Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern"

Transkript

1 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Oslo, mai 2012

2 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 2 Innholdsfortegnelse 1 Alliansen Overføring av eierskap til Terra BoligKreditt AS basel ii nye kapitaldekningsregler... 5 Pilar Pilar Pilar Konsolidering Beredskapsplan for kapitaldekning Overordnet risiko og kapitalstyring Risikostyring i Terra-Gruppen AS ICAAP prosessen Overordnede økonomiske hovedmål og kapitalstrategi Beregning av kapitalkrav i henhold til Pilar Ansvarlig kapital Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Kredittrisiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Markedsrisiko Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Operasjonell risiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) Vurdering av kapitalbehov Pilar Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Likviditetsrisiko Renterisiko knyttet til rentenetto Forsikringsrisiko Strategisk risiko og forretningsrisiko... 18

3 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Eierrisiko Omdømmerisiko Kapitalsituasjon i Terra-Gruppen AS Solvens II... 18

4 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 4 1 ALLIANSEN Terra-Gruppen eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er hoveddistributører av finanskonsernets produkter og tjenester og utgjør en samlet kundemasse på over en million kunder. Terra-bankene har totalt omlag kunder, og bidrar til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. I tillegg har OBOS medlemmer. I februar 2012 fratrådte tidligere konsernsjef og visekonsernsjefs sine stillinger med umiddelbar virkning. Samtidig konstituerte styret Hege Toft Karlsen som ny konsernsjef. Virksomheten i Terra- Gruppen konsern er organisert i ulike datterselskaper innen ulike forretningsområder. Figur 1: Konsernets styringsstruktur fra februar 2012 Konsernsjef Hege Toft Karlsen (Konstituert) Konserndirektør Salg og Service Terje Gromholt (Konstituert) Konserndirektør Kapitalmarked Audun Bø Konserndirektør Bank Tom Høiberg Konserndirektør Konserntjenester Ola Jerkø (Konstituert) Konserndirektør Øk. og finans Sverre Kaarbøe (Konstituert) Salg, service og marked Rådgivning Teknisk utvikling HR, Juridisk, Informasjon, Adm., Strategi Økonomi, Finans, Risk Terra Servicesenter AS Terra Markets AS Terra Alliansen AS Terra Finans og Kredittbank AS Terra Forvaltning AS Terra BoligKreditt AS Terra Forsikring AS Divisjoner Terra Terra Aktiv Aktiv Eiendoms - EiendomsAS megling AS Konsernfunksjoner Resultatenheter 1.1 Overføring av eierskap til Terra BoligKreditt AS Ny eierstruktur ble vedtatt 10. mai 2012 og innebærer at Terra BoligKreditt AS ikke lenger er en del av Terra-Gruppen konsern. Dette medfører at selskapets krav til offentliggjøring av finansiell informasjon jf. Kapitalkravsforskriftens kapittel 45 påhviler selskapet. Endringen i eierstruktur foretas for å styrke tilknytningen mellom selskapet og eierbankene. I henhold til Moody s rating-kriterier kan en slik forbedring av eierbankenes støttemekanismer bidra til en styrking av selskapets finansielle rating. Styrket støttemekanisme knytter seg til etablerte forpliktelser for å tilføre selskapet likviditet og kapital for opprettholdelse av kapitalmål. Terra BoligKreditt AS inngår i denne rapporten, da rapporten gjengir konsernsituasjonen per Terra BoligKreditt AS har gitt ut en egen Pilar III rapport for første kvartal Den nye konsernstrukturen, uten Terra BoligKreditt AS vil føre til vesentlige endringer i konsernets balanse og risikosituasjon. Terra BoligKreditt AS sto per for ca. 86% av konsernets balanse, 73% av konsernets krav til minimumskapital (Pilar I) og 78% av kredittrisikoen, som er konsernets dominerende risikoområde.

5 Kompleksitet Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 5 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar 2007, og innebærer; Beregning av minstekrav til kapital basert på risiko Krav til styring og kontroll Aktivt tilsyn Krav til informasjon til markedet Figur 2: Basel II oversikt over Pilarene Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Standardmetode Sjablongmetode Standardmetode Basis metode Grunnleggende internratingmetode Internmodellmetode Individuelt fastsatt kapitalmål basert på evaluering av risikoeksponering, risikostyring og eksterne faktorer. Krav til offentliggjøring av finansiell Informasjon om risiko og kapital Avansert internratingmetode Avansert metode Aktivt tilsyn. Terra konsernet benytter ikke egne modeller for å beregne minstekrav til kapital. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Terra konsernet benytter standardmetoden angitt i Kapitalkravsforskriften 1. For forsikringsselskap gjelder særskilte regler for kapitalkrav 2. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Terra- Gruppen skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere Terra- Gruppens interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om de ikke er tilfredse med resultatet av prosessen. 1 Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (Kapitalkravsforskriften) 2 Forskrift om mistekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern. Pilar 3 Formålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når aktører i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Kapitalbehovet og kapitalmålene er vurdert ut fra det internasjonale kapitalkravsregelverket Basel II, slik det er nedfelt i Finansieringsvirksomhetsloven og Kapitalkravsforskriften. Kravet til kapital i Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b er at en finansinstitusjon skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet institusjonen driver. Dette skal være vurdert både på kort og lengre sikt. Kapitaldekningen skal følgelig være høyere enn minimumskravene på 8 %, som er nærmere fastlagt i Kapitalkravsforskriften. Finanstilsynet evaluerer både Terra-Gruppens kapitalmål og dokumentasjonen av de vurderinger som styret har lagt til grunn for sine konklusjoner.

6 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 6 3 KONSOLIDERING Oppstilling i tabell 1 viser konsolideringsgrunnlaget ved konsolidering etter regnskapsreglene og ved konsolidering for kapitaldekningsformål for hvert datterselskap. Tabell 1: Konsolideringsgrunnlag Beløp i kroner Datterselskaper av Terra-Gruppen AS Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Bokført verdi Bokført verdi Terra Forvaltning AS Oslo 85,3 % Terra Forsikring AS 1997 Hamar 100 % Eika-Gruppen AS 2000 Oslo 100 % Terra Aktiv Eiendomsmegling AS 2001 Oslo 100 % Norsk Sparebankgruppe AS 2001 Oslo 100 % Terra Boligkreditt AS 2003 Oslo 100 % Terra Finans og Kredittbank AS ***) 2006 Oslo 100 % Terra Services AS 2007 Oslo 100 % BankInvest AS 2007 Oslo 100 % Terra Prosjekt AS 2008 Oslo 100 % Terra Energi AS 2008 Oslo 100 % Terra Alliansen AS *) 2008 Oslo 100 % Terra Markets AS **) 2009 Oslo 100 % Terra Invest AS 2010 Oslo 100 % Terra Servicesenter AS *) 2011 Oslo 100 % Sum Eierandel i KS BankInvest KS 2007 Oslo 90 % De resterende 10 prosent av BankInvest KS eies av BankInvest AS. *) Terra Servicesenter AS er etablert gjennom en fisjon av Terra Alliansen AS. **) Terra-Gruppen AS har foretatt en nedskrivning av investeringen i Terra Markets på 166,3 millioner kroner. I konsernregnskapet er resultateffekten eliminert. Se note 3. Datterselskaper eiet av Terra Kortbank AS ***) Terra Finans AS 2003 Oslo 100 % Terra Kortbank AS og Terra Finans AS ble belsluttet fusjonert i 2011 med Terra Kortbank AS som overtagende selskap. Fusjonen ble gjennomført 1. januar 2012, og selskapet endret samtidig navn til Terra Finans og Kredittbank AS. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Datterselskaper eiet av Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS 2005 Oslo 100 % Frogner Bolig og Prosjektmegling AS 2008 Oslo 100 % Terra Aktiv Boligfinans AS 2010 Oslo 51 % Det følger av Finansieringsvirksomhetsloven 3 2a- 8 tredje ledd at konsernbidrag ikke kan gis mellom søsterselskaper. Selskapene kan imidlertid gi konsernbidrag til Terra-Gruppen AS. Terra- Gruppen AS kan gi konsernbidrag til datterselskaper. Det foreligger således muligheter for å overføre kapital mellom selskapene i konsernet. Hvert enkelt selskap er imidlertid underlagt kapitalkrav som må oppfylles på selskapsnivå. Utdeling av konsernbidrag forutsetter at selskapet har forsvarlig kapital. 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning Terra-Gruppens aksjonærer har gjennomgående høy soliditet. Ved kapitalbehov vil primært selskapets aksjonærer bli invitert til å delta i emisjon for å styrke kapitalen i konsernet og selskapene. Konsernet har etablert en beredskapsplan for kapitaldekning som skal bidra til at konsernet har gode prosesser for styring av kapital. 3 Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven)

7 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 7 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING 4.1 Risikostyring i Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen er en allianse bestående av datterselskaper med virksomhet innenfor ulike områder, hvor hvert enkelt virksomhetsområde har sine iboende risikoer. Terra-Gruppen har etablert et rammeverk for styring og kontroll gjennom policyer fra konsern med kvartalsvis rapportering av status og utvikling. Det overordnede faglige ansvaret for risikostyring i konsernet er hos konserndirektøren for økonomi og finans som inngår i konsernledergruppen i Terra-Gruppen konsern. Konsernet har etablert en risikostyringsfunksjon på konsernnivå, i tillegg til compliance- og risikostyringsfunksjon i datterselskapene som har krav til egne funksjoner. Det gjennomføres kvartalsvis risikorapportering som gir en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer i det enkelte datterselskap, slik at ledelsen og styret kan påse at risikoeksponeringen er innenfor fastsatt risikovilje. Risikorapporteringen kvantifiserer og vurderer alle hovedrisikoer som er relevante for selskapet, herunder kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, renterisiko, mv. Status på de ulike risikoer vurderes i henhold til etablerte rammer og mål. Datterselskapene utarbeider risikorapportering på kvartalsbasis, og basert på risikorapporteringen fra selskapene utarbeides konsolidert risikorapport for Terra-Gruppen AS ICAAP prosessen ICAAP-prosessen inngår som en vesentlig prosess i konsernet. ICAAP-prosessen tar utgangspunkt i strategi, budsjetter og prognoser som utarbeides på årlig basis i november i datterselskapene og i desember for konsernet. Estimerte budsjetter og prognoser utarbeides for 3 år frem i tid av administrasjonen i det enkelte datterselskap og fremlegges for styret. Basert på budsjett og prognose som representerer forventet utvikling i selskapet, foretar Risk beregninger av kapitalbehov for de neste 3 år. Risk foretar utover dette stresstester basert på Norges Banks stresstest, kommunisert i «Finansiell stabilitet 2/11», av hva som vil være et rimelig, men strengt nedgangsscenario for selskapene, Pilar 2 risikoer. Hensikten er å simulere verste-fall konsekvenser for selskapene og konsernet. Den foreløpige ICAAP rapporten er grunnlag for styrets vurdering av eventuelle muligheter for utbytteutdeling, behov for tilførsel av kapital, mv. Prosessen i datterselskapenes styrer innebærer gjennomgang og diskusjon av viktige forutsetninger i ICAAP analysen, herunder: vesentlige forutsetninger i budsjett og 3 års prognose, vurdering av kapitalmål Innspill fra den innledende ICAAP-prosessen med vurderinger i siste styremøte før årsskiftet, samt endelige årsregnskaper, danner grunnlaget for oppdaterte ICAAP beregninger. Styret i Terra- Gruppen AS godkjenner endelig ICAAP for konsernet som oversendes Finanstilsynet.

8 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 8 5 OVERORDNEDE ØKONOMISKE HOVEDMÅL OG KAPITALSTRATEGI Tabell 2: Risikovilje Terra-Gruppen konsern Selskap Kreditt Markeds Operasjonell Likviditets Rente Forsikrings Strategisk Omdømme Eierrisiko risiko risiko risiko risiko risiko * risiko risiko risiko Terra-Gruppen AS Lav Moderat Lav Moderat Lav Lav Moderat Terra BoligKreditt AS Lav Moderat Lav Moderat Moderat Lav Lav Terra Finans og Kredittbank AS Moderat Lav Lav Moderat Moderat Moderat Lav Terra Forsikring AS Lav Moderat Lav Lav Moderat Lav Lav Terra Forvaltning AS Lav Moderat Lav Lav Lav Terra Markets AS Moderat Lav Moderat Moderat Lav Moderat Moderat Terra Alliansen AS Lav Lav Lav Lav Lav Terra Aktiv Eiendomsmegling konsern Lav Lav Lav Lav Moderat Terra-Gruppen Konsern Lav Moderat Lav Moderat Moderat Moderat Moderat Lav Moderat * Renterisiko knyttet til rentenetto, forskjell mellom utlånsrente og fundingkostnad Tabell 3: Kapitalmål Kapitalmål Ren kjernekapital dekning* Kjernekapital mål Kapitalmål Terra-Gruppen Konsern 9,5 % 9,5 % 11 % Terra Finans og Kredittbank AS 9 % 10 % 11 % Terra Forsikring AS 9 % 17,6 % 17,6 % Terra Forvaltning AS 9 % 17,5 % 17,5 % Terra Markets AS 40 MNOK 40 MNOK 40 MNOK Terra Boligkreditt AS 9 % 9 % 10 % * Mål om ren kjernekapitaldekning gjelder per Konsernets kapitalmål vil økes som følge av utskillelse av Terra BoligKreditt AS. Konsernets nye kapitalmål vil være 9,5% ren kjernekapital, 11% kjernekapital og 13% kapitaldekning. 6 BEREGNING AV KAPITALKRAV I HENHOLD TIL PILAR 1 Konsernet har valgt standardmetoden for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko og markedsrisiko, og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Dette innebærer at beregningen av kapitalkrav for disse risikoer følger Kapitalkravsforskriftens kategorier og vektingsregler. Beregning av markedsrisiko i tråd med forskriftens regler om handelsportefølje foretas kun for Terra Finans og Kredittbank AS, Terra BoligKreditt AS og Terra Markets AS. Terra Forsikring AS har i tillegg en betydelig handelsportefølje. Forsikringsselskaper er imidlertid kun pålagt å beregne kredittrisiko under Pilar 1. Regelverket etter Kapitalkravsforskriften, Basel II, innebærer følgende vektingsregler av vesentlig betydning for kredittrisikoen i konsernet: Lån med pant i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdi gis risikovekt 35 %. Små og diversifiserte engasjementer, såkalte massemarkedsengasjementer, gis redusert vekting fra 100 % til 75 %. Fordringer mot bank vekter 20 % Beregning av kapital for operasjonell risiko etter basismetoden innebærer at kapitalkravet fastsettes i forhold til selskapets rentenetto og andre inntekter. Vurderingen av den operasjonelle risiko baseres på erfarte hendelser, hendelser i bransjen for øvrig og iboende risikoer. Basert på samlet eksponering og selskapets styring og kontroll med risikoen er det foretatt beregninger av de risikotyper som ikke dekkes av Pilar 1 minimumskravet til ansvarlig kapital.

9 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Ansvarlig kapital Tabell 4: Ansvarlig kapital, herunder kjernekapital for Terra-Gruppen konsern MORSELSKAP KONSERN Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Periodens overskudd( urevidert) Forsikringstekniske avsetninger ført i egenkapitalen Immaterielle eiendeler Minstekrav til reassuranseavsetning Hybridkapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko 1) Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag ,0 % 74,9 % Kapitaldekningsprosent 12,1 % 12,4 % 64,0 % 74,9 % Kjernekapitaldekning 10,3 % 9,4 % Overskudd av ansvarlig kapital ) Morselskapet har ikke handelsportefølje. Hele beregningsgrunnlaget består av risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsportefølje for morselskapet. Vektet beregningsgrunnlag for markedsrisiko på konsern skyldes handelsportefølje i konsernets datterselskaper. Tabell 5: Kapital i konsernet fordelt på datterselskaper Kapital i konsernet (tall i TNOK) Terra Gruppen konsern Terra Finans og Kredittbank AS Terra Forsikring AS Terra Forvaltning AS Terra Markets AS Terra BoligKreditt AS Andre selskaper Kjernekapital Ansvarlig kapital Total balanse Vektet beregningsgrunnlag Kjernekapital i % an beregningsgrunnlag 10,3 % 11,0 % 21,1 % 96,0 % 36,4 % 7,7 % 26,8 % Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 12,1 % 11,8 % 21,1 % 96,0 % 36,4 % 10,0 % 26,8 % Uvektet kjernekapitalandel 3,8 % 8,7 % 7,9 % 52,1 % 28,6 % 2,4 % 71,1 % Tabellen viser sammensetning av ansvarlig kapital i Terra-Gruppen konsernets datterselskaper. Konsernet hadde per en kjernekapitaldekning på 10,3 % mot 9,4 % i Kapitaldekningen var 12,1 % mot 12,4 % i 2010.

10 6.2 Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 10 Tabell 6: Kapitalkrav fordelt på risikotyper i henhold til Pilar I og II Kapitalbehov inkl TBK 2011 Ren kjernekapitaldekning 9,3 % Kjernekapitaldekning 10,3 % Kapitaldekning 12,1 % Kredittrisiko Operasjonell risiko Markedsrisiko Fradrag i kredittrisiko Pilar 1 krav Beregningsgrunnlag Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke kan møte sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, leasing, uoppgjorte handler, ikke trukkede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom inngåtte reassuranseavtaler, derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid til forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Tabell 7: Kredittrisiko fordelt på datterselskap Kapitalkrav kredittrisiko 2011 Fordeling Terra Finans og Kredittbank AS ,0 % Terra Forsikring ,5 % Terra Aktiv Eiendom konsern ,2 % Terra Forvaltning ,2 % Terra Alliansen AS ,2 % Terra Markets ,2 % Terra-Gruppen AS ,4 % Terra BoligKreditt AS ,0 % BankInvest AS 764 0,1 % BankInvest KS ,1 % Andre selskaper (inkl. TSS) 397 0,0 % Konsernelimineringer TG AS ( ) -12,8 % Sum kapitalkrav ,0 % Risikovilje og eksponering Kredittrisiko er konsernets vesentligste risiko og utgjorde per % av konsernets samlede Pilar 1 krav. Kredittrisiko i konsernet består hovedsakelig av boliglån i TerraBoligKreditt AS, utlån- og leasingfinansiering av objekter og usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Terra Finans og Kredittbank AS, samt fordringer på forsikringskunder, reassurandører og investeringer i renteinstrumenter i Terra Forsikring AS. Konsernet har også kredittrisiko knyttet til verdipapirfinansiering av enkeltkunder i Terra Markets AS og Terra Finans og Kredittbank AS. Konsernet er eksponert for motpartsrisiko knyttet til reassurandører, motparter i derivatkontrakter og kapitalplassering. Terra Forsikring er eksponert for kredittrisiko knyttet til fordringer på gjenforsikrere. For å håndtere denne risikoen har selskapets styre fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av reassurandørene.

11 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 11 Tabell 8: Fordeling av reassurandører etter ratingklasse per AA- 62 % A+ 2 % A 28 % A- 8 % Sum 100 % Tabell 9: Terra BoligKreditt AS har per følgende eksponering i derivater per ratingkategori: Ratingklasse AAA AA+ Mark-tomarket Potensiell fremtidig eksponering Sum Eksponering Beregningsgru nnlag Kapitalkrav AA AA A+ - A Terra Forsikring AS, Terra BoligKreditt AS, Terra Finans og Kredittbank AS og Terra-Gruppen AS har kredittrisiko i sin kapitalforvaltning ved investeringer i verdipapirer. Denne kredittrisikoen begrenses gjennom fastsatte investeringsrammer. Terra BoligKreditt AS har kredittrisiko knyttet til motparter i derivatkontrakter. Denne begrenses av rammer og krav til hvilke utstedere som selskapet har som motpart. Eksponering i derivatavtaler beregnes ut i fra markedsverdimetoden i Kapitalkravsforskriften. Tabell 10: Sum Plassering i rentepapirer per fordekt etter ratingklasse Finansielle instrumenter Andel av total Ratingklasse til virkelig verdi portefølje AAA % AA % AA % AA % A % A % A % BBB % BBB % Sum % Tabell 11: Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav: Risikovektet volum Terra Gruppen AS Kapitalkrav Terra Gruppen konsern Risikovektet volum Kapitalkrav Beløp i 1000 kroner Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikret eiendom Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Forfalte engasjementer Kredittrisiko fra forsikringsvirksomheten Sum kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Fradrag - (26 225) (2 098) Sum

12 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 12 Tabell 12: Utvikling i engasjementsbeløp fordelt på geografiske områder: Utlån Utlån Utlån i % Beløp i tusen kroner NO01 Østfold ,5 % NO02 Akershus ,6 % NO03 Oslo ,0 % NO04 Hedmark ,1 % NO05 Oppland ,4 % NO06 Buskerud ,6 % NO07 Vestfold ,4 % NO08 Telemark ,4 % NO09 Aust Agder ,6 % NO10 Vest Agder ,6 % NO11 Rogaland ,4 % NO12 Hordaland ,5 % NO14 Sogn og Fjordane ,2 % NO15 Møre og Romsdal ,3 % NO16 Sør Trøndelag ,3 % NO17 Nord Trøndelag ,3 % NO18 Nordland ,6 % NO19 Troms ,2 % NO20 Finnmark ,1 % NO21 Svalbard ,0 % NO22 Uspesifisert ,1 % Sum % Tabellen viser at Terra-Gruppen konsern har 36,6 % av sin eksponering i Oslo og Akershus. Det har vært gjennomgående vekst i alle regioner bortsett fra Finnmark og Svalbard. Tabell 13: Engasjementsbeløp fordelt på bransjer: Utlån Mislighold* Beløp i 1000 kroner Personmarked Borettslag Transport Bygg og anleggsvirksomhet Primærnæringer Industri Handel Tjenesteyting Øvrige kundegrupper Sum Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Sum *Omfatter forfalte engasjement og engasjement med verdifall. Tabell 14: Samlet utlån fordelt etter løpetid: Beløp i kroner Uten avtalt forfall Løpetid 0-1 måneder Løpetid 1-3 måneder Løpetid 3-12 måneder Løpetid 1-5 år Løpetid over 5 år Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Verdipapirer Andre eiendeler med avtalt løpetid Andre eiendeler uten avtalt løpetid Sum eiendeler Sum

13 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 13 Tabell 15: Utlån til kunder fordelt på engasjementstype, per Beløp i kroner Balanseført verdi Balanseført verdi Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivinger Sum netto utlån og fordringer på kunder Tabell 16: Tap på utlån og andre fordringer Beløp i kroner Spesifikasjon av periodens bokførte tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall (8 218) Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (7 894) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum Spesifikasjon av periodens bokførte tap på kundefordringer og andre fordringer Endring i tapsavsetning (1 211) Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap (122) - Sum Sum tap på utlån og fordringer Individuell nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum individuelle nedskrivninger for verdifall Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum gruppevise nedskrivninger for verdifall Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og individuelle/gruppevise nedskrivninger: Lån og finansiell leasing er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift FOR nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ) og regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Utlån er vurdert til amortisert kost med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Konsernselskapene med unntak av Terra Finans og Kredittbank AS definerer lån og leasing kontrakter som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. I finansieringsvirksomheten defineres et engasjement misligholdt etter 30 dager. Dette gjøres for sikre bedre intern kontroll med misligholdte engasjement. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet.

14 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 14 Friskmelding av misligholdte engasjement skal skje når gjeldende betalingsplaner er fulgt over en tid og engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån og det er også foretatt gruppenedskrivninger. Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap på utlån er tap som regnes som endelige. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån Styring og kontroll Terra-Gruppens viktigste distribusjonskanal er aksjonærene og andre sparebanker. Dette er banker som er lokalt forankret med høy grad av lojale kunder, og med gode kunnskaper om sine markeder. Kundeseleksjon gjennom distributørbankene vurderes å bidra til at konsernet gjennomgående har lojale og gode kunder. Terra Finans og Kredittbank AS har utarbeidet scoringsmodeller for å fange opp risiko og betjeningsevne som er karakteristiske for den enkelte kundegruppe. Gjennom scoringsmodellene fastsettes risikoscore, som er bestemmende for hvilke rammer kunden tilbys. For å sikre at selskapene etterlever rutiner og at det oppnås god kvalitet på kredittarbeidet, er det etablert løpende kontroller knyttet til etterlevelse. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Terra-Gruppen benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko. Kapitalkravet er beregnet til 1.366,4 millioner kroner for Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap i markedsverdier til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, renter, kredittspreader, valutakurser, eiendomspriser. Kapitalkravsforskriften 31-5 gir fritak fra krav om beregning av markedsrisiko dersom handelsporteføljen i selskapet vanligvis ikke er større enn fem prosent. Dette medfører at det kun beregnes markedsrisiko av porteføljen til Terra Finans og Kredittbank AS, BoligKreditt AS og Terra Markets AS. Det blir ikke beregnet markedsrisiko for Terra Forsikring AS, ettersom selskapet kun beregner kredittrisiko i tråd med gjeldende regler for forsirkingsselskaper. Aksjer i datterselskaper og strategiske plasseringer er ikke en del av aksjerisikoen, men inngår i strategisk risiko og eierrisiko Styring og kontroll Det er etablert strategier for markedsrisiko/kapitalforvaltningsstrategier som gir rammer for ønsket risiko. Kvartalsvis gjennomføres det risikorapportering som gir samlet oversikt over eksponering innenfor de ulike aktivaklassene, samt avkastning målt opp mot referanseindeks. I tillegg overvåkes renterisiko på eiendeler og gjeld. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Terra-Gruppen AS med datterselskap benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet. Kapitalkravet er beregnet til 22,7 millioner kroner for 2011.

15 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliance risiko. Compliancerisiko er risiko for brudd på lover, forskrifter, andre relevante myndighetsbestemmelser og interne regelverk, som innebærer; risiko for sanksjoner fra myndighetene, økonomisk tap (erstatningsansvar) og omdømmerisiko eller pålegg. Konsernet har valgt basismetoden for beregning av kapitalkrav. I basismetoden er beregningsgrunnlaget for minstekravet til ansvarlig kapital gitt ved 15 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år multiplisert med 12,5 jf i Kapitalkravsforskriften Risikovilje og eksponering Konsernet skal ha en lav risikoprofil når det gjelder operasjonell risiko. Konsernet er eksponert for en betydelig iboende operasjonell risiko gjennom datterselskapene. Det enkelte datterselskap er eksponert for større eller mindre operasjonelle risikoer i sine prosesser Styring og kontroll Konsernet har utarbeidet policyer, strategier og rutiner for alle vesentlige prosesser i konsernet. Disse skal bidra til at identifiserte operasjonelle risikoer blir håndtert på en slik måte at gjenværende risiko blir akseptabel. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Datterselskapene følger opp operasjonell risiko gjennom rapporterte tap og hendelser, gjennomførte complianceaktiviteter, internrevisjon mv. Risk utarbeider kvartalsvise risikorapporter som kvantifiserer og vurderer den operasjonelle risikoen gjennom hendelsesrapporteringen. Disse rapportene gir ledelsen og styret grunnlag for å vurdere status for eksponeringen i henhold til etablerte rammer og mål. Basert på datterselskapenes rapportering utarbeides konsolidert risikorapport for konsernet. Det er etablert egne compliancefunksjoner som føler opp compliancerisiko i selskapene som har krav til compliancefunksjon. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) Terra-Gruppen benytter seg av basismetoden for beregning av kapitalkravet. Kapitalkravet er beregnet til 95,4 millioner kroner for Terra Forsikring AS er ikke underlagt krav om beregning av særskilt kapitalkrav for operasjonell risiko. Inntekter vedrørende Terra Forsikring AS er derfor holdt utenfor beregningsgrunnlaget for konsernet. Se kapittel 8. 7 VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR Kredittrisiko Kapitalkravsforskriftens minimumskrav i henhold til Pilar 1 forutsetter en diversifisert portefølje. Det forutsettes derfor at det gjøres påslag for kredittrisiko knyttet til konsentrasjonsrisiko. Aksjonærbankene som største distributørkanal gjør at kundene har en god geografisk spredning. Konsernets kunder er i hovedsak privatmarkedskunder hvor hver kunde utgjør en relativt liten andel av konsernets totalportefølje. Terra Finans og Kredittbank AS har fokus på bedriftskunder spesielt gjelder dette salg av leasing som hovedsakelig er et næringsprodukt. Bedriftsporteføljen i Terra Finans og Kredittbank AS er hovedsakelig næringslivskunder innenfor SMBmarkedet. For analyse av konsentrasjonsrisiko har Terra- Gruppen valgt å benytte Herfindahl-Hirshmanindeksen (HHI indeksen). Ved en eventuelt lite

16 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 16 diversifisert portefølje mot enkeltkunder, bransje eller geografi vil indeksen vise dette i form av høye α- og β-verdier. Nivåene for påslag er satt ut ifra bransjestandard, og referer til Banco De Espana s ICAAP-guidelines Markedsrisiko Konsernet er i tillegg til markedsrisiko i Pilar 1, eksponert for markedsrisiko i form av renterisiko som oppstår på grunn av ulik rentebinding på eiendeler og gjeld. Denne risiko behandles særskilt. Ved beregningen av økonomisk kapital er det foretatt stresstester som vurderer konsekvensene av et parallelt skift i rentekurven på 1 %-poeng og at selskapene opplever en kredittspreadutgang på basispunkter. Beregninger av markedsrisiko tar høyde for maksimal utnyttelse av eksponeringsrammer i investeringsporteføljene. 7.3 Operasjonell risiko løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. Ansvaret for operativ likviditetsstyring og ansvaret for kontroll mot rammer/strategi er fordelt på ulike personer. Styret mottar hvert kvartal oversikt over likviditetsrisikoen. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor. 7.5 Renterisiko knyttet til rentenetto Renterisiko knyttet til rentenetto oppstår på grunn av ulik rentebinding på innlån og utlån, og/eller at det lånes inn fra andre markeder enn det lånes ut til, slik at renten på innlån endres uten at selskapet kan endre utlånsrenten like raskt. Konsernet finansierer sin utlånsportefølje eksternt enten gjennom sin bankforbindelse eller verdipapirmarkedet. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenettoen. Det er foretatt kvantitative vurderinger over tap i verste fall i de enkelte datterselskap, og den operasjonelle risiko vurderes å gi relativt lave kvantitative påslag. Den vesentligste risiko anses å være compliancerisiko. Det er ikke beregnet direkte påslag for complaincerisiko. Denne påvirker imidlertid strategisk og likviditetsrisiko, som det beregnes påslag for. 7.4 Likviditetsrisiko Risikoen for at selskapet ikke klarer å oppfylle sine løpende forpliktelser og/ eller finansiere endringer i aktivaallokeringen uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på aktiva som må realiseres eller i form av ekstra dyr finansiering. Eksponering og forfallstruktur fremgår av årsregnskapet i note 4. Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og 4 cion/solvencia/icaap_guidelines_26_01_11.pdf

17 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 17 Tabell 27: Renterisiko Beløp i kroner Uten renteeksponering Rentebinding 0-1 måneder Rentebinding 1-3 måneder Rentebinding 3-12 måneder Rentebinding 1-5 år Rentebinding over 5 år Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Verdipapirer Finansielle derivater ( ) ( ) ( ) - Ikke rentebærende eiendeler Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet v/utst. av verdipapirer Finansielle derivater ( ) ( ) ( ) - Ikke rentebærende gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum ( ) Netto renteeksponering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum Konsernet skal ha en moderat risikoprofil når det gjelder renterisiko knyttet til rentenetto. Konsernets utlån og finansiering er basert på flytende rentebetingelser, og det spekuleres ikke i renterisiko. Selskapene kan endre renten lovmessig og avtalerettslig. Hyppige endringer i rentenivå er imidlertid ikke praksis i kortbransjen. Innenfor privatmarked gjøres imidlertid normalt heving av utlånsrenten med 6 ukers varsel 5. Innlånene reprises kvartalsvis basert på NIBOR. Påslag for renterisiko er beregnet basert på durasjon på eiendeler og gjeld og stresstest på 2% renteendring. 7.6 Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko i skadeforsikring reflekterer risikoen vedrørende skadeforsikringsforpliktelser, herunder risikoene knyttet til dekningsomfang og de underliggende hendelser samt prosessene som benyttes i driften av institusjonen. Forsikringsrisiko i livsforsikring reflekterer risikoen vedrørende livsforsikringsforpliktelser, og omfatter 5 Jf finansavtaleloven 50 (3), når låntakeren er forbruker, kan endring av vilkårene settes i verk tidligst seks uker etter at institusjonen har sendt skriftlig varsel til forbrukeren om endringen. Kortere frist kan benyttes når renteendring skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for institusjonenes innlån. tapspotensial knyttet til dødelighetsrisiko, uførhetsrisiko, avgangsrisiko, katastroferisiko og kostnadsrisiko. For å redusere forsikringsrisikoen har selskapet kjøpt betydelig reassuranse og det gjennomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av reassuranse. For å redusere risikoen knyttet til reassurandørene har styret fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av reassurandørene. Fordringer og avsetninger vedrørende forsikring fremgår av årsregnskapet med note 17. Det er høy fokus på å sikre god kundeseleksjon til selskapet. Etablerte rutiner skal sikre dette gjennom bruk av søknadsskjema med spørsmål om tidligere skader og kundeforhold. Prisstruktur og vilkår skal bidra til å motivere skadeforebyggende tiltak. Det gjennomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av reassuranseprogram. Forslag til reassuranseprogram for kommende år behandles på styremøte før reassuranseforhandlingene starter. Forsikringsrisiko er beregnet basert på Finanstilsynets stresstest 1.

18 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Strategisk risiko og forretningsrisiko Forretningsmessig risiko er risikoen for manglende samvariasjon mellom inntekter og kostnader over tid. Strategisk risiko er definert som risikoen for svekket lønnsomhet pga endringer i konkurranse, rammebetingelser, eksterne faktorer, etc. Det er beregnet påslag for strategisk risiko knyttet til strategiske aksjeplasseringer basert på stresstes på 45% verdifall. Det er beregnet påslag for ekstra kostnader relatert til hendelse i Terra Markets AS. 7.8 Eierrisiko Eierrisiko er risiko for at konsernet må rapportere negativt resultat fra sine datterselskaper og at konsernet må tilføre datterselskapene ny egenkapital. Som morselskap i konsernet er Terra-Gruppen AS eksponert for eierrisiko. Utvikling i risiko og soliditet i selskapene inngår i konsoliderte tall. Konsernet har en beredskapsplan i forhold til å håndtere sviktende resultater og behov for egenkapital i datterselskapene. Gjennom årlig ICAAP og kvartalsvis risikorapportering gjennomgås status på kapitalbehov. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor. 7.9 Omdømmerisiko Omdømmerisiko er risikoen for tap pga svekket omdømme gjennom negativ omtale. Selskapene er eksponert for omrømmerisiko knyttet til Terra som merkevare. God styring og kontroll er en viktig forutsetning for å ivareta konsernets omdømme. Omdømmet er vesentlig for å lykkes med vekst og tilgang til funding. Det er beregnet påslag under disse risikoer Kapitalsituasjon i Terra-Gruppen AS Konsernet har besluttet å skille ut Terra BoligKreditt AS, og har innenfor øvrig områder betydelig vekst innenfor kapitalkrevende virksomhet. Konsernets kapitalsituasjon vil bli vesentlig styrket i forbindelse med utskillingen av Terra BoligKreditt AS. 8 SOLVENS II Kapitalkravene for Terra Forsikring AS er ikke regulert av Basel II regelverket, men av eget regelverk som er under utvikling internasjonalt, Solvens II. Terra Forsikring AS følger dette arbeidet, og har deltatt i undersøkelser som er foretatt som en del av Solvens II arbeidet (Quantitative Impact Studies). Gjeldende regelverk innebærer at det skal gjøres kapitalkravsberegning og solvensmarginberegning, samt rapportering av stresstester etter regler fra Finanstilsynet. Solvens II regelverket inneholder to typer kapitalkrav: Solvenskapitalkravet ( Solvency Capital Requirement eller SCR) og minstekapitalkravet ( Minimum Capital Requirement eller MCR) Til grunn for beregning av kapital krav ligger Finanstilsynets stresstest som er en forenklet versjon av fremtidig beregningsmodell for Solvency II krav. Modellen er under utvikling og tilsynet foretar løpende justeringer av modellen. Kapitalberegninger for Terra Forsikring AS legger til grunn tilsynets til enhver tid siste modell som beste estimat for fremtidig regelverk. Som forberedende arbeid til Solvens II er det gjennomført flere konsekvensberegninger (Qantitative Impact Studies - QIS) der forsikringsselskapene blir bedt om å beregne effekten av forslag til nytt regelverk. Terra Forsikring AS har deltatt i samtlige, den siste QIS5 ble gjennomført høsten 2010 basert på tall per

19 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Resultatene fra denne var relativt i samsvar med resultatene i Stresstest I. Ettersom Stresstest I rapporteres kvartalsvis og kalibreres av tilsynet for å være i tråd med kommende solvenskrav har selskapet valgt å benytte denne for å evaluere kapitalisering, fremfor den mer komplette beregningsmodellen i QIS5.

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer