REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA UTKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST"

Transkript

1 REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA UTKAST 1

2 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen

3 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt vannkvalitet god nok for laks. Hittil lav oppgang og reproduksjon av laks er kompensert med omfattende utplanting av øyerogn i elva med et bra resultat. En har kommet et godt stykke på vei med reetablering av laksen i Tovdalselva, men fortsatt gjenstår mange utfordringer knyttet til forbedring og bevaring av leveområdene og fiskestammene i elva. Etter hvert som reetableringen har økt mengden laks i elva, er det blitt et økende fokus på næringsutvikling knyttet til ressursen. Den reviderte driftsplanen beskriver tiltak for å løse flere av disse utfordringene med utgangspunkt i lagets ønsker og tilgjengelige ressurser. De mer generelle beskrivelser av elva og områdene rundt kan leses i vår første driftsplan I november 2005 ble AT Skog engasjert til å forestå sekretariatsbistand knyttet til revisjon av driftsplanen. Arbeidet ble sluttført i april 2009 av Faun Naturforvaltning. Organisatorisk ble det bestemt at styret i laget skulle fungere som driftsplanutvalg. Det ble i tillegg etablert to fagutvalg, et for biologiske forhold og et for næring og organisasjon. Forslag og arbeider fra de to utvalgene er fremlagt på lagets årsmøter og løpende til styret. Styrets forslag til revidert plandokument er sendt ut på høring til lagets medlemmer og andre aktuelle parter. Det er et samlet lag som står bak den nylig vedtatte driftsplanen. Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt til planarbeidet. Spesielt nevnes lederne i de to fagutvalgene, Wiggo Svendsen (biologi) og Knut Olav Birknes (næring), og Dag N Fagermyr og Karl G Damli i AT Skog / Faun Naturforvaltning for sekretariatsbistand. Den reviderte planen vil være et godt redskap for å få gjennomført ønskede tiltak i elva i et godt samarbeid med fiskere, rettighetshavere og offentlig myndigheter. Jørgen Birkenes (s) leder Rugsland,

4 INNHOLD Arbeidet med revisjon av driftsplanen 6 Bakgrunn 6 Arbeidets organisering 6 Visjon og målsetninger 7 Visjon 7 Hovedmål 7 Delmål biologi 7 Delmål næring og rekreasjon 8 Biologiske tiltak Oppgangshindre og utgangshindre Iverksetting av tiltak i Boenfossen for å lette oppgangen for laks og sjøørret Iverksetting av tiltak og videre kartlegging av Teinefossen for å bedre oppgangsmuligheter Hindre tap av smolt ved Boenfossen Tiltak for å forebygge spredning av sykdommer, parasitter og nye fiskearter Informasjon om gyro og fiskesykdommer Informasjon i lagets informasjonsbrosjyre Veiledning og kontroll i regi av oppsynet Desinfeksjon av fiskeutstyr, båter, vannscooter m.m Møte med veterinær og øvrige elveeierlag Varsling til veterinær og brannvesen Kultivering Samarbeid med Reetableringsprosjektet Rognplanting Evaluere effekten av rognplanting Innsamling av skjellprøver Kalking Sidebekker Iverksette undersøkelser for å vurdere behovet for endret minstevannføring Fiskerkort, fangstregistrering - og rapportering Fiskerkort Fiskernes fangstrapportering Rettighetshavernes fangstrapportering Oppsummering av årets fangst Fiskeoppsyn Felles fiskeoppsyn for laget og politiet Fiskeregler Offentlige fiskeregler 16 4

5 6.2 Lokale fiskeregler for Tovdalselva 16 Tiltak innen næringsutvikling og organisasjon Markedsføring Utarbeidelse av markedsføringsplan Informasjonsbrosjyre Oppdatering og utgivelse Distribusjon av brosjyren Internett Videreføre egen hjemmeside Omtale i media Samarbeid med tidsskrifter og aviser Utdeling av frikort Utdeling av frikort til nøkkelpersoner Tilrettelegging Valg av informasjonsmateriell Skilting ved Boenfossen og Teinefossen Fysisk tilrettelegging ved Boen Bruk Skilting Tilretteleggingsplan Fiskekort Salg av fiskerkort Opplæring og samarbeid med kortselgerne Informasjon på utsalgsstedene Bearbeiding av statistikk over omsetning Rettighetsforhold Klargjøring av rettighetsforhold Fremtidig organisering 23 Delplan næring og organisasjon - samlet oversikt over tiltak i driftsplanperioden Delplan biologi - samlet oversikt over tiltak i driftsplanperioden VEDLEGG: 26 Vedtekter for Nedre Tovdal Fiskelag (BA) 26 5

6 ARBEIDET MED REVISJON AV DRIFTSPLANEN Bakgrunn Tovdalselva utarbeidet i perioden 1999 til 2000 sin første driftsplan. Denne driftsplanen hadde en varighet fra 2000 tom Mye har skjedd siden den gang. Det er blitt mer laks i elva, foreløpig dog enda ikke så mange som en kanskje hadde håpet. Tovdalselva har blitt et mer kjent merkevarenavn, og en stadig større andel fiskere kommer til landsdelen med hovedmål å fiske laks i elva. Fangstene har de siste 4 årene ligget mellom 1,1 og 1,7 tonn årlig. Mange av tiltakene i den forrige planen er nå gjennomført. Laget ser klart behov for å fremme forslag til nye tiltak, og å anbefale videreført enkelte tiltak fra sist driftsplanperiode. Nedre Tovdal fiskelag bad i 2005 om bistand fra AT Skog om å bistå med revisjonen av driftsplanen for Tovdalselva. Dette arbeidet har blitt strukket ut i tid som følge av omorganisering og endring av ansatte i AT Skog. I den første fasen av arbeidet bisto Karl G Damli, mens Dag N Fagermyr tok over fra høsten AT Skog kjøpte aksjemajoriteten i selskapet Faun Naturforvaltning i november AT Skogs virksomhet på utmarkssektoren ble da flyttet over til Faun Naturforvaltning, som har fungert som sekretariat v/ Karl G Damli i den avsluttende fasen av revisjonsarbeidet. For at en driftsplan skal være gjeldende rettighetshaverne imellom må NTF ha en forpliktende organisering. Lagets eldre vedtekter hadde enkelte mangler, og ble derfor tatt opp til revisjon. Dette arbeidet gikk i flere runder og har også vært på høring blant medlemmene. Forslag til nye vedtekter ligger vedlagt dette dokument. Arbeidets organisering Arbeidet ble organisert gjennom to faggrupper. Disse har jobbet i dialog med styret i hele prosessen. Styret har tatt de formelle beslutninger, gjennomført høringsrunde og forelagt den reviderte driftsplanen for medlemmene på årsmøtet. Arbeidsutvalg biologi Wiggo Svendsen, NTF (leder) Tormod Amundsen, NTF Olav Slettene, NTF Jørgen Birkenes, NTF Kay Severinsen, Tveit fiskevern Dag Matzow, FMAA Tom Egerhei, FMVA Anne Mette Hope, Birkenes kommune Gruppa har hatt i oppdrag å gjennomgå status for biologiske forhold samt å foreslå nye biologiske tiltak. Gruppa har hatt 9 møter, samt fremlagt sitt arbeid på årsmøtet Arbeidsutvalg for næring og rekreasjon Knut Olav Birknes, NTF (leder) Trygve Birkeland, NTF Bjørn Magnussen, NTF Trygve / Sigrun F Flaa, NTF Erik Aamlid, NTF Jakob Olaus Mo, Birkenes kommune Johan Olsen, NTF Jørgen Birkenes, NTF 6

7 Gruppa har hatt i oppdrag å gjennomgå status for næringsmessige og rekreasjonsmessige forhold, samt å foreslå nye tiltak. Gruppa har også jobbet med fremtidig organisering og valg av selskapsform for laget. Gruppa har hatt 12 møter, samt fremlagt sitt arbeid på årsmøtet i NTF Styret Jørgen Birkenes (leder) Johan Olsen Erik Aamlid Petter Dønnestad Olav Aabel Jon Inge Holm Styret har hatt ansvaret for å styre driftsplanprosessen, herunder koordinere arbeidsutvalgene og foreta høring på tiltak. Styret vil også legge frem endelig forslag til driftsplan på årsmøtet Flere av styrets medlemmer har deltatt aktivt i driftsplanarbeidet i de enkelte grupper. VISJON OG MÅLSETNINGER Visjon Tovdalselva skal fremstå som en foretrukket fiskedestinasjon i Norge. Vi skal ha fornøyde kunder og skape et godt næringsmessig grunnlag for våre medlemmer. Tovdalselvas produksjonsgrunnlag for laks og sjøørret skal gjenopprettes i samme målestokk som den opprinnelige produksjonsevne, tilsvarende tonn fangst i året. Hovedmål Iverksette tiltak som kan bevare eller forbedre fiskeressursene i vassdraget. Utnytte fiskeressursene som en del av næringsgrunnlaget i landbruk og bygdeturistnæring innen rammene av bærekraftig ressursutnyttelse. Tilrettelegge for et godt fisketilbud til rettighetshavere og allmennheten i elva. Bidra til at laget sine medlemmers interesser ivaretas. Delmål biologi Innen driftsplanperiodens utløp tas det sikte på å komme opp i et årlig gjennomsnittlig fangsvolum på 5-10 tonn. Gytebestandsmålet skal nås (pr vurdering fra NINA trengs 3721 kg gytende holaks). Tovdalselva skal ikke smittes av Gyrodactylus salaris, fiskesykdommer, eller få tilført fremmede fiskearter. Innlandsfiskeressursene skal utnyttes på en måte som ikke er i konflikt med en levedyktig bestand av laks. Tilbakerapporteringen av fiskekort med utfylt fangstoppgave skal være minst 90 % for alle typer kort. Dette gjelder både kort fra rettighetshavere og andre fiskere. Det skal være et effektivt fiskeoppsyn i hele planområdet til en hver tid. 7

8 Utvandring av smolt skal i størst mulig grad skje uhindret. Bedre kartlegging, rydding og kalking av sidebekker for å optimalisere gyte og oppvekstforholdene. Optimalisere lakseoppgang forbi hindre både ved Teinefossen og Boenfossen. Delmål næring og rekreasjon Inntekter fra fiskekortsalg skal økes til 1,0 million kroner innen Omsetning av fiske skal skape ringvirkninger lokalt slik at verdiskapningen innen bygdeturisme og detaljhandel øker. Laget skal legge til rette for helhetlige opplevelsestilbud av god kvalitet til rett pris og stimulere medlemmer som satser på overnatting og tilrettelagte produkter. Laget må utvikle en tilpasset organisasjon. Økt fokus på samarbeid med eksterne aktører. 8

9 BIOLOGISKE TILTAK 1.0 Oppgangshindre og utgangshindre 1.1 Iverksetting av tiltak i Boenfossen for å lette oppgangen for laks og sjøørret. Laksen har tidligere hatt problemer med forsering av fossen på lav og høy vannføring. Av tiltak for lav vannføring er det er bygd 3 treterskler i det østre løpet for å heve vannspeilet under stemmen, samt lagd utsparing i stemmen i østre og midtre løp for å samle vannet på lav vannføring. Det er også aktuelt å gjennomføre enkle forbedringstiltak på vestsiden av fossen dersom dette viser seg å være nødvendig. Av tiltak på høy vannføring er det bygd en laksetrapp i østre del av fossen. For at oppgangen skal optimaliseres ytterligere, vil en forsøke å forbedre nedre del av trappa. Her er det foreløpig få hvileplasser for laksen. Det er også bygget en Flege (lakseheis) som bidrar til at laksen kommer opp fossen. Denne må tilpasses noe mer for å få en mer optimal virkning. Effekt av tiltakene bør dokumenteres ved hjelp av videoovervåking (telle laks som går gjennom laksetrappa) og fysisk telling av laks i Flegen Fiskelagets styre Samarbeidspart Rettighetshavere Boenfossen AS og Kåre Myre (konsulent) Kostnad Kr ,- Finansiering NTF, Fylkesmannen i AA og VA, Reetableringsprosjektet 1.2 Iverksetting av tiltak og videre kartlegging av Teinefossen for å bedre oppgangsmuligheter. Under gytevandringen har fisken tidligere gått i bekken som ligger på østsida av fossen. Fisken har passert fløtningsmuren gjennom en større åpning på ca. 60 x 90 cm. Oppgang i fossen kan være vanskelig på vannføring mellom m3/s. Fra 15 m3/s går laksen i renna. NTF ønsker større vannmengde i renna ved lav vannføring i elva. Hullet i fløtningsmuren bør lages større. Arbeidet hittil vil bli evaluert og en vil arbeide aktivt med å optimalisere oppgangen i den nye planperioden. Nødvendige tiltak vil måtte omsøkes og godkjennes av grunneier (startet i 2007) Birkenes kommune Samarbeidspart Fylkesmannen i AA og VA og NTF Kostnad Kr ,- Finansiering NTF, Fylkesmannen i AA og VA, Reetableringsprosjektet 1.3 Hindre tap av smolt ved Boenfossen For å unngå tap av smolt ved Boenfossen har laget i 2006 forsøkt å sette opp et gjerde slik at smolttapet reduseres. Arbeidet i 2006 skal evalueres og videreføres. Bruk av vaier med kjettinger, lys mv. Smoltgardinen er også blitt testet ut og gitt god effekt. Andre metoder som telling ved hjelp av kamera og observasjon vil bli testet ut. Ved vannføring under ca 40 m3/s ser det ut til at mye av smolten går rett inn i tunnelen. Det legges videre opp til en dialog med eierne av kraftverket for å stenge en eller flere turbiner spesielt i perioder med liten vannføring. I tillegg vil en vurdere 9

10 mulighet for kjøp av produksjon fra en turbin i perioder med høy vannføring. Forsøk har vist at fisken går ut når vannet stopper opp. NTF vil følge med på hvordan utprøving av lys i tunnelen fungerer i Mandalselva og andre elver. : : Styret Samarbeidspart: Fylkesmannen VA og AA, kraftverket Kostnad: Finansiering Fylkesmannen i VA og AA, NTF 2.0 Tiltak for å forebygge spredning av sykdommer, parasitter og nye fiskearter 2.1 Informasjon om gyro og fiskesykdommer Samtlige som kjøper fiskekort for Tovdalselva skal få informasjon om parasitten Gyrodactylus Salaris og andre fiskesykdommer. Inntil det foreligger nye og oppdaterte informasjonsbrosjyrer fra Mattilsynet, vil NTF informere fiskerne med de store gamle oppslagsplakatene fra Mattilsynet. Om Mattilsynet ikke utarbeider noen ny brosjyre, vil laget selv vurdere å utarbeide et notat til fiskerne. Laget vil ta initiativ til å opprette et samarbeid med øvrige elveeierlag i regionen om distribusjon av informasjon knyttet til gyro og fiskesykdommer på bla danskebåtene. Informasjonen på internettsidene videreføres. Styret vil gjennomføre årlige vurderinger av mer konkrete tiltak. Kostnad Informasjonsansvarlig i fiskelagets styre. Brosjyren er gratis. 2.2 Informasjon i lagets informasjonsbrosjyre I informasjonsbrosjyren for fiske i Tovdalselva skal en side brukes til å informere om regler for å hindre spredning av fiskesykdommer, parasitter og forbud mot fiske med levende fisk som agn. Brosjyren skal også inneholde informasjon om de øvrige fiskereglene i elva. Kostnad Hvert år eller etter behov. Informasjonsansvarlig i fiskelagets styre. Inngår i folderens kostnad, ca kr 500,- pr år. 2.3 Veiledning og kontroll i regi av oppsynet Oppsynet skal ha god kunnskap om aktuelle tiltak for å forebygge spredning av fiskesykdommer og fremmede fiskearter. Stikkprøver skal tas blant fiskerne for å undersøke om levende fisk brukes som agn. Erfaring tilsier at det spesielt er blant utenlandske fiskere stikkprøver er viktig. Hvis oppsynet eller rettighetshavere oppdager fiskere som bruker fisk som levende agn, skal dette påtales på stedet. Alle slike forhold anmeldes og rapporteres til styret umiddelbart. Lensmannen i Birkenes eller politikammeret i Kristiansand bør kontaktes direkte. Fylkesmannens miljøvernavdeling skal også varsles. I informasjonen som gis fiskerne gjøres det klart at alt fiske med levende fisk som agn vil bli politianmeldt. Kostnad Oppsynet/fiskelagets styre. Inngår som del av de samlede kostnadene for oppsynet. 10

11 2.4 Desinfeksjon av fiskeutstyr, båter, vannscooter m.m. Desinfeksjon av fiskeutstyr, båter, vannscooter etc. skal skje dersom det har vært benyttet i annet vassdrag de siste 14 dagene. Desinfeksjon skjer på følgende steder: Herefoss senter og ved Boen bru (vest). Laget kan vedta og opprette flere steder for desinfeksjon, f.eks. hos Høyklev og utsalgsstedene. Utstyret må være tilgjengelig på steder hvor det er naturlig for fiskere å henvende seg. Det anbefales å bruke trykkpumpe og middelet Virkon S (selges på Felleskjøpet). Dette tar knekken på Gyrodactylus og er et skånsomt middel som er egnet der man ikke ønsker å bruke klor (blekingseffekt). Bruksanvisning står på emballasjen. Laget vil vurdere å la utsalgsstedene selge desinfeksjonsmiddel til fiskere som ønsker å stå for desinfeksjon selv. Kostnad Finansiering Styret. Ca kr 1500,- pr år (kun driftsutgifter) NTF og eventuelt Mattilsynet og Fylkesmannen i AA og VA. 2.5 Møte med veterinær og øvrige elveeierlag. Før sesongstart skal det ved behov avholdes møte mellom lagene, oppsynet, Mattilsynet (veterinær) og SNO / politiet. Målet er å drøfte gjennomføring av tiltak for å forebygge spredning av fiskesykdommer m.m., samt å utveksle ideer og synspunkter omkring problemstillingen. Det er hensiktsmessig å slå møtet sammen med årlig samordningsmøte i forbindelse med gjennomføring av elveoppsyn. Samarbeidspart Ved behov Styret NTF, Mattilsynet, politi/sno 2.6 Varsling til veterinær og brannvesen Mattilsynet i Kristiansand eller Arendal kontaktes ved funn av død og syk fisk. De vil være behjelpelig med obduksjon av fisken, og har mulighet for videresending for ytterligere undersøkelser hvis nødvendig. Ved mistanke om akutt forurensning kontaktes brannvesenet i vedkommende kommune. Brannvesenet har rutiner på iverksetting av nødvendige tiltak. Alle som oppdager død og syk fisk. 3.0 Kultivering 3.1 Samarbeid med Reetableringsprosjektet Den største utfordringen laget står ovenfor er å sikre reetablering av laks i vassdraget. Gyte- og oppvekstområdene må utnyttes optimalt for å oppnå maksimal produksjon. Laget har en representant i prosjektets kultiveringsgruppe og ønsker å videreføre et godt samarbeid. NTF ønsker jevnlige møter med Reetableringsprosjektet så lenge dette varer. Kontinuerlig Fiskelaget. 11

12 Samarbeidspart Reetableringsprosjektet 3.2 Rognplanting Vinteren 2000 ble det for første gang lagt ut rogn på egnede steder i elva. Rogna stammer fra gytefisk som ble fanget i Storelva høsten 1999, og stamfisken av Storelvalaks går nå i kar på Finså Klekkeri i Marnardal. Det er siden rognplantingen startet lagt ut mer enn 2 millioner rognkorn. Rognplanting vil pågå frem tom 2009, deretter vil videre rognplanting vurderes løpende. NTF ønsker å bidra til videreføring av rognplanting så lenge dette er nødvendig for å sikre reetablering av laksen. Samarbeidspart Kostnad Finansiering Reetableringsprosjektet Fiskelaget Uklart Reetableringsprosjektet 3.3 Evaluere effekten av rognplanting Resultatene fra rognplantinga må overvåkes for å evaluere resultatene. Rogna blir lagt i fargebad slik at det settes farge på otolittene. Gjenfangstforsøk på elva vil gi svar på effekten av rognplanting. Av smolt som hittil har gått ut, viser gjenfangster at det har vært en andel på 80 % som er merket pr 2007 (fangst i smoltfelle). Foreløpige resultater viser varierende klekkeprosent på rogna. Tidligere år har overlevelsen vært høy ca 80 %, mens de siste to årene har den vært langt lavere, 10-20%. Dette forhold bør også undersøkes nærmere. Samarbeidspart Kostnad Finansiering Reetableringsprosjektet Fiskelaget Uklart Reetableringsprosjektet 3.4 Innsamling av skjellprøver Fiskelaget har påtatt seg ansvaret med å samle inn skjellprøver fra laks for Reetableringsprosjektet. Innsamlingen skjer ved at styret inngår samarbeid med lokale «storfiskere» og deler ut skjellprøvekonvolutter til disse. Her registreres fangstdato, lengde, vekt, sone og finneklipping. Skjellprøven tas på siden av fiskens bakre del. Overfor de som skal samle inn prøvene presiseres det at før prøven tas, må slimet på fisken skrapes bort med kniv. Hvis ikke dette gjøres kan skjellene bli vanskelige å avlese. Otolitter (øresteiner) bør også samles inn, blant annet for å kunne gi svar på hvor mye av den oppvandrende laksen som er resultat av rognplanting. Resultatene fra skjellprøveanalysene ønskes gjort kjent for NTF. Samarbeidspart Kostnad Fiskelagets styre. Reetableringsprosjektet, NINA, fiskere Gjøres på dugnad. 3.5 Kalking Laget søker kommunene om penger til kalking av anadrome bekker. Søknadsbeløp tilpasses mengde som er nødvendig og pris. Kasserer i fiskelaget skal føre eget regnskap for inntekter og 12

13 utgifter i forbindelse med kalkingen. Kalkingen skal utføres på en slik måte at den fungerer best mulig på gyte- og oppvekstområdene. Kalken må ikke sprees direkte på gyteområdene, men på oppsiden. Samarbeidspart Kostnad Finansiering. Kontaktpersoner i fiskelaget. Tveit Fiskevern, Fylkesmannen i AA og VA Varierer avhengig av kalkmengde Fylkesmannen i AA og VA, Birkenes kommune, Kristiansand kommune 3.6 Sidebekker Flere av sidebekkene er viktige gyte- og oppvekstområder for sjøørret. Alle de viktigste bekkene på strekningen Herefoss Hamre er synfart, el-fisket og bonitert sommeren Det ble observert mye lakseunger. Det er gitt ut egen rapport for denne gjennomgangen. Det er videre behov for oppfølgende analyser av vannprøver og ph-målinger fra sidebekkene. Birkenes kommune har satt av midler i 2008/2009 til kvalitetssikring av bekkekalkings-prosjektene. Resultatene fra disse undersøkelser og vurderinger vil brukes for å optimalisere kalkingen. Resultater fra dette vil gi kunnskap om valg av kalkingsmetode og kalkingsmengde for rett dosering. Viktig at arbeidet videreføres og at nødvendige tiltak iverksettes Styret Samarbeidspart Kommunene, Fylkesmannen i AA og VA. Kostnad Kr ,-. Finansiering Fylkesmannen i AA og VA, Birkenes og Kristiansand kommune, NTF. 3.7 Iverksette undersøkelser for å vurdere behovet for endret minstevannføring. Dette vil utføres i nært samarbeid med NVE og Agder Energi etter hvert som prosessen med revisjonen av konsesjonsvilkårene skrider frem. Det ønskes etablert et samarbeidsforum med Agder Energi, Fylkesmennene, kommunene og NTF for å drøfte arbeidet med revisjon av konsesjonen for Hanefossen Kraftverk (startet i 2007) Fiskelaget etter godkjenning fra offentlig forvaltning Samarbeidspart Birkenes kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder Kostnad Ikke avklart. Finansiering NVE og/eller regulant 4.0 Fiskerkort, fangstregistrering - og rapportering 4.1 Fiskerkort Det ble fra sesongen 2008 innført elektroniske fiskerkort i tillegg til papirkort. Salgssystemet FANGST benyttes. Når kunder kjøper fiskerkort, sendes en SMS melding til kundens mobiltelefon. Denne meldingen er kvittering for fiskerkortet. Alternativt kan kunden velge papirutgave av fiskerkortet. 13

14 Fiskekortansvarlig, Styret Kostnader Driftskostnader salgssystem kr ,- (avhenger av salgsvolum). Finansiering NTF 4.2 Fiskernes fangstrapportering Alle fangster skal rapporteres løpende. Vurdering av fangstmengde (effektivitet) skal vurderes løpende mot målt oppgang av laks i laksetrapp og flegen i Boenfossen. Dette for å sikre at gytebestandmålet (GBM) nås. Elektroniske fiskerkort rapporteres enten via SMS eller over internett som de siste år. Det er ikke depositum for elektroniske fiskerkort. For papirkort vil det fortsatt være depositum. Depositumets størrelse fastsettes av styret. Hvis antall returnerte kort / rapportering er lavere enn målsettingen på 90 %, kan styret i NTF vedta reaksjonsformer. Det kan for eksempel være økning i depositumet for papirkortene, eller å nekte kunde å kjøpe flere kort før rapportering er gjennomført. Alle utsalgssteder tilbakebetaler depositum for alle papirkort for hele elva. Fiskere som sender papirkort til fiskelagets postboks kan få tilbakebetaling til egen konto (kun norsk konto). Det settes frist for tilbakesending på 14 dager etter sesongslutt. Fangstrapportering skjer på nettsiden Kostnader Finansiering Fiskekort- og depositumansvarlig i fiskelagets styre. kr 250,-/år for leie av postboks. Del av driftskostnader salgssystem. NTF 4.3 Rettighetshavernes fangstrapportering Alle rettighetshavere / grunneiere skal ha eget fiskerkort. På kortet er oppført kortnummer som benyttes ved rapportering av fangst. Hvert medlem er ansvarlig for rapportering til laget, noe som skal presiseres på kortet. Kontaktpersoner for sameier foretar intern distribusjon og er ansvarlig for informasjon til partene i sameiet. Pr nå sendes fiskerkort årlig ut til samtlige rettighetshavere, metode og opplegg vurderes løpende av styret. Fangstrapportering purres opp på SMS. Kostnader Finansiering Fiskekortansvarlig i styret og det enkelte medlem Del av driftskostnader salgssystem. NTF 4.4 Oppsummering av årets fangst Gjennom dataprogrammet Fangst samles fangststatistikkene inn. Rapportering foretas på nettsiden og fangstrapporter sees løpende på samme nettside. Etter sesongslutt oppsummeres fangstene slik: Antall laks og samlet vekt under 3 kg 14

15 Antall laks og samlet vekt fra 3-7 kg Antall laks og samlet vekt over 7 kg Totalt antall laks og samlet kg laks Samlet kg sjøørret og antall sjøørret Samlet kg brunørret og antall brunørret Samlet kg abbor og antall abbor Samlet kg sik og antall sik Samlet kg ål og antall ål I Herefossfjorden oversender Olav Slettene en skjønnsmessig oversikt over fangstene. Samlet fangst for planområdet skal sendes til Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder innen 1. november. Vurdering av fangstmengde (effektivitet) oppstrøms Boenfossen skal vurderes løpende gjennom sesongen mot målt oppgang av laks i laksetrapp og flegen i Boenfossen. Dette for å sikre at gytebestandmålet (GBM) nås. Kostnader Finansiering Fiskekortansvarlig, Styret Del av driftskostnader salgssystem + dugnad NTF 5.0 Fiskeoppsyn 5.1 Felles fiskeoppsyn for laget og politiet Det er inngått et samarbeid med Birkenes Sportsfiskerforening og privatpersoner i Kristiansand om gjennomføring av fiskeoppsyn i hhv. delområde 3 og 4 og delområde 1 og 2. Fiskelagets leder fungerer som kontaktperson overfor alt oppsyn. Det er utarbeidet egen instruks som legges til grunn for oppsynet og som klargjør praktisk gjennomføring. Instruksen gjennomgås og underskrives av den enkelte oppsynsmann og leder i fiskelaget. Avtalen gjelder for hele driftsplanperioden. Oppsynet skal være i virksomhet både før, under og etter fiskesesongen. Det er en fordel om oppsynet kan informere om overnattingsmuligheter og ulike aktiviteter i området. Det er viktig at oppsynet informerer om gyrodesinfisering. Etter behov vil fiskelagets styre innkalle til møte for å drøfte gjennomføring av oppsyn. På møtet kan følgende delta: aktuelle fiskelag, oppsynet, politiet, offentlig fiskeforvaltning og Mattilsynet. Samarbeidspart Kostnad Finansiering Styret i fiskelaget Aktuelle fiskelag, oppsyn, politi, Mattilsynet og off. fiskeforvaltning Ca kr pr år. Årskort til oppsynet, kjøreutgifter og noe drivstoff til båt NTF, SNO, Fylkesmannen i AA og VA 6.0 Fiskeregler 15

16 6.1 Offentlige fiskeregler Fylkesmannen fastsetter overordnede regler for utøvelse av lakse- og innlandsfiske i anadrom del av Tovdalselva. Nytt for inneværende periode er innføring av GBM (gytebestandsmål) som grunnlag for kvotebasert villaksforvaltning. Med grunnlag av bestandsstatus for den atlantiske villaksen, er det kommet påtrykk fra Direktoratet for Naturforvaltning om å innføre bedre og strengere regimer i elvene. Fylkesmannen vil være den utøvende part i fastsettelse av lokale forskrifter. NTF vil være aktive i forhold til å påvirke de offentlige fiskeregler ved å bidra med faktakunnskap gjennom høringer og dialog med Fylkesmennene. Laget vil informere om lovlig fisketid også utenom sesongen Fylkesmannen i AA og VA Samarbeidspart NTF 6.2 Lokale fiskeregler for Tovdalselva Innenfor rammen av de offentlige fiskeregler kan NTF utarbeide egne fiskeregler i tillegg. Disse tilpasses behov og ønsker laget har i forhold til å reetablere laksestammen, fiskernes muligheter for å utøve et greitt fiske og tilpasses næringsutøvelse knyttet til laksefisketurismen. NTF legger i perioden opp til en løpende vurdering av fangst oppstrøms Boenfossen i forhold til talt oppvandret fisk i laksetrappa og flegen i Boenfossen. Dersom fangsteffektiviteten viser seg å være for høy i forhold til oppnåelse av GBM, vil det settes inn mer restriktive tiltak underveis i sesongen. Løpende vurdering av fangst oppstrøms Boen ønskes videreført også i neste perioder for de offentlige fiskeregler. Revisjon av fiskeregler for fiske etter innlandsfisk i Tovdalselva gjennomføres løpende. NTF ser det som viktig å ha en god utnyttelse av innlandsfiskeressursene. I tillegg til stangfiske i Herefossfjorden, legges det derfor opp til muligheter for garnfiske i enkelte områder og innenfor gitte rammer. NTF ønsker at garnfisket i Herefossfjorden videreføres. Oppsynet vil spesielt følge med på dette fisket for å sikre at bifangster av laks og sjøaure ikke blir for store. Rapport sendes FM årlig. Samarbeidspart og løpende underveis i sesongen Styret i NTF Fylkesmannen i VA og AA TILTAK INNEN NÆRINGSUTVIKLING OG ORGANISASJON 1.0 Markedsføring 1.1. Utarbeidelse av markedsføringsplan Etter hvert som laksestammen vokser vil det være behov for å markedsføre fisket i elva i større grad. Markedsføringsplanen bør inneholde aktuelle markedsføringstiltak og samarbeidspartnere. Laget avgjør når tiltakene i planen skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Samarbeid med ferjeselskap, flyselskap, profilering på messer, sportsfiskeforeninger mv. 16

17 Knut Olav Birknes og Johan Olsen Kostnad Finansiering NTF MÅLGRUPPER Målgruppe 1 - Lokale fiskere Med lokale sportsfiskere menes de som er bosatt innenfor en times kjøretur fra elva. Det vil i hovedsak omfatte kommuner øst for Mandal, vest for Arendal og syd for Bygland. Viktig markedsføringstiltak for denne gruppen er omtale i lokalavisene Agderposten og Fædrelandsvennen. De lokale fiskerne tar dagsturer til elva, og etterspør i liten grad overnatting. Målgruppe 2 - Fiskere fra andre deler av området Stavanger til Østfold Sportsfiskere og dennes familie i området fra Stavanger til og med Østfold er en viktig målgruppe. I området rundt Stavanger er det flere gode lakseelver slik at konkurransen med disse er betydelig. Mest interessant er derfor området fra og med Vest- Agder til Østfold. Til nå har gode lakseelver på denne strekningen vært Otra, Mandalselva, Numedalslågen og Drammenselva. Godt fiske i Tovdalselva vil nok gjøre elva spennende også for fiskere fra Østlandet. Viktigste markedsføringstiltak er presentasjon av elva på Internett, sekundært er distribusjon av fiskefolderen gjennom utsalgssteder og fiskeutstyrsforretninger viktig. Dette gir mulighet for de besøkende til å planlegge reisen i god tid i forveien. NTF ønsker å utvikle samarbeide videre med Birkenes kommune og Kristiansand dyrepark sitt bookingselskap. Det vil være mange felles interesser knyttet til laksefiske som attraktiv aktivitet opp mot annen opplevelsesturisme, kulturhistorie, gårdsturisme og overnatting. Målgruppe 3 - Danske fiskere Nasjonalt sett har Tovdalselva en strategisk beliggenhet i forhold til resten av Europa, og fergeforbindelsen mellom Kristiansand og Hirtshals gjør tilgjengeligheten god. Hurtigste overfart tar kun 2 timer og 30 minutter. Markedsføring mot danske sportsfiskere og dennes familie bør ha positiv effekt på kortsalget, ikke minst tatt i betraktning at laksefiske i mange norske elver de senere årene har vist en betydelig tilbakegang. Viktigste markedsføringstiltak mot Danmark er presentasjon av elva på Internett, samt distribusjon av fiskefolderen. Gjennom disse tiltakene får potensielle besøkende god mulighet til å planlegge besøket flere måneder i forveien. Målgruppe 4 - Fiskere fra andre land enn Norge og Danmark Elva vil trolig oppleve en økning i besøk av fiskere fra land som Tyskland, Nederland, Sverige, m.fl. Foreløpig er det ikke lagt opp til spesielle markedsføringstiltak mot denne målgruppen annet enn informasjonen som gis på Internett. Hamresanden appartements har knyttet kontakter mot det tyske markedet og har invitert NTF med i et samarbeid. Målgruppene er ikke i prioritert rekkefølge. 1.2 Informasjonsbrosjyre Oppdatering og utgivelse Informasjonsbrosjyren har vært en viktig bidragsyter for å fremme vassdraget og vil videreføres i tiden fremover. Kartfolderen bør inneholde noen flere stedsnavn enn 2007 versjonen. Når tilretteleggingsplanen er ferdigstilt, bør en del viktig informasjon fra denne komme på kartet i 17

18 informasjonsbrosjyren. Når brosjyren oppdateres skal samtlige overnattingssteder og utsalgssteder det informeres om, kontaktes for å avklare om de fortsatt ønsker å være med, og om det er endringer i opplysningene som gis om disse. Videre må det inngås avtale med de som ønsker å kjøpe reklameplass. Medlemmer som tilbyr overnatting og/eller opplevelser skal gis prioritet og gunstige betingelser. Samarbeidspart Kostnader Fiskelagets styre sørger for oppdatering og trykking (Ca pr år) Distribusjon av brosjyren Utdeling av brosjyren vil være blant de viktigste markedsføringstiltakene som gjennomføres. Følgende distribusjonskanaler er aktuelle: Sted Turistkontor i aktuelle kommuner Fiskekortselgere Fiskeutstyrsforretninger på Sørlandet Tidspunkt for gjennomføring I løpet av planperioden vil det vurderes å øke opplaget og profilere brosjyren hos Color Line, Masterferries, sportsfiskeklubber i Danmark mv, jer. markedsføringsplan og øvrige interesserte. Markedsføringsansvarlig i styret. Utsendelse skal skje tidlig på våren samt gjennom sesongen etter behov. Kostnader 5000 Finansiering NTF 1.3 Internett Videreføre egen hjemmeside Laget har til nå hatt en egen hjemmeside (www.tovdalselva.no) som markedsføres sammen med de øvrige elvene i regionen i samarbeid med AT Skog. Det vil fom 2009 bli etablert en felles overbygning av lakseelvene i Agderfylkene. Denne organisasjonen vil drifte en nettportal der den enkelte elv kan ha sin hjemmeside. I planperioden skal sidene til NTF videreutvikles og holdes oppdatert til en hver tid. Det er ønskelig å visualisere sidene ytterligere for å gjøre dem enda mer attraktive. Samarbeidspart Kostnader Finansiering Fortløpende Styret og markedsføringsansvarlig. Øvrige elver på Agder, laksefisk.no, overnattingsbedrifter m.fl (til drift i planperioden) NTF 18

19 1.4 Omtale i media Samarbeid med tidsskrifter og aviser Det er aktuelt å arbeide for å få omtale av laksefiske i Tovdalselva i sportsfisketidsskrifter i inn- og utland ved å be journalister på fiske. Positiv omtale med fine bilder er god markedsføring. De mest aktuelle tidsskriftene å samarbeide med er: Norge Danmark Tyskland England Alt om fiske Fisk & Fri Fisch und fang Trout and salmon Jakt og Fiske Sportsfiskeren Blinker Villmarksliv Fiskeavisen Rute und Rolle Angelwoche Fliegenfischen Fiskelaget har ikke tatt stilling til om, og eventuelt når, tiltaket skal gjennomføres. Det er viktig at elva ikke presenteres som en bedre lakseelv enn den i realiteten er. Elva bør markedsføres som en kommende elv. Laget skal arbeide for å få omtale av kommende sesongs fisketilbud i Agder-posten og Fædrelandsvennen. Det er også ønskelig med artikkel etter endt sesong der årets fiske oppsummeres. Målet er å yte service overfor lokale fiskere. I kommende planperiode vil det bli økt fokus på profilering i aktuelle tidsskrift i inn- og utland. Det kan være aktuelt å avholde pressevisning / pressekonferanser knyttet til dette. Fra 2009 Styret Samarbeidspart Kostnader (I hele planperioden) Finansiering NTF 1.5. Utdeling av frikort Positiv omtale av sportsfiskere som har besøkt Tovdalselva er trolig den beste måten elva kan markedsføres på. «Jungeltelegrafen» går raskt i sportsfiskemiljøer. Fiskere med gode erfaringer forteller dette videre til venner og kjente. I jeger- og fiskerforeninger og sportsfiskeklubber er det gjerne flere ivrige fiskere som ofte besøker nye reisemål Utdeling av frikort til nøkkelpersoner Laget vil vurdere å dele ut kort til utvalgte fiskere. Følgende mottakere er aktuelle: Ansatte i fiskeutstyrsforretninger som tilsendes brosjyren. Produsenter av sportsfiskeutstyr og grossister. Ansatte/freelandsjournalister i sportsfisketidsskrifter. Til ungdom under 16 år (unntatt ved Boen) Kostnader Ikke avgjort. Styret Porto til utsendelse. 19

20 2.0 Tilrettelegging 2.1 Valg av informasjonsmateriell For å få en mest mulig enhetlig informasjon langs vassdraget, bør laget bestemme seg for hva slags type informasjonsmateriell det skal satses på. Laget bør samarbeide med Birkenes og Kristiansand kommuner om både utarbeidelse av standarder og praktisk gjennomføring. I andre elver der en har samlet seg om en standard, er dette positivt mottatt av fiskerne Styret, Johan Olsen, Erik Aamlid Samarbeidspart Birkenes og Kristiansand kommuner Kostnad 0,- 2.2 Skilting ved Boenfossen og Teinefossen Det er tidligere satt opp skilt på begge sider av elva som viser hvor fredningssona under fossen går. Skiltene er i henhold til standarder i driftsplanen. Det er innhentet tillatelse fra grunneier begge steder. I kommende planperiode skal det også settes opp informasjonsskilt ved parkeringsplassen ved Boen bru. Informasjonen skal omhandle kalking, reetablering, gyro, fredningssoner, stier, fiskekortkasse m.m. Her er det aktuelt å samarbeide med kommunene om standard Styret Samarbeidspart Grunneiere, Birkenes kommune, FM i AA og VA, Kai Severinsen, Johan Olsen Kostnad Finansiering Fylkesmannen i Vest-Agder og/eller Fylkesmannen i Aust-Agder 2.3 Fysisk tilrettelegging ved Boen Bruk Det må innhentes tillatelse fra grunneier før start. På vestsida av Boen Bruk bør stien ryddes og forlenges videre til Svefte. Stien kan markeres med skilt fra parkeringsplassen. Det kan også settes opp bord og benker på egnet sted Styret Samarbeidspart Grunneier, Kristiansand kommune Kostnad Finansiering NTF, Fylkesmannen i Vest-Agder og Kristiansand kommune 2.4 Skilting På strekningen mellom Flakksvann og Herefossfjorden er det flere gode fiskeplasser. Det bør settes opp skilt ved hovedveien som viser avkjøring til parkeringsplass. Videre bør det skiltes fra p-plass til fiskeplass. Det må innhentes tillatelse fra grunneier og vegvesenet. På egnede lokaliteter kan det settes opp bord og benker Styret Samarbeidspart Grunneier, Statens Vegvesen, Birkenes kommune Kostnad

Forvaltning av villaks i Norge

Forvaltning av villaks i Norge Driftsplanarbeid Forvaltning av villaks i Norge KLD NASCO Internasjonale avtaler Norske Lakseelver Miljødirektoratet SNO VRL Fylkesmannen Overvåking og oppsyn i sjø Bestandsstatus GBM Genetisk vurdering

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen DRIFTSPLAN Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen Rev: 1 9.5.2015 1 Innhold Driftsplan for Kvina Elveeierlag forvaltningslaget.... 4 Organisering av fellesforvaltningen... 4 Andelshavere... 5 Andeler...

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Årsmelding 2015 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2015 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 2015 Styrets sammensetning har i 2015 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem og Tynningsfiskeansvarlig

Detaljer

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KJFF Fritidsfiske / Sportsfiske Fiske med stang eller håndsnøre ANTALL FRITIDSFISKERE Antall fritidsfiskere

Detaljer

Gjersjøelva Generelt. Dugnad

Gjersjøelva Generelt. Dugnad Gjersjøelva 2014 Generelt Fiskesesongen i Gjersjøelva ble svak for 2014. Dette skyltes det fine været som var over Østlandet, helt fra våren og til månedsskiftet september/oktober. Vannstanden var for

Detaljer

Gaula Fiskeforvaltning

Gaula Fiskeforvaltning Drift av laksevassdrag hvordan løser vi lovpålagte oppgaver - hvilke oppgaver skal og må vi gjøre, og hva kan og bør vi gjøre? Torstein Rognes Gaula Fiskeforvaltning Gaulavassdraget Ca 200 km lakseførende

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Roksdalsvassdraget i Andøy

Roksdalsvassdraget i Andøy Roksdalsvassdraget Roksdalsvassdraget i Andøy Ett av Nordlands fylkes beste smålaksevassdrag. År 2000 tredje beste smålaksevassdrag i Nordland Gårdene Å, Ånes, Svandalen, Åse, Rundholen og Åbergsjord har

Detaljer

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12 Laksefiske for alle! Vefsna, 28.03.12 Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i anadrome laksevassdrag Stiftet 1992 70 lakseelver 7000 fiskerettshavere ca. 70 % av all elvefanget

Detaljer

Nye regler for lokal organisering

Nye regler for lokal organisering Nye regler for lokal organisering Ingar Aasestad Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 70 lakseelver fra hele Norge 7000 fiskerettshavere

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET

DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET Prosjekt Utmark Bodø, Mars 2003 1 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 HOVEDMÅL...3 Biologisk hovedmålsetting...3 Næringsmessig hovedmålsetting...3 Rekreasjonsmessig

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Generelt Lav vannføring pga. lite nedbør preget sensommeren og begynnelsen av høsten. Dette resulterte i liten oppgang av fisk, og dermed en dårlig sesong for fiskerne.

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

MØTEREFERAT. REFERAT FRA: Møte i faggrupper. STED: Bygdetunet Drangedal DATO: 2. juni 2010

MØTEREFERAT. REFERAT FRA: Møte i faggrupper. STED: Bygdetunet Drangedal DATO: 2. juni 2010 MØTEREFERAT OSJEKT: Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget REFERAT FRA: Møte i faggrupper MØTE NR.: STED: Bygdetunet Drangedal DATO: 2. juni 2010 Til stede Pål Kirkeby Ulf Rønneberg Einar Tafjord

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

Driftsplanen hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen,

Driftsplanen hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen, Driftsplanen hva skal vi med den? -for mer liv i elva! Torfinn Evensen Vefsnakonferansen, 04.03.16 Lokalt ansvar og handlefrihet God organisering Driftsplan => Sjølråderett Driftsplanen skal være til hjelp

Detaljer

Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget. 14.03.2013 Ole Erik Elsrud

Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget. 14.03.2013 Ole Erik Elsrud Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget 14.03.2013 Ole Erik Elsrud Hva skal prosjektet se på Hovedmål Laks - Fremskaffe underlag for beslutning om tiltak for reetablering av en reproduserende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Årsmelding 2012 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2012 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 212 Styrets sammensetning har i 212 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Fagansvarlig biologi og oppsyn Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Referat infomøte Prosjekt Skjoldafjorden

Referat infomøte Prosjekt Skjoldafjorden Referat infomøte Prosjekt Skjoldafjorden Tysvær Rådhus 06.06.17 kl. 17.00 Deltakere: Marlin Øvregård Løvås - Miljøvernrådgiver Tysvær Kommune Gitte Halvorsen - Seniorrådgiver Skog/Vilt Vindafjord Kommune

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Årsmelding Skienselva Elveeierlag

Årsmelding Skienselva Elveeierlag 2009 Årsmelding Skienselva Elveeierlag 13.01.2010 Skal ligge tilgjengelig på Servicesenteret i Skien og Porsgrunn. Årsmelding Skienselva Elveeierlag 2009 Styrets sammensetning har i 2009 vært som følger:

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Fisketurisme på statsallmenning

Fisketurisme på statsallmenning Engerdal fjellstyre Fisketurisme på statsallmenning Daglig leder i Engerdal fjellstyre 2009-2013 Rådgiver Oppland fylkeskommune 2014 - Fisket i Femund Engerdal Fiskedestinasjonen Femund Engerdal har svært

Detaljer

Nye regler for lokal organisering. Ingar Aasestad

Nye regler for lokal organisering. Ingar Aasestad Nye regler for lokal organisering Ingar Aasestad Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 70 lakseelver fra hele Norge 7000 fiskerettshavere

Detaljer

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at Høring adgangsregulering innlandsfisk Bakgrunn Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har bedt direktøren om å høre på prinsipper for regulering av innlandsfiske i henhold til Finnmarkslovens

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Nye regler for lokal organisering. Torfinn Evensen, Førde 14.03.15

Nye regler for lokal organisering. Torfinn Evensen, Førde 14.03.15 Nye regler for lokal organisering Torfinn Evensen, Førde 14.03.15 Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 75 lakseelver fra hele

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA

DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 1 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 HOVEDMÅL... 3 Biologisk hovedmålsetting... 3 Næringsmessig hovedmålsetting... 3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

LAKSEFISKE SOM OPPLEVELSESNÆRING KONSEKVENSER OG MULIGHETER

LAKSEFISKE SOM OPPLEVELSESNÆRING KONSEKVENSER OG MULIGHETER LAKSEFISKE SOM OPPLEVELSESNÆRING KONSEKVENSER OG MULIGHETER Øystein Aas, NINA Foredrag, Røyrvik, april 2008 Bakgrunn og mål Laksefiske handler om mange ting, om biologi, rekreasjon og næring fokus her

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Presentasjon av Krafttak for laks

Presentasjon av Krafttak for laks Presentasjon av Krafttak for laks Ørnulf Haraldstad miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder Ny laks på Sørlandet! Miljøverndepartementet 2011: Miljøvern nytter laksen er tilbake på Sørlandet! Dette

Detaljer

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 211 Styrets sammensetning har i 211 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fast møtende

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv?

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? - Refleksjoner basert på en undersøkelse blant elveeiere i Norge og sammenligning av norsk og nordamerikansk lakseforvaltning Laks og verdiskaping,

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

SJØØRRETEN - er den dårlig behandlet? Øyvind Fjeldseth, NJFF

SJØØRRETEN - er den dårlig behandlet? Øyvind Fjeldseth, NJFF SJØØRRETEN - er den dårlig behandlet? Øyvind Fjeldseth, NJFF HVORFOR SJØØRRET? Attraktiv Stor utbredelse Økt popularitet i sjøen Mangelfull kunnskap? Føre var.. Opplevelse Forvaltning og fiskestell Forskning

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 Nordland fylke Rombakselva sett mot utløpet, Foto Knut Aune Hoseth, NVE Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening Postboks 536 info@nojff.no 8507 NARVIK www.nojff.no

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN. Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dag Matzow TEFA-seminaret 2014

KRAFTTAK FOR LAKSEN. Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dag Matzow TEFA-seminaret 2014 KRAFTTAK FOR LAKSEN Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv Dag Matzow TEFA-seminaret 2014 Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert

Detaljer

Fisketurisme og verdiskaping

Fisketurisme og verdiskaping Fisketurisme og verdiskaping Samhandling Grunneiere Reiselivsbedrifter Sportsfiskere Rica Hell Hotell 6. desember 2011 Finn Erlend Ødegård - Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 08.12.2011 1 Historisk

Detaljer

Forvaltningsreform 01.01.2010

Forvaltningsreform 01.01.2010 Forvaltning av innlandsfisk - aktører, regler, roller og oppgaver Stig Johansson Rica Hell 6.12-2011 Forvaltningsreform 01.01.2010 ..Fylkeskommunen får oppgaver knyttet til å sikre bestandene av de høstbare

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/3326 / DAM 05.10.2011 REGULERING

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Tillatelse til stamfiske 2014 og utplanting av øyerogn for reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget, RBR0701

Tillatelse til stamfiske 2014 og utplanting av øyerogn for reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget, RBR0701 Deres ref.: Vår dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/7815 Arkivnr.: 443.1 Bjerkreim elveeigarlag SA Gjedrem 81 4387 BJERKREIM Att. Torill Gjedrem Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET

DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 1 Forord Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15.mai 1992 legger hovedansvaret for forvaltningen av fiskeressursene

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad).

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad). Gytefisk- og gytegroptelling i Aagaardselva 2008 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2008 Innledning I utkast til ny driftsplan for Glomma og Aagardselva er det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR SIRAELVA 2015-19. Anadrom strekning av Siraelva i Åna-Sira, Flekkefjord og Sokndal kommune, Vest-Agder og Rogaland fylker.

DRIFTSPLAN FOR SIRAELVA 2015-19. Anadrom strekning av Siraelva i Åna-Sira, Flekkefjord og Sokndal kommune, Vest-Agder og Rogaland fylker. DRIFTSPLAN FOR SIRAELVA 2015-19 Gjelder for: Eier/oppdragsgiver: Utarbeidet av: Anadrom strekning av Siraelva i Åna-Sira, Flekkefjord og Sokndal kommune, Vest-Agder og Rogaland fylker. Åna-Sira Elveeierlag

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen

Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 80

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Lilleelva, Tista, Halden kommune den

Rapport fra el-fiske i Lilleelva, Tista, Halden kommune den Rapport fra el-fiske i Lilleelva, Tista, Halden kommune den 12.9.2012. Innledning: I mer enn 100 år hadde laksebestanden i Tista vært borte på grunn av Porsnes demning, etablert i 1899, samt forurensning.

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Trysil 24. april 2012 Børre K. Dervo Oppgaver Oppsummering av eksisterende kunnskap om fritidsfisket i vassdraget Sammenstille og analysere fiskekortstatistikk

Detaljer

ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening

ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening ÅRSMELDING 25 Namsenvassdragets Grunneierforening Styret har i år 25 bestått av : Leder : Tom Riise-Hanssen pers.vara Mathias Melhus Nestleder : Sigbjørn Amundsen pers.vara Ola Fuglår Kasserer : Odd Erling

Detaljer

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo Smitteområde Vefsnaregionen Flere store prosjekter i Vefsna Største elvebehandling i Norge (i volum) Største

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 Vedtatt i årsmøte 25.4.2009 Innhold 1: Planens status og formål 2: Områdebeskrivelse 3: Fiskeribiologiske forhold 4: Kultiveringstiltak 5: Informasjon og tilrettelegging

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Rapport Fiske i Sel 2017.

Rapport Fiske i Sel 2017. Rapport Fiske i Sel 2017. 20.11.2017 Innledning Denne rapporten viser hva som er blitt gjort i 2017 i Fiskeprosjektet i Sel. I tillegg er resultatene fra kortsalget i prosjektperioden omtalt. Hovedsatsningsområdene

Detaljer

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor på Boen Gård

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor på Boen Gård Nytt liv i Tovdalselva Elva var lenge ei av de beste lakseelvene i landet. I årene 1880-83 var den nummer tre i landet, regnet både etter vekt og verdi. Sur nedbør begynte å få betydning for elva allerede

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 27.02.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elveeierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 1 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Namsos, januar 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Foto: Anton Rikstad. Registrering av laks

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Skogmuseet, 19. januar 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer Økologisk forutsetninger for fiske(turisme) Ikke-biologiske

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder Notat Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Dato: 11.november 2010 Oversikt over innskrenkinger i laksefisket 2007-2010 i elvene i Aust- Agder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt beskatningsråd

Detaljer

2.utkast til Driftsplan for Vefsnlaks AS

2.utkast til Driftsplan for Vefsnlaks AS 2.utkast til Driftsplan for Vefsnlaks AS Fase 1 2013-2016 Forslag til driftsplan for elve- og grunneierlag tilsluttet VefsnLaks AS 16.01.2014 1 Innhold Bakgrunn for arbeidet... 4 Hovedkonklusjoner i forslag

Detaljer

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen Ålen på Sørlandet Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen 1 Ålens livssyklus Driver med havstrømmene fra Sargassohavet til Europa En andel går opp i elvene,

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015 Fiskereguleringer på kort og lang sikt Fagseminar NGSL 13. mars 2015 På lang sikt Prognosebaserte kvoter? Konsesjonsordning? Ekspropriering av rettigheter? Fortsette som nå? Forvaltningsansvaret for laks

Detaljer

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fisketider for vassdrag Fisketid for alle vassdrag framgår av forskriftsdatabasen. Fisketid for vassdrag i

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagboka tilhører: (fiskers navn og sonenummer) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

Reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen - høringsinnspill

Reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen - høringsinnspill Finnmarkseiendommen post@fefo.no Sendes kun elektronisk Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 26.06.2015 Reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Agder: Bestandssituasjonen og overvåkning av sjøørret i Skagerrak

Agder: Bestandssituasjonen og overvåkning av sjøørret i Skagerrak Agder: Bestandssituasjonen og overvåkning av sjøørret i Skagerrak Agder; forsuringsfylkene i Norge Forsuring var regionens trussel nr.1 Kalking ble igangsatt for laks og innlandsfisk (1990-tallet) Forsuring

Detaljer