Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3"

Transkript

1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011

2 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER KONSOLIDERING BEREDSKAPSPLAN FOR KAPITALDEKNING FINANSIELL UTVIKLING OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING ORGANISERING AV RISK MANAGEMENT I TERRA-GRUPPEN AS OVERORDNEDE RISIKOSTYRINGSPROSESSER OG FELLES RAMMEVERK Rapportering ICAAP prosessen OVERORDNEDE ØKONOMISKE HOVEDMÅL OG KAPITALSTRATEGI Overordnet mål for risiko og risikovilje Fastsettelse av kapitalmål for selskapene og konsernet FORUTSETNINGER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR KAPITALKRAVSBEREGNING Massemarkedsportefølje Ubenyttede kredittkort-rammer BEREGNING AV KAPITALKRAV I HENHOLD TIL PILAR ANSVARLIG KAPITAL OPPSUMMERING AV REGULATORISKE KAPITALKRAV KREDITTRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) MARKEDSRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) OPERASJONELL RISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR OPPSUMMERING KREDITTRISIKO Risikovilje og eksponering for konsentrasjonsrisiko Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) MARKEDSRISIKO Kapitalbehov (ICAAP krav) OPERASJONELL RISIKO Kapitalbehov (ICAAP krav) LIKVIDITETSRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) RENTERISIKO KNYTTET TIL RENTENETTO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) FORSIKRINGSRISIKO Risikovilje og eksponering Side 2 av 38

3 8.7.2 Styring og kontroll Kapitalbehov (Minimumskrav og ICAAP krav) STRATEGISK RISIKO OG FORRETNINGSRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) EIERRISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) OMDØMMERISIKO Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov (ICAAP krav) SAMMENLIGNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK KAPITALBEHOV TILFØRSEL AV KAPITAL I TERRA-GRUPPEN AS Side 3 av 38

4 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER Terra-Gruppen AS er konsernspiss i et norsk finanskonsern som har til formål å tilby fremtidsrettede konsepter, produkter og infrastruktur for finansielle tjenester til finansnæringen. Terra-Gruppen AS eies av 78 selvstendige sparebanker og Oslo Bolig og Sparelag (OBOS). Terra-Gruppen konsern er et solid finanskonsern som tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester til kunder primært gjennom Terra-Gruppen AS aksjonærer. Terra Forsikring AS som driver konsernets forsikringsvirksomhet ble etablert i var et rekordår i antallet innmeldte skader fra frost, vann og brann på bygninger. Skadeomfanget fra første halvår og årets siste måned bidro sterkt til å svekke selskapets årsresultat. Terra BoligKreditt AS har konsesjon som kredittforetak, og yter boliglån gjennom aksjonærene. Selskapet ble etablert i 2005 som et strategisk viktig fundingselskap for bankene, og har hatt betydelig vekst i utlån i Som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett utgjør selskapet et forutsigbart avlastningsinstrument for boliglån for gruppens aksjonærer. Terra Finans AS er konsernets finansieringsselskap med virksomhet innen løsørefinansiering og da særlig leasing. Selskapet er landsdekkende gjennom sin distribusjon primært gjennom Terra-Gruppens aksjonærer. Selskapet oppnådde et bedre finansresultat i 2010 som følge av positiv utvikling i marginer samt høyere gevinster på salg av leasingmidler. Terra Kortbank AS ble stiftet 19. juni 2006 og igangsatt i mars Selskapet er konsernets satsingsområde innen debet- og kredittkort. Selskapet tilbyr komplette bonus- og lojalitetsprogram blant de beste i bransjen og har avtaler med distributører på white-label basis. Selskapet hadde en vesentlig resultatforbedring i 2010 som følge av vekst i netto renteinntekter og andre inntekter samt positiv utvikling i antall kort. I Terra Aktiv Eiendomsmegling AS drives konsernets to eiendomsmeglingskjeder; TERRA og AKTIV. De to kjedene tilbyr gjennomprøvde og rendyrkede franchise-konsepter innen eiendomsmegling. Aktiv har beholdt sin posisjon som dominerende franchiseaktør i storbyene, mens Terra er dominerende aktør i mindre byer og tettsteder. Konsernet ønsker å være en betydelig aktør innen eiendomsmegling. Videre vekst skal sikres gjennom rekruttering av nye franchisetakere, økte markedsandeler innen omsetning for de to kjedene totalt, samt videre konseptutvikling. Konsernet startet Terra Aktiv Boligfinans AS i 2010 for å bygge bro gjennom bank og eiendomsmegling. Finanskonsernets virksomhet innen verdipapirområdet drives i verdipapirforetaket Terra Markets AS og fondsforvaltningsselskapet Terra Forvaltning AS. Terra Markets AS er et fullservice verdipapirforetak og har historisk hatt hovdedelen av sin virksomhet innen analyse og annenhåndsomsetning av norske børsnoterte aksjer i retail markedet, men de siste par årene har selskapet etablert virksomhet innenfor Corporate Finance, Marketmaking og Debt Capital Market samt satset på online aksjehandel. I 2010 har selskapet hatt vekst i inntekter innenfor alle områder og har i tillegg lagt et solid grunnlag for videre vekst med rekruttering av nøkkelpersoner og implementering av forretningskritiske systemer. Terra Forvaltning AS er forvalter av frie fond, tilbyder av obligatorisk tjenestepensjon til bedriftskundemarkedet og aktiv forvalter av større institusjonelle kunders porteføljer. Selskapet er et resultat av en fusjon i 2008 av Terra Fondsforvaltning AS, det tidligere Terra Markets AS og WarrenWicklund Fondsforvaltning AS, med Terra Fondsforvaltning AS som overtakende selskap, og hvor Terra-Gruppen AS har en eierandel på 85 prosent. Selskapets forvaltningskapital har hatt en positiv utvikling grunnet oppgang i verdipapirmarkedet, økt tegning Side 4 av 38

5 og merverdier skapt fra aktiv forvaltning. Selskapet har styrket sin posisjon i det norske fondsmarkedet, og har en resultatforbedring i forhold til : Konsernets styringsstruktur fra For å løfte konsernet videre er det fra etablert en ny styringsmodell i konsernet. Målet med ny organisering er å hente ut synergier på tvers av produktselskapene og videreutvikle Terra konsern som en salgs- og markedsrettet produkt og tjenesteleverandør. I den nye organisasjonsmodellen er produkter og tjenester og de betjeningsformene som har mest til felles og som må koordineres plassert sammen. Målet er å oppnå stordriftsfordeler, lave kostnader og inntektssynergier i kombinasjon med faglig kvalitet og tyngde. For å sikre kvalitet og effektivitet i alle funksjoner er det gjort et klart skille mellom marked, levering og finansfaglig produksjon, service og ledelse og administrasjon. Marked, forretningsutvikling og strategiutvikling er områder som krever en samlet, god ivaretakelse på tvers av de ulike produktselskapene i Terra og på tvers av de ulike funksjonene i Terra Alliansen AS. 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Side 5 av 38

6 Kompleksitet Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Figur 2-1: Basel II oversikt over pilarene Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Standardmetode Avansert internratingmetode Sjablongmetode Standardmetode Basis metode Grunnleggende internratingmetode Internmodellmetode Avansert metode Individuelt fastsatt kapitalmål basert på evaluering av risikoeksponering, risikostyring og eksterne faktorer Aktivt tilsyn Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon om risiko og kapital Figur 2 viser oversikt over metoder og krav i Basel II. Terra konsernet benytter ikke egne modeller for å beregne minstekrav til kapital, men standardmetodene. Med interne ratingmetoder har flere andre institusjoner oppnådd en reduksjon i kapitalkravet. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Terra konsernet benytter standardmetoden angitt i kapitalkravsforskriften 1. For forsikringsselskap gjelder særskilte regler for kapitalkrav 2. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Terra-Gruppen skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere Terra-Gruppens interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om de ikke er tilfredse med resultatet av prosessen. Pilar 3 Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når aktører i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. 1 Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) 2 Forskrift om mistekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern. Side 6 av 38

7 3 KONSOLIDERING Oppstilling i tabellen Konsolideringsgrunnlag viser konsolideringsgrunnlaget ved konsolidering etter regnskapsreglene og ved konsolidering for kapitaldekningsformål for hvert datterselskap. Tabell 3-1: Konsolideringsgrunnlag Beløp i kroner Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Bokført verdi Bokført verdi Datterselskaper av Terra-Gruppen AS Terra Forvaltning AS Oslo 85,2 % Terra Forsikring AS 1997 Hamar 100 % Eika-Gruppen AS 2000 Oslo 100 % Terra Aktiv Eiendomsmegling AS 2001 Oslo 100 % Norsk Sparebankgruppe AS 2001 Oslo 100 % Terra Finans AS 2003 Oslo 100 % Terra Boligkreditt AS 2003 Oslo 100 % Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS 2005 Oslo 100 % - - Terra Kortbank AS 2006 Oslo 100 % Terra Services AS 2007 Oslo 100 % BankInvest AS 2007 Oslo 100 % Terra Prosjekt AS 2008 Oslo 100 % Terra Energi AS 2008 Oslo 100 % Terra Alliansen AS 2008 Oslo 100 % Terra Markets AS 2009 Oslo 100 % Terra Invest AS 2010 Oslo 100 % Sum Eierandel i KS BankInvest KS 2007 Oslo 90 % De resterende 10 prosent av BankInvest KS eies av BankInvest AS. Datterselskaper eiet av Terra Kortbank AS Terra Finans AS 2003 Oslo 100 % Datterselskaper eiet av Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS 2005 Oslo 100 % Frogner Bolig og Prosjektmegling AS 2008 Oslo 100 % Terra Aktiv Boligfinans AS 2010 Oslo 100 % * *) Terra Aktiv Eiendomsmegling har i første kvartal 2011 solgt 49 prosent av sine aksjer i Terra Aktiv Boligfinans i en rettet emisjon mot franschisetakere i Aktiv-kjeden. Det følger av finansieringsvirksomhetsloven 3 2-8a at konsernbidrag ikke kan gis mellom søsterselskaper. Selskapene kan imidlertid gi konsernbidrag til Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS kan gi konsernbidrag til datterselskaper. Det foreligger således muligheter for å overføre kapital mellom selskapene i konsernet. Hvert enkelte selskap er imidlertid underlagt kapitalkrav som må oppfylles på selskapsnivå. Utdeling av konsernbidrag forutsetter at selskapet har forsvarlig kapital. 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning Terra-Gruppens aksjonærer har gjennomgående høy soliditet. Ved kapitalbehov vil primært selskapets aksjonærer bli invitert til å delta i emisjon for å styrke kapitalen i konsernet og selskapene. Konsernet har etablert en beredskapsplan for kapitaldekning som skal bidra til at konsernet har gode prosesser for styring av kapital. 3 Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) Side 7 av 38

8 4 FINANSIELL UTVIKLING Selskapenes og konsernets finansielle situasjon per vurderes å være god. Terra-Gruppen konsern oppnådde et årsresultat før skatt på 102,7 millioner kroner mot 136,6 millioner kroner året før. Resultat etter skatt ble 88,7 millioner kroner i 2010 mot 116,5 millioner kroner året før. Nedgangen i årsresultat fra 2009 skyldes i hovedsak høyere skadeutbetalinger i Terra Forsikring AS grunnet stort omfang av frost -, vann - og brannskader, samt betydelige restruktureringskostnader i Terra Markets AS. Konsernet oppnådde i 2010 en egenkapitalavkastning etter skatt på 5,7 prosent mot 8,2 prosent i Styret er ikke tilfreds med konsernets egenkapitalavkastning da denne er lavere enn konsernets målsetting. Morselskapet Terra-Gruppen AS fikk et årsresultat etter skatt på 88,5 millioner kroner i 2010 mot 107,3 millioner kroner året før. Konsernets produktselskaper hadde positiv utvikling i 2010 med god tilvekst av nye kunder og en omsetningsvekst på 15,8 prosent. Verdipapirmarkedet utviklet seg positivt i 2010, og dette har medført god verdiutvikling i konsernets verdipapirportefølje. Terra Forvaltning AS har økt sine netto driftsinntekter med nærmere 30 prosent som følge av vekst i forvaltningskapital både gjennom god forvaltning, netto tegning og nye forvaltningsmandater. Samlet forvaltningskapital i Terra Forvaltning AS økte med 15,5 prosent, og utgjorde ved utgangen av året 25,4 milliarder kroner. Terra Markets AS har økt sine netto driftsinntekter med nærmere 9 prosent og har gjort mange tilpasninger for å legge til rette for fortsatt vekst. Konsernets investeringer i aksjer og rentepapirer hadde en positiv utvikling i Oppgangen i verdipapirmarkedet bidro til et positivt resultat fra verdipapirer på 31,0 millioner kroner, mot 41,1 millioner i Morselskapet hadde 6,9 millioner kroner i positiv verdiendring i Terra BoligKreditt AS er et kredittforetak som yter boliglån gjennom aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet startet sin utlånsvirksomhet i 2005 som et strategisk fundingselskap for bankene. Terra BoligKreditt AS nådde nær 30 milliarder i utlån ved utgangen av året, opp fra 22 milliarder kroner ved inngangen til Tross den kraftige veksten leverer selskapet et noe svakere resultat i forhold til i 2009 som følge av svakere marginer og noe lavere avkastning på selskapets overskuddslikviditet. Innenfor utlånsvirksomheten har veksten vært stor i Terra BoligKreditt AS, og selskapet har økt sin portefølje med nærmere 8 milliarder kroner, til et samlet utlån ved utgangen av 2010 på knappe 30 milliarder kroner. Terra Finans AS er konsernets finansieringsselskap og tilbyr løsørefinansiering gjennom lesing og salgspantlån. Selskapet er landsdekkende gjennom sin distribusjon primært gjennom Terra-Gruppens aksjonærer. Selskapet oppnådde et bedre resultat i 2010 enn året før som følge av positiv utvikling i marginer, høyere gevinster på salg av leasingmidler, samt en nedgang i tap på fordringer. Terra Finans AS hadde i tråd med sin satsing en vekst i salgspantlån på nesten 70 prosent. Selskapet oppnådde samtidig et bedre resultat i 2010 enn i året før blant annet som følge av lavere tap på utlån. Terra Kortbank AS er konsernets satsingsområde innen debet- og kredittkort. Selskapet tilbyr også komplette bonus- og lojalitetsprogram blant de beste i bransjen, og har avtaler med distributører på white-label basis. Selskapet hadde en vesentlig resultatforbedring i 2010 og leverte for første gang et positivt årsresultat. Resultatforbedringen skyldes både vekst i netto renteinntekter og andre inntekter. Selskapet hadde også en positiv utvikling i antall kredittkort. Terra Kortbank AS sin omsetning økte gjennom tilgang på nye kredittkortkunder og kunders økte bruk av kortene i Selskapets bankkonsept Sparesmart.no hadde i sitt andre driftsår fortsatt vekst i innskuddene og bidro til å sikre nødvendig funding for selskapets vekst. Innskuddene vokste med 47 prosent fra inngangen til 2010 til 1,4 milliarder kroner ved utgangen av året. Selskapet har i samme periode økt sin utlånsportefølje med 90 millioner kroner, og samlet utlån passerte 1 milliard kroner ved utgangen av Terra Aktiv Eiendomsmegling AS drives konsernets to eiendomsmeglingskjeder; Terra og Aktiv. De to kjedene tilbyr gjennomprøvde og rendyrkede franchise-konsepter innen eiendomsmegling. Aktiv har beholdt sin posisjon som en dominerende franchiseaktør i storbyene, mens Terra er en dominerende aktør i mindre byer og tettsteder. Selskapet hadde god utvikling i 2010 og hadde en økning både i provisjonsinntekter og antall formidlede objekter. Eiendeler i konsernets balanse utgjorde 41 milliarder kroner i Det er en økning på i overkant av 9 milliarder kroner fra Økningen er i hovedsak knyttet til vekst i virksomheten i Terra BoligKreditt AS. Konsernets samlede gjeld utgjorde ved utgangen av året 39 milliarder kroner, og inkluderer forsikringstekniske avsetninger fra Terra Forsikring AS på 2,4 milliarder kroner. Konsernets samlede gjeld økte med nærmere 9 Side 8 av 38

9 milliarder kroner fra Økningen er i hovedsak knyttet til konsernets utlånsvirksomhet i Terra BoligKreditt AS. Konsernets bokførte egenkapital inklusiv minoritetsinteresser var millioner kroner, mot millioner kroner ved utgangen av Konsernet har i 2010 gjennomført en rettet emisjon på 275 millioner kroner. Emisjonen var vesentlig overtegnet. Ved utgangen av 2010 hadde Terra-Gruppen og finanskonsernet en kapitaldekning på henholdsvis 64,0 prosent og 12,4 prosent, basert på en ansvarlig kapital på hhv millioner kroner og millioner kroner. Kjernekapitaldekningen for konsernet var 9,4 prosent. Det er foretatt en gjennomgang av de viktigste faktorer som ligger til grunn for risiko- og kapitalvurderinger for selskapene og konsernet konsolidert. For å sikre tilstrekkelig buffer av kapital i forhold til konsernets strategi om vekst er det identifisert behov for å styrke kapitalen. På denne bakgrunn ble det gjennomført en emisjon rettet mot selskapets aksjonærer i mai 2010 samt ytterligere en emisjon i mai Tabell 4-1: Terra- Gruppen Konsern Side 9 av 38

10 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP KONSERN Beløp i kroner Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (12 768) (3 869) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Note Brutto opptjent premieinntekter Gjenforsikringsandel Netto premieinntekter forsikring Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Note Sum utbytte og inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter mv. Note Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader Netto Provisjonsinntekter (31 316) (20 170) (8 302) Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer Andre inntekter Note Netto driftsinntekter Erstatningskostnader i forsikring Reassurandørens andel ( ) ( ) Lønn og generelle administrasjonskostnader Note 5, Ordinære avskrivinger og nedskrivninger Note 13, Andre driftskostnader Note Resultat før tap og nedskrivninger på utlån og fordringer (7 358) Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Note (5 690) Nedskrivning finansielle eiendeler Resultat før skattekostnad Skattekostnad Note ÅRSRESULTAT Minoritetens andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet OVERFØRINGER Foreslått utbytte Overført til annen egenkapital Sum overføringer Side 10 av 38

11 BALANSE MORSELSKAP KONSERN Beløp i kroner Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note UTLÅN TIL KUNDER - - Nedbetalingslån Utlån til selskap i samme konsern Andre utlån til kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte nedskrivninger Individuelle nedskrivinger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder Note VERDIPAPIRER - - Sertifikater, obligasjoner og andre rentepapirer med fast avkastning Note Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note Eierinteresser i konsernselskap Note Sum verdipapirer IMMATERIELLE EIENDELER - - Goodwill Note Utsatt skattefordel Note Andre immaterielle eiendeler Note Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre og eiendom Note Sum varige driftsmidler Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Note Fordringer på forsikringstagere og reassurandører Note Andre eiendeler Note 16, Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Note SUM EIENDELER Side 11 av 38

12 Figur 4-2: Konsernets utvikling i kapitaldekning Side 12 av 38

13 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % Kjernekapital Ansvarlig kapital 5,00 % 0,00 % Figur 3 viser konsernets utvikling i kapitaldekning fra Konsernet har ved utgangen av 2010 en kapitaldekning på 12,4 % hvorav 9,4 % er kjernekapital, mot 12,3 % og 10,0% i Konsernet er årlig tilført kapital i tråd med forventet vekst. Dette gjør at konsernet har holdt en relativt stabil utvikling i kapitaldekningen i tråd med kapitalmålene. 5 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING 5.1 Organisering av Risk Management i Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen er et finanskonsern bestående av produktselskaper med virksomhet innenfor ulike områder, hvor hvert enkelt virksomhetsområde har sine iboende risikoer. Ansvar for gjennomføring av konsernets overordnede styring og kontroll er organisert på følgende måte: Side 13 av 38

14 Ansvar for gjennomføring av konsernets Figur overordnet 5-1: Modell styring for styring og kontroll og kontroll av risiko er organisert på følgende måt Terra-Gruppen har etablert et rammeverk for styring og kontroll gjennom policyer fra konsern med kvartalsvis rapportering av status og utvikling. Det overordnede faglige ansvaret for risikostyring i konsernet er hos konserndirektøren for økonomi, finans og administrasjon som inngår i konsernledergruppen i Terra-Gruppen konsern. Konsernet har etablert en risikostyringsfunksjon på konsernnivå, i tillegg til en egen Risk Manager/ Compliance funksjon i de enkelte produktselskapene som rapporterer faglig til Risk Manager Konsern. Terra- Gruppen AS har styrket risikostyringsfunksjonen på konsernnivå med ytterligere en person fra september 2010, i tillegg er risikostyringsfunksjonen knyttet til kredittselskapene styrket med en ansatt fra februar 2011 i Terra Finans AS, som har ansvar for risikostyring og internkontroll i Terra Kortbank AS og Terra Finans AS. For å sikre at Risk har en nær og god forståelse for virksomheten og prosessene i selskapet, har Risk Manager /controller en organisatorisk tilhørighet til det enkelte produktselskap. Imidlertid er virksomheten innenfor enkelte produktområder av en slik størrelse og kompleksitet at det er vurdert som hensiktsmessig å samarbeide på tvers av selskapene om Risk kompetansen. Dermed er det ansatt en Risk Controller som har ansvar for risikostyring og complaince aktiviteter i både Terra Kortbank AS og Terra Finans AS. Terra Forvaltning AS, Terra Markets AS og Terra Boligkreditt AS har egne dedikerte ressurser på Risk Management/compliance på grunn av virksomhetenes behov for daglig oppfølging og kontroll. Terra Forsikring AS har også egne ressurser som følger opp virksomheten som er underlagt en rekke særskilte krav som gjelder for forsikringsvirksomhet. Side 14 av 38

15 Figur 5-2: Organisering av Risk Management Konsernet vil ha fokus på å ha tilstrekkelige ressurser innenfor risikostyring, og vil løpende vurdere tilgjengelig kompetanse og kapasitet i samråd med ledelsen i det enkelte produktselskap. 5.2 Overordnede risikostyringsprosesser og felles rammeverk Konsernet har etablert konsernpolicyer som skal sikre effektiv styring av risiko i forhold til tilgjengelig kapital, eksterne lover og forskriftskrav. Konsernpolicyene etablerer rammer for produktselskapenes egne strategier med hensyn til risikotaking i selskapene. Samlet skal gjeldende policyer og strategier bidra til at produktselskapene og konsernet oppnår de målsetninger som er satt, og det felles rammeverket skal sikre ensartet forståelse og tilnærming i konsernet. Felles rammeverk for produktselskapene er viktig for å sikre konsolidert rapportering av risiko og kapitalbehov, og øker konsernets mulighet for overvåkning og kontroll. Side 15 av 38

16 Figur 5-3: Terra-Gruppens Risikostyringsprosess Produktselskapene har innenfor rammen av konsernets overordnede policyer vedtatt egne risikostrategier som nærmere definerer risikovilje og relevante risikorammer for selskapene. Disse strategiene beskriver også hvordan risikostyringen for selskapet skal fungere. Utover dette foreligger en rekke sentrale rutiner, detaljerte arbeidsbeskrivelser, instrukser med videre som skal sikre at styrets risikostrategier gjennomføres i praksis. Arbeidet med å etablere gode prosesser og rutinebeskrivelser er en omfattende og krevende prosess som løpende må ivaretas. Viktige tiltak innenfor styring og kontroll er derfor å sikre prosesser som bidrar til minimum årlig revisjon av rutiner, samtidig små løpende forbedringer basert på negative hendelser og erfaringer gjennom året hensyntas Rapportering Det gjennomføres kvartalsvise risikorapporteringer som gir en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer i det enkelte produktselskap, slik at ledelsen og styret kan påse at risikoeksponeringen er innenfor fastsatt risikovilje. Risikorapporteringen kvantifiserer og vurderer alle hovedrisikoer som er relevante for selskapet, herunder kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, renterisiko, mv. Status på de ulike risikoer vurderes i henhold til etablerte rammer og mål. Produktselskapene utarbeider risikorapportering på kvartalsbasis, og basert på risikorapporteringen fra selskapene utarbeides en konsolidert risikorapport for Terra-Gruppen AS ICAAP prosessen ICAAP-prosessen inngår som en vesentlig prosess i konsernet. ICAAP-prosessen tar utgangspunkt i strategi, budsjetter og prognoser som utarbeides på årlig basis i november i produktselskapene og i desember for konsernet. Side 16 av 38

17 Estimerte budsjetter og prognoser utarbeides for 3 år frem i tid av administrasjonen i det enkelte produktselskap og fremlegges for styret. Basert på budsjett og prognose som representerer forventet utvikling i selskapet, foretar Risk beregninger av kapitalbehov for de neste 3 år. Risk foretar utover dette stresstester basert på estimat fra administrasjonen av hva som vil være selskapets rimelige verste-fall-scenarioer for selskapet, Pilar 2 risikoer. Det foretas i tillegg kapitalbehovsberegninger basert på et definert nedgangsscenario. Den innledende ICAAP prosessen innebærer analyse av kapitalbehov basert på prognose/budsjett gjennomgått i styremøte i november/desember. Den foreløpige ICAAP rapporten er viktig for styrets vurdering av eventuelle muligheter for å utbetale utbytte, behov for tilførsel av kapital, mv. Prosessen i styret i produktselskapet innebærer en gjennomgang og diskusjon om viktige forutsetninger i ICAAP analysen, herunder: vesentlige forutsetninger i budsjett og 3 års prognosen vurdering av om stresstestene er relevante og tilstrekkelig konservative til å dekke en verste-fall situasjon vurdering av kapitalnivået, dvs. hvor mye kapital selskapet bør ha, herunder hvor stor buffer styret finner forsvarlig/ønskelig, samt på hvilket nivå bufferkapitalen bør ligge (i konsernet / i selskapet) Innspill fra den innledende ICAAP-prosessen med vurderinger i siste styremøte før årsskiftet, samt endelige årsregnskaper, danner grunnlaget for oppdaterte ICAAP beregninger. Det utarbeides en ICAAP rapport som oppsummerer ICAAP arbeidet for selskapet. Styret i produktselskapene behandler den endelige ICAAP rapporten, herunder viktige forutsetninger i ICAAP analysen, som: oppdaterte forutsetninger for budsjett og prognose (vesentlige endringer fra foreløpig ICAAP tas hensyn til i endelig ICAAP slik at denne gir ett mest mulig realistisk bilde på tidspunkt for analysen) foretatte stresstester evaluering av kapitalmål endelig totalvurdering av risiko, styring og kontroll og kapitalbehov Vedtatt ICAAP rapport for det enkelte produktselskap utgjør grunnlaget for konsernets ICAAP. Det er risikonivået, risikostyringen, vekststrategien, fundingbehovet og kapitalbehovet i det enkelte produktselskap som konsolideres i konsernets samlede risiko og kapitalbehov. Basert på risikoen i konsernets produktselskaper utarbeider Risk Manager konsern en konsolidert vurdering av risiko og kapitalbehov i konsernet. Prosessen i konsernstyret omfatter en gjennomgang og diskusjon vedrørende de forhold som er vesentlige for konsernet: viktige risikoområder for konsernet kapitalbehov basert på forventet utvikling i budsjett og langtidsprognose foretatte stresstester evaluering av kapitalmål (kapitalmål for det enkelte selskap skal både vurderes av styret i produktselskapet og konsernstyret) endelig totalvurdering av risiko, styring og kontroll, eksterne forhold og kapitalbehov Styret i Terra-Gruppen AS godkjenner endelig ICAAP for konsernet som oversendes Finanstilsynet. 6 OVERORDNEDE ØKONOMISKE HOVEDMÅL OG KAPITALSTRATEGI Overordnet mål for risiko og risikovilje Risikoappetitten bestemmer det risikonivået styret er villig til å akseptere, og er for styret en akseptabel balanse mellom vekst, risiko og avkastning. Side 17 av 38

18 Konsernstyret regulerer hvor stor risiko konsernet kan tillate i de enkelte selskaper gjennom tilførsel av egenkapital. Styrene i produktselskapene vil vurdere sin virksomhet og påse at selskapet har en ansvarlig kapital som står i forhold til risikoen på den virksomheten som drives. Tildelt ansvarlig kapital bestemmer omfanget av virksomheten og risikoen i det enkelte selskap, samt sikrer at den holdes innenfor de ytre rammer som konsernstyret har definert. Nivået på styrets risikovilje fastsettes i forhold til størrelsen på mulig tap av ansvarlig kapital i det enkelte selskap. Konsernet opererer med lav, moderat og høy risiko. Konsernet driver virksomhet innenfor forretningsområder hvor risikotakning er sentralt, og den overordnede risikovilje er derfor fastsatt til moderat totalt sett. Konsernet skal imidlertid innenfor mange risikoområder ha lav risiko. Det stilles krav til god styring og kontroll, og til at ledelsen i produktselskapene påser at risikohåndteringen bidrar til at samlet risiko er i henhold til konsernstyrets risikovilje. Tabell 6-1: Risikovilje Terra-Gruppen konsern Selskap Kreditt Markeds Operasjonell Likviditets Rente Forsikrings Strategisk Omdømme Eierrisiko risiko risiko risiko risiko risiko * risiko risiko risiko Terra-Gruppen AS Lav Moderat Lav Moderat Lav Lav Moderat Terra BoligKreditt Lav Moderat Lav Moderat Moderat Lav Lav Terra Finans Moderat Lav Moderat Moderat Lav Lav Terra Kortbank Moderat Lav Lav Lav Moderat Moderat Lav Terra Forsikring Lav Moderat Lav Lav Moderat Lav Lav Terra Forvaltning Lav Moderat Lav Lav Lav Terra Markets AS Moderat Lav Moderat Lav Lav Moderat Moderat Terra Alliansen AS Lav Lav Lav Lav Lav Terra Aktiv Eiendomsmegling konsern Lav Lav Lav Lav Moderat Terra-Gruppen Konsern Lav Moderat Lav Moderat Moderat Moderat Moderat Lav Moderat * Renterisiko knyttet til rentenetto, forskjell mellom utlånsrente og fundingkostnad Fastsettelse av kapitalmål for selskapene og konsernet Kapitalbehovet og kapitalmålene er vurdert ut fra det internasjonale kapitalkravsregelverket Basel II, slik det er nedfelt i Finansieringsvirksomhetsloven og Kapitalkravsforskriften. Kravet til kapital i Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b er at en finansinstitusjon skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet institusjonen driver. Dette skal være vurdert både på kort og lengre sikt. Kapitalbehovet skal følgelig være høyere enn minimumskravene på 8 %, som er nærmere fastlagt i kapitalkravsforskriften. Finanstilsynet evaluerer både Terra Gruppens kapitalmål og dokumentasjonen av de vurderinger som styret har lagt til grunn for sine konklusjoner. Kapitalkravene for Terra Forsikring AS er ikke regulert av Basel II regelverket, men av et eget regelverk. Regelverket er under utvikling internasjonalt i Solvency II. Terra Forsikring AS følger dette arbeidet, og har deltatt i undersøkelser som er foretatt som en del av Solvency II arbeidet (Quantitative Impact Studies). Gjeldende regelverk innebærer at det skal gjøres kapitalkravsberegning både etter en kapitalkravsforskrift og en solvensmarginforskrift som bl.a. innebærer at det gjennomføres stresstester etter regler fra Finanstilsynet. For Terra Forvaltning AS er det viktig at selskapet har tilstrekkelig kapital utover minimumskravet på 25 % av fjorårets faste kostnader, som er det regulatoriske kravet. Selskapet har ingen ekstern lånefinansiering og således ingen eksterne krav til egenkapitalen/kapitaldekningen. For selskaper som er underlagt aksjelovens generelle krav foretas det en skjønnsmessig vurdering av kapitalen i forhold til et forsvarlighetsprinsipp. Det legges vekt på hva som er vanlig i bransjen. Størrelsen på kapitalbehovet i Terra-Gruppen avhenger av hva styret mener er tilfredsstillende buffer utover minimumskravene. Konsernet vil ha buffere som gjør at konsernet kan håndtere risiko/tapspotensiale i verste fall, dog slik at tapspotensialet må ligge innenfor det som anses å være sannsynlig kan inntreffe. Konsernet har valgt å ha buffer av kapital til å håndtere pilar 2 krav helt eller delvis på konsernnivå. Side 18 av 38

19 På bakgrunn av en avveining mellom risiko i de enkelte selskap og markedets forventninger har styrene i produktselskapene og konsernet fastsatt følgende kapitalmål i 2010: Tabell 6-2: Produktselskapenes kapitalmål Selskap Kjernekapitalmål Kapitalmål Terra-Gruppen konsern 9 % 11 % Terra BoligKreditt AS 7 % 10 % Terra Kortbank AS 9 % 10 % Terra Kortbank konsern 7 % 8 % Terra Finans AS 9 % 10 % Terra Markets AS 12 % 12 % Terra Forsikring AS* 15,5 % 15,5 % Terra Forvaltning AS 17,5 mill 17,5 mill *I Terra Forsikring AS har styret fastsatt ett bevegelig kapitalmål gjennom året. Dette skyldes at selskapet har belastning av annen egenkapital (forsikringstekniske avsetninger) som bidrar til redusert ansvarlig kapital gjennom året. Kapitalmålet er 15,5 % ved årets begynnelse. 6.2 Forutsetninger som ligger til grunn for kapitalkravsberegning Massemarkedsportefølje For Terra Kortbank AS og Terra Finans AS har styrene vedtatt retningslinjer for klassifisering av massemarkedsporteføljen. Kapitalkravsforskriftens 5-8 gir retningslinjer for hva som kan klassifiseres i kategorien massemarked. Hele utlånsporteføljen til Terra Kortbank AS er ansett å oppfylle kravene til en massemarkedsportefølje. For Terra Finans AS gjennomføres det detaljerte beregninger av hva som kvalifiserer innenfor forskriftens krav. Beregningene viser at kravene er vurdert å være tilfredsstilt for 83 % av utlånsporteføljen pr. utgangen av Dette er en økning fra tidligere. Økningen kommer som konsekvens av økt satsning på privatmarked gjennom ny online-løsning for salgspantlån på nett, jf. terra.no. Dette medfører økt vekst i portefølje spesielt knyttet til billån. Lån som inkluderes i massemarkedsporteføljen får redusert vekt fra 100 % til 75 % ved kapitalkravsberegninger Ubenyttede kredittkort-rammer Terra Kortbank AS har pr. 31.desember 2010 innvilgede ubenyttede kredittrammer på ca 4,5 milliarder kroner. Selskapet benytter konverteringsfaktor 0 med bakgrunn i kapitalkravsforskriften 6-1(10) som sier at konverteringsfaktor 0 kan benyttes hvis kreditten kan sies opp uten betingelser for beregning av kapitalbehovet under Pilar 1. Terra Kortbank AS har i henhold til avtalevilkår med kundene rett til å si opp ubenyttet ramme uten betingelser, slik at bestemmelsene i kapitalkravsforskriften ansees ivaretatt. Selskapet avdekker raskt økt benyttelse av kredittkortrammer. I utgangspunktet er dette en ønsket utvikling dvs. at markedsrelaterte aktiviteter mv fører til økt kredittkortbruk på eksisterende kort. Det er foretatt en beregning av internt kapitalbehov under Pilar 2 for å ivareta denne muligheten. Side 19 av 38

20 7 BEREGNING AV KAPITALKRAV I HENHOLD TIL PILAR 1 Konsernet har valgt standardmetoden for beregning av kapitalkrav til kredittrisiko og markedsrisiko, og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Dette innebærer at beregningen av kapitalkrav for disse risikoer følger kapitalkravsforskriftens kategorier og vektingsregler. Regelverket etter kapitalkravsforskriften, Basel II, innebærer følgende vektingsregler av vesentlig betydning for kredittrisikoen i konsernet: Lån med pant i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdi gis risikovekt 35 %. Små og diversifiserte engasjementer, såkalte massemarkedsengasjementer, gis redusert vekting fra 100 % til 75 %. Terra Kortbank AS og store deler av porteføljen til Terra Finans AS er vurdert å oppfylle kravet til å kunne klassifiseres som massemarkedsengasjementer. Fordringer mot bank vekter 20 % Beregning av markedsrisiko i tråd med forskriftens regler om handelsportefølje foretas kun for Terra BoligKreditt AS og Terra Markets AS. Terra Forsikring AS har i tillegg en betydelig handelsportefølje. Forsikringsselskaper er imidlertid kun pålagt å beregne kredittrisiko under pilar 1. Beregning av kapital for operasjonell risiko etter basismetoden innebærer at kapitalkravet fastsettes i forhold til selskapets rentenetto og andre inntekter. Vurderingen av den operasjonelle risiko baseres på erfarte hendelser, hendelser i bransjen for øvrig og iboende risikoer. Basert på samlet eksponering og selskapets styring og kontroll med risikoen er det foretatt beregninger av de risikotyper som ikke dekkes av Pilar 1 minimumskravet til ansvarlig kapital. 7.1 Ansvarlig kapital Konsernets ansvarlige kapital utgjør ved utgangen av ,6 millioner kroner mot 1 499,9 millioner kroner ved utgangen av Konsernets kapitaldekning utgjør 12,4 %, hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 9,4 % per 31.desember Terra Gruppen AS hadde en kapitaldekning på 64 % basert på en ansvarlig kapital på 1 679,2 millioner. Konsernet er i 2010 tilført 275 millioner kroner i kjernekapital hentet ved emisjon fra eierne. Emisjon ble besluttet på ordinær generalforsamling i april og lag ut i mai. Interessen for å tegne seg var stor og emisjonen hadde betydelig overtegning. Oppstillingen nedenfor gir opplysninger om ansvarlig kapital, herunder kjernekapital for Terra-Gruppen konsern, og dets datterselskaper: Side 20 av 38

21 Tabell 7-1: Ansvarlig kapital MORSELSKAP KONSERN Beløp i kroner Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Forsikringstekniske avsetninger ført i egenkapitalen Immaterielle eiendeler Minstekrav til reassuranseavsetning Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko 1) Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag ,7 % 64,0 % Kapitaldekningsprosent 12,4 % 12,3 % 56,7 % 64,0 % Kjernekapitaldekning 9,4 % 10,0 % 1) Morselskapet har ikke handelsportefølje. Hele beregningsgrunnlaget består av risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsportefølje for morselskapet. Vektet beregningsgrunnlag for markedsrisiko på konsern skyldes handelsportefølje i konsernets datterselskaper. Tabellen viser sammensetning av ansvarlig kapital i Terra Gruppen konsern og datterselskaper. Konsernet hadde en kjernekapitaldekning på 9,4 % mot 10 % året før. Kapitaldekningen var 12,4 % mot 12,3 % året før. 7.2 Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Tabell 7-2: Kapitalkrav fordelt på risikotyper Side 21 av 38

22 Tabellen viser oppsummering av minimumskravet til ansvarlig kapital fordelt på de ulike risikotyper. Kredittrisiko er konsernets vesentligste risiko og utgjør 93 % av konsernets samlede kapitalkrav etter Pilar 1. Tall per viser faktisk sammensetning av kredittrisikoen. Tabell 7-3: Kredittrisiko per selskap 75 % av kapitalkravet for kredittrisiko oppstod i Terra Boligkreditt AS mot 69 % i Markedsrisiko er knyttet til gjeldsinstrumenter i handelsporteføljen til Terra BoligKreditt AS. Kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko beregnes basert på basismetoden, hvor beregningsgrunnlaget er gitt ved 15 % av gjennomsnittlig inntekt siste tre år multiplisert med 12, Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at konsernets kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor konsernet. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, leasing, uoppgjorte handler, ikke trukkede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko avhenger av bl a fordringens størrelse, tid til forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil Risikovilje og eksponering Kredittrisiko er konsernets vesentligste risiko og består hovedsakelig av utlån med pant i bolig samt plassering av overskuddslikviditet i Terra BoligKreditt AS, videre består kredittrisikoen av utlån- og leasingfinansiering av objekter i Terra Finans AS, usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Terra Kortbank AS, samt fordringer på forsikringskunder, reassurandører og investeringer i renteinstrumenter i Terra Forsikring AS. Konsernet har også kredittrisiko knyttet til verdipapirfinansiering av enkeltkunder i Terra Markets AS og Terra Kortbank AS. Konsernet er eksponert for motpartsrisiko knyttet til reassurandører, motparter i derivatkontrakter og kapitalplassering. Terra Forsikring er eksponert for kredittrisiko knyttet til fordringer på gjenforsikrere. For å håndtere denne risikoen har selskapets styre fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av reassurandørene. 4 Jf kapitalkravsforskriftens 42-1(3) Side 22 av 38

23 Tabell 7-4: Eksponering innenfor ulike ratingkategorier: Prosentvis fordeling av reassurandørene per ratingklasse: AA- 38 % A+ 32 % A 24 % A- 7 % Sum 100 % Terra Forsikring AS, Terra BoligKreditt AS, Terra Kortbank AS og Terra-Gruppen AS har kredittrisiko i sin kapitalforvaltning ved investeringer i verdipapirer utstedt av andre enn stater. Denne kredittrisikoen begrenses gjennom fastsatte investeringsrammer. Terra BoligKreditt AS har kredittrisiko knyttet til motparter i derivatkontrakter. Denne begrenses av rammer og krav til hvilke utstedere som selskapet har som motpart. Eksponering fordelt på ratingklasse: AAA 26 % AA+ 16 % AA 6 % AA- 2 % A+ 5 % A 3 % A- 13 % BBB+ 25 % BBB 3 % Sum 100 % Tabell 6 viser konsernets totale eksponering innenfor ulike engasjementskategorier. Eksponeringen omfatter både balanseførte eiendeler og poster utenfor balansen. Terra-Gruppen konsern har om lag 65 % av sin kreditteksponering i engasjementstypen Pantsikret eiendom. Forfalte engasjementer utgjør 0,2 % av samlet kreditteksponering. Tabell 7-5: Eksponering fordelt på engasjementstyper: Side 23 av 38

24 Terra Forsikring AS er eksponert for kredittrisiko knyttet til fordringer på gjenforsikrere. Reassurandørene vurderes per å ha tilfredsstillende lav kredittrisiko. Tabell 7-6: Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav: Tabellen viser samlet kapitalkrav og kapitalkrav for kredittrisiko spesifisert etter risikovektet volum for Terra- Gruppen AS og datterselskapene. Det fremgår at kapitalkravet i Pilar 1 først og fremst er knyttet til kredittrisiko, og kredittrisiko knyttet til pantesikret eiendom i Terra BoligKreditt AS. Side 24 av 38

25 Tabell 7-7: Utviking i engasjementsbeløp fordelt på geografiske områder: Tabellen viser at Terra-Gruppen konsern har 37 % av sin eksponering i Oslo og Akershus. Det har vært gjennomgående vekst i alle regioner. Den største veksten har vært i Oslo og Akershus. Sør-Trøndelag, Rogaland, Østfold og Telemark har også hatt høy vekst. Det er veksten i Terra BoligKreditt AS som i all hovedsak står for økningen. Tabell 7-8: Engasjementsbeløp fordelt på bransjer: Tabellen viser at personmarkedet står frem som den absolutt største sektoren i konsernet. OBOS sin inntreden på eiersiden har bidratt til vesentlig vekst i utlån til borettslag i Side 25 av 38

26 Tabell 7-9: Samlet utlån fordelt etter løpetid: Beløp i kroner Uten avtalt forfall Løpetid 0-1 måneder Løpetid 1-3 måneder Løpetid 3-12 måneder Løpetid 1-5 år Løpetid over 5 år Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Finansielle eiendeler Andre eiendeler med avtalt løpetid Andre eiendeler uten avtalt løpetid Sum eiendeler Utlån til kunder består av utlån knyttet til boliglån, kredittkort, leasing og salgspantlån. Terra BoligKreditt AS tilbyr utelukkende boliglån med førsteprioritetspant som sikkerhet innenfor 60 prosent av eiendommens markedsverdi. Terra Kortbank AS tilbyr kreditt knyttet til kredittkort til privatmarkedet. Utlån i Terra Finans AS er knyttet til leasingavtaler til bedriftsmarkedet og salgspantlån til bedrifts- og privatmarkedet. Gjenstående løpetid er lagt til grunn. Tabell 7-10: Utvikling i misligholdte og nedskrevne engasjementer fordelt på kundegrupper: Tabellen omfatter alle kontrakter i mislighold og kontrakter hvor det er identifisert tapspotensiale. Side 26 av 38

27 Tabell 7-11: Tap på utlån og andre fordringer Beløp i kroner Spesifikasjon av periodens bokførte tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum Spesifikasjon av periodens bokførte tap på kundefordringer og andre fordringer Endring i tapsavsetning Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap - - Sum Sum tap på utlån og fordringer Individuell nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum individuelle nedskrivninger for verdifall Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum gruppevise nedskrivninger for verdifall I resultatregnskapet består tap på utlån og garantier av konstaterte tap etter fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. Det er utarbeidet retningslinjer for håndtering av tap på utlån og garantier ihht. Finanstilsynets utlånsforskrift av 21. desember 2004 og etter reglene for god regnskapskikk. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og individuelle/gruppevise nedskrivninger:, Lån og finansiell leasing er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift FOR nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ) og regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Utlån er vurdert til amortisert kost med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Konsernselskapene med unntak av Terra Kortbank AS definerer lån som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Terra Kortbank AS definerer misligholdt lån etter 67 dager. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Friskmelding av misligholdte engasjement skal skje når gjeldende betalingsplaner er fulgt over en tid og engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån og det er også foretatt gruppenedskrivninger. Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap på utlån er tap som regnes som endelige. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig Side 27 av 38

28 å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt, bokføres tapet som konstatert. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån Styring og kontroll Terra-Gruppens viktigste distribusjonskanal er aksjonærene og andre sparebanker. Dette er banker som er lokalt forankret med høy grad av lojale kunder, og med gode kunnskaper om sine markeder. Kundeseleksjon gjennom distributørbankene vurderes å bidra til at konsernet gjennomgående har lojale og gode kunder. Det gjennomføres kvartalsvis risikorapportering som gir en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer, slik at ledelsen og styret kan påse at risiko er i tråd med risikovilje. Status på kredittrisikoen vurderes i henhold til etablerte rammer og mål. Produktselskapene utarbeider risikorapportering på kvartalsbasis, og basert på risikorapporteringen fra selskapene utarbeides konsolidert risikorapportering til Terra-Gruppen AS. Terra BoligKreditt AS tilbyr boliglån innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag til kunder som oppfyller selskapets krav til betjeningsevne. Etablerte krav til kunde og objekt vurderes å innebære lav kredittrisiko. I tillegg er det avgitt tapsgarantier fra distributørbankene som bidrar til å begrense risikoen ytterligere. Terra Kortbank AS har utarbeidet scoringsmodeller for å fange opp risiko og betjeningsevne som er karakteristiske for den enkelte kundegruppe. Gjennom scoringsmodellen fastsettes risikoscore, som er bestemmende for hvilke rammer kunden tilbys på kredittkortet. Terra Finans AS risikoklassifiserer alle engasjementer basert på kunders kredittverdighet og objektets sikkerhet. Klassifiseringen tar utgangspunkt i score fra Experian, som sammen med verdivurderingen av utstyr/objekt gir en risikoklassifisering av engasjementene. For å sikre at selskapene etterlever rutiner og at det oppnås god kvalitet på kredittarbeidet, er det etablert løpende kontroller knyttet til etterlevelse. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 5 ovenfor Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Terra-Gruppen benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko. Kapitalkravet er beregnet til millioner kroner for Markedsrisiko Markedsrisiko består av aksjerisiko, renterisiko og valutarisiko 5. Kapitalkravsforskriften 31-5 gir fritak fra krav om beregning av markedsrisiko dersom handelsporteføljen i selskapet vanligvis ikke er større enn fem prosent. Dette medfører at det kun beregnes markedsrisiko av porteføljen til Terra BoligKreditt AS og Terra Markets AS. Aksjer i datterselskaper og strategiske plasseringer er ikke en del av aksjerisikoen, men inngår i strategisk risiko og eierrisiko. 5 Jf Finanstilsynets modul for markedsrisiko (evaluering av markedsrisikonivå) Side 28 av 38

29 7.4.1 Risikovilje og eksponering Markedsrisiko i konsernet er relatert til at Terra Forsikring AS og Terra BoligKreditt AS har vesentlige handelsporteføljer per Terra Markets AS har markedsrisiko knyttet til selskapets market maker virksomhet. Konsernet har en moderat risikovilje gjeldende markedsrisiko. Gjennomgående er porteføljene plassert i rentepapirer (94%) Styring og kontroll Forvaltningen for Terra Forsikring AS og Terra Kortbank AS er utkontraktert til Terra Forvaltning AS som yter aktiv forvaltningstjeneste og innehar kompetanse knyttet til forvaltningen. Forvaltningen er underlagt rammer i mandatavtale. Terra BoligKreditt AS har egne ressurser med ansvar for kapitalforvaltning i tråd med selskapets kapitalforvaltningsstrategi. Kvartalsvis gjennomføres det risikorapportering som gir samlet oversikt over eksponering innenfor de ulike aktivaklassene, samt avkastning målt opp mot referanseindeks. I tillegg rapporteres rentebindingen på eiendeler og gjeld. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 5 ovenfor Kapitalbehov (Regulatoriske minimumskrav) Terra-Gruppen AS med datterselskap benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet. Kapitalkravet er beregnet til ca 13 millioner kroner for 2010 og omfatter kun Terra BoligKreditt AS og Terra Markets AS. 7.5 Operasjonell risiko Konsernet har valgt basismetoden for beregning av kapitalkrav. I basismetoden er beregningsgrunnlaget for minstekravet til ansvarlig kapital gitt ved 15 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år multiplisert med 12,5 jf i kapitalkravsforskriften Risikovilje og eksponering Konsernet skal ha en lav risikoprofil når det gjelder operasjonell risiko. Konsernet er eksponert for en betydelig iboende operasjonell risiko gjennom produktselskapene. Det enkelte produktselskap er eksponert for større eller mindre operasjonelle risikoer i sine prosesser. Konsernets operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko Styring og kontroll Konsernet har utarbeidet policyer/strategier/rutiner for alle vesentlige prosesser i konsernet som skal bidra til at identifiserte risikoer blir håndtert på en slik måte at gjenværende risiko blir akseptabel. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Produktselskapene følger opp operasjonell risiko gjennom rapporterte taps- og hendelser, gjennomførte complianceaktiviteter, internrevisjon mv. Risk utarbeider kvartalsvise risikorapporter som kvantifiserer og vurderer den operasjonelle risikoen gjennom hendelsesrapporteringen. Disse rapportene gir ledelsen og styret grunnlag for å vurdere status for eksponeringen i henhold til etablerte rammer og mål. Basert på produktselskapenes rapportering utarbeides en konsolidert risikorapport for konsernet. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 5 ovenfor. Side 29 av 38

30 7.5.3 Kapitalbehov (Regulatorisk minimumskrav) Terra-Gruppen benytter seg av basismetoden for beregning av kapitalkravet. Kapitalkravet er beregnet til 77 millioner kroner for Terra Forsikring AS er ikke underlagt krav om beregning av særskilt kapitalkrav for operasjonell risiko. Inntekter vedrørende Terra Forsikring AS er derfor holdt utenfor beregningsgrunnlaget for konsernet. 8 VURDERING AV KAPITALBEHOV PILAR Oppsummering Kapitalbehovet er vurdert på bakgrunn av samlet eksponering og selskapets styring og kontroll med risikoen. Det er utført stresstester for å sikre at selskapets kapital er robust nok til å håndtere en stressituasjon. Eksponering Stresstest Kapitalbehov Styring og kontroll I kapitlene nedenfor er det redegjort nærmere for rammeverk og styring av de risikotypene som ikke dekkes av Pilar 1 - minimumskrav til ansvarlig kapital, samt en nærmere beskrivelse av beregningen av økonomisk kapital for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko der den avviker fra de regulatoriske beregninger som er gitt. Figur 8-1: Konsernets interne kapitalbehov etter ICAAP prosessen Side 30 av 38

31 Figur 8-1 viser oppbygningen av konsernets, og de estimerte interne, kapitalbehov etter ICAAP prosessen, satt opp mot Terra Gruppens ansvarlige kapital. Differansen mellom disse størrelsene utgjør konsernets kapitalbuffer. 8.2 Kredittrisiko Kapitalkravsforskriftens minimumskrav i henhold til Pilar 1 forutsetter en diversifisert portefølje. Det forutsettes derfor at det gjøres påslag for kredittrisiko knyttet til konsentrasjonsrisiko. Konsentrasjonsrisiko er risiko som oppstår ved høy samlet eksponering på en enkelt motpart eller utsteder av sikkerhet, tilknyttede grupper av motparter, motparter med virksomhet innen samme bransje eller geografisk område og foretak som benytter samme form for sikkerhet, handler med samme vare eller har samme type virksomhetsområde Risikovilje og eksponering for konsentrasjonsrisiko Konsentrasjonsrisiko er risiko som oppstår ved høy samlet eksponering på en enkelt motpart eller utsteder av sikkerhet, tilknyttede grupper av motparter, motparter med virksomhet innen samme bransje eller geografisk område og foretak som benytter samme form for sikkerhet, handler med samme vare eller har samme type virksomhetsområde. Aksjonærbankene som største distributørkanal gjør at kundene har en god geografisk spredning. Konsernets kunder er i hovedsak privatmarkedskunder hvor hver kunde utgjør en relativt liten andel av konsernets totalportefølje. Det er kun Terra Finans AS som har fokus på bedriftskunder hvor leasing er ett næringsprodukt. Porteføljen i Terra Finans AS er hovedsakelig næringslivskunder innenfor SMB-markedet. Terra BoligKreditt AS har fått en økende andel fellesgjeld til borettslag. Per utgjorde disse 4,6 mrd, dvs. ca 15% av utlånsporteføljen til Terra BoligKreditt AS Styring og kontroll For analyse av konsentrasjonsrisiko har vi valgt å benytte Herfindahl-Hirshman-indeksen (HHI indeksen). Ved en eventuelt lite diversifisert portefølje mot enkeltkunder, bransje eller geografi vil indeksen vise dette i form av høye α- og β-verdier Kapitalbehov (ICAAP krav) Det interne kapitalbehovet på grunn av konsentrasjon mot enkeltkunder og enkelte bransjer er beregnet til 5,97 millioner kroner per for Terra Finans AS. Det er ikke identifisert behov for påslag for konsentrasjonsrisiko i øvrige selskaper i konsernet, med unntak av i Terra Markets AS hvor det er beregnet konsentrasjonsrisiko knyttet til at all sikkerhet for verdipapirfinansiering består av aksjer. 8.3 Markedsrisiko Markedsrisiko i konsernet relaterer seg hovedsakelig til investeringer i finansielle instrumenter. Terra Forsikring AS og Terra BoligKreditt AS har vesentlige handelsporteføljer per Øvrige selskaper har overskuddslikviditet plassert i innskudd som gir noe markedsrisiko. Konsernet er i tillegg eksponert for markedsrisiko i form av renterisiko som oppstår på grunn av ulik rentebinding på eiendeler og gjeld. Denne risiko behandles særskilt Kapitalbehov (ICAAP krav) Det er foretatt stresstester basert på konsernets stresscenario som stresstester der rentekurven øker med 2 %- poeng og et kredittspreadutgang med 1 % -poeng for å beregne økonomisk kapital. Beregninger av markedsrisiko tar høyde for maksimal utnyttelse av eksponeringsrammer i investeringsporteføljene. Side 31 av 38

32 Stresstester i henhold til Basel II innebærer vesentlig strengere stresstester. Sannsynligheten for at alle stresscenario skal inntreffe samtidig er lav, og Finanstilsynets stresstest for forsikringsselskaper har beregnet en korrelasjonseffekt. Foretatt stresstest viser at Terra Forsikring ved vesentlig reduksjon i finansavkastning fortsatt forventer å generere positive resultater. Innenfor budsjetterte resultater er det rom for å håndtere ett tap på porteføljen i en viss størrelsesorden. Det interne kapitalbehovet for markedsrisiko er fastsatt til ca 80,85 millioner kroner. 8.4 Operasjonell risiko Det er foretatt kvantitative vurderinger over tap i verste fall i de enkelte produktselskap, og den operasjonelle risiko vurderes å være lav. Det vil likevel være iboende begrensninger som gjør at operasjonelle hendelser kan og vil oppstå Kapitalbehov (ICAAP krav) Pilar 1 krav for operasjonell risiko for Terra-Gruppen konsern utgjør ett kapitalkrav på 77 millioner kroner. På bakgrunn av at konsernet har identifisert høyere risiko enn risikovilje i Terra Markets AS og Terra Forvaltning AS gjennom rapporterte hendelser i 2010, vurderes det å være behov for ett internt kapitalkrav. Internt krav til buffer er satt til 6 millioner kroner knyttet til disse selskapene per Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for tidlig realisering av eiendeler Risikovilje og eksponering Eksponering og forfallstruktur fremgår av årsregnskapet i note 2. Terra-Gruppen AS, Terra Finans AS og Terra Kortbank AS har balanseførte lån som forfaller i 2011 på 550 millioner kroner. Tilgjengelige midler i form av bankinnskudd, investeringer i likvide verdipapirer og ubenyttede trekkrettigheter per 31. desember 2010 utgjør millioner kroner. Dette er tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall i løpet av Terra BoligKreditt AS har lån som forfaller i 2011 på 3,6 milliarder kroner. Selskapet har per 31.desember 2010 likvide midleri form av bankinnskudd på 2,6 milliarder kroner og en verdipapirportefølje på 1,5 milliarder kroner. Terra BoligKreditt AS har beredskapsfasiliteter ved at det kan utstedes børsnoterte obligasjoner med en ramme fra hovedbankforbindelsen på 1 milliarder kroner, og ved at aksjonærene i Terra- Gruppen AS har stillet likviditetsgaranti på NOK 3 milliarder kroner Styring og kontroll Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. Ansvaret for operativ likviditetsstyring og ansvaret for kontroll mot rammer/strategi er fordelt på ulike personer. Styret mottar hvert kvartal oversikt over den faktiske situasjonen på forfallsstrukturen på selskapets eiendeler og gjeld, samt utvikling i selskapets likviditetsindikatorer for evaluering av likviditetsrisiko. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 5 ovenfor Kapitalbehov (ICAAP krav) Det interne kapitalbehovet for likviditetsrisiko er fastsatt til NOK 28,7 millioner kroner. Dette skal dekke eventuelle endringer i konsernets fundingsituasjon. Side 32 av 38

33 8.6 Renterisiko knyttet til rentenetto Risikovilje og eksponering Terra BoligKreditt AS, Terra Finans AS og Terra Kortbank AS finansierer sine utlånsporteføljer eksternt enten gjennom sin bankforbindelse eller verdipapirmarkedet. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenettoen i selskapene. Tabell 8-2: Renterisiko (Beløp i kroner) Uten renteeksponering Rentebinding 0-1 måneder Rentebinding 1-3 måneder Rentebinding 3-12 måneder Rentebinding 1-5 år Rentebinding over 5 år Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Finansielle derivater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Derivater ( ) ( ) ( ) - Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet v/utst. av verdipapirer Ikke rentebærende gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Derivater ( ) ( ) ( ) - Netto renteeksponering ( ) ( ) (23 174) Styring og kontroll Terra BoligKreditt AS skal ha en moderat risikoprofil når det gjelder renterisiko knyttet til rentenetto. Selskapet er eksponert for renterisiko på utlånsporteføljen vs. innlån (rentenetto) samt renterisiko ved investering i verdipapirer. Totalrammen for risiko på balansen er 5 % av ansvarlig kapital. Årsaken til renterisiko knyttet til rentenetto er at selskapet har ulik rentebinding på innlån og utlån. Både innlån og utlån er i all hovedsak til flytende rentebetingelser, kun en mindre andel av utlånene har fast rente (ca 8 % per ). Det er imidlertid etablert markedspraksis for at utlånsrenten reguleres i takt med styringsrenten, mens innlånene prises basert på 3 måneders NIBOR. Terra Finans AS skal ha en moderat risikoprofil når det gjelder renterisiko knyttet til rentenetto. Selskapet har pt. en lav renterisiko på bakgrunn av at 69 % av kundene er bedriftskunder, noe som medfører at selskapet kan endre renten på 69 % av porteføljen umiddelbart ved endringer i renten. Selskapet har ca 31 % privatkunder hvor heving av renten gjøres med 6 ukers varsel 6. I tillegg er selskapet eksponert for renterisiko ved at kredittspreaden på finansieringen øker. Dette kan få effekt på rentenettoen. Denne risikoen er redusert som følge av endret likviditetspolicy hvor Terra Finans AS finansieres gjennom innskudd i Terra Kortbank AS og lån gjennom Terra-Gruppen AS. Terra Kortbank AS kan endre renten lovmessig og avtalerettslig. Det er imidlertid ikke praksis i kortbransjen for hyppige endringer i rentenivå ut mot kunden. Selskapets funding er hovedsakelig knyttet til renten på sparesmart.no, bortsett fra ett eksternt lån som er knyttet til 3 måneders NIBOR. Selskapet har som strategi å ligge på topp 5 på finansportalen.no, noe som betyr at selskapets innlånskostnader er knyttet til at det klarer å 6 Jf finansavtaleloven 50 (3), når låntakeren er forbruker, kan endring av vilkårene settes i verk tidligst seks uker etter at institusjonen har sendt skriftlig varsel til forbrukeren om endringen. Kortere frist kan benyttes når renteendring skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for institusjonenes innlån. Side 33 av 38

34 opprettholde konkurransedyktig rente for å beholde innskuddene i nettbanken. Selskapets rentenetto har i 2010 holdt seg stabil knyttet til et rolig og forutsigbart rentenivå på innskuddsmidler. Konsernets selskaper med utlånsvirksomhet har etablert en strategi som angir risikovilje og rammer knyttet til renterisiko. Renterisiko anses å være i tråd med selskapenes og konsernets risikovilje Kapitalbehov (ICAAP krav) Det interne kapitalbehovet for renterisiko er satt til 29,6 millioner kroner. Ettersom renterisiko inkluderer økte finansieringskostnader inklusive spread for Terra BoligKreditt AS og Terra Kortbank AS trekkes økt finansieringskostnad knyttet til økt spred ut av renterisiko, ettersom denne er inkludert i beregning av likviditetsrisiko. 8.7 Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risiko for at forsikringspremiene blir utilstrekkelig for den risiko som tegnes gjennom forsikringsselskapenes avtaler. Konsernets forsikringsrisiko er knyttet til Terra Forsikring AS Risikovilje og eksponering For å redusere forsikringsrisikoen har selskapet kjøpt betydelig reassuranse og det gjennomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av reassuranse. For å redusere risikoen knyttet til reassurandørene har styret fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av reassurandørene. Selskapet skal ha minst 5 reassurandører og ingen skal ha høyere andel enn 50 % av det samlede programmet innenfor en enkelt kvotekontrakt. Reassuransekontraktene megles, og meglernes virksomhet er regulert gjennom Finanstilsynets konsesjon, samt forskrifter som blant annet innebærer at megler må ha obligatorisk ansvarsforsikring. Fordringer og avsetninger vedrørende forsikring fremgår av årsregnskapet med note 15. Risiko knyttet til forsikringsrisiko er størst ved oppstart av nye produkter. Selskapet leverer standardiserte produkter. Analyser av alle elementer i forsikringen benyttes som grunnlag for å justere vilkår/tegningsadgang og prisingsmodell. Selskapet har begrenset med langhalede forsikringer som gjør at selskapet har bedre mulighet for å fange opp om premier ikke er tilstrekkelige i forhold til utbetalinger relativt raskt. Selskapet har en veldiversifisert portefølje både på produkt og kunder som hovedsakelig er privatkunder og kunder i SMB markedet Styring og kontroll Det er høy fokus på å sikre god kundeseleksjon til selskapet. Etablerte rutiner skal sikre dette gjennom bruk av søknadsskjema med spørsmål om tidligere skader og kundeforhold. Prisstruktur og vilkår skal bidra til å motivere for skadeforebyggende tiltak. Det gjennomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av reassuranseprogram. Forslag til reassuranseprogram for kommende år behandles på styremøte før reassuranseforhandlingene starter. Vurdering av behovet for reassuranse sees opp mot: hvilke produkter selskapet har og hvor stor risiko selskapet ønsker å ta innen forskjellige produkter/bransjer Kapitalbehov (Minimumskrav og ICAAP krav) Høyere tillegg for forsikringsrisiko innebærer at det må foretas noe korreksjon for diversifisering. Klima og værforhold anses å være viktigst i forhold til forsikringsrisikoen. Det antas ikke å være noen sammenheng med øvrige risikoer, dog slik at forretningsrisiko herunder resultatet vil påvirkes i vesentlig grad. Det interne kapitalkravet for å dekke forsikringsrisiko er beregnet til 151 millioner kroner for 2011 og inngår i buffer per Side 34 av 38

35 8.8 Strategisk risiko og forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som rådende markedssituasjon eller myndighetenes reguleringer. Strategisk risiko er risiko for uventet tap eller sviktende inntjening i forhold til prognoser knyttet til vekstambisjoner, inntreden i nye markeder eller oppkjøp Risikovilje og eksponering Risiko som medfører at selskapene og konsernet ikke oppnår forventede resultater på grunn av sviktende vekst og inntjening er knyttet opp til det enkelte produktselskaps forretningsmodell. Sviktende vekst innenfor konsernets utlånsvirksomhet, herunder Terra BoligKreditt AS, Terra Finans AS og Terra Kortbank AS vil medføre lavere kapitalbehov, men også lavere inntjening. Terra Forvaltning AS, Terra Markets AS og Terra Aktiv Eiendomsmegling AS er eksponert for strategisk risiko innenfor sitt forretningsområde Styring og kontroll Aksjonærene i Terra-Gruppen AS er hoveddistribusjonskanal. Distributørene har lange tradisjoner i sine lokalmarkeder og har gjennomgående lange og gode relasjoner med sine kunder. Grunnet Terra-Gruppens hoveddistribusjons modell vurderes det å være høy risiko for kundebortfall ved bortfall av distributører. For å sikre et langsiktig samarbeid er konsernets standard distribusjonsavtaler basert på 3 årlig rullerende avtaler. Distribusjonsmodellen innebærer at provisjoner er en variabel kostnad som vil skaleres i takt med inntektene. Dette gjør at strategisk risiko er redusert vesentlig ved reduserte inntekter Kapitalbehov (ICAAP krav) Det totale interne kapitalbehovet for forretningsrisiko og strategisk risiko er fastsatt til 93 millioner kroner per Eierrisiko Eierrisiko er risiko for at konsernet må rapportere negativt resultat fra sine datterselskaper og at konsernet må tilføre datterselskapene ny egenkapital Risikovilje og eksponering Terra-Gruppen AS er eksponert for eierrisiko Styring og kontroll Utvikling i risiko og soliditet i selskapene inngår i konsoliderte tall. Dette gjør at konsernstyret overvåker kapitalsituasjonen i konsernet og datterselskapene. Konsernet har en beredskapsplan i forhold til å håndtere sviktende resultater og behov for egenkapital i datterselskapene. Gjennom årlig ICAAP gjennomgang og løpende oppfølging avdekkes kapitalbehovet i datterselskapene. Gjennom kvartalsvis risikorapportering gjennomgås status på kapitalbehov slik at konsernstyret kan overvåke utviklingen løpende Kapitalbehov (ICAAP krav) Det er vurdert å ikke være behov for å avsette et internt kapitalkrav for eierrisiko Omdømmerisiko Omdømmerisiko kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, långivere, aksjeeiere og myndigheter. Sviktende tillit og omdømme er ofte en konsekvens av mangelfull risikohåndtering innen øvrige områder. Side 35 av 38

36 Risikovilje og eksponering Selskapene er eksponert for omrømmerisiko knyttet til Terra som merkevare. Uheldige saker knyttet til ett av selskapene i konsernet kan gi negative omdømmekonsekvenser for øvrige produktselskaper Styring og kontroll Konsernet legger vekt på at alle produktselskaper skal ha gode rutiner og sunne etiske prinsipper. Rutinene skal sikre fornøyde kunder, samt sikre at systemer og rutiner fungerer slik at kundene får tillit til produktselskapene og konsernet. Produktselskapene og konsernet skal gjennom å levere gode tjenester og produkter bygge tillit. Fokus på god risikostyring, internkontroll, etikk, varsling om kritikkverdige forhold, håndtering av interessekonflikter, samt øvrige policyer, strategier og rutiner skal bidra til at konsernet ivaretar prosesser på en god måte. Selskapene har gjennomgående god styring og kontroll på operasjonell risiko. Negative hendelser knyttet til håndtering av operasjonelle aktiviteter innebærer ofte omdømmerisiko Kapitalbehov (ICAAP krav) Det vurderes at omdømmerisiko er dekket av andre risikoer. 9 SAMMENLIGNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK KAPITALBEHOV Terra-Gruppen konsern hadde ved utgangen av 2010 en kapitaldekning på 12,4 %. Kapitalkravet er beregnet til millioner kroner. Med utgangspunkt i forutsetninger som er lagt til grunn for ICAAP prosessen, er kapitalbindingen under Pilar 2 anslått til 359 millioner kroner utover pilar 1. Kapitalbehovet er etter dette beregnet til millioner kroner. Faktisk ansvarlig kapital var på millioner kroner. Det er foretatt en gjennomgang av de viktigste faktorer som ligger til grunn for risiko og kapitalvurderinger for selskapene og konsernet konsolidert. Det er vedtatt at Terra-Gruppen AS gjennomfører en emisjon som sikrer at konsernet og produktselskapene har tilstrekkelig kapital til å dekke behovet for kjerne- og ansvarlig kapital ut 1. kvartal Konsernet har en kapitaldekning på 12,4 %, hvorav kjernekapitaldekningen er på 9,4 %. Tabell 9-1: Sammenstilling av ICAAP beregningen nedenfor gir en numerisk oppstilling og sammensetningen av de enkelte risikofaktorers bidrag til ICAAP kravet på millioner kroner. Med de forutsetninger som er gjort har Terra-Gruppen overskytende kapital på om lag 311 millioner kroner. Side 36 av 38

37 Tabell 9-1: Sammenstilling av ICAAP beregningen Risikotyper (TNOK) Risikovilje 2010 Pilar 1 risikoer (regulatoriske krav) Kredittrisiko Moderat Operasjonell risiko Moderat Markedsrisiko Lav Sum Pilar 1 krav Pilar 2 risikoer Kredittrisiko Moderat Markedsrisiko Moderat Operasjonell risiko Lav Likviditetsrisiko Moderat Renterisiko Moderat Strategisk risiko Moderat Forsikringsrisiko Moderat Diversifisering 5,6 % Sum Pilar 2 krav Samlet kapitalkrav ihht icaap Beregningsgrunnlag Icaap krav i % eks diversifisering 11,0 % Icaap krav i % 10,4 % Pilar 2 krav i % av vektet beregningsgrunnlag 2,4 % Ansvarlig kapital Kjernekapital Kjernekapialdekning 9,4 % Kapitaldekning 12,4 % Figur 9-2: Sammenstilling av ICCAP beregning per Side 37 av 38

38 9.1 Tilførsel av kapital i Terra-Gruppen AS For å sikre tilstrekkelig buffer av kapital i forhold til konsernets strategi om vekst er det identifisert behov for å styrke kapitalen. Det gjennomføres på denne bakgrunn en emisjon rettet mot selskapets aksjonærer i mai 2011 på 250 millioner kroner. Ansvarlig kapital vil etter dette være vesentlig styrket. Ansvarlig kapital etter emisjon i forhold til ICAAP-krav per viser en buffer på 561 millioner kroner. Figur 9-3: Sammenstilling av ICCAP krav per og ansvarlig kapital etter emisjon. Side 38 av 38

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Oslo, 12.05.2010 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 6 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Oslo, mai 2012 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer