet, skal den pensjonsgivende årsinntekt fastsettes skjønnsmessig ut fra inntekten som godtgjøres på sykmeldingstidspunktet. Sykepengegrunnlaget for frilansere og selvstendig næringsdrivende skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de tre siste årenes pensjonspoeng (betegnes som pensjonsgivende årsinntekt), jf. folketrygdloven 8-38 femte ledd og 8-35 andre ledd. Etter 8-35 tredje ledd fastsettes likevel sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra den pensjonsgivende årsinntekten som kan godtgjøres på sykmeldingstidspunktet dersom vedkommendes arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, og denne endringen medfører at den pensjonsgivende årsinntekten avviker mer enn 25 % fra den inntekten som er fastsatt etter andre ledd. Kombinert inntekt som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende Til person med kombinert arbeidsinntekt og næringsinntekt gis sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere, jf. folketrygdloven Inntekt medlemmet har som arbeidstaker skal alltid ligge til grunn i bunnen og dekkes med 100 % (opp til 6 G). Det innebærer at man får kompensert arbeidsinntekt opp til 6 G. Arbeidsgiver som forskutterer sykepenger vil dermed alltid få refusjon for sykepenger opp

5 Innst. 43 S til 6 G. For differansen mellom pensjonsgivende årsinntekt (se 8-35) og arbeidstakerinntekten gis sykepenger med 65 % dekning fra 17. fraværsdag. Dersom man er 100 % sykemeldt som arbeidstaker og har arbeidstakerinntekt over 6 G, vil man aldri få noe kompensert for næringsdelen ved sykemelding fordi taket på 6 G da er nådd. Kombinert inntekt som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilanser Personer med kombinert inntekt som arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende gis sykepenger som for arbeidstaker, jf. folketrygdloven Sykepengegrunnlaget fastsettes etter samme bestemmelse som for personer med inntekt som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Kombinert inntekt som frilanser og selvstendig næringsdrivende For personer som har inntekt både som frilanser og som selvstendig næringsdrivende gis sykepenger som for selvstendig næringsdrivende, jf. folketrygdloven Det foreligger da rett til sykepenger fra 17. sykedag beregnet med 65 % av grunnlaget. Inntekten som frilanser skilles ikke ut fra næringsinntekten, men inngår som en del av den samlede pensjonsgivende årsinntekten. Sykepengene beregnes på grunnlag av samlet inntekt (næringsinntekten og frilansinntekten) svarende til den pensjonsgivende årsinntekten som i utgangspunktet beregnes på grunnlag av de tre siste årenes pensjonspoeng etter folketrygdloven Kombinerte selvstendig næringsdrivende og frilansere kan tegne forsikring for tillegg til sykepenger. I så fall dekkes også frilansinntekten av forsikringen. Forsikringspremien og sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra total pensjonsgivende inntekt. Det gjelder selv om vedkommende ville hatt rett til 100 % sykepengedekning i forhold til inntekt som er opptjent som frilanser. Nærmere om representantforslaget Personer som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og frilanser får beregnet sykepenger etter reglene for selvstendig næringsdrivende, dvs. med en dekningsgrad på 65 % av grunnlaget. Personer som kombinerer arbeidsinntekt med inntekt som frilanser eller selvstendig næringsdrivende får sykepenger etter reglene for arbeidstakere (dvs. med en dekningsgrad på 100 pst. av grunnlaget for arbeidsinntekt opp til 6 G)). Stortingsrepresentantene Reiertsen, Eriksson og Giltun har fremmet et forslag om at personer som kombinerer næringsinntekt og frilansinntekt får beregnet sykepenger etter samme regelverk som arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt. Den forslåtte endringen av 8-42 innebærer at personer som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og frilanser fra og med 17. dag skal få sykepenger med en dekningsgrad på 100 % av frilansinntekten og 65 pst. av inntekten som selvstendig næringsdrivende. Den som er sykmeldt i forhold til frilansinntekten, vil da gis sykepenger som frilanser for inntekt opp til 6 G. Næringsinntekten kompenseres da bare hvis frilansinntekten er lavere enn 6 G. Økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av de foreslåtte lovendringene Administrative konsekvenser Den foreslåtte endringen innebærer at det vil være nødvendig å fastsette to sykepengegrunnlag for henholdsvis nærings- og frilanserdelen av samlet inntekt, i motsetning dagens regelverk ( 8-42) som kun operer med et samlet grunnlag. En viktig årsak til at man har valgt dagens system er at det er praktiske problemer knyttet til å skille frilanserinntekten fra næringsinntekten fordi ligningsmyndighetene ikke fastsetter frilanserinntekt separat. Ligningsmyndighetene operer bare med arbeidstakere og selvstendige. Frilanserinntektene og arbeidsinntektene blir slått sammen og fremstår som arbeidsinntekt. En annen kompliserende faktor er at det for de aktuelle yrkesgruppene erfaringmessig er store inntektssvingninger, og det er dermed ofte aktuelt med skjønnsfastsettelse av sykepengegrunnlaget. Dersom det skal fastsettes separate sykepengegrunnlag for henholdsvis frilanser- og næringsinntekt, vil det også måtte foretas to separate skjønnsvurderinger for hvert grunnlag. En eventuell fjerning av reglene om skjønnsfastsettelse av sykepengegrunnlaget, vil kunne medføre en vesentlig forenkling. Imidlertid skal skjønnsvurderingen motvirke urimelige utslag (ugunstige eller gunstige) ved hovedregelen for beregning. Noen sykmeldte vil dermed kunne tape på en slik forenkling, mens andre vil kunne få et urimelig høyt sykepengegrunnlag. Det vil videre kunne øke kompleksiteten ved behandling av gradert sykmelding når uføregraden er forskjellig/varierende i de ulike inntektsgrunnlagene. Personer med både frilanser- og næringsinntekt kan i dag velge mellom de tre forsikringsalternativene som gjelder for selvstendig næringsdrivene. Representantforslaget medfører at forsikringsordningen må tilpasses ved at det tilbys flere forsikringsalternativer. Mer kompliserte regler forventes å gi lengre saksbehandlingstider, redusert kvalitet og økt risiko

6 6 Innst. 43 S for forskjellsbehandling ved fastsettelse av sykepengegrunnlaget. Innføring av flere skjønnsbaserte regler vil også redusere mulighetene for å innføre automatisere vedtaks- og beregningsprosesser. Ny IKT løsning for sykepenger er planlagt gjennomført i Prosjekt 2 i IKT moderniseringsprosjektet med planlagt ferdigstillelse i I vurderingen av administrative konsekvenser dersom reglene endres allerede i dag, har direktoratet kun tatt høyde for eventuelt å utvikle en minimumsløsning innenfor dagens systemer (Infotrygd), altså er det ikke estimert hva en fullverdig modernisert løsning vil koste. Minimumsløsningen innebærer mange manuelle steg for saksbehandler, og vil ikke gi tilfredsstillende støtte til vesentlige deler av beregningsoppgavene. Engangsinvesteringen er grovt estimert til 2,1 millioner kroner. Merutgifter for folketrygden Arbeids- og velferdsdirektoratet har på svært usikkert grunnlag vurdert merutgiftene ved den foreslåtte lovendringen. Direktoratet har ingen informasjon om hvor mange det er som arbeider som frilansere her i landet. Man vet derfor heller ikke hvor mange det er som jobber kombinert som frilanser og arbeidstaker, som frilanser og selvstendig eller som frilanser, arbeidstaker og selvstendig. Opplysninger om utbetalinger av sykepenger registreres i sykepengeregisteret. De eneste opplysningene sykepengeregisteret har om frilansere, er opplysninger om utbetalingene til de av frilanserne som kun har inntekt som frilansere og som har tegnet seg en forsikring for tillegg til sykepenger. For personer som har inntekt både som frilanser og selvstendig næringsdrivende, beregnes sykepengene etter reglene for selvstendig næringsdrivende. Disse utgiftene føres på samme konti som sykepenger til personer som kun har inntekt som selvstendig næringsdrivende, og kan ikke skilles ut fra de øvrige utgiftene på disse kontiene. Direktoratet har derfor ingen opplysninger om hvor mange som har mottatt sykepenger som både frilanser og selvstendig næringsdrivende etter Ettersom direktoratet verken vet hvor mange frilansere som finnes eller hvor mange av frilanserne som har kombinerte inntekter, har de ikke noe eksakt grunnlag til å anslå merutgiftene ved forslaget. Ettersom personer som jobber kombinert som frilans og selvstendig næringsdrivende per i dag får beregnet sykepenger som 65 % kompensasjon av næringsinntekten, vil imidlertid forslaget innebære at merutgiftene tilsvarer den delen av sykepengene som eventuelt tilsvarer 100 % kompensasjon av frilansinntekten. Tabellen under viser anslåtte merutgifter i mill. kroner dersom den foreslåtte regelendringen medfører at fra ett til 1000 sykepengetilfeller skal få kompensert 100 % av frilansinntekten, ved ulike nivåer på gjennomsnittlig antall sykepengedager. Det antas altså at disse sykepengetilfellene allerede får kompensert 65 % av næringsinntekten. Tabell 1 Merutgifter i mill. kroner for ulike antall sykepengetilfeller etter antall sykepengedager. Antall sykepengedager per tilfelle Antall tilfeller 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 25 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2, ,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9, ,5 26,9 31,4 35,9 40,4 44, ,7 40,4 47,2 53,9 60,6 67, ,9 53,9 62,9 71,9 80,8 89,8 I beregningen av merutgiftene er det antatt en lønnsvekst for 2012 på 3,75 % og at det i gjennomsnitt vil bli refundert (866*1,0375 ) 898 kroner per dag. Det vil si at det er antatt at de som jobber kombinert som frilansere/selvstendig næringsdrivende har en frilansinntekt på noenlunde samme nivå som de frilanserne vi har opplysninger om. Dersom vi antar at personer som jobber kombinert har en lavere frilansinntekt enn de som kun jobber frilans, vil merutgiftene av en regelendring bli lavere. Det er i beregningene ikke tatt høyde for eventuelle adferdsendringer som følge av en regelverksendring. Inntektsopplysninger via EDAG Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) er planlagt innført fra Rapporteringen fra arbeidsgivere vil blant annet inneholde lønnsspesifikasjon for arbeidstakere og frilansere. Arbeids- og velferdsetaten vil da kunne identifisere hvem som er frilanser og andelen frilansinntekt. Rapporteringen fra arbeidsgivere vil skje fortløpende, og minst én gang i måneden. Frilansere behandles skattemessig på samme måte som arbeidstakere. Innføring av EDAG vil gi Arbeids- og velferdsetaten ferske inntektsopplysninger. Man kan da tenke seg at det er mer nærliggende å beregne sykepenger til frilansere på samme måter som man beregner sykepenger til arbeidstakere. Beregningen vil da være basert på ferske data, noe som forventes å gi et mer presist resultat ved vurdering av det faktiske inntektstapet.

7 Innst. 43 S Min vurdering Representantforslaget innebærer at sykmeldte med både frilanserinntekt og næringsinntekt får kompensert frilansinntekten med 100 % dekning (opp til 6 G) fra 17. fraværsdag, mens det etter dagens regler gis sykepenger med 65 % på grunnlag av samlet inntekt. Jeg er i utgangspunktet enig i at forslaget til lovendring vil gi et rimelig resultat. Reglene for personer med kombinerte inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser kan slå uheldig ut. Særlig gjelder dette for personer som har store deler av sine inntekter fra frilanservirksomhet. Dette er en problemstilling som departementet har vært og er opptatt av. Departementet har også mottatt flere henvendelser fra privatpersoner og organisasjoner som opplever regelverket på dette området som urettferdig. Departementet har tidligere tatt problemstillingen opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er imidlertid vanskelig å finne en innretning som gir ønsket resultat, uten at regelverket i vesentlig grad kompliseres på nåværende tidspunkt. Tatt i betrakting de systemmessige og andre administrative utfordringer en slik lovendring ville innebære, er det etter mitt syn ikke hensiktsmessig å gjøre endringer i dagens regelverk på nåværende tidspunkt. Jeg vil imidlertid komme tilbake til spørsmålet om lovendring i forbindelse med ny IKT løsning for sykepenger. Videre er det spesielt viktig at Arbeids- og velferdsetaten kan ha tilgang til sikre og tidsnære opplysninger om inntekter fra skattedirektoratet gjennom EDAG-satsingen.

8 07 Gruppen AS

Innst. 187 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:41 S (2009 2010)

Innst. 187 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:41 S (2009 2010) Innst. 187 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:41 S (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Harald

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

Innst. 203 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:43 S (2009 2010)

Innst. 203 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:43 S (2009 2010) Innst. 203 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:43 S (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. O. nr. 34 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling frå næringskomiteen om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer