K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11"

Transkript

1 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l

2 Resultatregnskapet pr Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill. kroner for same periode i fjor. Rentenettoen viser prosentuelt auke 0,12 fra årsskiftet. Rentenetto Rentenettoen er på 7,837 mill. kroner mot 7,215 mill. kroner for same periode i fjor. I prosent er det en auke til 1,47 % mot 1,20 % for same tidsrom i Rentenettoen er likevel lågare enn budsjettert (1,92%). Inntekter frå verdipapir Datterselskap Ryfylke Eiendomsmegling AS har god aktivitet, og det ventes utbytte minst opp mot same nivå som i fjor. Selskapets driftsresultat pr. 1. kvartal er 0,544 mill. kroner mot 0,174 mill. kroner i fjor. Det ventes utbytte fra eierpost i Terra-Gruppen AS på om lag 0,900 mill. kroner. Provisjonsinntekter Provisjonsinntektene utgjer pr 1. kvartal 2,495 mill. kroner, som er 0,47 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Inntektene er 0,180 mill. kroner høgare enn for same tidsrom i fjor. Provisjonsinntektene fra garantier er noe høgare enn på same tid i fjor. En høgare skadefrekvens innen skadeforsikringen påvirker fremdeles provisjonsinntektene noe. Provisjonskostnader Provisjonskostnadene ved banktjenester er 0,491 mill. kroner, mot 0,550 mill. kroner i fjor. Gevinst på valuta og verdipapir Bokført gevinst er pr på 1,877 mill. kroner, mot 6,140 mill. kroner same periode i fjor. Bankens portefølje av obligasjoner er definert som omløpsobligasjoner. Nominell beholdning er siden årsskifte solgt ned fra 256,608 mill. kroner til 234,586 mill. kroner. Andre inntekter Andre inntekter er 0,123 mill. kroner mot 0,110 mill. kroner i same periode i fjor. Kostnader Lønns- og administrasjonskostnadene utgjer 6,037 mill. kroner eller 1,14 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Totale driftskostnader er 7,285 mill. kroner, prosentuelt 0,21 % lavere enn i fjor. I kroner er det en auke på 0,302 mill. kroner. Administrasjonskostnadene er lågare enn på same tid i fjor, mens lønn- og personal noko høgare. Tap utlån og garantier Totale tap er pr. kvartal netto inngang på 2,128 mill. kroner mot tap 1,644 mill. kroner på same tid i fjor. Individuelle nedskrivinger er redusert med 0,700 mill. kroner, mens gruppevise nedskrivinger er redusert med 0,834 mill. kroner. Det er inngått 0,265 mill. kroner på tidligere konstaterte tap, og 0,300 mill. kroner i kostnader på tapsengasjement er tapsført. 2

3 Balanse Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen er siste 12 mnd redusert med 12 % til mill. kroner. Utlån Brutto utlån er på mill. kroner. Dette er 196 mill. kroner mindre enn ett år tidligere. Reduksjonen er 10,5 %. I kroner er utlån nærmast uendra siden årsskiftet. Utlånsvolum som er formidlet via Terra Boligkreditt, har siste 12 måneder auka med 91 mill. kroner, mens det siden årsskiftet er auka med 9 mill. kroner. Brutto utlån inkludert Terra Boligkreditt er mill. kroner. Innskudd Per er innskudd fra kunder mill. kroner. Det er en auke på 1,4 % siste 12 måneder. Innskudd utgjer 81,9 % av brutto utlån mot 72,3 % i fjor. Soliditet Likviditet Likviditeten vurderes som god. Likviditetsindikator 1 og 2 er pr hhv 114,1 og 118,3. Det er ingen endringer i obligasjonslåna våre. Neste forfall er på 70 mill. kroner til endeleg forfall. Lån i KfS (Kredittforeningen for Sparebanker) på 38 mill. kroner er innbetalt i 1. kvartal Egenkapital/kapitaldekning Per er banken sin kapitaldekning 25,1 % med netto ansvarlig kapital er 324,9 mill. kroner. Kjernekapitalen er 17,7 %. Kjernekapital skal etter strategi minimum være 12 %. Fondsobligasjon i Statens finansfond 30,5 mill. kroner blir innløst. Innløsningen vil medføre reduksjon i bankens kjernekapital. Dette er ledd i planlagt reduksjon av ansvarlig kapital da banken vurderes som overkapitalisert. Banken planlegger også å innløse ansvarlig lån på 30 mill. kroner som har CALL i desember 2011, og det antas at banken ikke vil ha behov for å fornye lånet. Tiltakene vil ha positiv effekt på bankens rentenetto. Kapitalkravet pr er 102,072 mill. kroner (beregningsgrunnlaget er 1.275,9 mill. kroner). Kapitalmål etter ICAAP 2010 er 17,2 % hvor 13,2 % er kapitalbehov etter Pilar 2 med påslag av 4,0 % kapitalbuffer. ICAAP 2011 er under utarbeidelse og det er så langt ingen indikasjoner på vesentlig endring i bankens kapitalmål. Utsiktene for resten av 2011 Bankens kjernekapital og kapitaldekning vurderes som god og gir rom for kontrollert vekst. Banken har fortsatt betydelige individuelle nedskrivninger på utlån. Flere av engasjementene med delvis nedskrivninger er i positiv utvikling. Hele 11 av 13 engasjementer i stort tapsengasjement fra 2008 er konkurs. De to gjenstående engasjementene med totalt engasjement på 8,718 mill. kroner er 100 % nedskrevet. Banken krever at kausjonistene for de selskapene som er konkurs innfrir kausjonene. Flere kausjonister har klaget til Finansklagenemnda. Banken avventer inndrivelsen til nemnda har konkludert. Kausjonistene er gjort oppmerksom på at banken anser kausjonene som gyldige, og det påløper forsinkelsesrente på bankens krav inntil oppgjør. Konklusjon ventes i løpet av mai Vi venter ingen større nye nedskrivinger, men det kan være at noen tidligere nedskrivinger vil bli realiserte tap. Hvis engasjementene som er i positiv utvikling lykkes med sine tiltak innen antatt tidshorisont kan det ligge til rette for noe lavere individuelle nedskrivninger ved årsskiftet. Banken ser ikke bort fra at det ved årsskifte vil være netto inngang på tap. Rentenettoen økte i 1. kvartal. Banken har gjennom 2010 iverksatt tiltak for å bedre rentenettoen. Det ble også foretatt grep for å sikre kostnadsdekning for bankens tjenester. Banken har fortsatt kostbar funding og ei større portefølje av obligasjoner enn nødvendig. Banken vil redusere porteføljen ved forfall på papirene til banken ligger innenfor strategisk volum i intervallet mill. kroner. Innløsningen av fondsobligasjon i april vil gi effekt fra mai. Finansmarkedet venter generell økning i rentene i Konkurransesituasjonen gjør at banken antar det ikke vil være mulig å øke rentene på innskudd og utlån tilsvarende ovenfor bankens kunder. Det vil likevel ligge til rette for økt rentenetto i 2011, men økningen ventes å bli lavere enn budsjettert rentenetto på 1,92 % pr Grunnet forventning om netto inngang på tap antar styret at resultat før skatt blir i tråd med budsjett på 18,7 mill. kroner. 3

4 4

5 5

6 Hovedkontor: Hjelmeland Sparebank Sentrum 4130 Hjelmeland Telefon Salgskontor Jørpeland: Oldeidegården 4100 Jørpeland Org.nr