DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)"

Transkript

1 DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer Postadresse Postboks 40 Postnummer- og sted 7221 Melhus Rapporteringstidspunkt Rapporteringen er foretatt med opplysninger oppdatert per 31. desember Kontaktperson Angi navn, telefonnummer og e-postadresse til person som kan besvare eventuelle henvendelser om rapporteringen. Kontaktperson Atle Morken Telefonnummer E-postadresse Innhold: 1. Oppsummering 2. Nåværende kapitalsituasjon og forventet finansiell utvikling 3. Kapitalbehov 4. Sensitivitetstester og fremtidsscenarioer knyttet til alvorlige økonomiske tilbakeslag 5. Summering av kapitalbehov for ulike risikoer 6. Kvalitetskontroll og godkjenning av ICAAP 7. Bruk av ICAAP i institusjonen 1

2 1. OPPSUMMERING Hensikten med den overordnede oppsummeringen er å presentere en oversikt over institusjonens metoder og resultater for evaluering av risikoprofil og kapitalbehov (ICAAP). Rapporteringen gjelder for Melhus Sparebank. Grunnlaget for beregning av kapitalbehov er ihht. lov og forskrifter som Finanstilsynet har beskrevet, Pilar 2 i kapitaldekningsregelverket. Banken skal ha en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil, og en strategi for å opprettholde kapitalnivået. Det skal foretas en årlig vurdering av risikonivå og beregning av kapitalbehovet. Analyse og vurderinger av kapitalbehov skal være fremtidsrettet, og ta hensyn til planer, vekst og tilgang til egenkapitalmarkedene. Det er viktig at banken har tilstrekkelig kapital til å leve igjennom nedgangskonjunkturer med negative resultater, der det kan være problematisk å innhente ny egenkapital. Det skal også tas høyde for konjunkturer og finansieringsbehov. Tilsynsmyndighetene skal kunne evaluere denne bedømmingen av kapitalbehovet. Vi har foretatt en vurdering av risikonivået i banken utover/i tillegg til minimumskravet på 8% og Pilar 1-risikoene. Dette er inndelt i strategisk risiko, markedsrisiko (verdipapir), eiendomsrisiko, operasjonell risiko, omdømmerisiko, likviditetsrisiko, forretningsrisiko og kredittrisiko inkludert konsentrasjonsrisiko og restrisiko. Som et hjelpemiddel til å vurdere ulike risikoer i banken brukes en modell utviklet av VIS Midt-Norge som er oppdatert høsten Dette er ikke en modell som gir noen fasitløsning, men mer en måte å dokumentere (overfor Finanstilsynet og internt) hvilke risikoer som er vurdert. Det er ingen større endringer i disse risikoområdene sammenlignet med fjoråret. Pilar 1 i lovverket tar hensyn til kreditt, marked og operasjonell risiko. Krav til kapitaldekning er iflg. lovverket pr i dag på 8%, men en lovproposisjon som antas vedtatt i løpet av året tilsier økte krav til kapitaldekningen. Likevel vil minimumskrav før evt. bufferkrav være 8%. Pilar 2 skal være en vurdering av bankens risikoer utover dette lovkravet, fordelt på ulike risikoområder. Det foreligger en del forutsetninger og vurderinger på de ulike risikoområdene, og beregnet kapitalbehov er ikke en eksakt løsning. Kapitalbehovet som fremkommer på de ulike risikoområdene er diskutert og vurdert i møtet. Vurderingene rundt EBK er tatt inn i modellen. Vi beregnet et kapitalkrav ut fra alle disse risikoene og funnet at for vår bank må kapitalkravet være 14,5%. 2

3 Lovforslaget som ligger ute til høring foreslår fra 1. juli et kapitalkrav før motsyklisk kapitalbuffer på 12,5%. Likevel må vi forvente at motsyklisk kapitalbuffer vil kreves og vi må ta høyde for at innen ett til tre år kan denne være opp til 2,5%. I tillegg vil i løpet av 2014 systemrisikobufferen økes fra 2% til 3%. Banken må derfor i løpet av de neste årene minimum øke kapitalkravet til 16%. For systemkritiske banker vil kapitalkravet i løpet av noen år være hele 18%. Generelt i markedet forventes det at små banker som oss er mer solide enn de større bankene. Dette tilsier at vårt kapitalkrav etter hvert vil økes til rundt 20% slik det ser ut med de nye lovkravene. Dette for å opprettholde en god rating, som gir billigere funding. Samtidig ønsker vi å fremstå som en solid bank. Banken vurderer derfor å hente inn ny kapital, enten ved emisjon eller endre utbyttepolitikken. I utgangspunktet må ren kjernekapital styrkes for at banken skal fortsette å vokse. Sett ut fra nye lovkrav som vil komme vil mål til ren kjernekapitaldekning på kort sikt også være 14,5%, og 16% i løpet av Mål på kapitaldekning på noe lengre sikt vil være 21,5%. Dette er ut fra forventede tilpasninger i markedet, men vil vurderes fortløpende i årene fremover. Vi har ved sist årsskiftet en kapitaldekning på 17,7%. Det vil si at vi har god margin ihht. det antatte kapitalbehovet i forhold til ICAAP, men må styrkes i forhold til nye lovkrav, krav fra markedet og forventet vekst. Når kapitaldekning nærmer seg grensen, (ca. 1% over) skal det settes i verk tiltak for å sikre kapitaldekningen. Det skal søkes å stoppe vekst i kapitalkrevende utlån, og kun ta inn nye boliglån som kan formidles til Eika Boligkreditt. Vi skal utrede muligheten for å ta opp annen tilleggskapital, evt. på annen måte sikre at kapitalkravet sikres fremover i tid. Det skal også vurderes/tilrettelegges for å gjøre en emisjon og legge ut flere egenkapitalbevis. Pr. i dag er bankens egenkapitalbevis populært med pris/bok over 1,20 og det skal ikke være problem med å gjøre en emisjon. Vi er også godt anerkjent i markedet slik at det ikke er vanskelig for oss å legge ut fondsobligasjonslån/hybridkapital. Dette vises også ved at fondsobligasjonslånet som ble lagt ut i 2012 var fulltegnet på under en time. Foretakets forretningside er å være en fullservicebank for mindre og mellomstore bedrifter, personkunder og landbrukskunder i vårt nærområde, definert som Melhus Kommune og randkommunene til Trondheim. Vår strategi bygger på vår visjon Vi oppfyller drømmer og våre kjerneverdier: Dyktig, imøtekommende og nær. Vår strategi er en forsiktig og kontrollert vekst, innenfor en konservativ/forsiktig kredittpolicy, både med tanke på tapsrisiko, men ikke minst med tanke på å ha kontroll med bankens likviditet. Vi benytter i stor del Eika Boligkreditt til finansiering av boliglån. Markedsutviklingen er gunstig, da banken er beliggende i et område med sterk vekst, så vel i befolkningsutvikling, som i næringsutvikling. 2. NÅVÆRENDE KAPITALSITUASJON OG FORVENTET FINANSIELL UTVIKLING Melhus Sparebank sin finansielle situasjon er kort oppsummert under hovedtall i årsrapporten, eller side 1 i vedlagte excel-modell. En nærmere beskrivelse av finansiell situasjon vises til årsberetning og oppsummeres i årsberetningen som følger: 3

4 Banken oppnådde et resultat etter skatt for 2012 på 52,2 mill, og har en kapitaldekning pr på 17,7%. Grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og dette legges til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Resultatregnskapet Driftsåret 2012 ble et godt år målt i absolutte tall med et resultat før skatt på 63,5 mill. kr., mot 41,6 mill. kr. for Sett bort fra årets utbytte i form av aksjer i Eika Boligkreditt AS fra Eika Gruppen AS, ble resultatet før skatt 42,7 mill. kr. for Bankens rentenetto økte med 2,3 mill. kr., mens netto inntekter fra banktjenester økte med 3,1 mill. kr. Resultatet av netto gevinster/tap fra finansielle instrumenter til virkelig verdi, samt utbytte eksklusive nevnte transaksjon fra Eika Gruppen AS, ble på 8,9 mill. kr., mot 4,9 mill. kr. for Dette har sin hovedårsak i at renteinntekter fra pengemarkedsfond klassifisert til virkelig verdi ikke medtas i rentenettoen. I sum fikk banken en samlet inntektsvekst i 2012 på 7,3 mill. kr. eksklusive utbytte fra Eika Gruppen AS. Kostnadsveksten for året ble 6,7 mill. kr., av dette er i overkant av 3 mill. kr. vekst i pensjonskostnader. Veksten i forvaltningskapitalen for 2012 ble på beskjedne 72 mill, kr. Tapene for 2012 ble på 2,1 mill. kr., noe som er en økning i forhold til 2011 med 1,5 mill. kr. Inntekter Årets rentenetto ble 84,2 mill. kr. (1,62 %) mot 81,9 mill. kr. (1,67 %) for Dersom renter fra plasseringer i pengemarkedsfond blir hensyntatt i rentenettoen, noe som gir et mer korrekt bilde, ville rentenettoen i 2012 vært 1,75 % mot 1,72 % i fjor. Spesielt mot slutten av året har vi sett en bedring i rentenettoen som følge av at spreadene på funding er gått noe ned, samt at det er skjedd en viss reprising av lån generelt i markedet, for å møte fremtidige krav til bankene med hensyn til økt kapitaldekning. Banken hadde også i 2012, gjennom samarbeidet med Heimdal Eiendomsmegling AS og Eika Boligkreditt AS, et økt fokus på boliglån. Dette samarbeidet innebærer at mesteparten av lån inntil 60 % av boligens verdi finansieres over kredittforetakets balanse, med en løpende porteføljeprovisjon tilbake til banken. Dermed oppnår man gunstige vilkår til kunden, kombinert med at bankens rentenetto holdes oppe og ikke påvirkes av de lavest forrentede boliglånene. En viktig tilleggseffekt er at så vel finansieringsbehovet, som egenkapitalbehovet, reduseres for banken. Dette vil på sikt bidra til å holde bankens rentenetto på et stabilt høyere nivå, men vil samtidig medføre høyere relativ kostnadsprosent i bankregnskapet, da mye av veksteffekten i balansen vil avta. Sammenligning av bankers relative inntekts- og kostnadstall vil være vanskelig, da man må hensynta i hvilken grad den enkelte bank benytter boligkredittforetak aktivt eller ikke. Ved utgangen av året hadde vår bank formidlet en løpende portefølje på mill.kr til Eika Boligkreditt. Lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt AS utgjør 20 % av bankens samlede utlån. Årets netto inntekter fra banktjenester ble 18,4 mill. kr, en økning fra fjoråret med 3,1 mill. kr. Markedet for spare- og plasseringsprodukter har vært vanskelig også i 2012, men bevisst fokus på fondssparing har gitt en relativt stor vekst i nye månedlige spareavtaler, som vil gi banken inntekter over tid. Inntekter fra betalingsformidling er redusert med 1,1 mill. kr. i 2012 hovedsakelig som følge av mer bruk av elektroniske tjenester. Provisjonsinntekter fra boligkreditt økte med 2,4 mill. kr. i 2012, mens provisjonsinntekter fra person- og skadeforsikring økte med 0,8 mill.kr. Andre inntekter ble tilnærmet uforandret fra i fjor. Andre inntekter utgjorde en forholdsvis liten del av bankens inntektsbilde. 4

5 Driftskostnader Bankens driftskostnader økte med 6,7 mill. i 2012, noe som ga en kostnadsvekst på 10,6 % målt mot fjoråret. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak endringer i forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsene, samt avsetninger for å møte fremtidige pensjonsforpliktelser. Kostnadsveksten kan synes høy, men eliminert for pensjonskostnader er kostnadsveksten i overkant av 5,5 %, rimelig i harmoni med inntekts- og aktivitetsveksten. De relative kostnadene økte til 1,34 %, og kostnader målt i forhold til inntekter utgjorde 61,0 %, begge forholdstall målt eksklusive utbytte fra Eika Gruppen AS. Tapssituasjonen Generelt har tapene de senere årene vært svært lave. Dette har sammenheng med en forsiktig kredittpolitikk, kombinert med et godt eiendomsmarked i vår region og et næringsliv som har klart seg godt. Årets netto tap ble 2,1 mill. kr., en økning i forhold til 2011 på 1,5 mill. kr. Til tross for erfaringsvis lave tap er estimert gruppenedskrivninger økt til 7,8 mill. kr. i Veksten i utlånsmassen kom i 2012 innenfor personmarkedet, spesielt boligfinansiering. Ved lånevurderingen legges det fortsatt til grunn at kunden skal ha en betjeningsevne som tåler en renteoppgang på 5 %, samt en egenkapitalandel på 15%. Ved vurderingen legges det avgjørende vekt på kundens betjeningsevne over tid. Utdannelse, arbeidserfaring, fremtidsutsikter, stabilitet, arbeidsgivers soliditet og bransjeutvikling er faktorer som tillegges stor vekt, i tillegg til betalingshistorikk og pantobjektets verdi og beliggenhet. Alle kredittsaker som ikke tilfredsstiller bevilgningsreglementets kritiske verdier, men hvor det likevel vurderes forsvarlig å kunne yte kreditt, behandles av en egen kredittkomité. Alle nye næringslivsengasjement behandles av den samme komitéen. Normale tap for sparebanker i Norge har tidligere blitt vurdert til 0,25 % av FVK, noe som for vår bank medfører et normaltap på 11 mill. kr. Vår bank har imidlertid i løpet av de 20 siste år, ikke hatt tap i en slik størrelsesorden. Vi vil vurdere vår banks normaltap til 0,15 % eller ca. 7,5 mill. kr. Balanseutvikling og likviditet Bankens netto utlån over egen balanse økte med 210 mill. kr. (5,1 %). Vår netto portefølje formidlet gjennom Eika Boligkreditt økte med 217 mill.kr. Dermed ble bankens totale utlånsvekst 427 mill. kr. (8,5 %). Innskuddene fra kunder økte i samme periode med 153 mill. kr., noe som medførte at bankens innskuddsdekning ble tilnærmet uendret (78,6 % ved utgangen av 2011 og 78,3 % ved utgangen av 2012). Banken er godt fornøyd med innskuddsdekningen. Bankens likviditet har gjennom hele 2012 vært tilfredsstillende. Gjennom bruk av markedspapirer (sertifikater og obligasjoner) har banken gjennom hele 2012 hatt en god likviditet. Banken har ved årsskiftet en likvid buffer på 856 mill. kroner, inklusive en kommitert trekkrett på 200 mill. kr. 5

6 Langsiktig gjeld i forhold til total fremmedfinansiering utgjør ved årsskiftet 72,2 %, noe lavere enn en målsatt andel på 75 % eller høyere. Banken har bibeholdt sitt egenpålagte krav til likvid reserve gjennom å eie en betydelig portefølje av likvide obligasjoner. For å få en profesjonell og forsiktig forvaltning av disse verdiene, er obligasjonene satt ut for forvaltning under et sterkt regulert mandat til Eika Kapitalforvaltning AS. 3. KAPITALBEHOV ICAAP er bankens egen prosess for å vurdere bankens kapitalbehov. Denne kapitalbehovsvurderingen skal være fremoverskuende, og dette innebærer at kapitalbehovet skal vurderes i forhold til bankens nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et overordnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) også må vurdere kapitalbehovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer m.v. Fremtidige tap kan deles inn i forventede tap og uventede tap. Forventede tap kan betraktes som en driftskostnad og forutsettes dekket over den løpende driften. Den løpende driften kan også betraktes som et førstelinjeforsvar mot uventede tap. I kapitalbehovsvurderingen legges det imidlertid til grunn at uventede tap ikke dekkes over driften, men skal dekkes av kapital. Det vil si at man ikke hensyntar resultat fra normal drift, som for oss historisk utgjør ca. 30 mill. Kapitalbehovsvurderingen innebærer følgelig at banken beregner hvor mye kapital som trengs for å dekke opp for fremtidige uventede tap. Disse beregningene gjøres på ulike måter for ulike risikoer, og er basert på ulike forutsetninger. Det er en implisitt forutsetning om at det ikke beregnes kapital som dekker alle tenkelige tapsutfall. Det er imidlertid benyttet konservative forutsetninger i beregningene på lik linje med det risikoprofil banken har. Ved beregning av samlet kapitalbehov (for alle risikoene) kan det argumenteres for at de ulike risikoene ikke vil materialisere seg samtidig, og at det derfor eksisterer diversifikasjonseffekter som innebærer at det samlede kapitalbehovet er lavere enn summen av kapitalbehovet for de enkelte risikoene. Banken har imidlertid valgt å legge en konservativ tilnærming til grunn, og ser derfor bort fra slike effekter. Med risikotoleranse forstås størrelsen på den risikoen banken er villig til å ta i sin virksomhet for å nå sine mål. Risikotoleransen kommer til uttrykk i rammeverket for virksomheten, herunder i begrensninger i vedtekter, policyer, fullmakter, retningslinjer og rutiner. For noen av risikoene har vi fastsatt kvantitative begrensinger på risiko, for eksempel kvantitative rammer for markedsrisiko, rammer for store engasjement, rammer for eksponering mot enkeltbransjer osv. For andre risikotyper er det mer naturlig å benytte kvalitative begrensninger. Slike begrensninger angir hvor langt man er villig til å strekke seg på enkeltrisikoer, og representerer derfor en beskrivelse av risikotoleransen for disse 6

7 enkeltrisikoene. Bankens risikotoleranse er forsøkt reflektert i kapitalbehovet som beregnes for hver enkelt risiko. Banken har videre, basert på en overordnet risikotoleranse, etablert et ønsket nivå for kapital. Dette nivået er benevnt som bankens kapitalmål. I fastsettingen av bankens kapitalmål inngår bankens internt beregnede kapitalbehov, men banken gjør i tillegg en vurdering av forventninger og krav fra bankens omgivelser. Bankens overordnede risikotoleranse innebærer at kapitalmålet alltid vil være høyere enn bankens internt beregnede kapitalbehov. Bankens kapitalmål og overordnede retningslinjer for kapitalbehovsvurderingen er vedtatt av bankens styre. Bankens interne kapitalbehovsvurdering innebærer en analyse og bergning av kapitalbehov for følgende risikoer: Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Forretningsrisiko Eiendomsprisrisiko Konsentrasjonsrisiko Omdømmerisiko Strategisk risiko Forsikringsrisiko Beregning av kapitalbehov for enkeltrisikoer gjøres ved hjelp av ulike metoder, herunder bruk av stresstester i form av følsomhetsanalyser. I slike følsomhetsanalyser fokuseres det på betydningen av endringer i én enkelt variabel. I tillegg gjennomfører banken stresstesting i form av scenarioanalyse som er ment å vise betydningen for banken samlet sett av samtidige endringer i flere relevante faktorer. Banken gjennomfører også egne stresstester av likviditetsrisiko. Hver enkelt risiko blir deretter skjønnsmessig vurdert/rimelighetsvurdering. Noe av dette er også beskrevet i note 3 i årsregnskapet. Pilar I Kreditrisiko er sett i forhold til Pilar I. Kredittrisiko utgjør den største delen av det regulatoriske minstekravet til kapital i pilar-1. Etter standardmetoden benyttes sjablongmessige regler. Pilar II oppfordrer til en risikobasert tilnærming. Dette forstås slik at kapitalbehovet banken selv beregner bør reflektere den faktiske risikoen banken er eksponert for, også herunder selv om risikoen er dekket av Pilar 1. Banken har derfor gjort en vurdering av kredittrisikoen i porteføljen. I modellen kan banken velge mellom to måter å beregne om det er økt kapitalbehov for kredittrisiko i forhold til det krav som inngår i pilar 1: 1. En utelukkende skjønnsmessig modell (kredittrisiko forenklet modell) 2. En kvantitativ modell hvor banken baserer skjønnet på en nærmere analyse av bankens porteføljesammensetning (kredittrisiko standard modell). Vi har i utgangspunktet benyttet en forenklet modell, men har i tillegg støttet oss på den andre modellen. Ved bruk av begge modellene kommer vi frem til at kapitalbehovet etter Pilar I er 7

8 tilstrekkelig og banken trenger ikke å sette av ytterligere kapital knyttet til kreditrisiko i forhold til Pilar II. I vedlagte excel-modell fremgår detaljert gjennomgang av institusjonens kapitalbehov. For hver risikotype dokumenteres hvordan alle vesentlige porteføljer og virksomhetsområder er dekket. Det er i modellen ikke hensyntatt et resultat ved vanlig drift (normalresultat). Vedlagt følger bankens risikopolicy. Melhus Sparebank aksepterer moderat risiko totalt for bankens virksomhet. Sammenligning av kapitalbehov Pilar 1 og Pilar 2 Mill. kr. Minstekrav Pilar 1 ICAAP per "Kredittrisiko" - utlånsporteføljen 204,2 204,2 "Kredittrisiko" - verdipapirporteføljen 0,0 0,0 "Kredittrisko" - eiendommer 2,2 2,2 Totalt - "kredittrisiko" 206,5 206,5 Kredittrisiko - utlånsporteføljen - pilar 2 tillegg Standard modell --> 0,0 Konsentrasjonsrisiko 20,7 Markedsrisiko bankportefølje - pilar 2 tillegg 99,2 Eiendomsrisiko - pilar 2 tillegg 0,0 Markedsrisiko handelsporteføljen 0,0 0,0 Forretningsrisiko 15,3 Likviditet/omdømmerisiko 34,0 Strategisk risiko 5,5 Forsikringsrisiko 0,0 Operasjonell risiko 14,4 17,4 Sum kapitalbehov før diversifisering 398,6 Diversifisering 0,0 Sum Kapitalbehov 398,6 Sum minstekrav til kapital pilar 1 (8 %) 220,9 Sum kapitaldekningsgrunnlag pilar ,8 Faktisk ansvarlig kapital 488,2 Kapitaldekning 17,7 % Kapitalbehov i % av pilar 1 grunnlag 14,4 % Buffer i % (i form av ansvarlig kapital) 3,2 % Herav i form av ren kjernekapital -1,6 % Buffer i mill kr ( i form av ansvarlig kapital) 89,6 Herav i form av ren kjernekapital -44,3 Metoder og forutsetninger: Jfr. vedlagte excel-modell. Ledelsesmessig styring og intervensjoner: 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Kapitalbehov og buffer i % Buffer ren kjernekapital Buffer ansvarlig kapital Kapital- krav / behov 3,2 % 14,4 % 14,4 % Pilar 2 - ansvarlig kapital Pilar 2 - kjernekapital Kapitalbehov og buffer i mill kr Buffer ren kjernekapital Buffer ansvarlig kapital Kapital- krav / behov 89,6 398,6 398,6 Pilar 2 - ansvarlig kapital Pilar 2 - kjernekapital Virksomheten i Melhus Sparebank skal holdes innenfor rammen av moderat risikoprofil. Kredittrisikoen styres gjennom forsiktig fullmaktsdelegering. Banken har en egen kreditthåndbok som beskriver rutiner, fullmakter og risikoavdekning. Bevilgningsreglementer angir klare og konservative regler for vurdering av panterisiko og betalingsevne. Alle lån/kreditter som ligger utenfor spesifiserte grenser for fullmaktsdelegasjonene, skal behandles av en egen kredittkomité eller styret, avhengig av lånet/kredittens størrelse. Maksimal administrativ fullmakt v/banksjef er 30 mill. kr. for et kundeengasjement i risikogruppe A - C, mens normalfullmakt for en erfaren kredittkonsulent er 5 mill. kr. Største engasjement banken kan yte etter lovverket til en enkeltkunde tilsvarer 25 % av bankens 8

9 ansvarlige kapital. Banken har fastsatt grenseverdier for størrelse på engasjement som ligger godt innenfor lovens krav. Banken søker å ha en kontrollert renterisiko. Det aller meste av bankens utlån løper derfor med flytende rente som følger markedets renteutvikling. Tilsvarende har banken innskudd fra kunder og innlån fra markedet med flytende rente. I den grad banken har utlån og innlån med fast rente og en viss størrelse, søker man å minimere renterisikoen ved bruk av rentebytteavtaler. Banken har en forsiktig holdning til investeringer i verdipapirer. Banken har en aksje- og aksjefondsportefølje som ved utgangen av 2012 hadde en bokført verdi på 115,2 mill. kr. Av dette utgjør ca. 75 % investeringer i langsiktige aksjeinvesteringer (se note 16). Banken har satt av et begrenset beløp på 15 mill. kroner (i 2010) til aktiv aksjeforvaltning hos en profesjonell aktør. Den forvaltede porteføljen hadde en markedsverdi pr på 17,6 mill. kroner. Banken hadde ved utgangen av 2012 obligasjoner i norske banker, kommuner og fylkeskommuner samt annen næringsvirksomhet til en verdi av 318,2 mill. kr. Banken har også investert i pengemarkedsfond med en bokført verdi på 291,0 mill. kr. I tillegg har banken en kommitert trekkrett på 200 mill. kr. Styret anser at bankens beholdning av kontanter, andre likvide midler og kommiterte linjer er tilstrekkelig. Obligasjonsporteføljen er satt ut til aktiv forvaltning hos Eika Forvaltning AS under et stramt mandat. Bankens finansiering skjer hovedsakelig gjennom innskudd fra egne kunder og ansvarlig kapital. Pr utgjorde innskuddsmassen mill kr., (65,5%), mens egenkapital, fondsobligasjonslån og ansvarlig lån utgjorde 505 mill. kr. (9,5%) Den øvrige finansiering fordelte seg med mill (19,5 %) i sertifikat- og obligasjonslån, 310 mill. kr. (5,9 %) i lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og 44 mill. (0,8 %) annen gjeld. Obligasjonslånene og gjeld til kredittinstitusjoner har forfall jevnt fordelt over årene 2013 til 2016 (se note 24). Alle obligasjonslån forrentes etter 3 mndr. Nibor (flytende rente), eller er swappet til 3. mndr nibor. Med disse obligasjonslånene og øvrige langsiktige lån, har banken en finansiell struktur som gir forutsigbarhet. Fremmedfinansieringen i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde ved årsskiftet 22,8 % mot 27,3 % på samme tidspunkt i Styret har fastsatt en øvre grense for fremmedfinansieringen på 35 %. Banken har ved årsskiftet ubenyttede kommiterte trekkrettigheter på til sammen 200 mill. kr. og en samlet likvid buffer på 684 mill. kr. Banken har etablert et system for risikoklassifisering av utlån hvor porteføljen deles i fem risikogrupper. Engasjementene henføres til gruppe ut fra en vurdering av sikkerheter og betalingsevne. For uttømmende informasjon vises til note 3. Låneformål, sikkerheter og betalingsevne er bestemmende for bankens produktinndeling. Det er knyttet ulike priser til de forskjellige låneprodukter slik at produkter med lav risiko gir lavere pris. Hva angår volum og nedskrivninger på utlån vises til note 11. Bankens operasjonelle risiko overvåkes og styres gjennom en rekke systemer, rutiner og kontroller. Rapportering skjer årlig gjennom ledelsesrapportering til styret i henhold til 9

10 Internkontrollforskriften. Det er lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med bedret virksomhetsstyring de siste årene. Dette arbeidet vil bli prioritert også i Styret har utarbeidet instruks vedrørende lederes ansvar for internkontroll. Det foretas årlige gjennomganger av risiko på de vesentligste områdene med rapportering til styret. Det foretas ledelsesrapportering på etterlevelse av internkontrollforskriften med oppsummering fra banksjef til styret årlig. Uavhengig bekreftelse foretas av ekstern revisor. I beregningen av kapitalbehovet foreligger det en worst-case betraktning eller et forsiktighetsprinsipp i beregningen. Vi anser det som veldig lite sannsynlig at vi skal pådra oss tap i størrelsesorden 50 mill. på våre kredittengasjement i løpet av 2013 eller i en treårsperiode forøvrig. Men dette har modellen tatt høyde for. Derfor mener vi at kapitalbehovet er meget forsiktig vurdert. Viser for øvrig til årsberetning og noter i avlagte årsregnskap. 4. SENSITIVITETSTESTER OG FREMTIDSSCENARIOER KNYTTET TIL ALVORLIGE ØKONOMISKE TILBAKESLAG Modellen vi har brukt er en worst-case betraktning. Vi har tatt høyde for ekstreme tap som følge av for eksempel stort prisfall i eiendomsmarkedet, samtidig som betjeningsevne blir svekket. Det er lite trolig at kapitalbehov ved alle risiki slår til samtidig. Dette har vi også erfart i finanskrisen vi nylig har vært i gjennom eller som vi kanskje ikke helt er ferdig med. Derfor er det som nevnt over, veldig liten sannsynlighet for at noen av de vurderte risikoer skal medføre et økt kapitalkrav. Unntaket må eventuelt være likviditetsrisiko der vi har antatt kapitalbehov på ca. 35 mill. En total svikt i markedet mot sparebanker med den følge at vi ikke får fornye lånene, vil selvsagt kunne få store konsekvenser. I modellen har vi tatt høyde for en økt spread på 0,75%. Dette gir et økt kapitalkrav på ca. 18 mill. Vi ser av finanskrisen at staten er villig til å gi banker funding i krisesituasjoner. Dette gjør sannsynligheten liten for at ikke innlånene kan fornyes til en eller annen pris. Forventning til fremtidig utvikling er hensyntatt i tabellen under. I hovedsak forventer vi fortsatt jevn utvikling på alle områder. Historisk ser vi at utlånsporteføljen vokser med ca. 7% hvert år, noe som hensyntas i modellen. 10

11 Fremtidig utvikling av kapitalbehov i % Legg inn prosentsatser for forventet utvikling Mill. kr. og % vekst ICAAP ICAAP ICAAP ICAAP Kapitalsbehovsberegning (pilar 2): "Kredittrisiko" - utlånsporteføljen 204,2 10,0 % 10,0 % 10,0 % "Kredittrisiko" - verdipapirporteføljen 0,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % "Kredittrisko" - eiendommer 2,2 2,0 % 2,0 % 2,0 % Totalt - "kredittrisiko" 206,5 Kredittrisiko - utlånsporteføljen - pilar 2 tillegg 0,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % Konsentrasjonsrisiko 20,7 10,0 % 10,0 % 10,0 % Markedsrisiko bankportefølje - pilar 2 tillegg 99,2 2,0 % 2,0 % 2,0 % Eiendomsrisiko pilar - 2 tillegg 0,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % Markedsrisiko handelsporteføljen 0,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % Forretningsrisiko 15,3 2,0 % 2,0 % 2,0 % Likviditet/omdømmerisiko 34,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % Strategisk risiko 5,5 2,0 % 2,0 % 2,0 % Forsikringsrisiko 0,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % Operasjonell risiko 17,4 2,0 % 2,0 % 2,0 % Sum kapitalbehov før diversifisering 398,6 Diversifisering 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum Kapitalbehov 398,6 Kapitalkravsberegning (pilar 1): Pilar 1 - kredittrisiko 206,5 Legges inn spesifisert i linje 9 til 11 Pilar 1 - markedsrisiko 0,0 2,0 % 2,0 % 2,0 % Pilar 1 - operasjonell risiko 14,4 2,0 % 2,0 % 2,0 % Sum minstekrav Pilar 1 (8 %) 220,9 Faktisk ansvarlig kapital 488,2 Kapitaldekning 17,7 % Kapitalbehov (Pilar 2) i % av pilar 1 grunnlag 14,4 % Buffer i % (i form av ansvarlig kapital) 3,2 % Fremtidig utvikling av kapitalbehov i mill.kr Mill. kr. ICAAP ICAAP ICAAP ICAAP Kapitalsbehovsberegning (pilar 2): "Kredittrisiko" - utlånsporteføljen 204,2 224,7 247,1 271,8 "Kredittrisiko" - verdipapirporteføljen 0,0 0,0 0,0 0,0 "Kredittrisko" - eiendommer 2,2 2,3 2,3 2,4 Totalt - "kredittrisiko" 206,5 226,9 249,4 274,2 Kredittrisiko - utlånsporteføljen - pilar 2 tillegg 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsentrasjonsrisiko 20,7 22,8 25,1 27,6 Markedsrisiko bankportefølje - pilar 2 tillegg 99,2 101,2 103,2 105,2 Eiendomsrisiko pilar - 2 tillegg 0,0 0,0 0,0 0,0 Markedsrisiko handelsporteføljen 0,0 0,0 0,0 0,0 Forretningsrisiko 15,3 15,6 15,9 16,2 Likviditet/omdømmerisiko 34,0 34,7 35,4 36,1 Strategisk risiko 5,5 5,6 5,7 5,8 Forsikringsrisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 Operasjonell risiko 17,4 17,7 18,1 18,5 Sum kapitalbehov før diversifisering 398,6 424,5 452,8 483,6 Diversifisering 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kapitalbehov 398,6 424,5 452,8 483,6 Kapitalkravsberegning (pilar 1): Pilar 1 - kredittrisiko 206,5 226,9 249,4 274,2 Pilar 1 - markedsrisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 Pilar 1 - operasjonell risiko 14,4 14,7 15,0 15,3 Sum minstekrav Pilar 1 (8 %) 220,9 241,6 264,4 289,5 Faktisk ansvarlig kapital 488,2 Endring i kapital fra overskudd med videre 40,0 40,0 40,0 40,0 Ny faktisk ansvarlig kapital 528,2 568,2 608,2 648,2 Kapitaldekning 17,7 % 18,8 % 18,4 % 17,9 % Kapitalbehov (Pilar 2) i % av pilar 1 grunnlag 14,4 % 14,1 % 13,7 % 13,4 % Buffer i % (i form av ansvarlig kapital) 3,2 % 4,8 % 4,7 % 4,5 % 11

12 Vi ser at ved økning av kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko på 10% de neste årene vil kapitaldekningen i utganen av 3 års perioden bli 15,7%, i stedet for 17,0%. Hvis disse holdes på 7% og alle andre risikoene økes fra 2% til 3% vil ikke dette få påvirkning på kapitaldekningen. Det vi ser er at er utviklingen i kreditrisikoen som i hovedsak har påvirkning på kapitaldekningen. Samtidig vet vi at det er likviditetskrise som gir størst sjanse for at en bank kan gå over ende. Vår kapitaldekning pr er 17,7%. Vi vil uansett ikke bevisst senke egenkapitalen ned mot kravet på 13,5%. De neste årene vil vi heller styrke kapitaldekningen og øke den slik at den ligger over myndighetenes bufferkrav. Dette for å kunne ha den fleksibilitet og handlingsrom som er ønsket fremover i tid. Vi ser også fordelen med å ha slik høy kapitaldekning når vi skal skaffe banken funding. 5. SUMMERING AV KAPITALBEHOV FOR ULIKE RISIKOER Jfr. vedlagte excel-modell med kommentarer til de ulike risikoene. Vi antar at det i løpet av de ett til to neste årene blir aktuelt å innhente ny ren kjernekapital. Ut over dette vil mest sannsynlig kapitalnivået opprettholdes gjennom gode resultater også fremover i tid, men er selvsagt avhengig av hvor stor vekst det vil være. Modellen viser at vi kan opprettholde kapitalnivået hvis det mot formodning skulle oppstå store tap. Vår erfaring fra tidligere nedgangskonjunkturer viser at banken ikke har totalt tap på over 0,2% av brutto utlån. Siste finanskrise i 2008 viste også at vi ikke hadde større tap i aksje- og obligasjonsmarkedet. Slik våre vurderinger foreligger har vi mulighet til å greie en betydelig nedgang både i eiendomsmarkedet og nedgang i finansmarkedet. 6. KVALITETSKONTROLL OG GODKJENNING AV ICAAP Grunnlaget for beregning av kapitalbehov er ihht. lov og forskrifter som Kredittilsynet har beskrevet, Pilar 2 i kapitaldekningsregelverket. Bankens ledelse og styre har hatt en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til ulike risikoområder. Modellen og risikoområdene ble gjennomgått i et styremøte/arbeidsmøte 18. april 2013, samt endelig vedtatt i styret 7. mai Det skal foretas en årlig vurdering av risikonivå, internkontroll og beregning av kapitalbehovet. Analyse og vurderinger av kapitalbehov er fremtidsrettet med den usikkerhet dette innebærer. Det er tatt hensyn til planer, vekst og bankens tilgang til egenkapitalmarkedene. 7. BRUK AV ICAAP I INSTITUSJONEN Rapportering av finansiell risiko foretas månedlig/kvartalsvis, sammen med økonomisk rapportering. Strategisk og operasjonell risiko vurderes løpende og rapporteres årlig sammen med gjennomgang av internkontroll og gjennomgang av strategiske planer. 12

13 Jfr. vedlagte retningslinjer for kvalitetssikring og internkontroll. Det foreligger ingen planer om endringer i vår ICAAP. Vi vil løpende fremover tilpasse modellen og beregninger ut i fra lovverk og anbefalt praksis. 13

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Odal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Odal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2014 Rapport for 1. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift pr 1. kvartal utgjør kr 10,4 mill før skatt, eller 1,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer