Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern"

Transkript

1 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Oslo, mai 2012

2 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 2 Innholdsfortegnelse 1 Alliansen Overføring av eierskap til Terra BoligKreditt AS basel ii nye kapitaldekningsregler... 5 Pilar Pilar Pilar Konsolidering Beredskapsplan for kapitaldekning Overordnet risiko og kapitalstyring Risikostyring i Terra-Gruppen AS ICAAP prosessen Overordnede økonomiske hovedmål og kapitalstrategi Beregning av kapitalkrav i henhold til Pilar Ansvarlig kapital Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Kredittrisiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Markedsrisiko Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Operasjonell risiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) Vurdering av kapitalbehov Pilar Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Likviditetsrisiko Renterisiko knyttet til rentenetto Forsikringsrisiko Strategisk risiko og forretningsrisiko... 18

3 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Eierrisiko Omdømmerisiko Kapitalsituasjon i Terra-Gruppen AS Solvens II... 18

4 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 4 1 ALLIANSEN Terra-Gruppen eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er hoveddistributører av finanskonsernets produkter og tjenester og utgjør en samlet kundemasse på over en million kunder. Terra-bankene har totalt omlag kunder, og bidrar til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. I tillegg har OBOS medlemmer. I februar 2012 fratrådte tidligere konsernsjef og visekonsernsjefs sine stillinger med umiddelbar virkning. Samtidig konstituerte styret Hege Toft Karlsen som ny konsernsjef. Virksomheten i Terra- Gruppen konsern er organisert i ulike datterselskaper innen ulike forretningsområder. Figur 1: Konsernets styringsstruktur fra februar 2012 Konsernsjef Hege Toft Karlsen (Konstituert) Konserndirektør Salg og Service Terje Gromholt (Konstituert) Konserndirektør Kapitalmarked Audun Bø Konserndirektør Bank Tom Høiberg Konserndirektør Konserntjenester Ola Jerkø (Konstituert) Konserndirektør Øk. og finans Sverre Kaarbøe (Konstituert) Salg, service og marked Rådgivning Teknisk utvikling HR, Juridisk, Informasjon, Adm., Strategi Økonomi, Finans, Risk Terra Servicesenter AS Terra Markets AS Terra Alliansen AS Terra Finans og Kredittbank AS Terra Forvaltning AS Terra BoligKreditt AS Terra Forsikring AS Divisjoner Terra Terra Aktiv Aktiv Eiendoms - EiendomsAS megling AS Konsernfunksjoner Resultatenheter 1.1 Overføring av eierskap til Terra BoligKreditt AS Ny eierstruktur ble vedtatt 10. mai 2012 og innebærer at Terra BoligKreditt AS ikke lenger er en del av Terra-Gruppen konsern. Dette medfører at selskapets krav til offentliggjøring av finansiell informasjon jf. Kapitalkravsforskriftens kapittel 45 påhviler selskapet. Endringen i eierstruktur foretas for å styrke tilknytningen mellom selskapet og eierbankene. I henhold til Moody s rating-kriterier kan en slik forbedring av eierbankenes støttemekanismer bidra til en styrking av selskapets finansielle rating. Styrket støttemekanisme knytter seg til etablerte forpliktelser for å tilføre selskapet likviditet og kapital for opprettholdelse av kapitalmål. Terra BoligKreditt AS inngår i denne rapporten, da rapporten gjengir konsernsituasjonen per Terra BoligKreditt AS har gitt ut en egen Pilar III rapport for første kvartal Den nye konsernstrukturen, uten Terra BoligKreditt AS vil føre til vesentlige endringer i konsernets balanse og risikosituasjon. Terra BoligKreditt AS sto per for ca. 86% av konsernets balanse, 73% av konsernets krav til minimumskapital (Pilar I) og 78% av kredittrisikoen, som er konsernets dominerende risikoområde.

5 Kompleksitet Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 5 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar 2007, og innebærer; Beregning av minstekrav til kapital basert på risiko Krav til styring og kontroll Aktivt tilsyn Krav til informasjon til markedet Figur 2: Basel II oversikt over Pilarene Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Standardmetode Sjablongmetode Standardmetode Basis metode Grunnleggende internratingmetode Internmodellmetode Individuelt fastsatt kapitalmål basert på evaluering av risikoeksponering, risikostyring og eksterne faktorer. Krav til offentliggjøring av finansiell Informasjon om risiko og kapital Avansert internratingmetode Avansert metode Aktivt tilsyn. Terra konsernet benytter ikke egne modeller for å beregne minstekrav til kapital. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Terra konsernet benytter standardmetoden angitt i Kapitalkravsforskriften 1. For forsikringsselskap gjelder særskilte regler for kapitalkrav 2. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Terra- Gruppen skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere Terra- Gruppens interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om de ikke er tilfredse med resultatet av prosessen. 1 Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (Kapitalkravsforskriften) 2 Forskrift om mistekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern. Pilar 3 Formålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når aktører i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Kapitalbehovet og kapitalmålene er vurdert ut fra det internasjonale kapitalkravsregelverket Basel II, slik det er nedfelt i Finansieringsvirksomhetsloven og Kapitalkravsforskriften. Kravet til kapital i Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b er at en finansinstitusjon skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet institusjonen driver. Dette skal være vurdert både på kort og lengre sikt. Kapitaldekningen skal følgelig være høyere enn minimumskravene på 8 %, som er nærmere fastlagt i Kapitalkravsforskriften. Finanstilsynet evaluerer både Terra-Gruppens kapitalmål og dokumentasjonen av de vurderinger som styret har lagt til grunn for sine konklusjoner.

6 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 6 3 KONSOLIDERING Oppstilling i tabell 1 viser konsolideringsgrunnlaget ved konsolidering etter regnskapsreglene og ved konsolidering for kapitaldekningsformål for hvert datterselskap. Tabell 1: Konsolideringsgrunnlag Beløp i kroner Datterselskaper av Terra-Gruppen AS Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Bokført verdi Bokført verdi Terra Forvaltning AS Oslo 85,3 % Terra Forsikring AS 1997 Hamar 100 % Eika-Gruppen AS 2000 Oslo 100 % Terra Aktiv Eiendomsmegling AS 2001 Oslo 100 % Norsk Sparebankgruppe AS 2001 Oslo 100 % Terra Boligkreditt AS 2003 Oslo 100 % Terra Finans og Kredittbank AS ***) 2006 Oslo 100 % Terra Services AS 2007 Oslo 100 % BankInvest AS 2007 Oslo 100 % Terra Prosjekt AS 2008 Oslo 100 % Terra Energi AS 2008 Oslo 100 % Terra Alliansen AS *) 2008 Oslo 100 % Terra Markets AS **) 2009 Oslo 100 % Terra Invest AS 2010 Oslo 100 % Terra Servicesenter AS *) 2011 Oslo 100 % Sum Eierandel i KS BankInvest KS 2007 Oslo 90 % De resterende 10 prosent av BankInvest KS eies av BankInvest AS. *) Terra Servicesenter AS er etablert gjennom en fisjon av Terra Alliansen AS. **) Terra-Gruppen AS har foretatt en nedskrivning av investeringen i Terra Markets på 166,3 millioner kroner. I konsernregnskapet er resultateffekten eliminert. Se note 3. Datterselskaper eiet av Terra Kortbank AS ***) Terra Finans AS 2003 Oslo 100 % Terra Kortbank AS og Terra Finans AS ble belsluttet fusjonert i 2011 med Terra Kortbank AS som overtagende selskap. Fusjonen ble gjennomført 1. januar 2012, og selskapet endret samtidig navn til Terra Finans og Kredittbank AS. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Datterselskaper eiet av Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS 2005 Oslo 100 % Frogner Bolig og Prosjektmegling AS 2008 Oslo 100 % Terra Aktiv Boligfinans AS 2010 Oslo 51 % Det følger av Finansieringsvirksomhetsloven 3 2a- 8 tredje ledd at konsernbidrag ikke kan gis mellom søsterselskaper. Selskapene kan imidlertid gi konsernbidrag til Terra-Gruppen AS. Terra- Gruppen AS kan gi konsernbidrag til datterselskaper. Det foreligger således muligheter for å overføre kapital mellom selskapene i konsernet. Hvert enkelt selskap er imidlertid underlagt kapitalkrav som må oppfylles på selskapsnivå. Utdeling av konsernbidrag forutsetter at selskapet har forsvarlig kapital. 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning Terra-Gruppens aksjonærer har gjennomgående høy soliditet. Ved kapitalbehov vil primært selskapets aksjonærer bli invitert til å delta i emisjon for å styrke kapitalen i konsernet og selskapene. Konsernet har etablert en beredskapsplan for kapitaldekning som skal bidra til at konsernet har gode prosesser for styring av kapital. 3 Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven)

7 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 7 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING 4.1 Risikostyring i Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen er en allianse bestående av datterselskaper med virksomhet innenfor ulike områder, hvor hvert enkelt virksomhetsområde har sine iboende risikoer. Terra-Gruppen har etablert et rammeverk for styring og kontroll gjennom policyer fra konsern med kvartalsvis rapportering av status og utvikling. Det overordnede faglige ansvaret for risikostyring i konsernet er hos konserndirektøren for økonomi og finans som inngår i konsernledergruppen i Terra-Gruppen konsern. Konsernet har etablert en risikostyringsfunksjon på konsernnivå, i tillegg til compliance- og risikostyringsfunksjon i datterselskapene som har krav til egne funksjoner. Det gjennomføres kvartalsvis risikorapportering som gir en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer i det enkelte datterselskap, slik at ledelsen og styret kan påse at risikoeksponeringen er innenfor fastsatt risikovilje. Risikorapporteringen kvantifiserer og vurderer alle hovedrisikoer som er relevante for selskapet, herunder kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, renterisiko, mv. Status på de ulike risikoer vurderes i henhold til etablerte rammer og mål. Datterselskapene utarbeider risikorapportering på kvartalsbasis, og basert på risikorapporteringen fra selskapene utarbeides konsolidert risikorapport for Terra-Gruppen AS ICAAP prosessen ICAAP-prosessen inngår som en vesentlig prosess i konsernet. ICAAP-prosessen tar utgangspunkt i strategi, budsjetter og prognoser som utarbeides på årlig basis i november i datterselskapene og i desember for konsernet. Estimerte budsjetter og prognoser utarbeides for 3 år frem i tid av administrasjonen i det enkelte datterselskap og fremlegges for styret. Basert på budsjett og prognose som representerer forventet utvikling i selskapet, foretar Risk beregninger av kapitalbehov for de neste 3 år. Risk foretar utover dette stresstester basert på Norges Banks stresstest, kommunisert i «Finansiell stabilitet 2/11», av hva som vil være et rimelig, men strengt nedgangsscenario for selskapene, Pilar 2 risikoer. Hensikten er å simulere verste-fall konsekvenser for selskapene og konsernet. Den foreløpige ICAAP rapporten er grunnlag for styrets vurdering av eventuelle muligheter for utbytteutdeling, behov for tilførsel av kapital, mv. Prosessen i datterselskapenes styrer innebærer gjennomgang og diskusjon av viktige forutsetninger i ICAAP analysen, herunder: vesentlige forutsetninger i budsjett og 3 års prognose, vurdering av kapitalmål Innspill fra den innledende ICAAP-prosessen med vurderinger i siste styremøte før årsskiftet, samt endelige årsregnskaper, danner grunnlaget for oppdaterte ICAAP beregninger. Styret i Terra- Gruppen AS godkjenner endelig ICAAP for konsernet som oversendes Finanstilsynet.

8 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 8 5 OVERORDNEDE ØKONOMISKE HOVEDMÅL OG KAPITALSTRATEGI Tabell 2: Risikovilje Terra-Gruppen konsern Selskap Kreditt Markeds Operasjonell Likviditets Rente Forsikrings Strategisk Omdømme Eierrisiko risiko risiko risiko risiko risiko * risiko risiko risiko Terra-Gruppen AS Lav Moderat Lav Moderat Lav Lav Moderat Terra BoligKreditt AS Lav Moderat Lav Moderat Moderat Lav Lav Terra Finans og Kredittbank AS Moderat Lav Lav Moderat Moderat Moderat Lav Terra Forsikring AS Lav Moderat Lav Lav Moderat Lav Lav Terra Forvaltning AS Lav Moderat Lav Lav Lav Terra Markets AS Moderat Lav Moderat Moderat Lav Moderat Moderat Terra Alliansen AS Lav Lav Lav Lav Lav Terra Aktiv Eiendomsmegling konsern Lav Lav Lav Lav Moderat Terra-Gruppen Konsern Lav Moderat Lav Moderat Moderat Moderat Moderat Lav Moderat * Renterisiko knyttet til rentenetto, forskjell mellom utlånsrente og fundingkostnad Tabell 3: Kapitalmål Kapitalmål Ren kjernekapital dekning* Kjernekapital mål Kapitalmål Terra-Gruppen Konsern 9,5 % 9,5 % 11 % Terra Finans og Kredittbank AS 9 % 10 % 11 % Terra Forsikring AS 9 % 17,6 % 17,6 % Terra Forvaltning AS 9 % 17,5 % 17,5 % Terra Markets AS 40 MNOK 40 MNOK 40 MNOK Terra Boligkreditt AS 9 % 9 % 10 % * Mål om ren kjernekapitaldekning gjelder per Konsernets kapitalmål vil økes som følge av utskillelse av Terra BoligKreditt AS. Konsernets nye kapitalmål vil være 9,5% ren kjernekapital, 11% kjernekapital og 13% kapitaldekning. 6 BEREGNING AV KAPITALKRAV I HENHOLD TIL PILAR 1 Konsernet har valgt standardmetoden for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko og markedsrisiko, og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Dette innebærer at beregningen av kapitalkrav for disse risikoer følger Kapitalkravsforskriftens kategorier og vektingsregler. Beregning av markedsrisiko i tråd med forskriftens regler om handelsportefølje foretas kun for Terra Finans og Kredittbank AS, Terra BoligKreditt AS og Terra Markets AS. Terra Forsikring AS har i tillegg en betydelig handelsportefølje. Forsikringsselskaper er imidlertid kun pålagt å beregne kredittrisiko under Pilar 1. Regelverket etter Kapitalkravsforskriften, Basel II, innebærer følgende vektingsregler av vesentlig betydning for kredittrisikoen i konsernet: Lån med pant i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdi gis risikovekt 35 %. Små og diversifiserte engasjementer, såkalte massemarkedsengasjementer, gis redusert vekting fra 100 % til 75 %. Fordringer mot bank vekter 20 % Beregning av kapital for operasjonell risiko etter basismetoden innebærer at kapitalkravet fastsettes i forhold til selskapets rentenetto og andre inntekter. Vurderingen av den operasjonelle risiko baseres på erfarte hendelser, hendelser i bransjen for øvrig og iboende risikoer. Basert på samlet eksponering og selskapets styring og kontroll med risikoen er det foretatt beregninger av de risikotyper som ikke dekkes av Pilar 1 minimumskravet til ansvarlig kapital.

9 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Ansvarlig kapital Tabell 4: Ansvarlig kapital, herunder kjernekapital for Terra-Gruppen konsern MORSELSKAP KONSERN Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Periodens overskudd( urevidert) Forsikringstekniske avsetninger ført i egenkapitalen Immaterielle eiendeler Minstekrav til reassuranseavsetning Hybridkapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko 1) Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag ,0 % 74,9 % Kapitaldekningsprosent 12,1 % 12,4 % 64,0 % 74,9 % Kjernekapitaldekning 10,3 % 9,4 % Overskudd av ansvarlig kapital ) Morselskapet har ikke handelsportefølje. Hele beregningsgrunnlaget består av risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsportefølje for morselskapet. Vektet beregningsgrunnlag for markedsrisiko på konsern skyldes handelsportefølje i konsernets datterselskaper. Tabell 5: Kapital i konsernet fordelt på datterselskaper Kapital i konsernet (tall i TNOK) Terra Gruppen konsern Terra Finans og Kredittbank AS Terra Forsikring AS Terra Forvaltning AS Terra Markets AS Terra BoligKreditt AS Andre selskaper Kjernekapital Ansvarlig kapital Total balanse Vektet beregningsgrunnlag Kjernekapital i % an beregningsgrunnlag 10,3 % 11,0 % 21,1 % 96,0 % 36,4 % 7,7 % 26,8 % Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 12,1 % 11,8 % 21,1 % 96,0 % 36,4 % 10,0 % 26,8 % Uvektet kjernekapitalandel 3,8 % 8,7 % 7,9 % 52,1 % 28,6 % 2,4 % 71,1 % Tabellen viser sammensetning av ansvarlig kapital i Terra-Gruppen konsernets datterselskaper. Konsernet hadde per en kjernekapitaldekning på 10,3 % mot 9,4 % i Kapitaldekningen var 12,1 % mot 12,4 % i 2010.

10 6.2 Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 10 Tabell 6: Kapitalkrav fordelt på risikotyper i henhold til Pilar I og II Kapitalbehov inkl TBK 2011 Ren kjernekapitaldekning 9,3 % Kjernekapitaldekning 10,3 % Kapitaldekning 12,1 % Kredittrisiko Operasjonell risiko Markedsrisiko Fradrag i kredittrisiko Pilar 1 krav Beregningsgrunnlag Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke kan møte sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, leasing, uoppgjorte handler, ikke trukkede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom inngåtte reassuranseavtaler, derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid til forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Tabell 7: Kredittrisiko fordelt på datterselskap Kapitalkrav kredittrisiko 2011 Fordeling Terra Finans og Kredittbank AS ,0 % Terra Forsikring ,5 % Terra Aktiv Eiendom konsern ,2 % Terra Forvaltning ,2 % Terra Alliansen AS ,2 % Terra Markets ,2 % Terra-Gruppen AS ,4 % Terra BoligKreditt AS ,0 % BankInvest AS 764 0,1 % BankInvest KS ,1 % Andre selskaper (inkl. TSS) 397 0,0 % Konsernelimineringer TG AS ( ) -12,8 % Sum kapitalkrav ,0 % Risikovilje og eksponering Kredittrisiko er konsernets vesentligste risiko og utgjorde per % av konsernets samlede Pilar 1 krav. Kredittrisiko i konsernet består hovedsakelig av boliglån i TerraBoligKreditt AS, utlån- og leasingfinansiering av objekter og usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Terra Finans og Kredittbank AS, samt fordringer på forsikringskunder, reassurandører og investeringer i renteinstrumenter i Terra Forsikring AS. Konsernet har også kredittrisiko knyttet til verdipapirfinansiering av enkeltkunder i Terra Markets AS og Terra Finans og Kredittbank AS. Konsernet er eksponert for motpartsrisiko knyttet til reassurandører, motparter i derivatkontrakter og kapitalplassering. Terra Forsikring er eksponert for kredittrisiko knyttet til fordringer på gjenforsikrere. For å håndtere denne risikoen har selskapets styre fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av reassurandørene.

11 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 11 Tabell 8: Fordeling av reassurandører etter ratingklasse per AA- 62 % A+ 2 % A 28 % A- 8 % Sum 100 % Tabell 9: Terra BoligKreditt AS har per følgende eksponering i derivater per ratingkategori: Ratingklasse AAA AA+ Mark-tomarket Potensiell fremtidig eksponering Sum Eksponering Beregningsgru nnlag Kapitalkrav AA AA A+ - A Terra Forsikring AS, Terra BoligKreditt AS, Terra Finans og Kredittbank AS og Terra-Gruppen AS har kredittrisiko i sin kapitalforvaltning ved investeringer i verdipapirer. Denne kredittrisikoen begrenses gjennom fastsatte investeringsrammer. Terra BoligKreditt AS har kredittrisiko knyttet til motparter i derivatkontrakter. Denne begrenses av rammer og krav til hvilke utstedere som selskapet har som motpart. Eksponering i derivatavtaler beregnes ut i fra markedsverdimetoden i Kapitalkravsforskriften. Tabell 10: Sum Plassering i rentepapirer per fordekt etter ratingklasse Finansielle instrumenter Andel av total Ratingklasse til virkelig verdi portefølje AAA % AA % AA % AA % A % A % A % BBB % BBB % Sum % Tabell 11: Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav: Risikovektet volum Terra Gruppen AS Kapitalkrav Terra Gruppen konsern Risikovektet volum Kapitalkrav Beløp i 1000 kroner Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikret eiendom Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Forfalte engasjementer Kredittrisiko fra forsikringsvirksomheten Sum kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Fradrag - (26 225) (2 098) Sum

12 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 12 Tabell 12: Utvikling i engasjementsbeløp fordelt på geografiske områder: Utlån Utlån Utlån i % Beløp i tusen kroner NO01 Østfold ,5 % NO02 Akershus ,6 % NO03 Oslo ,0 % NO04 Hedmark ,1 % NO05 Oppland ,4 % NO06 Buskerud ,6 % NO07 Vestfold ,4 % NO08 Telemark ,4 % NO09 Aust Agder ,6 % NO10 Vest Agder ,6 % NO11 Rogaland ,4 % NO12 Hordaland ,5 % NO14 Sogn og Fjordane ,2 % NO15 Møre og Romsdal ,3 % NO16 Sør Trøndelag ,3 % NO17 Nord Trøndelag ,3 % NO18 Nordland ,6 % NO19 Troms ,2 % NO20 Finnmark ,1 % NO21 Svalbard ,0 % NO22 Uspesifisert ,1 % Sum % Tabellen viser at Terra-Gruppen konsern har 36,6 % av sin eksponering i Oslo og Akershus. Det har vært gjennomgående vekst i alle regioner bortsett fra Finnmark og Svalbard. Tabell 13: Engasjementsbeløp fordelt på bransjer: Utlån Mislighold* Beløp i 1000 kroner Personmarked Borettslag Transport Bygg og anleggsvirksomhet Primærnæringer Industri Handel Tjenesteyting Øvrige kundegrupper Sum Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Sum *Omfatter forfalte engasjement og engasjement med verdifall. Tabell 14: Samlet utlån fordelt etter løpetid: Beløp i kroner Uten avtalt forfall Løpetid 0-1 måneder Løpetid 1-3 måneder Løpetid 3-12 måneder Løpetid 1-5 år Løpetid over 5 år Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Verdipapirer Andre eiendeler med avtalt løpetid Andre eiendeler uten avtalt løpetid Sum eiendeler Sum

13 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 13 Tabell 15: Utlån til kunder fordelt på engasjementstype, per Beløp i kroner Balanseført verdi Balanseført verdi Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivinger Sum netto utlån og fordringer på kunder Tabell 16: Tap på utlån og andre fordringer Beløp i kroner Spesifikasjon av periodens bokførte tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall (8 218) Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (7 894) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum Spesifikasjon av periodens bokførte tap på kundefordringer og andre fordringer Endring i tapsavsetning (1 211) Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap (122) - Sum Sum tap på utlån og fordringer Individuell nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum individuelle nedskrivninger for verdifall Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum gruppevise nedskrivninger for verdifall Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og individuelle/gruppevise nedskrivninger: Lån og finansiell leasing er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift FOR nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ) og regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Utlån er vurdert til amortisert kost med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Konsernselskapene med unntak av Terra Finans og Kredittbank AS definerer lån og leasing kontrakter som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. I finansieringsvirksomheten defineres et engasjement misligholdt etter 30 dager. Dette gjøres for sikre bedre intern kontroll med misligholdte engasjement. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet.

14 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 14 Friskmelding av misligholdte engasjement skal skje når gjeldende betalingsplaner er fulgt over en tid og engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån og det er også foretatt gruppenedskrivninger. Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap på utlån er tap som regnes som endelige. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån Styring og kontroll Terra-Gruppens viktigste distribusjonskanal er aksjonærene og andre sparebanker. Dette er banker som er lokalt forankret med høy grad av lojale kunder, og med gode kunnskaper om sine markeder. Kundeseleksjon gjennom distributørbankene vurderes å bidra til at konsernet gjennomgående har lojale og gode kunder. Terra Finans og Kredittbank AS har utarbeidet scoringsmodeller for å fange opp risiko og betjeningsevne som er karakteristiske for den enkelte kundegruppe. Gjennom scoringsmodellene fastsettes risikoscore, som er bestemmende for hvilke rammer kunden tilbys. For å sikre at selskapene etterlever rutiner og at det oppnås god kvalitet på kredittarbeidet, er det etablert løpende kontroller knyttet til etterlevelse. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Terra-Gruppen benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko. Kapitalkravet er beregnet til 1.366,4 millioner kroner for Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap i markedsverdier til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, renter, kredittspreader, valutakurser, eiendomspriser. Kapitalkravsforskriften 31-5 gir fritak fra krav om beregning av markedsrisiko dersom handelsporteføljen i selskapet vanligvis ikke er større enn fem prosent. Dette medfører at det kun beregnes markedsrisiko av porteføljen til Terra Finans og Kredittbank AS, BoligKreditt AS og Terra Markets AS. Det blir ikke beregnet markedsrisiko for Terra Forsikring AS, ettersom selskapet kun beregner kredittrisiko i tråd med gjeldende regler for forsirkingsselskaper. Aksjer i datterselskaper og strategiske plasseringer er ikke en del av aksjerisikoen, men inngår i strategisk risiko og eierrisiko Styring og kontroll Det er etablert strategier for markedsrisiko/kapitalforvaltningsstrategier som gir rammer for ønsket risiko. Kvartalsvis gjennomføres det risikorapportering som gir samlet oversikt over eksponering innenfor de ulike aktivaklassene, samt avkastning målt opp mot referanseindeks. I tillegg overvåkes renterisiko på eiendeler og gjeld. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Terra-Gruppen AS med datterselskap benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet. Kapitalkravet er beregnet til 22,7 millioner kroner for 2011.

15 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliance risiko. Compliancerisiko er risiko for brudd på lover, forskrifter, andre relevante myndighetsbestemmelser og interne regelverk, som innebærer; risiko for sanksjoner fra myndighetene, økonomisk tap (erstatningsansvar) og omdømmerisiko eller pålegg. Konsernet har valgt basismetoden for beregning av kapitalkrav. I basismetoden er beregningsgrunnlaget for minstekravet til ansvarlig kapital gitt ved 15 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år multiplisert med 12,5 jf i Kapitalkravsforskriften Risikovilje og eksponering Konsernet skal ha en lav risikoprofil når det gjelder operasjonell risiko. Konsernet er eksponert for en betydelig iboende operasjonell risiko gjennom datterselskapene. Det enkelte datterselskap er eksponert for større eller mindre operasjonelle risikoer i sine prosesser Styring og kontroll Konsernet har utarbeidet policyer, strategier og rutiner for alle vesentlige prosesser i konsernet. Disse skal bidra til at identifiserte operasjonelle risikoer blir håndtert på en slik måte at gjenværende risiko blir akseptabel. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Datterselskapene følger opp operasjonell risiko gjennom rapporterte tap og hendelser, gjennomførte complianceaktiviteter, internrevisjon mv. Risk utarbeider kvartalsvise risikorapporter som kvantifiserer og vurderer den operasjonelle risikoen gjennom hendelsesrapporteringen. Disse rapportene gir ledelsen og styret grunnlag for å vurdere status for eksponeringen i henhold til etablerte rammer og mål. Basert på datterselskapenes rapportering utarbeides konsolidert risikorapport for konsernet. Det er etablert egne compliancefunksjoner som føler opp compliancerisiko i selskapene som har krav til compliancefunksjon. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) Terra-Gruppen benytter seg av basismetoden for beregning av kapitalkravet. Kapitalkravet er beregnet til 95,4 millioner kroner for Terra Forsikring AS er ikke underlagt krav om beregning av særskilt kapitalkrav for operasjonell risiko. Inntekter vedrørende Terra Forsikring AS er derfor holdt utenfor beregningsgrunnlaget for konsernet. Se kapittel 8. 7 VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR Kredittrisiko Kapitalkravsforskriftens minimumskrav i henhold til Pilar 1 forutsetter en diversifisert portefølje. Det forutsettes derfor at det gjøres påslag for kredittrisiko knyttet til konsentrasjonsrisiko. Aksjonærbankene som største distributørkanal gjør at kundene har en god geografisk spredning. Konsernets kunder er i hovedsak privatmarkedskunder hvor hver kunde utgjør en relativt liten andel av konsernets totalportefølje. Terra Finans og Kredittbank AS har fokus på bedriftskunder spesielt gjelder dette salg av leasing som hovedsakelig er et næringsprodukt. Bedriftsporteføljen i Terra Finans og Kredittbank AS er hovedsakelig næringslivskunder innenfor SMBmarkedet. For analyse av konsentrasjonsrisiko har Terra- Gruppen valgt å benytte Herfindahl-Hirshmanindeksen (HHI indeksen). Ved en eventuelt lite

16 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 16 diversifisert portefølje mot enkeltkunder, bransje eller geografi vil indeksen vise dette i form av høye α- og β-verdier. Nivåene for påslag er satt ut ifra bransjestandard, og referer til Banco De Espana s ICAAP-guidelines Markedsrisiko Konsernet er i tillegg til markedsrisiko i Pilar 1, eksponert for markedsrisiko i form av renterisiko som oppstår på grunn av ulik rentebinding på eiendeler og gjeld. Denne risiko behandles særskilt. Ved beregningen av økonomisk kapital er det foretatt stresstester som vurderer konsekvensene av et parallelt skift i rentekurven på 1 %-poeng og at selskapene opplever en kredittspreadutgang på basispunkter. Beregninger av markedsrisiko tar høyde for maksimal utnyttelse av eksponeringsrammer i investeringsporteføljene. 7.3 Operasjonell risiko løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. Ansvaret for operativ likviditetsstyring og ansvaret for kontroll mot rammer/strategi er fordelt på ulike personer. Styret mottar hvert kvartal oversikt over likviditetsrisikoen. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor. 7.5 Renterisiko knyttet til rentenetto Renterisiko knyttet til rentenetto oppstår på grunn av ulik rentebinding på innlån og utlån, og/eller at det lånes inn fra andre markeder enn det lånes ut til, slik at renten på innlån endres uten at selskapet kan endre utlånsrenten like raskt. Konsernet finansierer sin utlånsportefølje eksternt enten gjennom sin bankforbindelse eller verdipapirmarkedet. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenettoen. Det er foretatt kvantitative vurderinger over tap i verste fall i de enkelte datterselskap, og den operasjonelle risiko vurderes å gi relativt lave kvantitative påslag. Den vesentligste risiko anses å være compliancerisiko. Det er ikke beregnet direkte påslag for complaincerisiko. Denne påvirker imidlertid strategisk og likviditetsrisiko, som det beregnes påslag for. 7.4 Likviditetsrisiko Risikoen for at selskapet ikke klarer å oppfylle sine løpende forpliktelser og/ eller finansiere endringer i aktivaallokeringen uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på aktiva som må realiseres eller i form av ekstra dyr finansiering. Eksponering og forfallstruktur fremgår av årsregnskapet i note 4. Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og 4 cion/solvencia/icaap_guidelines_26_01_11.pdf

17 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 17 Tabell 27: Renterisiko Beløp i kroner Uten renteeksponering Rentebinding 0-1 måneder Rentebinding 1-3 måneder Rentebinding 3-12 måneder Rentebinding 1-5 år Rentebinding over 5 år Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Verdipapirer Finansielle derivater ( ) ( ) ( ) - Ikke rentebærende eiendeler Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet v/utst. av verdipapirer Finansielle derivater ( ) ( ) ( ) - Ikke rentebærende gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum ( ) Netto renteeksponering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum Konsernet skal ha en moderat risikoprofil når det gjelder renterisiko knyttet til rentenetto. Konsernets utlån og finansiering er basert på flytende rentebetingelser, og det spekuleres ikke i renterisiko. Selskapene kan endre renten lovmessig og avtalerettslig. Hyppige endringer i rentenivå er imidlertid ikke praksis i kortbransjen. Innenfor privatmarked gjøres imidlertid normalt heving av utlånsrenten med 6 ukers varsel 5. Innlånene reprises kvartalsvis basert på NIBOR. Påslag for renterisiko er beregnet basert på durasjon på eiendeler og gjeld og stresstest på 2% renteendring. 7.6 Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko i skadeforsikring reflekterer risikoen vedrørende skadeforsikringsforpliktelser, herunder risikoene knyttet til dekningsomfang og de underliggende hendelser samt prosessene som benyttes i driften av institusjonen. Forsikringsrisiko i livsforsikring reflekterer risikoen vedrørende livsforsikringsforpliktelser, og omfatter 5 Jf finansavtaleloven 50 (3), når låntakeren er forbruker, kan endring av vilkårene settes i verk tidligst seks uker etter at institusjonen har sendt skriftlig varsel til forbrukeren om endringen. Kortere frist kan benyttes når renteendring skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for institusjonenes innlån. tapspotensial knyttet til dødelighetsrisiko, uførhetsrisiko, avgangsrisiko, katastroferisiko og kostnadsrisiko. For å redusere forsikringsrisikoen har selskapet kjøpt betydelig reassuranse og det gjennomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av reassuranse. For å redusere risikoen knyttet til reassurandørene har styret fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av reassurandørene. Fordringer og avsetninger vedrørende forsikring fremgår av årsregnskapet med note 17. Det er høy fokus på å sikre god kundeseleksjon til selskapet. Etablerte rutiner skal sikre dette gjennom bruk av søknadsskjema med spørsmål om tidligere skader og kundeforhold. Prisstruktur og vilkår skal bidra til å motivere skadeforebyggende tiltak. Det gjennomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av reassuranseprogram. Forslag til reassuranseprogram for kommende år behandles på styremøte før reassuranseforhandlingene starter. Forsikringsrisiko er beregnet basert på Finanstilsynets stresstest 1.

18 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Strategisk risiko og forretningsrisiko Forretningsmessig risiko er risikoen for manglende samvariasjon mellom inntekter og kostnader over tid. Strategisk risiko er definert som risikoen for svekket lønnsomhet pga endringer i konkurranse, rammebetingelser, eksterne faktorer, etc. Det er beregnet påslag for strategisk risiko knyttet til strategiske aksjeplasseringer basert på stresstes på 45% verdifall. Det er beregnet påslag for ekstra kostnader relatert til hendelse i Terra Markets AS. 7.8 Eierrisiko Eierrisiko er risiko for at konsernet må rapportere negativt resultat fra sine datterselskaper og at konsernet må tilføre datterselskapene ny egenkapital. Som morselskap i konsernet er Terra-Gruppen AS eksponert for eierrisiko. Utvikling i risiko og soliditet i selskapene inngår i konsoliderte tall. Konsernet har en beredskapsplan i forhold til å håndtere sviktende resultater og behov for egenkapital i datterselskapene. Gjennom årlig ICAAP og kvartalsvis risikorapportering gjennomgås status på kapitalbehov. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor. 7.9 Omdømmerisiko Omdømmerisiko er risikoen for tap pga svekket omdømme gjennom negativ omtale. Selskapene er eksponert for omrømmerisiko knyttet til Terra som merkevare. God styring og kontroll er en viktig forutsetning for å ivareta konsernets omdømme. Omdømmet er vesentlig for å lykkes med vekst og tilgang til funding. Det er beregnet påslag under disse risikoer Kapitalsituasjon i Terra-Gruppen AS Konsernet har besluttet å skille ut Terra BoligKreditt AS, og har innenfor øvrig områder betydelig vekst innenfor kapitalkrevende virksomhet. Konsernets kapitalsituasjon vil bli vesentlig styrket i forbindelse med utskillingen av Terra BoligKreditt AS. 8 SOLVENS II Kapitalkravene for Terra Forsikring AS er ikke regulert av Basel II regelverket, men av eget regelverk som er under utvikling internasjonalt, Solvens II. Terra Forsikring AS følger dette arbeidet, og har deltatt i undersøkelser som er foretatt som en del av Solvens II arbeidet (Quantitative Impact Studies). Gjeldende regelverk innebærer at det skal gjøres kapitalkravsberegning og solvensmarginberegning, samt rapportering av stresstester etter regler fra Finanstilsynet. Solvens II regelverket inneholder to typer kapitalkrav: Solvenskapitalkravet ( Solvency Capital Requirement eller SCR) og minstekapitalkravet ( Minimum Capital Requirement eller MCR) Til grunn for beregning av kapital krav ligger Finanstilsynets stresstest som er en forenklet versjon av fremtidig beregningsmodell for Solvency II krav. Modellen er under utvikling og tilsynet foretar løpende justeringer av modellen. Kapitalberegninger for Terra Forsikring AS legger til grunn tilsynets til enhver tid siste modell som beste estimat for fremtidig regelverk. Som forberedende arbeid til Solvens II er det gjennomført flere konsekvensberegninger (Qantitative Impact Studies - QIS) der forsikringsselskapene blir bedt om å beregne effekten av forslag til nytt regelverk. Terra Forsikring AS har deltatt i samtlige, den siste QIS5 ble gjennomført høsten 2010 basert på tall per

19 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern Resultatene fra denne var relativt i samsvar med resultatene i Stresstest I. Ettersom Stresstest I rapporteres kvartalsvis og kalibreres av tilsynet for å være i tråd med kommende solvenskrav har selskapet valgt å benytte denne for å evaluere kapitalisering, fremfor den mer komplette beregningsmodellen i QIS5.

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen Konsern

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen Konsern Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen Konsern Utarbeidet Mai 2012 Oppdatert pr 30.09.2012 Pilar 3 rapport 2011

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Oslo, 12.05.2010 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 6 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper... 2

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2015 Styremøte 23.05.2016 sak 38/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Oppdatert mars 2010 PILAR III 2009

Oppdatert mars 2010 PILAR III 2009 Oppdatert mars 2010 PILAR III 2009 Innledning....3 PILAR 1... 3 Standardmetoden... 3 Basismetoden... 4 Pilar II... 4 Pilar III... 4 Konsolidering... 4 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 5 Ansvarlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer