ό ύ [aliǥɔrikɔs i ðiðaktikɔz mi ɔs] / dyrefabel (dyrehistorie) ό ύ [ɔ zɔɔk ndrikɔs mi ɔs] / Æsops fabler ύ ώ [i mi i tu sɔpu]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ό ύ [aliǥɔrikɔs i ðiðaktikɔz mi ɔs] / dyrefabel (dyrehistorie) ό ύ [ɔ zɔɔk ndrikɔs mi ɔs] / Æsops fabler ύ ώ [i mi i tu sɔpu]"

Transkript

1 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) ό [ ilikɔs] # (mus.) fa, F [fa] fabel m. (myte, legende) ύ [ɔ mi ɔs] # ό [tɔ mi ɔlɔjima] / allegorisk eller moralsk fabel ό [ɔ apɔlɔǥɔs] # ό ή ό ύ [aliǥɔrikɔs i ðiðaktikɔz mi ɔs] / dyrefabel (dyrehistorie) ό ύ [ɔ zɔɔk ndrikɔs mi ɔs] / Æsops fabler ύ ώ [i mi i tu sɔpu] fabelaktig adj. (fantastisk) ό [fandastikɔs] # (eventyrlig, umåtelig, enorm, uhyre, ustyrtelig) ύ [ami itɔs] fabeldikter m. ά [ɔ mi ɔçrafɔs] fable v. (drømme) ύ [ɔnir vɔm ] fabling f.m. (fantasering, usammenhengende tale, sludder) ί [i asinartisia] fabrikant m. ή [ɔ katask vastis] fabrikasjon m. (fabrikkering, oppdikting) ή [i katask vi] # ά [i Χalk fsi] # (framstilling, produksjon) ί [i m tapiisi] # ή [i paraǥɔji] fabrikasjonsfeil m. ά ή [tɔ sfalma paraǥɔjis] fabrikant m. (industriherre, industrimann) ή [ɔ viɔmiχanɔs] # ά [ɔ rǥɔstasiarçis] fabrikat n. ή [i katask vi] # (produkt) ύ [tɔ katask vazma] / (av) norsk/gresk fabrikat ή ή ή [nɔrvijikis/ linikis katask vis] fabrikk m. ά [tɔ rǥɔstasiɔ] # ά [i fabrika] / arbeide på en fabrikk ύ ί [ðul vɔ s fabrika] fabrikk- (industri-, framstillings-) ό [m tapiitikɔs] fabrikkarbeidere m.pl. ά ί [ rǥat s rǥɔstasiu] fabrikkeier m. (fabrikant) ά [ɔ rǥɔstasiarçis] fabrikkere v. (produsere, framstille) ά [katask vazɔ] # ώ [t Χnurǥɔ] ά [fabrikarɔ] # (finne på, dikte opp, koke sammen) ώ [ pinɔɔ] # ώ [ðimiurǥɔ] # ά [pla ɔ] # ώ [skarɔnɔ] # ώ [skinɔ tɔ] / fabrikkere en anklage ά ώ ί [pla ɔ/ skinɔ tɔ mja katiǥɔria] : fabrikkere falske anklager mot noen ώ/ ά ώ έ ί ά [ðimiurǥɔ/ktask vazɔ/ skarɔnɔ ps ftik s katiǥɔri z ja kapjɔn] / fabrikkere løgner og anklager ώ έ ί [ pinɔɔ ps ftj s k katiǥɔri s] / fabrikkere sement ά έ [katask vazɔ tsim ndɔ] fabrikksirene f.m. ή ό ί [i sirina nɔs rǥɔstasiu] fadder n. (dåpsvitne) ά [ɔ/i anaðɔχɔs] # (kvinnelig) ά [i kumbara] # (mannlig) ά [ɔ kumbarɔs] # (beskytter) ά [ɔ prɔstatis] # (sponsor) ό [ɔ/i spɔnsɔras] / stå fadder (være fadder) ί [vaptizɔ] # ί [vaftizɔ] : hvem skal stå fadder for sønnen deres? ί ό [pjɔs a vaftisi tɔ jɔ sas] : kona mi stod fadder for dattera deres

2 2 ί ά ό [i jin ka mu vaftis ti kɔri tus] fadderbarn n. (gudbarn) ό [ɔ anað ktɔs] # ή [tɔ vaftistiri] / mine fadderbarn ή ά [ta vaftistiria mu] faddervirksomhet f.m. ή ώ [i ipɔstiriksi anað ktɔn] # (støttefunksjon, beskyttelse) ί [i prɔstasia] fader m. (rel.) ά [ɔ pat r] / fader Athanasios ά ά [pat r a anasiɔs] faderlig adj. ό [patrikɔs] faderlig adv. (på en faderlig måte, omsorgsfullt, som en far) ά [patrika] / snakke til noen på en fadelig måte ώ ά ά [milɔ s kapjɔn patrika] fadermord n. ί [i patrɔktɔnia] fadermorder m. ό [ɔ patrɔktɔnɔs] fadervår n. ά ώ [tɔ pat r-imɔn] / Fadervår, du som er i himmelen ά ώ ί * [pat r imɔn ɔ n dis uranis] fadese f.m. ά [i gafa] # ί [tɔ ks ftilizma] # ί [tɔ ks ftilizma] # (feiltrinn) έ έ [lan azm ni n rjia] / for en fadese! (nå har vi dummet oss ut!) ί [ti ks ftilizma] faen m. (djevel) ά [ɔ ðjavɔlɔs] / faen også! vulg.interj. ώ [ǥamɔ tɔ] / faen ta...! (pokker ta...!) ό ' [kakɔχrɔnɔ na çi] / fy faen! (fy pokker!) ά [skata] faenskap m.n. (djevelskap, skøyerstrek(er), ablegøyer, revestreker) ί [i ðiavɔlia] fag n. (skolefag) ά [tɔ ma ima] # (yrke) ά [tɔ paŋgelma] # (fagfelt, grein) ά [ɔ klaðɔs] # (fagområde, emne, tema) έ [tɔ ma] / det er ikke mitt fag (jeg er ikke kompetent i denne saken) ί ό ' ό έ [ð n im armɔðiɔz jaftɔ tɔ ma] # (det går ut over min kompetanse) ό ά ό ά [aftɔ ks p rnai tin armɔðjɔtita mu] fagarbeid n. ί [i iðik fsi] fagarbeider m. έ ά [ɔ iðik vm nɔs rǥatis] fagbevegelse m. ό ί [tɔ sinðikalistikɔ kinima] fagbrev n. (bevis for avlagt fagprøve) ά [i aðia] / bakerfagbrev ά ί [i aðia artɔpiiu] fager adj. (vakker) ί [ɔr ɔs] # ό [ɔmɔrfɔs] / det hjelper ikke med fagre ord ό ί ά [m ta lɔja ð jin t ðulja] fagforening f.m. (fagforbund, syndikat) ά [tɔ sinðikatɔ] # ό ί [tɔ paŋg lmatikɔ sɔmatiɔ] # ό ί [tɔ rǥatikɔ sɔmatiɔ] / danne/gå inn i en fagforening (organisere seg) ί [sinðikalizɔm ] / hold fingrene fra fagforeningene! (ikke rør fagforeningene!) ά έ ό ά [katɔ ta ç ria apɔ ta sinðikata] fagforenings- ό [sinðikalistikɔs] fagforeningsarbeid n. (fagforeningsvirksomhet) ή ά [i sinðikalistiki ðrasi] / delta aktivt i fagforeningsarbeid ύ ό [asχɔlum m tɔn sinðikalizmɔ] fagforeningsleder m. έ [ɔ rǥatɔpat ras]

3 3 fagkvinne f.m. ώ [i mbirɔǥnɔmɔnas] faglig adj. ό [ paŋg lmatikɔs] faglært adj. ((fag)utdannet, erfaren) έ [ kp ð vm nɔs] # ύ [ptiçuχɔs] / det er mangel på faglærte sykepleiere ά έ έ ό [iparçi lipsi kp ð vm nɔn nɔsɔkɔmɔn] fagmann m. ώ [ɔ mbirɔǥnɔmɔnas] fagmenneske n. ώ [ɔ mbirɔǥnɔmɔnas] fagocytt m. (biol.)(hvitt blodlegeme) ύ [tɔ faǥɔkitarɔ] fagområde n. (domene, kompetanse, ansvarsområde) ό [i armɔðjɔtita] # (grein, fagfelt) ά [ɔ klaðɔs] / det er ikke mitt fagområde (det går ut over min kompetanse) ό ά ό ά [aftɔ ks p rnai tin armɔðjɔtita mu] fagorganisert adj. έ [sinðikalizm nɔs] / han er fagorganisert ί έ [in sinðikalizm nɔs] fagott m. (mus.) ύ [ɔ variavlɔs] # ό [tɔ faǥɔtɔ] fagottist m. (mus.) ί [ɔ faǥɔtistas] fagperson m. (profesjonell, også: ikke faglært proff ) ί [ɔ paŋg lmatias] / dette er en jobb for en fagperson ή ί ά ί [afti in ðulia fagskole m. (akademi) ή [i sχɔli] fagutdannelse m. ή ά [i paŋg lmatiki katartisi] fagutdannet adj. (faglært, spesialisert) έ [iðik vm nɔs] # ύ [ptiçuχɔs] / han er fagutdannet i plastisk kirurgi ί έ έ ή [in iðik vm nɔs s plastik s ŋçirisis] faguttrykk n. ό ό [ɔ iðikɔs ɔrɔs] # (teknisk term) ό ό [i t Χnikɔs ɔrɔs] # pl. ί ό [i t Χniki ɔri] fajanse m. (glassert leirgods) έ [i faj dza] # ά [i fajadza] fakir m. (tryllekunstner) ί [ɔ fakiris] fakke v. (hekte, ta, fange) ώ [maŋgɔnɔ] # ά [pjanɔ] fakkel m. ό [ɔ pirsɔs] # ά [i ðaða] # ό [ɔ friktɔs] # (brennende trestykke) ό [ɔ ðavlɔs] # ί [tɔ ðavli] # (signalild, baunbluss) ό ί [ɔ pirsɔs simatɔðɔsias] fakkelbærer m. ύ [ɔ ðaðuχɔs] # ό [ɔ lambaðiðrɔmɔs] # ό [ɔ lambaðifɔrɔs] # (flaggbærer) ό [ɔ sim ɔfɔrɔs] # (sjef, boss, leder) ό [ɔ arçiǥɔs] fakkelstafett m. (fra antikken) ί [i lambaðiðrɔmia] fakkeltog n. ί [i lambaðifɔria] faks m. (telefaks) [tɔ faks] fakse v. (sende en telefaks) έ [st lnɔ faks] faksimile m. (eksakt kopi, fotografisk gjengivelse) ό [tɔ panɔmiɔtipɔ] / reprodusere i faksimile ά ό [anaparaǥɔ panɔmiɔtipa] fakta n.pl. ό [ta j ǥɔnɔta] se faktum faktaanalyse m. ή ά [i praǥmatɔlɔjiki analisi] faktabeskrivelse m. (faktaframstilling) έ ό [i k si tɔn j ǥɔnɔtɔn] /

4 4 en ren faktabeskrivelse ή έ ό [mja liti k si tɔn j ǥɔnɔtɔn] faktisk adj. (virkelig, reell) έ [ mbraktɔs] # ό [ n rǥɔs] # ό [praǥmatikɔs] # ό [ tikɔs] # (sann, ekte; virkelig) ό [ali inɔs] / de faktiske forhold (de sanne fakta) ά ό [ta ali ina j ǥɔnɔta] / en faktisk fordel (en klar fordel) ό έ [ tikɔ pl ɔn ktima] / hans faktiske lønn ό ό [ɔ praǥmatikɔs tu mis ɔs] faktisk adv. (sannelig, virkelig, rett og slett) ά praǥmatka] # ί [n sk ] # ά [praǥmati] # ό * [ɔndɔs] # (i praksis) ά [stim braksi] # ό [stim braǥmatikɔtita] # (i sannhet, virkelig) ά [ali ina] faktor m. (mat., økon., statist., elektr.: koeffisient) ή [ɔ sind l stis] # (element, mat. faktor) ά [ɔ paraǥɔndas] # ί [tɔ stiçiɔ] ά [tɔ ipɔpɔlaplasiɔ] / den avgjørende faktor (mat., biol.: determinant) ό ά [ɔ ka ɔristikɔs paraǥɔndas] / den menneskelige faktor (det menneskelige element) ώ ά [ɔ an rɔpinɔs paraǥɔndas] / den største felles faktor έ ή [ɔ m jistɔs sind l stis] / den genetiske faktor (arvefaktoren) ό ά [ɔ j n tikɔs paraǥɔndas] / den utløsende faktor (anledning, det som setter det hele i gang, årsak) ή [i afɔrmi] : det var bare den utløsende faktor, ikke den egentlige årsaken ή ή ώ ή ό ί [afti itan aplɔs i afɔrmi ɔçi i tia] / en av de faktorene vi må ta hensyn til/ta med i beregningen έ ό ά έ ά ' ό [ nas apɔ tus paraǥɔnd s pu pr pi na lavum ipɔpsi] / en av de viktigste faktorene έ ό ί ά [ nas apɔ tus pjɔ spuð us paraǥɔnd s] / en ukjent faktor ά ά [aǥnɔstɔs paraǥɔndas] / faktorer som ikke kan måles og veies (imponderabilier) ά ά [asta miti paraǥɔnd s] # ά [ta asta mita] / (mat.) felles faktor ό ή [ɔ kinɔs sind l stis] / han la vekt på/understreket det faktum at... ό ό ό [tɔnis tɔ j ǥɔnɔs ɔti] / hva er den avgjørende faktoren når du/en skal kjøpe bil - sikkerhet eller komfort? ί ό ά ά ό ή ά ή ά [piɔs in ɔ ka ɔristikɔs paraǥɔndas stin aǥɔra nɔs aftɔkinitu - asfalia i an si] / mange faktorer medvirket til hans fall ί ά έ ώ [pɔli paraǥɔnd s sind l san stim ptɔsi tu] / tida er en viktig faktor i dette tilfellet ό ί ί ά ' ή ί [ɔ Χrɔnɔs in spuð ɔs paraǥɔndas safti tim b riptɔsi] / utenforliggende faktorer (uvedkommende hensyn) έ ά [ks ni paraǥɔnd s] faktum n. ό [tɔ j ǥɔnɔs] # ό [i praǥmatikɔtita] # (omstendighet) ό [tɔ p ristatikɔ] # (fakta) ό [ta j ǥɔnɔta] # (data, noe som er gitt) έ [tɔ ð ðɔm nɔ] / anse noe som et faktum (ta noe for gitt) ά ά έ [ klamvanɔ kati ɔz ð ðɔm nɔ] / av det faktum at ό ό ό [apɔ tɔ j ǥɔnɔs ɔti] / bortsett fra det faktum at έ ό ό [p ran tu j ǥɔnɔtɔs ɔti] / de brutale fakta ά ό [ta ɔma j ǥɔnɔta] / de sanne fakta (de faktiske forhold) ά

5 5 ό [ta ali ina j ǥɔnɔta] / det er et faktum at... ί ό ό [in j ǥɔnɔs ɔti] / dette er fakta, det er ikke oppspinn ά ί ό ί ύ [afta in j ǥɔnɔta ð n in parami ia] / en tørr/saklig gjengivelse av fakta ή ή ό [mja ks ri afijisi j ǥɔnɔtɔn] / et uomtvistelig/ubestridelig faktum ό ή [j ǥɔnɔs anamfizvititɔ] : det er et ubestridelig faktum at... ί ή ό ό. [in anamfizvititɔ j ǥɔnɔs ɔti] / fakta som danner grunnlaget for tiltalen ό ά ί [j ǥɔnɔta apɔðiktika tis katiǥɔrias] / fakta som vitner om hans dyktighet ό ύ ό ά [j ǥɔnɔta pu martirun din ikanɔtita tu] / faktum er at... ό ί ό [i praǥmatikɔtita in ɔti] / faktum er og blir (likevel) at... ό έ ό [tɔ j ǥɔnɔs param ni ɔti] / han så bort fra det faktum at... ή ό ό [antiparil tɔ j ǥɔnɔs ɔti] / holde seg kun til fakta (bare være opptatt av fakta) έ ό ό [mu nðiaf run mɔnɔ ta j ǥɔnɔta] / jeg vil vite alle fakta έ έ ό ά [ lɔ na ks rɔ ɔla ta p ristatika] / pålitelige fakta ά ό [praǥmatika j ǥɔnɔta] / saken kompliseres ytterligere ved at/av det faktum at ό ύ ό ύ ό ό ό [i ipɔ si b rð v t akɔma pjɔ pɔli apɔ tɔ j ǥɔnɔs ɔti] / stilt overfor det faktum at (gitt at) έ ό [ð ðɔm nu ɔti] / tørre fakta ά ό [ks ra j ǥɔnɔta] / ut fra det faktum at (ettersom, fordi, for så vidt som, all den tid/stund) ό ό ό [apɔ tɔ j ǥɔnɔs ɔti] / velkjente fakta (etablerte fakta) έ ό [apɔðiǥmǥna j ǥɔnɔta] faktura m. (nota, tariff, prisliste) ό [tɔ timɔlɔjiɔ] # (regning, nota) ό [ɔ lɔǥariazmɔs] # ύ [i fatura] / en betalt/ubetalt faktura έ ή ό [( )ksɔflim nɔ/aplirɔtɔ timɔlɔjiɔ] / en legalisert faktura (faktura med godkjenningsstempel fra importlandets ambassade) έ ό [tɔ ɔrim nɔ timɔlɔjiɔ] / skrive/sende ut en faktura (fakturere) ί ό [ kðiðɔ timɔlɔjiɔ] : skrive ut en faktura til noen for noe ί ό ' ό ά ά [ kðiðɔ timɔlɔjiɔ stɔnɔma kapju ja kati] / vedlagt/hermed følger en faktura ί ό [sas sɔkliɔ timɔlɔjiɔ] fakturaavdeling f.m. ύ έ ώ [i ði f insi kðɔsiz lɔǥariazmɔn] fakturakopi m. (fakturagjenpart) ί ί [tɔ andiǥrafɔ timɔlɔjiu] fakturere v. ώ [timɔlɔǥɔ] # ί ό [ kðiðɔ timɔlɔjiɔ] fakturering f.m. (skriving av regninger, innkreving) ό [i timɔlɔjisi] fakultet n. ή ή [i pan pistimiaki sχɔli] / det juridiske fakultet ή ή [i nɔmiki (sχɔli)] / hva er opptakskvoten på det juridiske fakultet i år? ί έ ί ό έ ή έ [pja in i ka ɔrizm ni analɔjia (pjɔs ɔ ari mɔs) tɔn isaǥɔm nɔn sti nɔmiki f tɔs] : komme inn på/ved det juridiske fakultet ί ά [b nɔ sta nɔmika] falanks m. (mil. strids-/infanteriformasjon, der flere geledd er oppstilt bak hverandre, også kalt den makedonske falanks) ά [i falaŋga] # ή ά [i mak ðɔniki falaŋga] / (anat.) ledd i finger eller tå ά [i falaŋga]

6 6 fald m. (søm, kant på tøy) ί [tɔ strifɔma] # έ [tɔ r li] falde v. (kante) ώ [strifɔnɔ] # ά [r ljazɔ] falding f.m. (kanting) έ [tɔ r ljazma] falk m. ά [tɔ j raki] # έ [tɔ j raks ] # ί [ɔ p tritis] falkeblikk n. ί ά [ta j rakisia matia] / han har et falkeblikk έ ί ά [ çi j rakisia matia] / med falkeblikk (egent. med ørneøyne, skarpsynt) ί έ [m a tisia vl ma] # ά [a tɔmatis] falkoner m. ά [ɔ j rakaris] fall m.n. (om klær: måten noe henger/sitter på, passform) ή [i farmɔji] / det skjørtet har fint fall ί έ ή ύ [ɔr a p fti afti i fusta] / kjolen din har veldig fint fall (kjolen din sitter perfekt) ό ά έ έ ή [tɔ fɔr ma su çi t lia farmɔji] fall n. (det å falle, måten noe henger/sitter på) έ [tɔ p simɔ] # (undergang, erobring) ά [i alɔsi] # ά [tɔ parsimɔ] # (styrt, undergang, kollaps) ύ [tɔ vuliaǥma] # ώ [i ptɔsi] # (styrt, kollaps) έ [tɔ gr mizma] # (styrt, rundkast, kollbøtte) ύ [i katrakila] # ύ [i tumba] # (kraftig/plutselig nedgang) ί [i krisi] # (tilfelle) ί [i p riptɔsi] # (sjøfart)(tau til å heise flagg, seil etc. med) έ [i ip ra] / Det tredje rikes vekst og fall ά ώ ' άϊ [i anɔðɔs k i ptɔsi tu tritu raiç] / det var et stygt fall ή ά ώ [itan asçimi ptɔsi] / et bratt fall i oljeprisene ό ί έ ί [apɔtɔmi krisi stis tim s p tr l u] / fallet i frakken din (måten frakken din sitter på) έ ύ [tɔ p simɔ tu sakakiu su] / fallet i kroneverdien ώ ί ό [i ptɔsi tis aksias tis kɔrɔnas] / fallet hans fra hesten ώ ό ' ά [i ptɔsi tu apɔ talɔǥɔ] / i beste fall ύ ί [stiŋ kalit ri p riptɔsi] : i beste fall går det i null/får vi igjen pengene våre ύ ί ' ύ ά [stiŋ kalit ri p riptɔsi ar um sta l fta mas] / i så fall (hvis det er tilfellet) ί ό [an simv ni aftɔ] / jeg hadde et stygt fall ή ά έ [pira asçimɔ p simɔ] : jeg hadde et stygt fall fra hesten ή έ ά ύ ό ' ά [pira/ faǥa asçima tumba apɔ talɔǥɔ] / Konstantinopels fall ά ώ ά ό [i alɔsi/i ptɔsi/tɔ parsimɔ tis pɔlis] / Romerrikets nedgang og fall ή ώ ϊ ή ί [i parakmi k ptɔsi tiz rɔmaïkis aftɔkratɔrias] / trekke noen med seg i fallet ύ ά ώ [parasirɔ kapjɔn stim ptɔsi mu] : han trakk familien sin med seg i fallet ά έ ά ώ [parasir tin ikɔj nja tu stim ptɔsi tu] falldør f.m. ή [i katapakti] # (fall-lem, skyveluke, skyveport) ή [i glavani] falle v. έ [p ftɔ] # (synke inn, synke ned (på midten), gå ned, om prisene: synke) ά [vuljazɔ] # ί [gr mɔtsakizɔm ] # (bryte sammen, bli oppløst) ύ [kataliɔm ] # (falle ned/ut) ώ [katrakilɔ] # (bli drept) ώ [skɔtɔnɔm ] / ansvaret falt på meg ύ έ έ [i f ini p s s m na] / bladene faller om høsten ύ έ ό

7 7 [ta fila p ftun tɔ f inɔpɔrɔ] / de falt i armene på hverandre έ έ ά ά [ p san ɔ nas stin aŋgalja tu alu] / det faller seg slik at vi er fra samme landsby (vi er tilfeldigvis fra den samme landsbyen) ί ί ό ί ώ [simbipti na imast apɔ tɔ iðiɔ Χɔriɔ] : det falt seg slik at jeg var der (jeg var tilfeldigvis der) έ ί ί [sin p s na im ki] / falle av έ ό [p ftɔ apɔ] # (falle ut/utfor, falle ned, falle av) ώ [katrakilɔ] # (løsne) ά [ks kɔlaɔ] # ί [vj nɔ] : han falt av hesten έ ό ' ά [ p s apɔ talɔǥɔ] # ύ ό ' ά [katrakilis apɔ talɔǥɔ] : hælen på den ene skoen min falt av ή ύ [mu vjik tɔ takuni] / falle av en (bli lettet for, bli befridd for) ώ έ ό [njɔ ɔ apalaǥm nɔs apɔ] : det falt en tung byrde av meg (det falt en sten fra mitt hjerte) έ έ ό έ ά ά [ niɔsa apalaǥm nɔs apɔ na m ǥalɔ varɔs] # ώ [variŋgɔmɔ pu/ja] # ώ ό [aǥanaχtɔ m /apɔ] / falle blant røvere (komme i dårlig selskap) έ ά έ [p ftɔ anam sa s kl ft s] / falle død om έ ό [p ftɔ ks rɔs] # έ ό [p ftɔ n krɔs] / falle en inn ά έ [mu p rn i i ið a] # (innbille seg) ά [fandazɔm ] # ύ [ðianɔum ] # (gå gjennom hodet på en, tenke på) ά ό ό [mu p rnai apɔ tɔ mjalɔ] : det falt meg aldri inn at (det slo meg aldri at) ύ ά ά ά ό [ut kata ðjania fandastika ɔti] # έ ή ό [pɔt ð mu ðianɔi ika ɔti] : det falt meg aldri inn å si opp έ έ έ ώ [pɔt ð n mu p ras i ið a na par ti ɔ] : det falt meg ikke inn/jeg tenkte aldri på å nekte/si nei έ έ ό ό ' ώ [ð n mu p ras pɔt apɔ tɔ mjalɔ narni ɔ] : det kunne ikke falle meg inn å betale gjelda di! (tro bare ikke at jeg vil betale gjelda di!) ά έ ό ώ έ [mi su p rnaï i ið a ɔti a plirɔsɔ ti Χr ï su] : det skulle aldri falle meg inn (Gud forby!) έ ' ό [ ksɔrkizm nɔ nan (tɔ kakɔ)] : det ville aldri falle meg inn å lyve έ ύ ό έ [pɔt ð n a mu p rnus apɔ tɔ nu na pɔ ps mata] : si det som faller en inn (ta noe ut av løse lufta) έ ό ' έ [l ɔ ɔ ti mur i/mu kat vi] # έ ό έ ά [l ɔ ɔ ti mu kat vi stɔ k fali] / falle en tungt for brystet (føle seg krenket over, ta (noe) ille/fornærmelig opp) ώ [variŋgɔmɔ] : hvorfor faller det deg tungt for brystet at jeg er her? (hvorfor ergrer du deg over at jeg er her?) ί ά ί ώ [jati variŋgɔmas pu im ðɔ] / falle for (bli forelsket i) ά ά ώ ά [aǥpaɔ kapjɔn m tim brɔti matja] # ύ [ rɔt vɔm m /s ] # (falle fullstendig for noen, bli helt forgapt i noen) ύ ά ά [ rɔt vɔm kapjɔn sta j mata] # (falle som offer for) έ ύ [p ftɔ ima tu] # (legge sin elsk på, gjøre et dypt inntrykk på) ά [mu fandazɔ] : hun falt for ham (det var forelskelse ved første blikk) ά ώ ά [tɔn aǥapas m tim brɔti matja] : han falt for hennes sjarm (han ble offer for hennes sjarm) έ ύ ί ή [ p s ima tiz ǥɔitia tis/tɔn ljitrɔn dis] : jeg så det i et butikkvindu og falt for det ί ί ά [tɔ iða s mja vitrina k mu fandaks ] / falle fra (svikte, flykte, hoppe av, desertere) ώ [apɔskirtɔ] #

8 8 (droppe ut, slutte) έ [ðiar ɔ] # (forsvinne, bli færre) ύ [liǥɔst vɔ] # (fornekte sin tro/religion) ώ [ ksɔmɔnɔ] : tilhengerne hans begynte å falle fra ί ά ' ύ [i ɔpaði tu arçisan napɔskirtun] : vennene hans faller fra/forsvinner den ene etter den andre ί ύ έ έ [i fili tu liǥɔst vun nas- nas] / falle fra/fjerne seg fra den sanne tro ύ ό ή ί [apɔmakrinɔm apɔ tin ali ini pisti] / falle fra hverandre (gå i oppløsning, forvitre) έ [apɔsin tɔ] # ύ [ðialiɔm ] / falle i ei elv ώ/ έ ά [katrakilɔ/p ftɔ stɔ pɔtami] : han falt i elva ύ έ ά [katrakilis / p s stɔ pɔtami] / falle i fisk (mislykkes, kollapse) ά [vuljazɔ] # (gå i vasken, gå nedenom, gå i hundene, gå ad undas, gå til helvete) ά ά ό [paɔ kata ðjavɔlu] # (ende opp i intet, løpe ut i sanden, være mislykket) έ ό [p ftɔ stɔ k nɔ] # (falle igjennom, bli kullkastet/forpurret) ώ [mat ɔnɔm ] : alle hans forsøk falt i fisk ό ά έ ό [ɔl s tu i prɔspa i s p san stɔ k nɔ] : planene våre falt i fisk έ ά ύ [ta sç ðja maz vuljaksan] # ό έ ά ή ά ό [ɔla mas ta sç ðja piǥan kata ðiavɔlu] / falle i hendene på noen (komme under fremmed herredømme) ώ ά ά ά [p rnɔ s kapjɔn/sta ç ria kapju] : falle i hendene på banditter έ έ ώ έ ώ [p ftɔ s kart ri listɔn /sta ç ria listɔn] / falle i kamp/i krigen ώ ά [skɔtɔnɔm s maçi/stɔm bɔl mɔ] : han falt i kamp ώ ά [skɔtɔ ik s maçi] / falle i klørne på noen (bli bytte for noen) έ ύ ά [p ftɔ sta niça kapju] : se til at du ikke faller i klørne på ågerkarer ί έ ύ ύ [kita min p sis sta niça tɔkɔǥlifɔn] / falle i staver (over noe) (være i ekstase/i fyr og flamme) ά [ kstasiazɔm ] / falle i synd έ ί [p ftɔ s amartia] / falle i søvn (sovne) έ ύ [p ftɔ ja ipnɔ] : jeg falt i søvn (jeg sovnet) έ ύ [ p sa ja ipnɔ] : han falt i dyp søvn έ ύ ύ [ p s s ipnɔ vari] / falle i tanker (bli ettertenksom, bli tankefull) έ ή έ [p ftɔ s silɔji/s sk psis] # έ έ [p ftɔ s sk psis] / falle i transe έ έ [p ftɔ s kstasi] / falle/være i unåde hos noen ά ύ ά ά [Χanɔ tin/ti simba ia vnia kapju] # έ έ [p ftɔ s ðizm nja] / falle i verdi ί έ [i aksia mu p fti] / falle igjennom (være en sinke, komme til kort, ikke strekke til) ώ [ist rɔ] # ώ [apɔt lmatɔnɔm ] # (mislykkes, stryke til eksamen) ί [apɔtiç nɔ] # ά [apɔtiŋχanɔ] # (falle i fisk, bli kullkastet/forpurret) ώ [mat ɔnɔm ] / falle inn under (komme inn under, omfattes av) ά [p rilamvanɔm ] # ί [ mbiptɔ] # ά [ipaǥɔm s ] # (være/ligge/plasseres/rubriseres under) ά [ ndasɔm s ] # ά [katatasɔm s ] : dette faller ikke inn under avtalevilkårene/ kontrakt(s)vilkårene ό ί ό ή ί [aftɔ ð n p rilav n t stus ɔrus tis sin ik s/tu simvɔl u] / falle mot/på (støte borti) έ ά [p ftɔ panɔ] : idet han løp, støtte han borti meg ώ

9 9 έ έ ά [ka ɔs tr ç p s panɔ mu] / falle ned (kollapse, rase sammen) έ [katap ftɔ] # (deise ned, dette ned) έ [p ftɔ] : han falt ned fra treet έ ό έ [ p s apɔ tɔ ð ndrɔ] : falle hodestups/ramle ned trappa ώ ώ/ έ ά [kutruvalɔ/katrakilɔ/p ftɔ stis skal s] : han ramlet ned trappa og ble stygt skadd ύ ό ά ώ [ katrakilisa apɔ tis skal s k skɔtɔ ika] : den veggen som falt ned ί έ [ɔ tiχɔs pu kat p s ] : han falt ned fra fjerde etasje έ ό ί ό [kat p s apɔ tɔn dritɔ ɔrɔfɔ] / falle ned over (ramle ned over, presse under seg) ώ [plakɔnɔ] : taket falt ned over dem ά έ [tus plakɔs i st ji] / falle om έ ά [p ftɔ katɔ] # (tippe over, velte) ί [anapɔðɔjirizɔ] : falle om i et (krampe)anfall έ ά ύ [p ftɔ katɔ m spazmus] : han falt bevisstløs om έ ά ί [ p s katɔ an s itɔs] / falle over bord (gå over bord, falle i sjøen) ί ά [piftɔ sti alasa] / falle over ende (vakle og falle) ί έ [klɔnizɔm k p ftɔ] # (gå i bakken, deise i bakken, falle til jorden) έ έ [p ftɔ stɔ ðafɔs] : bokstablelen falt over ende ό ί ί έ [ɔ sɔrɔs tɔn vivliɔn klɔnistik ki p s ] / falle pladask for noen (bli håpløst forelsket) ώ ί [ðaŋgɔnɔ ti lamarina] / falle på (tilfalle) έ [ rχɔm s ] # έ ά [p ftɔ panɔ] # (falle i ens lodd) ί ά [laç nɔ s kapjɔn] # (om lys/dag/høytidsdag) έ [p ftɔ (s ] # (komme gradvis) ί έ [arçizɔ na p ftɔ] : da mørket falt på ό ά ά [ɔtan plakɔs tɔ skɔtaði] : mørket/natta falt på ά έ ά [arçis na p fti tɔ skɔtaði] : det falt på meg å fortelle henne de dårlige nyhetene ' ή ά ά [mo tice å kliråz na tis pɔ ta kaka mandata] # έ έ ά ά [s m na laç na tis pɔ ta kaka mandata] # ή έ έ ά έ [ɔ klirɔs p s s m na na tis pɔ ta asçima n a] : navnedagen min faller på en mandag i år ή έ έ έ [i jɔrti mu p fti ð ft ra f tɔs] : til syvende og sist falt hele arbeidet/ansvaret på meg ά ό ά ύ ή έ έ ά [t lika ɔli i ðulja/ f ini ir s m na/ p s panɔ mu] : lyset falt på ansiktet hennes έ ό ό [tɔ fɔs p s stɔ prɔsɔpɔ tis] / falle på kne έ ά ό [p ftɔ/sɔriazɔm sta ǥɔnata] # ί [ǥɔnatizɔ] : hun falt på kne og tryglet om nåde έ ά ό ή έ [ p s /sɔriastik sta ǥɔnata k zitis l ɔs] / falle på magen (falle nesegrus) έ ό * [p ftɔ priniðɔn] / falle på slagmarken (falle i kamp) έ ά [p ftɔ sti maçi] # (falle på ærens mark, få en ærefull død) έ ί ή [p ftɔ stɔ p ðiɔ tis timis] / falle sammen (visne, sykne hen) ί [mar nɔm ] # (løpe sammen, være sammenfallende) ί [siŋglinɔ] # (stemme overens, være sammenfallende, finne sted samtidig) ί [simbiptɔ] # (falle sammen i en haug) ά [sɔriazɔm ] : hun falt sammen etter sønnens død ά ό ά [mara ik apɔ tɔ anatɔ tu ju tis] : våre interesser faller sammen (vi deler de samme interessene) έ ά

10 10 ί [ta nðiaf rɔnda mas simbiptun] : våre syn faller sammen/er sammenfallende ό ί [i apɔpsiz mas siŋglinun] / falle seg så/ slik ί [laç nɔ] : det falt seg slik at jeg kjente han (jeg kjente han tilfeldigvis) έ έ [ laç na tɔn ks rɔ] / falle så lang en er ώ ώ [m trɔ tɔ Χɔma] # έ ύ ύ [p ftɔ farðis-platis] / falle til jorden (folk. gå i bakken) έ ώ [p ftɔ stɔ Χɔma] / falle til ro (hvile) ά [isiχazɔ] : hele naturen faller til ro ό ύ ά [ɔli i fisi isiχazi] / falle tilbake på (ty til) ύ [kataf vǥɔ s ] : når lønna mi er oppbrukt, har jeg bankkontoen min å falle tilbake på/må jeg ty til bankkontoen min ό ώ ό ύ ό ά [ɔtan sɔn t ɔ mis ɔz mu kataf vǥɔ stɔ lɔǥariazmɔ mu stin drap za] / falle tilbake på en selv (slå tilbake (på en selv)) ί [jirizɔ s ] : eder/forbannelser faller tilbake på en selv ά ί ί έ [i katar z jirizun s kinɔn pu tiz l i] / falle tilbake til (få tilbakefall) ώ [ksanakilɔ s ] # ά [ipɔtrɔpjazɔ s ] : falle tilbake til hasardspill (gambling) igjen ώ ό [ksanakilɔ stɔ tsɔǥɔ] : falle tilbake til hykleri/synd ώ ί ί [ksanakilɔ stin r si/amartia] : hvis du faller tilbake til forbryterlivet (hvis du kommer inn på forbryterbanen igjen) ά [an ipɔtrɔpiasis] / falle uheldig ut (mislykkes, gå over styr, være en fiasko) ί [apɔtiç nɔ] # ά [apɔtiŋχanɔ] / falle uheldig ut for oss (ende dårlig) ί ά [apɔv nɔ s varɔz mas] : det vil falle uheldig ut for oss (det vil (vise seg å) gå i vår disfavør) ί ά [ a apɔvi s varɔz mas] / falle ut (miste tråden, ta feil, være på villspor, gå konkurs) έ έ [p ftɔ ksɔ] # (falle ut/utfor, falle ned, falle av) ώ [katrakilɔ] : glasset falt/glapp ut av hendene mine ή έ ό έ [tɔ pɔtiri mu p s apɔ ta ç ria] : han falt ut av bilen έ έ ό ' ί [ p s ksɔ apɔ taftɔkinitɔ] : han falt ut av et vindu ύ ό έ ά [katrakilis apɔ na para irɔ] : han falt utfor en klippe ύ ό έ ά [katrakilis apɔ na vraχɔ] / han falt og brakk beinet έ έ ό [ p s ki spas tɔ pɔði tu] / han falt og slo kneet sitt έ ύ ό ό [ p s k Χtipis tɔ ǥɔnatɔ tu] / håret mitt begynner å falle av (jeg er blitt tynnere i håret) ά ά έ [ta malja mu arçisan na p ftun] / la falle (slippe) ά [amɔlaɔ] : la falle en tåpelig bemerkning (komme med en tåpelig bemerkning) ά ά [amɔlaɔ mja kutamara] / man kunne høre en knappenål falle ί ' ά [karfitsa na p ft a tin akuj s] / prisene falt litt/plutselig έ έ ί ό [i tim s p san liǥɔ/apɔtɔma] / regjeringa falt έ ύ [i kiv rnisi katali ik ] # έ έ [ p s i kiv rnisi] / temperaturen faller ί έ [i rmɔkrasia p fti] / terrenget faller mot elva έ έ ί ά [tɔ ðafɔs p fti/katifɔrizi prɔs tɔ pɔtami] / trykket faller på første stavelse ό έ ώ ή [ɔ tɔnɔs p fti stim prɔti silavi] / valget falt på meg ή έ έ [i klɔji p s s m na] / øynene hennes falt på meg ά έ ά [ta matja tis p san panɔ mu]

11 11 falleferdig adj. έ [ ŋgatal lim nɔs] # έ [paratim nɔs] # ό [ timɔrɔpɔs] # (ustø, vaklevoren, skranglete) έ [ks Χarvalɔm nɔs] # (råtten, morken, smuldrende) ό [sa rɔs] / en falleferdig bygning ό ί [ timɔrɔpɔ ktiriɔ] / et falleferdig hus έ ί [ ŋgatal lim nɔ spiti] : et falleferdig gammelt hus έ έ ί [ na saravaljazm nɔ spiti] / falleferdige vegger/murer ί ί [sa ri tiçi] fallen adj. (som har falt i krigen) : navneliste (les: æresliste) over falne ή ό [tɔ prɔsklitiriɔ p sɔndɔn] fallent m. (person som har gått konkurs) ύ [ɔ ptɔç fsas] fallere v. (bli mindre attraktiv) ί [anɔst nɔ] # (bli svakere og skrøpeligere) έ [katap ftɔ] / den gamle mannen har begynt å fallere (det går nedover med den gamle mannen) έ ά έ [ɔ j rɔs arçis na p fti] / han har fallert mye i det siste ύ ά ί [pɔli katap s t l ft a] fallgruve f.m. (hindring) ά [i kakɔtɔpja] # (felle, snare) ί [i pajiða] / fallgruvene i et fremmed språk έ έ ώ [i kakɔtɔpj z mjas ks niz ǥlɔsas] / fallgruvene i grammatikken/loven/oversettelsen ί ή ό ά [i pajið s tiz ǥramatikis/tu nɔmu/tiz m tafrasis] / se opp for fallgruver! (se opp for trøbbel!) ό έ [prɔs ç tis kakɔtɔpj s] fallhøyde f.m. ό [ɔ gr mɔs] # ύ ύ [tɔ ipsɔz gr mu] / det/den hadde en fallhøyde på 100 meter (fallhøyden var 100 meter) ύ έ ό έ [ipirks naŋ gr mɔs katɔn m trɔn] fallitt m. (konkurs) ώ [i ptɔç fsi] # ί [i Χr ɔkɔpia] # (dagl.) έ [tɔ falim ndɔ] / gå fallitt (bli slått konkurs) ύ [ptɔç vɔ] # ώ [Χr ɔkɔpɔ] # (dagl.) ί [falirɔ] fallos m ό [ɔ falɔs] fallskjerm m. ί [tɔ al ksiptɔtɔ] / hoppe ut/sveve i fallskjerm ί έ ί [kat v nɔ/p ftɔ m al ksiptɔtɔ] / selvåpnende fallskjerm ό ί [tɔ aftɔmatɔ al ksiptɔtɔ] / slippe ned/kaste ut forsyninger/ proviant i fallskjerm ί ό ί [riχnɔ fɔðia m al ksiptɔtɔ] fallskjermdropp n. (landing med fallskjerm) ά ί [ka ɔðɔz m al ksiptɔtɔ] fallskjermenhet m. (mil.)(fallskjermtropp) ά ώ [i alma al ksiptɔtistɔn] fallskjermhopp n. ά ή [i alma al ksiptɔtisti] fallskjermhopper m. ή [ɔ al ksiptɔtistis] # f. ί [i al ksiptɔtistria] fallskjermhopping f. ( ώ ί [i ptɔsi m al ksiptɔtɔ] fallskjermsoldater m.pl. : slippe ned fallskjermsoldater bak fiendens linjer ί ά ί ί ό έ έ [riχnɔ andr z m al ksiptɔta pisɔ apɔ tis Χ rik z ǥram s] fallskjermtropper m.pl. (fallskjermstyrker) ά ώ [i ðinamis

12 12 al ksiptɔtizmɔn] falme v. ά [ks ɔriazɔ] # (blekne, forsvinne) ί [vj nɔ] # ή [svinɔ] ό [kɔvɔ] # ί [mar nɔm ] # (blekne, bli falmet, bli misfarget) ά [ks vafɔ] / dette stoffet blir lett falmet ό ύ ά ύ [aftɔ tɔ ifazma ks vafi fkɔla] / disse fargene falmer ikke (disse fargene er ekte) ά ώ ύ [afta ta Χrɔmata ð n vj nun] / falmet i sola/av solskinnet έ ή [ kɔps stɔn iliɔ] / skjønnheten hennes falmet ά ά [i ɔmɔrfja tiz mara ik ] / stoff som ikke falmer ύ ά [ifazma pu ð ŋ ks ɔriazi] falmet adj. (bleknet, fargeløs, snusket) έ [ks ɔrɔs] falming f.m. (misfarging) ώ [tɔ ks Χɔriazma] fals m. ((trearb.:) skråfals, dørfals, (metall:) skjøt, søm, grat) ό [ɔ armɔs] falseapparat n. (falsemaskin) ή ή [i ðiplɔtiki miχani] falsk adj. ά [faltɔs] # (forfalsket) ό [plastɔs] # ά [kalpikɔs] # ί [kivðilɔs] # έ [paraχaraǥm nɔs] # (oppdiktet, tendensisøs) ί [ipɔvɔlim ɔs] # (tilgjort, uekte, simulert) ί [ piplastɔs] # (uekte, oppdiktet) ύ [ps ftikɔs] # (fiktiv, allegorisk, billedlig) ό [ikɔnikɔs] # (usann, løgnaktig) ή [anali is] # ή [anilikrinis] # ή [ps vðis] # (troløs, svikefull, upålitelig, uærlig) ά [apistɔs] ά [skartɔs] # (troløs, svikefull, bedragersk) ό [ðɔliɔs] # ό [ ksapatitikɔs] # ί [ pivulɔs] # (hyklersk) ό [ðiprɔsɔpɔs] # (om instrument: ustemt) ύ [ks kurdistɔs] # ύ [ks kurðistɔs] # (disharmonisk) ά [paratɔnɔs] / denne mynten synes å være falsk (etter klangen å dømme) ό ό ί ό ή ύ [aftɔ tɔ nɔmizma f n t (apɔ tɔn iχɔ tu) ps ftikɔ] / en falsk anklage ύ ί [ps ftiki katiǥɔria] / en falsk, skurrende tone ί [i paratɔnia] / en falsk venn ά ά ά ύ ί [apistɔs/kalpikɔs/skartɔs/ps ftis filɔs] / et falskt rykte ή ή [anali is fimi] / falsk alarm ύ ό [ps ftikɔs sinaj rmɔs] / falske dokumenter ά έ [kalpika ŋgrafa] / falske dollar έ ά ά [paraχaraǥm na/plasta ðɔlaria] / falske følelser (påtatte/hyklerske følelser) ί ή [kivðila s imata] / falske mynter/penger ά ί ί ή [kalpika/kivðila nɔmizmata/χrimata] / falske nyheter/ opplysninger ί ή ί [ps vðis iðisis/plirɔfɔri s] / falske pengesedler ά ά ί ύ ί [plasta/kalpika/ kivðila Χartɔnɔmizmata] / falske politikere ί ί [kivðili pɔlitiki] / falske vitnemål/høyskolevitnemål ύ ά ί [ta ps ftika ndiktika/ptiçia] / han er tvers igjennom falsk (han er uærlig helt inn til margen) ί ά ώ ύ ό [in apistɔs ɔs tɔ m ðuli/kɔkalɔ] # ί ά ά [in kalpikɔs paras] / reise under falskt navn ύ ό ό [taksið vɔ m ps ftikɔ ɔnɔma] / ved nærmere ettersyn/ved kontroll viste det seg at pengesedlene var falske ύ ό έ ί

13 13 ί ά [ist ra apɔ l nχɔ ta artɔnɔmizmata apɔðiχtikan plasta] falskhet f.m. ί [i prɔspiisi] # (forfalskning, falskneri) ό [i plastɔtita] # (troløshet, forræderi) ό [i ðɔljɔtita] # ί [i kivðilia] # ό [i ipulɔtita] # (usannhet, løgn) ή [i anali ia] # (uekthet, svik og bedrag, løgnaktighet) ί [i anilikrinia] # ί [i apistia] / hans falskhet kjenner ingen grenser ό ά έ ό [i ipulɔtita tu ð n çi ɔria] falskmyntner m. ά ά [ɔ paraχaraktiz nɔmizmatɔn] # f. ά ά [i paraχaraktria nɔmizmatɔn] # (falskner, forfalsker) ό [ɔ kivðilɔpiɔs] falskmyntneri n. (fabrikasjon av falske penger/pengesedler) ά ά ά [i paraχaraksi nɔmizmatɔn/χartɔnɔmizmatɔn] falskner m. (forfalsker, en som forvrenger) έ [ɔ ðiastrɔf as] # ή [ɔ nɔ ftis] # ά [ɔ/i paraχaraktis] # f. ά [i paraχaraktria] # (falskmynter, forfalsker) ό [ɔ kivðilɔpiɔs] # ά [ɔ plastɔǥrafɔs] falskneri n. (falskhet, forfalskning, forvrengning) ί [i kivðilia] # ά [i paraχaraksi] # ό [i plastɔtita] # (falsum, etterligning, dokumentfalsk) ί [i plastɔǥrafia] # ά [i plastɔǥrafisi] falskspiller m. (person som spiller falskt i kortspill) έ [ɔ Χartɔkl ftis] # (svindler, juksemaker) ώ [ɔ apat ɔnas] / han ble flådd av falskspillerne ά έ [tɔn arm ksan i Χartɔkl pt s] falskt adv. ά [faltsa] # ά [parafɔna] / synge falskt ά ί [kanɔ parafɔni s] # ώ ά [traǥuðɔ faltsa] # (overf. være uærlig) ά [faltsarɔ] # (synge for lavt i forhold til toneleiet) ώ ά [traǥuðɔ parafɔna] : du synger/spiller falskt έ ό ό [ð n çi tɔ sɔstɔ tɔnɔ] falskneri n. (forfalsking, kopi) ά [i paraχaraksi] # ί [i apɔmimisi] # ί [i plastɔǥrafia] # ά [i plastɔǥrafisi] / det er ikke en ekte Gaugin, det er et falskneri ί ή έ ί ί [ð n in ǥnisiɔz gɔg n, in apɔmimisi] falsum n. (etterlignelse, kopi) ί [i apɔmimisi] # ί [i plastɔǥrafia] # ά [i plastɔǥrafisi] / dette testamentet er et falsum ή ή ί ί [afti i ðia iki in plastɔǥrafia] familie f.m. έ [i ikɔj nia] # (folk.) ά [i fam lja] # ί [i familia] # (slekt, ætt, avstamning, herkomst) ά [i j n a] # ά [i j nja] # έ [tɔ j nɔs] # ά [i fara] # (folk, flokk) έ [tɔ ask ri] # (foreldre, folk, slekt) ά [ta ǥɔnika] # (klan) ά [i patria] / av god familie (av god rase/av stamning) ϊ ή [sɔïlis] # (overf. av godt stoff) ό ή ά [apɔ kali pasta] # ό ή ά ά [apɔ kali sira/siria] : ei jente av god familie ί ό ή έ [kɔritsi apɔ kali ikɔj nia] : han/hun er av

14 14 god familie (hun kommer fra en god familie) ί ό ή ά [in apɔ kali sira] # ί ό ό ί [in apɔ kalɔ spiti] # ί ά ό ά [ine/kratai apɔ dzɔki] / det ligger til familien (det er arvelig) ' έ ά [tɔçi i ikɔj nja mas] / ei famile på ti (med ti medlemmer) ή έ [ð kam lis ikɔj nia] / ei stor familie ή έ [pɔlim lis ikɔj nia] / en vann av familien έ ί ύ [ nas filɔs tu spitju] / familien (fortrolige, nære venner) ί [i ikii] / familien er kjernen (= grunnenheten, grunnmuren, hjørnesteinen) i samfunnet έ ί ή ί [i ikɔj nia in ɔ pirinas tis kinɔnias] / familien min (folket mitt, mine egne) ί [i ðiki mu] / han hadde med seg familien sin også έ ' έ [ f r k task ri tu] / hva slags familie han kommer fra ό ά ύ [apɔ pu kratai i skupja tu] / nå er du en av familien ώ ί έ έ ά [tɔra is m lɔs tis ikɔj njaz mas] / sammen med familien ώ [ikɔj niakɔs] : reise/feriere sammen med familien ύ ώ έ ώ [taksið vɔ ikɔj niakɔs/p rnɔ tiz ðiakɔp z mu ikɔj niakɔs] / være av god familie ώ ό ή έ [kratɔ apɔ kali ikɔj nia] familie- ό [ikɔj niakɔs] # (familiær, husets) ί [ikiɔs] # (fedre-, arve-, slekts-,som stammer fra forfedrene) ά [patriɔs] # ό [prɔpatɔrikɔs] familieanliggender n.pl. (familiesaker/-spørsmål) ά ά [ta ikɔj niaka (praǥmata)] familiebakgrunn m. ή ή [i ikɔj niaki kataǥɔji] # (familieforhold) ό ί [i ikɔj niakɔs p rijirɔs] familiebil m. (stasjonsvogn) ό ί [tɔ ikɔj niakɔ aftɔkinitɔ] familiebudsjett n. ό ϋ ό [ɔ ikɔj niakɔs prɔïpɔlɔjizmɔs] familiebånd n.pl. ί ί ύ [i ikɔj niaki ð zmi/sinð zmi] familiedokumenter n.pl. ά έ [ikɔj niaka ŋgrafa] familiefar m. έ [ɔ pat ras] # ά [ɔ ikɔj niarçis] / en forstandig/klok og forsiktig familiefar ό ά [sin tɔs ikɔj niarçis] familiefeide m. ή έ / έ [i ikɔj niaki v nd ta/ði n ksi] familiefest m. ή ή [i ikɔj niaki jɔrti] familieforhold n. ό ί [i ikɔj niakɔs p rijirɔs] familieforpliktelser m.pl. ά ά [ta ikɔj niaka vari] # έ ώ [i ikɔj niak s ipɔχr ɔsis] familieforsørger m. ά [ɔ/i ikɔj njarçis] # ά έ [ɔ prɔstatis ikɔj nias] # f. ά έ [i prɔstatria ikɔj nias] # ύ ύ [ɔ stilɔs tu spitju] familieforøkelse m. έ έ έ [tɔ n ɔ m lɔs ikɔj nias] # ή έ [mja prɔs iki stin ikɔj nia] / vi har nettopp hatt familieforøkelse (vi har nettopp fått et nytt medlem i familien) ό ή ά έ έ έ [mɔlis apɔχtisam ki alɔ na m lɔs stin ikɔj nia] familiehemmelighet f.m. ό ό [tɔ ikɔj niakɔ mistikɔ] / han kjenner til en familiehemmelighet og presser meg med den έ έ ό ό ί ' ό [ks ri na ikɔj niakɔ mu mistikɔ k m apili maftɔ]

15 15 familieklenodium n. (arvestykke) ό ή [tɔ ikɔj niakɔ kimiliɔ] familiekonflikter m.pl. (familietvister) έ έ ί ί [i ikɔj niak z ðiamaç s/ðiafɔni s/ rið s] familiekrangel m. ό ό [tɔ ikɔj niakɔ pisɔðiɔ] # ό ά [ɔ ikɔj niakɔs kavǥas] : pl. ί ί ά [ikiaki/ ikɔj niaki kavǥað s] # έ ί [ikɔj niak z lɔǥɔmaçi s] # (småkrangling i familien) ά ά [ta ikɔj niaka mikrɔkavǥaðakia] familiekrets m. ό ύ [ɔ ikɔj niakɔs kiklɔs] familielege m. (huslege) ό ό [ɔ ikɔj niakɔz jatrɔs] familielikhet f.m. ή ό [i ikɔj niaki ɔmiɔtita] / det er familielikhet mellom (samtlige av) dem ά ή ό ' ό [iparçi ikɔj niaki ɔmiɔtita sɔlus tus] familieliv n. (hjemmeliv) ή ή [ i ikɔj niaki zɔï] familiemedlem n. έ έ έ [tɔ m lɔs stin ikɔj nia/mjas ikɔj nias] : medlemmene i en familie έ έ [ta m li mjas ikɔj nias] / vi har nettopp fått et nytt medlem i familien (vi har nettopp hatt familieforøkelse) ό ή ά έ έ έ [mɔlis apɔχtisam ki alɔ na m lɔs stin ikɔj nia] familiemiddag m. ύ ό ύ [tɔ j vma s ikɔj niakɔ kiklɔ] familienavn n. (etternavn, tilnavn) ώ [tɔ pɔnimɔ] # ί [tɔ pi tɔ] # ί [i pɔnimia] # ύ [tɔ pɔnimiɔ] # (slektsnavn) ό ό [tɔ ikɔj niakɔ ɔnɔma] familieoverhode m. (familieforsørger) ά [ɔ/i ikɔj niarçis] # ό έ [ɔ arçiǥɔs tis ikɔj nias] familieplanlegging f.m. ό ό [ikɔj niakɔs prɔǥramatizmɔs] # (befolkningskontroll) ό έ [ɔ pli izmiakɔs l ŋχɔs] # (fødselskontroll, barnebegrensning) έ ή [ɔ l nχɔs j nis ɔn] familieproblem n. ό ό [tɔ ikɔj niakɔ prɔvlima] / familieproblemer έ έ ύ ώ [i ikɔj niak s ǥni s/skɔtur s/st nɔχɔri s] : jeg har familieproblemer (jeg har bekymringer på grunn av familien) ύ ά ή [m apasχɔlun ikɔj niaka prɔvlimata] familieråd n. ό ύ [tɔ ikɔj niakɔ simvulju] familiesaker m.pl (familieanliggender/-spørsmål) ά ά [ta ikɔj niaka (praǥmata)] familiesammenkomst m. (slektsstevne) ή ύ [i ikɔj niaki sinaksi] familietre n. (slektstavle, stamtavle, genealogi) ί [i j n alɔjia] # (slektstre, familietre) ό έ [tɔ j n alikɔ ð nðrɔ] familievåpen n. (våpenskjold) ό [tɔ ikɔsimɔ] # έ [tɔ mvlima] familiær adj. (familie-, husets) ί [ikiɔs] # (påtrengende) ό [fɔrtikɔs] famle v. (lete) [psaχnɔ] # ύ [psaχul vɔ] / famle etter noe (føle seg fram etter noe (ved berøring)) ώ ά ή [anazitɔ kati m tin afi] : han

16 16 famlet i mørket etter bryteren έ ύ ά ό [ psaks /psaχul ps stɔ skɔtaði ja tɔ ðiakɔpti] / famle etter ord ά ό [kɔmbjazɔ stɔ lɔǥɔ mu] : han famlet etter ord (han snakket stotrende) ό ό [kɔmbjaz stɔ lɔǥɔ tu] / famle seg fram ώ ά ά ά prɔχɔrɔ psaχul fta/psilafita/psilafista] # ώ ά [prɔχɔrɔ sta tifla] : vi famlet oss fram i mørket ύ ά ' ά [prɔχɔrusam psilafista m s stɔ skɔtaði] famlende adj. (letende) ό [psaχul ftɔs] # (usikker, ustabil, ubesluttsom) ά [akatastalaχtɔs] # (vaklende, tvilrådig, nølende, ubesluttsom) ό [ðistaktikɔs] # ό [ðistaχtikɔs] # adv. (famlende, fomlende) ά [paspat fta] # ά [psaχul fta] / politisk er han ennå ubefestet/famlende ά ί ό ά [sta pɔlitika in akɔma akatastalaχtɔs] famling f.m. ύ [tɔ psaχul ma] # ά [i psilafisi] # (beføling, fomling, klåing, grafsing) ά [tɔ paspat ma] # (etter ord: stotring og stamming, hakking og stamming) ό [tɔ kɔmbjazma] fan m. (ivrig tilhenger) ό [ɔ ɔpaðɔs] # ώ [ɔ iasiɔtis] / jeg er en fan av... ί ό ώ... [im ɔpaðɔs/ iasiɔtis tu/tis] fanatiker m. (selot, nidkjær person) ή [ɔ zilɔtis] # ό [ɔ fanatikɔs] fanatisk adj. (glødende, brennende, overivrig) ό [fanatikɔs] # έ [fanatizm nɔs] # (skinnhellig, forkvaklet) έ [afiɔnizm nɔs] # (frenetisk, forstyrret, forvirret) ό [alɔfrɔn] # ό * [alɔfrɔn] # (stokk konservativ, bigott, skinnhellig) έ [vam nɔs] # (rabiat, ondskapsfull, giftig) έ [lisal ɔs] / fanatisk nasjonalisme έ ό [lisal ɔs nikizmɔs] / fanatiske ekstremister ί ά [i fanatiki tɔn akrɔn] / gjøre fanatisk (drive til fanatisme) ί [fanatizɔ] / han er en fanatisk sosialist ί ό ή [in fanatikɔs sɔsialistis] / være fanatisk opptatt av noe (være hekta på noe, være bitt av en basill, være helfrelst tilhenger av noe) έ ό ά [ Χɔ lɔksa ja kati] fanatisme m. ό [ɔ fanatizmɔs] # ό [tɔ afiɔnizma] fanden m. ά( [ɔ ðja(v)ɔlɔs] / fanden er løs! (nå er hundreogett ute!) ί ώ έ ί [ a jini tɔra tis tr lis/tis kakɔmiras] / fanden ta deg! (forbannet være du!) ά ά [ana ma s ] : fanden ta han! ά ή ά( [na tɔm bari i ɔrji/ɔ ðja(v)ɔlɔs] fandenivoldsk adj. (dumdristig, uvøren, lettsindig) ί [ap risk ptɔs] # ί [ap risk ftɔs] / en fandenivoldsk holdning/innstilling ί ά [mja ap risk pti stasi] : hans fandenivoldske innstilling ί ά [i ap risk pti stasi tu] fane f.m. (banner, flagg) έ [i pandj ra] # ά [tɔ lavarɔ] # (plakat) ό [tɔ panɔ] # ί [i sim a] / holde fanen høyt (være trofast mot lederne/partiet/gruppen) έ ό έ ό ά [m nɔ pistɔs stis arç z mu/stɔ kɔma mu/stin ɔmaða mu] / liten fane (lite banner)

17 17 ύ [i sim ula] # ά [tɔ lavaraki] fanebærer m. (bannerfører) ό [ɔ sim ɔfɔrɔs] fanfare m. ά [i fanfara] se trompetfanfare fang n. (favn, armer) ά [i aŋgalja] # (skjød) ό [ɔ kɔrfɔs] # (kne) ό [tɔ ǥɔnatɔ] # ά [i pɔðja] # (fang, fange, så mye som en kan ta i armene) ή [i vastaji] # ό ό ί ή έ έ ά [ɔsi pɔsɔtita bɔri na kratisi sta ç ria tu nas an rɔpɔs] / hun hadde en baby på fanget ί έ ό ό ά ά [iç tɔ mɔrɔ sta ǥɔnata/ stim bɔðja tis] / kom og sitt på fanget! έ ά ά [ la ka is stim bɔðja mu] / sitte på fanget til noen ά ό ά [ka ɔm sta ǥɔnata kapju] / ta noen på fanget (omfavne noen) ά ί ά ά [arpazɔ/p rnɔ kapjɔn stin aŋgalja mu] : han tok henne på fanget ά ά [tin arpaks stin aŋgalja tu] : hun tok meg på fanget (i sine armer) ή ά [m pir stin aŋgalja tis] fangarm m. (tentakel) ά [tɔ plɔkami] # ό [ɔ plɔkamɔs] / fangarmene til en blekksprut ά ύ [ta plɔkamja Χtapɔðj u] fange m. έ [ɔ filakizm nɔs] # (arrestant) ύ [ɔ kratum nɔs] # ώ [ɔ ð zmɔtis] # έ [ ŋglistɔs] # (i krigen) ά [ɔ Χmalɔtɔs] # (slave, en som er bundet) έ [ɔ ð zmiɔs] / en frigitt fange (en som er løslatt) έ [ɔ kðɔχ as] / han ble holdt som fange i to/tre år έ ά ύ ί ό [ min Χmalɔtɔz ðiɔ/tria Χrɔnia] # ή έ ύ ί ό [krati ik ð zmiɔz ðiɔ/tria Χrɔnia] / han ble tatt til fange ά ά [pjastik Χmalɔtɔs] / løslate alle politiske fanger ώ ό ύ ύ [ap l f rɔnɔ ɔlus tus pɔlitikus kratum nus] / politiske fanger ί ύ [pɔlitiki kratum ni] / to fanger klarte å rømme ύ ά ύ [ðjɔ kratum ni kataf ran na ðiafiǥun] # (to fanger brøt seg ut/kom seg unna) έ ύ [ðrap t fsan ðjɔ kratum ni] / ta fanger ά ά ώ [pjanɔ/silamvanɔ Χmalɔtus] / ta til fange (kapre) ί [ Χmalɔtizɔ] : tusenvis av fiendens tropper ble tatt til fange i går ά ώ ύ ί [çiljað s stratjɔt s tu Χ ru Χmalɔtistikan Χ s] fange n. (favnfull, så mye en kan ta i armene) ά [i aŋgalja] # έ [tɔ ð ma] # έ [i ð zmi] / et fange med blomster (en favn full av blomster) ά ύ [mja aŋgalja luluðia] / et fange med ved ά έ ύ [mja aŋgalja/ð zmi ksila] # ά έ ύ [ð mati/ð zmi ksilɔn] fange v. (gripe, arrestere, pågripe) ά [pjanɔ] # ά [silamvanɔ] # ώ [tsakɔnɔ] # (bortføre, plyndre) ά ή [arpazɔ(m arpaji)] # (drepe, kverke, utrydde) ί [afanizɔ] # (tiltrekke) ύ [prɔs lkiɔ] / fange ei mus ά ό [silamvanɔ pɔndikɔ] / fange en tyv ά ά έ έ [pjanɔ/silamvanɔ naŋ gl fti] / fange noens interesse ώ έ ά [travɔ tɔ nðiaf rɔn kapju] / fange noens

18 18 oppmerksomhet (oppnå øyekontakt med noen) ύ ύ ύ ώ ή ά [prɔs lkiɔ/ lkiɔ/ pisirɔ tim brɔsɔçi kapju] # ί ή ά [ Χmalɔtizɔ tim brɔsɔçi kapju] / fange opp (ta opp i seg, oppta, suge opp, assimilere) ώ [afɔmjɔnɔ] # (radio: ta inn) ά [pjanɔ] : fange opp/ta inn radiosignaler ά ή [pjanɔ raðiɔsimata] / han/hun fanget ballen i lufta έ ά έ [ pjas ti bala stɔn a ra] / jeg fanget bare (ingenting borsett fra) en hare έ ί ό ό έ ό [ð n pjasa tipɔta ktɔs apɔ na laǥɔ] / katten fanget (dvs. utryddet) alle musene ' ά ά ί [tafanis i ǥata ta pɔndikia] fangehull n. (torturkammer) ύ [tɔ budrumi] fangenskap n. ί [i Χmalɔsia] / befri noen fra fangenskap ώ ά ό ί [ap l f rɔnɔ kapjɔn apɔ tin Χmalɔsia] / han levde ti år i fangenskap (han ble holdt i fangenskap i ti år) έ έ έ ό ί [ zis / min ð ka Χrɔnia stin Χmalɔsia] / i fangenskap (ikke befridd, i trelldom, under åket) ύ [alitrɔtɔs] : våre brødre som fortsatt er i fangenskap ύ ί [i alitrɔti að lfi mas] fangevokter m. (fengslesbetjent) ύ [ɔ/i ð zmɔfilakas] fangline f.m. (naut.)(trosse, kabel) ά [ɔ kavɔs] # (fortøyning, ankertau, trosse) ά [tɔ palamari] fangst f.m. ή [tɔ irama] # ά [i kalaða] # (utbytte) ί [i ispraksi] # (fisk) ά [i psaria] / vi har gjort en god fangst i dag (dagens utbytte ble godt) ά ή ί ή [kanam kali ispraksi sim ra] / fangsten (hans/hennes) var mager ά ή ή [i kalaða (tu/tis) itan ftɔçi] fanpost m. (brev fra beundrere) ά έ [ǥramata apɔ avmast s] fant m. (omstreifer, landstryker) ή [ɔ alitis] # (fattig mann, tigger) ά [ɔ apɔrɔs] # ά [ɔ zitjanɔs] # (fattig kvinne, tiggerkone) ά [i zitjana] / jeg er raka fant (jeg er helt blakk) ί ί [im batiris] Fanta f.m. (brusmerke) ά [i fanda] / Fanta med/uten kullsyre ά ί ό fanda m /Χɔris an rakikɔ] fantasere v. (dagdrømme) ώ [fandasiɔkɔpɔ] # (snakke i ørska, snakke over seg) ώ [paralirɔ] # ώ [paramilɔ] / fantasere i søvne ώ ύ [paramilɔ stɔn ipnɔ] / pasienten begynte å fantasere ά ά ί [ɔ arɔstɔs arçis na paraliri] fantasering f.m. (fabling, vrøvl, kaudervelsk) ί [i asinartisia] / fantaseringen til en syk/gal person ί ό ώ ύ [i asinartisi s nɔs arɔstu/tr lu] fantasi m. (innbilning, innbilningskraft, forestillingsevne, mus.) ί [i fandasia] # (myte, løgn, oppspinn) ύ [tɔ mi vma] # ό [tɔ fandastikɔ] / det eksisterer bare i din fantasi ό ά ό ί [aftɔ iparçi mɔnɔ sti fandasia su] / det er ren fantasi (det er et fantasiprodukt/fantasifoster) ί ό ύ ί [in ka arɔ apɔkiima tis fandasias (tu/tis)] # ί ή ί [in ka ari fandasia] / det ryktet som spres, er

19 19 ren fantasi/løgn fra ende til annen ά ί ί ό ύ [afta pu ðiaðiðɔnd in ɔla mi vmata] / en syk fantasi έ ί [i arɔstɔm ni fandasia] : Frankenstein er produktet av en syk fantasi ά ί ύ έ ί [ɔ fraŋg stain in in tɔ ðimiurjima mjas arɔstim nis fandasias] / ha dårlig fantasi έ ί ί [ Χɔ liǥɔ fandasia] / ha en skitten tankegang/fantasi έ ό ό [ Χɔ prɔstiχɔ mjalɔ] / i fantasiens verden ί ί [stɔ vasiliɔ tis fandasias] / ikke la fantasien løpe av med deg ή ά ύ ί [min afiniz na ɔrjazi/parasiri i fandasia su] / livlig fantasi ή έ ί [zɔïri / ndɔni fandasia] : ha en livlig fantasi έ ή ί [ Χɔ zɔïri fandasia] / skille mellom fantasi og virkelighet ί ό ό ό [ks Χɔrizɔ tɔ praǥmatikɔ apɔ tɔ fandastikɔ] / slippe fantasien løs ά ί [amɔlaɔ ti fandasia mu] # (gi fantasien fritt løp/fritt spillerom) ή ό ύ ί [afinɔ apɔlita l f ri ti fandasia mu] # ή ύ ί ά ί [afinɔ l f rɔ p ðiɔ ðrasis sti fandasia mu] # ή ί ύ [afinɔ ti fandasia mu na ðul vi] / stimulere fantasien (sette fantasien i sving) ί ί ί ί ( ά [ði jirɔ/ r izɔ/k ndrizɔ ti fandasia (kapju)] : bilder som stimulerer fantasien ό ί ί [ikɔn s pu r izun ti fandasia] / stor fantasi (livlig fantasi) ά ί [m ǥali fandasia] fantasibilde n. (hallusinasjon, fantom, spøkelse) ό [ɔ vrikɔlakas] fantasifortellinger f.m.pl. (fiktive historier) έ ί [i mi ik s istɔri s] fantasifoster n. (fantasiprodukt, ren fantasi) ύ έ ό ά ί [apɔkiima/j nima/ pinɔima/plasma tis fandasiaz mu] # (pl.) ή ά ί [ta ðimiurjimata/plazmata tis fandasias] # (helt uvirkelige tanker) ό ώ [i çim rikɔtita stɔχazmɔn] # (illusjon, blendverk, selvbedrag) ά [i aftapati] # (idé, innfall, skapning, kreasjon) ύ [tɔ ðimiurjima] / det er et fantasifoster (det er bare noe han innbiller seg) ί έ ό ί [in j nima/ pinɔima tis fandasias tu] : alt det der er rent oppspinn (alt det der er noe du innbille deg) ό ά ί ό ί [ɔla afta in pinɔima tis fandasias su] fantasifull adj. (oppfinnsom) ά [ fandastɔs] / en fantasifull dikter ά ή [ fandastɔs piitis] fantasiløs adj. ό [p zɔs] # ύ ί [st rum nɔs fandasias] fantast m. (innbilsk person) έ [ɔ fandazm nɔs] # (dagdrømmer, svermer) ό [ɔ fandasiɔkɔpɔs] fantastisk adj. (fabelaktig) ό [fandastikɔs] # ί [spuð ɔs] # (som savner sidetykke) ή [prɔtɔfanis] # (i en klasse for seg, noe utenom det vanlige) ά ά [tɔ kati alɔ] # (forbløffende) ύ [aksiɔ avmastɔs] # ό [katapliktikɔs] # ό [ kpliktikɔs] # (vidunderlig) ά [ avmasiɔs] # ί [p rifimɔs] # (storartet!) ό! [fɔv rɔ] # (fremragende, helt utrolig, fenomenal) ί [api anɔs] # (veldig hyggelig/

20 20 morsom) ά [ fχaristɔs] # (sjelden, uvanlig, fremragende, fortreffelig) έ [ ktaktɔs] # (glimrende, mesterlig) ό [ðinɔs] # (imponerende) ό [ ndipɔsiakɔs] # (strålende, nydelig, helt topp) έ [ ksɔχɔs] # (blendende, praktfull, strålende, vidunderlig) ό [ amvɔtikɔs] # (storslagen, imponerende, praktfull) ώ [m ǥaliɔðis] # (flott, stor) ά [m ǥalɔs] / det er et fantastisk sted ί ί έ [in p rifimi m rɔs] / det er helt fantastisk! (det er i en klasse for seg!/det står i en særklasse!) ί ά ά [in tɔ kati alɔ] : disse kirsebærene er fantastisk/uvanlig gode ά ά ί ά ά [afta ta k rasia in tɔ kati alɔ] / det er virkelig fantastisk (rett og slett vidunderlig) her! ί ά ά ώ [in praǥmatka avmasiɔ ðɔ] / det var en fantastisk kamp ή ί ί [itan spuð ɔ p Χni i] / det ville være fantastisk om de kunne komme ' ί ' ό [ a tan spuð ɔ narχɔsun] / en fantastisk forestilling ή ά [katapliktiki parastasi] / et fantastisk menneske ί ά [p rifimɔs an rɔpɔs] / fantastisk tapperhet ύ ά [aksiɔ avmastɔ arɔs] / ha en fantastisk suksess έ ή/ ή ί [ Χɔ kpliktiki/ ndipɔsiaki pitiçia] / hagen var et fantastisk skue (/et vakkert syn) ή ή έ ά έ [ɔ kipɔs itan na avmasiɔ ama] / han er en fantastisk flink pianist ί ί ί [in p rifimɔs pianistas] / hun er en fantastisk jente ί ί ί [in api anɔ kɔritsi] / hun er en fantastisk tennisspiller ί ή ί [in ksɔçi t nistria] / roastbiffen din er helt fantastisk! ί ί ί [tɔ rɔzbif su in piima] fantastisk adv. ά [fandastika] # ά [ avmasia] # ύ [ avma] # (genial, mirakuløs) ό [ð mɔniɔs] / hun spiller piano helt fantastisk ί ά ύ [p zi pjanɔ avma] fanteri n. (lureri, juks, bedrag) ά [i apati] / han er full av fanteri (han er bedragersk, uhederlig) ί ό ά [in ɔlɔ apati] fantestreker m.pl. (skurkestreker) ό ή [mikrɔ aðikimata] # (djevelskap, faenskap, skøyerstrek(er), ablegøyer, revestreker) ί [i ðiavɔlia] / gjøre alle slags fantestreker (lage alle mulige slags spillopper) ά ά ή ά [kanɔ ka lɔjiz zavɔlja] fantom n. (spøkelse) ό [ɔ vrikɔlakas] # ά [tɔ fandazma] # ά [tɔ fazma] # (dagl.) ό, [tɔ stiçiɔ] far m. (familiefar) έ [ɔ pat ras] # (forfa(de)r, stamfar) ή [ɔ j nitɔras] # έ [ɔ ǥɔn as] # ό [ɔ ǥɔnjɔs] # (pappa) ά [ɔ babas] # (Den Hellige Far) ά ή [ɔ ajɔs patir] / barnets antatte far ό έ ύ [ɔ f rɔm nɔs ɔs pat ras tu p ðju] / bli far ί έ [jinɔm pat ras] / fra far til sønn ό έ [apɔ pat ra s jɔ] / han er far til to barn ί έ ώ [in pat raz ðjɔ p ðjɔn] / han var som en far for meg ά έ [mu sta ik (sam) pat ras] / hennes formentlige far έ έ [ɔ ipɔti m nɔs pat ras tis] / Herodot er kjent som historiens far ό ί ό έ

21 21 ί [ɔ irɔðɔtɔs in ǥnɔstɔs sam bat ras tis istɔrias] / Homer er poesiens far ' ί έ ί [ɔ ɔm rɔs in ɔ pat ras tis piisis] / vår åndelige far ό έ [ɔ pn vmatikɔz mas pat ras] far n. (spor) ί [tɔ iχnɔs] # ά [tɔ Χnari] # (elvefar) ί [i kiti] farao m. ώ [ɔ faraɔ] farbar adj. (om vei: kjørbar) ό [amaksitɔs] # (framkommelig, kjørbar, gangbar, som kan vades) ό [vatɔs] # ό [ðiavatɔs] # (om elv: seilbar, navigabel) ό [plɔtɔs] fare m. (risiko) ί [ɔ kinðinɔs] # (trussel) ή [i apili] / avarsel! fare! ή ί [prɔsɔçi kinðinɔs] / avverge en fare ώ/ έ έ ί [apɔsɔvɔ/apɔtr pɔ naŋ kinðinɔ] / da faren var over ό ί ί [ɔtan ksaliftikan i kinðini] / da jeg oppdaget/ble klar over faren ό έ ί [ɔtan njɔsa tɔŋ kindinɔ] / den sjåføren er en fare for samfunnet/sine omgivelser ό ό ί ό ί [aftɔs ɔ ɔðiǥɔs in ðimɔsiɔs kinðinɔs] / det er ingen fare (det er ikke forbundet med noen fare) ά ί [ð n iparçi kinðinɔs] / faren/all fare er over έ ά ί [ ks lip ka kinðinɔs] : (mil.) melde "faren over" ί ή ύ [sim nɔ liksi tu sinaj rmu] / faren er overhengende (faren henger over oss) ί έ ά [å kinðinɔs planj t panɔ mas] / farene i trafikken/på veiene ί ό [i kinðini tɔn ðrɔmɔn] / farene som truer oss ί ύ ύ [i kinðini pu mas apilun/ papilun] / fornemme (en viss) fare (føle at det er fare på ferde) ά ώ ί [ais anɔm /njɔ ɔ kinðinɔ] / han/hun/det er en fare for for samfunnet/for den offentlig sikkerhet ί ί ί [in kinðinɔz ja tiŋ ginɔnia] / han er en fare for verdensfreden ί ή ό ή [in apili ja tim baŋgɔzmia irini] / ikke tenke på faren (blåse i faren) ώ ί [apsitɔ tɔŋ ginðinɔ] / intetanende om faren ύ ί [anipɔptɔ ja tɔŋ ginðinɔ] / jeg kan forsikre dere om at det ikke er noen fare ώ ό ά ί [saz v v ɔnɔ ɔti ð n iparçi kinðinɔs] / med fare for ί [m tɔŋ ginðinɔ ja] : med fare for livet/sitt eget liv ί ή [m kinðinɔ tiz zɔïs tu] / når det er fare på ferde (i farens stund) ή ύ [ti stiǥmi tu kinðinu] / sette sine interesser/sitt gode renommé i fare ύ έ ά ό ή [ðiakinðin vɔ ta simf rɔnda mu/tin ipɔlipsi mu] / stå i fare for (være i fare) ύ [kindin vɔ] : han/hun står i fare for å miste alt/for å miste jobben ύ ά ό ά ά [kinðin vi na ta Χasɔ ɔla/na Χasɔ ti ðulja tu/tis] : jeg stod i fare for/risikerte å bli arrestert ύ ώ [kinðin psa na silif ɔ] / stå overfor farer (støte på/komme ut for farer) ί ύ [andim tɔpisɔ kinðinus] / uten fare (uten risiko) ί ί [Χɔris kinðinɔ] / utenfor fare ό ύ [ ktɔs kinðinɔ] : legen erklærte at pasienten var utenfor fare ό ά ό ά ί ό ύ [ɔ jatrɔs apɔfan ik ɔti ɔ arɔstɔs in ktɔs kinðinu] / utsette for fare (sette i fare) έ ά ί [ k tɔ/vazɔ s kinðinɔ] / utsette seg for fare ί ί [ kti m s

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SYKEHUSET - DAG Jason har fått med seg hva som har skjedd. Han bestemmer seg for å besøke

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Jeg gikk på skjelvende føtter opp til legen. Jeg hadde hatt en

Jeg gikk på skjelvende føtter opp til legen. Jeg hadde hatt en Jeg så ut gjennom vinduet. Det var en nydelig vinterdag. Sola stod lavt og skinte på det tynne laget med snø som lå på bakken. Jeg tenkte: Dette er en fin dag å få kreft på. Jeg gikk på skjelvende føtter

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter.

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter. 1 INT. STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen.bilder av baby, barn og Eva og barn (Patrik). (rund 45 år gammel) sitter på bordet ved vinduet og ser mot himmelen. En blomsterpotte

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

LITT TRIST MATEMATIKK KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD Dikt FORLAGET OKTOBER 2013

LITT TRIST MATEMATIKK KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD Dikt FORLAGET OKTOBER 2013 LITT TRIST MATEMATIKK KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD Dikt FORLAGET OKTOBER 2013 DØDEN ER USANN LASARUS Caen/Dublin I slottene vokser det tornekratt, i borgene nesle og tistel. Landet blir hjem for sjakaler

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Stephanie Perkins. LOLA og gutten i nabohuset

Stephanie Perkins. LOLA og gutten i nabohuset Stephanie Perkins LOLA og gutten i nabohuset Om boken: Lola er en lovende klesdesigner med rockemusikerkjæreste, når de beryktede Bell-tvillingene flytter tilbake til nabolaget. Cricket Bell er nemlig

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

Håkan Nesser. De sørgende. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson

Håkan Nesser. De sørgende. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Håkan Nesser De sørgende Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Innledende bemerkning Byen Kymlinge finnes på kartet i omtrent like stor grad som Burma, Ragnhilds fjellpensjonat og Vårherre. I 29. april

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Maia Kjeldset Siverts Det ble en rotte!

Maia Kjeldset Siverts Det ble en rotte! Maia Kjeldset Siverts Det ble en rotte! Til Tania og Jon Innhold Forord Ventetid Når ekskjæresten banker på Hvem er jeg?! Melodi Grand Prix Gravfølge Stille! Han oppdaget verden først En slem fyr Elefantenes

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN vår høst VÅR Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene vår høst sommer vinter de lyse dagene i april og juni mørket i august beskrive månedene ukene dagene timene på dagen og

Detaljer

Leser du meg så lett?

Leser du meg så lett? Leser du meg så lett? Skrevet av: zion den sep 27, 2016 Tagget i: Sex, naken, erotikk Følelsen kom krypende. Jeg fikk frysning og kjente gåsehuden flytte seg over hele kroppen. Jeg følte at blikket hans

Detaljer

Kråka og reven. Denne gang: Kråka og reven. Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler

Kråka og reven. Denne gang: Kråka og reven. Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Kråka og reven Innhold: Les fabelen: «Kråka og reven» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn ordene som mangler. Leseforståelse:

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

APOKRYFENE Brev av Jeremiah KING JAMES Bibelen Brev av Jeremiah

APOKRYFENE Brev av Jeremiah KING JAMES Bibelen Brev av Jeremiah APOKRYFENE Brev av Jeremiah KING JAMES Bibelen 1611 www.scriptural-truth.com Brev av Jeremiah Brev [eller brev] Jeremias [Jeremy] {6:1} en kopi av et brev, som Jeremy sendt dem. som skulle bli ledet fanger

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

Skrevet av David Atarodiyan

Skrevet av David Atarodiyan Skrevet av David Atarodiyan INT. GARASJE. KVELD Så fortell meg, hva er det du ønsker? Så du vet ikke? Vet hva? La oss slippe den praten Hvilken prat? Vær så snill og ikke test meg Det blir stille. sitter

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA ANNELI KLEPP Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA Fred og ingen fare Det er en fredelig vinterkveld. Nordlyset vandrer over himmelen. Stjernene blinker. Fullmånen kaster lys over varden, som står

Detaljer

Skoletorget.no Myter, sagn og eventyr KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Myter, sagn og eventyr KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Skylla og Karybdis Tekst/illustrasjoner: Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Krigeren og helten Odyssevs er på vei hjem til Itaka

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO Mats Strandberg Illustrert av Sofia Falkenhem Oversatt av Nina Aspen, MNO Omnipax, Oslo 2017 1 Jeg ble et monster den dagen jeg fylte ni. Men det skjønte jeg ikke da. Jeg heter Frank Sten, og da det skjedde,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

+ Ånder + Av: Christian Arildsen, Pastor

+ Ånder + Av: Christian Arildsen, Pastor Av: Christian Arildsen, Pastor Ånder Ånder som bare er der Ånder som vil bli sett og lagt merke til Urolige ånder som vil ha en ut Gode ånder som beskytter Ånder med beskjeder og visdom Poltergeister som

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Glennon Doyle Melton. Love Warrior. En kvinnes vei til kjærlighet og sannhet. Oversatt av Tiril Broch Aakre

Glennon Doyle Melton. Love Warrior. En kvinnes vei til kjærlighet og sannhet. Oversatt av Tiril Broch Aakre Glennon Doyle Melton Love Warrior En kvinnes vei til kjærlighet og sannhet Oversatt av Tiril Broch Aakre Jeg er ikke redd det var til dette jeg ble født. Jeanne D Arc Preludium Tiden er snart inne. Faren

Detaljer