DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA"

Transkript

1 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 1

2 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA HOVEDMÅL... 3 Biologisk hovedmålsetting... 3 Næringsmessig hovedmålsetting... 3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 3 BESKRIVELSE AV VASSDRAGET... 3 Områdebeskrivelse, nedbørsfelt, vannføring og lakseførende strekning... 3 Geologiske forhold... 4 Landskap, vegetasjon og klima... 4 Vannkvalitet, forurensing, vassdragsregulering og andre fysiske inngrep... 4 STATUS FOR BIOLOGISKE FORHOLD... 4 Fiskearter... 4 Elvemusling...4 Fangststatistikk Fiskesamfunn og vassdragsmiljø - forholdene for fisk i vassdraget... 6 Bestandsforhold... 6 Fiskeforsterkende tiltak... 6 Fangstrapportering... 6 Beskatning elv sjø... 7 Garnskader... 7 Andel oppdrettsfisk... 7 Fiskesykdommer... 7 STATUS FOR NÆRING OG REKREASJON... 8 Rettighetsforhold og organisering... 8 Salg av fiske... 8 Fiskeregler... 8 Tilrettelegging langs elva... 9 Markedsføring... 9 Økonomi... 9 Betydning for sportsfiske... 9 Oppsyn Planperiode - ansvar BIOLOGISKE TILTAK Målsetting Fisketid/Fiskeregler Utvidet fisketid Fangstbegrensing Fangstrapportering Depositum på fiskekortene Overvåking og fiskeribiologiske undersøkelser Nye fiskeribiologiske undersøkelser Informasjon om smittespredning Etablering av desinfiseringsstasjon Innsamling av skjellprøver av laks Sammendrag av biologisk handlingsplan TILTAK INNEN NÆRING OG REKREASJON Målsetting Salg av fiske Forslag til fiskekortpriser Felles fiskekortordning for hele vassdraget Markedsføring Tilrettelegging for sportsfiske/friluftsliv Tilrettelegging langs vassdraget Oppsyn Sammendrag av delplan for næring og rekreasjon ØKONOMI Budsjett og finansieringsplan år LITTERATURLISTE Vedlegg 1 Kart over vassdraget Vedlegg 2 Fangst av laks og sjøørret i perioden 1994 til

3 Del 1 Målsettinger Valnesvatnet grunneierlag er et samarbeidsorgan for rettighetshaverne i den lakseførende elvestrekning av Valnesvassdraget, samt rettighetshavere rundt Valnesvatnet. Laget har som formål å forvalte vassdraget på en helhetlig og bærekraftig måte til beste for brukere og grunneierlag; her kommer rettighetshavernes interesser i siste rekke. HOVEDMÅL Biologisk hovedmålsetting Valnesvassdraget skal sikres mot inngrep som vil være til skade for fiskebestanden, og naturens biologiske mangfold og produktivitet skal bevares på lang sikt. Næringsmessig hovedmålsetting Utnytte ressursen på en slik måte at det gir økt økonomisk utbytte til grunneierlaget. Valnesvatnet grunneierlag skal innen planperioden ha en gjenomsnittlig årlig omsetning på kr ,- Rekreasjonsmessig hovedmålsetting Valnesvassdraget skal også i framtiden være en ressurs for allmennheten. Valnesvatnet grunneierlag vil tilrettelegge for fiske og ferdsel langs elva og selge fiskekort også i framtiden. DEL 2 STATUS BESKRIVELSE AV VASSDRAGET Områdebeskrivelse, nedbørsfelt, vannføring og lakseførende strekning Valnesvassdraget har et nedslagsfelt på 69,8 km 2, og ligger i Bodø og Beiarn kommune. Vassdraget består av to hovedgreiner som renner inn i Valnesvatnet. Den ene greina går i Falkflågdalen, og renner fra sørøst mot nordvest, mens den andre greina renner nordøstover fra Skålsvikhaugen. Nedstrøms Valnesvatnet renner Valneselva nordover omkring en km før den dreier nordøst og renner ut i Fjellvika, som er ei sidegrein av Saltfjorden. Anadrom strekning er opp til Valnesfossen, omkring 1 km opp fra sjøen. Kart over området ligger som vedlegg 1. 3

4 Geologiske forhold Berggrunnen i området domineres av granitt og glimmergneis, men har også årer/mindre områder i vest med marmor, kalksilikatskifer og dolomitt. Landskap, vegetasjon og klima Fjellsidene og liene i feltet er bratte, og spesielt i øst er vassdraget avgrenset av høye, spisse tinder (Falkflågtindene). Betydelige deler av arealet består av snaufjell. Skog er utbredt og består hovedsakelig av bjørkeskog og delvis bjørkeskog som er innblandet furu. Floraen i området er rik, og det er påvist ca. 300 karplanter. Spesielt nevnes området ved Urskaret, hvor det er påvist 12 forskjellige orkidéarter. Klimaet i området er oseanisk, og mottar mm nedbøren på årsbasis. Vannkvalitet, forurensing, vassdragsregulering og andre fysiske inngrep Vannprøver tatt i utoset av Valnesvatnet (juli 2007) viser en høy ph (7,7) og verdiene av tungmetaller som nikkel, kadmium, krom og bly kan betegnes som god. Vassdraget er tatt med i Verneplan for vassdrag, og er derfor sikret mot utbygging/andre betydelige inngrep i tilknytning til vassdraget. Pr. i dag er eneste inngrep RV17 og ei høyspentlinje, som går gjennom nedslagsfeltets nord/vestlige del. STATUS FOR BIOLOGISKE FORHOLD Fiskearter I Valnesvassdraget er det bestander av laks, sjøørret og stasjonær ørret. I tillegg fins skrubbe i munningsområdet. Elvemusling Det er påvist funn av elvemusling i Valneselva og da den er en svært truet art (på rødlista), skal en utvise forsiktighet ved opprydding/kultiveringsarbeid i elva. Fangststatistikk Siden 1994 har det vært utført fangstrapportering i Valnesvassdraget. For de siste fire sesongene har gjenrapporteringen variert mellom 61 og 86 prosent. Denne rapporteringen har vist at bestandene av laks og sjøørret er tynne, selv om de ikke gir et fullgodt bilde av bestandsutviklingene. I periodene med liten fangst har det vært svært lite nedbør, noe som gjør det vanskelig å få et fullgodt bilde av bestandene. Figur 1 og 2 viser utviklingen de siste 14 sesongene. En nøyaktig oversikt over oppfisket kvantum ligger i vedlegg 2. 4

5 < 3 kilo antall < 3 kilo kilo 3-7 kilo antall 3-7 kilo kilo Fangst av laks Kg 80 Antall År Figur 1. Fangst av laks i perioden 1994 til 2008, fordelt på smålaks (> 3 kg) og mellomlaks (3 7 kg). Det ble fanget en storlaks ( <> 7 kg) i Fangst av sjøørret Antall Kg Total fangst antall Total fangst kilo År 0 Figur 2. Fangst av sjøørret i perioden 1994 til Gjennomsnittsvekta på laks i tidsrommet er på 1,9 kg, er på 2,1 kg Samlet snitt for hele perioden 2,0 kg. Snittvekta for tilbakerapportert sjøørret i tidsrommet er på 0,8 kg, er på 0,9 kg. Samlet snitt for hele perioden 0,8 kg. 5

6 Fiskesamfunn og vassdragsmiljø - forholdene for fisk i vassdraget Vassdraget har gode gyte- og oppvekstområder for laksefisk. De øverste 0,5 km har to store kulper og 2 3 lange, relativt dype kulper. Bunnsubstratet er hovedsakelig stein og blokk, med noe berg og grusbunn. Om lag 1 km opp fra sjøen er det endelige vandringshinderet, Valnesfossen, som er umulig å forsere. Det er ingen innsjøer på strekningen. Hele den anadrome strekningen har gode skjulmuligheter, både i form av grovt substrat og kantvegetasjon. Til tross for en del relativt store kulper, er dette ei lita elv hvor predasjon fra oter og hegre i perioder med liten vannføring kan utgjøre en trussel mot både ung og voksen fisk. Bestandsforhold Ifølge Fylkesmannens kategorisering av vassdrag i Nordland er laks- og sjøørretbestandene i Valnesvassdraget plassert i kategori 5a, moderate eller lite påvirkede bestander som er spesielt hensynskrevende. At bestandene karakteriseres som spesielt hensynskrevende, skyldes at dette er et lite vassdrag med svært begrenset areal som kan produsere laks og sjøørret, og få tilbakevandrende voksen fisk. Elfiske utført av Nordnorske Ferskvannsbiologer i 2000 indikerte at vassdraget har en laksestamme og en liten sjøørretstamme. Dette blir ytterligere bekreftet av fangststatistikken. Ut fra fangstrapporteringen har fangstene av sjøørret vært stabile i overkant av kg hvert år fram til Gjennomsnittet de siste 6 år har vært lavere i forhold til forrige periode, 13 kg. Hadde det ikke vært for rekordfangsten i 2007 ville det ha vært en dramtisk nedgang. Gjennomsnittsvekta har ligget på ca.0,8 kg, og man har ikke kunnet observere noen trender for gjennomsnittstørrelsen på fangsten. Både for små- og mellomlaks har det, med unntak av i 2002, 2003, 2004 og 2008 vært en jevn økning i mengden laks som er fanget. Fangstene i disse årene bør imidlertid ikke tillegges for mye vekt, da dette var sommere nesten uten nedbør og vannføring. Gjennomsnittlig fangst i perioden 1994 til 2002 har vært i underkant av 50 kg pr. år, hvor året 2001 har dratt gjennomsnittet betraktelig opp (173 kg). Årene 1994 til 2008 har et snitt på 65 kg. Her har fangstene i årene 2006 og 2007 dratt snittet betydelig opp (180 og 204 kg.) Det bør også legges merke til at tilbakerapporteringen har vært bedre siden 2000, noe som sannsynligvis også bidrar til økt registrert fangst. En av årsakene til det gode fiske i kan være at det har blitt innført restriksjoner på fangst av laks i sjø. Fiskeforsterkende tiltak Det er ikke utført noen fiskeforsterkende tiltak, verken i form av utsetting av fisk, biotopforbedrende tiltak eller bygging av laksetrapper. Fangstrapportering Fiskerettshaverne har siden 1992 hatt en lovpålagt plikt til å rapportere om fangst av anadrom laksefisk. For Valnesvassdraget har det vært rapportert siden 1994 (med unntak av 1996), og internt 6

7 i laget er det også ført statistikk for årene før Samlet tilbakemelding for vassdraget pr. i dag begynner å bli tilfredsstillende, men grunneierlaget vil jobbe for at den blir bedre. Tilbakerapporteringen er vist i tabell 1. Fangsttallene er basert på tilbakerapportert fangst, og gir et visst bilde av bestandene. Å ha en best mulig rapportering er viktig for en bedre forvaltning av vassdraget Tabell 1. Viser prosenten av fiskere som har levert fangstrapport i årene I perioden er det ikke ført statistikk over rapporteringen. År Solgte kort Tilbake Andel , , , , , , , , , ,2 Valnesvatnet grunneierlag ønsker å ha en best mulig fangstrapportering fra sportsfiskerne. Innføring av depositum på fiskekortene og informasjon har i de fleste andre vassdrag vist seg å være den mest effektive metoden for å få inn fangstrapportene. Det blir viktig å få inn rapporter fra alle grupper fiskere i elva, tilreisende sportsfiskere, lokale sportsfiskere og fra rettighetshavernes eget fiske. Beskatning elv sjø For Nordland totalt er mengden anadrom laksefisk tatt i elv større enn mengden tatt i sjø. Det er også sannsynlig å tro at dette gjelder for Valnesvassdraget, og at fisket i sjøen er av mindre betydning for bestandene. Garnskader Grunneierlaget har ikke ført noen statistikk over andelen av fanget fisk har hatt kontakt med garn, men mener at denne andelen er liten. Andel oppdrettsfisk Andelen oppdrettsfisk i vassdraget er ikke registret og grunneierlaget mener denne er liten, men det er grunn til å tro det kan forekomme, da det har vært en økning i fangst av mellomlaks. Fiskesykdommer Det er pr. i dag ikke registrert sykdom i vassdraget. For å hindre spredning av sykdommer er det likevel svært viktig at tilreisende fiskere har en mulighet til å desinfisere utstyr og at desinfeksjon kreves før fisket kan begynne. 7

8 STATUS FOR NÆRING OG REKREASJON DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA Rettighetsforhold og organisering Grunneierne i vassdraget er registrert i Falkflågdalen grunneierlag og Valnesvatnet grunneierlag. I tillegg er det noen grunneiere som ikke er organisert. Bodø kommune står som eneste eier på den anadrome strekningen. Imidlertid forvaltes denne strekningen av Valnesvatnet grunneierlag, som er består av rettighetshavere i Valnesvatnet og Valneselva. Ingen av medlemmene i grunneierlaget får noe utbytte av kortsalget, 100 % tilfaller Valnesvatnet grunneierlag og brukes til drift og forvaltning av området. Salg av fiske Det selges kun døgnkort i Valneselva, og her er det en antallsbegrensing på 6 kort pr. døgn. Ingen av medlemmene i grunneierlaget har rett fritt fiske på den lakseførende delen, samtlige må kjøpe fiskekort på lik linje med andre fiskere. Fiskekort selges fra Sambo, avdeling 16 ved Saltstrømmen. Prisen vil i sesongen 2009 være 100,- pr døgn, noe som må betegnes som rimelig når en tar beliggenhet og antallsbegrensing i betraktning. Dette er i tråd med Valnesvatnet grunneierlags målsetting, som er å tilby fiske rimelig fiske for allmennheten. Fiskeregler Rammen for fisketiden er regulert gjennom fiskeforskrift for Nordland. Hvert år mottar grunneierlaget Informasjon om fiske og fiskeforvaltning i 20XX og Fiskeregler for anadrome laksevassdrag i Nordland 20XX fra Fylkesmannen i Nordland. Innenfor rammene av disse, og eventuelt etter godkjent dispensasjon, kan Valnesvatnet Grunneierlag fastsette regler for utøvelsen av fisket i vassdraget. Offentlig informasjon om fisket i Nordland kan også finnes på internett: I 2008 var fisketiden i den anadrome delen av vassdraget , dette gjelder fra Valnesfossen til ca 200 m nedstrøms bro. I dag begrenses de offentlige fiskereglene i vassdraget med antall fiskekort som selges, samt at det i 2008 kom en ny forskrift (FOR nr 178) hvor det i Valneselva er innført en årskvote per fisker for fiske av laks. Kvoten er satt til 5 laks per sesong. Når kvoten er nådd er det ikke tillatt å fiske med mark. I tillegg til kvotene er det tillatt å avlive oppdrettslaks dersom den som har fiskeretten sørger for at det blir sendt inn skjellprøver fra slik laks (www.laksereg.no). Med bakgrunn i fangstfordelingen vil det trolig være størst behov for å dempe beskatningen av sjøørret. Både for laget, den enkelte rettighetshaver og øvrig lokalt næringsliv vil fiskesesongens lengde være avgjørende for inntektsmulighetene, og andre fangstbegrensende tiltak enn innkorting av fiskesesongen vil være å foretrekke såfremt de ikke bidrar til å forhindre reduksjon av gytefiskbestanden. Aktuelle begrensinger kan være innføring av kvoter (bag limit), redskapsbegrensinger eller fredning på dagtid. Fredningssoner i tilknytning til utsatte standplasser kan også være et aktuelt tiltak. 8

9 Tilrettelegging langs elva Det er i dag relativt liten grad av tilrettelegging langs elva; i dag er det ikke annen tilrettelegging enn parkeringsplass ved munningen og ovenfor Valnesfossen. Med den begrensede mengden fiskere som utnytter vassdraget, er behovet for tilrettelegging og kanalisering av trafikk liten. Med en økning i antall fiskere bør opparbeiding av stier og bygging av gapahuk vurderes, da dette vil konsentrere rasting, bålbrenning og trafikk til mindre områder. Slike tiltak kan også gjøre elva mer populær for tilreisende. Markedsføring Markedsføring gjøres av rettighetshaverne selv og med munn til munn metoden av fiskerne. På internett er vassdraget omtalt i på og I tillegg informeres det om salg av fiskekort og fiskemuligheter i vassdraget på Jakt og fiskekartet for Salten. Her er det også muligheter til å utvide markedsføringen; eksempler på dette er informasjon på rasteplasser i nærområdet, informasjonsfoldere på turistinformasjon, hoteller i Bodø etc. Økonomi All inntekt fra fiskekortsalget tilfaller Valnesvatnet grunneierlag, ingen av rettighetshaverne har inntekt fra fisket. Det er lagets intensjon at dette skal være et tilbud for offentligheten, også i framtida. Kortprisene skal holdes på et rimelig nivå og bestandene skal beskattes på en bærekraftig måte. Prisen for døgnkort var fra sesongen 2005 på kr,100,-. Tabell 2. Oversikt over lagets inntekter gjennom kortsalg, solgte kort og priser på fiskekort År Pris døgnkort (kr) Salg døgnkort (antall) Inntekt (kr) Ukjent 1996 Ukjent 1995 Ukjent 1994 Ukjent Betydning for sportsfiske Valnesvassdraget har gjennom generasjoner vært benyttet som rekreasjon og matauke for lokalbefolkningen. I dag er det sportsfiske og rekreasjon som trekker folk til elva. Med sin enkle 9

10 tilgjengelighet og nærhet til Bodø er dette et meget viktig område for lokalbefolkningen. I tillegg representerer vassdraget muligheter for langveisfarende som trekkes til Saltstrømmen. Oppsyn I dag har en representant for grunneierlaget (Einar Einvold) ansvaret for oppsynet i elva. Dette er en ordning som har fungert bra, og vil fortsette i framtida. 10

11 DEL 3 TILTAKSPLAN Planperiode - ansvar Driftsplanen er utarbeidet for en 5-års periode f.o.m. år 2009 til år Driftsplanen skal rullere når perioden er ute. Hvis det skjer uforutsette ting, kan planen rulleres tidligere. Planen er bindende for lagets drift. BIOLOGISKE TILTAK Målsetting Valnesvatnet grunneierlag vil arbeide for best mulig rekruttering til fiskebestandene i vassdraget. Fisketid/Fiskeregler Utvidet fisketid I planperioden skal det søkes om utvidet fisketid for å bedre allmennhetens tilgang til vassdraget og øke fiskekortinntektene. For å kompensere for en mulig økt totalbeskatning ved lengre sesong, skal andre fangstbegrensende tiltak som kvoter og døgnfredning vurderes. Samarbeidspart: Fylkesmannen Kostnader: 0,- Gjennomføring: Fangstbegrensing For å opprettholde bestandene i vassdraget ved en eventuell forlengelse av sesongen, skal det i løpet av planperioden innføres en antallsbegrensing på antall fisk (laks og sjøørret samlet) som kan tas pr. døgn. Denne bør settes til 3 fisk pr. døgn eller mindre. NB! Ingen fisker får fiske mer enn fem laks i løpet av sesongen, etter det er det ulovlig å fiske med mark. Oppdrettslaks kan tas hvis rettighetshaver samller inn skjellprøver fra de. Samarbeidspart: Kostnader: 0,- Gjennomføring: Fangstrapportering Depositum på fiskekortene Dersom den positive utviklingen av fangstrapporteringen i vassdraget ikke holder seg høy, ønsker Valnesvatnet grunneierlag å innføre depositum på fiskekortene i løpet av planperioden. Det er flere 11

12 varianter for gjennomføringen av dette. En ordning som har fungert godt i andre vassdrag er tilbakebetaling av depositum hos kortutsteder. Dette bør suppleres med forhåndsbetalt porto, noe som øker innsendingen av rapporter fra fiskere som ikke er i nærheten av kortselger i løpet av åpningstiden. Ved å oppgi kontonummer får fiskeren tilbakebetalt depositum over nettbank el. Depositum foreslås satt til kr. 50,- Samarbeidspart: Kortselger Kostnader: ,- (porto) Gjennomføring: Hele planperioden Overvåking og fiskeribiologiske undersøkelser For å få et bedre grunnlag for å vurdere tiltak og utføre tiltak som bedrer fiskeproduksjonen må fiskeribiologiske undersøkelser prioriteres i starten av planperioden. Valnesvatnet grunneierlag vil i samråd med Fylkesmannen vurdere behovet for fiskeundersøkelser i vassdraget. Nye fiskeribiologiske undersøkelser Det er gjennomført svært få fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget. I 2000 ble det gjennomført et elfiske og ei bonitering av den øvre halvdelen av anadrom strekning. For å kunne ha en oversikt over bestandsutviklingen / tilstand ønsker Valnesvatnet grunneierlag å gjennomføre en oppfølgende undersøkelse med elfiske og bonitering på de samme stasjonene og evt. supplerende stasjoner i nedre del av vassdraget for å få en oversikt over dagens tilstand. Samarbeidspart: Nordnorske Ferskvannsbiologer, Sortland Tlf Kostnader: 8000,- Gjennomføring: I løpet av planperioden Informasjon om smittespredning Samtlige som kjøper fiskekort skal få utdelt brosjyren Fritt fram for frisk fisk eller Stopp spredning av ørekyt og lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Plakater om smittespredning skal være lett synlige for alle som ferdes i og ved vassdraget (eks mye brukte parkeringsplasser eller fiskeplasser). Her skaffes informasjonsmateriell uten kostnad fra Statens dyrehelsetilsyn ved Fylkesveterinæren (tlf ). Samarbeidspart: Fylkesveterinæren Kostnader: 0,- (dugnad) Gjennomføring: Før 2009 sesongen 12

13 Etablering av desinfiseringsstasjon DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA Alle som selger fiskekort skal kunne desinfisere fiskeutstyr, noe som bør gjøres uavhengig av om utstyret har vært brukt i friske eller infiserte vassdrag. Her er det ulik praksis i forskjellige vassdrag; for å være sikker bør alt utstyr som er brukt den siste uka desinfiseres uansett om det er brukt i et friskt eller infisert vassdrag. Samarbeidspart: Kortselger, andre Kostnader: 1000,- (Virkon S) Gjennomføring: Før 2009 sesongen Innsamling av skjellprøver av laks Innsamling av skjellprøver kan gi et viktig grunnlag for bedre forvaltning, da disse inneholder informasjon om alder ved utvandring, opphold i havet og om det er villfisk eller oppdrettsfisk. Skjellkonvolutter fås gratis ved å ta kontakt med NINA. Det skal i løpet av planperioden settes opp informasjonstavler ved de mest benyttede parkeringsplassene/fiskeplassene, og i forbindelse med dette bør det også settes opp kasser med mulighet for å legge igjen skjellprøver. Samarbeidspart: NINA, Fylkesmannen, konsulentfirma Kostnader:? Gjennomføring: I løpet av planperioden Tilrettelegging langs elva Det bør tilrettelegges med rydding av stier langs elv der det har grodd mest igjen. Videre bør en vurdere om en skal bygge en gapahuk for beskyttelse i regnvær, samt opparbeidelse av grill/ildsted. Samarbeidspart: Kostnader:? Gjennomføring: I løpet av planperioden Sammendrag av biologisk handlingsplan Tiltak Gjennomføring Kostnader Samarbeidspart Utvidet fisketid Fylkesmannen Innføring av bag limit Depositum ,-/år Kortselger Nye undersøkelser Ca. 8000,- Nordnorske Ferskvannsbiologer Info om smittefare Fylkesveterinæren Desinfiseringsstasjon Hele perioden 1000,-/år Kortselger, andre 13

14 Skjellprøver NINA, Fylkesmannen 14

15 TILTAK INNEN NÆRING OG REKREASJON Målsetting Valnesvatnet grunneierlag vil bedre tilrettelegge for fiske og ferdsel langs elva og selge fiskekort også i framtiden. Valnesvatnet grunneierlag skal innen planperioden ha en gjennomsnittelig årlig omsetning på kr ,- på salg av fiske etter anadrom laksefisk. Salg av fiske Forslag til fiskekortpriser Valnesvatnet grunneierlag har før 2009 sesongen økt prisen på fiskekort til 100 kr, og skal ved utgangen av planperioden revurderes og evt. justeres. I tillegg skal det innføres depositum på fiskekort i løpet av planperioden, for å bedre tilbakerapporteringen. Denne foreslås satt til 50 kr. Samarbeidspart: Kortselger Kostnader: 0,- Gjennomføring: I planperioden Felles fiskekortordning for hele vassdraget I løpet av planperioden skal det forsøkes å samordne fiskekortsalget for alle grunneierlag/grunneiere i vassdraget, uavhengig om det er ovenfor eller nedenfor vandringshinder. Dette er en ordning som alle kan tjene på; bedre forvaltning, bedre organisering og bedre muligheter for oppsyn. Samarbeidspart: Grunneierlag, andre rettighetshavere Kostnader: 0,- Gjennomføring: I planperioden Markedsføring Vassdraget har i dag størst betydning for lokalbefolkningen, men det kan være mye å hente på å markedsføre det bedre. I løpet av planperioden skal det trykkes opp informasjonsmateriell som distribueres til egnede steder. Samarbeidspart: Kostnader: ca 5000,- Gjennomføring: Hele planperioden 15

16 Tilrettelegging for sportsfiske/friluftsliv Tilrettelegging langs vassdraget Valnesvatnet grunneierlag bør vurdere mulighetene for opparbeiding av stier, krattrydding, etablering av utedo, rasteplasser, gapahuk (to sistnevnte med søppelkasse). Dette skal vurderes i årsmøtet og i samarbeid med brukere og kommunen. Samarbeidspart: Bodø kommune Kostnader: Ukjent Gjennomføring: Hele planperioden Oppsyn Økt tilrettelegging og flere fiskere krever et mer aktivt oppsyn. Tidligere har oppsyn vært utført av et medlem fra grunneierforeninga, og dette vil også fortsette i framtida. I tillegg bør det vurderes om det skal innføres et felles oppsyn for hele vassdraget. Til dette kan laget søke midler fra Statens Naturoppsyn til planlegging og gjennomføring; sjansene for tildeling av midler øker hvis det er et større område som koordinerer oppsynet. Søknad for å få tildelt midler sendes årlig. Samarbeidspart: Grunneierlag, andre rettighetshavere Kostnader: ,- Gjennomføring: Hele planperioden Sammendrag av delplan for næring og rekreasjon Tiltak Gjennomføring Kostnader Samarbeidspart Fiskekortpriser Hele planperioden 0 Kortselger Markedsføring Hele planperioden 5000,- Oppsyn Hele planperioden 1000,-/år? Grunneierlag, SNO Stier, gapahuk ?, dugnad Bodø kommune Informasjonstavle ? Bodø kommune Depositum/fiskekort Hele planperioden Grunneierlaget 16

17 ØKONOMI Budsjett og finansieringsplan år Inntekter Utgifter Merknad Fiskekortsalg ,- 250 fiskekort a 100 kr og depositum for ikke innlev. kort Opptrykk fiskekort 3.000,- Porto Også inntektsmuligheter, f.eks. gjennom reklame. Oppsyn 1.000,- Tilskudd fra SNO? Markedsføring 5.000,- Innsatsavhengig (opptrykking av brosjyre osv). Tilrettelegging 2.000,- Materiale Fiskeundersøkelser 8000,- Anslag for elfiske og bonitering Andre tiltak 2.000,- Desinfisering, organisering etc. Overskudd 4.000,- LITTERATURLISTE Eie, J.A., Faugli, P.E. & Aabel, J Elver og vann. Vern av norske vassdrag. Grøndahl Dreyer /Norges Vassdragsog Energiverk. 288 s Jørgensen, L Kartlegging av fiskebestandene i små vassdrag i Nordland. Del 2. Nordnorske Ferskvannsbiologer. Rapport s. Forskrift for fiske i vassdrag og munningssoner, Nordland. Forskrift nr Kart laget av Fylkesmannen i Nordland 17

18

19 Vedlegg 1 Kart over vassdraget N Ersvika Oversiktskart over Valnesvassdraget lvef j or den ten Km Skånland Knubban Fjell Beiarkj ef tindan Valnesvassdraget Falkflågdalen Å Ertenvåg Skånlandsfjellet Valnesvatnet Børvasstindan Gjetar- Nygård fjellet Sandvass- S Saura Eggesvikdalen Pallrakken 19

20 N Km Sandbakken Lomtjønna Valneselva Valnesforsen Skålmo Djupdalen Vandringshinder for anadrom fisk Vasshaugen Russhøla Djupvatnet Masterdalen Sandvika Trongsmoget Valnesvatnet 20

21 Vedlegg 2 Fangst av laks og sjøørret i perioden 1994 til 2008 ÅR LAKS SJØØRRET < 3 kilo 3-7 kilo Total fangst Total fangst antall kilo antall kilo antall kilo antall kilo , , , ,9 2 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 13, ,0 16 8, ,4 2 6, ,0 9 7, ,0 9 35, ,0 9 12, , , , , , , , , ,7 1 3, ,9 Vedlegg 3 Kg Fangst av laks < 3 kg, vekt 3-7 kg, vekt < 3 kg, antall 3-7 kg, antall År Antall 21

22 Vedlegg 4 Kg Fangst av sjøørret År Vekt Antall Antall 22

DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET

DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET DRIFTSPLAN FOR VALNES- VASSDRAGET Prosjekt Utmark Bodø, Mars 2003 1 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESVASSDRAGET 2003-2007 HOVEDMÅL...3 Biologisk hovedmålsetting...3 Næringsmessig hovedmålsetting...3 Rekreasjonsmessig

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET

DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 DRIFTSPLAN FOR FARSTADVASSDRAGET 2012-2016 1 Forord Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15.mai 1992 legger hovedansvaret for forvaltningen av fiskeressursene

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

1 HOVEDMÅL... 4 1.1 Biologisk hovedmålsetting... 4 1.2 Næringsmessig hovedmålsetting... 4 1.3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 4 2 BESKRIVELSE AV

1 HOVEDMÅL... 4 1.1 Biologisk hovedmålsetting... 4 1.2 Næringsmessig hovedmålsetting... 4 1.3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 4 2 BESKRIVELSE AV DRIFTSPLAN FOR LANGVATNVASSDRAGET 1 INNHOLD 1 HOVEDMÅL... 4 1.1 Biologisk hovedmålsetting... 4 1.2 Næringsmessig hovedmålsetting... 4 1.3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 4 2 BESKRIVELSE AV VASSDRAGET...

Detaljer

Roksdalsvassdraget i Andøy

Roksdalsvassdraget i Andøy Roksdalsvassdraget Roksdalsvassdraget i Andøy Ett av Nordlands fylkes beste smålaksevassdrag. År 2000 tredje beste smålaksevassdrag i Nordland Gårdene Å, Ånes, Svandalen, Åse, Rundholen og Åbergsjord har

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Gaula Fiskeforvaltning

Gaula Fiskeforvaltning Drift av laksevassdrag hvordan løser vi lovpålagte oppgaver - hvilke oppgaver skal og må vi gjøre, og hva kan og bør vi gjøre? Torstein Rognes Gaula Fiskeforvaltning Gaulavassdraget Ca 200 km lakseførende

Detaljer

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fisketider for vassdrag Fisketid for alle vassdrag framgår av forskriftsdatabasen. Fisketid for vassdrag i

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017

DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 DRIFTSPLAN FOR ISTEREN 2009 2017 Vedtatt i årsmøte 25.4.2009 Innhold 1: Planens status og formål 2: Områdebeskrivelse 3: Fiskeribiologiske forhold 4: Kultiveringstiltak 5: Informasjon og tilrettelegging

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014 ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2014 Tangen Produkter 1 Innhold Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Kort oppsummering fra 2014-sesongen Side 8 Gjennomgang av årets drift av rusa i Varpa

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Fins det laks i øvre deler av Lomsdalselva?

Fins det laks i øvre deler av Lomsdalselva? Rapport 2005-01 Fins det laks i øvre deler av Lomsdalselva? Morten Halvorsen Lisbeth Jørgensen Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2005-01 Antall sider: 7 Tittel : Forfattere : Oppdragsgiver

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Fisketurisme og verdiskaping

Fisketurisme og verdiskaping Fisketurisme og verdiskaping Samhandling Grunneiere Reiselivsbedrifter Sportsfiskere Rica Hell Hotell 6. desember 2011 Finn Erlend Ødegård - Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 08.12.2011 1 Historisk

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER

NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING MEDLEM I NORSKE LAKSEELVER Side 1 av 1 Et medlemskap i Namsenvassdragets Grunneierforening (NVGF) innebærer at : Du deltar aktivt i den lokale forvaltningen av Namsenvassdraget.

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

Årsmelding 2015 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2015 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 2015 Styrets sammensetning har i 2015 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem og Tynningsfiskeansvarlig

Detaljer

Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy

Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy Rapport 2010-04 Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Fiskeribiologiske undersøkelser i Buksnesvassdraget, Andøy Rapport 2010-04 Forord I år

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KJFF Fritidsfiske / Sportsfiske Fiske med stang eller håndsnøre ANTALL FRITIDSFISKERE Antall fritidsfiskere

Detaljer

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Trysil 24. april 2012 Børre K. Dervo Oppgaver Oppsummering av eksisterende kunnskap om fritidsfisket i vassdraget Sammenstille og analysere fiskekortstatistikk

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag.

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag. Område beskrivelse Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 Nordland fylke Rombakselva sett mot utløpet, Foto Knut Aune Hoseth, NVE Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening Postboks 536 info@nojff.no 8507 NARVIK www.nojff.no

Detaljer

Kort og kortpriser år 2004

Kort og kortpriser år 2004 Fiskesesongen 2004, Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms, det varig vernede vassdraget gjennom et av Norges mest naturskjønne dalfører går inn gjennom Reisa Nasjonalpark og er ca 200 km langt. Flytid fra Tromsø

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sagvatnanvassdraget i 29 LBMS Rapport 1-21 Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 29 Mellomlaks hunn på vei opp fisketrappa i Sagfossen

Detaljer

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping - Muligheter og trusler Villaks og verdiskaping, 04.02.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen er et levende

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2008 Sverre Øksenberg med hunnlaks fra stamfiske i oktober. Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 12.08-2013 Værnesos-vassdraget i Rødøy Vr- 1 Vr- 2 Vr- 4 Vr- 3 Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Beskrivelse: Elvelengden på Værnesos-

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2012 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag April 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Metode...3 Resultater...5 Referanser...8 Vedlegg 1. Nøkkeltall

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

Forvaltning av villaks i Norge

Forvaltning av villaks i Norge Driftsplanarbeid Forvaltning av villaks i Norge KLD NASCO Internasjonale avtaler Norske Lakseelver Miljødirektoratet SNO VRL Fylkesmannen Overvåking og oppsyn i sjø Bestandsstatus GBM Genetisk vurdering

Detaljer

Gjersjøelva Generelt. Dugnad

Gjersjøelva Generelt. Dugnad Gjersjøelva 2014 Generelt Fiskesesongen i Gjersjøelva ble svak for 2014. Dette skyltes det fine været som var over Østlandet, helt fra våren og til månedsskiftet september/oktober. Vannstanden var for

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Undersøkelser i Moelva, Kvæfjord kommune i forbindelse med planer om elvekraftverk

Undersøkelser i Moelva, Kvæfjord kommune i forbindelse med planer om elvekraftverk Rapport 2007-06 Undersøkelser i Moelva, Kvæfjord kommune i forbindelse med planer om elvekraftverk Innledning Moelva i Kvæfjord har et nedslagsfelt på ca. 7.9 km 2, og har utløp i Gullesfjorden. Det skal

Detaljer

3. Resultater & konklusjoner

3. Resultater & konklusjoner 3. Resultater & konklusjoner 3. 1 Fiskfjord-reguleringa 3.1.1 Områdebeskrivelse Fiskfjord kraftverk mottar vann fra reguleringsmagasinet Andre Fiskfjordvatnet, og har utløp i Første Fiskfjordvatn. Vassdraget

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv!

Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen Norges naturlige arvesølv! - Muligheter og trusler Lågens framtid, 15.04.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Levende miljøbarometer Villaksen er et levende miljøbarometer som viser om vi forvalter

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill Fra Numedalslågen forvaltningslag v/ Ingar Aasestad Lågendalsveien 2307 3282 Kvelde E-post: ingaaas@online.no Mobil: 950 68 116 Til Fylkesmannen i Vestfold Fiskeforvalteren Postboks 2065 PT 3103 TØNSBERG

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR SIRAELVA 2015-19. Anadrom strekning av Siraelva i Åna-Sira, Flekkefjord og Sokndal kommune, Vest-Agder og Rogaland fylker.

DRIFTSPLAN FOR SIRAELVA 2015-19. Anadrom strekning av Siraelva i Åna-Sira, Flekkefjord og Sokndal kommune, Vest-Agder og Rogaland fylker. DRIFTSPLAN FOR SIRAELVA 2015-19 Gjelder for: Eier/oppdragsgiver: Utarbeidet av: Anadrom strekning av Siraelva i Åna-Sira, Flekkefjord og Sokndal kommune, Vest-Agder og Rogaland fylker. Åna-Sira Elveeierlag

Detaljer

Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva. Jo Vegar Arnekleiv NTNU Vitenskapsmuseet

Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva. Jo Vegar Arnekleiv NTNU Vitenskapsmuseet Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva Jo Vegar Arnekleiv NTNU Vitenskapsmuseet Nedre Leirfoss Øvre Leirfoss Ulike typer av inngrep i Nidelva Forbygging og kanalisering Forurensning Introduserte

Detaljer

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane

Ferskvannsbiologen VETLEFJORDELVA. Registrering av anadrom fisk høsten Balestrand kommune, Sogn og Fjordane VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering av anadrom fisk høsten 1989 Avgitt Vetlefjorden Grunneigarlag 12. mai 2010 VETLEFJORDELVA Balestrand kommune, Sogn og Fjordane Registrering

Detaljer

El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune

El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune Rapport Naturtjenester i Nord AS 2016 Forord I juni 2016 utførte Naturtjenester i Nord AS ungfiskregistreringer

Detaljer

Styret vedtok å sende det utvidede reguleringsforslaget på høring etter FL 27, 5. ledd i styremøte Det kom 17 høringsuttalelser.

Styret vedtok å sende det utvidede reguleringsforslaget på høring etter FL 27, 5. ledd i styremøte Det kom 17 høringsuttalelser. Klage på regulering av tilreisende fiskere i Vestre Jakobselv Innledning Forpakter ønsket å endre fiskedøgnet slik at de tilreisende får 18 timers fisketid fra kl 21.00 til kl.15.00. Bakgrunnen var å spre

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Trysil Fellesforening for jakt og fiske Røsjøen Røsjøen er et fjellvann beliggende 638 m.o.h. nord- øst for Eltdalen i Trysil kommune. Sjøen har et overflateareal

Detaljer

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Kongeriket Norges regjering og Republikken Finlands regjering, heretter partene, som ønsker å erstatte Overenskomst mellom Kongeriket Norge og

Detaljer

Færder nasjonalpark tanker om fremtidig forvaltning av sjøørret i nasjonalparken

Færder nasjonalpark tanker om fremtidig forvaltning av sjøørret i nasjonalparken Færder nasjonalpark tanker om fremtidig forvaltning av sjøørret i nasjonalparken Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva Sjøørretseminar i Fevik 23.03.2017 Færder Nasjonalpark Etablert i 2013 Store sjøarealer

Detaljer

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv?

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? - Refleksjoner basert på en undersøkelse blant elveeiere i Norge og sammenligning av norsk og nordamerikansk lakseforvaltning Laks og verdiskaping,

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2005

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2005 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag... 3 Styrets beretning 2005... 4 Fiskeregler... 4 Forvaltning av fiskeressursen... 4 Gyrodactylus salaris... 5 Oppsyn... 5 Økonomi...

Detaljer

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at Høring adgangsregulering innlandsfisk Bakgrunn Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har bedt direktøren om å høre på prinsipper for regulering av innlandsfiske i henhold til Finnmarkslovens

Detaljer

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2013/7542 Deres ref: 13/8851 Vår dato: 02.12.2013 Deres dato: 25.10.2013

Detaljer

Forvaltningsreform 01.01.2010

Forvaltningsreform 01.01.2010 Forvaltning av innlandsfisk - aktører, regler, roller og oppgaver Stig Johansson Rica Hell 6.12-2011 Forvaltningsreform 01.01.2010 ..Fylkeskommunen får oppgaver knyttet til å sikre bestandene av de høstbare

Detaljer

RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK

RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK I SØRFOLD 2010 Røyrfangst fra høstfisket i Mørsvikvatnet STIG TANGEN, NOVEMBER 2010 Forord Sørfold kommune har i 2010 videreført sitt samarbeid med Tangen produkter

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagboka tilhører: (fiskers navn og sonenummer) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

RUSEPROSJEKTET I VARPA

RUSEPROSJEKTET I VARPA RUSEPROSJEKTET I VARPA ÅRSRAPPORT FOR 2016 Fangststatistikk laks, sjøørret, oppdrettslaks, ål og innlandsfisk fra rusa i Varpa mai oktober 2016. Gjennomgang av driften av rusa, og resultatene fra årets

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

2.utkast til Driftsplan for Vefsnlaks AS

2.utkast til Driftsplan for Vefsnlaks AS 2.utkast til Driftsplan for Vefsnlaks AS Fase 1 2013-2016 Forslag til driftsplan for elve- og grunneierlag tilsluttet VefsnLaks AS 16.01.2014 1 Innhold Bakgrunn for arbeidet... 4 Hovedkonklusjoner i forslag

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Generelt Lav vannføring pga. lite nedbør preget sensommeren og begynnelsen av høsten. Dette resulterte i liten oppgang av fisk, og dermed en dårlig sesong for fiskerne.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2015

ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2015 ÅRSRAPPORT FRA RUSEPROSJEKTET I VARPA 2015 Tangen Produkter 1 Forord 2015-sesongen var 6. året på rad at rusa var i drift i Varpa fra vår til senhøst. Rusa ble satt ut rekordtidlig; 13. mai, og ble tatt

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Numedalslågen et regulert laksevassdrag i Norge med en godt bevart hemmelighet

Numedalslågen et regulert laksevassdrag i Norge med en godt bevart hemmelighet Numedalslågen et regulert laksevassdrag i Norge med en godt bevart hemmelighet Kjell Sandaas¹, Bjørn Mejdell Larsen²& Jørn Enerud³ ¹Naturfaglige konsulenttjenester ²NINA ³Fisk og miljøundersøkelser Nordisk

Detaljer